EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/157E/04

PROTOKOLL
Neljapäev, 7. juuli 2005

OJ C 157E , 6.7.2006, p. 401–505 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 157/401


PROTOKOLL

(2006/C 157 E/04)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA

asepresident

1.   Istungi algus

Istung algas kell 10.00.

2.   Eelmiste istungite hääletuse parandused

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Istung 6.7.2005:

Raport: Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

muudatusettepanek 5

poolt: Bernadette Bourzai

Raport: Alfonso Andria - A6-0178/2005

lõike 1 alapunkt 3

poolt: Raül Romeva i Rueda

muudatusettepanekud 1, 12 ja 14 (identsed)

vastu: Charlotte Cederschiöld

muudatusettepanekud 2, 13 ja 15 (identsed)

poolt: Henri Weber

Raport: Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005

muudatusettepanekud 110, 123, 124 ja 126 (identsed)

poolt: Henri Weber

Raport: David Casa - A6-0217/2005

muudatusettepanek 168

vastu: Marie-Hélène Descamps

Raport: Diana Wallis - A6-0211/2005

muudatusettepanek 24, 1. osa

poolt: Dan Jørgensen

Raport: Giorgos Dimitrakopoulos - A6-0198/2005

muudatusettepanek 2

vastu: Stephen Hughes

resolutsioon (terviktekst)

erapooletu: Henri Weber

Ülemaailmne vaesuse vastane võitlus: vaesuse minevikuks muutmine: RC-B6-0398/2005

muudatusettepanek 3

poolt: Britta Thomsen, Henri Weber

muudatusettepanek 4

poolt: Henri Weber

muudatusettepanek 7

poolt: Henri Weber

3.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1)

nõukogu ja Euroopa Komisjon:

eelnõu: komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega (SEK(2005)0658 - C6-0182/2005 - 2005/0903(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CONT

 

nõuandev komisjon: BUDG

ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, millega täiendatakse 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja -menetluse parandamise kohta) punktile 3 (KOM(2005)0247 - C6-0183/2005 - 2005/2127(ACI)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

 

nõuandev komisjon: REGI

ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kaasnevad meetmed suhkruprotokolliga ühinenud riikide jaoks, keda mõjutab ELi suhkruturu korralduse reform (KOM(2005)0266 - C6-0210/2005 - 2005/0117(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: DEVE

 

nõuandvad komisjonid: INTA, BUDG, CONT, AGRI

2005. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 3 - III jagu - Komisjon (09760/2005 - C6-0214/2005 - 2005/2102(BUD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Austraalia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2005)0264 - C6-0224/2005 - 2005/0112(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: TRAN

ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007-2013 (KOM(2005)0115 [02] - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: IMCO

 

nõuandvad komisjonid: BUDG, ENVI

ettepanek nõukogu otsuse kohta Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2005)0267 - C6-0226/2005 - 2005/0113(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: TRAN

assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2005 - III jagu - Komisjon (SEK(2005)0822 - C6-0227/2005 - 2005/2151(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2005 - III jagu - Komisjon (SEK(2005)0899 - C6-0228/2005 - 2005/2152(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 26/2005 - III jagu - Komisjon (SEK(2005)0901 - C6-0229/2005 - 2005/2153(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC27/2005 - III jagu - Komisjon (SEK(2005)0923 - C6-0231/2005 - 2005/2155(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

2)

parlamendiliikmed:

2.1)

resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

Borghezio Mario - Resolutsiooni ettepanek Rahvusvahelise Punase Risti sümboli kohta (B6-0444/2005).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: AFET

 

nõuandev komisjon: LIBE

2.2)

kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

Jean-Claude Martinez, võimaluse kohta Euroopa kriisist väljajuhtimiseks (42/2005).

4.   Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Marie Anne Isler Béguin (A6-0131/2005)

Sõna võttis Stavros Dimas (Euroopa Komisjoni liige).

Marie Anne Isler Béguin tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Cristina Gutiérrez-Cortines fraktsiooni PPE-DE nimel, Marie-Noëlle Lienemann fraktsiooni PSE nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, John Bowis, Jutta D. Haug, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête, María Isabel Salinas García, Avril Doyle, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Genowefa Grabowska, Richard Seeber, Andres Tarand, Christa Klaß, Evangelia Tzampazi, Stavros Dimas ja Marie Anne Isler Béguin, kes esitas küsimuse komisjonile, millele Stavros Dimas vastas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2005 protokolli punkt 9.2.

5.   Tekstiili- ja rõivatööstus (pärast 2005. aastat) (arutelu)

Raport tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku kohta pärast 2005. aastat (2004/2265(INI)) - rahvusvahelise kaubanduse komisjon.

Raportöör: Tokia Saïfi (A6-0193/2005)

Tokia Saïfi tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI

asepresident

Sõna võttis Louis Michel (Euroopa Komisjoni liige).

Sõna võtsid: José Albino Silva Peneda (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Joan Calabuig Rull (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Pedro Guerreiro (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Zingaretti (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Caspary fraktsiooni PPE-DE nimel, Francisco Assis fraktsiooni PSE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel.

Asepresident väljendas solidaarsust hommikul Londonis aset leidnud pommirünnakute ohvritega ning kutsus parlamendiliikmeid üles mitte alustama selleteemalist arutelu enne põhjalikuma teabe saamist.

Sõna võtsid: James Hugh Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria Martens, Harald Ettl ja Danutė Budreikaitė.

Hääletuse ajaks arutelu katkestati.

(arutelu jätkamine: punkt 14)

6.   Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused teatasid Armin Lascheti asemele Jürgen Zimmerlingi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 6.7.2005.

Asepresident tuletas meelde kodukorra artikli 3 lõike 5 sätteid.

7.   Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjustega ja Euroopa Komisjoni seisukohaga:

nõukogu 21. juuni 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (16056/5/2004 - 09209/2005 - KOM(2005)0296 - C6-0221/2005 - 2003/0189A(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ENVI

nõukogu 21. juuni 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (16182/4/2004 - 09210/2005 - KOM(2005)0296 - C6-0222/2005 - 2003/0189B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ENVI

nõukogu 24. juunil 2005 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus jäätmesaadetiste kohta (15311/4/2004 - 09204/2005 - KOM(2005)0303 - C6-0223/2005 - 2003/0139(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ENVI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 8.7.2005.

(Istung katkestati kell 12.00 ja jätkus kell 12.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES

president

8.   Presidentuuri avaldus

Hr president teatas, et Londoni ühistranspordis toimus hommikul mitu plahvatust.

President avaldas kaastunnet kõikidele terroriaktides kannatanutele ja väljendas parlamendi nimel solidaarsust Suurbritannia rahvaga.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS

asepresident

9.   Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli I lisas.

9.1.   Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimine * (hääletus)

Raport Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0290)

Sellega kinnitati komisjoni ettepaneku (26.5.2005 protokolli punkt 8.3) tagasilükkamist.

9.2.   Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD)) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Marie Anne Isler Béguin (A6-0131/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0291)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0291)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Raportöör esitas muudatusettepanekule 14 suulise muudatusettepaneku, mida võeti arvesse.

9.3.   ELi ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine, 2. Schengeni acquis' * (hääletus)

Raport

1.

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta

[13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS)]

2.

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi osalemise kohta Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises

[13054/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS)]

kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK 1

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0292)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT 1

Sõna võttis raportööri nimel John Bowis, kes palus komisjonil täpsustada oma seisukohta muudatusettepanekute osas.

Louis Michel (Euroopa Komisjoni liige) vastas, et komisjon jääb arutelu käigus väljendatud seisukoha juurde.

John Bowis esitas kodukorra artikli 53 lõike 2 alusel taotluse õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletus edasi lükata.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sellega saadeti küsimus uuesti läbivaatamiseks pädevale komisjonile.

Sõna võttis Alessandra Mussolini, kes tegi märkuse kodukorra rikkumise kohta (asepresident katkestas tema sõnavõtu, sest see ei käsitlenud märkust kodukorra rikkumise kohta).

OTSUSE ETTEPANEK 2

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0293)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT 2

Sõna võttis John Bowis, kes kordas oma taotlust teise ettepaneku osas.

Louis Michel lubas komisjoni liikmeid teavitada parlamendi seisukohast.

John Bowis esitas kodukorra artikli 53 lõike 2 alusel uuesti taotluse õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletus edasi lükata.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sellega saadeti küsimus uuesti läbivaatamiseks pädevale komisjonile.

9.4.   EÜ ja Kanada vaheline kokkuleppe seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta ning lennureisijate registreid * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta, seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning lennureisijate registreid (PNR) (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõna võttis raportöör.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0294)

Sellega jäeti kokkuleppele heakskiit andmata.

9.5.   Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0411/2005, B6-0413/2005, B6-0420/2005, B6-0424/2005, B6-0426/2004 ja B6-0428/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0411/2005

(asendades B6-0411/2005, B6-0413/2005, B6-0420/2005, B6-0424/2005, B6-0426/2004 ja B6-0428/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka ja Aldis Kušķis fraktsiooni PPE-DE nimel;

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec ja Joseph Muscat fraktsiooni PSE nimel;

Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel;

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Vittorio Agnoletto ja Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański, Rolandas Pavilionis ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0295)

9.6.   Balkani tulevik 10 aastat pärast Srebrenicat (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0395/2005, B6-0397/2005, B6-0401/2005, B6-0404/2005, B6-0408/2004 ja B6-0409/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0395/2005

(asendades B6-0395/2005, B6-0397/2005, B6-0401/2005, B6-0404/2005, B6-0408/2004 ja B6-0409/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doris Pack, Elmar Brok ja Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE-DE nimel;

Hannes Swoboda, Panagiotis Beglitis ja Borut Pahor fraktsiooni PSE nimel;

Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel;

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach ja Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer ja Jonas Sjöstedt fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Brian Crowley, Adriana Poli Bortone ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0296)

9.7.   Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted ning julgeolek Kaug-Idas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0394/2005, B6-0396/2005, B6-0399/2005, B6-0400/2005 ja B6-0405/2004

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0394/2005

(asendades B6-0394/2005, B6-0396/2005, B6-0399/2005, B6-0400/2005 ja B6-0405/2004):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer ja Ursula Stenzel fraktsiooni PPE-DE nimel;

Glyn Ford, Alexandra Dobolyi ja Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel;

Graham Watson ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Helga Trüpel ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Konrad Szymański ja Anna Elzbieta Fotyga fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0297)

9.8.   Miinivaba maailm (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0414/2005, B6-0423/2005, B6-0425/2005, B6-0427/2005, B6-0429/2005 ja B6-0440/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0414/2005

(asendades B6-0414/2005, B6-0423/2005, B6-0425/2005 ja B6-0429/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Ana Maria Gomes ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Angelika Beer, Caroline Lucas ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0298)

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0427/2005 ja B6-0440/2005 muutusid kehtetuks.)

9.9.   Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades (hääletus)

Raport Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju kohta arengumaades (2004/2213(INI)) - arengukomisjon.

Raportöör: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0299)

9.10.   Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitleva ühenduse tegevuskava (FLEGT) rakendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0412/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 10)

Vastu võetud (P6_TA(2005)0300)

9.11.   Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus (hääletus)

Raport kliiringu ja arvelduse kohta Euroopa Liidus (2004/2185(INI)) - majandus- ja rahanduskomisjon.

Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0301)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Raportöör esitas suulised muudatusettepanekud muudatusettepanekutele 2/rev (eesmärgiga hääletada osade kaupa) ja 3/rev, mida võeti arvesse.

9.12.   Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess ELiga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0443/2005, B6-0445/2005, B6-0447/2005 ja B6-0448/200

(Resolutsiooni ettepanek B6-0446/2005 võeti tagasi.)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0443/2005/rév.

(asendades B6-0443/2005, B6-0445/2005, B6-0447/2005 ja B6-0448/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Alexandra Dobolyi fraktsiooni PSE nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Alexander Lambsdorff ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;

Joost Lagendijk ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel;

André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Anna Elzbieta Fotyga, Cristiana Muscardini ja Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0302)

*

* *

Sõna võttis Francis Wurtz, kes esitas taotluse lükata Saïfi raporti (A6-0193/2005) hääletus edasi järgmisele osaistungjärgule.

Sõna võtsid: nimetatud taotluse kohta Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, ja Françoise Grossetête fraktsiooni PPE-DE nimel.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (260 poolt, 117 vastu, 16 erapooletud).

Sõna võttis Bernd Posselt hääletuse kehtivuse kohta.

10.   Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Marie Anne Isler Béguin - A6-0131/2005

Othmar Karas ja Ewa Klamt

Raport: Sophia in 't Veld - A6-0226/2005

Agnes Schierhuber

Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes - RC-B6-0411/2005

Laima Liucija Andrikienė

Balkani tulevik 10 aastat pärast Srebrenicat - RC-B6-0395/2005

Luca Romagnoli

Miinivaba maailm - RC-B6-0414/2005

Eija-Riitta Korhola

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess ELiga - RC-B6-0443/2005

Hans-Gert Poettering, Carlo Fatuzzo ja Othmar Karas

11.   Hääletuse parandused

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Raport: Marie Anne Isler Béguin - A6-0131/2005

muudatusettepanek 34, 1. osa ja 2. osa

poolt: Antonio Masip Hidalgo

muudatusettepanek 43, 2. osa

poolt: Barbara Weiler

vastu: Daniel Caspary, Iratxe García Pérez

Raport: Piia-Noora Kauppi - A6-0180/2005

resolutsioon (terviktekst)

poolt: Marie-Noëlle Lienemann

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess - RC-B6-0443/2005

resolutsioon (terviktekst)

poolt: Vittorio Agnoletto, Linda McAvan, Robert Goebbels, Elisabeth Schroedter, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Umberto Pirilli, Sebastiano (Nello) Musumeci, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Feleknas Uca ja Gabriele Zimmer

vastu: Thomas Mann

*

* *

Edit Herczog teatas, et hääletas ekslikult Arlene McCarthy kaardiga.

(Istung katkestati kell 13.00 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

asepresident

12.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Eelmise istungi protokoll kinnitati.

13.   Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel (kirjalik deklaratsioon)

Neil Parishi, Paulo Casaca, Marios Matsakise, Caroline Lucase ja Miguel Portase esitatud kirjalik deklaratsioon nr 20/2005 eksporditoetuste kohta elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel oli 7.7.2005 kogunud enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P6.TA-PROV(2005)0307).

Kuna allakirjutanute nimekiri ei olnud hetkel kättesaadav, lisatakse see hiljem.

14.   Tekstiili- ja rõivatööstus (pärast 2005. aastat) (arutelu jätkamine)

Sõna võtsid: Hélène Flautre, Jacky Henin, Georgios Papastamkos, Jörg Leichtfried, Patrizia Toia, Luca Romagnoli, Jean Louis Cottigny, Anne Laperrouze, Antonio Tajani, Anna Záborská, Panagiotis Beglitis ja Louis Michel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: septembri I osaistungjärk.

15.   Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks põllumajandusvaldkonnas (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS)) - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Duarte Freitas (A6-0195/2005)

Sõna võttis Louis Michel (Euroopa Komisjoni liige).

Duarte Freitas tutvustas raportit.

Sõna võttis Paulo Casaca (BUDG komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS

asepresident

Sõna võtsid: Emanuel Jardim Fernandes (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Sérgio Marques fraktsiooni PPE-DE nimel, Joel Hasse Ferreira fraktsiooni PSE nimel, Willem Schuth fraktsiooni ALDE nimel, Jan Tadeusz Masiel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Margie Sudre, Manuel Medina Ortega, Agnes Schierhuber, Fernando Fernández Martín, Louis Michel ja Paulo Casaca.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2005 protokolli punkt 16.4.

16.   Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid on toodud 5.7.2005 protokolli punktis 5.)

I.   ZIMBABWE

Resolutsiooni ettepanekud B6-0416/2005, B6-0421/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0434/2005, B6-0439/2005 ja B6-0442/2005

Margrete Auken, Elizabeth Lynne, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden ja Bastiaan Belder tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid: Michael Gahler fraktsiooni PPE-DE nimel, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Louis Michel (Euroopa Komisjoni liige) ja Geoffrey Van Orden arutelu käigu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2005 protokolli punkt 16.1.

II.   LASTE KOHTLEMINE GUATEMALAS

Resolutsiooni ettepanekud B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ja B6-0438/2005

Raül Romeva i Rueda, Elizabeth Lynne, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Erik Meijer ja Fernando Fernández Martín tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid: Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Louis Michel (Euroopa Komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2005 protokolli punkt 16.2.

III.   INIMÕIGUSED ETIOOPIAS

Resolutsiooni ettepanekud B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ja B6-0441/2005

Raül Romeva i Rueda, Marios Matsakis ja Ana Maria Gomes (Etioopia valimiste Euroopa vaatlusmissiooni juht), Jaromír Kohlíček ja Bernd Posselt esitasid resolutsiooni ettepanekud.

Sõna võtsid: Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Louis Michel (Euroopa Komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2005 protokolli punkt 16.3.

17.   Eelarve kalender

Istungi juhataja teatas, et 2006. aasta eelarve projekti muudatus- ja parandusettepanekute projektide esitamiseks on kooskõlastatult eelarvekomisjoniga määratud järgmised tähtajad:

parlamendi komisjonid ja parlamendiliikmed (vähemalt 37): 14. september 2005 kell 12.00;

fraktsioonid: 21. september 2005 kell 12.00.

