EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(04)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohane teatis juhtumi COMP/39.654 – „Reuters Instrument Codes (RIC-koodid)” kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9391 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ C 364, 14.12.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 364/21


Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohane teatis juhtumi COMP/39.654 – „Reuters Instrument Codes (RIC-koodid)” kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9391 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 364/09

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artiklis 9 on sätestatud, et kui komisjon kavatseb vastu võtta rikkumise lõpetamist nõudva otsuse ja asjaomased ettevõtjad teevad ettepaneku kohustuste võtmiseks seoses komisjoni esialgses hinnangus tõstatatud küsimuste lahendamisega, võib komisjon muuta need kohustused asjaomastele ettevõtjatele siduvaks. Sellise otsuse võib vastu võtta kindlaksmääratud ajavahemikuks ja selles sätestatakse, et komisjonil ei ole enam põhjust meetmeid võtta. Nimetatud määruse artikli 27 lõike 4 kohaselt peab komisjon avaldama juhtumi lühikokkuvõtte ja kohustuste põhilise sisu. Huvitatud isikud võivad esitada märkusi komisjoni määratud tähtaja jooksul.

2.   JUHTUMI KOKKUVÕTE

(2)

Komisjon kiitis 19. septembril 2011 heaks esialgse hinnangu nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 tähenduses. Hinnang hõlmas finantsteabe teenuseid ning täpsemalt konsolideeritud reaalajas andmevoogude turgu (2). Hinnang esitati Thomson Reuters Corporationile ning selle otsese või kaudse kontrolli alla olevatele ettevõtjatele, sealhulgas Thomson Reuters Limitedile (edaspidi „Thomson Reuters”). Komisjonil on kahtlusi, et teatavad Thomson Reutersi litsentseerimistavad, mida kohaldatakse Reutersi RIC-koodide suhtes, võivad olla vastuolus ELi toimimiselepingu artikliga 102 (3). Menetlus Thomson Reutersi vastu algatati 30. oktoobril 2009.

(3)

Esialgse hinnangu kohaselt on Thomson Reutersil konsolideeritud reaalajas andmevoogude üleilmsel turul valitsev seisund.

(4)

Thomson Reuters võis oma valitsevat seisundit klientidele RIC-koode käsitlevaid piiranguid kehtestades kuritarvitada. Thomson Reuters a) keelab oma klientidel kasutada RIC-koode teiste teenuseosutajate konsolideeritud reaalajas andmevoogudest andmete otsimiseks ning b) takistab kolmandatel osapooltel luua ja säilitada RIC-koode sisaldavaid kaardistamistabeleid, mis võimaldaks Thomson Reutersi klientide süsteemidel teiste teenuseosutajate konsolideeritud reaalajas andmevoogudega koostoimimist (4).

(5)

Kõnealused piirangud loovad teenuseosutaja vahetamisele märkimisväärsed tõkked. Thomson Reutersi kliendid kasutavad RIC-koode laialdaselt oma serveripõhistes rakendustes ning kõnealuste rakendustega töötavad töötajad on RIC-koodide kasutamisega ära harjunud. Thomson Reutersi kehtestatud piirangute tõttu tuleb juhtudel, kus RIC-koodid on serveripõhistesse rakendustesse salvestatud, teenuseosutaja vahetamise korral need koodid eemaldada ning kõnealused rakendused ümber kodeerida, et asendada RIC-koodid alternatiivsete koodidega. Tegemist on keeruka ja sageli väga kuluka ettevõtmisega. Komisjoni esialgne seisukoht on, et Thomson Reuters hoiab tegelikult kinni oma olemasolevaid konsolideeritud reaalajas andmevooge kasutavaid kliente, kes on RIC-koodid oma rakendustesse salvestanud. Selle tulemusena ei saa ülejäänud konsolideeritud reaalaja andmevoogudega seotud teenuste osutajad Thomson Reutersiga konsolideeritud reaalajas andmevoogude turul tõhusalt konkureerida.

