EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/11

Konkursikutse — Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogramm

OJ C 172, 25.7.2006, p. 34–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/34


KONKURSIKUTSE

Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogramm

(2006/C 172/11)

1.   TAUST

Euroopa Liit esitab konkursikutse (ref. ECFIN/2006/A3-02), et korraldada ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi raames uuringuid (komisjoni poolt heaks kiidetud 29. novembril 2000). Käesolev konkursikutse hõlmab Madalmaid ja Soomet.

Programmi eesmärk on koguda teavet ELi liikmesriikide majandusliku olukorra kohta, et võrrelda osutatud riikide majandustsükleid majandus- ja rahaliidu (EMU) töö korraldamise eesmärgil. Sellest on saanud asendamatu vahend nii EMU majandusjärelevalve protsessis kui ka majanduspoliitika üldiste eesmärkide saavutamiseks.

2.   EESMÄRK JA KIRJELDUS

2.1.   Eesmärgid

Kooskõlastatud ühisprogramm hõlmab pädevaid asutusi ja/või uurimisasutusi, kes viivad läbi arvamusuuringuid ühisrahastamise kohta. Komisjon soovib sõlmida 16 kuud kestva toetuslepingu asutuste ja uurimisasutustega, kes on nõuetekohaselt kvalifitseeritud, et viia 2007. aasta jaanuarist kuni 2008. aasta aprillini läbi üks või mitu järgmistest uuringutest:

jaekaubanduse ja teenuste uuringud Madalmaades;

jaekaubanduse uuringud Soomes;

sihtuuringud aktuaalsetel majandusteemadel: kõnealuseid sihtuuringuid korraldatakse aeg-ajalt sama valimit kasutades lisaks igakuistele uuringutele, et koguda teavet teatud majanduspoliitiliste küsimuste kohta.

Uuringute sihtrühm on nii tööstus-, investeeringute, ehitus-, jaekaubandus- ja teenuste sektori juhid kui ka tarbijad.

2.2.   Tehniline kirjeldus

2.2.1.   Uuringute läbiviimise aeg ja tulemuste esitamine

Järgmises tabelis on ülevaade käesoleva konkursikutse raames tellitavatest uuringutest:

Uuringu nimetus

Kaetud sektorite arv/suurusklassid

Küsimuste arv, mis esitatakse kord kuus

Küsimuste arv, mis esitatakse kord kvartalis

Jaekaubanduse uuringud

9/-

6

-

Teenuste uuringud

19/-

6

1

Igakuiseid uuringuid tuleb läbi viia iga kuu esimese kahe nädala jooksul ning tulemused tuleb komisjonile edastada e-posti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Kvartaliuuringud tuleb läbi viia iga kvartali esimese kuu (jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri) esimese kahe nädala jooksul ning tulemused tuleb komisjonile edastada elektronposti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu, vastavalt jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Iga kuue kuu järel toimuvad investeeringute uuringud tehakse märtsis-aprillis ja oktoobris-novembris ning tulemused tuleb komisjonile edastada elektronposti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu, vastavalt mai ja detsembri lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Sihtuuringute korral on toetusesaaja kohustatud järgima spetsiaalselt talle koostatud graafikut.

Projekti üksikasjalikuma kirjelduse saab alla laadida aadressilt: http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi metoodika ja küsimustikud

Metoodikaga saab põhjalikumalt tutvuda taotleja juhendis aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   KORRALDUSLIKUD SÄTTED JA KESTUS

3.1.   Korralduslikud sätted

Uuringuid korraldav asutus või uurimisasutus valitakse maksimaalselt 16 kuuks. Poolte vahel sõlmitakse aastane leping, milles täpsustatakse ühised eesmärgid ja kavandatud projekti olemus. Toetusleping sõlmitakse ajavahemikuks 2007. aasta jaanuarist 2008. aasta aprillini.

