EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XG0812(01)

Nõukogu ja komisjoni tegevuskava vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamist Euroopa Liidus käsitleva Haagi programmi rakendamiseks

OJ C 198, 12.8.2005, p. 1–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 198/1


Nõukogu ja komisjoni tegevuskava vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamist Euroopa Liidus käsitleva Haagi programmi rakendamiseks

(2005/C 198/01)

1.    ÜLDSUUNDUMUSED

Nõukogu ja komisjoni kavatsuse kohaselt on käesolev tegevuskava nende järgmise viie aasta töö tugiraamistikuks; võttes arvesse, et:

seda täiendab nõukogule/Euroopa Ülemkogule heakskiitmiseks esitatud narkootikumidealane tegevuskava (8652/1/05 REV 1 + COR 1), Euroopa Ülemkogu 17.—18. juuni 2004. aasta kohtumisel vastu võetud terrorismivastase võitluse tegevuskava (10586/04) ja Euroopa Ülemkogule 2005. aasta detsembris esitatav vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala väliseid aspekte käsitlev strateegia,

sellega seoses tuleb säilitada teatud paindlikkus, näiteks selleks, et võtta võimalikult suurel määral arvesse hetkesündmuste nõudeid,

seda ajakohastatakse 2006. aasta lõpus selliselt, et Euroopa Ülemkogu saab justiits- ja siseküsimuste valdkonnas kehtestada liidu seadusandlikud ja operatiivsed prioriteedid,

selles sätestatakse loend seadusandlikest (kursiivis) ja muudest meetmetest, mida nõukogu ja komisjon peavad vajalikuks Haagi programmis kehtestatud suuniste praktikas rakendamiseks. Loendi vastuvõtmine ei piira selliste meetmete osas tehtavate ettepanekute ulatust ega sisu, mille osas lepitakse kokku kooskõlas asutamislepingute sätetega. Kui ei ole ette nähtud teisiti, määratakse kavas kindlaks kuupäev, milleks oodatakse komisjoni või liikmesriigi poolset algatust,

seda rakendatakse ranges kooskõlas asutamislepingutes sätestatud õigusliku alusega ning solidaarsuse, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega,

sellega püütakse tagada parem ühtsus õigusaktide vahel,

sellega ei sekkuta komisjoni algatusõigusesse EÜ asutamislepingu IV jaotises käsitletud valdkondades või komisjoni ja liikmesriikide algatusõigusesse EL lepingu VI jaotises käsitletud valdkondades,

selles võetakse igati arvesse Euroopa Parlamendis toimunud mõttevahetusi, mis toimusid komisjoni teatise (8922/05) teemal pärast selle esitamist ning sellega ei piirata Euroopa Parlamendi institutsioonilisi õigusi.

1.1.   Hindamine

ELi vabaduse, turvalisuse ja õiguse alal võetavate meetmete elluviimise objektiivse ja erapooletu hindamissüsteemi käivitamine

Teatis ja ettepanek põhiseaduse lepingu (2006) artikli III-260 kohase hindamismehhanismi loomise kohta

1.2.   PÕHIÕIGUSTE AUSTAMINE JA AKTIIVNE EDENDAMINE

Uue finantsperspektiivi kohane raamprogramm “Põhiõigused ja õigus” (2005)

a)

Otsuse ettepanek kodakondsuse ja põhiõiguste eriprogrammi loomise kohta (2005)

b)

Otsuse ettepanek vägivalla vastu võitlemise (Daphne) ning narkootikumidevastase võitluse ja teabevahetuse eriprogrammi loomise kohta (2005)

Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (mitteametlik arutelu algab 2005. aastal)

c)

Ettepanek Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse ülesannete laiendamise kaudu põhiõiguste agentuuri loomiseks (2005. aastal ettepanek)

Naiste ja lapse õiguste edendamine ja kaitse

d)

Programm Daphne II: 2006. aasta tegevusprogramm (2005)

e)

Naiste vastu suunatud vägivalla ennetamise meetmete uuring (2006)

f)

Teatis lapse õiguste kaitsmise kohta (2005)

Isikuandmete kaitse

g)

Teatis andmekaitse direktiivi parema rakendamise töökava järelmeetmete kohta (2005)

h)

Teatis PETide (eraelu puutumatust tõhustavad tehnoloogiad) kohta (2005)

i)

Ettepanek õigusakti kohta, mis käsitleb isikuandmete kaitset politsei- ja õigusalase koostöö raames kriminaalasjades (vt punkt 3.1 alapunkt c)

1.3.   EUROOPA KOHUS

a)

Ettepanek vahendite kohta, mis võimaldaksid Euroopa Kohtul tegeleda eelotsuste taotlustega, mis käsitlevad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala (2006)

1.4.   EUROOPA NARKOOTIKUMIDEALANE STRATEEGIA

ELi narkootikumidealane tegevuskava aastateks 2005 — 2008 (2005) ja 2009 — 2012 (2009)

a)

ELi narkootikumidealase tegevuskava 2005 — 2008 pidev hindamine (iga-aastane)

b)

Roheline raamat kodanikuühiskonna rollist narkootikumidealase poliitika sõnastamisel (2006)

c)

Aruanne narkokaubanduse alase raamotsuse rakendamise ja toimimise kohta (2007)

d)

Eduaruanne ELi narkootikumidealase tegevuskava 2005 — 2008 kohta ja selle mõju hindamine (2008)

e)

Teatis ELi narkootikumidealase tegevuskava 2009 — 2012 kohta (2009)

1.5   VÄLISSUHTED

Liidu vabaduse, turvalisuse ja õiguspoliitika kõiki väliseid aspekte hõlmav strateegia, mis rajaneb Haagi programmi meetmetel (2005)

Teatis liidu vabaduse, turvalisuse ja õiguspoliitika kõikide väliste aspektide kohta (strateegiasse täienduste esitamise tähtaeg on 2005. aasta keskel)

2.    VABADUSE TUGEVDAMINE

2.1.   LIIDU KODAKONDSUS

a)