3.   PAKUTAVATE KOHUSTUSTE PÕHISISU

(6)

Thomson Reuters ei ole komisjoni esialgse hinnanguga nõus. Kuid ettevõtja soovib siiski võtta määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 kohaseid kohustusi komisjoni tõstatatud konkurentsiprobleemide lahendamiseks. Thomson Reutersi pakutavate kohustuste (edaspidi „kohustused”) lühikirjeldus on järgmine. Võetud kohustuste mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse tervikuna inglise keeles konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Kohustused koosnevad litsentsi pakkumisest Thomson Reutersi olemasolevatele ja tulevastele reaalajateenuste (5) klientidele (laiendatud RIC-koodi litsents või ERL (6)), millega antakse neile RIC-koodide kasutamise laiendatud õigused. See võimaldaks neil igakuise litsentsitasu eest kasutada RIC-koode Thomson Reutersi konkurentide konsolideeritud reaalajas andmevoogudest reaalajas finantsandmete otsimiseks. See võimaldaks neil suunata mõned või kõik oma serveripõhised rakendused ümber alternatiivsetele konsolideeritud reaalajas andmevoogude teenuseosutajatele. Lisaks sellele ajakohastaks Thomson Reuters korrapäraselt ERLi litsentsiomanike asjaomaseid RIC-koode ning vajadusel RIC-koodidega seotud teavet (nt asjaomane kauplemiskoht, allikas, ametlik kood, valuuta ja/või kirjeldus).

(8)

Kohustused hõlmavad a) kliente, kes lähevad osaliselt ja/või täielikult üle Thomson Reutersi konsolideeritud reaalajas andmevoogudelt alternatiivsetele konsolideeritud reaalajas andmevoogudele; ning ii) kliente, kes kasutavad lisaks Thomson Reutersi reaalajas teenustele ka kolmandate osapoolte konsolideeritud reaalajas andmevooge (näiteks tagavaralahendus ootamatute seisakute puhuks või selleks, et võimaldada uute konsolideeritud reaalajas andmevoogude testimist). Osalise ülemineku puhul kohustub Thomson Reuters mitte diskrimineerima oma kliente, kes hakkavad kasutama teiste konsolideeritud reaalajas andmevooge pakkuvate teenuseosutajate teenuseid, tingimuste suhtes, mille alusel Thomson Reutersi konsolideeritud andmevooge edastatakse (7).

(9)

Laiendatud RIC-koode käsitlev litsents antakse püsivalt ning see tehakse kättesaadavaks kohustuste alusel viieks aastaks. Seega saab klient omandada laiendatud RIC-koode käsitleva litsentsi viieaastase ajavahemiku jooksul, kuid võib seejärel jätkata selle litsentsi kasutamist ilma ajalise piiranguta tingimusel, et asjaomased tasud on makstud ning täidetud on ka muud litsentsi tingimused.

(10)

Kõnealust abinõud kohaldatakse kõigi otseselt teatava finantsvahendi hinnaga seotud RIC-koodi sümboli või Thomson Reutersi reaalajateenusega hõlmatud indeksi väärtuse suhtes, mis hõlmab muu hulgas i) börsidelt ja mitmepoolsetest kauplemissüsteemidest saadud andmeid ning ii) enamike börsidel või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides noteerimata börsiväliselt kaubeldud instrumentide suhtes (8). See ei hõlma ainult RIC-koode, mis on seotud börsiväliselt kaubeldud instrumentidega, mille kohta Thomson Reuters saab andmeid ainult ühe allika kaudu, kes on RIC-koodi abil tuvastatav („ühe allikaga RIC-koodid”) (9).

