EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0725(02)

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 172, 25.7.2006, p. 8–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/8


Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2006/C 172/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr

XS 54/04

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Emilia-Romagna

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Tööstuslaborite väljaarendamine

Õiguslik alus

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

3 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

20.1.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2005

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Emilia — Romagna

Aadress:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

 

Ei


Abi nr

XS 68/05

Liikmesriik

Läti

Piirkond

Läti

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Laenude andmine kiiresti kasvavatele VKEdele

Õiguslik alus

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Üldsumma (tagatud laenud)

20 (1) miljonit Läti latti (28,457 miljonit EUR)

Aastane üldsumma — aasta jooksul väljastatud laenude keskmine kogusumma

(3 miljonit Läti latti) (4,268 miljonit EUR)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah

Mitte üle 15 %

 

Rakendamise kuupäev

1.7.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2019

Kui abikaba tingimused enam ei vasta äritegevust reguleerivatele õigusaktidele, vaadatakse käesoleva programmi raames toetuse andmise tingimused läbi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 kohaselt.

Abi eesmärk

Abi andmine VKEdele

Jah

 

Asjakohased majandusharud

Abi võib anda kõikides majandusharudes tegutsevatele VKEdele

Jah

välja arvatud:

 

EÜ asutamislepingu 1. lisas loetletud toodete tootmine, töötlemine ja turustamine

X

Finantsvahendus ja kindlustus;

X

Hasartmängud

X

Relvade tootmine, nendega varustamine ja relvakaubandus

X

Tubaka tootmine ja tubakale spetsialiseerunud kaubandus

X

Kivisöe kaevandamine

X

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Riigi aktsiaselts “Latvijas Hipotçku un zemes banka”

Aadress:

Doma laukumâ 4

LV-Rîgâ, LV-1977, Latvija

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 69/05

Liikmesriik

Läti

Piirkond

Läti

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Laenude (sh väikelaenude) andmine äritegevuse alustamiseks

Õiguslik alus

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Abi üldsumma

(10,665 miljonit Läti latti) (15,175 (2) miljonit EUR

sellest:

 

2005. aastal: (5,333 miljonit Läti latti) (7,588 miljonit EUR)

 

2007. aastal: (5,332 miljonit Läti latti) (7,586 miljonit EUR)

Riigi tagatisega täiendavad vahendid:

(10,665 miljonit Läti latti) (15,175 miljonit EUR)

Aastane üldsumma — aasta jooksul väljastatud laenude keskmine kogusumma

(3 miljonit Läti latti) (4,268 miljonit EUR)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Mitte üle 15%

 

Rakendamise kuupäev

1.7.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2019

Kui abikaba tingimused enam ei vasta äritegevust reguleerivatele õigusaktidele, vaadatakse käesoleva programmi raames toetuse andmise tingimused läbi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 kohaselt.

Abi eesmärk

Abi andmine VKEdele

Jah

 

Asjakohane majandusharu

Abi võib anda kõikides majandusharudes tegutsevatele VKEdele

Jah

välja arvatud:

 

EÜ asutamislepingu 1. lisas loetletud toodete tootmine, töötlemine ja turustamine

X

Finantsvahendus ja kindlustus;

X

Hasartmängud

X

Relvade tootmine, nendega varustamine ja relvakaubandus

X

Tubaka tootmine ja tubakale spetsialiseerunud kaubandus

X

Kivisöe kaevandamine

X

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Riigi aktsiaselts “Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Aadress:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977, Latvija

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 89/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Väikeettevõtete Euroopa mõõde ja koondumisboonus

Õiguslik alus

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

aastaks 2005: 34 miljonit EUR;

aastaks 2006: 110 miljonit EUR;

aastaks 2007: 57 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah (art 5)

 

Rakendamise kuupäev

Alates 17.3.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 2007. aastani.