Direktiivide 90/364, 90/365 ja 93/96, mis käsitlevad pensionäride, õpilaste ja tööga hõivamata isikute elukohaõigusi, rakendamise aruanded ja

b)

direktiivi 93/109/EÜ, mis käsitleb õigust hääletada Euroopa Parlamendi valimistel, sealhulgas uutes liikmesriikides, rakendamise aruanne; ning vajadusel viimatinimetatud direktiivi muutmisettepanekud (2005/2006)

c)

Ettepanek diplomaatilise ja konsulaarkaitse hõlbustamise kohta (2006)

d)

Ettepanek Euroopa kodanikualgatusele vajalike sätete ja tingimuste kohta (2007)

e)

Võimalike meetmete läbivaatamine asutamislepingute kodakondsussätetega (EÜ asutamislepingu artikkel 22) kehtestatud õiguste tugevdamiseks ja laiendamiseks (2008)

ELi kodanikele ja nende perekonnaliikmetele Euroopa Liidus liikumise lubamine sarnastel alustel liikmesriigi kodanikega, kes oma riigis ringi liiguvad või elukohta vahetavad

f)

Vaba liikumist ja elama asumise õigust käsitleva direktiivi 2004/38/EÜ ülevõtmise, järgimise ja nõuetekohase rakendamise kontrollimine (2006)

g)

Vaba liikumist ja elama asumise õigust käsitlevate direktiivide 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ rakendamist ning uute liikmesriikide kodanike olukorda käsitlev aruanne (2006)

h)

Vaba liikumist ja elama asumise õigust käsitleva direktiivi 2004/38/EÜ rakendamise aruanne ning vajaduse korral direktiivi muutmisettepanekud (2008)

2.2.   VARJUPAIGA-, MIGRATSIOONI- JA PIIRIPOLIITIKA

Uue finantsperspektiivi kohane raamprogramm “Solidaarsus ja rändevoogude haldamine” (2005)

Rahvastikurände kõikide tahkude ühisanalüüs (ajakohase teabe ja andmete kogumise, pakkumise, vahetamise ja tõhusa kasutamise kindlustamine)

a)

Rände- ja varjupaigastatistika aastaaruanded (jätkuvalt)

b)

Rände- ja varjupaigastatistika kogumise ELi raammääruse vastuvõtmine (2005)

c)

Roheline raamat Euroopa rändealase võrgu tuleviku kohta (2005), millele võimalikult järgneb ettepanek Euroopa migratsiooni järelevalvekeskus loomise kohta (2006)

d)

Ettepanek ühise migratsiooniküsimuste infosüsteemi kohta (2005)

2.3.   ÜHINE EUROOPA VARJUPAIGASÜSTEEM

a)

Varjupaigamenetluse direktiivi vastuvõtmine (2005)

b)

Taaniga nn “paralleellepingute” sõlmimine “Dublin II” ja “Eurodac” osas (2005)

Esimese etapi õigusvahendite hindamine

c)

Esimese etapi õigusaktide ülevõtmise ja rakendamise järelevalve (2005 jätkuvalt)

Ühise Euroopa varjupaigasüsteemi väljatöötamise teine etapp, ühise varupaigamenetluse ning varjupaiga ja täiendava kaitse saajate ühtse staatuse kehtestamine

d)

Ettepanek rahvusvahelise kaitse alustele isikutele pikaajalise elaniku staatuse andmise kohta (2005)

e)

Teise etapi õigusaktide ja meetmete esitamine nõukogule ja Euroopa Parlamendile (vastuvõtmine enne 2010. aasta lõppu)

Varjupaigataotluste ühise menetlemise tagajärgede, asjakohasuse ja teostatavuse uuringud

f)

Uuring varjupaigataotluste ühise menetlemise kohta Euroopa Liidus (2006)

g)

Uuring koostöös Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pagulaste ülemkomissariga (UNHCR) varjupaigataotluste ühise menetlemise kohta väljaspool Euroopa Liidu territooriumi (2006)

Liikmesriikide vaheline koostöö ühise Euroopa varjupaigasüsteemi alal pärast ühise varjupaigamenetluse kehtestamist

h)

Liikmesriikide varjupaigateenistusi hõlmavate struktuuride loomine koostöö edendamiseks (Teatis — 2005)

i)

Euroopa ameti loomine hindamise alusel, amet toetab igasugust koostööd ühise varjupaigasüsteemi alal

Euroopa pagulasfondi (ERF) asutamine ajavahemikus 2005 — 2013, et aidata liikmesriike varjupaigataotluste menetlemisel ning kolmandate riikide teatud kodanikekategooriate vastuvõtmisel

j)

Lõpparuanne Euroopa pagulaste fondi kohta (2005)

k)

Ettepanek muuta Euroopa pagulasfondi otsust, et abistada liikmesriike kolmandate riikide teatud kodanikekategooriate vastuvõtmisel (2005)

l)

Euroopa pagulasfondi mitmeaastase programmitöö heakskiitmine (2005, 2008 ja 2011)

2.4.   SEADUSLIK RÄNNE, SEALHULGAS VASTUVÕTUKORD

Seadusliku rände poliitika väljatöötamine

a)

Seadusliku rände esimese etapi direktiivide ülevõtmise ja rakendamise hindamine ja järelevalve (alates 2005 jätkuvalt)

b)

Arutelu majandusrände rohelise raamatu osas (2005)

c)

Seadusliku rände poliitikakava ja sealhulgas vastuvõtukorra esitamine majandusrände rohelise raamatu osas peetud avaliku arutelu tulemuste põhjal (2005)

2.5.   KOLMANDATE RIIKIDE KODANIKE LÕIMUMINE

Ühtse Euroopa integratsiooniraamistiku loomine

a)

Teatis Euroopa integratsiooniraamistiku kohta (2005)

Kogemuste ja teabevahetuse edendamine integratsiooni alal  (1)

b)

INTI ettevalmistusmeetmete haldamine (2005 — 2006)

c)

Sisserände ja integratsiooni aastaaruanded (2005 jätkuvalt)

d)

