EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AR0296

Regioonide Komitee arvamus „Poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020”

OJ C 166, 7.6.2011, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 166/30


Regioonide Komitee arvamus „Poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020”

2011/C 166/06

REGIOONIDE KOMITEE

avaldab heameelt Euroopa Komisjoni esitatud uute poliitikasuuniste üle liiklusohutuse valdkonnas ning toetab nende seitset eesmärki ja nende saavutamiseks väljapakutud meetmeid; palub komisjonil täpsustada, millist individuaalset panust oodatakse seitsmelt eri eesmärgilt, et saavutada ambitsioonikas tulemus, milleks on liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamine 2020. aastaks 50 % võrra;

toetab raske vigastuse erinevate määratluste ühtlustamist, et liiklusohutuspoliitikat oleks võimalik paremini jälgida ja hinnata; on seisukohal, et raske ja kergema vigastuse ühtsest määratlusest lähtuvalt võiks seejärel sõnastada ühise eesmärgi raskete vigastuste arvu vähendamiseks;

kutsub kõiki liikmesriike üles rakendama täielikult direktiivi maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta ning toetab komisjoni seisukohta, et tuleb võtta meetmeid kõnealuses direktiivis sisalduvate põhimõtete rakendamiseks kõigi ELi vahenditest rahastatud teedeinfrastruktuuride puhul. Seejuures tuleb alati arvestada proportsionaalsuse põhimõttega, et väikeseid projekte ei koormatakse mittevajaliku halduskoorma või ebaproportsionaalsete tehniliste nõudmistega;

soovitab komisjonil oma pädevuste raames panna alus algatustele, mis viiksid liikmesriikide vahelise ühtlustamiseni liikluseeskirjade, liiklusmärkide ja teede tähistuste valdkonnas. Komitee teeb ettepaneku, et komisjon algataks rohelise raamatu vahendusel käesoleva arvamuse teemalise arutelu.

Raportöör

Johan SAUWENS (BE/EPP), Bilzeni linnapea

Viitedokument

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020”

KOM(2010) 389 lõplik

I.   POLIITILISED SOOVITUSED

Sissejuhatus

1.

Tulevases valges raamatus, milles käsitletakse 2010.–2020. aasta transpordipoliitikat, pöörab Euroopa Komisjon rohkelt tähelepanu liiklusohutusele. Aastani 2020 ulatuvate Euroopa liiklusohutuse alaste poliitikasuuniste eesmärk on luua üldine juhtimisraamistik ja seada kaugeleulatuvad eesmärgid, millest tuleks lähtuda riiklike ja kohalike strateegiate koostamisel.

2.

Käesoleva arvamuse ettevalmistamisel konsulteeriti partneritega subsidiaarsuse järelevalve võrgustikust. Konsultatsioonidega alustati 25. oktoobril 2010 ja need viidi lõpule 10. detsembril 2010.

Esitatud tegevuskava ja mõningad sissejuhatavad märkused

—   Liiklusohutus ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused

3.

Liiklusohutus on ühiskonna jaoks väga oluline. Euroopa Liidus hukkub igal aastal teedel üle 30 000 inimese ja saab vigastada hinnanguliselt 1 500 000 inimest. Lisaks inimestele põhjustatud tohututele kannatustele on selle kulu ühiskonnale hinnanguliselt ligikaudu 130 miljardi eurot.

4.

Suurem osa liiklusõnnetustest leiab aset linna- ja maapiirkondade teedel ning üksnes 5 % kiirteedel. Enamikuss liikmesriikides vastutavad suure osa teedevõrgu haldamise eest peamiselt kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kes lisaks on nad paljudel juhtudel vastutavad ka liikluseeskirjadest kinnipidamise kontrollimise eest kohaliku või piirkondliku tasandi politsei vahendusel. Lisaks vastutavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused paljudel juhtudel ühiskondliku transpordi korraldamise eest, kohaliku liikluskorralduse ja ennetuskampaaniate läbiviimise eest ning osutavad erakorralist abi õnnetusjuhtumite puhul.

5.

Seega on loogiline, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema kaasatud ja andma oma panuse algatustesse, millele pannakse alus riigi ja Euroopa tasandil. Ent loogiline on ka see, et nad töötavad – kui nad seda soovitavaks peavad – välja oma liiklusohutuse strateegiad, mis on suunatud kohalike probleemide lahendamisele ning lähtuvad kohalikest oludest.

6.

