EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0318

Taimekaitsevahendite statistika ***II Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))
P6_TC2-COD(2006)0258 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 24. aprillil 2009 . aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr … /2009, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat
I LISA
II LISA
III LISA

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 415–438 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/415


Reede, 24. aprilli 2009
Taimekaitsevahendite statistika ***II

P6_TA(2009)0318

Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

2010/C 184 E/78

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11120/2/2008 – C6-0004/2009) (1);

võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta (2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0778) suhtes;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0256/2009),

1.

kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELT C 38 E, 17.2.2009, lk 1.

(2)  ELT C 66 E, 20.3.2009, lk 98.


Reede, 24. aprilli 2009
P6_TC2-COD(2006)0258

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr … /2009, mis käsitleb taimekaitsevahendite statistikat

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsuses nr 1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm, (3) tunnistati, et tuleb veelgi vähendada pestitsiidide, eelkõige põllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahendite mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Otsuses rõhutati vajadust saavutada säästvam pestitsiidide kasutamine ning kutsuti üles vähendama oluliselt ja igakülgselt ohte ja pestitsiidide kasutamist, tagades siiski vajaliku taimekaitse.

(2)

Komisjon tunnistas nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele saadetud teatises „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia suunas” vajadust koostada üksikasjalik, ühtlustatud ja ajakohane statistika pestitsiidide müügi ja kasutamise kohta ühenduse tasandil. Selline statistika on vajalik Euroopa Liidu säästava arengu poliitika hindamiseks ning pestitsiidide kasutamisega seotud tervise- ja keskkonnaohtude näitajate väljaarvutamiseks.

(3)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kontekstis on pestitsiidide müügi ja kasutamisega seotud ühtlustatud ja võrreldaval ühenduse statistikal oluline osa ühenduse õigusaktide ja poliitikavaldkondade väljatöötamises ja järelevalves.

(4)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (4), mõju ilmneb alles tükk aega pärast 2006. aastat, kui on lõpetatud biotsiidides kasutatavate toimeainete esimene hindamine, ei ole komisjonil ega enamikul liikmesriikidel praegu piisavalt teadmisi ega kogemusi, et teha ettepanekuid täiendavate biotsiide käsitlevate meetmete kohta. Seega peaks käesoleva määruse kohaldamisala piirduma taimekaitsevahenditega, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruses (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta]  (5) ning mille kohta andmete kogumisel on juba olemas suur kogemus.

(5)

Komisjoni mitmeaastane kogemus taimekaitsevahendite müügi ja kasutamise andmete kogumisel on näidanud, et on vaja ühtlustatud metoodikat andmete kogumiseks ühenduse tasandil nii turuleviimise etapis kui andmete kogumiseks kasutajatelt. Lisaks, võttes arvesse pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia eesmärkides püstitatud sihti arvutada välja täpsed ohunäitajad, peab statistika olema üksikasjalik kuni toimeainete tasandini.

(6)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia mõjuhinnangus loetletud erinevate andmekogumisvõimaluste hulgast soovitati parima võimalusena kohustuslikku andmekogumist, kuna see võimaldab kiiresti ja soodsalt saada täpseid ja usaldusväärseid andmeid taimekaitsevahendite turuleviimise ja kasutamise kohta

(7)

Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta (6) on käesoleva määruse sätete raamistikuks. Eelkõige nõutakse selles vastavust erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, kulutasuvuse, statistilise konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse standarditele.

(8)

Statistiliselt konfidentsiaalsete andmete edastamist reguleeritakse eeskirjadega, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 322/97 ja nõukogu 11. juuni 1990. aasta määruses (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta (7). Nende määrustega kooskõlas võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning tagavad, et ühenduse statistika kogumisel ja levitamisel ei toimu ebaseaduslikku avaldamist või kasutamist muul kui statistilisel eesmärgil.

(9)

Statistika avaldamisel tuleks tagatakse kaubandusliku väärtusega konfidentsiaalsete andmete kaitse lisaks muudele meetmetele ka avaldatava statistika asjakohase koondamisega.

(10)

Võrreldavate andmete saamiseks on vaja taimekaitsevahendite statistika koostada kindlaksmääratud jaotusega, asjakohases vormis ja kindla ajavahemiku jooksul vaatlusaasta lõpust alates, nagu on määratletud käesoleva määruse lisades.