Integratsiooni käsiraamat (teine väljaanne 2006. aastal, jätkuvalt)

e)

Interneti veebilehe väljatöötamine (2006)

2.6.   VÕITLUS EBASEADUSLIKU SISSERÄNDEGA

a)

Osalemine asjaomaste kolmandate riikide sisserände alaste kontaktvõrgustike haldamises (2005 jätkuvalt)

b)

Aastaaruanne ebaseadusliku rände ühispoliitika kohta (2005 jätkuvalt)

c)

Komisjoni otsuse vastuvõtmine liikmesriikide migratsiooniteenistuste turvalise veebipõhise teabevahetusvõrgu (ICONET) loomise kohta (2005)

d)

Ettepanek Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastaste meetmete konventsiooni (CAHTEH) sõlmimiseks ja allkirjastamiseks (2005)

e)

Liikmesriikide poolt Euroopa tööhõivestrateegias sätestatud varimajanduse vähendamise eesmärkide täitmine

f)

Komisjoni esitatav aruanne, mis võib sisaldada vahendeid ebaseadusliku töötamise vastu võitlemiseks

Ühisstandarditel põhineva tõhusa tagasisaatmis- ja repatrieerimispoliitika väljatöötamine, tihedam koostöö ja vastastikune tehniline abi

g)

Ettepanek tagasisaatmismenetluste kohta (2005)

h)

Tagasisaatmise korraldamise rahalist toetamist ettevalmistavate meetmete käivitamine (2005)

i)

Komisjoni eriesindaja määramine ühise tagasivõtmispoliitika alale (2005)

j)

Ühenduse tagasivõtmislepingute sõlmimine ja olemasolevate lepingute haldamine (õigeaegselt)

2.7.   VARJUPAIGA JA RÄNDE VÄLINE ULATUS

Koostöö kolmandate riikidega rände ja varjupaiga haldamisel

a)

Teatis rände ja arengu kohta (2005)

b)

Programmi AENEAS 2004 — 2006 viitedokumendi muudetud versioon 2006. aastaks (2005) (2)

c)

Migratsioonitemaatika kõikide asjaomaste kolmandate riikidega seotud riiklikesse ja piirkondlikesse strateegiadokumentidesse sisseviimise lõpuleviimine (2005)

d)

Järeldused liikmesriikide koostöö intensiivistamiseks edasiste inimohvrite ärahoidmiseks, mis tulenevad ebaseaduslikest ELi sisenemise katsetest peamiselt Vahemere piirkonnas (2005)

ELi piirkondlike kaitseprogrammide väljatöötamine

e)

ELi piirkondlike kaitseprogrammide tegevuskava, sealhulgas ELi ümberasumiskava (2005)

f)

Kaitse katseprogrammide käivitamine (2005)

Koostöö süvendamine transiitriikidega rände paremaks haldamiseks neis riikides ja pagulaste piisavaks kaitseks

g)

Aruanne edu ja saavutuste kohta varjupaiga ning rände alal Euroopa naabruspoliitika raames (2005)

2.8.   PIIRIKONTROLL, BIOMEETRIA, INFOSÜSTEEMID JA VIISAPOLIITIKA

Isikute kontrolli kaotamine sisepiiridel

a)

Ettepanek SIS II õigusaktide kohta (2005)

b)

Uutes liikmesriikides SIS II-ga mitteseotud ühenduse õigustiku rakendamise hindamise alustamine (2006)

c)

SIS II-ga seotud ühenduse õigustiku hindamine uutes liikmesriikides (pärast SIS II kasutuselevõtmist — 2007)

d)

Nõukogu otsuse vastuvõtmine uute liikmesriikidega piiridel ja uute liikmesriikide vahelistel piiridel kontrolli kaotamise kohta, kui kõik Schengeni acquis' kohaldamisnõuded on täidetud ja pärast Schengeni infosüsteemi (SIS II) töö alustamist (2007)

e)

Ettepanek olemasoleva Schengeni hindamismehhanismi täiendamiseks järelevalvemehhanismiga (2007)

Välispiiride integreeritud haldamissüsteemi väljatöötamine

f)

Ettepanek piirivalveagentuuri raames välispiiride kontrolli ja seire alal liikmesriikidele tehnilist ja operatiivabi osutavate riiklike ekspertide rühmade loomise, nende volituste ja rahastamise kohta (2007)

g)

“Piirivalvuri käsiraamat” (pärast isikute piiriületust käsitleva ühenduse eeskirjade vastuvõtmist)

h)

Välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise agentuuri hindamisaruanne, mis sisaldab agentuuri ülesannete ülevaadet ja hinnangut selle kohta, kas agentuur peaks tegelema muude piirikontrolli aspektidega (sealhulgas riikide ekspertrühmade tegevuse hindamine ja Euroopa piirivalvurite süsteemi teostatavuse hindamine) (2007)

Schengeni acquis' osaline rakendamine

i)

Nõukogu otsuse vastuvõtmine Schengeni acquis' osalise rakendamise kohta Iirimaal (2006)

j)

Nõukogu otsuse vastuvõtmine Schengeni acquis' (SIS) osalise rakendamise kohta Ühendkuningriigis (2005)

Eli ühtne lähenemisviis ja ühtlustatud lahendused biomeetriliste tunnuste ja andmete osas

k)

Ühiste konsulaarjuhiste muutmise ettepanek biomeetriliste andmete kogumise standardite ja menetluse, sealhulgas andmete esitamise kohustuse ning selles tehtavate erandite kohta (2005)

l)

Ettevalmistus riiklike ID-kaartide miinimumnõuete standardi väljatöötamiseks (alates 2005. aastast)

m)

Valdkonniti kasutatavate ID-kaartide miinimumnõuete standardi väljatöötamise ettevalmistus vajadusel (alates 2005. aastast)

n)

Biomeetriliste tunnuste laialdane kasutamine reisidokumentidel, viisadel, elamislubadel, ELi kodaniku passides ja infosüsteemides (alates 2006. aastast) (3)

o)

Teatis SIS II, VISi ja Eurodaci sünergia kohta (2006)

