EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007TA1219(02)

Aruanne Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (endine Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus) 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

OJ C 309, 19.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 309/6


ARUANNE

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (endine Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus) 2006. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega

(2007/C 309/02)

SISUKORD

1–2

SISSEJUHATUS

3–6

KINNITAV AVALDUS

7–10

TÄHELEPANEKUD

Tabelid 1–4

Ameti vastused

SISSEJUHATUS

1.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (endine Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus, edaspidi amet) asutati nõukogu 2. juuni 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 1035/97 (1) ja muudeti nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 168/2007, (2) mis laiendas selle pädevusala. Ameti esmaseks ülesandeks on anda liidule ja liikmesriikidele usaldusväärset teavet rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi kohta liidus ja teha nendes valdkondades koostööd Euroopa Nõukoguga.

2.

Tabelis 1 esitatakse kokkuvõtlikult ameti pädevusvaldkond ja ülesanded. Ameti poolt koostatud 2006. eelarveaasta raamatupidamisaruande põhiteave on teavitamise eesmärgil toodud tabelites 2, 3 ja 4.

KINNITAV AVALDUS

3.

Käesolev avaldus on adresseeritud Euroopa Parlamendile ja nõukogule kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (3) artikli 185 lõikega 2; avaldus koostati pärast ameti raamatupidamisaruande kontrollimist vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 248.

4.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1035/97 artiklile 12 koostas ameti direktor 31. detsembril 2006 (4) lõppenud eelarveaasta raamatupidamisaruande ja see saadeti kontrollikojale, mille ülesandeks on anda arvamus raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

5.

Kontrollikoda viis auditi läbi kooskõlas IFAC ja INTOSAI rahvusvaheliste auditistandardite ja eetikanormidega sel määral, kuivõrd neid on võimalik ühenduse kontekstis rakendada. Audit planeeriti ja viidi läbi selleks, et saada piisav kindlus raamatupidamisaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

6.

Audit andis kontrollikojale piisava aluse alljärgneva avalduse esitamiseks.

Raamatupidamisaruannete usaldusväärsusAmeti raamatupidamisaruanne 31. detsembril 2006 lõppenud eelarveaasta kohta on kõigis olulistes aspektides usaldusväärne.Raamatupidamisaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsusAmeti aastaaruande aluseks olevad tehingud tervikuna on seaduslikud ja korrektsed.Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja avaldust kahtluse alla.

TÄHELEPANEKUD

7.

Amet kandis 235 000 eurot III jaotisest (tegevuskulud) I jaotisesse (personalikulud), et katta ajutiste töötajatega seonduvad suurenenud kulud. Selle ülekande põhjendus ei olnud dokumenteeritud vastavalt agentuuri finantsmääruse 23 artikli 3 lõikele.

8.

2006. aastal otsustas amet katta kogu ulatuses oma töötajate laste koolituskulud, aga ei rakendanud personalieeskirjade VII lisa artiklit 3. Maksed tehti 2006. aastal, kuigi haldusnõukogu ei olnud sellekohast otsust vastu võtnud ja sobivate kohalike koolidega ei oldud sõlmitud ametlikke lepinguid (5).

9.

2006. aasta mais kiitis direktor heaks ametile töötajate värbamise menetlused. Mitmes punktis ei olnud need kooskõlas personalieeskirjade reeglite ja eesmärkidega: valikukomisjoni koosseisu määramisel ei järgitud võrdsuse põhimõtet; reservnimekiri koostati tähestikulises järjekorras; tagasilükatud kandidaatidele ei antud esialgses hindamisetapis edasikaebamise võimalust.

10.

Ühe raamlepingu (6) jaoks läbiviidud hankemenetluse käigus sai amet kaks pakkumist. Üks neist lükati avamiskomitee poolt tagasi põhjendusega, et see saadi liiga hilja kätte, kuigi see nii ei olnud. Leping sõlmiti teise pakkujaga, kuigi see sai kvaliteedihinnangus väga madalad punktid.

Kontrollikoda võttis käesoleva aruande vastu 27. septembri 2007. aasta istungil Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Hubert WEBER


(1)  EÜT L 151, 10.6.1997, lk 6.

(2)  ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)  Raamatupidamisaruanne koostati 11. mail 2007 ja kontrollikoda sai selle 1. juulil 2007.