(11)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (8).

(12)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus töödeldud ala määratlemiseks ja III lisa kohandamiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(13)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt luua ühine raamistik ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks taimekaitsevahendite turuleviimise ja kasutamise kohta, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(14)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (9) asutatud statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu, reguleerimisala ja eesmärgid

1.   Kõnealune määrus loob ühise raamistiku nende pestitsiidide turustamist ja kasutamist käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks , mis on artikli 2 punkti a alapunkti i kohaselt taimekaitsevahendid .

2.   Statistika hõlmab:

turuleviidud taimekaitsevahendite kogust aastas, vastavalt I lisale;

põllumajanduslikult kasutatud taimekaitsevahendite kogust aastas, vastavalt II lisale.

3.   Statistika koos muude asjakohaste andmetega koostatakse eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu … direktiivi …/…/EÜ, [millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks], (10) artikli 14 kohaldamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „taimekaitsevahendid”– taimekaitsevahendid, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 2 lõikes 1;

b)   „ained”– ained määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 3 punktis 2 määratletud tähenduses, kaasa arvatud toimeained, taimekaitseained ja sünergistid;

c)   „toimeained”– toimeained, mida on nimetatudmääruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 2 lõikes 2;

d)   „taimekaitseained”– taimekaitseained, mida on nimetatud määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 2 lõike 3 punktis a;

e)   „sünergistid”– sünergistid, mida on nimetatud määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 2 lõike 3 punktis b;

f)   „turuleviimine”– turuleviimine määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 3 punktis 8 määratletud tähenduses;

g)   „loa valdaja”– loa valdaja määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 3 punktis 20 määratletud tähenduses;

h)   „põllumajanduslik kasutamine”– taimekaitsevahendi kasutamine põllumajandusettevõtte majandustegevuses, mis on otseselt või kaudselt seotud taimsete saaduste tootmisega;

i)   „professionaalne kasutaja”– professionaalne kasutaja direktiivi …/…/EÜ [millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks] artikli 3 punktis 1 määratletud tähenduses;

j)   „põllumajandusettevõte”– põllumajandusettevõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruses (EÜ) nr …/…, [mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut], (11) määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Andmete kogumine, edastamine ja töötlemine

1.   Liikmesriigid koguvad I ja II lisas loetletud karakteristikute täpsustamiseks vajalikud andmed ühel järgmistest viisidest:

uuringud;

kohustused seoses taimekaitsevahendite turuleviimisega; eelkõige peetakse silmas määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artiklis 67 kehtestatud kohustusi;

professionaalsete kasutajate suhtes kohaldatavad kohustused, mis põhinevad taimekaitsevahendite kasutamise aruannetel; eelkõige peetakse silmas määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artiklis 67 kehtestatud kohustusi;

haldusallikad või

nende vahendite kasutamine kombineeritult, sealhulgas eksperdiotsusel või mudelitel põhinevad statistilised hindamismeetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) statistilised tulemused, kaasa arvatud konfidentsiaalsed andmed, vastavalt I ja II lisas määratud ajakavale ja sagedusele. Andmed esitatakse vastavalt III lisas esitatud klassifikatsioonile.

3.   Liikmesriigid edastavad andmed elektrooniliselt asjakohase tehnilise vormingu kohaselt, mille komisjon (Eurostat) võtab vastu artikli 5 lõikes 2 nimetatud korras.

4.   Komisjon (Eurostat) koondab konfidentsiaalsuse kaalutlustel andmed enne avaldamist vastavalt III lisas märgitud keemiliste ainete klassidele või tootekategooriatele, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalsete andmete kaitset liikmesriikide tasandil. Vastavalt määruse (EÜ) nr 322/97 artiklile 15 kasutavad liikmesriikide ametiasutused ja komisjon (Eurostat) konfidentsiaalseid andmeid ainult statistilistel eesmärkidel.