2.9.    VIISAPOLIITIKA, SEALHULGAS VIISAINFOSÜSTEEMI (VIS) VÄLJATÖÖTAMINE

a)

Kohtumised positiivses viisanimekirjas olevate kolmandate riikidega, et tagada liikmesriikide kodanike viisavaba reisimine nendesse kolmandatesse riikidesse peatselt vastuvõetava uue vastastikkuse mehhanismi raames (jätkuvalt, koos viisanimekirja läbivaatamisega)

b)

Ettepanek viisapoliitika tugevdamiseks vajalike muudatuste tegemise ning ühiste viisataotluskeskuste asutamise kohta (2005)

c)

Viisanimekirja korrapärane läbivaatamine (määrus (EÜ) nr 539/2001) (korrapäraselt)

d)

Ettepanek olümpiapere liikmete – Torino 2006 – lihtsustatud viisamenetluse kohta (2005)

e)

Aruanne määruse (EÜ) nr 1295/2003 “Olümpiapere liikmete lihtsustatud viisamenetlus — Ateena 2004” rakendamise kohta (2005)

f)

Viisamaksu käsitleva ühise konsulaarjuhise muutmisettepanek (2005)

g)

Ettepanekud transiidi kohta (2005)

h)

Soovitus läbirääkimiste alustamiseks ELi ja kolmandate riikide vahel viisadest loobumise lepingute sõlmimiseks tingimusel, et liidu piires võimaldatakse vaba liikumine ajavahemikul kolm kuni kuus kuud (2005 jätkuvalt)

i)

Ettepaneku vastuvõtmine kohaliku piiriliiklusrežiimi kehtestamise kohta (2005)

j)

Aruanne Kaliningradi transiidikava toimimise kohta (2005)

k)

Kaliningradi toetus (4)

l)

Schengeni toetus seitsmele liikmesriigile

m)

Konkreetsed soovitused läbirääkimisteks kolmandate riikidega soodustatud viisamenetluse kohta ELi tagasivõtmispoliitika raames ning juhtudel, kus see on võimalik ja vastastikusel alusel, et luua tegelik partnerlus rände haldamise küsimustes (2005 — 2009)

n)

Ettepanek ühiste konsulaareeskirjade ülevaatamise kohta, mis käsitleb eelkõige kohalikku konsulaarkoostööd (2006)

o)

Viisainfosüsteemi VIS tehniline juurutamine alates tähtnumbriliste ja fotode töötlemise funktsionaalsusega (2006) ning seejärel biomeeriliste andmete töötlemise funktsionaalsuste lisamine (2006)

p)

Ettepanek ühiste viisaosakondade loomise kohta (2007)

3.    TURVALISUSE TUGEVDAMINE

Uue finantsperspektiivi kohane raamprogramm “Turvalisus ja vabaduste kaitsmine” (2005)

a)

Eriprogrammi “Kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine” loomise otsuse ettepanek (2005)

b)

Eriprogrammi “Terrorismi ennetamine, terrorismiks valmisolek ja selle tagajärgede likvideerimine” loomise otsuse ettepanek (2005)

3.1.   TEABE ÜHISKASUTUS ÕIGUSKAITSE- JA ÕIGUSASUTUSTE SEAS, HOIDES SAMAS ERAELU KAITSE JA TURVALISUSE HUVID TASAKAALUS

a)

Õigusakti vastuvõtmine andmete säilitamiseks, mida on töödeldud avalike elektrooniliste sidevõrguteenuste osutamisel seoses kuritegude avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega (2005)

Kättesaadavuse põhimõte ja isikuandmete kaitse

b)

Ettepanek kehtestada õiguskaitsealase asjakohase teabe kättesaadavuse põhimõte (2005)

c)

Ettepanek piisava kaitse ja mõjusate õiguskaitsevahendite tagamise kohta isikuandmete edastamisel kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö eesmärgil (2005)

d)

Raamotsuse eelnõu vastuvõtmine ELi liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta (2005)

e)

Ettepanek õiguskaitseasutuste juurdepääsu kohta VISile (2006)

f)

Europoli infosüsteemi väljatöötamine (2006)

g)

SIS II ja Europoli infosüsteemi vaheliste seoste väljatöötamine (2007)

h)

Kättesaadavuse põhimõtte rakendamine seoses järgmiste valdkondadega:

DNA (2005)

sõrmejäljed (2006)

ballistika (2006)

telefoninumbrid (2006)

sõidukite registreerimine (2006)

tsiviilregistrid (2006)

i)

Teatis SIS II, VISi ja Eurodaci sünergia kohta (2006)

j)

Ettepanek ühenduse kohtuekspertiisi/politsei andmebaaside üldise ülesehituse kohta (2008)

k)

Poliitika määratlemine ühtse lähenemisviisi kohta infotehnoloogia arendamisele, et toetada teabe kogumist, säilitamist, töötlemist, analüüsi ja vahetust (2005)

Isikuandmete (PNR) vahetamine

l)

Ettepanek ELi ühise lähenemisviisi kohta seoses reisijate isikuandmete kasutamisega piiride turvalisuse ja lennundusjulgestuse ning muude õiguskaitse otstarvetega (2005)

m)

Lennureisijate andmeid (PNR) käsitleva lepingu ühine läbivaatamine USAga (2005)

n)

Lennureisijate andmeid käsitlevate lepingute läbirääkimiste lõpetamine Kanada ja Austraaliaga (2005), vajadusel ka teiste riikidega

o)

Rahvusvaheliste suuniste määratlemine, millega rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) raames lennureisijate andmete kasutamisel tagatakse isikute eraelu kõrgetasemeline kaitse

3.2.   TERRORISM

Terrorismiga võitlemise üldise lähenemisviisi edasine areng

a)

ELi terrorismivastase tegevuskava edasine rakendamine

b)

Terrorismiohvrite hüvanguks läbi viidud katseprojekti järelmeetmed (2006)

c)