18.   Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli I lisas.

Sõna võttis Bernd Posselt, kes pöördus tagasi oma hommikuse hääletuse järgse sõnavõtu juurde ning väljendas vastuseisu Saïfi raporti (A6-0193/2005) edasilükkamisele septembrisse.

Sõna võtsid: nimetatud küsimuses Hannes Swoboda ja Paul Marie Coûteaux.

18.1.   Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0416/2005, B6-0421/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0434/2005, B6-0439/2005 ja B6-0442/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0416/2005

(asendades B6-0416/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0439/2005 ja B6-0442/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel;

Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel;

Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel;

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis, Anna Elzbieta Fotyga ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0303)

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0421/2005 ja B6-0434/2005 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Geoffrey Van Orden esitas lõigetele 17 ja 18 suulised muudatusettepanekud, mida võeti arvesse.

18.2.   Laste kohtlemine Guatemalas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ja B6-0438/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0415/2005

(asendades B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ja B6-0438/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel;

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ja Edite Estrela fraktsiooni PSE nimel;

Philippe Morillon ja Antoine Duquesne fraktsiooni ALDE nimel;

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marco Rizzo ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Rolandas Pavilionis ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0304)

18.3.   Inimõigused Etioopias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ja B6-0441/2005

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0417/2005

(asendades B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ja B6-0441/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Anders Wijkman, Maria Martens, Mario Mantovani, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel;

Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel;

Philippe Morillon ja Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel;

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marco Rizzo ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Anna Elzbieta Fotyga ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0305)

18.4.   Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks põllumajandusvaldkonnas (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS)) - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Duarte Freitas (A6-0195/2005)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0306)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

kuna raportöör võttis nimelise hääletuse taotluse tagasi, esitas Carl Schlyter selle oma nimel uuesti.

19.   Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

20.   Hääletuse parandused

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Inimõigused Etioopias - RC-B6-0417/2005

resolutsioon (terviktekst)

poolt: Kathy Sinnott ja Emanuel Jardim Fernandes

Raport: Duarte Freitas - A6-0195/2005

tervikhääletus

poolt: Duarte Freitas ja Ana Maria Gomes

21.   Teatud dokumente puudutavad otsused

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFCO komisjon

Mõtlemisaeg: struktuur, teemad ja raamistik Euroopa Liitu käsitleva arutelu hindamiseks (2005/2146(INI))

nõuandvad komisjonid:

kõik komisjonid

Saatmine parlamendi komisjonidesse

Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogramm (MEDIA 2007) (KOM(2004)0470 - C6-0093/2004 - 2004/0151(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: CULT

 

nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, CONT, EMPL, ITRE, LIBE, FEMM

22.   Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele saadud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi nr

Esitaja(d)

Allkirjad

17/2005

Maciej Marian Giertych ja Sylwester Chruszcz

40

18/2005

Michael Cramer, Bronisław Geremek, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer ja Paul Rübig

79

19/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys ja Koenraad Dillen

21

20/2005

Neil Parish, Paulo Casaca, Marios Matsakis, Caroline Lucas ja Miguel Portas

375

21/2005

Albert Jan Maat, Camiel Eurlings, Niels Busk, Edith Mastenbroek ja Struan Stevenson

169

22/2005

Roselyne Bachelot-Narquin, Pierre Schapira ja Patrick Gaubert

52

23/2005

Robert Evans, Richard Falbr, Helmut Kuhne, Thomas Mann ja Klaus-Heiner Lehne

13

24/2005

Wojciech Roszkowski

76

25/2005

Maciej Marian Giertych

4

26/2005

Andreas Mölzer

8

27/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys ja Koenraad Dillen

7

28/2005

Bill Newton Dunn

7

29/2005

Lydia Schenardi

15

30/2005

Antonio Tajani

64

31/2005

Gisela Kallenbach, Jillian Evans, Tobias Pflüger, Jean-Luc Dehaene ja Ana Maria Gomes

79

32/2005

Johan Van Hecke, Maria Martens, Margrietus van den Berg ja Luisa Morgantini

50

33/2005

Alyn Smith

33

35/2005

Glenys Kinnock ja Catherine Stihler

49

36/2005

Glenys Kinnock

77

37/2005

Alessandra Mussolini ja Adriana Poli Bortone

5

38/2005

Amalia Sartori

96

39/2005

Alessandra Mussolini

3

40/2005

Alessandra Mussolini

8

41/2005

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou ja Grażyna Staniszewska

200

42/2005

Jean-Claude Martinez

2

23.   Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.

24.   Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Järgmine osaistungjärk toimub 5.-8.9.2005.

25.   Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 18.00.

Julian Priestley

peasekretär

Josep Borrell Fontelles

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I LISA

HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+

vastu võetud

-

tagasi lükatud

kehtetuks muutunud

tagasi

tagasi võetud

NH (..., ..., ...)

nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

EH (..., ..., ...)

elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

osa

hääletus osade kaupa

eraldi

hääletus eraldi

me

muudatusettepanek

KME

kompromissmuudatusettepanek

VO

vastav osa

ÜME

ülimuslik muudatusettepanek

=

identsed muudatusettepanekud

§

lõige

art

artikkel

põhj

põhjendus

RE

resolutsiooni ettepanek

RÜE

resolutsiooni ühisettepanek

SH

salajane hääletus

1.   Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimine *

Raport: Claude MORAES (A6-0139/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

+

 

Kinnitati komisjoni ettepaneku (26.5.2005 protokolli punkt 8.3) tagasilükkamist.

2.   Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I

Raport: Marie Anne ISLER BÉGUIN (A6-0131/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

pädeva komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

1-2

4-6

8-9

11

13

15

20-21

23-24

26-30

32-33

36

komisjon

 

+

 

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - eraldi hääletus

3

komisjon

osa

 

 

1

+

 

2/EH

+

327, 242, 6

7

komisjon

eraldi

+

 

10

komisjon

eraldi

-

 

14

komisjon

eraldi

+

muudetud suuliselt

16

komisjon

eraldi

+

 

17

komisjon

eraldi

+

 

18

komisjon

eraldi

+

 

22

komisjon

eraldi

-

 

31

komisjon

eraldi

+

 

34

komisjon

osa/EH

 

 

1

+

523, 45, 8

2

+

501, 55, 17

art 2, §-d 1 kuni 2 a

12vo

komisjon

 

+

 

art 2 pärast § 2 a

42

GUE/NGL, GUE/NGL + PSE

 

+

 

12 vo

komisjon

 

 

art 5, § 2

37

Verts/ALE

osa

 

 

1

-

 

2

-

 

19

komisjon

 

+

 

art 9, § 1, alapunkt -§ 2

43

Verts/ALE, PPE-DE, ALDE, PSE + GUE/NGL

osa/EH

 

 

1

+

469, 97, 13

2

+

453, 127, 13

25

komisjon

 

 

art 9, pärast § 3

38

Verts/ALE

 

-

 

lisa 2

44 ÜME

Verts/ALE, PPE-DE, ALDE, PSE + GUE/NGL

 

+

 

35

komisjon

 

 

lisa 3, § 3

39

Verts/ALE

 

-

 

lisa 3, § 5, sissejuhatus

40

Verts/ALE

 

-

 

lisa 3, § 6

41

Verts/ALE

 

-

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

NH

+

520, 52, 15

Taotlused eraldi hääletuseks

IND/DEM

me 3

1. osa:“Liikmesriigid leppisid ... eurot aastas”

2. osa:“Nimetatud summa ... vajalikku summat”

me 37

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad “(see ei kehti programmi LIFE+ kaudu rahastamiseks sobilike projektide valimise kohta)”

2. osa: need sõnad

PPE-DE

me 34

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad “peamiselt Euroopa tasandil keskkonnakaitse valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide edendamist”

2. osa: need sõnad

PSE

me 43

1. osa:“Käesoleva rahastamisvahendi ... 9,54 miljardit eurot”

2. osa:“pidades silmas, et ... 21 miljardile eurole”

Taotlused eraldi hääletuseks

PSE: me 16

PPE-DE: me-d 7, 10, 17, 18, 22, 31

Taotlused nimeliseks hääletuseks

Verts/ALE: me-d 34, 43 ja lõpphääletus

Muud

Fraktsioon Verts/ALE esitas muudatusettepanekule 14 järgmise suulise muudatusettepaneku:

3 a. Komisjon peaks toetama tervet ala hõlmavaid projekte, mis võimaldavad haldusüksuste rühmadel osaleda piirkondadevahelistes või piiriülestes projektides.

3.   EL ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine, 2. Schengeni acquis' *

Raport: Timothy KIRKHOPE (A6-0201/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Varjupaigataotlus

pädeva komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

1-2

komisjon

 

+

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

 

komisjoni tagasisaatmine

Schengeni acquis'

pädeva komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

3-4

komisjon

 

+

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

 

komisjoni tagasisaatmine

4.   EÜ ja Kanada kokkulepe reisijate andmete kohta *

Raport: Sophia in 't VELD (A6-0226/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

EH

+

321, 53, 192

Kokkuleppele sõlmimisele ei antud heakskiitu.

5.   Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0411/2005, B6-0413/2005, B6-0420/2005, B6-0424/2005, B6-0426/2005 ja B6-0428/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0411/2005

(PPE-DE, PSE, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL ja UEN)

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0411/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0413/2005

 

ALDE

 

 

B6-0420/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0424/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0426/2005

 

PSE

 

 

B6-0428/2005

 

UEN

 

 

6.   Balkani tulevik 10 aastat pärast Srebrenicat

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0395/2005, B6-0397/2005, B6-0401/2005, B6-0404/2005, B6-0408/2005 ja B6-0409/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0395/2005

(PPE-DE, PSE, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL ja UEN)

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0395/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0397/2005

 

ALDE

 

 

B6-0401/2005

 

PSE

 

 

B6-0404/2005

 

UEN

 

 

B6-0408/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0409/2005

 

PPE-DE

 

 

7.   Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted ning julgeolek Kaug-Idas

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0394/2005, B6-0396/2005, B6-0399/2005, B6-0400/2005 ja B6-0405/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0394/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja UEN)

§ 9

§

originaaltekst

NH

+

363, 39, 172

põhj B

§

originaaltekst

osa/EH

 

 

1

+

550, 1, 16

2

+

313, 93, 164

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0394/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0396/2005

 

ALDE

 

 

B6-0399/2005

 

UEN

 

 

B6-0400/2005

 

PSE

 

 

B6-0405/2005

 

PPE-DE

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PSE: põhj B, § 9

Taotlused eraldi hääletuseks

PSE

põhj B

1. osa:“arvestades, et Jaapani ... tekkinud pingeid”

2. osa:“kuna Hiina ... toodete boikoteerimisele”

8.   Miinivaba maailm

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0414/2005, B6-0423/2005, B6-0425/2005 ja B6-0429/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0414/2005

(PSE, Verts/ALE, ALDE ja GUE/NGL)

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0414/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0423/2005

 

ALDE

 

 

B6-0425/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0427/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0429/2005

 

PSE

 

 

B6-0440/2005

 

UEN

 

 

9.   Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades

Raport: Gabriele ZIMMER (A6-0183/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

10.   Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitleva ühenduse tegevuskava (FLEGT) rakendamine

Resolutsiooni ettepanek: B6-0412/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

11.   Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus

Raport: Piia-Noora KAUPPI (A6-0180/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 12

9

ALDE

EH

+

319, 239, 6

6

Verts/ALE

 

 

§ 14

7

Verts/ALE

NH

-

136, 211, 226

10

ALDE

 

+

 

1

PSE

 

 

§

originaaltekst

eraldi

 

§ 22, punkt iii)

§

originaaltekst

eraldi

-

 

§ 26

8

Verts/ALE

NH

-

95, 288, 191

2/rev

PSE

NH

 

 

1

+

533, 24, 16

2

-

250, 294, 24

§ 29

3/rev

PSE

 

+

muudetud suuliselt

§ 32

4

PSE

 

R

 

põhj F

5

Verts/ALE

 

+

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

470, 20, 82

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: me-d 8, 2/rev ja lõpphääletus

Verts/ALE: me 7

Taotlused eraldi hääletuseks

PSE: § 22, punkt iii

Verts/ALE: § 14

Taotlused eraldi hääletuseks

Raportöör

me 2/rev

1. osa:“nõustub, et ... turu tõrgeteta toimimist”

2. osa:“on arvamusel ... tõsine ja pöördumatu”

Muud

Raportöör esitas muudatusettepanekule 3/rev suulise muudatusettepanekukga eesmärgiga asendada sõna “ja” sõnaga “või”.

12.   Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0443/2005, B6-0445/2005, B6-0446/2005, B6-0447/2005 ja B6-0448/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0443/2005/rev

(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ja UEN)

§ 2

1

PPE-DE

 

tagasi

 

§ 5

2

PPE-DE

 

tagasi

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

360, 79, 125

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0443/2005

 

ALDE

 

 

B6-0445/2005

 

PSE

 

 

B6-0446/2005

 

PPE-DE

 

tagasi

 

B6-0447/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0448/2005

 

GUE/NGL

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: resolutsiooni ühisettepaneku lõpphääletus

ALDE: lõpphääletus

13.   Zimbabwe

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0416/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0439/2005 ja B6-0442/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0416/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja UEN)

§ 17

§

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

§ 18

§

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0416/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0421/2005

 

IND/DEM

 

tagasi

 

B6-0430/2005

 

PSE

 

 

B6-0432/2005

 

ALDE

 

 

B6-0434/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0439/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0442/2005

 

UEN

 

 

Muud

Hr van Orden (PPE-DE fraktsioon) esitas resolutsiooni ühisettepaneku lõigetele 17 ja 18 järgmised suulised muudatusettepanekud:

17. nõuab Robert Mugabe tagasiastumist ja üleminekuvalitsuse loomist Zimbabwes, millesse oleksid kaasatud opositsioonirühmad ja teised hea tahtega isikud, et taastada Zimbabwes aktsepteeritavad valitsemisstandardid ning parandada purustatud majandus- ja inimõiguste olukorda;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, G8 riikide riigipeadele või valitsusjuhtidele, Zimbabwe valitsusele ja parlamendile, Lõuna-Aafrika valitsusele ja parlamendile, Rahvaste Ühenduse peasekretärile, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu komisjoni ja täitevnõukogu esimeestele ning SADC peasekretärile.

14.   Laste kohtlemine Guatemalas

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ja B6-0438/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0415/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ja UEN)

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0415/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0419/2005

 

ALDE

 

 

B6-0431/2005

 

PSE

 

 

B6-0435/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0436/2005

 

UEN

 

 

B6-0438/2005

 

PPE-DE

 

 

15.   Inimõigused Etioopias

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ja B6-0441/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0417/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL ja UEN)

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

80, 0, 2

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0417/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0418/2005

 

ALDE

 

 

B6-0422/2005

 

PSE

 

 

B6-0433/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0437/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0441/2005

 

UEN

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

16.   Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades *

Raport: Duarte FREITAS (A6-0195/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

NH

+

59, 14, 3

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

Muud

Muudatusettepanekus 31 jäeti välja viide artikli 24 lõikele 3.