Artikkel 4

Kvaliteedihindamine

1.   Käesolevas määruses kohaldatakse edastatavate andmete suhtes järgmisi kvaliteedi hindamise näitajaid:

–   „asjakohasus”– määr, mille ulatuses statistika vastab kasutajate olemasolevatele ja võimalikele vajadustele;

–   „õigsus”– hinnangute lähedus tegelikule teadmata väärtusele;

–   „õigeaegsus”– ajavahe teabe kättesaadavaks tegemise ja teabes kirjeldatud sündmuse või nähtuse vahel;

–   „täpsus”– ajavahe andmete avaldamise kuupäeva ja selle kuupäeva vahel, mil andmed oleks tulnud avaldada;

–   „kättesaadavus” ja „selgus”– tingimused ja kord, mille alusel kasutajad saavad andmetega tutvuda, neid kasutada ja tõlgendada;

–   „võrreldavus”– erinevate statistiliste mõistete, mõõtmisvahendite ja menetluste mõju mõõdetavus, kui võrreldakse erinevate geograafiliste piirkondade, valdkondade või ajavahemike statistikat;

–   „sidusus”– näitab, kas andmeid saab erineval moel ja eri kasutusotstarbeks usaldusväärselt seostada.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruanded I ja II lisas ettenähtud edastatud andmete kvaliteedi kohta. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti.

Artikkel 5

Rakendusmeetmed

1.   Komisjon võtab vastu andmete edastamiseks vajaliku tehnilise vormingu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

2.   Komisjon võtab vastu „töödeldud ala” mõiste, nagu on osutatud II lisa 2. jaos. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Komisjon võib III lisas kindlaksmääratud ainete ühtlustatud klassifikatsiooni muuta, et kohandada seda määruse (EÜ) nr …/… [taimekaitsevahendite turuleviimise kohta] artikli 78 lõike 3 kohaselt vastuvõetud toimeainete loetelus tehtud muudatustega. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 6

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 6 lõike 5 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 7

Aruanne

Iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige edastatud andmete kvaliteeti, nagu on osutatud artiklis 4, koormust ettevõtetele, põllumajandusettevõtetele ja liikmesriikide haldusasutustele ning sellise statistika kasulikkust pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kontekstis, eelkõige seoses artiklis 1 sätestatud eesmärkidega. Vajadusel sisaldab aruanne ettepanekuid andmete kvaliteedi edasiseks parandamiseks ning ettevõtete, põllumajandusettevõtete ja liikmesriikide haldusasutuste koormuse vähendamiseks.

Esimene aruanne esitatakse 1. jaanuariks … (12).

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELT C 256, 27.10.2007, lk 86.

(2)  Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta arvamus (ELT C 66 E, 20.3.2009, lk 98), ║ nõukogu 20. novembri 2008. aasta ühine seisukoht (ELT C 38 E, 17.2.2009, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta seisukoht ║.

(3)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(5)  ELT L …

(6)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

(7)  EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

(8)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(9)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(10)  ELT L …

(11)  ELT L …

(12)  Kaheaksa aastat käesoleva määruse vastuvõtmisest.

Reede, 24. aprilli 2009
I LISA

Statistika taimekaitsevahendite turule viimise kohta

1.   JAGU

Katvus

Statistika hõlmab III lisas loetletud aineid, mis sisalduvad taimekaitsevahendites, mida viiakse turule igas liikmesriigis. Tähelepanu tuleb pöörata kahekordse loendamise vältimisele toote uuendamisel või müügiloa üleandmisel teisele loa valdajale.

2.   JAGU

Muutujad

Esitatakse iga turuleviidavates taimekaitsevahendites sisalduva III lisas nimetatud aine kogus.

3.   JAGU

Mõõtühik

Andmed ainete kohta esitatakse kilogrammides.

4.   JAGU

Arvestusperiood

Arvestusperiood on kalendriaasta.

5.   JAGU

Esimene arvestusperiood, sagedus ja tulemuste edastamine

1.

Esimene arvestusperiood on … (1) järgnev teine kalendriaasta.

2.

Liikmesriigid esitavad andmed esimesele arvestusperioodile järgneva iga kalendriaasta kohta.

3.

Andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) 12 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

6.   JAGU

Kvaliteediaruanne

Liikmesriigid esitavad komisjonile artiklis 4 osutatud (Eurostat) kvaliteediaruande, milles on esitatud:

andmekogumise metoodika;

asjakohased kvaliteediaspektid vastavalt andmekogumise metoodikale;

hindamistel, andmete koondamisel ja välistamisel kasutatud metoodika kirjeldus.

