EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(01)

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

OJ C 111, 6.5.2008, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 111/13


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

(2008/C 111/06)

Abi number: XA 411/07

Liikmesriik: Sloveenia

Piirkond: Območje občine Brda

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Õiguslik alus: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Abi suurim osatähtsus:

1.   Investeeringud põllumajandusettevõtetesse esmatootmiseks:

põllumajandusettevõtete ajakohastamiseks, põllumajandusmaa ja juurdepääsuteede majandamiseks antava abi suurim osatähtsus ei tohi ületada 40 % abikõlblikest kuludest (ilma käibemaksuta).

2.   Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine:

tootmisega mitteseotud kultuuripärandi säilitamiseks kuni 100 % abikõlblikest kuludest (ilma käibemaksuta);

kohapealsete tootmisvahendite puhul kuni 60 % abikõlblikest kuludest (ilma käibemaksuta), tingimusel et investeeringu tulemusel ei suurene põllumajandusettevõtte tootmispotentsiaal;

lisaabi võib anda kuni 100 %, et katta lisakulud, mis tekivad ehitise kultuuriväärtuse säilitamiseks vajalike traditsiooniliste materjalide kasutamisest.

3.   Kindlustustoetus:

omavalitsuse antav toetus on järgmiste summade vahe: riigieelarvest kaasrahastatavate kindlustusmaksete summa ja kuni 50 % abikõlblikest kuludest, mis on seotud kindlustusmaksetega vilja ja puuviljasaagi kindlustamiseks ning loomade kindlustamiseks haigustest tingitud kahjude vastu.

4.   Ümberkruntimiseks antav abi:

kuni 100 % õigus- ja haldusmenetluse abikõlblikest kuludest.

5.   Kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise edendamiseks antav abi:

kuni 100 % abikõlblikest kuludest (ilma käibemaksuta) subsideeritud teenuste vormis; abi ei hõlma rahalisi otsemakseid tootjatele.

6.   Tehnilise abi andmine põllumajandussektoris:

kuni 100 % abikõlblikest kuludest (ilma käibemaksuta) subsideeritud teenuste vormis; abi ei hõlma rahalisi otsemakseid tootjatele

Rakendamise kuupäev: Oktoober 2007 (abi ei anta enne, kui Euroopa Komisjoni veebisaidil on avaldatud kokkuvõte)

Kestus: Kuni 31.12.2013

Abi eesmärk: VKEde toetamine

Viide määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklitele ja abikõlblikele kuludele: Dokumendi „Eeskirjad riigiabi andmise kohta põllumajanduse ja maapiirkondade säilitamiseks ja arendamiseks Brda vallas ajavahemikul 2007–2013” III peatükk hõlmab meetmeid, mida käsitatakse riigiabina vastavalt komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1857/2006 (mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001) (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3) järgmistele artiklitele:

artikkel 4: Investeeringud esmatootmise arendamiseks põllumajandusettevõtetes;

artikkel 5: Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine;

artikkel 12: Kindlustustoetus;

artikkel 13: Ümberkruntimiseks antav abi;

artikkel 14: Kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise edendamiseks antav abi;

artikkel 15: Tehnilise abi andmine põllumajandussektoris

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Veebileht: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Muu teave: Põllukultuuride ja saagi kindlustamiseks ettenähtud kindlustustoetuse meede hõlmab järgmisi ebasoodsaid ilmastikuolusid, mida võib käsitada loodusõnnetusena: kevadkülm, rahe, pikne, pikselöögist põhjustatud tulekahju, tormid ja üleujutused.

Haldusüksuse eeskirjad vastavad määruse (EÜ) nr 1857/2006 nõuetele haldusüksuse võetavate meetmete ja rakendatavate üldsätete osas (abi andmise kord, abi kumuleerumine, läbipaistvus ja abi järelevalve)

Andrej MARKOČIČ

Vallavalitsuse juhataja

Abi number: XA 412/07

Liikmesriik: Sloveenia Vabariik

Piirkond: Območje občine Kobarid

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Õiguslik alus: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Abi suurim osatähtsus:

1.   Investeering põllumajandusettevõtetesse esmatootmiseks:

kuni 50 % abikõlblikest investeerimiskuludest vähemsoodsates piirkondades ja kuni 40 % abikõlblikest investeerimiskuludest muudes piirkondades.

