EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0701(01)

Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni 8. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) 1595/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (EMPs kohaldatav tekst)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 4–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/4


Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni 8. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) 1595/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

(2005/C 161/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr: XF 1/04

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Piirkondliku seaduse nr 14/2003 artikli 6 lõigete rakenduseeskirjad, millega kehtestatakse toetuste andmise kriteeriumid ja rakenduseeskirjad kooperatiividele kalandussektoris tegevuskavade rakendamiseks muudetud seaduse nr 41/1982 artikli 20 lõike 3 punktis b määratletud tähenduses.

Õiguslik alus: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — “Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Kavas ettenähtud aastased kulutused on hinnanguliselt 385 000,00 eurot.

Abi ülemmäär: Abi maksimaalne osatähtsus on 100 % abi saamise tingimustele vastavatest kulutustest.

Rakendamise kuupäev: Kava jõustub pärast selle avaldamist Bollettino Ufficiale della Regione's (Piirkonna Ametlik Teataja) ja igal juhul kümne tööpäeva möödumisel pärast käesoleva vormi väljasaatmist vastavalt erandit kehtestava määruse (määrus (EÜ) nr 1595/2004) artikli 19 lõikele 1.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni toetus on ammendatud ja igal juhul mitte kauem määruse (määrus (EÜ) nr 1595/2004) kehtivusajast, s.t kuni 31. detsembrini 2006.

Abi eesmärk: Kuni 18 kuud kestev toetus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kalandus- ja vesiviljelussektorites kutseliitudega kavade kokkuleppimise kaudu eesmärgiga säilitada ja arendada loodusvarade säästvat majandamist, väärtustada kalatooteid, säilitada ja luua juurde töökohti ning julgustada ettevõtteid konsortsiumide loomisel.

Abi viitab määruse (EÜ) 1595/2004 artiklile 4.

Abi saamise tingimustele vastavad kulutused kava kokkulepete raames:

kutseliitude tööjõukulud või kulud kolmandalt poolelt teenuse ostmisel;

kavade rakendamisega otseselt seotud kulutused;

seadmete ja masinate liising ja kulum;

kõnealuste sektorite töötajatele üldist huvi pakkuvad teabelehed, ajaleheartiklid, graafilised ja audiovisuaalsed matejalid;

kavade rakendamisega otseselt seotud lähetuskulud;

kavade rakendamisega otseselt seotud konverentside, kongresside ja seminaride korralduskulud;

kavade rakendamisega otseselt seotud üldkulutused kuni 12 % ulatuses algselt kavandatud algatuse üldkulutustest.

Asjaomased majandusharud: Kalapüük, vesiviljelus, töötlemine ning turustamine.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebileht: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Abi nr: XF 1/05

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava pealkiri või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Ühtse programmdokumendiga 2000-2006 ette nähtud kalandussektori regionaalne täiendprogramm akvakultuuri alaste investeeringute abimeetmetest

Õiguslik alus: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Eeldatavalt eraldatakse abikava jaoks aastas 650 000 eurot. See summa on ainult hinnanguline.

Abi ülemmäär: Toetuse ülemmäär on 40 % abikõlblikest kuludest

Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub tema avaldamise kuupäeval maakonna ametlikus teatajas ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 19 lõikele 1 hiljemalt 10 tööpäeva pärast sätestatud vormi saatmisest.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni vahendite ammendumiseni, kuid mitte üle määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud kehtivusaja, mis on 31. detsember 2006.

Abi eesmärk: Toetada investeerimisabide kaudu akvakultuuri sektoris tegutsevaid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklile 11.

Abikõlblikud kulutused:

Akvakultuuri rajatiste väljaehitamine, laiendamine ja ajakohastamine mere-, riim- ja magevee kalade, koorikloomade, molluskite ja teiste veeorganismide kasvatamiseks;

üksnes akvakultuuri sektoris kasutavate veesõidukite ja masinate ostmine või seadistamine, tootmistsükliks või sätestatud ladustamistingimustele vastavaks tootetranspordiks vajalike sõidukite või vahendite seadistamine, eeldusel et need on kooskõlas tegeliku tootmisega.

Asjaomased majandusharud: Akvakultuur

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebileht: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Abi nr: XF 2/05

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Ühtse programmdokumendiga 2000-2006 ette nähtud kalandussektori piirkondlik täiendprogramm tootjarühmade või -ühenduste poolt tehtud investeeringute abimeetmetest

Õiguslik alus: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuste üldsumma: Eeldatavalt eraldatakse abikava jaoks aastas 110 000 eurot. See summa on ainult hinnanguline.