Aruanne edastatakse komisjonile (Eurostat) 15 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.


(1)  Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Reede, 24. aprilli 2009
II LISA

Statistika taimekaitsevahendite põllumajandusliku kasutamise kohta

1.   JAGU

Katvus

1.

Statistika hõlmab III lisas nimetatud aineid, mis sisalduvad taimekaitsevahendites, mida kasutatakse põllumajanduses iga valitud kultuuri puhul igas liikmesriigis.

2.

Iga liikmesriik määrab kindlaks nende kultuuride valiku, mis kaetakse 5. jaos määratletud viieaastase ajavahemiku jooksul. Valik peaks olema liikmesriigis kasvatatavate kultuuride ja kasutatavate ainete suhtes representatiivne.

Kultuuride valiku tegemisel võetakse arvesse direktiivi …/…/EÜ [millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks] artiklis 4 osutatud riiklike tegevuskavade seisukohast kõige asjakohasemaid kultuure.

2.   JAGU

Muutujad

Iga valitud kultuuri kohta esitatakse järgmised muutujad:

a)

iga III lisas loetletud sellise aine kogus, mis sisaldub asjaomase kultuuri kasvatamisel kasutatavates taimekaitsevahendites;

b)

iga ainega töödeldud ala.

3.   JAGU

Mõõtühikud

1.

Ainekogused esitatakse kilogrammides.

2.

Töödeldud alad esitatakse hektarites.

4.   JAGU

Arvestusperiood

1.

Arvestusperiood on üldjuhul maksimaalselt 12 kuu pikkune periood, mis hõlmab kõik asjaomase kultuuriga seotud taimekaitsemeetmed.

2.

Aruande arvestusperioodiks on saagikoristuse algusaasta.

5.   JAGU

Esimene arvestusperiood, sagedus ja tulemuste edastamine

1.

Liikmesriigid koostavad iga viieaastase perioodi kohta taimekaitsevahendite kasutamise statistika iga valitud kultuuri kohta 4. jaos määratletud arvestusperioodi jooksul.

2.

Liikmesriigid võivad arvestusperioodiks valida mis tahes aja viieaastase perioodi vältel. Iga valitud kultuuri kohta võib valida eraldi perioodi.

3.

Esimene viieaastane periood algab … (1) järgneva esimese kalendriaastaga.

4.

Liikmesriigid esitavad andmed iga viieaastase perioodi kohta.

5.

Andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) 12 kuu jooksul pärast viieaastase perioodi lõppu.

6.   JAGU

Kvaliteediaruanne

Tulemuste edastamisel esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) artiklis 4 osutatud kvaliteediaruande, milles on esitatud:

valimi koostamise metoodika;

andmekogumise metoodika;

hõlmatud kultuuride suhtelise tähtsuse hinnang, arvestades kasutatud taimekaitsevahendite üldkogust;

asjakohased kvaliteediaspektid vastavalt andmekogumise metoodikale;

viieaastase perioodi jooksul kasutatud taimekaitsevahendite ja sama perioodi jooksul turule viidud taimekaitsevahendite võrdlusandmed.


(1)  Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Reede, 24. aprilli 2009
III LISA

Ainete ühtlustatud klassifikatsioon

PÕHIGRUPID

Kood

Keemiliste ainete klassid

Ainete üldnimetus

CASi nr (1)

CIPAC (2)

Tootekategooriad

 

 

Üldnomenklatuur

 

 

Fungitsiidid ja bakteritsiidid

F0

 

 

 

 

Anorgaanilised fungitsiidid

F1

 

 

 

 

 

F1.1

VASEÜHENDID

KÕIK VASEÜHENDID

 

44

 

F1.1

 

BORDOO VEDELIK

8011-63-0

44

 

F1.1

 

VASKHÜDROKSIID

20427-59-2

44

 

F1.1

 

VASKOKSÜKLORIID

1332-40-7

44

 

F1.1

 

KOLMEALUSELINE VASKSULFAAT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

VASK(I)OKSIID

1319-39-1

44

 

F1.1

 

MUUD VASESOOLAD

 

44

 

F1.2

ANORGAANILINE VÄÄVEL

VÄÄVEL

7704-34-9

18

 

F1.3

MUUD ANORGAANILISED FUNGITSIIDID

MUUD ANORGAANILISED FUNGITSIIDID

 