2.   Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine:

kuni 100 % abikõlblikest kuludest tootmisega mitteseotud objektide puhul;

kuni 60 % (või kuni 75 % vähemsoodsates piirkondades) abikõlblikest kuludest tootmisega seotud objektide puhul, tingimusel, et investeeringud ei suurenda põllumajandusettevõtte tootmisvõimsust;

kuni 100 % on lubatud anda lisakulude katmiseks, mis tekivad kultuuripärandi säilitamiseks vajalike traditsiooniliste materjalide kasutamisest.

3.   Tehnilise abi andmine põllumajandussektoris:

kuni 100 % abikõlblikest kuludest, mis on seotud hariduse, nõustamisteenustega, foorumite, võistluste, näituste ja messide korraldamisega, trükiste avaldamise, kataloogide ja veebilehtede koostamise ning teadusteabe levitamisega

Rakendamise kuupäev: Oktoober 2007 (abi ei anta enne, kui kokkuvõtlik teave on avaldatud Euroopa Komisjoni veebisaidil)

Abikava või üksikabi kestus: Kuni 31.12.2013

Abi eesmärk: VKEde toetamine

Määruse (EÜ) nr 1857/2006 asjaomased artiklid ning abikõlblikud kulud: Kavandatavas õigusaktis Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013 on riigiabi meetmed, mis vastavad komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1857/2006 (mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001) (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3) järgmistele artiklitele:

artikkel 4: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse;

artikkel 5: Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine;

artikkel 15: Tehnilise abi andmine põllumajandussektoris

Asjaomane sektor: Põllumajandus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Veebileht: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Lisateave: Kohalikud õigusaktid vastavad määruse (EÜ) nr 1857/2006 nõuetele kohalike asutuste poolt rakendatavate meetmete osas ja üldsätetele (abi andmise eelnev menetlus, abi kumuleerumine, läbipaistvus ja järelevalve)

Robert KAVČIČ

Kobaridi vallavanem

Abi number: XA 413/07

Liikmesriik: Sloveenia Vabariik

Piirkond: Območje občine Starše

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Õiguslik alus: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Abi suurim osatähtsus:

1.   Põllumajandusettevõtjate investeeringud esmatootmisse:

kuni 40 % abikõlblikest kuludest;

kuni 50 % abikõlblikest kuludest investeeringute puhul, mida teevad noored põllumajandustootjad viie aasta jooksul alates tegevuse alustamisest;

kuni 50 % abikõlblikest kuludest muudes piirkondades investeeringute puhul, mida teevad noored põllumajandustootjad viie aasta jooksul alates tegevuse alustamisest. Kõnealused investeeringud peavad sisalduma äriplaanis ja noor põllumajandustootja peab vastama määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 22 sätestatud kriteeriumidele.

Abi eesmärk on investeerida põllumajandusettevõtja maadel asuvate objektide taastamisse, osta põllumajandustootmises kasutatavaid seadmeid, hooldada karja- ja põllumaid ning investeerida püsikultuuridesse.

2.   Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine:

tootmisvahendite (põllumajandushoonete) kultuuriväärtuse säilitamisega seotud investeeringu(te) puhul kuni 60 % abikõlblikest kuludest või kuni 75 % vähem soodsates piirkondades, tingimusel et kõnesolevate investeeringutega ei kaasne põllumajandusettevõtte tootmismahu suurenemine;

kuni 100 % abikõlblikest kuludest investeeringu puhul, mis on seotud põllumajandusettevõtte territooriumil asuva, tootmisega mitteseotud kultuuripärandi (arheoloogiliste või ajalooliste objektide) säilitamisega;

kuni 100 % täiendavast abist, mille eesmärk on katta ehitise kultuuriväärtuse säilitamiseks vajalike traditsiooniliste materjalide kasutamisega kaasnevaid lisakulusid.