Komisjon tunnistab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli liiklusohutuspoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Ta märgib, et vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele tuleb kirjeldatud meetmed rakendada kõige asjakohasemal tasandil ja kõige asjakohasemate vahenditega. Komisjoni teatises rõhutatakse õigustatult vajadust ühtse lähenemisviisi järele: „Liiklusohutus on tihedalt seotud muu hulgas energia-, keskkonna-, tööhõive-, haridus-, noorsoo-, rahvatervise-, teadustöö-, innovatsiooni- ja tehnoloogia-, õigus-, kindlustus-, kaubandus- ja välispoliitikaga.”.

—   Euroopa Komisjoni eesmärk

7.

Komisjoni andmete kohaselt hukkus 2001. aastal Euroopa Liidus liiklusõnnetuste tagajärjel 54 302 inimest. Eelmise liiklusohutuse tegevuskava eesmärk oli ohvrite arvu vähendamine 50 % võrra, mis tähendanuks, et 2010. aastal ei oleks hukkunute arv ületanud 27 000. 2009. aastal oli Euroopa Liidus liikluses hukkunute arv 34 000, mis tähendab 30 % langust. Komisjon loodab, et 2010. aastal liikluses hukkunute arv on 41 % väiksem kui 2001. aastal. Kuigi sellega ei ole eesmärk täielikult saavutatud, võib siiski rääkida julgustavast tulemusest.

8.

Perioodiks 2010–2020 pürib komisjon taas selle poole, et Euroopa Liidus väheneks liiklusõnnetuste tagajärjel hukkunute arv poole võrra. Arvestades möödunud kümnendil aset leidnud vähenemist ning soovi jätkuvalt parandada Euroopa Liidu liiklusohutust, võib seatud eesmärki nimetada vastutustundlikuks, ent ambitsioonikaks.

—   Strateegilised eesmärgid

9.

Komisjon sõnastab seitse strateegilist eesmärki:

a)

tõhustada sõiduõpetust ja täiendkoolitust;

b)

tugevdada liikluseeskirjade täitmise järelevalvet;

c)

ehitada turvalisemaid teid;

d)

parandada sõidukite turvalisust;

e)

edendada liiklusohutuse suurendamiseks kaasaegse tehnoloogia kasutamist;

f)

tõhustada hädaabiteenust;

g)

pöörata rohkem tähelepanu vähemkaitstud liiklejatele.

10.

Komitee võib põhimõtteliselt nende eesmärkidega nõustuda. Oma praegusel kujul ei anna esitatud strateegilised eesmärgid mingit põhjust kahelda , kas nende puhul on arvestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega. Väljapakutud meetmete eesmärke ei ole võimalik saavutada üksnes liikmesriikide tasandil. Seoses meetmete ulatusega on neid parem ellu viia ELi tasandil, kuna spetsiifilised Euroopa õigusaktid, piiriülesed tegevused ja ELi tasandi koostöö tagavad järjepideva ja tõhusa poliitika riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Lisaks on esitatud meetmetel selge lisaväärtus võrreldes üksnes riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetavate meetmetega. Pealegi on väljapakutud meetmete vorm kõige lihtsam moodus kavandatud eesmärkide saavutamiseks ning see jätab riiklikul tasandil otsuse tegemiseks võimalikult suure vabaduse.

11.

Arvestades et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on liiklusohutuspoliitika kujundamisel ja elluviimisel oluline roll, oleks siiski soovitav, et komisjon täpsustaks arvuliselt, millist panust ta ootab igalt eesmärgilt, et saavutada üldine väljakuulutatud eesmärk vähendada järgmisel kümnendil liikluses hukkunute arvu 50 %. Sel viisil oleks võimalik mingilgi määral täpsustada, milliseid pingutusi oodatakse ehk kohalikelt ja piirkondlikelt omavalitsustelt.

—   Euroopa liiklusohutuse 2011–2020. aasta poliitikasuuniste rakendamine

12.

Komisjon sõnastab kaks põhimõtet poliitikasuuniste rakendamise kohta:

paremad valitsemistavad suurendavad asjaosaliste kohusetunnet;

tuleks jätkata ühiste vahendite kujundamist liiklusohutuspoliitika jälgimiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks.

13.

Regioonide Komitee tõdeb, et komisjon soovib poliitika jälgimist parandada andmete kogumise ja analüüsimise abil. Komitee toetab seda põhimõtet. Kuid sellega seoses märgib komitee, et praegune andmete kogumise süsteem (CARE-andmebaas) põhineb ainult liikmesriikide tasandil kogutud andmetel. Piirkondlikud andmed puuduvad, samas kui põhimõtteliselt on need andmed liikmesriikides lihtsalt kättesaadavad. Euroopa piirkondade jaoks oleks eriti kasulik, kui nad saaksid end võrrelda lähedal asuvate või sarnaste piirkondadega välismaal, nagu on juba võimalik liikmesriikide vahel. Kõnealuse teabe lisamine CARE-andmebaasi ja selle kättesaadavaks muutmine võiks seetõttu pakkuda suurt lisaväärtust ning olla kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele positiivseks stiimuliks.