Pädevate asutuste vahelise koostöö tugevdamine võitluses terrorismi vastu, asutades selleks igas liikmesriigis kontaktasutused, millel on juurdepääs kogu vajalikule terrorismialasele teabele ja luureandmetele, sealhulgas isikute, rühmade ja üksuste kohta (2005)

d)

Terrorismivastaseks võitluseks loodava Euroopa õiguskaitsevõrgustiku (LEN) vajaduse ja teostatavuse uurimine (2005) ja vajadusel ettepanek selle loomiseks (2006)

e)

Teatis lõhkeainete ja pommide valmistamiseks vajaliku varustuse turvalisuse tõstmise kohta (2005)

f)

Komisjoni teatis vägivaldse radikaliseerumise kohta ja nõukogu strateegia radikaliseerumise ja värbamise suhtes (2005)

g)

Ettepanek heategevusorganisatsioonide terrorismi rahastamise eesmärgil ärakasutamise ennetamiseks (2006)

h)

Teatis terrorismiks valmisoleku vastastikuse hindamise mehhanismi tulemuslikkuse kohta 25 liikmesriigis (2006/2007)

i)

Õigusaktide vajalikkuse ja reguleerimisala määratlemine, et võimaldada kõikidel liikmesriikidel teatud isikute varasid ennetavalt külmutada vastavalt rahapesuvastase töökonna soovitustele (2007)

j)

Osalemine jätkuvas võitluses keemia-, tuuma- ja bioloogiliste relvade tootmise ja levitamise vastu (2007)

k)

ATLASe alase koostöö ja selle õigusraamistiku väljatöötamine (2006)

l)

Tõsta kolmandate riikide suutlikkust võidelda terrorismiga ja ELi/EÜ kolmandate riikidega sõlmitud lepingutesse asjakohaste terrorismivastaste klauslite lisamine

m)

Avaliku sektori/erasektori partnerlussuhte arendamine, et parandada terrorismi ennetamist ja selle vastu võitlemist

ELi õigusaktide läbivaatamine ja kohandamine paralleelselt terrorismi vastu võitlemiseks võetavate meetmetega

n)

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta terrorismivastase võitluse raamotsuse artiklil 11 põhinev teine aruanne (2005) ja hindamine (2006)

3.3.   ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE ENNETAMINE JA SELLE VASTU VÕITLEMINE

a)

Teatis organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise strateegia väljatöötamise kohta (2005)

Teadmiste täiendamine organiseeritud ja tõsise kuritegevuse kohta ning teabe kogumise ja analüüsi parandamine

b)

Teatis tegevuskava kohta — ELi kuritegevusstatistika (2005)

c)

Komisjoni töödokument, mis käsitleb õiguskaitset kriminaaljälituse korral (2005)

d)

Soovitused kuritegevuskindluse uurimise haavatavuse standardmetoodika kohta (2007)

e)

Euroopa kuritegevusaruande esitamine (2007)

f)

Organiseeritud kuritegevuse ohu analüüs Europolis (alates 2006)

Organiseeritud kuritegevuse ennetamise tugevdamine

g)

Õigusaktide kuritegevuskindluse uurimine ja kuritegevuse ennetamise meetmete väljatöötamine toodetele ning teenustele (2005)

h)

Nõukogu 2001. aasta otsuse põhjal läbi viidud uuringu aruanne kodanikuühiskonna osalemise kohta kadunud ja seksuaalselt ärakasutatud laste leidmisel (2005)

i)

Tegevuskava erasektori/avaliku sektori partnerlussuhte kohta, et kaitsta avalikke asutusi ja eraettevõtteid organiseeritud kuritegevuse eest (2006)

j)

Parem Euroopa tasemel koordineerimine ja koostöö liikmesriikide kõrgtehnoloogilise kuritegevuse vastu võitlemise üksuste ja erasektori vahel (küberkuritegevuse jälitusvõrk), sealhulgas Euroopa küberkuritegevuse käsiraamatu koostamine (2006)

k)

Teatis küberkuritegevuse ja küberturve poliitika kohta (2006)

Korruptsioonivastased meetmed:

l)

Ametiisikute eetikat ja usaldusväärsust käsitleva tegevusjuhendi vajaduse uurimine (2007)

m)

Ettepanek teatud ametnikekategooriale pistiseandmisest teatamise ning vara ja ärihuvide deklareerimise kohustuse sisseviimise kohta (2009)

Organiseeritud kuritegevuse rahastamise vastu võitlemise tugevdamine

n)

Algatused finantsjuurdluse kui õiguskaitse tehnika kasutamise edendamiseks ja koolituse miinimumstandardite kehtestamiseks (2005—2007)

o)

Finantsuurimisalaste oskuste ühised koolitusstandardid (2005)

p)

Soovitus vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtmiseks, mis käsitleb rahapesu andmebüroode edastatavat teavet aruandvatele asutustele kahtlaste tehingute kohta (2006)

q)

Soovitus ja/või ettepanek juriidiliste isikute läbipaistvuse suurendamiseks, et vähendada nende haavatavust organiseeritud kuritegevuse poolt (2006)

r)

Kuritegelikul teel saadud varaga tegelevate teabeüksuste asutamine ELi liikmesriikides (jätkub)

s)

Standardite läbivaatamine, mida kohaldada konfiskeeritud või panditud vara suhtes, mis tagastatakse tuvastatud kuriteoohvritele või heategevusorganisatsioonidele kompenseerimise või hüvitamise eesmärgil (2008)

Õigusaktide parandamine ja vajaduse korral kehtivate õigusaktide läbivaatamine

a)

Kuritegelikus ühenduses osalemise kohta raamotsuse vastuvõtmine (2006)

b)

Võltsimise vastu võitlemise alased õigusaktid (2005)

c)

Teatis inimkaubanduse kohta (2005)

d)

Inimkaubandusega seonduvate kehtivate õigusaktide läbivaatamine ja vajadusel edasiarendamine, näiteks avaliku sektori ja erasektori koostöö süvendamiseks, ELi tasandil koordineerimiseks ja Europoli kaasamiseks (2006)

e)