(Itaalia võtab kohustuse kohandada praegu kehtivad eeskirjad määrusega, mis asendab määruse (EÜ) nr 70/2001)

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Aadress:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 138/05

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

Kogu riik

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Abi VKEdele, millega kaetakse seaduse nr 3299/2004 alusel elluviidud investeerimiskavade raames tehtud õppe- ja nõustamiskulud

Õiguslik alus

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

40 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

15.6.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Abi VKEdele

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Üksnes teatud majandusharud

Jah

Autotööstus

Jah

Muu töötlev tööstus

Jah

Muud teenused

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Aadress:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθήνα

Nimi

Υπουργείο Ανάπτυξης

Aadress:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθήνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 154/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Eesmärgi 2 DOCUP aastateks 2000—2006, meede 1.5 “Stardiabi ettevõtetele”, alameede b “Ettevõtete loomine”: kombineeritud algatused.

Õiguslik alus

Docup ob.2 2000-2006

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

2005/2006: 3 000 000 EUR

Abi ülemmäär

Vastavalt määrust (EÜ) nr 70/2001 muutva komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 364/2004 sätestatud ülemmääradele,

i.e.:

materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud:

väikeettevõtetele 15 % toet.brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 7,5 % toet.brutoekv.;

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel erandina käsitletavates valdkondades on ülemmäär:

väikeettevõtetele 8 % toet.netoekv. + 10 % toet. brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 8 % toet.netoekv. + 6 % toet. brutoekv.;

Abi nõustamisteenuste kasutamiseks:

väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 50 % toet.brutoekv.

Investeeringuteks ning teenuste kasutamiseks eraldatav abi ei või mingil juhul olla suurem kui 30 % abikõlblikest kogukuludest. Selle määra ületamise korral vähendatakse teenuste kasutamiseks ette nähtud abi 30 % määrani

Rakendamiskuupäev

Paremusjärjestuse avaldamiskuupäev (3.8.2005)

Kava või üksiktoetuse kestus

Abi tohib eraldada kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Aitamaks investeerida uutesse tööstus-, käsitöö-, turismi- ja teenindusettevõtetesse, toetades kombineeritud algatusi alginvesteeringute tegemiseks ja tugiteenuste kasutamiseks

Asjaomased majandusharud

Tööstus

Käsitöö

Turism

Teenused

Järgmiste ühenduste reguleeritavate valdkondade suhtes on ette nähtud piirangud ja väljaarvamised:

välja on arvatud transport, asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine, kalandussektor;

Piiranguid kohaldatakse terasetööstuse, laevaehituse, sünteetilise kiu tootmise ja autotööstuse suhtes.

Abikava meetmed on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklitele 2 ja 5

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Aadress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muu teave

Abi eraldatakse eesmärgi 2 ühtsest programmdokumendist 2000—2006


Abi nr

XS 155/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia maakond

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Eesmärgi 2 DOCUP — Meede 1.1 “Ettevõtetesse investeerimine”, alameede f “Abi ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks”, toiming 3: Ühendatud algatused tehnikauuendustesse ja/või keskkonnakaitsesse investeerimiseks (seadus 598/94, art. 11) ning vastavate masinate ja/või tootmisseadmete soetamiseks või liisimiseks (seadus 1329/65)

Õiguslik alus

Docup ob.2 2000-2006

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

2005/2006: 3 500 000,00 EUR

Abi ülemmäär

Vastavalt määrust (EÜ) nr 70/2001 muutva komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 364/2004 sätestatud ülemmääradele,

i.e.:

a)

materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud:

väikeettevõtetele 15 % toet. brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 7,5 % toet. brutoekv.;

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel erandina käsitletavates valdkondades on ülemmäär

väikeettevõtetele 8 % toet. netoekv. + 10 % toet. brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 8 % toet. netoekv. + 6 % toet. brutoekv.;

b)

abi nõustamisteenuste kasutamiseks:

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted: 50 % toet. brutoekv.

c)

konkurentsieelne arendusabi:

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 35 % toet.brutoekv.

d)

tööstusuuringud:

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 60 % toet.brutoekv.

Investeeringuteks, teenuste kasutamiseks ning teadus- ja arendustegevuseks eraldatav abi ei või mingil juhul olla suurem kui 30 % abikõlblikest kogukuludest.

