EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0424

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) KOM(2006) 657 lõplik

OJ C 161, 13.7.2007, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 161, 13.7.2007, p. 20–20 (MT)

13.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/75


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon)”

KOM(2006) 657 lõplik

(2007/C 161/20)

23. novembril 2006. aastal otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 262 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses: „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitse kohta tööandja maksujõuetuse korral (kodifitseeritud versioon)”

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutava tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni arvamus võeti vastu 22. veebruaril 2007. Raportöör oli hr Soares.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 434. istungjärgul 14.-15. märtsil 2007 (14. märtsi istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 160, vastuhääli ei olnud, erapooletuks jäi 6.

1.

Direktiivi ettepanek on osa komisjoni plaanist lihtsustada ja selgemaks muuta ühenduse õigust, nii et see oleks tavakodanikele arusaadavam ja kättesaadavam.

2.

Kodifitseerimine on äärmiselt oluline haldusmenetlus, mida tuleb läbi viia täielikus kooskõlas ühenduse seadusandliku tavamenetlusega ning sellega ei tohi kaasneda sisulisi muutusi kodifitseeritavates õigusaktides.

3.

Kõnealuse direktiivi ettepaneku eesmärk on kodifitseerida nõukogu 20. oktoobri 1980. aasta direktiiv 80/987/EMÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral. Uus direktiiv asendab sellesse inkorporeeritud õigusaktid. Kõnealuses ettepanekus on säilitatud kodifitseeritud õigusaktide sisu ja nende kokkupanemisel on tehtud ainult kodifitseerimiseks vajalikud vormilised muudatused.

4.

Kuigi kodifitseerimine on protsess, millega ei saa ega tohi muuta kodifitseeritavaid direktiive, leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et komisjon peaks oma kohuste täitmisel tegema rohkem, kui ainult õigusakte lihtsustama. Komisjon peaks uurima mitmete direktiivide sisu, et lahendada küsimusi, mille suhtes on tekkinud ebaselgus või mis on praktikas teatud määral vananenud.

5.

Siiski kiidab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kõnealuse direktiivi ettepaneku heaks, pidades silmas, et käesoleva arvamuse teema on direktiivi kodifitseerimine, ning arvestades punktis 1 nimetatud eesmärke ja punktides 2 ja 3 esitatud tagatisi.

Brüssel, 14. märts 2007.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Dimitris DIMITRIADIS


Top