Inimelundite, kudede ja rakkudega kaubitsemise ennetamise ja selle vastu võitlemise õigusraamistiku läbivaatamine ja vajadusel edasiarendamine (2006)

f)

Varade konfiskeerimist käsitlevate kehtivate õigusaktide läbivaatamine ja vajadusel tugevdamine (2008)

g)

Võrdlev uuring, mille käigus hinnatakse ELi liikmesriikides, ELiga ühinevates ja kandidaatriikides organiseeritud maksupettuste vastu võitlemiseks vajalikke vahendeid (2005)

h)

Uuringu alusel ettepanek kriminaalasjade alasteks õigusaktideks maksupettustega seotud organiseeritud kuritegevuse kohta või standardite ja parimate tavade kohta õiguskaitseorganite koostöö parandamiseks (2007)

i)

Ettepanek identiteedi varguse ja identiteedi haldamise meetmete kohta (2007)

j)

Avalike pakkumistega seotud pettusega võitlemise algatuse läbivaatamine (2006)

k)

Õigusaktide edasise ühtlustamise vajaduse uuringud, näiteks ebaseadusliku relvakaubanduse, väljapressimise ja rahaväljapressimise valdkonnas (2008)

Järelevalve ja hindamise parandamine

l)

Nõukogu 26. juuni 2001. aasta raamotsuse artiklil 6 põhinev teine aruanne rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemise, uurimise, blokeerimise, arestimise ja konfiskeerimise kohta (2005)

m)

Nõukogu 28. mai 2001. aasta raamotsuse artiklil 14 põhinev teine aruanne mitterahaliste maksevahenditega seotud pettuse ja võltsimise vastase võitluse kohta (2005)

n)

Raamotsuse “Korruptsioon erasektoris” rakendamise aruanne (2005)

o)

27. jaanuari 2003. aasta raamotsuse, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu, rakendamise aruanne (2005)

p)

Kuritegelikul teel saadud tulu, kuriteovahendeid ja vara konfiskeerimist käsitleva raamotsuse rakendamise aruanne (2007)

q)

Liikmesriikide tollikoostöö (Napoli II konventsioon) hindamine, sealhulgas ratifitseerimise seis (2007)

r)

Liikmesriikide korruptsioonivastase poliitika hindamine (2009)

s)

Finantskuritegevuse vastu võitlemise meetmete hindamine (2010)

3.4.   POLITSEI- JA TOLLIKOOSTÖÖ

a)

JSK nõukogus 30. märtsil 2004 heakskiidetud tollialast koostööd käsitleva tööprogrammi, mis lähtub nõukogu 2. oktoobri 2003. aasta resolutsioonist tollikoostöö strateegia kohta, rakendamine ja hindamine (2004 — 2006)

b)

Teatis piiratud või keelatud kaupadega ebaseadusliku piiriülese kauplemise vastu võitlemise kohta (2007)

c)

Ettepanek Europoli arendamise kohta ja Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide rolli kohta Europoli tegevuse kontrollimisel (jõustub hiljemalt 1. jaanuaril 2008)

Õiguskaitsealase koostöö tugevdamine ja Schengeni acquis' arendamine piiriülese õiguskaitsealase operatiivkoostöö suhtes

d)

Teatise ja ettepaneku, mis käsitlevad õiguskaitsealase koostöö parandamist eelkõige liikmesriikide sisepiiridel, järelmeetmed (2005)

e)

Teatis ja ettepanek direktiivi kohta, mis käsitleb politsei- ja õigusalast koostööd üleeuroopaliste transpordivõrkude alal, et tõsta transpordi ohutust ja turvalisust (2005)

f)

SIRENE käsiraamatu ajakohastamine (2005)

g)

Edasine töö politseistandarditega (politseieetika, järelevalvekavad) (2008)

h)

Kohtuekspertiisilaborite kvaliteedistandardite määratlemine (2008)

Süstemaatilised õiguskaitseametnike vahetusprogrammid

i)

Ettepaneku vastuvõtmine, millega muudetakse otsust CEPOLi (Euroopa politseikolledž) loomise kohta liidu asutusena (2005)

j)

CEPOLi hindamine (2006) ja vajadusel edasine areng (2006)

Operatiivkoostöö parandamine

k)

Ühise metoodika väljatöötamine ja lühiajaliste ühiste tolli- ja politseioperatsioonide läbiviimine ja/või valdkondadevaheliste ühisrühmade moodustamine (jätkuvalt)

l)

Uurimistehnikate piiriülese kasutamise miinimumstandardite väljatöötamine (2006)

m)

Napoli II konventsioonis esitatud heade tavade suuniste kasutamine tolliametite vahelise koostöö erivormide edendamiseks ja laiendamiseks (2008)

n)

Üleeuroopalise korruptsioonivastaste organite vahelise koostöö parandamine ja korruptsioonivastaste asutuste (sealhulgas politsei, kohtu, prokuratuuri ja tolli) vahelise võrgu loomise uurimine (2007)

o)

Europoli ja Eurojusti vahelise suhte poliitika määratlemine (mitte hiljem kui 2008)

p)

Julgeolekukomitee (COSI) ülesannete määratlemine (hiljemalt 1. novembriks 2006)

q)

Tolli IT-süsteemide ülevaatamine ja vajadusel edasiarendamine (jätkuvalt)

r)

Nõukogu 19. novembri 2004. aastal seoses Lääne-Balkani organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega koostatud järelduste rakendamine

3.5.   KRIISIOHJAMINE EUROOPA LIIDUS

a)

Integreeritud ELi kriisiohjamiskord (rakendatakse 1. juuliks 2006)

b)

Komisjoni otsus üldise turvalise kiirhoiatussüsteemi (ARGUS) ja komisjoni kriisikeskuse loomise kohta olemasolevate hoiatussüsteemide koordineerimiseks (2005)

c)

Ettepanek elutähtsa infrastruktuuri kaitse hoiatusteabevõrgu loomise kohta (CIWIN - Critical Infrastructure Warning Information Network) (2005)

d)

Elutähtsate infrastruktuuride kaitsekava (2005)