Rakendamiskuupäev

Konkurss avatakse: 18.4.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Abi tohib eraldada kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Integreeritud abi nende ettevõtete investeeringutele, kes kavatsevad kasutada nii toimingut 1 kui toimingut 2 (seadus 598/94, art. 11 ja seadus 1329/65), et teha integreeritud tehnikauuendusi ja soetada vastavaid masinaid ja seadmeid. Nimetatud investeeringuid kavandavad ettevõtted saavad toetust taotluse alusel, millele on lisatud mõlemat meedet hõlmav investeerimiskava.

Abikava meetmed on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklitele 2 ja 5.

Asjaomased majandusharud

Mäetööstus ja töötlev tööstus (Itaalia Statistikaameti (ISTAT) majandustegevuste klassifikatsiooni jagu C ja D), ehitussektor (ISTATi maj.tegevuse klassifikatsiooni jagu F), elektril-, aurul- ja soojal veel põhineva energia tootmine ja jagamine (ISTATi maj.tegevuse klassifikatsiooni jagu E) ning tootmisteenused, mis soodustavad ülalnimetatud tootmistegevust.

Välja on arvatud järgmised sektorid: transport, asutamislepingu I lisas viidatud põllumajandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine, kalandussektor.

Vastavalt mitut valdkonda hõlmavale raamprogrammile regionaalabi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele (2002/C70/04, 19. märts 2003)

arvatakse välja terasetööstus (vt raamprogrammi lisa B) ja sünteetilise kiu tööstus (lisa D).

Projektide puhul, mille abikõlblikud kogukulud on suuremad kui 50 miljonit EUR või abisumma ületab 5 miljonit EUR toetuse brutoekvivalendina, on toetuse ülemmäär 30 % vastava regionaalabi ülemmäärast.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Aadress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muu teave

Abi eraldatakse eesmärgi 2 ühtsest programmdokumendist aastateks 2000/2006.


Abi nr

XS 156/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Ühtne programmdokument (DOCUP), eesmärk 1 aastateks 2000 — 2006, meede 1.2 “Toetus kõrge kvaliteediga äriteenuste osutamiseks”, alameede e “Uuendused”: kombineeritud algatused.

Õiguslik alus

Docup ob.2 2000-2006

Kavas ettenähtud aastakulud

2005/2006: 5 000 000 EUR

Abi ülemmäär

Vastavalt määrust (EÜ) nr 70/2001 muutva komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 364/2004 sätestatud ülemmääradele,

i.e.:

Materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud:

väikeettevõtetele 15 % toetuse brutoekvivalendina;

keskmise suurusega ettevõtetele 7,5 % toetuse brutoekvivalendina;

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel erandina käsitletavates valdkondades on ülemmäär:

väikeettevõtetele 8 % toet brutoekviv.+ 10 % toet. brutoekviv.

keskmise suurusega ettevõtetele 8% toet. brutoekviv. + 6 % toet. brutoekviv.;

Abi nõustamisteenuste kasutamiseks:

väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 50 % toetuse brutoekvivalendina;

Investeeringuteks ja teenuste kasutamiseks eraldatav abi ei või mingil juhul olla suurem kui 30 % abikõlblikest kogukuludest

Rakendamise kuupäev

Paremusjärjestuse avaldamise kuupäev: september 2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Abi tohib eraldada kuni 31. detsembrini 2006

Abi eesmärk

Abi edendamaks uuenduste läbiviimist VKEdes projektide kaudu, mille eesmärk on kasutada organisatsiooni ja kaubanduslike uuenduste, IT- uuenduste, e-kaubanduse laiendamise, tehniliste uuenduste ning teadus- ja arendustegevuse alaseid tugiteenuseid.

Ettevõtete tehtud algatused peavad kuuluma kombineeritud algatuste kategooriasse.

Abikava meetmed on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklitele 2 ja 5

Asjaomased majandusharud

Ärialane nõustamine.