 

Fungitsiidid karbamaatide ja ditiokarbamaatide baasil

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILAATFUNGITSIIDID

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMAATFUNGITSIIDID

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMAATFUNGITSIIDID

MANKOTSEEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

TSIRAAM

137-30-4

31

Fungitsiidid bensimidasoolide baasil

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENSIMIDASOOLFUNGITSIIDID

KARBENDASIIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDASOOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDASOOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

METÜÜLTIOFANAAT

23564-05-8

262

Fungitsiidid imidasoolide ja triasoolide baasil

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONASOOLFUNGITSIIDID

BITERTANOOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONASOOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

TSÜPROKONASOOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONASOOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONASOOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONASOOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIASOOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONASOOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUKVIINKONASOOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILASOOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONASOOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMASALIIL (ENILKONASOOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONASOOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MÜKLOBUTANIIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONASOOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONASOOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONASOOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONASOOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONASOOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRITSÜKLASOOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMISOOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONASOOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDASOOLFUNGITSIIDID

TSÜASOFAMIID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDOON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIASOKSIID

72459-58-6

729

Fungitsiidid morfoliinide baasil

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLIINFUNGITSIIDID

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Muud fungitsiidid

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFAATILISED LÄMMASTIKFUNGITSIIDID

TSÜMOKSANIIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODIIN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUASATIIN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMIIDFUNGITSIIDID

BENALAKSÜÜL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALIID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAKSÜÜL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAKSÜÜL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROKLORAAS

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLÜFLUANIID

731-27-1

275

 

F6.2

 

SOKSAMIID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILIIDFUNGITSIIDID

KARBOKSIIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMIID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOOTILISED FUNGITSIID-BAKTERITSIIDID

KASUGAMÜTSIIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLÜOKSIINID

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMÜTSIIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMAATSED FUNGITSIIDID

KLOROTALONIIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAAN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOKSAMIIDFUNGITSIIDID

IPRODIOON

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROTSÜMIDOON

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILIINFUNGITSIIDID

FLUASINAAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOOLFUNGITSIIDID

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FOSFORORGAANILISED FUNGITSIIDID

FOSETÜÜL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOKLOFOSSMETÜÜL

57018-04-9

479

 

F6.10

OKSASOOLFUNGITSIIDID

HÜMEKSASOOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADOON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOSILIIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENÜÜLPÜRROOLFUNGITSIIDID

FLUDIOKSONIIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTALIMIIDFUNGITSIIDID

KAPTAAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPEET

133-07-3

75

 

F6.13

PÜRIMIDIINFUNGITSIIDID

BUPIRIMAAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

TSÜPRODINIIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPÜRIIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PÜRIMETANIIL

53112-28-0

714

 

F6.14

KINOLIINFUNGITSIIDID

KINOKSÜFEEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HÜDROKSÜKINOLIINSULFAAT

134-31-6

677

 

F6.15

KINOONFUNGITSIIDID

DITIANOON

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURIINFUNGITSIIDID

ASOKSÜSTROBIIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOKSÜSTROBIIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBIIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

METÜÜLKRESOKSIIM

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOKSÜSTROBIIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PÜRAKLOSTROBIIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSÜSTROBIIN

141517-21-7

617

 

F6.17

UUREAFUNGITSIIDID

PENKÜKUROON

66063-05-6

402

 

F6.18

KLASSIFITSEERIMATA FUNGITSIIDID

ATSIBENSOLAAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENSOEHAPE

65-85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFEEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENOON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENÜFENOOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMIIN

118134-30-8

572

 

F6.19

MUUD FUNGITSIIDID

MUUD FUNGITSIIDID

 

 

Herbitsiidid, kõrreliste umbrohtude tõrjevahendid ja samblatõrjevahendid

H0

 

 

 

 

Herbitsiidid fenoksüfütohormoonide baasil

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSÜHERBITSIIDID

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DIKLOROPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbitsiidid triasiinide ja triasinoonide baasil

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METÜÜLTIOTRIASIINHERBITSIIDID

METOPROTRÜÜN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIASIINHERBITSIIDID

SIMETRÜÜN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTÜÜLASIIN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIASINOONHERBITSIIDID

