EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008A1204(01)

Komisjoni arvamus, 27. november 2008 , vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/37/EÜ artiklile 7 seoses keeluga, mille Ungari ametiasutused on kehtestanud kaubamärki REDLINE kandva nurklihvija suhtes MD-2007-137 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 309, 4.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 309/1


KOMISJONI ARVAMUS,

27. november 2008,

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/37/EÜ artiklile 7 seoses keeluga, mille Ungari ametiasutused on kehtestanud kaubamärki REDLINE kandva nurklihvija suhtes MD-2007-137

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 309/01)

1.   Ungari ametiasutuste teatis

Direktiivi 98/37/EÜ (masinaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et direktiivi rakendusalasse kuuluvaid masinaid võib turule viia ja kasutusele võtta ainult siis, kui need nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimeste ja mõningatel juhtudel koduloomade tervist ja ohutust ega kahjusta omandit.

Direktiivi artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et kui liikmesriik tuvastab, et CE-märgist kandvad masinad, mida kasutatakse ettenähtud otstarbel, kalduvad ohustama inimeste ja mõningatel juhtudel koduloomade või omandi ohutust, võtab ta kõik vajalikud meetmed, et sellised masinad turult kõrvaldada, nende turuleviimist, kasutuselevõtmist või kasutamist keelata või nende vaba liikumist piirata. Liikmesriik teatab komisjonile viivitamata kõikidest sellistest meetmetest ning põhjendab oma otsust.

23. juulil 2007 teatasid Ungari ametiasutused Euroopa Komisjonile meetmest, millega keelatakse viia turule kaubamärki REDLINE kandev RL/AG0912-900 tüüpi käeshoitav elektriline nurklihvija. Nurklihvijat tootis Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co. Ltd (Western Binhong Road, Jinhua Industrial Area, Zhejiang, Hiina) ja turustas Baumann Hungary Kft. (H-1162 Budapest, János utca 118).

Euroopa Komisjonile edastatud toimikus olid järgmised dokumendid:

tõend nr JSH0408078, välja antud 12. augustil 2004, ja tõend nr 431934, välja antud 1. juulil 2005, ettevõttele Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd, mis tõendab S1M-MP2-125-tüüpi nurklihvija vastavust masinadirektiivi ja madalpingedirektiiviga; tõendite väljaandja on Intertek ETL SEMKO, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road, Shanghai 200233, Hiina;

tõend nr 02SHS1067-04, välja antud 22. novembril 2005, väljaandja Intertek Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto Strasse 13, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, millega sama S1M-MP2-125 tüüpi nurklihvijale omistatakse märgis „GS”;

ettevõtte Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd 12. juuli 2006. aasta avaldus, millega kinnitatakse, et S1M-MP2-125-tüüpi nurklihvija on võrdväärne RL/AG0912-900-tüüpi nurklihvijaga, mida käsitleb tõend 02SHS1067-04;

EÜ vastavusdeklaratsioon, mille on 11. detsembril 2006 välja andnud Baumann Hungary Kft., mis kinnitab samuti, et S1M-MP2-125-tüüpi nurklihvija on võrdväärne RL/AG0912-900-tüüpi nurklihvijaga, mida käsitleb Ungari meede.

Vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikele 2 peab komisjon pärast asjaomaste pooltega konsulteerimist teatama, kas tema arvates on selline meede põhjendatud või mitte. Kui meede leitakse olevat põhjendatud, teatab komisjon sellest liikmesriikidele, et need saaksid vastavalt artikli 2 lõikes 1 sätestatud kohustustele võtta kõnealuste seadmete suhtes kõik asjakohased meetmed.

2.   Ungari ametiasutuste esitatud põhjendused

Ungari ametiasutuste kehtestatud meetme aluseks on asjaolu, et kõnealune nurklihvija ei vasta järgmistele direktiivi 98/37/EÜ I lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele (viidatud on ühtlustatud Euroopa standardile EN 50144-1:1998 — Käeshoitavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus — Osa 1: Üldnõuded ja EN 50144-2-3:2002 — Käeshoitavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus — Osa 2-3: Erinõuded lihvimismasinatele, ketaslihvijatele ja poleerimismasinatele, millele on viidatud tootja esitatud EÜ vastavusdeklaratsioonis).

1.2.4.   Seiskamisseadis

Töötamisel jäi lüliti kinni enne lukustusasendisse jõudmist, seetõttu ei vabanenud lukustusmehhanism kerge survega.

1.5.1.   Elektritoide

Mehhaanilise tugevuse katsetamisel tuli nurklihvija küljest lahti plastkate ja tekkis ligipääs pingestatud osadele.

1.5.6.   Tuleoht

Soojuskatse käigus seade süttis, hakkas suitsema ja leegitsema ning jäi siis seisma.

1.7.3.   Märgistus

Ei olnud näidatud tootja nime, aadressi ega tootmisaastat. Puudusid hoiatused või vastavad tähised.

1.7.4.   Juhised

Kasutusjuhendist puudusid mitmed juhised, mida on vaja seadme ohutuks tööks, nagu elektriohutuseeskirjad, müra- ja vibratsiooninäitajad jmt.

Ingliskeelne kasutusjuhend erines ungarikeelsest juhendist.

3.   Komisjoni arvamus

15. novembril 2007 saatis komisjon kirja äriühingule Baumann Hungary Kft. ning palus kõnealusel äriühingul esitada oma tähelepanekud seoses Ungari ametiasutuste võetud meetmega.

15.novembril 2007 saatis komisjon kirja ka äriühingutele Intertek ETL SEMKO (Shanghai) ja Intertek Deutschland GmbH, kes olid välja andnud vastavustõendid S1M-MP2-125-tüüpi nurklihvija kohta, kus väideti, et kõnealune nurklihvija on võrdväärne RL/AG0912-900-tüüpi nurklihvijaga, mida käsitleb Ungari meede.

Kuni tänaseni ei ole vastust saadud.

Komisjon on olemasolevate dokumentide põhjal jõudnud seisukohale, et Ungari ametiasutused on kindlaks teinud, et seade, mille kohta on rakendatud kitsendav meede, ei vasta eespool loetletud olulistele tervisekaitse ja ohutusnõuetele. Loetletud mittevastavused võivad tõsiselt ohustada kõnealust seadet kasutavaid inimesi.

Seetõttu on komisjon pärast nõutava menetluse järgimist arvamusel, et Ungari ametiasutuste võetud meede on õigustatud.

Brüssel, 27. november 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


Top