Järgmiste ühenduse reguleeritavate majandusharude suhtes kohaldatakse piiranguid ja väljaarvamisi: transport, kalandus, asutamislepingu I lisas viidatud kaupade tootmine, töötlemine ja turustamine, teras, laevaehitus, sünteetilised kiud, mootorsõidukid

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Aadress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muu teave

Abi eraldatakse “Ühtse programmdokumendi (DOCUP) eesmärk 2 aastateks 2000 — 2006” raames


Abi nr

XS 183/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Friuli-Venezia Giulia piirkond

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Konkurentsivõimelisi arenguprojekte toetavate tööstuspoliitikameetmete võtmise stimuleerimine VKEdes

Õiguslik alus

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

2005: 14,5 miljonit EUR

2006: 9,5 miljonit EUR

2007: 9,5 miljonit EUR

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

5.10.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2007

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomased majandusharud

Ainult teatud majandusharudele antav abi

Jah

Muu töötlev tööstus

Jah

Igasugused teenused

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Aadress:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefon: 0039 0432 555971

Faks: 0039 0432 555952

e-post: politiche.economiche@regione.fvg.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XS 186/05

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

West Wales and the Valleys — eesmärgile 1 vastav piirkond

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Cotton Projects

Õiguslik alus

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Abikavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

 

Tagatud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse üldsumma

119 902 GBP

Tagatud laenud

 

Abi maksimaalne osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ning artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates: 31. oktoober 2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni: 31. detsember 2006

NB! Nagu ülalpool märgitud, anti toetus üle enne 31. detsembrit 2006. Nimetatud tingimusele vastavaid makseid võib teha kuni 31. detsembrini 2007 (kooskõlas N+2 reegliga)

Abi eesmärk

Abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele)

Jah

 

Asjaomased majandussektorid

Piiratud konkreetsed sektorid

Jah

Muud teenused (ehitus)

Jah

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Nimi:

National Assembly for Wales

Aadress:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Suured üksiktoetused

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 192/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

PiemontE MAakond

Toetuskava nimetus või üksikabi saava ettevõtte nimi

Toetusmeetmed uute tööpinkide või tootmisseadmete soetamiseks või liisinguks (Sabatini seadus)

Õiguslik alus

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

25 miljonit EUR (3)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

27.9.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Aadress:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel: 011 4321461 — Faks 011 4323483

E-post: direzione16@regione.piemonte.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 193/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Piemonte Maakond

Toetuskava nimetus või üksikabi saava ettevõtte nimi

Toetusmeetmed uute tööpinkide või tootmisseadmete soetamiseks või liisinguks (Sabatini decambializzata seadus)

Õiguslik alus

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

25 miljonit EUR (4)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

27.9.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Aadress:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel: 011 4321461 — Faks 011 4323483

E-post: direzione16@regione.piemonte.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 212/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Campania

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Abikava väikestele ettevõtetele, kes tegutsevad käsitöö-, kaubandus, teenuste- ja turismisektoris.

Kriteeriumid ja suunised avaliku teate kohta, mis käsitleb regionaalparkide integreeritud projekte

Õiguslik alus

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Kavas ettenähtud iga-aastased kulud

Abikava

Aastane üldsumma

17 488 433,50 EUR

Tagatud laenusumma

EI

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates 31.1.2006

Kava kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Abi VKE-dele

Jah

 

Asjakohased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKE-dele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Aadress:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 216/05

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Üleriigiline

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Riigi arenguabi VKEdele, mis ei tegele põllumajandusega ja mis on seotud hobusekasvatussektoriga

Õiguslik alus

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

0,5 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates selle avaldamisest BOEs (riigi teataja) ja jõustumisest.

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2007

Abi eesmärk

Abi VKEdele

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Teatav kitsas majandusharu

Jah

Muud teenused

Jah

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Nimi:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Aadress:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


(1)  1 EUR = 0,702804 Läti latti

(2)  1 euro = 0,702804 Läti latti

(3)  Nimetatud aastakulu hõlmab ka õiguslikus aluses ette nähtud ja nimetatud muude õigusnormide eelarvet ja seda käsitletakse asjaomases erandeid käsitlevas teatises.

(4)  Nimetatud aastakulu hõlmab ka õiguslikus aluses ette nähtud ja nimetatud muude õigusnormide eelarvet ja seda käsitletakse asjaomases erandeid käsitlevates teatises.


Top