3.   Kindlustustoetus:

haldusüksuse antav toetus täiendab kindlustusmaksete kaasfinantseerimist riigieelarvest kuni 50 % ulatuses kindlustusmaksete abikõlblikest kuludest, mis on tehtud saagi ja puuviljade kindlustamiseks ning loomade kindlustamiseks haigustest tingitud kahjude vastu.

4.   Maa ümberkruntimiseks antav abi:

kuni 70 % abikõlblikest õigus- ja halduskuludest.

5.   Kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise edendamiseks antav abi:

kuni 100 % tegevusega tegelikult kaasnenud kuludest; abi antakse subsideeritud teenustena ja see ei tohi hõlmata rahalisi otsemakseid tootjatele.

6.   Tehnilise abi osutamine:

kuni 100 % kuludest, mis on seotud hariduse ja koolitusega, kolmandate isikute osutatud nõustamisteenustega, foorumite, võistluste, näituste ja messide korraldamisega, teabe avaldamisega trükistes ja veebilehtedel. Abi antakse subsideeritud teenustena ja see ei tohi hõlmata rahalisi otsemakseid tootjatele

Rakendamise kuupäev: November 2007 (abi ei anta enne, kui kokkuvõte on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel)

Abikava või üksikabi kestus: Kuni 31.12.2013

Abi eesmärk: Toetada VKEsid

Viited määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklitele ja abikõlblikud kulud: Eeskirjade (mis käsitlevad riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmist ning muude maaelu arendamise meetmete rakendamist Starše haldusüksuses) kavandi II peatükk sisaldab meetmeid, mille puhul on tegemist riigiabiga komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1857/2006 (mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3)) järgmiste artiklite alusel:

artikkel 4: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse;

artikkel 5: Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine;

artikkel 12: Kindlustustoetus;

artikkel 13: Maa ümberkruntimiseks antav abi;

artikkel 14: Kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise edendamiseks antav abi;

artikkel 15: Tehnilise abi andmine põllumajandussektoris

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Veebileht: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Muu teave: Meede, mis käsitleb kindlustusmaksete maksmist saagi ja puuviljade kindlustamiseks, hõlmab järgmisi loodusõnnetusega võrreldavaid ebasoodsaid ilmastikutingimusi: kevadkülm, rahe, pikne, pikselöögist põhjustatud tulekahju, torm ja üleujutused.

Kõnealused haldusüksuse eeskirjad vastavad määruse (EÜ) nr 1857/2006 nõuetele seoses haldusüksuse võetavate meetmete ja rakendatavate üldsätetega (abi andmise kord, abi kumuleerumine, läbipaistvus ja järelevalve)

Vili DUCMAN

Starše haldusüksuse juht

Abi number: XA 415/07

Liikmesriik: Iirimaa

Piirkond: Liikmesriik

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Breeding Information Campaign 2008

Õiguslik alus: National Development Plan 2007-2013

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antava üksiktoetuse üldsumma: 100 000 EUR

Abi suurim osatähtsus: 50 %

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus: 1.1.2008 kuni 31.12.2008

Abi eesmärk: Kampaania eesmärk on reklaamida põllumajandusettevõtjate seas Iiri kariloomade aretamise föderatsiooni tehtavate katsete ja geneetilise hindamise tulemusi, et soodustada moodsate teaduslike aretusväärtuste kasutuselevõtmist liha- ja piimatoodete tootmisega tegelevate põllumajandusettevõtjate poolt, mis aitaks kaasa nende pikaajalisele elujõulisusele.

Abi antakse määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 15 lõike 2 punktide d ja e alusel („Tehnilise abi andmine põllumajandussektoris”).