II LISA

NIMELISE HÄÄLETUSE TULEMUSED

1.   Isler Béguini raport A6-0131/2005

Poolt: 523

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 45

IND/DEM: Batten, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Belet, Berend, Böge, Ehler, Florenz, Goepel, Hennicot-Schoepges, Klaß, Niebler, Radwan, Schierhuber, Schmitt Ingo, Toubon, Weisgerber

Erapooletuid: 8

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

2.   Isler Béguini raport A6-0131/2005

Poolt: 501

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 55

ALDE: Mulder

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, De Michelis, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Ehler, Florenz, Goepel, Hennicot-Schoepges, Klaß, Niebler, Oomen-Ruijten, Pack, Radwan, Toubon, Ulmer, Weisgerber

UEN: Angelilli, Berlato, Kristovskis, Muscardini, Pavilionis, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Erapooletuid: 17

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Železný

NI: Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Koch, Schierhuber, Schmitt Ingo

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Libicki, Roszkowski, Szymański

3.   Isler Béguini raport A6-0131/2005

Poolt: 469

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Olbrycht, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 97

ALDE: Manders, Mulder

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Berend, Böge, Bonsignore, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Ehler, Florenz, Gahler, Gauzès, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Guellec, Hennicot-Schoepges, Hoppenstedt, Itälä, Karas, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Lulling, Mavrommatis, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Posselt, Radwan, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schröder, Stubb, Sudre, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weisgerber, Wojciechowski, Záborská

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Libicki, Roszkowski, Szymański

Erapooletuid: 13

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Lechner, Lewandowski, Rack, Reul, Rübig, Seeber

4.   Isler Béguini raport A6-0131/2005

Poolt: 453

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Klamt, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pálfi, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Kristovskis, Ó Neachtain, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 127

ALDE: Manders, Mulder

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Barsi-Pataky, Berend, Böge, Daul, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Ehler, Florenz, Fontaine, Gahler, Gauzès, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Gräßle, Guellec, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Karas, Kauppi, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Mavrommatis, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Radwan, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Stubb, Sudre, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Berman, Carnero González, De Keyser, Díez González, Dobolyi, Goebbels, Gruber, Lavarra, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Weiler, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Erapooletuid: 13

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Posselt, Rack, Reul, Rübig, Schwab, Seeber, Stenzel

5.   Isler Béguini raport A6-0131/2005

Poolt: 520

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 52

IND/DEM: Batten, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Berend, Böge, Brok, Caspary, Ehler, Gahler, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hoppenstedt, Klaß, Konrad, Mann Thomas, Mayer, Nassauer, Niebler, Pieper, Radwan, Schröder, Schwab, Ulmer, Weisgerber, Wuermeling, Zimmerling

Erapooletuid: 15

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Florenz, Koch, Lewandowski, Schierhuber, Toubon

6.   Ühisresolutsioon B6-0394/2005 - Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted

Poolt: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa, Glante, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Martin David, Sakalas

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 39

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

PSE: Correia, Cottigny, D'Alema, Martínez Martínez, Muscat

UEN: Angelilli

Erapooletuid: 172

ALDE: Sterckx

GUE/NGL: Liotard

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: De Veyrac, Ventre

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Tatarella

7.   Ühisresolutsioon B6-0394/2005 - Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted

Poolt: 550

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 1

GUE/NGL: Ransdorf

Erapooletuid: 16

ALDE: Sterckx

GUE/NGL: Maštálka

IND/DEM: Clark, Coûteaux, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Lauk, Ventre

8.   Ühisresolutsioon B6-0394/2005 - Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani suhted

Poolt: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, De Rossa, Kuc, Sakalas

UEN: Bielan, Camre, Kamiński

Vastu: 93

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

PPE-DE: De Veyrac

PSE: Beglitis, Cottigny, D'Alema, Glante, Kreissl-Dörfler, Martínez Martínez, Napoletano, Navarro, Paleckis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 164

ALDE: Sterckx

GUE/NGL: Liotard

IND/DEM: Bonde, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ventre

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Fotyga, Janowski

9.   Kauppi raport A6-0180/2005

Poolt: 136

ALDE: Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Chiesa, Deprez, Di Pietro, Griesbeck, Jäätteenmäki, Morillon, Prodi, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Busuttil, Castiglione, Cesa, Cirino Pomicino, Daul, Descamps, De Veyrac, Dionisi, Doyle, Fatuzzo, Fontaine, Gauzès, Grossetête, Guellec, Lamassoure, Mauro, Mavrommatis, Musotto, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Samaras, Sudre, Tajani, Toubon, Varvitsiotis

PSE: Beglitis, De Rossa, Glante, Kreissl-Dörfler, Kuc, Martínez Martínez, Pahor

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 211

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Demetriou, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Erapooletuid: 226

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Kozlík, Masiel, Mote, Rivera

PPE-DE: Buzek, Gklavakis, Wojciechowski

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Schlyter

10.   Kauppi raport A6-0180/2005

Poolt: 95

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Busuttil, Castiglione, Cesa, Cirino Pomicino, Daul, Descamps, De Veyrac, Dionisi, Fatuzzo, Fontaine, Gauzès, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Mauro, Mavrommatis, Musotto, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Podkański, Saïfi, Samaras, Sudre, Tajani, Toubon, Varvitsiotis

PSE: De Keyser, De Rossa, García Pérez, Glante, Kreissl-Dörfler, Kuc, Martínez Martínez, Pahor, Sakalas

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 288

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Demetriou, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Rapkay

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Erapooletuid: 191

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

11.   Kauppi raport A6-0180/2005

Poolt: 533

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 24

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Marques

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Tatarella

Erapooletuid: 16

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Ventre

PSE: Sakalas, Wynn

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański, Vaidere

12.   Kauppi raport A6-0180/2005

Poolt: 250

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Belohorská, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bonsignore, Busuttil, Castiglione, Cesa, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Descamps, De Veyrac, Dionisi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Lamassoure, Langen, López-Istúriz White, Marques, Mauro, Mayor Oreja, Musotto, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Silva Peneda, Sudre, Tajani, Vidal-Quadras Roca, von Wogau, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Grabowska, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 294

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Farage, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Demetriou, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Fajmon, Florenz, Gahler, Gál, Gaľa, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mavrommatis, Mayer, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Bullmann, De Keyser, Duin, Gebhardt, Gierek, Goebbels, Gomes, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Kindermann, Krehl, Kuc, Kuhne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Mann Erika, Pahor, Piecyk, Prets, Rapkay, Rothe, Sakalas, Van Lancker, Vincenzi, Weiler

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Szymański, Tatarella, Zīle

Erapooletuid: 24

ALDE: Chiesa, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Gauzès

PSE: Grech, Muscat, Panzeri, Tarand, Wynn

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Kamiński, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: Onesta

13.   Kauppi raport A6-0180/2005

Poolt: 470

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Masiel, Mussolini, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven

Vastu: 20

GUE/NGL: Toussas

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Atkins, Ayuso González, Becsey, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Klaß, Koch, Konrad, Ouzký, Pieper, Reul, Surján

UEN: Fotyga, Kamiński, Krasts

Verts/ALE: Voggenhuber

Erapooletuid: 82

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

14.   Ühisresolutsioon B6-0443/2005/rev - Bulgaaria ja Rumeenia

Poolt: 360

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Di Pietro, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Strož, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Beazley, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Demetriou, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Fajmon, Fatuzzo, Gklavakis, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, McGuinness, Mauro, Mavrommatis, Mitchell, Musotto, Olbrycht, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Podkański, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Stevenson, Strejček, Stubb, Tajani, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 79

ALDE: Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Schuth

GUE/NGL: Agnoletto, Henin, Kohlíček, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Descamps, De Veyrac, Gräßle, Grossetête, Guellec, Hieronymi, Hoppenstedt, Konrad, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Lulling, Mayer, Olajos, Oomen-Ruijten, Pack, Pieper, Reul, Saïfi, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Škottová, Sudre, Toubon, Wieland, Wuermeling

PSE: Batzeli, Capoulas Santos, Goebbels, Gurmai, Hazan, Kindermann, Krehl, Lavarra, Lienemann, McAvan, Öger, Panzeri, Piecyk, Prets, Whitehead

UEN: Angelilli, Camre, Kristovskis

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Erapooletuid: 125

ALDE: Deprez, Maaten, Ries, Toia

GUE/NGL: Maštálka, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Železný

NI: Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Brok, Caspary, Cesa, Coelho, Daul, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gaľa, Gauzès, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Gyürk, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kušķis, Langendries, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mayor Oreja, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Őry, Pálfi, Peterle, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schöpflin, Schwab, Seeber, Sommer, Šťastný, Stenzel, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ulmer, Vidal-Quadras Roca, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Beňová, Duin, Ettl, Gruber, Hänsch, Kuhne, Leichtfried, Wynn

UEN: Musumeci, Vaidere

Verts/ALE: Breyer, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Schlyter, Schmidt, Schroedter

15.   Ühisresolutsioon B6-0417/2005 - Etioopia

Poolt: 80

ALDE: Geremek, Harkin, Lynne, Matsakis, Schuth

GUE/NGL: Kohlíček, Meijer, Strož, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Chruszcz, Giertych, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak

NI: Czarnecki Ryszard, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bowis, Caspary, Coelho, Daul, Deva, Dover, Elles, Fernández Martín, Freitas, Gahler, Gaľa, Grossetête, Kaczmarek, Karas, Koch, Mann Thomas, Marques, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Samaras, Schierhuber, Schröder, Sommer, Sudre, Surján, Van Orden, Wieland, Záborská, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Beglitis, Bullmann, Casaca, Ettl, Ferreira Elisa, Geringer de Oedenberg, Gill, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Kindermann, Kuc, Medina Ortega, Paasilinna, Paleckis, Piecyk, Sakalas, dos Santos, Stihler, Swoboda

UEN: Ó Neachtain, Pavilionis

Verts/ALE: Auken, Breyer, Schlyter, Smith

Erapooletuid: 2

IND/DEM: Coûteaux, Wise

16.   Freitase raport A6-0195/2005

Poolt: 59

ALDE: Geremek, Harkin, Lynne, Matsakis, Schuth

GUE/NGL: Meijer

NI: Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bowis, Caspary, Coelho, Daul, Deva, Elles, Fernández Martín, Gahler, Gaľa, Grossetête, Kaczmarek, Karas, Koch, Mann Thomas, Marques, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Samaras, Schierhuber, Schröder, Sommer, Sudre, Surján, Wieland, Záborská, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Beglitis, Bullmann, Casaca, Ettl, Fernandes, Ferreira Elisa, Geringer de Oedenberg, Hasse Ferreira, Kindermann, Kuc, Medina Ortega, Paasilinna, Piecyk, Sakalas, dos Santos, Stihler, Swoboda

UEN: Ó Neachtain, Pavilionis

Vastu: 14

IND/DEM: Belder, Giertych, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise

NI: Czarnecki Ryszard, Romagnoli

Verts/ALE: Auken, Breyer, Schlyter, Smith

Erapooletuid: 3

IND/DEM: Coûteaux

PSE: Gill, Hedkvist Petersen


VASTUVÕETUD TEKSTID

 

P6_TA(2005)0290

Europoli töötajate põhipalgad ja toetused *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse kohta, pidades silmas nõukogu otsuse vastuvõtmist Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatust (5429/2005) (1);

võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akti artiklit 44, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad (edaspidi personalieeskirjad);

võttes arvesse EL lepingu artikli 39 lõiget 1, mille kohaselt nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0037/2005);

võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule - Demokraatlik kontroll Europoli üle (KOM(2002)0095);

võttes arvesse oma 30. mai 2002. aasta soovitust nõukogule Europoli edasise arengu ning selle automaatse liitmise kohta Euroopa Liidu institutsioonide süsteemi (2),

võttes arvesse oma 10. aprilli 2003. aasta soovitust nõukogule Europoli tulevase arengu kohta (3);

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0139/2005),

A.

arvestades, et Euroopa Parlamendiga ei ole konsulteeritud ega esitatud teavet Europoli puudutavate operatiiv- ega organisatsiooniliste meetmete ega ELi ja liikmesriikide vajadustele vastavate Europoli praeguse tegevuse ega tulevaste programmide kohta; arvestades, et sellise teabe puudumise tõttu ei ole parlamendil võimalik hinnata kavandatava otsuse asjakohasust ega piisavust,

1.

lükkab Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse tagasi;

2.

palub Luksemburgi Suurhertsogiriigil oma algatus tagasi võtta;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsusele.


(1)  ELT C 51, 1.3.2005, lk 15.

(2)  ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 144.

(3)  ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 588.

P6_TA(2005)0291

Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0621) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, vastavalt millele komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0127/2004);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0131/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil asi uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt muuta või seda teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TC1-COD(2004)0218

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2005 keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse regioonide komitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Keskkond kui üks osa 2001. aasta juunis Göteborgis Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastu võetud ELi säästva arengu strateegiast on ühenduse abi prioriteetne valdkond ja seda rahastatakse peamiselt ühtekuuluvuse, põllumajanduse ja maaelu arengu, teadusuuringute, innovatsiooni ja konkurentsivõimeprogrammide, ühinemiseelsete programmide ning arengu ja välisabi programmide kaudu.

(2)

Kõnealused ühenduse programmid ei kata kaugeltki kõiki keskkonna rahastamise vajadusi ja on vaja toetada ühenduse keskkonnapoliitikat ja keskkonnaalaseid õigusakte ning eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1600/2002/EÜ (3) vastu võetud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud prioriteete , panustades sel moel säästvasse arengusse .

(3)

Nende prioriteetide hulgas on eesmärk peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine aastaks 2010 ning vajadus säilitada ühenduse huvides olevaid looduslikke alasid. Natura 2000 alade defineerimisel ja määramisel tehtud jõupingutusi on vaja pidevalt jätkata ja toetada eriti nende alade haldamisel, kuna need aitavad olulisel määral kaasa eelnimetatud eesmärkide saavutamisele. Natura 2000 võrgustikule kehtivad nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (4) (“linnustiku direktiiv”) ning nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (5) (“elupaikade direktiiv”), mille artiklis 8 sätestatakse kaasfinantseerimine liikmesriikide ja ühenduse vahel.

(4)

Liikmesriigid leppisid 2004. aasta maikuus Malahide'is kokku, et Natura 2000 sobivaks ja kindlaks ühendusepoolseks kaasfinatseerimiseks tuleb vastu võtta asjakohaseid meetmeid. Komisjoni hinnangul on Natura 2000 võrgustiku, mis ei hõlma merekaitsealasid, halduskulud 6 100 000 000 EURi aastas. Nimetatud summa on tõenäoliselt tegelikest kogukuludest väiksem ning seda tuleks käsitleda kui väikseimat vajalikku summat.

(5)

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga sätestatud tõhusa keskkonnapoliitika edasiarendamise ja kohaldamise eesmärk on saavutatav üksnes juhul, kui toetatakse uudse poliitika esitamist, alusteadmiste tugevdamist, rakendussuutlikkuse tõstmist, hea valitsemistava edendamist, koostöövõrkude, vastastikuse õppe ja parimate kogemuste vahetamise edendamist, samuti tõhusama teabeedastuse ning teadlikkuse tõstmise ja teabevahetuse edendamist.

(6)

Elupaikade direktiivi artikli 8 ekspertrühm soovitas oma 2001. aastal koostatud Natura 2000 rahastamise lõppraportis, et lühiajalises perspektiivis tuleks oluliselt tõsta looduse LIFE-abi rahastamist ning et tuleks lihtsustada nimetatud vahendi haldust ja selle rakendamist paljude erinevate Natura 2000 alade kapitalimahutuste vajaduste toetamiseks.

(7)

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi artikkel 6 sätestab prioriteedi luua Natura 2000 võrgustik ning eraldada tehnilised ja rahalised vahendid ning selle täieliku rakendamise jaoks vajalikud meetmed, et võimaldada elupaikade ja loodusliku linnustiku direktiividega kaitstud liikide ja ühenduse huvides olevate looduslike alade kaitse väljaspool Natura 2000 ala.

(8)

Oma 11. juulil 2002. aastal esitatud järeldustes tunnistas nõukogu, et nii kiiresti kui võimalik tuleb rakendada elupaikade direktiivi võrgustiku korraldussätted ning et on vaja tegeleda rahastamise, sealhulgas asjaomase ühenduse kaasfinantseerimise raamistiku küsimusega, kutsus komisjoni üles kasutama oma Natura 2000 võrgustiku rahastamise teatist, et esile tõsta erinevaid võimalusi asjaomase ja tõhusa ühenduse finantsraamistiku kehtestamiseks, mida oleks vaja lisada ühenduse tulevasse finantsperspektiivi ning tunnistas, et Looduse Life-abil oli võtmeroll Natura 2000 võrgu loomisel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel Euroopa Liidus üldiselt.

(9)

Käesoleva määruse alusel antav abi peaks seepärast olema Euroopa poliitika kõikides valdkondades suunatud keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamisele, rakendamisele, järelevalvele ja hindamisele ning edastamisele ja levikule kogu ELis.

(10)

Toetust tuleks anda nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (6) (edaspidi: finantsmäärus) sätestatud toetuslepingute ja riigihankelepingute kaudu.

(11)

Kontrollikoja eriettekanne nr 11/2003, mis käsitleb keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) kontseptsiooni, haldust ja rakendamist ning nõukogu 2. märtsi 2004. aasta järeldused, milles nõukogu tervitas kontrollikoja eriettekannet, toetavad seisukohta, et LIFE on saanud oluliseks ühenduse keskkonnapoliitika vahendiks ja rõhutavad, et see on siiani ainus vahend, mida kasutatakse nimetatud poliitika toetamiseks.

(12)

Praegustel ja varasematel vahenditel põhinev kogemus on rõhutanud vajadust kavandada ja programmeerida mitme aasta põhiselt ja koondada jõupingutusi, et tähtsustada ja seada eesmärgiks neid tegevusalasid, mis võivad saada ühenduse rahalist abi.

(13)

Tuleb vähendada programmide arvu ja lihtsustada programmeerimise korda ja haldamist ühtse, lihtsustatud programmi abil.

(14)

Siiski tuleb tagada sujuv üleminek ja jätkata rahastatud meetmete järelevalvet , kontrolli ja kvalitatiivset hindamist käesolevate programmide alusel pärast nende kehtivuse lõppu.

(15)

Tuleb tagada, et käesoleva programmi alusel antav toetus täiendab teisi ühenduse fonde ja vahendeid.

(16)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu järeldustele kohtumistel Luxembourgis (detsembris 1997) ja Thessalonikis (juunis 2003) tuleks kandidaatriikidel ja stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatel Lääne-Balkani riikidel lubada osaleda ühenduse programmides kooskõlas kõnealuste riikidega sõlmitud asjaomastes kahepoolsetes lepingutes sätestatud tingimustega.

(17)

Käesoleva määrusega sätestatakse seitsmeks aastaks finantsraamistik, mis kujutab endast peamist juhist eelarvepädevale institutsioonile eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni (xxx) institutsioonidevahelise kokkuleppe (ettepaneku) [KOM(2004)0498] punkti 36 tähenduses.