—   Liikluseeskirjade, liiklusmärkide, tähistuste ja infrastruktuuri loomise suuniste ühtlustamine

14.

Regioonide Komitee täheldab, et liikmesriigid kasutavad praktikas väga erinevaid norme liikluseeskirjade, liiklusmärkide, tähistuste ja infrastruktuuri loomise suuniste valdkonnas. Samas suureneb liikmesriikidevaheline liiklus endiselt igal aastal, seda nii kaubaveo sektoris kui ka tööalase liikuvuse ja ka vabaajasõitude osas. Regioonide Komitee on seisukohal, et nii liiklusohutus kui ka Euroopa Liidu sisene liikumisvabadus võidaksid sellest, kui eri liikmesriikides rajataks ja märgistataks teid nii palju kui võimalik ühtedest ja samadest põhimõtetest ja eeskirjadest lähtuvalt, nii et tee üldpilt oleks iga liikleja jaoks ühene ja äratuntav, seda ka liikmesriikide vaheliste piiride ületamisel. Seejuures tuleb lähtuda olemasolevatest parimatest tavadest ning tuleb jätta mänguruumi kohalikesse oludesse sobitamise ja nendega vastavusse viimise jaoks.

Poliitilised soovitused

REGIOONIDE KOMITEE

15.

rõhutab, et liiklusohutuse teemale tuleb pöörata rohkelt tähelepanu ning toetab komisjoni põhimõtteid, millest ta lähtub strateegiliste eesmärkide sõnastamisel aastateks 2011–2020:

kõrgemate nõudmiste esitamine liiklusohutusele kogu Euroopas;

liiklusohutusele ühtse lähenemisviisi väljatöötamise edendamine;

jagatud vastutus vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele;

16.

on rahul eelmise liiklusohutuse tegevuskava positiivsete tulemustega, nii nagu neid kirjeldati järelhindamises. Samas viitab komitee sellele, et maanteeliikluse hind inimelude näol on Euroopa Liidus enam kui 30 000 hukkunuga aastas endiselt vastuvõtmatult kõrge;

17.

märgib, et komisjon võtab eesmärgiks vähendada aastatel 2010–2020 liiklusõnnetustes hukkunute arvu 50 % võrra. Komitee on seisukohal, et selline eesmärk on vastutustundlik, ent samas ka ambitsioonikas, kui on teada, et aastatel 2001–2009 suudeti liikmesriikides vähenda liikluses hukkunute arvu keskmiselt 36 % võrra;

18.

avaldab heameelt Euroopa Komisjoni esitatud uute poliitikasuuniste üle liiklusohutuse valdkonnas ning toetab nende seitset eesmärki ja nende saavutamiseks väljapakutud meetmeid;

19.

palub komisjonil täpsustada, millist individuaalset panust oodatakse seitsmelt eri eesmärgilt, et saavutada ambitsioonikas tulemus, milleks on liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamine 2020. aastaks 50 % võrra;

20.

toetab raske vigastuse erinevate määratluste ühtlustamist, et liiklusohutuspoliitikat oleks võimalik paremini jälgida ja hinnata;

21.

on seisukohal, et raske ja kergema vigastuse ühtsest määratlusest lähtuvalt võiks seejärel sõnastada ühise eesmärgi raskete vigastuste arvu vähendamiseks, analoogselt liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamise eesmärgiga;

22.

rõhutab, et oluline on saavutada kokkulepe direktiivi osas, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas. Trahvid ja teised liikluseeskirjade rikkumisel kohaldatavad karistused ei ole mõjuvad, kui neid ei ole võimalik sisse nõuda piiriüleselt, see toob endaga kaasa ka diskrimineerimise, trahvi või muu karistuse määramise võimalus sõltub rikkuja kodakondsusest;

23.

kutsub kõiki liikmesriike üles rakendama täielikult direktiivi maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta ning toetab komisjoni seisukohta, et tuleb võtta meetmeid kõnealuses direktiivis sisalduvate põhimõtete rakendamiseks kõigi ELi vahenditest rahastatud teedeinfrastruktuuride puhul. Seejuures tuleb alati arvestada proportsionaalsuse põhimõttega, et väikeseid projekte ei koormatakse mittevajaliku halduskoorma või ebaproportsionaalsete tehniliste nõudmistega;

24.

on üldiselt ning subsidiaarsuse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtetest lähtuvalt seisukohal, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid ühelt poolt sõnastama oma pädevusvaldkonnas oma liiklusohutuspoliitika ning teiselt poolt peaksid nad osalema meetmetes, mis on Euroopa või riigi tasandil võetud liiklusohutuse tõstmise algatuste haldamiseks;

