EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/05

Ettepanekute esitamise kutse IX-2014/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”

OJ C 176, 21.6.2013, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/13


Ettepanekute esitamise kutse IX-2014/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”

2013/C 176/05

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 4 aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa euroopaliku poliitilise teadlikkuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike poliitilist tahet. Lisaks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 224 sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste abil vastu eeskirjad, mis reguleerivad Euroopa tasandil toimivaid erakondi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 4, ning eelkõige nende rahastamise eeskirju.

Eeltooduga seoses avaldab Euroopa Parlament Euroopa tasandi erakondadele toetuse andmiseks ettepanekute esitamise kutse.

1.   Alusakt

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 (edaspidi „määrus (EÜ) nr 2004/2003”) Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 rakenduseeskirjad (edaspidi „juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus”) (2).

25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi „finantsmäärus”) (3).

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (edaspidi „kohaldamise eeskirjad”) (4).

2.   Eesmärk

Juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artiklis 2 on sätestatud, et: „Euroopa Parlament avaldab igal aastal enne esimese poolaasta lõppu erakondade ja sihtasutuste rahastamiseks antavate toetuste saamiseks ettepanekute esitamise kutse.”

Käesolev ettepanekute esitamise kutse puudutab toetuste taotlusi eelarveaastaks 2014, mis hõlmab tegevusperioodi 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2014. Toetuse eesmärk on aidata toetuse saajal aastast tegevusprogrammi ellu viia.

3.   Vastuvõetavus

Arvesse võetakse ainult need taotlused, mis on esitatud kirjalikult juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 1 toodud toetuse taotlusvormil ja on edastatud tähtpäevaks Euroopa Parlamendi presidendile.

4.   Kriteeriumid ja tõendavad dokumendid

4.1.   Toetuskõlblikkuskriteeriumid

Et olla toetuskõlblik, peab Euroopa tasandi erakond vastama määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimeses lõigus sätestatud järgmistele tingimustele:

a)

olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub;

b)

olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentides või piirkondlikes parlamentides või piirkondlikes assambleedes või olema saavutanud vähemalt veerandis liikmesriikides vähemalt kolm protsenti igas liikmesriigis antud häältest viimastel Euroopa Parlamendi valimistel;

c)

järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, s.t vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid;

d)

olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või väljendanud kavatsust seda teha.

Määruse (EÜ) nr 2004/2003 sätete kohaselt tohib iga Euroopa Parlamendi liige olla ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liige (määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 10 lõike 1 viimane lõik).

Eeltoodut silmas pidades teavitatakse erakondi, et Euroopa Parlament kohaldab artikli 3 esimese lõigu punkti b nii, et iga Euroopa Parlamendi liige tohib olla vaid selle Euroopa tasandi erakonna liige, millesse kuulub riigi tasandi erakond, mille liige ta on.

4.2.   Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et nad ei ole finantsmääruse artikli 106 lõikes 1 ja artiklis 107 kirjeldatud olukordades.

4.3.   Valikukriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et neil on olemas õiguslik ja rahaline suutlikkus, mis on vajalik rahastamistaotluses esitatud tegevusprogrammi elluviimiseks, ning tehniline suutlikkus ja juhtimisoskused, mida on tarvis selle tegevusprogrammi edukaks elluviimiseks, millele toetust taotletakse.

4.4.   Toetuste andmise kriteeriumid

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2004/2003 artiklile 10 jaotatakse eelarveaastal 2014 saadaolevad assigneeringud toetuskõlblikkuse, menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal oma rahastamistaotlusele positiivse vastuse saanud Euroopa tasandi erakondade vahel järgmiselt:

a)

15 % jaotatakse võrdsetes osades;

b)

85 % jaotatakse nende vahel, kellel on Euroopa Parlamenti valitud liikmeid, proportsionaalselt valitud liikmete arvuga.

4.5.   Tõendavad dokumendid

Eespool nimetatud kriteeriumide hindamiseks peavad taotlejad esitama järgmised tõendavad dokumendid:

a)

kaaskirja originaal, millel on märgitud taotletav summa;

b)

juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 1 toodud nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud toetuse taotlusvorm (koos kirjaliku kinnitusega);

c)

erakonna põhikiri koos finantsmääruse artikli 122 kohaste toetusesaajaga seotud üksuste loeteluga;

d)

ametlik registreerimistõend;

e)

hiljuti väljastatud tõend erakonna olemasolu kohta;

f)

erakonna juhtide / juhatuse liikmete nimekiri (perekonna- ja eesnimed, ametinimetused või ülesanded toetust taotlevas erakonnas);

g)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimese lõigu punktis b sätestatud tingimustele;

h)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimese lõigu punktis d sätestatud tingimustele (5);

i)

erakonna programm;

j)

2012. aasta põhjalik finantsaruanne, mille on kinnitanud väline auditeerimisorgan (6);

k)

asjaomase perioodi (1. jaanuar 2014 kuni 31. detsember 2014) esialgne tegevuseelarve, milles on ära toodud ühenduse eelarvest toetuse saamiseks kõlblikud kulud.