(18)

Ühenduse tasandil kokku lepitud kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkide saavutamine ei ole liikmesriikide eraldi tegutsemisel piisavalt tõhus ja seega on olemas õigustus ühenduse abiks, tingimusel et seda antakse ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärgid

Käesolevaga luuakse keskkonna rahastamisvahend, edaspidi “LIFE+”.

LIFE+ vahendi üldine eesmärk on aidata kaasa looduse säilitamisele ja bioloogilisele mitmekesisusele ja eelkõige Natura 2000 võrgustiku haldamisele ning ühenduse keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamisele ja rakendamisele, et aidata kaasa säästva arengu edendamisele.

LIFE+ toetab kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohaldamist ja aitab eelkõige kaasa:

sellise keskkonnakvaliteedi saavutamisele, mille puhul saastetasemed ei avalda kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale;

kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni drastilisele vähendamisele atmosfääris nende stabiliseerimiseks tasemeni, mis võimaldab vältida inimtegevusest tulenevaid ohtlikke häireid kliimasüsteemis, hoides sellega ära võimaliku majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku katastroofi;

loodusliku keskkonna , looduslike elupaikade, looduslike looma- ja taimeliikide , eriti Natura 2000 võrgustiku kaitse all olevate alade kaitsmisele, säilitamisele, haldamisele, taastamisele ja toimimise hõlbustamisele, et peatada kõrbestumine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine;

Euroopa metsade kaitsmisele tervikuna nende halvenemist soodustavate faktorite seire- ja ärahoidmismeetmete kaudu;

loodusvarade ja jäätmete tõhusama majandamise edendamisele ja säästvamate tootmismallide ja tarbimisharjumuste kasutusele võtmisele;

poliitika strateegiliste lähenemisviiside väljatöötamisele, rakendamisele ja integreerimisele, sealhulgas keskkonnaalase juhtimise parandamisele , teavitamisele ja teadlikkuse tõstmisele ning põhjalikumale argumenteerimisele, et selgitada keskkonnaga seotud õigusi ja kohustusi, kulusid ja tulusid ning lisandväärtust sektoriaalpoliitikas;

Euroopa kodanike suuremale kaasamisele keskkonnaeesmärkide saavutamisse.

Artikkel 2

Rakendamisala, erieesmärgid ja üldkriteeriumid

1.   Artiklis 1 esitatud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks on LIFE+ programmil kolm osa.

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus:

soodustab Natura 2000 alade loomist, võrgustikku ühendamist ning asjaomaste kogemuste ja teadmiste vahetust;

soodustab Natura 2000 alade haldamist vastavalt elupaikade ja loodusliku linnustiku direktiividele ning looduslike elupaikade ja/või liikide populatsioonide säilitamist või taastamist soodsa kaitsestaatuseni, aidates seega saavutada eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine aastaks 2010 ja pärast seda;

aitab kaasa Natura 2000 võrgustikku kuuluvate jõgede ja merepõhjade kaitsmisele ning üldisele majandamisele.

LIFE+ rakendamine ja haldamine:

aitab kaasa uuenduslike poliitiliste lähenemisviiside ja vahendite väljatöötamisele ja esitamisele, selgitades nende lisandväärtust keskkonna seisukohast ;

aitab kaasa alusteadmiste koondamisele keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamiseks, hindamiseks, järelevalveks ja kontrolliks;

toetab keskkonnaseisundi ning seda mõjustavate tegurite, survete ja reageeringute järelevalve ja hindamise lähenemisviiside ning algatuste loomist ja rakendamist ;

julgustab uute tehnoloogiate kasutamist keskkonnajuhtimise lihtsustamiseks, loodus- või inimese tekitatud katastroofide, kaasa arvatud metsatulekahjud, ennetamiseks või vähendamiseks ning saastunud jõgede ja merepõhjade seisundi parandamiseks;

võimaldab korraldusmudelite koostamist metsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ning aitab säilitada pinnast, ennetada riske ja võidelda tulekahjude vastu metsaaladel;

toetab ühenduse keskkonnapoliitika rakendamist, pöörates erilist tähelepanu selle rakendamisele kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

toetab keskkonnaalase juhtimise parandamist, sealhulgas keskkonnaasutuste mitteametlike võrgustike, nagu näiteks keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa võrgustik (IMPEL), kaudu, huvirühmade (sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide) osaluse laiendamist Euroopa Liidu keskkonnapoliitika arendamisel ja rakendamisel.

LIFE+ teave ja teabevahetus:

levitab teavet ja tõstab teadlikkust keskkonnaküsimustes;

tõstab teadlikkust selle lähenemise kasulikkusest sektoriaalpoliitikale ning muudab seega arusaadavaks säästva arengu kontseptsiooni;

toetab kaasmeetmeid (väljaanded, üritused ja kampaaniad, konverentsid jne) , mis loovad lisandväärtuse Euroopa tasandil;

annab vajaliku toetuse andmebaaside loomiseks ning vahendite ja teenuste väljatöötamiseks, millega parandatakse avalikkuse juurdepääsu keskkonnaalasele teabele.

2.   Abikõlblike valdkondade ja meetmete esialgne nimekiri on esitatud lisas I.

3.     LIFE+ abi kaudu rahastatavad projektid peavad vastama järgmistele üldkriteeriumitele:

a)

need peavad olema ühenduse huvides niivõrd, et nad oluliselt aitavad kaasa artiklis 1 sätestatud üldise eesmärgi saavutamisele;

b)

neid peavad teostama tehniliselt ja majanduslikult usaldusväärsed huvirühmad;

c)

need peavad olema tehniliselt, ajaliselt, eelarve kohaselt ja otstarbekuse mõttes teostatavad.

Projekte võib eelistada, kui need on riikidevahelised ja kui teostatavust ja kulusid arvesse võttes peetakse tõenäoliseks, et nende abil saab tulemuslikumalt eesmärke saavutada.

4.     “LIFE + rakendamise ja haldamise” osa projektidele kohaldatavad rahastamise kriteeriumid on toodud lisas I. Tegevustoetuste rahastamise kriteeriumid on toodud lisas III.

Artikkel 3

Toetuste vormid

1.   Ühendusepoolse rahastamise vormid võivad olla järgmised:

toetuslepingud;

riigihankelepingud.

2.   Ühendusepoolne rahastamine võib toimuda kindlate vormide ja lepingute, näiteks partnerluse raamlepingute ja finantsmehhanismides ning fondides osalemise kaudu. Ühenduse rahastamine võib toimuda meetme- või tegevustoetuse kaasfinantseerimise vormis. Meetmetoetuse puhul täpsustatakse maksimaalne kaasfinantseerimise määr iga-aastastes tööprogrammides. Tegevustoetuste puhul asutustele, kes taotlevad Euroopa üldistes huvides olevaid eesmärke, ei kohaldata finantsmääruse kahanemissätteid.

3.     Ühenduse toetus Natura 2000 alade haldamiseks antakse kaasfinantseerimise teel. Halduskulusid kaasfinantseeritakse 50-75% ulatuses. Mitmeaastastes programmides määratletakse kriteeriumid nendele aladele, mida võib rahastada suuremal määral kui 50%.

4.   Lisaks on ette nähtud kulutused kaasmeetmetele riigihankelepingute kaudu, mille puhul ühenduse rahalised vahendid katavad teenuste ja kaupade ostu. See hõlmab muu hulgas kulusid, mis on seotud teabe ja teabevahetusega, projektide, poliitika, programmide ja õigusaktide ettevalmistamise, rakendamise, järelevalve, kontrolli ja hindamisega.

5.     Komisjon peaks toetama tervet ala hõlmavaid projekte, mis võimaldavad erinevatel haldusüksustel osaleda piirkondadevahelistes või piiriülestes projektides.

Artikkel 4

Kavandamine

1.   Rahastamine on suunatud Euroopa Parlamendiga konsulteerinud komisjoni koostatud mitmeaastaste strateegiliste programmide toetuseks. Kõnealustes programmides määratakse kindlaks ühenduse rahastamise peamised eesmärgid, rõhutades eeskätt vajadust tagada lisaväärtus, prioriteetsed tegevusalad, kohaldatavad meetmed ja eeldatavad tulemused seoses artiklis 1 sätestatud eesmärkidega ning programmid sisaldavad ka rahalist kalkulatsiooni.

2.     Liikmesriikidele peaks olema antud piisav paindlikkus, et nad saaksid Euroopa Liidu strateegilisi plaane sobitada ja kohandada oma vajadustele ja prioriteetidele.

3.   Iga-aastased tööprogrammid põhinevad mitmeaastasel strateegilisel programmil ja näevad konkreetseks aastaks ette järgitavad eesmärgid, tegevusvaldkonnad, ajakava, eeldatud tulemused, rakendusviisid, rahastatavad summad ja kaasfinantseerimise maksimummäära.

4.     Mitmeaastased programmid võetakse vastu kooskõlas asutamislepingu artikliga 251.

5.    Iga-aastased programmid võetakse vastu artiklis 12 sätestatud korras.

6.     Kui asjaolud nõuavad, võib mitmeaastaseid ja iga-aastaseid programme muuta nende kohaldamise ajal, järgides asjakohast korda.

Artikkel 5

Rahastamiskord ja rakendusmeetmed

1.   Komisjon rakendab ühenduse abi finantsmääruse sätete kohaselt.

2.   Vastavalt lisas II esitatud valikukriteeriumidele võib komisjon otsustada usaldada osa eelarve täitmise ülesandest korraldusasutusele, mis koosneb siseriiklikest avalik-õiguslikest asutustest või eraõiguslikest asutustest, kes osutavad avalikke teenuseid finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punktis c ettenähtud sätete kohaselt. Siiski vastutab komisjon järelmeetmete, kinnitamise ja hindamise eest ja kannab sellest ette Euroopa Parlamendile edastatavas teatises.

3.     Komisjon peaks tagama, et ta seoses LIFE+ rakendamisega arendab välja uusi töökohti, eriti Lissaboni perspektiivi alusel.

Artikkel 6

Subjektid

LIFE+ programm on avatud avalik-õiguslikele ja/või eraõiguslikele asutustele, osalejatele ja institutsioonidele, eelkõige:

Natura 2000 alade omanikele ja haldajatele;

siseriiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele;

ELi õigusaktidega ettenähtud eriasutustele;

rahvusvahelistele organisatsioonidele, meetmeteks liikmesriikides ja artiklis 7 osutatud riikides;

valitsusvälistele organisatsioonidele.

Artikkel 7

Kolmandate riikide osalemine

LIFE+ vahendi raames rahastatavad programmid on osalemiseks avatud järgmistele riikidele, tingimusel et kõnealused riigid saavad ka täiendavad eraldisi:

EFTA riigid, kes on EMP liikmed kooskõlas EMP lepingu sätetega;

kandidaatriigid, kes on esitanud Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse ning Lääne-Balkani riigid, kes on kaasatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi.

Artikkel 8

Rahastamisvahendite vastastikune täiendavus

Käesoleva määruse alusel rahastatavad tegevusalad ei kuulu teiste ühenduse rahastamisvahendite peamisse reguleerimisalasse või abikõlblikkuse kriteeriumide alla ega saa neist samal eesmärgil abi. Toetusesaajad käesoleva määruse tähenduses esitavad artikli 5 lõikes 2 osutatud korraldusasutusele ja komisjonile teabe ELi eelarvest saadud rahastamise ja käimasolevate rahastamistaotluste kohta. Taotletakse sünergiat ja vastastikust täiendavust teiste ühenduse vahenditega.

Komisjon tagab vastavate mehhanismide loomise, et kindlustada planeerimis- ja rakendusfaaside koordinatsioon rakenduskavade ja LIFE+ vahendite, tõukefondide, Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arendamiseks (EAFRD) ja Euroopa Kalandusfondi (EFF) kasutamise vahel.

Artikkel 9

Kestus ja eelarvelised vahendid

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Käesoleva rahastamisvahendi rakendamise finantsraamistikuks määratakse 2 190 000 000 EURi, mida suurendatakse vähemalt 35 protsendini Natura 2000 võrgustiku vajadustest liikmesriikide ja komisjoni hinnangul ning mis tähendab ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 (seitse aastat) ühtekokku 9 540 000 000 EURi, pidades silmas, et koos teiste fondidega kaetakse programmitöö vältel Natura 2000 koguvajadused, mis on hinnatud 21 000 000 000 EURile.

2.   Käesolevas määruses ettenähtud meetmetele eraldatud eelarvelised vahendid kajastuvad Euroopa Liidu üldeelarves iga-aastaste assigneeringutena. Iga-aastased kasutatavad assigneeringud määrab eelarvepädev institutsioon finantsperspektiivide piires.

3.   Rahalise toetuse suunav jaotus LIFE+ vahendi kolme osa vahel on esitatud lisades I ja III.

Artikkel 10

Järelevalve

1.   Iga LIFE+ vahendi kaudu rahastatud meetme kohta esitab abisaaja artikli 5 lõikes 2 osutatud korraldusasutusele tehnilise aruande ja finantsaruande töö edenemise kohta. Lõplik aruanne esitatakse kolme kuu jooksul pärast meetme lõpetamist. Komisjon määrab aruannete vormi ja sisu vastavalt artiklis 12 sätestatud menetlusele .

2.   Ilma et see piiraks kontrollikoja tehtavat auditeerimist koos pädevate siseriiklike auditeerimisasutuste või talitustega vastavalt asutamislepingu artiklile 248 või muud kontrollimist vastavalt asutamislepingu artikli 279 punktile c, võivad komisjoni ametnikud ja teised töötajad teha kohapealseid kontrolle, sealhulgas pistelist kontrolli LIFE+ vahendi kaudu rahastatavatele meetmetele.

3.   Käesolevast määrusest tulenevad lepingud ja kokkulepped ning kokkulepped artikli 5 lõikes 2 osutatud delegeeritud asutustega näevad ette eelkõige komisjoni (või tema poolt volitatud esindaja) teostatava järelevalve ja finantskontrolli ning kontrollikoja tehtava audiitorkontrolli, mis vajaduse korral toimub kohapeal.

4.   Rahalise toetuse saaja hoiab komisjoni jaoks alles kõik meetmetega seotud kulutusi tõendavad dokumendid viie aasta jooksul pärast viimast meetmetega seotud väljamakset.

5.   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruannete tulemuste ja pistelise kontrolli põhjal kohandab komisjon vajaduse korral algselt heakskiidetud rahalise toetuse määra või tingimusi ning maksegraafikut.

6.   Komisjon võtab kõik muud vajalikud meetmed kontrollimaks, kas rahastatavad meetmed viiakse ellu nõuetekohaselt ning käesoleva määruse ja finantsmääruse sätete kohaselt.

Artikkel 11

Ühenduse finantshuvide kaitse

1.   Komisjon tagab, et käesoleva määruse alusel rahastatavate meetmete rakendamisel kaitstakse ühenduse finantshuve, kohaldades pettust, korruptsiooni ja muid ebaseaduslikke tegevusi ennetavaid meetmeid, tõhusaid kontrolle ja põhjendamatult makstud summade sissenõudmist ning eeskirjade eiramise korral proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi vastavalt nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (7) ja nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (8) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (9) .

2.   LIFE+ vahendi alusel rahastatavate ühenduse meetmete puhul tähendab määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjade eiramise mõiste ühenduse õiguse sätte või lepingust tuleneva kohustuse rikkumist, mis tuleneb õigussubjekti tegevusest või tegevusetusest, mis kahjustab või kahjustaks ühenduste üldeelarvet või nende hallatavaid eelarveid põhjendamatute kulutuste tõttu.

3.   Komisjon vähendab meetme rahalise toetuse summat, peatab selle väljamaksmise või nõuab selle tagasi, kui ta teeb kindlaks eeskirjade eiramise, kaasa arvatud käesoleva määruse või kõnealuse rahalise toetuse andmise üksikotsuse või lepingu või kokkuleppe sätete eiramise, või kui ilmneb, et meedet on komisjonilt nõusolekut taotlemata märkimisväärselt muudetud, nii et see on vastuolus projekti laadi või rakendamise tingimustega.

4.   Kui tähtaegadest ei ole kinni peetud või meetme rakendamisel saavutatud edu õigustab ainult osa eraldatud rahalise toetuse kasutamist, nõuab komisjon abisaajalt selgituse esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Kui abisaaja ei anna rahuldavat vastust, võib komisjon ülejäänud rahalise toetuse tühistada ja nõuda juba makstud summade tagasimaksmist.

5.   Iga põhjendamatu väljamakse tuleb komisjonile tagasi maksta. Õigeaegselt tagasi maksmata summadele lisatakse intress finantsmääruses sätestatud tingimustel.

Artikkel 12

Komitee

1.   Komisjoni abistab komitee (LIFE+ komitee), kuhu kuuluvad liikmesriikide ning keskkonnaalaste volituste ja vastutustega piirkondade esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja. LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse komiteeks on vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ artiklile 20 moodustatud komitee.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7 , võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 2 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.     Lisaks otsuse 1999/468/EÜ artiklitega 7 ja 8 kehtestatud üldreeglitele peab komisjon Euroopa Parlamendile esitama ettepanekud komitee poolt võetavate meetmete, eriti LIFE+ aastaeelarve jagamise ja eraldamise planeerimisega seotud meetmete kohta (olenemata sellest, kas need puudutavad LIFE+määrust või iga-aastasi tööprogramme).