METAMITROON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUTSIIN

21087-64-9

283

Herbitsiidid amiidide ja aniliidide baasil

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIIDHERBITSIIDID

BEFLUBUTAMIID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETEENAMIID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOKSABEEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMIID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPÜSAMIID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILIIDHERBITSIIDID

DIFLUFENIKAAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENATSEET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METASAKLOOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIIL

709-98-8

205

 

H3.3

KLOROATSEETANILII-DHERBITSIIDID

ATSETOKLOOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALAKLOOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLOOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLOOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPAKLOOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

METOLAHLOOR-S

87392-12-9

607

Herbitsiidid karbamaatide ja biskarbamaatide baasil

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISKARBAMAATHERBITSIIDID

KLOROPROFAAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAAM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMAATHERBITSIIDID

ASULAAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMIID

16118-49-3

95

Herbitsiidid dinitroaniliini derivaatide baasil

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITRIOANILIINHERBITSIIDID

BENFLURALIIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETAALFLURALIIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORÜSALIIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIIN

2582-09-8

183

Herbitsiidid uurea, uratsiili või sulfonüüluurea derivaatide baasil

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONÜÜLUUREAHERBITSIIDID

AMIDOSULFUROON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

ASIIMSULFUROON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFUROON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

KLOROSULFUROON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

TSINOSULFUROON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOKSÜSULFUROON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLASASULFUROON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPÜÜRSULFUROON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAAMSULFUROON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMASOSULFUROON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

JODOSULFUROON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFUROON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFUROON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFUROON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OKSASULFUROON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFUROON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFUROON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFUROON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFUROON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIOFEENSULFUROON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFUROON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENUROON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFUROON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFUROON

142469-14-5

735

 

H6.2

URATSIILHERBITSIIDID

LENATSIIL

2164-08-1

163

 

H6.3

UUREAHERBITSIIDID

KLOORTOLUROON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIUROON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETUROON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTUROON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINUROON

330-55-2

76

 

H6.3

 

Metabenstiasuroon

18691-97-9

201

 

H6.3

 

Metobromuroon

3060-89-7

168

 

H6.3

 

Metoksuroon

19937-59-8

219

Muud herbitsiidid

H7

 

 

 

 

 

H7.1

arüüloksüfenoksüpropioonHERBITSIIDID

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

TSÜHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

Diklofop

40843-25-2

358

 

H7.1

 

Fenoksaprop-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

Fluasifop-P-BUTÜÜL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

Haloksüfop

69806-34-4

438

 

H7.1

 

Haloksüfop-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

Propakvisafop

111479-05-1

713

 

H7.1

 

Kvisalofop

76578-12-6

429

 

H7.1

 

Kvisalofop-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENSOFURAANHERBITSIIDID

etofumesaat

26225-79-6

233

 

H7.3

BENSOEHAPPEHERBITSIIDID

KLOROTAAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPÜRIDÜÜLIUMHERBITSIIDID

DIKVAAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVAAT

4685-14-7

56

 

H7.5

TSÜKLOHEKSANEDIOONHERBITSIIDID

KLETODIIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

TSÜKLOKSÜDIIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSÜDIIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSÜDIIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIASIINHERBITSIIDID

PÜRIDAAT

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOKSAMIIDHERBITSIIDID

ETÜÜLTSINIDOON

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSASIIN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENÜÜLEETERHERBITSIIDID

AKLONIFEEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOKS

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OKSÜFLOROFEEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDASOLINOONHERBITSIIDID

IMASAMETABENS

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMASAMOKS

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMASETAPÜÜR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGAANILISED HERBITSIIDID

AMMOONIUMSULFAMAAT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

KLORAADID

7775-09-9

7

 

H7.11

ISOKSASOOLHERBITSIIDID

ISOKSAFLUTOOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTIINHERBITSIIDID

FLURENOOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRIILHERBITSIIDID

BROMOKSÜNIIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOKSÜNIIL

1689-83-4

86

 

H7.14

FOSFORORGAANILISED HERBITSIIDID

GLUFOSINAAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLÜFOSAAT

1071-83-6

284

 

H7.15

FENÜÜLPÜRASOOLHERBITSIIDID

PÜRAFLUFEEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PÜRIDASOONHERBITSIIDID

KLORIDASOON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMOON

96525-23-4

569

 