Abikõlblikud kulutused on seotud järgmiste tegevustega:

töötubade korraldamine;

reklaam;

küsitluste läbiviimine

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Veisekasvatus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Veebileht: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Abikava tingimused avaldatakse kõnealusel veebilehel, kui kava hakatakse rakendama)

Abi number: XA 416/07

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Õiguslik alus: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Kui seaduse eelnõu Overige fiscale maatregelen 2008 võetakse ülemkojas vastu, muutub õiguslikuks aluseks artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001 (1)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Aastas saamata jääv maksutulu, mis kaetakse kõnealuse abikavaga, ulatub kuni 8,7 miljoni EUR

Abi suurim osatähtsus: Määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 6 lõike 2 alusel võidakse abi anda kuni 100 % ulatuses tegelikest kuludest, kui ümberpaigutamine tähendab olemasolevate rajatiste demonteerimist, teisaldamist ja taaspüstitamist. Abikavaga XA 62/05 on ette nähtud abi andmine selliste põllumajanduslike tootmishoonete ümberpaigutamiseks, mida kasutatakse intensiivseks loomakasvatuseks ning mis asuvad kohtades, mis on põllumajanduseks kasutatavate alade ümberkorraldamist käsitleva seaduse (Reconstructiewet concentratiegebieden) alusel kuulutatud ümberkorraldatavateks aladeks. Kõnealuse abikava alusel hüvitise arvutamisel ei võeta aga siiski arvesse põllumajanduslike tootmishoonete ümberpaigutamist teostavate põllumajandustootjate jaoks kaasnevaid maksumõjusid. Need põllumajandustootjad, kes lõpetavad oma põllumajandusettevõtte tegevuse maksudega seotud kaalutlustel, et paigutada see ümber, on kohustatud maksma makse oma (vana) põllumajandusettevõttega seotud varjatud reservide ja muude sarnaste varade pealt. Põllumajandustootja jaoks on need sellised kulud, mis on otseselt ja lahutamatult seotud tema põllumajandusettevõtte ümberpaigutamisega. Selleks et katta nii ümberpaigutamise kui ka maksude tasumisega seotud kulud, peavad põllumajandustootjad võtma laenu, millega omakorda kaasnevad laenukulud. Käesolev abikava täiendab seega abikava XA 62/05. Kahe kõnealuse abikavaga antakse abi kuni 100 % ulatuses tegelikest kuludest, mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 6 lõikega 2

Rakendamise kuupäev: Abikava hakatakse rakendama pärast seda, kui avaldatakse määrus, milles käsitletakse 3. septembri 2007. aasta määruse jõustumist, millega muudetakse määrust Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2007, 328) (2001. aasta määrus tulumaksu rakendamise kohta). Kõnealune määrus valmistatakse ette pärast seda, kui abikava on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 18 lõikele 1

Abikava või üksikabi kestus: See sõltub sellest, millal Limburgi, Põhja-Brabanti, Utrechti, Gelderlandi ja Overijsseli provintsid avavad oma abikavad taotlejatele, kuid see ei kehti kauem kui 31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Nagu on märgitud abikava XA 62/05 kohta esitatud teabes, on abi seotud intensiivseks loomakasvatuseks kasutatavate põllumajanduslike tootmishoonete ümberpaigutamisega üldistes huvides. Abi eesmärk on hõlbustada seaduse Reconstructiewet concentratiegebieden alusel toimuvat loomakasvatusega tegelevate põllumajandusettevõtete ümberpaigutamist. Limburgi, Põhja-Brabanti, Utrechti, Gelderlandi ja Overijsseli provintsides on selliste ümberpaigutamiste hõlbustamiseks kasutusel mitmed abikavad (vt abikava XA 62/05), kuid põllumajandustootjad, kes selliseid kavasid ära kasutavad ning lõpetavad oma tegevuse maksudega seotud kaalutustel, et oma põllumajandusettevõte ümber paigutada, kannavad lisakulusid. Kõnealused lisakulud koosnevad laenudest ja laenukuludest, et katta kohustuslikud maksud, mida makstakse varjatud reservide ja muude sarnaste varade pealt pärast põllumajandusettevõtte tegevuse lõpetamist. Sellest tulenevalt ei ole ümberpaigutamine sageli kõnealuste põllumajandustootjate jaoks taskukohane ning loomakasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtted võivad näiteks jääda oma vanale kohale (nt tundlike looduslike paikade lähedusse). Käesoleva abikava eesmärk on selliste kulude tekkimise vältimine. Seda kohaldatakse üksnes nende põllumajandustootjate suhtes, kes on abisaajad abikavas XA 62/05 nimetatud kavade raames

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Loomakasvatussektor

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Website: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Muu teave: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, nr A, vt:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


Top