4.     Esimees kutsub komitee koosolekutele vaatlejatena kodanikuühiskonna rühmade eksperte, et arutada LIFE+ eelarve jagamist ja eraldamist (olenemata sellest, kas see puudutab LIFE+ määrust või igaaastasi tööprogramme). Kehtivad komisjoni puhul kohaldatavad põhimõtted ja tingimused avalikkuse juurdepääsuks dokumentidele.

Artikkel 13

Hindamine

Mitmeaastaste tegevusprogrammide üle teostatakse korrapäraselt järelevalvet, et jälgida iga rahastamisvahendi haru raames võetavate meetmete rakendamist ja hinnata nende mõju .

LIFE+ vahendi puhul tehakse nii vahe- kui lõppkokkuvõtte, et hinnata selle panust ühenduse keskkonnapoliitika väljatöötamisse ja assigneeringute kasutamist.

Lõppkokkuvõte tehakse mitte hiljem kui üks aasta enne programmi lõppemist. Nii vahe-kui lõppkokkuvõte esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 14

Lihtsustamine ja konsolideerimine

1.   Lihtsustamise ja konsolideerimise eesmärgil tunnistatakse käesoleva määrusega kehtetuks ja asendatakse järgmised vahendid: määrus (EÜ) nr 1404/96 (10), määrus (EÜ) nr 1655/2000 (11) ja selle pikendus, otsus nr 1411/2001/EÜ (12), otsus nr 466/2002/EÜ (13) ja määrus (EÜ) nr 2152/2003 (14) .

2.   Enne 31. detsembrit 2006 eespool nimetatud vahendite alusel alustatud meetmeid reguleeritakse kuni nende lõppemiseni samade vahendite alusel. Kõnealuste vahenditega ette nähtud komiteed asendatakse käesoleva määruse artiklis 12 osutatud komiteega. Käesoleva määrusega rahastatakse kõik kõnealuste vahenditega nõutud kohustuslikud kontrollid ja hindamised pärast vahendite kehtivusaja lõppu.

Artikkel 15

Käesoleva määruse rakendussätted

Komisjon võtab vastu käesoleva määruse rakendussätted artiklis 12 sätestatud korras.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELTC[...], [...], lk [...].

(2)  Euroopa Parlamendi 7. juuli 2005. aasta seisukoht.

(3)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(5)  EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(6)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

(8)  EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

(9)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

(10)  Nõukogu 15. juuli 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1404/96, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1973/92 keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) loomise kohta (EÜT L 181, 20.7.1996, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1655/2000 keskkonna rahastamisvahendi (LIFE) kohta (EÜT L 192, 28.7.2000, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1682/2004 (ELT L 308, 5.10.2004, lk 1).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta otsus nr 1411/2001/EÜ ühenduse koostöö tegevusraamistiku kohta linnade säästva arengu edendamiseks (EÜT L 191, 13.7.2001, lk 1). Otsust on muudetud otsusega nr 786/2004/EÜ (ELT L 138, 30.4.2004, lk 7).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1. märtsi 2002. aasta otsus nr 466/2002/EÜ, millega sätestatakse ühenduse tegevusprogramm peamiselt keskkonnakaitse valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide edendamiseks (EÜT L 75, 16.3.2002, lk 1). Otsust on muudetud otsusega nr 786/2004/EÜ.

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2152/2003 metsade ja keskkonna vastastikuse mõju seire kohta ühenduses (Forest Focus) (ELT L 324, 11.12.2003, lk 1). Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 788/2004 (ELT L 138, 30.4.2004, lk 17).

LISA I

RAHASTAMISE TINGIMUSTELE VASTAVAD SOOVITUSLIKUD VALDKONNAD JA TEGEVUSED

1.   Valdkonnad

Pidades silmas artiklis 1 sätestatud eesmärke, rahastatakse looduse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, eriti Euroopa Liidu Natura 2000 alade haldamist, peamiselt Euroopa tasandil keskkonnakaitse valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide edendamist ning kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud prioriteetide rakendamist, milleks on:

kliimamuutused: Euroopa kliimamuutuste programm (ja sellele järgnevad programmid);

loodus ja bioloogiline mitmekesisus: Natura 2000 võrgustik, näiteks uudsed lähenemisviisid alade haldamisele ja planeerimisele, sealhulgas turumeetmete ja võrgustiku kasutamisviiside väljaarendamine selle säilitamisega ühilduvalt; kaitsestaatuse seire; liigipõhiste tegevusplaanide arendamise ja rakendamise rahastamine; bioloogilise mitmekesisuse kahanemise peatamine aastaks 2010 ning metsade ja keskkonna vastastikuse mõju seire ühenduses, metsatulekahjude vältimise meetmed , kiired meetmed halvima kaitsestaatusega elupaikade ja liikide säilitamiseks, samuti meetmed liikide alalhoidmiseks ning märgalade (rabad ja sood), rannikualade, mere- ja magevee elupaikade haldamine;

keskkond ja tervis: sealhulgas keskkonna ja tervise tegevuskava, veepoliitika raamdirektiiv, “Puhas õhk Euroopale”(CAFÉ) ning merekeskkonna, pinnase, linnakeskkonna ja pestitsiidide temaatilised strateegiad;

loodusvarade säästev kasutamine: loodusvarade, jäätmetekke vältimise ning jäätmete ringlussevõtu temaatilised strateegiad, säästva tootmise ja tarbimise strateegiad;

poliitika väljatöötamise, rakendamise ja jõustamise strateegilised lähenemisviisid, kaasa arvatud keskkonnamõju hindamine ja strateegiline keskkonna hindamine;

looduspärand; tegevused UNESCO 16. novembri 1972. aasta ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni I jao artikli 2 tähenduses;

ühenduse keskkonnapoliitika meetmete järelhindamine.

2.   Tegevused

Võimalikud LIFE+ vahendi abil rahastatavad tegevused:

uuringud, ülevaated, mudelite ja stsenaariumide väljatöötamine;

seire;

suutlikkuse suurendamine;

koolitused, töökursused ja koosolekud;

koostöövõrkude loomine;

IMPEL võrgustiku toetamine;

parimate tavade platvormid;

teadlikkuse tõstmise kampaaniad;

teabe ja teabevahetuse meetmed;

poliitiliste lähenemisviiside ja vahendite esitamine;

looduskaitseprojektid, sealhulgas Natura 2000 võrgustikku kuuluva maa ostmine .

3.    Konkreetsed kriteeriumid LIFE+ rakendamise ja haldamise alla kuuluvate projektide kaasrahastamiseks.

Rahalist toetust antakse projektide kaasfinantseerimise vormis.

Ühenduse rahaline toetus ei tohi ületada 50% projekti ettenähtud maksumusest. Ühenduse rahaline toetus kaasmeetmeteks ei tohi ületada 100% sellest maksumusest.

Ettepanekuid rahalise toetuse andmiseks võetakse arvesse ainult siis, kui need vastavad järgmistele kriteeriumidele:

a)

need pakuvad lahendust ühenduses levinud või mitmele liikmesriigile tõsist muret tekitavale probleemile;

b)

need on uuenduslikud kasutatava tehnoloogia või meetodi suhtes;

c)

need kujutavad endast head näidet ja edasiminekut praeguse olukorraga võrreldes;

d)

need taotlevad sellise oskusteabe arendamist ja edasiandmist, mida saab samades või sarnastes olukordades kasutada;

e)

need soodustavad keskkonnaalast koostööd;

f)

need tuginevad keskkonna suhtes rahuldavale kulude ja tulu suhtele.

Kui see on asjakohane, tuleks ettepanekute läbivaatamisel arvestada ka nende mõju tööhõivele ning lähtuda sellest, kas need võivad hõlbustada keskkonnakaitsele kaasa aitavate kasulike tehnoloogiate või toodete levikut ja võimalikult laiaulatuslikku kasutust.

LISA II

EELARVE TÄITMISE ÜLESANNETE DELEGEERIMISE KRITEERIUMID

Komisjon tagab LIFE+ programmiga ettenähtud ühenduse meetmete rakendamise.

Eelarve täitmise ülesandeid võib delegeerida artikkel 5 lõikes 2 nimetatud korraldusasutusele.

Kõnealused pädevad asutused või ametid (edaspidi “siseriiklikud asutused”) määrab komisjon kokkuleppel liikmesriikidega või liikmesriik ise kooskõlas finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punkti c ja artikli 56 ning komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (1) artikli 38 ja 39 sätetega;

Komisjon analüüsib delegeerimise vastavust säästlikkuse, tulemuslikkuse ja tõhususe põhimõtetele. Enne delegeerimise kohaldamist, tagab komisjon eelhinnangu abil, et rahaliste vahendite delegeerimine siseriiklikele asutustele on kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega ja tõhustab ühenduse tegevuse nähtavust. Lisaks pöördub komisjon artiklis 12 sätestatud pädeva komitee poole arvamuse saamiseks.

Kõnealused siseriiklikud asutused määratakse kooskõlas järgmiste kriteeriumidega:

siseriiklikuks asutuseks määratud asutus on juriidiline isik, mida reguleeritakse asjaomase liikmesriigi õigusega;

siseriiklikud asutused peavad omama piisavalt personali, kes on pädevad keskkonnapoliitika valdkonnas;

neil peab olema vajalik infrastruktuur, eelkõige informaatika ja teabevahetuses osas;

kõnealused asutused peavad tegutsema halduskontekstis, mis võimaldab neil oma ülesandeid rahuldavalt täita ja vältida huvide konflikti;

neil peab olema õigus kohaldada ühenduse tasandil kehtestatud finantsjuhtimise eeskirju ja lepingulisi tingimusi;

nad peavad esitama piisavad finantstagatised, mille on eelistatavalt andnud riigiasutus, ja nende juhtimissuutlikkus peab vastama ühenduse rahalistele vahenditele, mida neil palutakse hallata.

Komisjon sõlmib vastavalt finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 41 iga siseriikliku asutusega lepingu, millega kehtestatakse üksikasjalikud sätted, mis hõlmavad muu hulgas ülesannete määratlust, aruannete koostamise ja esitamise eeskirju, vastutuse piiritlemist ja kontrollimiskorda. Asutused järgivad läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet, väldivad kahekordset rahastamist muude ühenduse rahastamisallikatega ning järgivad projektide järelevalve ja abisaajate poolt tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite hüvitamise kohustust.

Lisaks tõendab komisjon, et iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada siseriiklike asutuste asjakohane audiitorkontroll ja finantsjärelevalve, ning esitab komisjonile enne siseriiklike asutuste tööle asumist piisavad tagatised oma olemasolu, asjakohasuse ja nõuetekohase toimimise kohta kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega.

Siseriiklikud asutused vastutavad tagastamata rahaliste vahendite eest eeskirjade eiramise, hooletuse või pettuse korral, milles on süüdi siseriiklik asutus.

Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega ülemineku varasemate keskkonnaalaste programmide raames rakendatud meetmete ja LIFE+ programmi raames rakendatavate meetmete vahel.


(1)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

LISA III

PEAMISELT KESKKONNAKAITSE VALDKONNASTEGUTSEVATE VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDE EDENDAMINE

Vahendist LIFE + kaasfinantseeritakse nende valitsusväliste organisatsioonide tegevusi või toimimist, kes tegutsevad peamiselt keskkonnakaitse ja -edendamise valdkonnas Euroopa tasandil.

Toetuse saamiseks peab valitsusväline organisatsioon vastama järgmistele tingimustele:

olema iseseisev ja kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kes tegutseb peamiselt keskkonnakaitse ja -edendamise valdkonnas üldsuse huvides ning kelle eesmärk on saavutada säästev areng;

tegutsema Euroopa tasandil üksinda või struktureeritud assotsiatsiooni vormis (liikmelisuse alusel) ning vähemalt kolmes Euroopa riigis;

olema kaasatud ELi poliitika ja õiguse väljatöötamisse ja rakendamisse.

P6_TA(2005)0292

EÜ ja Šveitsi vaheline leping (varjupaigataotlus) *

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Ettepanekut muudeti järgmiselt (1):

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 lõike 1 punkti a seotuna artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga ,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga ,

Muudatusettepanek 2

Viide 3

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut ,


(1)  Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 53 lõikele 2 vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A6-0201/2005).

P6_TA(2005)0293

ELi, EÜ ja Šveitsi vaheline leping (Schengen) *

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi osalemise kohta Schengeni aquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises (13054/2004 - COM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Ettepanekut muudeti järgmiselt (1):

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 3

Viide 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 62, artikli 63 lõiget 3, artikleid 66 ja 95 seoses artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga ,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 62, artikli 63 lõiget 3, artikleid 66 ja 95 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga ,

Muudatusettepanek 4

Viide 3

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut ,


(1)  Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 53 lõikele 2 vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A6-0201/2005).

P6_TA(2005)0294

EÜ ja Kanada kokkulepe reisijate andmete kohta *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning lennureisijate registreid (PNR) (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0200) (1);

võttes arvesse komisjoni otsuse projekti Kanada piirikaitseteenistusele edastatavate lennureisijate registris sisalduvate isikuandmete küllaldase kaitse kohta ning komisjoni samale otsusele lisatud Kanade piirikaitseteenistuse kohustusi;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 95 koos artikli 300 lõike 2 esimese alalõigu esimese lausega;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest alalõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0184/2005);

võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artiklit 35;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0226/2005),

A.

arvestades, et menetluse osas:

on komisjoni ja nõukogu lähenemine loonud selliseid reservatsioone, mida Euroopa Parlament väljendas PNR/USA kaasuses (kaasus C-317/04), hoolimata sellest, et põhimõtteliselt on läbirääkimised Kanada ametiasutustega aktsepteeritav tasakaalupunkt vabaduse nõude ja turvalisuse nõude vahel kolmandas riigis;

peaks rahvusvaheline kokkulepe sisaldama lepingupooltele siduvaid põhielemente, ning arvestades, et kõnealuse juhtumi puhul oleksid pidanud nii komisjoni nn adekvaatsuse otsuses nõutavad tagatised kui ka Kanada ametiasutuste vastavad kohustused moodustama osa kokkuleppest;

on Euroopa Parlament juba Euroopa Kohtus (kaasus C-317/04) vaidlustanud kõnealuse kolmeosalise menetlusega sarnase juhtumi, sest menetlus ei ole läbipaistev, samuti ei ole see vastavuses õigusriigi põhimõtetega ega menetlusega, mille alusel Euroopa Parlament annab nõusoleku rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks; kohtumenetluse ajal oleks olnud kohasem, kui komisjon oleks oma ettepaneku esitanud ning nõukogu oleks otsustanud kooskõlas menetlusega, mida tavaliselt kasutatakse ühenduse poolt allkirjastatavate rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks peetavatel läbirääkimistel,

1.

ei kiida kokkuleppe sõlmimist heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks paluda nõukogul kokkulepet mitte sõlmida enne, kui kohus on langetanud otsuse kaasuse C-317/04 kohta;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Kanada valitsustele ja parlamentidele.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0295

Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes

Euroopa Parlamendi resolutsioon poliitilise olukorra ja ajakirjanduse sõltumatuse kohta Valgevenes

Euroopa Parlament,

võttes arvesse eelnevaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes;

võttes eelkõige arvesse 10. märtsil 2005. aasta resolutsiooni Valgevene kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) resolutsioone olukorra kohta Valgevenes ja eelkõige ENPA 28. aprilli 2004. aasta resolutsiooni ajakirjanduse tagakiusamise kohta Valgevene Vabariigis;

võttes arvesse ÜRO inimõiguste komisjoni 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Valgevenes;

võttes arvesse OSCE esindaja 2005. aasta märtsi aruannet meediavabaduse kohta Valgevenes;

võttes eelkõige arvesse ELi tegevuskava demokraatia arendamiseks Valgevenes, mille Euroopa Parlamendi delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks võttis vastu 23. veebruaril 2005. aastal;

võttes arvesse Sahharovi mõttevabaduse auhinna omistamist Valgevene Ajakirjanike Liidule 2004. aasta detsembris;

võttes arvesse komisjoni 12. mai 2004. aasta teatist Euroopa naabruspoliitika kohta (KOM(2004)0373);

võttes arvesse ELi sanktsioone Valgevene ametiisikute suhtes, mis võeti vastu 2. juulil 2004. aastal pärast kolme Valgevene opositsioonijuhi ja ühe ajakirjaniku kadumist;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.

arvestades, et olukord Valgevenes on paranemise asemel halvenenud olukorrani, kus põhilisi inimõigusi rikutakse julmalt, alamkoda on ilma jäetud õigusloomega seotud õigustest ja majanduselu juhib president; arvestades, et nimetatud rikkumiste hulka kuulub ka demokraatliku opositsiooni liikmete vangistamine ja muud nende vastu suunatud repressioonid;

B.

arvestades, et EL on korduvalt hukka mõistnud tuntud opositsiooniliidrite vahistamise Lukašenko valitsuse poolt, ja arvestades, et paljude kadunud isikute juhtumite lahendamine ei ole edasi liikunud;

C.