(5)  Hüvitamiseks vastu võetud koolituskulude summa 2006. aastal (2006/2007 õppeaasta): 31 340 eurot.

(6)  Hinnanguline maksumus neljaks aastaks: 400 000 eurot.


 

Tabel 1

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (Viin)

Asutamislepingust tulenevad ühenduse pädevusvaldkonnad

Nõukogu määruses (EÜ) nr 1035/97 määratud ameti pädevus

Juhtimine

2006. aastal keskuse käsutusse antud ressursid

(2005)

2006. aastal pakutud tooted ja teenused

Teabe kogumine

Nõukogu poolt kooskõlas käesoleva lepingu sätetega kindlaksmääratud piirides ja tingimustel võib komisjon koguda informatsiooni ja korraldada kontrollimisi, mis on vajalikud temale antud ülesannete täitmiseks.

(Artikkel 284)

Eesmärgid

anda liidule ja liikmesriikidele objektiivseid, usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid Euroopa tasandil rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi ilmingute kohta

teha tihedat koostööd Euroopa Nõukoguga dubleerimise vältimise ja lisaväärtuse loomise nimel

Ülesanded

uurida rassismi ja ksenofoobia ilmingute ulatust ja arenguid;

koguda ja analüüsida teavet Euroopa rassismi ja ksenofoobia teabevõrgu (RAXEN) kaudu;

viia läbi teadusuuringuid;

julgustada laialdast asjakohase teabe levitamist;

töötada ühenduse ja liikmesriikide jaoks välja arvamusi;

kehtestada näitajaid ja kriteeriume andmete võrreldavuse parandamiseks;

avaldada aastaaruanne rassismi ja ksenofoobia olukorra kohta.

1.   Haldusnõukogu

Koosseis

Üks iga liikmesriigi poolt ametisse nimetatud sõltumatu isik, üks Euroopa Parlamendi poolt ametisse nimetatud sõltumatu isik, üks Euroopa Nõukogu poolt ametisse nimetatud isik ja üks komisjoni esindaja.

Ülesanded

Vastu võtta tööprogramm ja üldine aastaaruanne. Vastu võtta lõplik eelarve ja ametikohtade loetelu. Anda hinnang lõpparuandele.

2.   Juhatus

Koosseis

haldusnõukogu esimees

Euroopa Nõukogu esindaja

komisjoni esindaja

haldusnõukogu muud kaks liiget

3.   Direktor

Nimetatakse haldusnõukogu poolt komisjoni ettepanekul.

4.   Välisaudit

Kontrollikoda

5.   Sisekontroll

Komisjoni siseauditi talitus

6.   Eelarve täitmist kinnitav asutus

Parlament nõukogu soovituse põhjal.

Lõplik eelarve

9,5 miljonit eurot (8,3 miljonit eurot), sealhulgas ühenduse panus: 100 % (100 %).

Personali suurus 31. detsembril 2006:

37 (37) töökohta ametikohtade loetelus,

täidetud töökohti: 35 (35)

+10 (4) muud töötajat (lepingulised abitöötajad, lähetuses olevad riiklikud eksperdid, kohalik ja tööjõudu vahendava asutuse kaudu saadud personal)

Personal kokku: 47 (41)

mis jaguneb vastavalt järgmistele ülesannetele:

põhitegevus: 28 (24)

haldusülesanded: 15 (13)

segaülesanded: 4 (4)

Raxen:

25 riigi teabekeskusega sõlmitud lepingute arv: 375

Koosolekute arv: 2

Teadusaruanded:

aruandeid: 9

koosolekute arv: 5

aastaaruanne: 2

EUMC Bulletin (Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse infoleht): 6

Equal Voices: 3

Koostöö liikmesriikidega ja teiste institutsioonidega

(ühiselt korraldatud ürituste arv):

liikmesriigid: 15

komisjon: 29

Euroopa Parlament: 7

Regioonide komitee: 2

EESC (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee): 1

Euroopa Nõukogu: 10

OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon): 4

ÜRO: 1

agentuuridevaheline: 4

NRT: 4

ERT: 1

Allikas: ameti edastatud andmed.