H7.17

PÜRIDIINKARBOKSAMIIDHERBITSIIDID

PIKOLINAFEEN

137641-05-5

639

 

H7.18

PÜRIDIINKARBOKSÜÜLHAPPEHERBITSIIDID

KLOPÜRALIID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAAM

1918-02-1

174

 

H7.19

PÜRIDÜÜLOKSÜÄÄDIKHAPPEHERBITSIIDID

FLUROKSÜPÜÜR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPÜÜR

55335-06-3

376

 

H7.20

KINOLIINHERBITSIIDID

KVINKLORAAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

KVINMERAAK

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIASIINHERBITSIIDID

BENTASOON

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMAATHERBITSIIDID

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALLAAT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIASOOLHERBITSIIDID

AMITROOL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIASOLINOONHERBITSIIDID

KARFENTRASOON

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIASOLOONHERBITSIIDID

PROPOKSÜKARBASOON

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETOONHERBITSIIDID

MESOTRIOON

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIOON

99105-77-8

723

 

H7.27

KLASSIFITSEERIMATA HERBITSIIDID

KLOMASOON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLOROKLORIDOON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

KVINOKLAMIIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METASOOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGÜÜL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OKSADIASOON

19666-30-9

213

 

H7.27

MUUD HERBITSIIDID KÕRRELISTE UMBROHTUDE TÕRJEVAHEND SAMBLATÕRJEVAHEND

MUUD HERBITSIIDID KÕRRELISTE UMBROHTUDE TÕRJEVAHEND SAMBLATÕRJEVAHEND

 

 

Insektitsiidid ja akaritsiidid

I0

 

 

 

 

Insektitsiidid püretroidide baasil

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PÜRETROIDINSEKTITSIIDID

AKRINATRIIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-TSÜPERMETRIIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BEETA-TSÜFLUTRIIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BEETA-TSÜPERMETRIIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

TSÜFLUTRIIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

TSÜPERMETRIIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFEENPROKS

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-TSÜHALOTRIIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-TSÜHALOTRIIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

Z-TSÜPERMETRIIN

52315-07-8

733

Insektitsiidid kloreeritud süsivesinike baasil

I2

 

 

 

 

 

I2.1

KLOORORGAANILISED INSEKTITSIIDID

DIKOFOOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Herbitsiidid karbamaatide ja oksiimkarbamaatide baasil

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSIIMKARBAMAATINSEKTITSIIDID

METOMÜÜL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OKSAMÜÜL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMAATINSEKTITSIIDID

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARÜÜL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOKSÜKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insektitsiidid fosfororgaaniliste ühendite baasil

I4

 

 

 

 

 

I4.1

FOSFORORGAANILISED INSEKTITSIIDID

METÜÜLASIINFOSS

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOSS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

KLOROPÜRIFOSS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

METÜÜLKLOROPÜRIFOSS

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIASINOON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DIKLOROFOSS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTIOON

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIASAAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFEENFOSS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATIOON

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALEED

300-76-5

195

 

I4.1

 

METÜÜLOKSÜDEMETOON

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALOON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMEET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOKSIIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

METÜÜLPIRIMIFOSS

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRIKLOROFOON

52-68-6

68

Insektitsiidid bioloogiliste ja botaaniliste toodete baasil

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOOGILISED INSEKTITSIIDID

ASADIRAKTIIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PÜRETRIINID

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENOON

83-79-4

671

Muud insektitsiidid

I6

 

 

 

 

 

I6.1

KÄÄRITAMISE TEEL TOODETUD INSEKTITSIIDID

ABAMEKTIIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENSOÜÜLUUREAINSEKTITSIIDID

DIFLUBENSUROON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSUROON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMUROON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENUROON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALUROON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENSUROON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMUROON

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBASAATINSEKTITSIIDID

BIFENASAAT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIASÜÜLHÜDRASIININSEKTITSIIDID

METOKSÜFENOSIID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOSIID

112410-23-8

724

 

I6.6

PUTUKATE KASVUREGULAATORID

BUPROFESIIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

TSÜROMASIIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEKSÜTIASOKS

78587-05-0

439

 

I6.7

PUTUKATE FEROMOONID

(E,Z)-9 DODETSENÜÜLATSETAAT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITROGUANIDIININSEKTITSIIDID

KLOTIANIDIIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAAM

153719-23-4

637

 