Abi ülemmäär: Kuni 100 % kulutustest, kui projekt esindab ühishuvi, abi saajaks on kollektiiviga või kui projekt võimaldab tulemustele avalikku juurdepääsu.

Kuni 40 % kulutustest, kui projekt esindab erahuvi, kui see ei võimalda oma tulemustele avalikku juurdepääsu või kui kollektiivid või uurimisinstituudid on eraldanud projektile vahendeid.

Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub tema avaldamise kuupäeval maakonna ametlikus teatajas ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 19 lõikele 1 hiljemalt 10 tööpäeva pärast sätestatud vormi saatmist.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni vahendite ammendumiseni, kuid mitte üle määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud kehtivusaja, mis on 31. detsember 2006.

Abi eesmärk: Toetada sektori väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid tooterühmade või -ühenduste poolt läbiviidavatele kollektiivsetele või individuaalsetele algatustele antava abi kaudu.

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklile 4.

Abikõlblikud on järgmised kulutused:

teatud kalastuspiirkondadele juurdepääsutingimuste juhtimine ja kontrollimine, kvootide ja püügikoormuste haldamine;

valikulisemate püügivarustuste või -meetodite kasutamise edendamine;

kalavarude säilitamise tehniliste meetmete edendamine;

akvakultuuri ühised seadmed, akvakultuurirajatiste ümberkorraldamine ja kohandamine, akvakultuuri heitvete ühine käitlemine;

kalakasvatuse või parasiitide tekkega seotud haigusohu likvideerimine püügipiirkondades või rannikualade ökosüsteemides;

andmebaaside kogumine või keskkonnajuhtimismudelite ettevalmistamine kalandus- ja akvakultuuritoodete tööstuse rannikualade integreeritud korralduskavade koostamiseks;

elektronkaubanduse korraldamine ja muude arvutitehnoloogiate kasutamine tehnilise ja kaubandusalase teabe levitamiseks;

süsteemide loomine ja kohaldamine kvaliteedi, jälgitavuse, hügieenitingimuste, statistiliste vahendite ja keskkonnamõju parandamiseks ja kontrollimiseks;

tootmist ja turgu puudutava teadlikkuse ja läbipaistvuse suurendamine.

Asjaomased majandusharud: Merekalandus, akvakultuur, töötlemine ja turustamine.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebileht: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Abi nr: XF 3/05

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Ühtse programmdokumendiga 2000-2006 ette nähtud kalandussektori piirkondlik täiendprogramm kalandustoodete edendamiseks ja reklaamimiseks tehtud investeeringute abimeetmetest

Õiguslik alus:: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Eeldatavalt eraldatakse abikava jaoks aastas 45 000 eurot. See summa on ainult hinnanguline.

Abi ülemmäär: Kuni 100 % abikõlblikest kulutustest, kui projekt esindab ühishuvi, abi saajaks on kollektiiv või kui projekt võimaldab tulemustele avalikku juurdepääsu.

Kuni 40 % abikõlblikest kulutustest, kui projekt esindab erahuvi, kui see ei võimalda oma tulemustele avalikku juurdepääsu või kui kollektiivid või uurimisinstituudid on eraldanud projektile omi vahendeid.

Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub tema avaldamise kuupäeval maakonna ametlikus teatajas ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 19 lõikele 1 hiljemalt 10 tööpäeva pärast käesoleva vormi saatmist.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni vahendite ammendumiseni, kuid mitte kauem määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud kehtivusajast, mis on 31. detsember 2006.

Abi eesmärk: Toetada kalanduse ja akvakultuuri sektori väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid nende tegevuse edendamise osas.

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklile 7.

Abikõlblikud on järgmised kulutused

kvaliteedi tõendamise, toote märgistamise, tootenimede ratsionaliseerimise ja toodete standardiseerimisega seotud toimingud;

müügiedenduse ja kvaliteedi parandamise kampaaniad;

turgu ja tarbijat käsitlevad analüüsid ja ülevaated;

osalemine messidel ja näitustel.

Asjaomased majandusharud: Merekalandus, kalakasvatus, töötlemine ja turustamine.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebilehet: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


Top