3.2.   Kestus

Uuringuid tehakse 2007. aasta 1. jaanuarist 2008. aasta 30. aprillini. Projekt ei tohi kesta kauem kui 16 kuud.

4.   FINANTSRAAMISTIK

4.1.   Ühenduse rahastamisallikad

Väljavalitud projekte rahastatakse eelarve rubriigist 01.02.02 (majandus- ja rahaliidu koordineerimine ja järelevalve).

4.2.   Ühenduse prognoositav käesoleva konkursikutse kogueelarve

Kõnealuses piirkonnas uuringute korraldamiseks eraldatud aastane kogueelarve on 90 000 eurot.

Toetusesaajaid on kuni 3.

4.3.   Ühenduse kaasrahastamise osakaal

Ühegi uuringu puhul ei tohi komisjoni osakaal ühisrahastamises ületada 50 % toetusesaaja abikõlblikest kuludest.

4.4.   Toetusesaajapoolne rahastamine ja abikõlblikud kulud

Abikõlblikud kulud tekivad alles pärast seda, kui kõik osalised on toetuslepingule alla kirjutanud, välja arvatud erijuhtudel, kuid mitte mingil tingimusel enne toetustaotluse esitamist. Mitterahalisi sissemakseid ei peeta abikõlblikeks kuludeks.

Toetusesaaja peab esitama üksikasjaliku eelarve, mis sisaldab projekti hinnangulisi kulusid ja rahastamise üksikasju eurodes. Eelarve lisatakse toetuslepingule. Komisjon võib neid andmeid hiljem kasutada auditeerimise otstarbel.

5.   SOBIVUSKRITEERIUMID

5.1.   Taotleja õiguslik seisund

Taotlusi oodatakse asutustelt ja uurimisasutustelt (juriidilistelt isikutelt), kes on registreeritud mõnes liikmesriigis, ühinevas riigis või kandidaatriigis. Taotleja peab tõendama, et ta tegutseb juriidilise isikuna ja esitama nõutavad dokumendid, mis vastavad juriidilise isiku dokumentide vormistamisele esitatavatele nõuetele.

5.2.   Taotluse tagasilükkamise põhjused

Toetustaotlust ei vaadata läbi, kui taotleja on ühes järgmistest olukordadest: (1)

a)

ta on pankrotis või likvideerimisel, kohus on määranud talle halduri, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ta on peatanud oma äritegevuse, tema suhtes kohaldatakse kõnealuste asjaoludega seotud menetlust või ta on riiklike õigusnormide alusel toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;

b)

ta on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialase käitumisega seotud süüteos;

c)

ta on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, kui tellija suudab seda mis tahes viisil tõendada;

d)

ta on jätnud täitmata need kohustused, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega, mis tal on vastavalt tema asukohariigi või tellija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidele;

e)

ta on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses või mis tahes muus ebaseaduslikus tegevuses osalemises, mis kahjustab ühenduse finantshuve;

f)

pärast mõnd teist hankemenetlust või ühenduse eelarvest rahastatud toetuse andmise menetlust on leitud, et ta on lepingut raskelt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata;

g)

toetuse taotlemisel tekib huvide konflikt;

h)

ta on süüdi nõutava teabe tahtlikus moonutamises või ta on jätnud selle teabe esitamata.

Taotlejad peavad abikõlblikkuse tüüpvormis tõendama, et nad ei ole üheski punktis 5.2 loetletud olukorras.

5.3.   Halduskaristused ja rahatrahvid

1.

Ilma et see piiraks lepinguga ettenähtud sanktsioonide kohaldamist, jäetakse välja kandidaadid, pakkujad ja töövõtjad, kes on süüdi valeandmete esitamises või on varasemas hankemenetluses jätnud oma lepingulised kohustused olulisel määral täitmata, välja kõikidest ühenduse eelarvest rahastatavatest lepingutest ja toetustest kuni kaheks aastaks alates rikkumise tuvastamisest, kui see on kinnitatud pärast töövõtja ärakuulamist. Seda tähtaega võib pikendada kolme aastani, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest.