(11)

Thomson Reuters esitab lisaks ka teavet, mis on vajalik selleks, et parandada klientide võimet ristviidata RIC-koode teiste teenuseosutajate koodidega. Kohustused võimaldaks klientidel pöörduda ka kolmandatest isikutest tootearendajate poole, et need töötaksid välja vahendid, millega üleminekut lihtsustada ning volitada kõnealuseid kolmandatest isikutest tootearendajaid kasutama tarkvara, mille nad on välja arendanud mitme kliendi jaoks, kes kasutavad ERLi. Kolmandatele isikutele ei antaks siiski õigust otseselt RIC-koodide kasutamiseks.

(12)

Thomson Reuters väljastab juba praegu kommertstingimustel ka teistsuguseid litsentse, mis ei sisaldu ERLis. Näiteks üleminekut lihtsustavate vahendite arendamiseks on Thomson Reutersilt vaja saada tootearendamist võimaldav litsents. Lisaks sellele väljastab Thomson Reuters tehingu töötlemislitsentsi klientidele, kes soovivad kasutad RIC-koode automaatsel töötlemisel tuvastajana. See hõlmab näiteks RIC-koodide ümberjaotamist teistele osapooltele Thomson Reutersi klientide poolt. Thomson Reuters kohustub mitte diskrimineerima oma kliente, kes hakkavad kasutama teiste konsolideeritud reaalajas andmevooge pakkuvate teenuseosutajate teenuseid teiste litsentside tingimuste alusel ega kolmandaid isikuid, kes arendavad tarkvara või tehnoloogiat, millega lihtsustatakse ERLi litsentsiomanike üleminekut (10).

(13)

Geograafiliselt on kavandatav litsents põhimõtteliselt piiratud selliste klientide rakendustega, mida kasutatakse EMP-põhises ettevõtluses. Siiski on litsentsiga hõlmatud ka mujal toimuvas ettevõtluses kasutatavad rakendused, kui see on „piisavalt põhjendatud”, et mõjutada üleminekut kliendi EMPs toimuva ettevõtluse huvides (11). Thomson Reuters on esitanud mitu juhtumit näidete kohta, mille puhul kõnealune tingimus on täidetud. Näited on esitatud kohustuste IV lisas.

(14)

ERLi igakuine litsentsitasu, mida Thomson Reuters kavatseb võtta, peegeldab kommertstingimuste struktuuri, mis on seotud praegu serveripõhistes rakendustes kasutamiseks edastavate andmetega (12). Tasude aluseks on RIC-koodide sümbolite arv, mida klient soovib litsentseerida, et otsida andmeid konkurendi juurest teatava äritegevuse kohta. Tasud hõlmavad RIC-koode käsitlevaid täiendavaid kasutusõigusi ning Thomson Reutersi poolt kohustuste raames klientidele osutatud teenusega seonduvat kulu. Thomson Reutersi arvamuse kohaselt kujutab tasu endast ainult väikest osa Thomson Reutersi konsolideeritud reaalajas andmevoogude hinnast, mida küsitakse sama ulatusega RIC-koodide litsentsi ja kasutamise eest. Tasugraafik sisaldab ka minimaalset kuutasu 750 Ameerika Ühendriikide dollarit. ERLi tasugraafiku kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks vt kohustuste mittekonfidentsiaalset versiooni nagu see on avaldatud konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil (I lisa).

4.   KUTSE MÄRKUSTE ESITAMISEKS

(15)

Komisjon kavatseb turundusuuringutest lähtudes võtta vastu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 kohase otsuse, millega kuulutatakse eespool kokkuvõtvalt esitatud ja konkurentsi peadirektoraadi veebilehel avaldatud kohustused siduvaks. Juhul kui kohustusi muudetakse märkimisväärselt, tehakse uus turu-uuring.

(16)

Komisjon kutsub vastavalt määruse (EÜ) 1/2003 artikli 27 lõikele 4 huvitatud kolmandaid isikuid esitama märkusi kohustuste kohta.