arvestades, et mõne viimase aasta jooksul on “tehnilistel” põhjustel suletud mitu erakonda, 22 sõltumatut ajalehte ja rohkem kui 50 eri tasandi ja poliitilise suunitlusega demokraatiameelset valitsusvälist organisatsiooni ning mitu haridusasutust, samas kui on selge, et kõigi nende juhtumite puhul karistati neid organisatsioone presidendi ja tema poliitika kritiseerimise eest;

D.

arvestades, et 2004. aasta aprillis kritiseeris ÜRO inimõiguste komisjon Valgevenet jätkuvate tagakiusamise juhtumite tõttu, valitsusväliste ja rahvusvähemuste organisatsioonide, meediaväljaannete, opositsiooniliste erakondade, sõltumatute ametiühingute ja usuliste ühenduste tegevuse lõpetamise ja demokraatlikus, sealhulgas sõltumatu meedia tegevuses osalevate isikute tagakiusamise tõttu;

E.

arvestades, et uute ajalehtede registreerimine on ametivõimude poolt peatatud ja paljud olemasolevad ajalehed on üle koormatud trahvidega, mis teeb võimatuks väljaandmise jätkamise;

F.

arvestades, et Valgevenes toimuvad pidevalt demokraatliku liikumise aktivistide ja sõltumatute ajakirjanike vahistamised ja kohtuprotsessid poliitilistel motiividel, samuti välisriikide kodanike väljasaatmised; arvestades, et kahte ajalehe Pahonia ajakirjanikku - Pavel Mazheikat ja Nikolai Markevitši, samuti ajalehe Rabotšji peatoimetajat Viktor Ivaškevitši karistati kuue kuni üheksakuulise vanglakaristusega;

G.

arvestades, et 12. mail 2005 kuulutas Valgevene justiitsministeerium kehtetuks Poolakate Liidu Valgevenes otsused, valitsuse juhtnööride alusel keeldus poolakeelset ajalehte Glos znad Niemna trükkiv trükikoda ajalehte välja andmast ja valitsuse katte all trükiti valeeksemplare;

H.

arvestades, et 2000. aastal jäi kadunuks ORT korrespondent Dimitri Zavadski ja Valgevene ametivõimud näivad uurimist pidurdavat; arvestades, et 20. oktoobril 2004 tapeti ajalehe Solidarnost ajakirjanik Veronika Tšerkasova ja ajakirjanike vastu suunatud vägivallajuhtumid on sagenenud;

I.

arvestades, et kirjastamine ja levitamine on riigi poolt monopoliseeritud ning allesjäänud erakirjastajad riskivad suurte trahvidega, kui nad avaldavad sõltumatuid ajalehti; arvestades, et selle tulemusel konfiskeeritakse sageli mitmed välismaal, sealhulgas Venemaal, välja antavad sõltumatud ajalehed piiril Valgevene ametivõimude poolt;

J.

arvestades, et nii regionaalsed kui riiklikud televisiooni- ja raadioprogrammid kuuluvad valitsusele või on riigi kontrolli all;

K.

arvestades, et kaabeltelevisiooni teenusepakkujaid võetakse vastutusele selliste välismaiste telekanalite edastamise eest, mida Valgevene valitsus ei ole heaks kiitnud, mille tulemusena keelustati kõikide Ukraina telekanalite ja ka Poola telekanali Polonia edastamine Valgevene kaabeltelevisiooni operaatorite vahendusel;

L.

arvestades, et internetiühendus on võimalik vaid riigile kuuluva ettevõtte kaudu, mis on blokeerinud mitmed internetikontod ja veebilehed;

M.

arvestades, et 2005. aasta märtsis väljendas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni esindaja meediavabadust puudutavas aruandes tõsist muret meedia sõltumatuse halva olukorra üle Valgevenes, eelkõige sõltumatute ajalehtede registreerimise vähenemise ja kohtuliku, kohtuvälise ja majandusliku surve avaldamise tõttu meediale,

1.

mõistab teravalt hukka Valgevene režiimi valimatud rünnakud meedia, ajakirjanike, opositsiooni liikmete, inimõiguste aktivistide ja mistahes isikute suunas, kes üritavad vabalt kritiseerida presidenti ja tema kehtestatud režiimi, nagu nähtub meelevaldsetest vahistamistest, vahistatute väärkohtlemisest, kadumistest, poliitilisest tagakiusamisest ja teistest repressioonidest, mis kõigutavad demokraatia ja õigusriigi põhimõtete alustalasid;

2.

kutsub nõukogu ja komisjoni algatama terviklikku ja mitmeaastast programmi sõltumatu meedia toetamiseks Valgevenes, mis hõlmaks sõltumatute raadio- ja televisiooniprogrammide edastamist välismaalt, samuti sõltumatute ajakirjanike ja ajalehtede toetamist;

3.

tervitab raadioringhäälinguvõrgu loomist Poola, Leedu ja võimalusel Ukraina osalusel ning kutsub komisjoni üles selle rakendamist toetama;

4.

sellega seonduvalt kutsub nõukogu ja komisjoni andma niipea kui võimalik vajalikku abi, et alustada sõltumatute raadioprogrammide edastamist välismaalt Valgevene territooriumile;

5.

rõhutab, et raadiovõrk peaks edastamiseks kasutama kõiki ribalaiusi, sealhulgas internetti ja olema pidevalt kättesaadav;

6.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles abistama represseeritud ajakirjanikke ja nende perekondi;

7.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles algatama programmi sõltumatute ajakirjanike stipendiumide ja praktikate tarbeks ning looma koolituskavasid noorte sõltumatute ajakirjanike jaoks;

8.

kutsub komisjoni üles konsulteerima Euroopa Parlamendiga selle programmi rakendamise osas, et tagada Valgevene rahvale vaba ja sõltumatu meedia ning teave;

9.

kui Valgevene ametivõimudel ei õnnestu sõnavabaduse ja massimeedia vabaduse olukorda parandada või kui olukord halveneb veelgi, peaks komisjon, nõukogu ja parlament algatama menetluse, millega need Valgevene ametiisikud, kes on seotud massimeedia tagakiusamisega, lisatakse isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse viisakeeldu;

10.

mõistab hukka valitsuse tegevuse Poolakate Liidu Valgevenes vastu katsena “suukorvistada” suurimat valitsusvälist organisatsiooni, mis on üks väheseid, mida ei kontrolli valitsus; meenutab, et vähemuste õiguste austamise alla kuulub ka ühinemisvabadus ja organisatsiooni põhikirjajärgselt valitud organite tunnustamine; mõistab hukka valitsuse katse saavutada kontrolli Glos znad Niemna üle;

11.

on šokeeritud Valgevene sotsiaaldemokraatliku partei (“Narodnaja Hramada”) esimehe Nikolai Statkevitši, ühe “Maladõi Front” liikumise liidri Pavel Severinetsi ja ärimehe ning Valgevene Ülemnõukogu 13. koosseisu liikme Andrei Klimovi mõistmisest pikaajalisele sunnitööle;

12.

kutsub Valgevene ametivõime üles lõpetama demokraatlike noorte väljaheitmine ülikoolidest ja kõrgharidusega seotud asutustest, kuulutab täielikku toetust nendele üliõpilastele, kes heideti antud asutustest välja demokraatlike väärtuste propageerimise ja inimõiguste kaitsmise eest ning kes alustasid 25. mail 2005 näljastreiki;

13.

tervitab Valgevene üliõpilaste immatrikuleerimist Vilniuse Euroopa Humanitaarülikooli ja kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama Euroopa Humanitaarülikooli püüdlusi õppe- ja teadusprogrammide osas;

14.

kutsub liikmesriike üles tunnustama Euroopa Humanitaarülikoolis väljastatud kraade kui kinnitust kompetentsi kõrgest tasemest ja silmapaistvast akadeemilisest võimekusest, ja kutsub Euroopa ülikoole üles tegema tihedamat koostööd Euroopa Humanitaarülikooliga;

15.

rõhutab veel kord, et ELi edasised suhted Valgevenega sõltuvad jätkuvalt edusammudest riigi demokratiseerumise ja reformimise suunas ja valgevenelaste juurdepääsust objektiivsele, vabale ja läbipaistvale meediale;

16.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles tõstatama Valgevene küsimust Venemaa ametivõimudega, et määratleda ühine tegevus konkreetsete demokraatlike muutuste esile kutsumiseks selles riigis;

17.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsele assambleele.


(1)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0080.

P6_TA(2005)0296

Balkani riikide tulevik 10 aastat peale Srebrenicat

Euroopa Parlamendi resolutsioon Srebrenica kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bosnia ja Hertsegoviina ning Lääne-Balkani riikide kohta, eriti 14. aprillil 2005. aastal vastuvõetud resolutsiooni piirkondliku integratsiooni olukorra kohta Lääne- Balkani riikides (1);

võttes arvesse Lääne-Balkani riikide stabiliseerimis- ja assotsieerumisprotsessi (SAP), mille EL 1999. aastal algatas, et edendada selles piirkonnas demokratiseerumist, õiglust, leppimist ja rahu;

võttes arvesse ELi ja Lääne-Balkani riikide 21. juuni 2003. aasta Thessaloniki tippkohtumisel tehtud avaldust, kus tõstetakse esile Euroopa perspektiivi Lääne-Balkani riikides, mis pärast kindlaksmääratud kriteeriumide täitmist saavad ELi lahutamatuks osaks;

võttes arvesse 16. ja 17. juunil 2005. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldusi, kus taaskinnitati kavatsust Thessaloniki tegevuskava täielikult ellu viia;

võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. mai 1993. aasta resolutsiooni 827, 10. juuni 1999. aasta resolutsiooni 1244, 9. juuli 2004. aasta resolutsiooni 1551 ja 22. novembri 2004. aasta resolutsiooni 1575;

võttes arvesse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) peaprokuröri Carla del Ponte 13. juuni 2005. aasta aruannet ÜRO Julgeolekunõukogule;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.

arvestades, et Bosnia idaosas asuv Srebrenica linn, mille ÜRO Julgeolekunõukogu oli 16. aprilli 1993. aasta resolutsiooniga turvaalaks kuulutanud, langes 11. juulil 1995. aastal Bosnia serblaste vägede kätte, mida juhtis kindral Ratko Mladic ja mis allusid Serblaste Vabariigi toonase presidendi Radovan Karadzici ülemjuhatusele;

B.

arvestades, et kindral Mladici juhitud Bosnia serblaste väed ja serblaste sõjaväestatud üksused, nende seas irregulaarsed politseiüksused, kes olid Serbiast Bosnia territooriumile tulnud, hukkasid mõnepäevase veresauna kestel pärast Srebrenica hõivamist üle 8000 moslemi mehe ja poisi, kes olid seal ÜRO kaitsejõudude (UNPROFOR) kaitse all pelgupaika otsinud;

C.

arvestades, et see tragöödia, mille endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus (EJRK) genotsiidiks kuulutas, toimus ÜRO turvaalal ning sümboliseerib seega rahvusvahelise üldsuse võimetust konflikti sekkuda ja süütute inimeste elu kaitsta;

D.

võttes arvesse Bosnia serblaste vägede arvukaid Genfi konventsiooni rikkuvaid tegusid Srebrenica moslemitest tsiviilelanike suhtes, sealhulgas tuhandete naiste, laste ja eakate inimeste küüditamist ning suure arvu naiste vägistamist;

E.

arvestades, et hoolimata tänaseni toimunud suurtest jõupingutustest massi- ja üksikhaudade leidmiseks ja lahtikaevamiseks ning ohvrite tuvastamiseks, ei võimalda senised otsingud veel Srebrenicas ja selle ümbruses toimunud sündmusi täielikult rekonstrueerida;

F.

arvestades, et ilma õigusemõistmiseta ei saa olla tõelist rahu ning et täielik ja piiranguteta koostöö EJRKga on endiselt Lääne-Balkani riikide ELiga integreerumise protsessi jätkumise põhiline tingimus;

G.

arvestades, et Bosnia serblaste armee kindral Radislav Krstic on esimene isik, kelle EJRK on Srebrenica genotsiidile kaasaaitamises ja kihutamises süüdi mõistnud, kuid kaks peamist süüdistatavat, Ratko Mladic ja Radovan Karadzic, viibivad kümme aastat pärast neid traagilisi sündmusi endiselt vabaduses;

H.

arvestades, et ELi otsustusmehhanismide puudustel ja tõelise ühise välis- ning julgeolekupoliitika puudumisel oli sündmuste käigule samuti negatiivne mõju;

I.

arvestades, et ELi eelarveassigneeringuid Lääne-Balkani riikidega suhtlemiseks on alates 2002. aastast igal aastal pidevalt ja märkimisväärselt vähendatud; arvestades, et piirkonnale tuleb eraldada piisavaid rahalisi vahendeid, võtmaks arvesse järkjärgulist üleminekut füüsiliselt ülesehitamiselt institutsioonide rajamisele ja ühinemiseelsele abile, samuti võtmaks arvesse piirkonna strateegilist tähtsust ELi jaoks;

J.

arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina on toonud oma läbirääkimised Daytonist Brüsselisse ja ELiga ühinemise plaanid on riigi elanike seas suurt toetust leidnud,

1.

mõistab Srebrenica veresauna teravalt hukka; mälestab ja leinab julmuste ohvreid; avaldab kaastunnet ja solidaarsust ohvrite perekondadele, kellest paljud pole siiani saanud lõplikku kinnitust oma isade, poegade, abikaasade või vendade saatuse kohta; tunnistab, et seda jätkuvat piina teravdab veelgi asjaolu, et nende kuritegude toimepanijaid pole suudetud kohtu ette tuua;

2.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles Srebrenica-Potocari genotsiidi kümnendat aastapäeva asjakohaselt mälestama, rõhutades, et see Euroopa talumatu häbiplekk peaks alati jääma viimaseks etnilise ideoloogia nimel toimepandud veresaunaks; teatab, et teeb kõik endast oleneva, et sellised koletislikud barbaarsused Euroopas enam iialgi ei korduks;

3.

väljendab sügavat muret, et Radovan Karadzic ja Ratko Mladic on kõnealuses piirkonnas endiselt vabaduses, ja kutsub Serblaste Vabariiki ning Serbiat ja Montenegrot võtma kiireloomulisi meetmeid Karadzici ja Mladici asukoha kindlakstegemiseks ja kohtu ette toomiseks; peab piirkonna mõne osa elanike ilmset poolehoidu Karadzicile ja Mladicile ohvrite mälestust solvavaks ja leppimist tõsiselt takistavaks;

4.

väljendab oma siirast toetust EJRK väärtuslikule ja raskele tööle ning kordab, et täielik koostöö kohtuga on eeltingimus tihedamaks koostööks ELiga; rõhutab, et kõik regiooni riigid peaksid täitma oma kohustusi, tehes täielikku ja pidevat koostööd EJRKga; arvestades, et sõjakuritegude süüdlaste tabamine, üleandmine ja süüdimõistmine on minimaalne lugupidamisavaldus sõjakuritegude tuhandetele ohvritele Srebrenicas ja mujal;

5.

rõhutab rahu ja stabiilsuse tagamise tähtsust Lääne-Balkani riikides ning Thessaloniki tegevuskava täismahus rakendamise olulist rolli stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi eesmärkide saavutamisel; rõhutab, et täielik ja kitsendusteta koostöö EJRKga jääb Euroopa Liiduga liitumise protsessi edasise jätkumise põhinõudeks;

6.

tuletab meelde, et ÜRO rahuvalve mandaadil ja rahuvalvejõududel ei õnnestunud kaitsta eraldatud turvaalasid; kutsub üles ÜROd ja asjaomaseid rahvusvahelisi institutsioone rakendama selle nurjumise õppetunde praktikas ja olema tõeliselt ette valmistunud tulevasteks rahuvalvemissioonideks;

7.

on sügavalt häiritud ja šokeeritud videolõigust, mida esitles hiljuti Haagi tribunal ja edestasid maailma telekanalid, see videolõik näitas kuue erariides vangi külmaverelist hukkamist, olles ümberlükkamatuks tõendiks selle kohta, mis tegelikult aset leidis; rõhutab tõsiasja, et nimetatud videolõik näitab selgelt kurikuulsat “Skorpionite Üksust”, Serbia sõjaväestatud rühmitust, kes oli tihedalt seotud riikliku armee ja politseiga, mõrvates argpükslikult tsiviilelanikke Srebrenica lähedal;

8.

tervitab Serbia peaministri Vojislav Kostunica reageeringut videolõigu näitamisele, selle tulemusel arreteeriti videol tuvastatud “Skorpionite Üksuse” endised liikmed; toetab Serbia presidendi Boris Tadici ja Montenegro presidendi Svetozar Marovici otsust mälestada ohvreid Potocari mälestusmärgi juures Srebrenica veresauna kümnendal aastapäeval;

9.

kahetseb sügavalt, et Serbia parlament ei suutnud vastu võtta resolutsiooni eelnõud, mis tunnistaks ja mõistaks ametlikult hukka Srebrenica veresauna ning ilmutaks valmisolekut tulla toime minevikuga ja aidata kaasa piirkonna probleemide lepitamisele ning rahumeelsele lahendamisele;

10.