Valeandmete esitamises süüdi olevatele pakkujatele või kandidaatidele määratakse rahatrahv, mis on 2–10 % sõlmitud lepingu kogumaksumusest.

Töövõtjatele, kes on oma lepingulised kohustused jätnud olulisel määral täitmata, määratakse rahatrahv, mis on 2–10 % kõnealuse lepingu kogumaksumusest. Seda määra võib suurendada 4–20 %-ni, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest.

2.

Punkti 5.2 punktides a, c ja d osutatud juhtudel jäetakse kandidaadid või pakkujad välja kõikidest lepingutest ja toetustest kuni kaheks aastaks alates rikkumise tuvastamisest, kui see on kinnitatud pärast töövõtja ärakuulamist.

Punkti 5.2 punktides b ja e osutatud juhtudel jäetakse kandidaadid või pakkujad kõikidest lepingutest ja toetustest välja vähemalt üheks aastaks ja kuni neljaks aastaks alates kohtuotsuse teatavakstegemisest.

Seda tähtaega võib pikendada viie aastani, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest või esimesest kohtuotsusest.

3.

Punkti 5.2 punktis e osutatud juhud on järgmised:

a)

nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artiklis 1 osutatud pettusejuhud;

b)

nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastu võitlemise konventsiooni artiklis 3 osutatud korruptsioonijuhud;

c)

nõukogu ühismeetme 98/733/JSK artikli 2 lõikes 1 määratletud kuritegelikus ühenduses osalemise juhud;

d)

nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ artiklis 1 määratletud rahapesujuhud.

6.   VALIKUKRITEERIUMID

Taotlejal peavad olema stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, mis võimaldavad tal tegevust jätkata kogu projekti elluviimise ajal. Ta peab olema ametialaselt pädev ja tal peab olema kavandatud projekti või tööprogrammi elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon.

6.1.   Taotleja finantssuutlikkus

Taotleja peab olema suuteline kavandatud projekti lõpuni rahastama ja ta peab esitama bilansi- ja kasumiaruanded kahe viimase lõppenud majandusaasta kohta. See tingimus ei kehti avalik-õiguslike asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide puhul.

6.2.   Taotleja tegevussuutlikkus

Taotleja peab olema võimeline kavandatud projekti lõpetama ja ta peab esitama asjakohased tõendavad dokumendid.

Taotleja suutlikkust hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

Vähemalt kolmeaastane kvalitatiivsete ettevõtlus- ja tarbijauuringute korraldamise tõendatud kogemus.

Tõendatud kogemused vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

1)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemuste hindamine, metoodika (valim, küsimustikud ja ajakava) ning analüüs;

2)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemustel põhinevate näitajate väljatöötamine;

3)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemuste rakendamine tsüklilises ja makromajanduslikus analüüsis ning uuringutes, kasutades statistilisi ja ökonomeetrilisi meetodeid, sealhulgas analüüsi sektorite kaupa;

4)

ökonomeetrilised mudelid ja muud prognoosimise vahendid.

Suutlikkus rakendada ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi meetodeid ja täita komisjoni korraldusi: pidada kinni igakuisest aruande esitamise tähtajast, teha uuringuprogrammi komisjoni talituste nõutud täiendusi ja parandusi kooskõlas asjaomaste asutuste/uurimisasutuste esindajatega kohtumistel sõlmitud kokkulepetega.

7.   LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID

Eduka kandidaadiga lepingu sõlmimisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

Kandidaadi pädevus ja kogemused punktis 6.2 osutatud valdkondades.

Kavandatud uuringumeetodi tõhusus, sealhulgas valikukava, valimi suurus, katvuse määr, vastamise määr.

Kandidaadi pädevus ja teadmised uuringute tegemise eripäradest sektoris ja riigis, kus uuring(uid) kavatsetakse läbi viia.