I6.9

TINAORGAANILISED INSEKTITSIIDID

ASOTSÜKLOTIIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

TSÜHEKSATIIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIINOKSIID

13356-08-6

359

 

I6.10

OKSADIASIININSEKTITSIIDID

INDOKSAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENÜÜLEETER INSEKTITSIIDID

PÜRIPROKSÜFEEN

95737-68-1

715

 

I6.12

PÜRASOOL(FENÜÜL-)INSEKTITSIIDID

FENPÜROKSIMAAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPÜRAAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PÜRIDIININSEKTITSIIDID

PÜMETROSIIN

123312-89-0

593

 

I6.14

PÜRIDÜÜLMETÜÜLAMIININSEKTITSIIDID

ATSEETAMIPRIID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRIID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRIID

111988-49-9

631

 

I6.15

SULFITESTERINSEKTITSIIDID

PROPARGIIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRASIININSEKTITSIIDID

KLOFENTESIIN

74115-24-5

418

 

I6.17

TETROONHAPPEINSEKTITSIIDID

SPIRODIKLOFEEN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOÜÜL-) TRIASOOL INSEKTITSIIDID

TRIASAMAAT

112143-82-5

728

 

I6.19

UUREAINSEKTITSIIDID

DIAFENTIUROON

80060-09-9

8097

 

I6.20

KLASSIFITSEERIMATA INSEKTITSIIDID

ETOKSASOOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENASAKVIIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PÜRIDABEEN

96489-71-3

583

 

I6. 21

MUUD INSEKTITSIIDID JA AKARITSIIDID

MUUD INSEKTITSIIDID JA AKARITSIIDID

 

 

Molluskitsiidid kokku:

M0

 

 

 

 

Molluskitsiidid

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMAATMOLLUSKITSIIDID

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

MUUD MOLLUSKITSIIDID

RAUDFOSFAAT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHÜÜD

108-62-3

62

 

M1.2

 

MUUD MOLLUSKITSIIDID

 

 

Taimekasvuregulaatorid, kokku:

PGR0

 

 

 

 

Füsioloogilised taimekasvuregulaatorid

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FÜSIOLOOGILISED TAIMEKASVUREGULAATORID

KLOROMEKVAAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

TSÜKLANILIINID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOSIID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENÜÜLAMIIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFOON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSÜKIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORKLORFENUROON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMASAKVIIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIINHAPPEHÜDRASIID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVAAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METÜÜLTSÜKLOPROPEEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRASOOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHKESADIOONKALTSIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NAATRIUM-5-NITROGUAIAKOLAAT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NAATRIUM-O-NITROFENOLAAT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

ETÜÜLTRINEKSAPAK

95266-40-3

8349

Idanemist takistavad vahendid

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

IDANEMIST TAKISTAVAD VAHENDID

KARVOON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

KLOROPROFAAM

101-21-3

43

Muud taimekasvuregulaatorid

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

MUUD TAIMEKASVUREGULAATORID

MUUD TAIMEKASVUREGULAATORID

 

 

Muud taimekaitsevahendid, kokku:

ZR0

 

 

 

 

Mineraalõlid

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERAALÕLI

NAFTAÕLID

64742-55-8

29

Taimeõlid

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

TAIMEÕLI

TÕRVAÕLI

 

30

Mulla sterilandid (kaasa arvatud nematotsiidid)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METÜÜLBROMIID

METÜÜLBROMIID

74-83-9

128

 

ZR3.2

MUUD MULLA STERILANDID

KLOROPIKRIIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DASOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLOROPROPEEN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAAM-NAATRIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

MUUD MULLA STERILANDID

 

 

Rodentitsiidid

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTITSIIDID

BRODIFAAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLOON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

KLORALOOS

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

KLOROFATSINOON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALÜÜL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALOON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

VARFARIIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

MUUD RODENTITSIIDID

 

 

Kõik muud taimekaitsevahendid

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DESINFEKTSIOONIVAHENDID

MUUD DESINFEKTSIOONIVAHENDID

 

 

 

ZR5.2

MUUD TAIMEKAITSEVAHENDID

MUUD TAIMEKAITSEVAHENDID

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service'i number (CAS).

(2)  Rahvusvaheline Pestitsiidide Määramise Koostöönõukogu.


Top