väljendab oma siirast muret seoses sellega, et Serbia avalikus arvamuses etendavad endiselt suurt rolli need, kes ei tunnista sõjakuritegusid moslemitest tsiviilelanike vastu; julgustab Serbia valitsust astuma samme selleks, et seada rahvas silmitsi oma minevikuga ja võtta süüdistatavatelt sõjakurjategijatelt kangelase oreool; tunnistab, et Srebrenica videolõigu näitamine Serbia televisiooni kanalite õhtustes uudistes oli esimene samm selles suunas, kuid rõhutab, et teha oleks vaja palju enam, et lükata ümber need ajaloolised väärarusaamad, mida rahvas peab õigeks;

11.

toetab lord Ashdowni, Euroopa Liidu kõrge esindaja Bosnias ja Hertsegoviinas, esitatud nõudmist Bosnia serblastest ministritele täpsustada sõdurite arv ja tuvastada kõik isikud väljaspool Bosniat, kes olid seotud nimetatud videolõiguga;

12.

tunnustab kõigi nende tööd ja pühendumust, kes nende aastate jooksul pole lakanud otsimast tõde, ning kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles varustama neid vajalike vahenditega, et nad saaksid jätkata oma tööd, muu hulgas aidata kiirendada ohvrite tuvastamise väga kulukat protsessi;

13.

avaldab kahetsust tõsiasja üle, et ikka veel pole täidetud kõiki tingimusi põgenike ja riigi sees ümberasustatud inimeste tagasipöördumiseks antud piirkonda;

14.

rõhutab, et Balkani kõikidele riikidele pakutud Euroopa integratsiooni perspektiiv ning stabiliseerimisja assotsieerimisprotsess toimivad katalüsaatorina siseriiklike reformide läbiviimisel ja demokraatia tugevdamisel ning aitavad antud piirkonnas kaasa ühise arusaama kujundamisel traagilisest minevikust ja paremale tulevikule aluse loomisel; rõhutab, et see tulevik sõltub väga suurel määral antud piirkonna riikidest endist;

15.

kinnitab Euroopa Liidu soovi aidata Balkani kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike nende liikmelisuseks ettevalmistumisel ning nõuab sellega seoses järgmisest finantsperspektiivist piisavate rahaliste vahendite eraldamist, mis vastaksid liidu ambitsioonidele ja antud piirkonna riikide õiguspärastele ootustele;

16.

märgib, et Daytoni kokkulepe on olnud oluline vahend, toomaks rahu sellesse piirkonda, kuid on teadlik sellest, et Daytoni kokkulepe ei ole enam sobiv raamistik, pidades silmas ka tulevast liitumist ELiga; palub nõukogu ja kõiki osapooli seepärast toetada algatusi eesmärgiga jõuda konsensuse alusel kokkuleppele; rõhutab, et riigi kõigisse usu- ja rahvusrühmadesse kuuluvad kodanikud peavad võtma endale vastutuse, et jõuda uues põhiseadusliku korrani ja luua toimiv riik kõigi jaoks;

17.

tunneb tõsist muret piirkonna majandusliku ja sotsiaalse olukorra pärast; rõhutab, et nimetatud olulise probleemi lahendamine on stabiilse arengu võti antud piirkonnas; kutsub valitsusi ja Euroopa Liitu üles tunnistama majandusliku ja sotsiaalse arengu prioriteetsust selle piirkonna inimeste jaoks ning tegutsema vastavalt; rõhutab piirkondliku ja piiriületava tõhusama koostöö ning leppimise tähtsust Lääne-Balkani riikide rahvaste vahel ning nende naabritega;

18.

rõhutab leppimisel põhineva poliitika tähtsust ning religioossete institutsioonide, meedia ja haridussüsteemi olulist rolli selles keerukas protsessis, nii et kõigi rahvuste tsiviilelanikud võiksid vabaneda mineviku painetest ja alustada rahumeelset ja avatud kooseksisteerimist, mis on vajalik kestvaks stabiilsuseks ja majanduskasvuks; seoses sellega palub kaaluda tõe- ja lepituskomisjoni loomist Bosnia ja Hertsegoviinas;

19.

rõhutab, et Srebrenica ja endise Jugoslaavia sõdade õppetundidest peab saama alus ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamiseks;

20.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Bosnia ja Hertsegoviina valitsusele, parlamendile ja organisatsioonidele ning Lääne-Balkani riikide valitsustele ja parlamentidele.


(1)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0131.

P6_TA(2005)0297

Euroopa Liidu, Hiina ja Taiwani vahelised suhted ning julgeolek Kaug-Idas

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ning Hiina ja Taiwani vaheliste suhete ning julgeoleku kohta Kaug-Idas

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma 14. aprilli 2005. a resolutsiooni nõukogu poolt Euroopa Parlamendile esitatud aastaaruande “ÜVJP põhiaspektid ja -valikud, sealhulgas finantsmõjud Euroopa Ühenduste üldeelarvele 2003” (1) kohta;

võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste aastaaruande kohta maailmas 2004. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta inimõiguste valdkonnas (2);

võttes arvesse komisjoni teatist “Euroopa ja Aasia: laienenud partnerluse strateegiline eesmärk” (KOM(2001)0469);

võttes arvesse oma 13. aprilli 2000. a resolutsiooni Taiwani kohta (3);

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.

arvestades, et Hiina ja Taiwani vahelised suhted muutuvad järjest halvemaks tingituna Hiina hiljutistest ähvardustest Taiwani suhtes ning jätkuvalt Taiwanile suunatud sadade rakettide paigutamisest Hiina lõunaprovintsidesse;

B.

arvestades, et Jaapani ja Hiina suhetes on tekkinud pingeid, kuna Hiina on astunud vastu Jaapani huvidele ning kutsunud üles Jaapani toodete boikoteerimisele;

C.

kordab, et Taiwan on viimastel aastatel väljendanud soovi aidata rahaliselt ja tehniliselt kaasa Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelise abi ja tervishoiualasele tegevusele;

D.

arvestades, et 5. Aasia-Euroopa kohtumisel - 5. ASEMi tippkohtumine - Hanois 7.-9. oktoobrini 2004 ja ASEMi riikide peaministrite 7. kohtumisel Kyotos 6.-7. maini 2005 on andnud lootust, et ASEMi protsess tugevneb kõikidel tasanditel, sealhulgas Euroopa-Aasia parlamentaarse koostöö vallas, et kindlustada rahu ja stabiilsus Kaug-Idas;

E.

märkides, et Euroopa ja Kaug-Ida tärkavate majandus- ja kaubandussuhete raames on rahu ja julgeolek selles piirkonnas ELile olulise tähtsusega;

1.

mõistab hukka pinged erinevate Kaug-Ida riikide vahel ning avaldab soovi toetada püüdlusi rahu ja julgeoleku tagamiseks Kaug-Idas;

2.

rõhutab mitmeparteilise demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste austamise põhimõtteid kui Kaug-Ida kestva rahu ja stabiilsuse eeltingimusi;

3.

kutsub Hiinat ja Taiwani üles vastastikusele usaldusele ja austusele, heites kõrvale erimeelsused ja otsides ühiseid seisukohti vajaliku poliitilise aluse loomiseks, mis tagaks väinaüleste suhete rahuliku ja püsiva arengu ning jätkama neid suhteid puudutavat dialoogi, et tugevdada kaubavahetust ja koostööd, eelkõige edendades väinaülese “kolme otsühenduse” loomist (post, transport ja kaubandus);

4.

rõhutab, et kõik Hiina ja Taiwani vahelised kokkulepped saavad põhineda ainult mõlemat poolt rahuldaval alusel; on seisukohal, et väinaülesed suhted tulevikus sõltuvad mõlema poole valmisolekust näidata üles paindlikkust; toetab Taiwani saavutusi täielikult väljakujundatud demokraatliku süsteemi loomisel, sotsiaalse pluralismi ja inimõiguste ning õigusriigi austamisel ning on seisukohal, et 23 miljoni Taiwani elaniku tahet ja heakskiitu tuleb austada ja arvestada poolte vahel loodetavasti rahumeelse tulemuseni jõudmisel;

5.

on vastu eraldumisvastasele seadusele, kuna see on vastuolus rahvusvahelise õigusega ning kujutab endast vahendit, mis ei saa viia “rahumeelse riikliku taasühendamiseni” nagu oli selle algne eesmärk ning seetõttu kahjustab see õrna julgeoleku tasakaalu Kaug-idas;

6.

soovitab tungivalt nõukogul ja komisjonil säilitada relvaembargo kuni Hiinas on tehtud suuremaid edusamme inimõiguste vallas ja väinaülestes suhetes ning kuni ELi relvamüügi toimimisjuhend on õiguslikult siduv;

7.

kutsub Hiinat üles järk-järgult inimõigusi kehtestama ja koheselt ratifitseerima tsiviil- ja poliitiliste õiguste leping;

8.

tervitab 30. juunist1. juulini 2005. aastal Bernis (Šveits) sino-tiibeti dialoogi raames toimunud neljandate kõneluste esimese vooru taasalustamist ja kutsub üles neid kõnelusi jätkama;

9.

kutsub üles Taiwani paremale esindatusele rahvusvahelistes organisatsioonides ning kordab oma nõudmist komisjonile ning liikmesriikidele toetada Taiwani taotlust Maailma Terviseorganisatsiooni vaatleja staatuse saamiseks;

10.

on sügavalt mures Põhja-Korea 10. veebruari 2005. a avalduse üle tuumarelvade omamise kohta ning oma osaluse katkestamise üle tuumaprogrammi käsitlevates kuuepoolsetes kõnelustes määramata ajaks;

11.

nõuab, et Põhja-Korea taasühineks tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga, tühistaks oma otsuse osaluse katkestamise kohta kuuepoolsetes kõnelustes ning lubaks kõneluste jätkamist leidmaks rahumeelne lahendus Korea poolsaarel tekkinud kriisile;

12.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles pakkuma rahalist toetust raske kütteõli varudele, et rahuldada Põhja-Korea primaarenergia vajadused seoses Yongbyoni tehase kinnitust leidnud sulgemisega; tervitab ELi osalust Korea Energiaarengu Organisatsioonis (KEDO); kahetseb Charles Kartmani KEDO esimeheks taasnimetamise blokeerimist; palub komisjonil ja nõukogul viia läbi vajalikud sammud seoses ELi osalusega kuuepoolsetel kõnelustel tulevikus;

13.

kutsub Jaapani, Hiina ja Korea poolsaare valitsusi peatama igasugune üksteise vastu suunatud tegevus, alustama riikidevahelist dialoogi ametlikul ja mitteametlikul tasandil eesmärgiga jõuda ühiste arusaamadeni ajaloost ning jõuda valitsuste ja rahvuste lõpliku leppimiseni, mis on oluliseks rahu ja stabiilsuse aluseks Kaug-Idas;

14.

märgib Jaapani mõistetavat soovi üle vaadata oma põhiseadus, mis koostati pärast Teist maailmasõda ning märgib agressiivsest sõjalisest tegevusest hoidumise kohustusest kinnipidamise sümboolset tähtsust;

15.

nõuab tungivalt kõikidelt Kaug-Ida riikidelt kahepoolsete kokkulepete sõlmimist, et leida lahendus lõpetamata territoriaalvaidlustele, eriti:

a)

Teise maailmasõja lõpus Nõukogude Liidu poolt okupeeritud ja praegu Venemaa poolt okupeeritud “Põhja territooriumide” tagastamine Jaapanile;

b)

vaidlused Dokdo/Takeshima saarte kuuluvuse üle Lõuna Korea ja Jaapani vahel;

c)

vaidlused Senkaku-Daioyutai kuuluvuse üle Jaapani ja Taiwani vahel;

16.

kutsub Kaug-Ida riike üles leppimisele kuuskümmend aastat pärast Teise maailmasõja lõppu ning looma vastastikkuse mõistmise ja koostöö süsteemi, et tagada kestev rahu ja stabiilsus Kaug-Idas, ning teatab oma valmidusest nende püüdluste toetamisel;

17.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ja käesolevas resolutsioonis märgitud riikide valitsustele ja parlamentidele.


(1)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0132.

(2)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0150.

(3)  EÜT C 40, 7.2.2001, lk 428.

P6_TA(2005)0298

Miinivaba maailm

Euroopa Parlamendi resolutsioon miinivaba maailma kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ning kinnitades oma seniseid resolutsioone maamiinide, kildmürskude ja lõhkemata lahingumoona kohta;

võttes arvesse ELi miinivastase tegevuse strateegiat 2005-2007;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ajutise delegatsiooni aruannet jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooni osalisriikide esimesel ülevaatekonverentsil, mis toimus Nairobis, Keenias, 28. novembril - 3. detsembril 2004. aastal;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.

A kinnitades taas oma 16. juuni 2005. aasta kuulamisel väljendatud otsustavust anda panus tõeliselt miinivaba maailma saavutamisse;

B.

kinnitades oma otsustavust teha lõpp jalaväemiinide poolt põhjustatud kannatustele ja õnnetusjuhtumitele, mis igal aastal tapavad ja vigastavad tuhandeid inimesi, peamiselt süütuid ning kaitsetuid tsiviilisikuid ja eriti lapsi, takistavad majanduslikku arengut ning ülesehitust, pidurdavad põgenike ja riigi siseselt ümberasustatud isikute naasmist kodupaika, rikuvad üldiselt kõige põhilisemaid inimõigusi ning millel on teisi tõsiseid tagajärgi veel aastaid peale nende kohaleasetamist;

C.

tuletades meelde, et oma sotsiaalsete, majanduslike, keskkonna- ja humanitaaralaste tagajärgede tõttu kujutavad jalaväemiinid, ükskõik kuhu nad ka paigutatakse, pikemas plaanis tõsist ohtu inimeste julgeolekule;

D.

arvestades, et käesolevaks ajaks on 1997. aasta jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooni (tuntud ka miinide keelustamise lepinguna) ratifitseerinud või sellega ühinenud 144 ja lisaks allkirjastanud veel kaheksa riiki, kuid tunneb muret selle üle, et 50 riiki, sealhulgas mõned ELi liikmesriigid jäävad konventsioonist kõrvale, ja on eriti mures ühe ELi liikmesriigi pärast, kes pole konventsiooni allkirjastanud, ratifitseerinud ega sellega ühinenud;

E.

arvestades, et vastavus konventsiooniga püsib jätkuvalt tugevana, 69 osalisriiki on lõpetanud oma varude likvideerimise, üle 38,3 miljoni miini on hävitatud, veel 13 riigis on miinide hävitamise protsess käimas; arvestades, et kõik osalisriigid, kes on jõudnud oma varude hävitamiseni tähtaegselt, on seetõttu teatanud selle edukast lõpuleviimisest;

F.

arvestades, et sellele edule vaatamata on hinnanguliselt 180-185 miljonit jalaväemiini veel ladudes ja et 83-s riigis üle maailma, sealhulgas 54-s osalisriigis on ikka veel piirkondi, kuhu on paigutatud maamiinid;

G.

arvestades, et igal aastal tuleb juurde ikka veel 15 000 kuni 20 000 uut ohvrit, enamik neist tsiviilisikud ja paljud neist lapsed, lisandudes üle kogu maailma olevatele sadadele tuhandetele ellujäänud miiniohvritele, kes vajavad hoolitsust ja abi kogu ülejäänud elu vältel, ning arvestades, et lõviosas miinide tõttu kannatanud riikides jääb abi, mida on võimalik pakkuda maamiiniohvrite taastusraviks ja ühiskonda tagasitoomiseks, lootusetult ebapiisavaks;

H.

arvestades, et konventsioon nõuab osalisriikidelt kõikide jalaväemiinide hävitamise tagamist mitte hiljem kui 10 aasta jooksul pärast konventsiooni jõustumist ja nõuab osalisriikidelt, kes on selleks suutelised, andma abi selle eesmärgi poole liikumiseks;

I.

tunnistades seetõttu konventsiooni osalisriikide esimese ülevaatekonverentsi, mis toimus Nairobis (Keenias) 29. novembril - 3. detsembril 2004 (Nairobi miinivaba maailma tippkohtumine) ja osalisriikide poolt tippkohtumisel vastuvõetud tegevuskava tähtsust;

J.

arvestades, et tänapäeval on enamikul juhtudest tegemist kas sisekonfliktide või kodusõdadega ning maamiine võivad sealjuures paigaldada nii riiklikud sõjajõud mõlemalt poolt kui valitsusvälised relvastatud osalejad;

K.

tunnustades tehtud jõupingutusi ja saavutatud edu valitsusväliste relvastatud osalejate kaasamisel, et keelata maamiinide kasutamine, ning väljendades veel kord, et see ei tähenda valitsusväliste relvastatud osaliste või nende tegevuse toetamist või legitiimsuse tunnistamist;

L.

arvestades, et rahvusvahelisel üldsusel on moraalne kohustus taotleda konfliktide kõikidelt osapooltelt, nii riiklikelt kui valitsusvälistelt relvastatud osalejatelt, mõistmist lõpetada jalaväemiinide kasutamine, selleks et saavutada nende ebainimlike relvade tõeliselt kõikehõlmav keelustamine; arvestades, et rahvusvahelisel üldsusel ja eriti endistel põhilistel tootjatel, eksportijatel ning kasutajatel on moraalne kohustus pakkuda abi ja vahendeid miinivastaseks tegevuseks suuremal määral, kui seda näevad ette nimetatud konventsioonist tulenevad õiguslikud kohustused;