Kandidaadi töökorralduse tõhusus, mida hinnatakse paindlikkuse, infrastruktuuri, kvalifitseeritud töötajate ja töövahendite, tulemuste esitamise, kooskõlastatud ühisprogrammi raames tehtavate uuringute ettevalmistamises osalemise ja komisjoniga suhtlemise põhjal.

Tasuvus.

8.   MENETLUS

8.1.   Taotluse koostamine ja esitamine

Taotlus peab sisaldama täidetud ja allkirjastatud toetustaotluse tüüpvormi ja kõiki taotlusvormis osutatud tõendavaid dokumente.

Taotlus koosneb kolmest osast:

korralduslik pakkumine

tehniline pakkumine

rahaline pakkumine

Komisjoni käest saab järgmised tüüpvormid:

toetuse taotlemise tüüpvorm

standardne eelarve kavand, kus esitatakse uuringu hinnangulised kulud ja rahastamiskava

pangaandmete tüüpvorm

õigussubjekti tüüpvorm

abikõlblikkuse tüüpvorm

toetuslepingu sõlmimise valmidust kinnitav tüüpdeklaratsioon

alltöövõttu käsitlev tüüpvorm

ja toetuse rahalisi aspekte käsitlevad dokumendid:

finantskalkulatsioonide ja -aruannete koostamise meelespea

toetuslepingu näidis

a)

laadides need alla Interneti-aadressilt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

kui allalaadimine ei ole võimalik, kirjutades komisjonile postiaadressil:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Faks: (32-2) 296 36 50

E-post: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisjon jätab endale õiguse muuta tüüpdokumente vastavalt kooskõlastatud ühisprogrammi vajadustele ja/või eelarve haldamise piirangutele.

Taotlused tuleb esitada ühes Euroopa Ühenduse ametlikus keeles, vajaduse korral koos tõlkega inglise, prantsuse või saksa keelde.

Taotleja peab esitama ühe allkirjastatud originaaltaotluse ja kaks koopiat.

Taotlused tuleb saata kinnises ümbrikus, mis on asetatud teise kinnisesse ümbrikusse.

Välimisele ümbrikule tuleb kirjutada punktis 8.3 esitatud aadress.

Sisemisele ümbrikule peab olema märgitud: “Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

Komisjon teavitab kandidaate taotluse kättesaamisest, tagastades koos taotlusega esitatud vastuvõtuteatise.

8.2.   Taotluste sisu

8.2.1.   Pakkumise korralduslik külg

Korraldusliku pakkumise osa peab sisaldama:

nõuetekohaselt allkirjastatud toetuse taotlemise tüüpvormi;

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku andmete tüüpvormi ja organisatsiooni või asutuse õiguslikku seisundit tõendavaid nõutud dokumente;

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud pangaandmete tüüpvormi;

nõuetekohaselt allkirjastatud abikõlblikkuse tüüpvormi;

asutuse või uurimisasutuse organisatsiooni struktuur koos uuringute korraldamise eest vastutavate juhtkonna liikmete ja töötajate nimede ning ametikohtadega;

nõuetekohaselt allkirjastatud tüüpdeklaratsiooni, millega taotleja kinnitab, et tema väljavalimise korral on ta valmis sõlmima toetuslepingu;

usaldusväärset finantsseisundit tõendavad dokumendid: lisada bilansi- ja kasumiaruanded kahe viimase lõppenud majandusaasta kohta.