25.

märgib, et püüelda tuleb selle poole, et 2010.–2020. aastate poliitikasuunistes seatud eesmärgid integreeritaks kõigisse liiklusega seotud strateegilistesse kavadesse ja asjaomastesse liiklusprojektidesse nii ELi, liikmesriigi, piirkonna kui kohalikul tasandil;

26.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema pingutusi liiklusõnnetuste andmete kogumise ja analüüsimise parandamiseks. Liiklusõnnetuste tagamaade parem mõistmine on ülimalt oluline, et oleks võimalik parandada poliitikakujundamist ja edasiminekute hindamist, oluline roll on siin ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Liikmesriikide poolset andmete kogumist ja aruandlust peaks edasi ühtlustama nii nagu on soovitatud ELi uurimisprojektis SafetyNet;

27.

soovitab komisjonil ja liikmesriikidel täiendada olemasolevaid liiklusõnnetuste registreerimise süsteeme nii, et politsei talletaks ka teabe ohvrite vigastuste raskuse kohta ja see peaks olema kättesaadav ka hädaabiteenistustele ja haiglatele;

28.

soovitab komisjonil muuta piirkondlikul ja kohalikul tasandil kättesaadavaks enam andmeid, muuhulgas CARE andmebaasi, nii et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused saaksid võrrelda endid sarnaste piirkondadega välismaal;

29.

on teadlik sellest, et paljudes riikides on liiklusõnnetused tööga seotud õnnetuste peamine põhjus. Regioonide Komitee teeb ettepaneku, et komisjon kutsuks oma tööandjate tegevuskavas avalikku ja erasektorit üles järgima poliitikat, mille kohaselt ohutult ühest kohast teise liikumine moodustaks tervikliku ohutuskultuuri osa. Liiklusohutusega seotud küsimustele tuleks pöörata rohkem tähelepanu ka avaliku või erasektori tööandjate olemasolevates või uutes ettevõtete transpordikavades;

30.

rõhutab, et oluline on hõlmata liiklusharidus õpilaste kohustuslikku õppekavasse kõigis liikmesriikides terve koolikohustuse aja jooksul;

31.

soovitab komisjonil jätkata uurimistegevuse raamprogrammi abil tähelepanu pööramist liiklusohutusega tegelevatele teadusuuringutele Euroopa tasandil ning keskenduda eelkõige järgmistele teemadele:

õnnetuste kulude sisestamisest saadav potentsiaalne kasu liiklusohutusele;

haridusvaldkonnas, infrastruktuuris, sõidukitehnoloogias ja liikluskontrollis võetud meetmete tulemuste seire;

liiklusõnnetuste raskusastme registreerimine ja parema registreerimise strateegiad;

vigastuste tekkimise ja nende raskusastet selgitavate tegurite uurimine teatud õnnetuste puhul;

32.

soovitab komisjonil oma pädevuste raames panna alus algatustele, mis viiksid liikmesriikide vahelise ühtlustamiseni liikluseeskirjade, liiklusmärkide ja teede tähistuste valdkonnas. Komitee teeb ettepaneku, et komisjon algataks rohelise raamatu vahendusel käesoleva arvamuse teemalise arutelu;

33.

soovitab komisjonil olemasolevate ja tulevaste uurimistegevuse programmide abil panna alus algatustele, et koguda heade tavade soovitusi ja koodekseid ühtse ohutu teedeinfrastruktuuri väljaarendamiseks, mis aitaksid kaasa paremate ja ühtlustatumate meetmete võtmisele liiklusinfrastruktuuride loomise valdkonnas eri liikmesriikides. Need soovitused võivad näiteks puudutada ringteede, linnasissesõiduteede, väljaspool linnapiirkonda asuvate maapiirkonna teede, jalgrattateede ja jalakäijate ülekäigukohtade rajamist;

34.

soovitab komisjonil jälgida asjakohase siseorgani kaudu liiklusohutuse tegevuskava elluviimist. Selleks võiks olla abiks liiklusohutuse agentuuri rajamine või siis olemasolevate asutuste nagu Euroopa liiklusohutuse seirekeskuse laiendamine.

Kohustus

REGIOONIDE KOMITEE

35.

juhib tähelepanu komisjoni väljatöötatud Euroopa Liiklusohutuse Hartale (www.erscharter.eu) ning kutsub Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles allkirjastama nimetatud harta iseseisvalt ning võtma endale konkreetsed kohustused liiklusohutuse parandamiseks oma võimupiirkonnas;

Brüssel, 31. märts 2011

Regioonide Komitee president

Mercedes BRESSO


Top