EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1590

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist” KOM(2011) 484 lõplik – 2011/0212 (COD)

OJ C 24, 28.1.2012, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/84


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist”

KOM(2011) 484 lõplik – 2011/0212 (COD)

2012/C 24/19

Pearaportöör: Michael SMYTH

6. septembril 2011. aastal otsustas nõukogu ja 29. septembril 2011. aastal otsustas Euroopa Parlament vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 konsulteerida Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist

KOM(2011) 484 lõplik – 2011/0212 (COD).

Komitee juhatus tegi 20. septembril 2011. aastal käesoleva arvamuse ettevalmistamise ülesandeks majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioonile.

Arvestades töö kiireloomulisust, määras komitee täiskogu 475. istungjärgul 26.–27. oktoobril 2011 (27. oktoobri istungil) pearaportööriks Michael SMYTHi ja võttis vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 91, vastu hääletas 2, erapooletuks jäi 4.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 1198/2006, et suurendada makseid, mida makstakse kriisist mõjutatud riikidele, kes on saanud abi Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi või maksebilansi toetusmehhanismi kaudu, seni, kuni nad kasutavad kõnealuseid toetusmehhanisme, suurendades programmide prioriteetse suuna jaoks ette nähtud kaasrahastamismäärasid kümne protsendipunkti suuruse lisatoetuse võrra. Seejuures ei suurendata aga kogusummat, mis neile eraldatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika raames programmiperioodil 2007–2013.

1.2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab ettepaneku heaks.

2.   Motivatsioon

2.1

Vastavalt komisjoni ettepanekule peaksid kuus Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi ja maksebilansi toetusmehhanismi alla kuuluvat riiki tegema väiksemaid osamakseid ELi ühtekuuluvuspoliitika raames kaasrahastatavatele projektidele. Seega oleks liikmesriikidelt nõutav täiendav rahastamine väiksem. Ajal, mil riikide eelarved on suure surve all, aitaks see märkimisväärselt kaasa raskustes oleva majandusega liikmesriikide taastumisele.

2.2

Komitee jagab seisukohta, et väga oluline on suurendada heaolu ja konkurentsivõimet kriisist kõige enam mõjutatud liikmesriikides, ning seepärast toetab eelnimetatud ettepanekut.

Brüssel, 27. oktoober 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Staffan NILSSON


Top