8.2.2.   Tehniline pakkumine

Tehnilise pakkumise osa peab sisaldama:

asutuse või uurimisasutuse tegevuse kirjeldust, mis võimaldab hinnata selle töötajate kvalifikatsiooni ning seda, kui suured ja pikaajalised on nende kogemused punktis 6.2 nõutud valdkondades. Siia kuuluvad kõik küsitlused, teenuste lepingud, konsultatsioonid, uuringud, publikatsioonid või muud varem tehtud tööd, mille puhul tuleb esitada kliendi nimi ja märkida millised neist töödest, kui üldse, on tehtud Euroopa Komisjonile. Lisada tuleks kõige olulisemad uuringud ja/või tulemused;

uuringute tegemise korralduse üksikasjalikku kirjeldust. Lisada tuleks asjakohased dokumendid taotleja käsutuses oleva infrastruktuuri, tööruumide ja -vahendite, muude vahendite ja kvalifitseeritud töötajate (lühikesed elulookirjeldused) kohta;

uuringu metoodika üksikasjalikku kirjeldust: valimi moodustamise meetodid, valimivead ja usaldusvahemik, valimi suurus, katvuse määr ja hinnanguline vastamise määr;

projekti kaasatud alltöövõtjate nõuetekohaselt täidetud tüüpvormi koos alltöövõtuna tehtavate tööde üksikasjaliku kirjeldusega.

8.2.3.   Rahaline pakkumine

Rahalise pakkumise osa peab sisaldama:

Nõuetekohaselt täidetud ja üksikasjalikku 16 kuud hõlmavat standardset eelarve kavandit (eurodes) iga uuringu kohta, mis sisaldab projekti rahastamiskava ning uuringu abikõlblike kulude kogusummat ja abikõlblike kulude üksikasjalikku liigitust ühiku kohta, sealhulgas allhankekulud.

Vajaduse korral tõendit selle kohta, et taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Vajaduse korral muude organisatsioonide rahalisi sissemakseid (kaasrahastamist) tõendavaid dokumente.

8.3.   Taotluste esitamise aadress ja lõpptähtpäev

Toetusest huvitatud taotlejaid kutsutakse esitama oma taotlus Euroopa Komisjonile.

Taotluse võib esitada:

a)

hiljemalt 25. septembri 2006. aasta postitemplit kandva tähtkirjaga või kullerteenusega järgmistel aadressidel:

Tähtkirjaga:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Kullerteenusega:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

või tuues taotluse Euroopa Komisjoni keskpostiteenistusse (isiklikult või taotleja volitatud isiku poolt, seahulgas kullerteenuse kaudu) järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

hiljemalt 25. septembril 2006 kell 16.00 (Brüsseli aeg). Sellisel juhul annab osutatud osakonna vastuvõttev ametnik taotluse kättesaamise kinnitusena kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud kviitungi.

Komisjonile pärast lõpptähtpäeva esitatud taotlusi läbi ei vaadata.

9.   MIDA TEHAKSE LAEKUNUD TAOTLUSTEGA?

Iga taotluse puhul hinnatakse selle vastavust ametlikele abikõlblikkuskriteeriumidele.

Taotlusi, mis leitakse olevat abikõlblikud, hinnatakse ja neile antakse punkte vastavalt eespool osutatud lepingu sõlmimise kriteeriumidele.

Taotlused valitakse välja 2006. aasta oktoobris–novembris. Selleks luuakse majandus- ja rahandusasjade peadirektori alluvuses valimiskomisjon. Komisjoni kuulub vähemalt kolm isikut, kes esindavad vähemalt kahte spetsialiseerunud üksust, millest kumbki ei tohi olla teise alluvuses ning komisjonil on oma sekretariaat, mis tegeleb edukate kandidaatide teavitamisega pärast valimismenetlust. Kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, teatatakse sellest eraldi.

10.   TÄHTIS

Käesoleva konkursikutsega ei võta komisjon endale lepingulisi kohustusi ühegi taotluse esitanud asutuse/uurimisasutuse ees. Konkursikutsega seonduv suhtlus toimub kirjalikult.

Taotlejad peaksid tutvuma lepingu sätetega, mis pärast lepingu sõlmimist muutuvad siduvaks.


(1)  Kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklitega 93 ja 94.


Top