EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1588

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse” KOM(2011) 482 lõplik – 2011/0211 (COD)

OJ C 24, 28.1.2012, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/81


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse”

KOM(2011) 482 lõplik – 2011/0211 (COD)

2012/C 24/17

Pearaportöör: Michael SMYTH

2. septembril 2011. otsustas nõukogu ja 5. oktoobril 2011 otsustas Euroopa Parlament vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 177 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse

KOM(2011) 482 lõplik – 2011/0211 (COD).

Komitee juhatus tegi 20. septembril 2011. aastal käesoleva arvamuse ettevalmistamise ülesandeks majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioonile.

Arvestades töö kiireloomulisust, määras komitee täiskogu 475. istungjärgul 26.–27. oktoobril 2011 (27. oktoobri istungil) pearaportööriks Michael Smythi ja võttis vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 89, vastu hääletas 2, erapooletuks jäi 4.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1

Komitee võtab teatavaks komisjoni ettepaneku muuta määrust 1083/2006. Muudatusega suurendatakse makseid riikidele, kes kannatavad kriisi all ja saavad abi Euroopa finantsstabiilsusmehhanismilt või maksebilansi mehhanismilt, toetusskeemide alla kuulumise perioodil, suurendamata sealjuures nende riikide Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahenditest saadavat rahalist kogutoetust programmiperioodil 2007-2013.

1.2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab ettepaneku heaks.

1.3

Komitee väljendab siiski kahetsust, et komisjon ei ole oma teatisele „Regionaalpoliitika panus aruka majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames” (KOM(2010) 553) toetudes astunud veel üht sammu ega teinud ettepanekut 100 %-lise rahastamisvahendi kohta teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipõhistele projektidele, mis tooks kahtlemata kasu VKEdele ja aitaks kaasa mõningate Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele.

2.   Põhjendus

2.1

Vastavalt komisjoni ettepanekule peaksid kuus riiki, kes kuuluvad finantsstabiilsus- ja maksebilansi mehhanismide alla, panustama vähem projektidesse, mille kaasrahastajateks nad on ELi ühtekuuluvuspoliitika raames. Seega peaksid nad leidma vähem täiendavaid finantseerimisvahendeid, mis aitaks neil olulisel määral saada oma kiratsev majandus kiiremini korda ajal, mil nende oma eelarves on pingeline olukord.

2.2

Komitee on nõus, et on tähtis edendada heaolu ja konkurentsivõimet liikmesriikides, mis on kriisi läbi kõige rohkem kannatanud, ja toetab seega eelnimetatud ettepanekut.

2.3

Komisjon võttis 2010. aasta oktoobris vastu teatise „Regionaalpoliitika panus aruka majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames” (KOM(2010) 553), milles rõhutatakse selgelt innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse tähtsust kogu Euroopa Liidus ja juhitakse tähelepanu regionaalpoliitika rollile selles küsimuses. Teatises rõhutatakse ka, et innovatsiooni jaoks mõeldud vahendeid ei ole siiani väga innukalt kasutatud. Seetõttu on kahju, et kõnealuses ettepanekus ei nähta ette kuni 100 %-list Euroopa Liidu poolset rahastamist innovatsiooniprojektidele, millest tõuseks kasu eelkõige VKEdele.

Brüssel, 27. oktoober 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Staffan NILSSON


Top