(17)

Lisaks sellele palub komisjon huvitatud isikutel eelkõige esitada oma arvamus järgmistes küsimustes, mis käsitlevad serveripõhist rakendust kasutava kliendi üleminekut Thomson Reutersi reaalajateenuselt alternatiivse teenuseosutaja pakutavale konsolideeritud reaalajas andmevool teenusele:

a)

Kas tasude hinnatase, sealhulgas miinimumtasu, võimaldab vähendada koodidega seotud üleminekutasusid ulatuses, mis oleks piisavalt elujõuline, et Thomson Reutersi klientidel oleks soovi korral mõtet vahetada teenuseosutajat? Vastake järgmistele küsimustele:

i)

ERLi tasu suurus, mida Teie ettevõtja peaks Thomson Reutersi konsolideeritud andmevoo teenustest osalise ja/või täieliku loobumise korral maksma;

ii)

osakaal, mida ERLi tasu moodustaks esialgsest konsolideeritud reaalajas andmevoo tasust (iga korra puhul pärast kohaldatavaid allahindlusi), mida Teie ettevõtja praegu Thomson Reutersile maksab: i) 1–3 %, ii) 4–6 %, iii) 7–9 % või iv) üle 10 %; ning

iii)

tasukategooria, mida Teie ettevõtja suhtes kuus iga äritegevuse kohta kohaldatakse (vt tasude tabelit kohustuste I lisas).

b)

Kas Teie arvates on RIC-koodide ajakohastamine ERL litsentsi oluline osa, mida Teie ettevõtja vajab konsolideeritud reaalajas andmevoogude teenuse osutaja vahetamise lihtsustamiseks?

c)

Kas Teie arvates piisab ERLi piirangust, mille kohaselt saab vahetada ainult serveripõhiseid rakendusi (mis ei hõlma otseselt nende kasutamist kasutajate poolt), et lahendada eespool komisjoni poolt väljendatud RIC-koodidega seotud probleeme?

d)

Kohustuste geograafiline ulatus on piiratud serveripõhiste rakendustega, mis teenindavad EMPs toimuvat äritegevust. Need hõlmavad serveripõhiseid rakendusi, mis teenindavad ka mujal toimuvas äritegevuses kasutatavaid rakendusi, kui see on „piisavalt põhjendatud”. Kas Teie arvates piisab, kui võimaldada EMPis tegutsevatel ettevõtjatel kasutada kohustuste eeliseid ning vahetada soovi korral teenuseosutajat? Kui ei, siis selgitage, miks kavandatud geograafiline ulatus takistaks Teie võimet vahetada EMPs toimuvat äritegevust teenindavat teenuseosutajat? Esitage võimalusel täiendavaid näiteid lisaks Thomson Reutersi poolt IV lisas esitatutele.

e)

Thomson Reutersi arvamuse kohaselt moodustavad abimeetmega hõlmatud RIC-koodid 95 % üleilmsest likviidsusest. Thomson Reuters märgib, et ei ole vajalik ega ka võimalik lisada börsiväliselt kaubeldavaid RIC-koode, millega määratakse unikaalselt kindlaks individuaalsed allikad ning nende hind abimeetme raames. Kas nõustute, et see on tõhusa abimeetme toimimiseks piisav?

f)

Esitage teave võimalike kolmandate osapoolte kohta, kes suudavad ja/või kellel on kaubanduslik stiimul töötada välja vahendid, millega klientide üleminekut lihtsustada. Võimalusel esitage ka hinnang sellisest teenusest klientidele tekkivate kulude ulatuse kohta.

g)

Kas Teie arvates on Thomson Reutersi poolt teiste litsentside (vt lõikeid 8 ja 12 eespool) suhtes kohustustes kehtestatud mittediskrimineerimist käsitlevad sätted piisavad ja asjakohased i) klientide jaoks, kes soovivad teenuseosutajat vahetada ning ii) kolmandatest osapooltest arendajate jaoks, kes soovivad vahetamist lihtsustada?