Allikas: ameti andmed. Tabelis tehakse kokkuvõte ameti poolt aastaruandes esitatud andmete kohta: aruanne koostati, kasutades tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

Tabel 2

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (Viin) – eelarve täitmine 2006. eelarveaastal

(1000 eurot)

Tulud

Kulud

Tuluallikas

Eelarveaasta lõplikku eelarvesse kirjendatud tulud

Laekunud tulud

Kulude jaotus

Lõplikud eelarveassigneeringud

Eelmis(t)est eelarveaasta(te)st üle kantud assigneeringud

kirjendatud

võetud

makstud

ülekantud

tühistatud

kirjendatud

võetud

makstud

ülekantavad

tühistatud

Omatulud

0

0

I jaotis

Personal

3 923

3 743

3 693

50

180

70

70

53

0

17

Ühenduse toetused

8 800

8 800

II jaotis

Haldustegevus

969

923

640

283

46

581

581

570

0

11

Eraldatud tulud (Phare) (1)

484

484

III jaotis

Põhitegevus

3 908

3 695

2 753

942

213

667

667

647

0

20

Muud tulud

0

132

Eraldatud tulud

(Phare ja muud) (1)

484

325

239

245

0

90

90

90

0

0

Kokku

9 284

9 416

Kokku

9 284

8 686

7 325

1 520

439

1 408

1 408

1 360

0

48

Allikas: ameti andmed. Tabelis tehakse kokkuvõte ameti poolt aastaruandes esitatud andmete kohta. Laekunud tulud ja maksed on arvestatud kassapõhiselt.


Tabel 3

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (Viin) – 2006. ja 2005. eelarveaasta majandustulemuse aruanne

(1000 eurot)

 

2006

2005

Tegevustulud

Ühenduse toetused

8 609

7 466

Muud tulud

8

14

Kokku (a)

8 618

7 480

Tegevuskulud

Personalikulud

3 051

2 729

Põhivaraga seotud kulud

52

52

Muud halduskulud

1 403

977

Tegevuskulud

3 556

3 304

Kokku (b)

8 061

7 062

Eelarveaasta majandustulemus (c = a – b)

556

418


Tabel 4

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (Viin) – bilanss seisuga 31. detsember 2006 ja 2005

(1000 eurot)

 

2006

2005

Mittelikviidsed varad

Immateriaalne põhivara

84

25

Materiaalne põhivara

388

128

Käibevara

Lühiajalised eelmaksed

70

 

Lühiajalised saadaolevad summad

453

360

Sularaha ja sularahaekvivalendid

2 288

2 832

Varad kokku

3 282

3 345

Lühiajalised kohustused

Riski- ja kulueraldised

48

56

Tasumata arved

1 535

2 146

Kohustused kokku

1 582

2 202

Netovara

Kogunenud ülejääk/puudujääk

1 143

725

Eelarveaasta majandustulemus

556

418

Netovara kokku

1 700

1 143

Kohustused ja netovara kokku

3 282

3 345


(1)  Algselt eelarvesse sisestatud summa oli 648 000 eurot, millest komisjon ei maksnud 164 000 eurot. Selguse ja täpsuse huvides on esitatud korrigeeritud summa, 484 000 eurot.

Allikas: ameti andmed. Tabelis tehakse kokkuvõte ameti poolt aastaruandes esitatud andmete kohta. Laekunud tulud ja maksed on arvestatud kassapõhiselt.


AMETI VASTUSED

7.

Kõnealune reserv sisaldus III jaotises ja sellel oli üldine eesmärk. Amet nimetas reserviks eraldise, mis jagunes 2007. aasta eelarve mitme jaotise vahel. Amet pöörab edaspidi erilist tähelepanu sellele, et parendada ülekannete põhjendatust ja dokumenteeritust.

8.

Amet jätkab asjaomaste kohalike koolidega lepingute sõlmimist. Otsus esitatakse 2007. aasta oktoobris haldusnõukogule kinnitamiseks.

9.

Ehkki personalieeskirjade III lisa ei kehti Euroopa ühenduste muudele teenistujatele, teeb amet juhul, kui konsultatsioon komisjoni talitustega lõpeb kavandatud ajal, haldusnõukogule ettepaneku võtta 2007. aasta oktoobri koosolekul vastu uued personalieeskirjade rakenduseeskirjad, mis võtaksid võimalikult suures ulatuses arvesse kontrollikoja tähelepanekuid.

10.

Amet võtab vajalikud meetmed, et vältida kontrollikoja kirjeldatud asjaolude kordumist.


Top