3.6.   KURITEGUDE ÜLDINE ENNETAMINE

a)

Kuritegude ennetamise tõhustamine ja professionaalseks muutmine, sealhulgas Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku kaudu (2005)

b)

Euroopa vahendite loomine kuritegevust ja ohvristamist ning nende vastavaid suundumusi liikmesriikides käsitleva teabe kogumiseks, analüüsimiseks ja võrdlemiseks, kasutades kokkulepitud näitajatena siseriiklikke statistikaid ja muid teabeallikaid

4.    ÕIGUSE TUGEVDAMINE

Vaata ka uue finantsperspektiivi kohast raamprogrammi “Põhiõigused ja õigus” (2005)

a)

Otsuse ettepanek tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö eriprogrammi algatamiseks (2005)

b)

Otsuse ettepanek kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eriprogrammi algatamiseks (2005)

4.1.   USALDUSE SUURENDAMINE JA VASTASTIKUNE USALDUS

a)

ELi poliitikate õiguse valdkonnas rakendamise süstemaatiline, objektiivne ja erapooletu hindamine, eesmärgiga suurendada vastastikust usaldust, austades samas täielikult kohtusüsteemi sõltumatust (teatis — 2006)

b)

Komisjoni teatis õigusalase koolituse kohta ELis (2005), kohtunike vahetuse katseprojekti kohane (2005) ja ettevalmistava meetme alane (2006) areng

c)

Olemasoleva struktuuri põhjal tulemusliku nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades Euroopa õigusasutuste koolitusvõrgu loomine (2007)

d)

ELi töörühmad juristide koostöö edendamiseks, et töötada välja hea tava (2006)

4.2.   ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ KRIMINAALASJADES

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamine:

a)

Teatis kriminaalasju käsitlevate otsuste vastastikuse tunnustamise ja vastastikuse usalduse suurendamise kohta liikmesriikide vahel (2005)

b)

Valge raamat teabe vahetamisest süüdimõistvate kohtuotsuste ja nende otsuste mõju kohta ELis (2005)

c)

Ettepanek Euroopa Liidu liikmesriikide süüdimõistvate kohtuotsuste arvesse võtmiseks uutes kriminaalmenetlustes (2005)

d)

Ettepanek kriminaalasjades süüdimõistva otsuse kohtualuse päritolumaale üleandmise ja seal säilitamise kohta (2005)

e)

Teatis ELi liikmesriigis süüdi mõistetud mitte-ELi kodanike kataloogi loomise (2005) ja seadusandlike ettepanekute kohta (2006)

f)

Algatus Euroopa täitekorralduse ja süüdimõistetud isikute ELi liikmesriikidevahelise üleandmise kohta (2005)

g)

Ettepanek enne kohtuotsuse tegemist rakendatavate vabadusekaotuseta järelevalvemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta (2005)

h)

Teatis õiguste äravõtmise kohta (2005)

i)

Aruanded Euroopa vahistamismääruse raamotsuse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamise kohta (2005 ja 2006)

j)

Algatus laste vastu toime pandud seksuaalkuritegudest tulenevate keeldude tunnustamise ja rakendamise kohta Euroopa Liidus (2005)

k)

Ettepanek juhtimisõiguse äravõtmise kohta (2006)

l)

Aruanne 22. juuli 2003. aasta vara või tõendite arestimise otsuste ELis täitmist käsitleva raamotsuse rakendamise kohta (2006)

m)

Aruanne vastastikuse tunnustamise põhimõtte raamotsuse kohaldamise kohta rahatrahvide suhtes (2007)

n)

Ettepanek alternatiivsete mõjutusvahendite ja tingimisi karistuse tunnustamise ja täideviimise kohta (2007)

o)

Ettepanek tõendite hankimise Euroopa määruse lõpuleviimise kohta (2007)

Õigusaktide ühtlustamine

a)

Roheline raamat kohtualluvuskonfliktide ja ne bis in idem põhimõtte rakendamise kohta (2005)

b)

Roheline raamat süütuse presumptsiooni kohta (2005)

c)

Teine aruanne ohvrite seisundit kriminaalmenetluses käsitleva 15. märtsi 2001. aasta raamotsuse rakendamise kohta (2005)

d)

Kolmas aruanne ohvrite seisundit kriminaalmenetluses käsitleva 15. märtsi 2001. aasta raamotsuse rakendamise kohta (2006)

e)

Ettepanek kohtualluvuskonfliktide ja ne bis in idem põhimõtte rakendamise kohta (2006)

f)

Roheline raamat asitõendite kogumise kohta (2006)

g)

Roheline raamat tagaseljaotsuste (in absentia) kohta (2006)

h)

Ettepanek tõendite kogumise miinimumstandardite kohta eesmärgiga võimaldada vastastikku lubamist (2007)

i)

Ettepanek tagaseljaotsuste (in absentia) kohta (2007)

j)

Rohelise raamatu, mis käsitleb kriminaalsanktsioonide ühtlustamist ja vajadusel seadusandliku ettepaneku tegemist, järelmeetmed (2008)

k)

Kohtueelse kinnipidamiskorra miinimumstandardite ja kinnipidamisaluste korrapärase ülevaatamise analüüs (2007)

Teised kriminaalasjades tehtava õiguskoostöö vahendid:

a)

Soovitus miinimumstandardi kehtestamise kohta elektroonilise tõendusmaterjali kogumiseks ja vahetamiseks (2006)

b)

Ettepanek dokumentaaltõendite tahtliku hävitamise kohta (2007)

c)

Ettepanek tunnistajate ja õiguskaitseasutustega koostööd tegevate isikute kaitse kohta (2007)

d)

Algatus soodustada liikluseeskirja rikkumiste eest karistamist (2005)

e)

Organiseeritud kuritegevusega seotud asjade uurimisega tegelevate õiguskaitseasutuste tõhususe hindamine (2009)

f)

Euroopa õigusalase koostöövõrgu edasiarendamine kriminaalasjades (jätkuv)

Eurojust

g)