Punktide c, d, f, h ja i kohta võib taotleja esitada kinnituse, et eelmises etapis esitatud teave ei ole muutunud.

5.   Rahastamine euroopa liidu eelarvest

Parlamendi 2014. aasta eelarve artiklis 402 „Eraldised Euroopa erakondadele” on ette nähtud assigneeringute kogusumma 27 794 200 eurot. Eelarvepädevad institutsioonid peavad selle eelnevalt heaks kiitma.

Toetuse saajale Euroopa Parlamendi poolt makstav maksimumsumma ei tohi ületada 85 % Euroopa tasandi erakondade toetuskõlblikest tegevuskuludest. Tõendamiskohustus on asjaomasel erakonnal.

Rahastamine toimub tegevustoetuse kujul, nagu on sätestatud finantsmääruses ja kohaldamise eeskirjades. Toetuse maksmise kord ja selle kasutamisega seotud kohustused määratakse kindlaks toetuse andmise otsuses, mille näidis on esitatud juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 2a.

6.   Menetlus ja taotluste esitamise tähtpäev

6.1.   Tähtpäev ja taotluste esitamine

Taotluste esitamise tähtpäev on 30. september 2013. Pärast seda kuupäeva esitatud taotlusi arvesse ei võeta.

Taotlused tuleb

a)

esitada toetuse taotlusvormil (juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisa 1);

b)

tingimata allkirjastada taotleja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja poolt;

c)

saata kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud. Lisaks ettepanekute esitamise kutses nimetatud vastuvõtva teenistuse aadressile peab sisemisel ümbrikul olema järgmine märge:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab risti oma allkirja. Saatja allkirjaks loetakse mitte üksnes tema käsitsi kirjutatud allkirja, vaid ka tema organisatsiooni templit.

Välimisel ümbrikul peab olema näha saatja aadress ning sinna tuleb märkida järgmine aadress:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sisemisele ümbrikule tuleb märkida järgmine aadress:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

edastada hiljemalt ettepanekute esitamise kutses märgitud tähtpäeval tähtsaadetisena (saatmise aega tõendab postitempli kuupäev) või kulleriga (saatmise aega tõendab vastuvõtukviitungil olev kuupäev).

6.2.   Eeldatav menetlus ja ajakava

Euroopa tasandi erakondadele toetuste andmise suhtes kohaldatakse järgmist menetlust ja ajakava:

a)

taotluse edastamine Euroopa Parlamendile (hiljemalt 30. september 2013);

b)

taotluste läbivaatamine ja valiku tegemine Euroopa Parlamendi asjaomases teenistuses; ainult vastuvõetavaks loetud taotlused vaadatakse läbi ettepanekute esitamise kutses esitatud toetuskõlblikkuse, menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal;

c)

Euroopa Parlamendi juhatuse otsuse vastuvõtmine toetuse andmise kohta (põhimõtteliselt hiljemalt 1. jaanuaril 2014, nagu on sätestatud juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artiklis 4);

d)

toetuse andmise otsuste teatavakstegemine;

e)

80 % ettemakse (15 päeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse allkirjastamist).

6.3.   Lisateave

Järgmised tekstid on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebilehel

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

määrus (EÜ) nr 2004/2003;

b)

juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus;

c)

toetuse taotlusvorm (juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisa 1).

Kõik käesolevat toetuste andmiseks ettepanekute esitamise kutset puudutavad küsimused tuleks saata e-postiga ja avaldamisviidet ära märkides järgmisel aadressil: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Isikuandmete töötlemine

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (7) lähtutakse rahastamistaotluses ja selle lisades sisalduvate isikuandmete töötlemisel õigluse, seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest ning töötlemise selgelt kindlaks määratud ja õiguspärasest eesmärgist. Ühenduste finantshuvide kaitsmise eesmärgil võivad isikuandmeid töödelda Euroopa Parlamendi pädevad teenistused ja organid ning neid võib edastada siseauditi talitustele, Euroopa Kontrollikojale, finantsrikkumiste uurimise toimkonnale või Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

Euroopa Parlament võib avaldada Euroopa tasandi erakonna liikmete ja esindajate nimed, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimese lõigu punktis b toodud esindatuse tingimuse täitmiseks koos rahastamistaotlusega, ning need võib teha avalikkusele kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi dokumentidele (8). Erakondadel palutakse lisada oma taotlusele erakonna vastavate liikmete või esindajate allkirjastatud avaldus, milles nad teatavad, et on oma nime üldsusele avaldamisest teadlikud ning sellega nõus.

Igal asjaomasel isikul on õigus pöörduda kaebuse esitamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).


(1)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

(2)  ELT C 155, 12.6.2004, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

(5)  Kaasa arvatud artikli 3 esimese lõigu punktis b ja artikli 10 lõike 1 punktis b osutatud valitud isikute nimekiri.

(6)  Välja arvatud juhul, kui Euroopa tasandi erakond loodi jooksva aasta käigus.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


Top