(18)

Vastuseid ja märkusi tuleks soovitavalt põhjendada ning neis tuleks esitada asjaomased faktid. Kui tuvastate seoses kavandatud kohustuste mis tahes osaga probleeme, siis soovitage võimalik lahendus.

(19)

Märkuste esitamise tähtaeg lõpeb kuus nädalat pärast käesoleva teatise avaldamist. Huvitatud isikutel palutakse esitada ka mittekonfidentsiaalne versioon oma märkustest, milles ärisaladus ja muud konfidentsiaalsed lõigud on kustutatud ning vajadusel asendatud vastavalt kas mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte või sõnaga „ärisaladus” või „konfidentsiaalne”.

(20)

Märkused võib komisjonile saata (lisada tuleb viitenumber COMP/39.654 – RICs') kas e-posti (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksi (+32 22950128) või posti teel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Alates 1. detsembrist 2009 on EÜ asutamislepingu artiklist 81 saanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 ja EÜ asutamislepingu artiklist 82 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102. Kõnealused artiklipaarid on sisult identsed. Käesolevas teatises tuleks viiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102 käsitada vajaduse korral viidetena EÜ asutamislepingu artiklitele 81 ja 82.

(2)  Kõnealune juhtum hõlmab konkreetselt reaalajas andmevooge ning mitte lauaarvuti kaudu edastavaid reaalajas andmeid.

(3)  Thomson Reutersi kohaselt on RIC-koodid lühikesed tähtedest ja numbritest koosnevad koodid, mis kujutavad endast Thomson Reutersi poolt oma klientide jaoks loodud otsingumehhanismi. Kõnealune mehhanism moodustab lahutamatu osa Thomson Reutersi finantsteabe teenusest, mille abil tuvastatakse Thomson Reutersi reaalajas toimivatest andmekogudest ja jaotusvõrgust (IDN, integreeritud andmevõrk) asjaomaste andmete korrastatud kogumeid ning navigeeritakse neis ja teostatakse otsinguid.

(4)  Thomson Reuters on teatanud, et ei takista oma konsolideeritud reaalajas andmevooge kasutavatel klientidel ristviidata RIC-koode teiste teenuseosutajate koodidega tingimusel, et sellest tulenevaid andmebaase või kaardistamistabeleid ei kasutata teiste teenuseosutajate kaudu andmete otsimiseks. Teisisõnu ei keela Thomson Reuters kaardistamistabelite loomist, kuid on vastu RIC-koodide otsesele ja kaudsele kasutamisele muude teenuseosutajate kaudu reaalajas andmete otsimisel.

(5)  Thomson Reuters müüb oma turgude reaalajas andmevooge Thomson Reuters Real-time Service'i (Thomson Reutersi reaalajateenused) nime all (varasem nimetus Reuters Datascope Real-Time Service) ning seda sai kasutada serveripõhistes rakendustes.

(6)  Vt kohustuste II lisa.

(7)  Vt kohustuste klausel 6.4.2.

(8)  Thomson Reutersi arvamuse kohaselt moodustavad kõigi finantsinstrumente kindlaks määravate valideeritud osalejate ühtset koondhinda kujutavad liidetud RIC-koodid rohkem kui 95 % üleilmsest likviidsusest ning need kuuluvad kohustuse kohaldusalasse.

(9)  Thomson Reutersi arvamuse kohaselt börsiväliselt kaubeldud instrumendid, mille kohta Thomson Reuters saab andmeid vaid ühe allika kaudu, moodustavad üleilmsest likviidsusest vähem kui 5 %.

(10)  Vt kohustuste klauslid 6.4 ja 6.5.

(11)  Kohustuste alusel hõlmab EMP ka Šveitsi.

(12)  St konsolideeritud reaalajas andmevood reaalajas teenuste raames.


Top