Teine aruanne nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuse, millega moodustati Eurojust, ülevõtmise kohta (2005)

h)

Ettepanek Eurojusti kohta vastavalt artiklile III-273 (jõustub hiljemalt 1. jaanuaril 2008)

Rahvusvaheline õiguskord

i)

Aktiivne osalemine Euroopa Nõukogu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja foorumite (G8, ÜRO, OECD, OSCE, FATF) kriminaalasjades tehtavas töös (2005 — 2009)

j)

Väljaandmislepingute sõlmimise võimaluse uurimine ELi ja kolmandate riikide vahel (2005 — 2009)

k)

Vastastikuse õigusabilepingute sõlmimise võimaluse uurimine ELi ja kolmandate riikide vahel (2005 — 2009)

l)

Ettepanek Euroopa Nõukogu rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise vastase võitluse konventsiooni sõlmimiseks ja allkirjastamiseks EÜ nimel (2005/2006)

m)

Terrorismivastase võitluse sätete sisseviimine kehtivate välisabi osutamist reguleerivate aktide muudatusettepanekusse (2006)

n)

Ettepanek ÜRO korruptsioonivastase võitluse konventsiooni sõlmimiseks EÜ nimel (2006)

o)

Ettepanek EÜ nimel ÜRO protokolli sõlmimiseks tulirelvade ja nende varuosade ning laskemoona ebaseadusliku tootmise ja nendega kauplemise kohta (2007)

4.3.   ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ TSIVIILASJADES

Otsuste vastastikune tunnustamine ja menetluste nõuetekohast toimimist takistavate tegurite kõrvaldamine

a)

Pärimisasjade roheline raamat (2005)

b)

Roheline raamat, mis käsitleb seaduste konflikti ja lahutusasjade kohtualluvust (Rooma III konventsioon) (2005)

c)

Ettepanek lepingulist kohustust reguleerivate seaduste konfliktide kohta (Rooma I konventsioon) (2005)

d)

Ettepanek väikenõuete kohta (2005)

e)

Ettepanekud ülalpidamiskohustuste kohta (2005)

f)

Ettepaneku vastuvõtmine mittelepingulisi kohustusi käsitleva Rooma II konventsiooni kohta (2006)

g)

Euroopa maksekorraldusmenetluse määruse vastuvõtmine (2006)

h)

Tsiviil- ja kaubandusasjades teatud vahenduse aspekte käsitleva direktiivi vastuvõtmine (2006)

i)

Roheline raamat seaduste konflikti kohta abieluvara käsitlevates asjades, sealhulgas kohtualluvuse ja vastastikuse tunnustamise küsimustes (2006)

j)

Roheline raamat (rohelised raamatud), mis käsitleb kohtuotsuste tulemuslikku jõustamist (2006 — 2007)

k)

Roheline raamat, mis käsitleb menetlusõiguse teatud aspektide miinimumstandardeid (2008)

l)

Välisriigi kohtuotsuste tunnustamise kaotamise lõpuleviimise võimalikkuse hindamine (2006 — 2010) ja vajadusel õigusaktide ettepanekud

m)

Ettepanek muuta määrust EÜ nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta (2005)

Koostöö süvendamine

n)

Aruanne Euroopa õigusalase koostöövõrgu toimimise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (2005) ja vajadusel muutmisettepanek (2006)

o)

Euroopa õigusalase koostöövõrgu edasiarendamine tsiviilasjades ja Euroopa vahenditega seotud pretsedendiõiguse alaste andmebaaside edasiarendamine (jätkuv)

p)

Euroopa õigusatlase pidev ajakohastamine ja arendamine (jätkuv)

q)

ELi toetus õigusasutuste ja -organisatsioonide võrgustikele (jätkuv)

r)

ELi töörühmad juristide koostöö edendamiseks, et määratleda head tavad (2006)

s)

Iga-aastane Euroopa tsiviilõiguse päev (jätkuv)

Vastuvõetud aktide rakendamise järelmeetmed

t)

Aruanne tõendite kogumist käsitleva määruse (EÜ) nr 1206/2001 toimimise kohta ja vajadusel muutmisettepaneku tegemine (2007)

u)

Aruanne “Brüsseli I määruse” toimimise kohta (2007) ja vajadusel muutmisettepaneku tegemine (hiljemalt 2009)

v)

Aruanne direktiivi 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist, toimimise kohta

Vastavuse tagamine

w)

Uuringu lõpparuanne koos ühise tugiraamistiku kavandiga Euroopa lepinguõiguse valdkonnas (2007)

x)

Ühise tugiraamistiku (CFR) vastuvõtmine Euroopa lepinguõiguse valdkonnas (2009)

Rahvusvaheline õiguskord

a)

Ettepanek uue Lugano konventsiooni sõlmimise kohta (2006)

b)

Ettepanek Taaniga Brüsseli I määrust puudutavate paralleellepingute sõlmimise ja dokumentide kätteandmise kohta (2005)

c)

Läbirääkimiste lõpuleviimine kohtute valiku konventsiooni üle (2005)

d)

Ühenduse ühinemine Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga (2006)

e)

Ülalpidamise kohustuse konventsiooni üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimine (2007)

f)

Vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitleva 1996. aasta Haagi konventsiooni ratifitseerimine

g)

Õiguskaisealast koostööd tsiviilküsimustes käsitlevate rahvusvaheliste lepingute alal läbirääkimiste jätkamine ja lepingute sõlmimine.


(1)  Sellele lisaks võetakse täiendavaid meetmeid Euroopa tööhõivestrateegia ja sotsiaalse kaasatuse protsessi raamistikus.

(2)  Kaaluda uue finantsperspektiivi raames.

(3)  Võttes arvesse ehtsuse tõendamise, sertifitseerimise, digitaalallkirjade ja e-valitsusteenustega seotud arengud.

(4)  Kaliningradi meede asendatakse välispiiri fondi kohta tehtud ettepaneku kohaselt ajavahemikuks 2007 — 2013 erisätetega, mis on osaks raamprogrammist “Solidaarsus ja rändevoogude haldamine”.


Top