M.

tunnistades veokivastaste miinide laia levikut vähemalt 56 riigis, põhjustades kauakestvat humanitaarprobleemi sellistes riikides nagu Afganistan, Angola, Eritrea, Etioopia ja Sudaan;

N.

kinnitades, et iga liiki käsitsemisvastaste seadeldiste eesmärk on demineerimisega tegelevate isikute hävitamine ja seetõttu kujutavad need ohtu ka tsiviilelanikkonnale,

1.

väljendab oma tõsist muret maamiinide ja lõhkemata lahingumoona kahjuliku ja ulatusliku mõju pärast tsiviilelanikkonnale, eriti lastele;

2.

kutsub üles kõiki riike, kes ei ole veel allkirjastanud nimetatud konventsiooni, ühinema sellega viivitamata ja nõuab tungivalt, et kõik riigid, kes on allkirjastanud, kuid ei ole konventsiooni veel ratifitseerinud, teeksid seda viivitamata;

3.

kutsub kõiki miinide tõttu kannatanud riike, kes ei ole konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud, võtma kõik vajalikud meetmed, et leevendada miinide tõttu kannatanud piirkondade elanike kannatusi, viies läbi demineerimist ja võimaldades üleelanutele asjakohast abi ning anda vabatahtlikult teavet, et muuta ülemaailmne miinivastane tegevus tõhusamaks (konventsiooni artiklis 7 viidatud läbipaistvuse aruanded);

4.

kutsub Ameerika Ühendriike üles kaaluma veel kord oma veebruaris 2004 tehtud avaldust, et ta ei liitu konventsiooniga, et ta jätab oma 8,8 miljonit “intelligentset” (iselõhkevat) kasutuskõlblikku jalaväemiini kusagile määramatusse paika maailmas ja et ta jätab oma 1,2 miljonit “ebaintelligentset” (iselõhkematut) jalaväemiini kasutamiseks Koreas kuni aastani 2010; lisaks kutsub Ameerika Ühendriike üles mitte jätkama ükskõik millise laskemoona, sealhulgas niinimetatud Spyder-süsteemi tootmist, kaubandust või kasutamist, mis võiks kuuluda konventsiooni kohaselt jalaväemiinide määratluse alla; kutsub Ameerika Ühendriike üles lõpetama viivitamatult jalaväemiinide toimetamine ELi liikmesriikidesse ja teistesse sõbralikesse riikidesse; kutsub Hiinat veel kord üle vaatama jalaväemiinide tootmist ja hävitama oma meeletud varud, mis on hinnanguliselt üle 100 miljoni jalaväemiini, enamikul neist puuduvad iselõhkemise, isedeaktiveerumise ja tuvastamise mehhanismid; kutsub Venemaad üles lõpetama jalaväemiinide kasutamine Tšetšeenia konfliktis ja viima minema senini oma jõudude käsutuses olevad varud Gruusiast ja Tadžikistanist;

5.

kutsub laienenud Euroopa Liidu kolme liikmesriiki, kes pole veel ratifitseerinud või ühinenud nimetatud konventsiooniga seda viivitamatult tegema;

6.

kutsub kõiki osalisriike üles rakendama täielikult Nairobi tegevuskava, et saavutada konventsiooni humanitaar- ja relvitustamiseesmärgid perioodil 2005-2009, milleks on:

a)

kiirendada demineerimist ja tagada, et miinide tõttu kannatanud osalisriigid oleksid suutelised tulema jalaväemiinide kõrvaldamisel toime kümneaastase tähtajaga, mis lõpeb 2009. aastal;

b)

teostada miinide tõttu kannatanute ja nende perekondade õigust saada kohest, piisavat ja asjakohast abi;

c)

esitada konventsioonis nõutavaid igakülgseid läbipaistvuse aastaaruandeid ja lülitada sinna järgmine teave: ohvriabi, kavatsetavad eesmärgid ja miinide tegelik kasutamine artikli 3 kohaselt, astutud sammud tagamaks, et claymore-tüüpi miine tohib kasutada üksnes käskluse peale lõhatavana, ja välismaised jalaväemiinide varud;

d)

jõuda kõigi osalisriikide ühise arusaamiseni konventsiooni artiklite 1, 2 ja 3 kohaldamise osas, kuna need puudutavad ühisoperatsioone, veokivastaseid miine tundlike sütikutega ja miine, mis on mõeldud treeninguks ja väljaarendamiseks, ning eelkõige, et iga miin, mis võiks lõhkeda inimese juuresolekul, lähedusesviibimisel või inimese puudutusel, on jalaväemiin ning nimetatud konventsiooniga keelatud; rõhutab eriti, et see hõlmab komistustraate, traatseadeldisi, kaldvardaid, survetundlikke sütikuid, käsitsemisvastaseid seadeldisi ja sarnaseid sütikuid;

e)

arendada välja ja võtta vastu artiklis 9 nõutud riiklikud rakendusmeetmed, sealhulgas kriminaalõigusmeetmed, et vältida ja takistada konventsiooniga keelatud tegevusi;

7.

kutsub komisjoni üles süvalaiendama nimetatud konventsioonile juurdepääsu ja selle vastavust kolmandate riikide arenguprogrammidega juhtudel, kui jalaväemiinid takistavad majanduslikku ja sotsiaalset arengut; kutsub liikmesriike üles looma erilisi ajendeid nimetatud konventsiooniga ühinemiseks ja sellega vastavuses olemiseks riikidele, kus jalaväemiinid otseselt ei mõjuta majanduslikku ega sotsiaalset arengut;

8.

kutsub nimetatud konventsiooni osalisriikideks olevaid liikmesriike üles püüdlema jalaväemiini mõiste võimalikult laia tõlgendamise poole, et see haaraks, sõltumata sellest tehnilisest kategooriast (veokivastane miin, jalaväemiin), mille alla nad kuuluvad, kõiki neid maamiine, mis võivad inimese poolt ettekavatsematult lõhkeda;

9.

kordab oma seisukohta, et miinivaba maailma on võimalik saavutada üksnes siis, kui keelatud on igat liiki miinid, mitte ainult teatud tüüpi maamiinid; rõhutab, et see hõlmab ka igat liiki veokivastaseid miine; kutsub ELi ja tema liikmesriike üles haarama juhtohjad selle eesmärgi saavutamiseks;

10.

kutsub Euroopa Liitu üles tugevdama Euroopa juhtivat rolli ülemaailmses relvitustamises, eesmärgiga korrata nimetatud konventsiooni edulugu muudes valdkondades, nimelt veokivastaste miinide, kildmürskude ning väike- ja kergrelvade valdkonnas;

11.

kutsub kõiki miinide tõttu kannatanud osalisriike tagama, et miinivastane tegevus ja ohvriabi oleksid lülitatud nende riiklike prioriteetide hulka ning vajaduse korral nende riiklikesse, piirkondlikesse ja sektori arengukavadesse ning programmidesse;

12.

kutsub osalisriike ja komisjoni üles tugevdama oma abi seda vajavatele osalisriikidele, et eeskätt parandada ja suurendada miinide tõttu kannatanutele ja nende perekondadele antavat abi, et tagada 2009. aastal esimestest miinidest puhastamise tähtaegadest kinnipidamine, et hävitada varud, mis võib osutuda eriliseks väljakutseks hävitamisele kuuluvate miinide tüüpide ja koguste ning nende varude asukohtade ja tingimuste tõttu, ning et teha selline abi võimalikuks ka valitsusväliste relvastatud osalejate kontrolli all olevates piirkondades;

13.

kutsub üles kõiki relvastatud valitsusväliseid relvastatud osalejaid allkirjastama jalaväemiinide kasutamise täielikust keelust kinnipidamist ja koostööd miinivastases tegevuses käsitlevale kohustavale aktile Genfi üleskutse raames ning nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon jätkaksid jõupingutusi valitsusväliste relvastatud osalejate veenmiseks võtmaks kohustusi selles valdkonnas;

14.

nõuab, et eraldataks rohkem vahendeid humanitaardemineerimiseks, varude hävitamiseks, miiniohualaseks väljaõppeks ja miiniohvrite hooldamiseks, taastusraviks ning sotsiaalseks ja majanduslikuks taaslõimumiseks valitsusväliste relvastatud osalejate kontrolli all olevates piirkondades;

15.

kutsub üles kõiki riike, kes on selleks suutelised, aitama poliitiliste ja diplomaatiliste vahenditega toetada tööd, mida teevad vastavad valitsusvälised organisatsioonid, kaasates mitteriiklikke osalejaid, nagu Genfi üleskutse ja Rahvusvahelise Maamiinide Keelustamise Liikumise riiklikud liikumised;

16.

kutsub asjaosalisi riike üles sisekonflikti korral hõlbustama selliste valitsusväliste organisatsioonide tehtavat tööd ja kutsub eriti Colombia valitsust üles lihtsustama ka humanitaardemineerimisprogramme ja sellega kohalike või piirkondlike kokkulepete raames seotud tegevusi tsiviilelanikkonna heaks; on arvamusel, et humanitaardemineermise kontrolli protsessi hõlbustamise ebaõnnestumine on nimetatud konventsiooni inimsõbraliku vaimu rikkumine;

17.

tervitab ELi lubadust anda perioodil 2005-2007 oma uue miinivastase strateegia jaoks 140 miljonit eurot; nõuab tungivalt, et EL tagaks nende vahendite kinnitamise aastate kaupa eelarveliste otsustega ja et võimaldataks piisavalt vahendeid pärast 2007. aastat;

18.

kutsub osalisriike üles tagama konventsiooni rakendamise läbipaistvus, kaasates eriti riikide parlamente ja üldsust;

19.

kutsub osalisriike, eriti neid, kes on ELi liikmesriigid, üles tagama, et nende poolt demineerimiseks suunatavad rahalised vahendid läheksid osaliselt siseriiklike demineerimisüksuste arendamiseks ja et demineerimisabi kestaks kuni kõikide teadaolevate või oletatavate mineeritud alade puhastamiseni;

20.

soovitab siiski, et EL võiks anda rahalist toetust konventsioonis mitteosalevatele riikidele humanitaaralaste hädaolukordade puhul; kordab veel kord, et see toetus peab sõltuma saajariigi poolt üles näidatud poliitilisest tahtest liikuda konventsiooniga ühinemise suunas;

21.

kutsub ELi ja tema liikmesriike üles keelustama asjakohaste õigusaktidega oma jurisdiktsiooni või kontrolli all olevate finantsasutuste otsesed või kaudsed investeeringud ettevõtetesse, mis on seotud jalaväemiinide tootmise, varumise või üleandmisega või on muul viisil seotud selliste vaidlusaluste relvasüsteemidega nagu kildmürsud;

22.

kutsub Euroopa Liitu ja tema liikmesriike üles tagama vastavuse õigusaktidega, mis keelavad investeeringud jalaväemiinide tootmisega seotud ettevõtetesse, luues tõhusad kontrolli- ja karistusmehhanismid. on arvamusel, et see tähendab finantsasutuste kohustust kehtestada täieliku läbipaistvuse poliitika ettevõtete suhtes, millesse nad investeerivad;

23.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE peasekretärile, Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele, Rahvusvahelisele Maamiinide Keelustamise Liikumisele, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, Ameerika Ühendriikide, Vene Föderatsiooni ja Hiina Rahvavabariigi valitsustele ja parlamentidele, Nairobi miinivaba maailma tippkohtumise presidendile, Aafrika Liidule ja Üleaafrikalisele parlamendile.

P6_TA(2005)0299

Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju arengumaades

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Ühenduse laenutegevuse mõju kohta arengumaades (2004/2213(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni aruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa ühenduste laenutegevuse kohta 2003. aastal (SEK(2004)1073) ja lisatud komisjoni töödokumenti (SEK(2004)1074);

võttes arvesse EÜ arengupoliitika ja välisabi 2004. aasta aruannet (KOM(2004)0536 ja lisatud komisjoni töödokumenti (SEK(2004)1027);

võttes arvesse Commonwealth'i sekretariaadi uuringut “Euroopa Investeerimispank ja AKV riigid: efektiivne partnerlus?”;

võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga dokumenti “Investeerimisrahastu projektide arengumõju hindamise raamistik”;

võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi, mis puudutavad dokumenti “Euroopa Investeerimispanga välislaenude mandaadi läbivaatamine”;

võttes arvesse arengukomisjoni tellitud välisuuringut “Euroopa Investeerimispanga laenamistehingute arengumõju Cotonou ja ALA raamistikus” (1);

võttes arvesse oma 20. jaanuari 2000. aaasta resolutsiooni inimõiguste rikkumiste kohta seoses nafta- ja torujuhtmeprojektiga Tšaadis ja Kamerunis (2);

võttes arvesse oma 5. veebruari 2002. aasta resolutsiooni Euroopa Investeerimispanga 2000. aasta aruande kohta (3);

võttes arvesse oma 21. novembri 2002. aasta resolutsiooni Euroopa Investeerimispanga 2001. aasta aruande kohta (4);

võttes arvesse oma 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni Euroopa Investeerimispanga 2002. aasta tegevusaruande kohta (5);

võttes arvesse arengukomisjonis 18. jaanuaril 2005 toimunud kuulamise tulemusi;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A6-0183/2005),

A.

arvestades, et Euroopa Investeerimispank on laenumahuga 40 miljardit eurot maailma suurim avalik krediidiandja;

B.

arvestades, et Euroopa Investeerimispank tegutseb enam kui sajas arenguriigis, Vahemeremaades, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikides ja Aasia ja Ladina-Ameerika (ALA) riikidess ning viib Vahemeremaades ja AKV riikides ellu Euroopa Liidu (EL) olulisi arenguprogramme, arengumaadele krediidi andmise viisid ei ole aga defineeritud nüüdisaegse poliitilise mandaadi alusel;

C.

olles teadlik, et Euroopa Investeerimispank on teinud viimastel aastatel suuri jõupingutusi, et järgida Euroopa Parlamendi konstruktiivseid ettepanekuid;

D.

arvestades, et Euroopa Investeerimispank vaatab praegu uuesti läbi oma poliitikat seoses avalikkuse juurdepääsuga teabele, mis peab arvestama Aarhusi konventsiooni kohaldamisest Euroopa institutsioonide suhtes tulenevaid nõudeid seoses juurdepääsuga teabele, avalikkuse osalemisega otsuste tegemisel ning juurdepääsuga õigusemõistmisele keskkonnaga seotud valdkondades;

E.

arvestades, et Euroopa Investeerimispank tegutseb sõltumatu pangana, millel on siiski kohustused oma osanike - ELi 25 liikmesriigi - ees;

F.

arvestades, et vähemalt Cotonou lepingu investeerimisvahendite raames teostatavate projektide osas täpsustab Euroopa Investeerimispank uues arengumõju hindamise raamistikus väljapoole ELi laenamise osas oma 2004. aasta keskkonnaaruandes avaldatud toetust ÜRO Keskkonnaprogrammi rahastamisasutuste poolsele aruandele keskkonna ja säästva arengu kohta ning ekvaatori põhimõtetele;

G.

olles teadlik erilistest ohtudest, mis puudutavad krediidi andmist paljudes arengumaades, millele Euroopa Investeerimispank peab olema suuteline jõuliselt vastu astuma;

H.

olles teadlik Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse jõupingutustest saavutada aastatuhande arengueesmärkide realiseerimisega arengupoliitikas lõpuks otsustav läbimurre,

1.

tänab Euroopa Investeerimispanka tema erilise dialoogi- ja informeerimisvalmiduse eest;

2.

tervitab, et Euroopa Investeerimispank toetab Cotonou lepingus määratletud ja kaheksa aastatuhande arengueesmärgiga kooskõlas olevaid ELi arengupoliitilisi eesmärke, ja võtab laenu andmise tingimusena aluseks toetatavate projektide olulisuse aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel oma oma uue arengumõju hindamise raamistiku investeerimisvahendite raames teostatavate projektide puhul, nõuab siiski nende tingimuste laiendamist kõikidele Euroopa Investeerimispanga toetatud projektidele arengumaades;

3.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles oma projektide tulemuste hindamisel kasutusele võtma ka komisjoni poolt aastatuhande arengueesmärkide suhtes määratletud võtmenäitajad ja integreerima neid oma arengumõju hindamise raamistikku; soovitab Euroopa Investeerimispangal luua vaid direktorite nõukogu ees vastutav sõltumatu hindamisüksus, et seega mitmepoolsete arengupankade kehtestatud standardeid järgida;

4.

kutsub komisjoni üles integreerima Euroopa Investeerimispank ja selle projektikavad vastavalt Barcelonas võetud kohustustele arengupoliitiliste meetmete paremaks koordineerimiseks ja ühtlustamiseks komisjoni ja liikmesriikide planeerimisse;

5.

kiidab Euroopa Investeerimispanka vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamise eest komisjoni ja Maailmapangaga 2004. aasta mais ning kutsub Euroopa Investeerimispanka üles intensiivistama eesmärkide, tingimuste ja metoodika koordineerimist Euroopa arenguabi rahastamise asutustega (EDFI) ja koostööd Interact-võrgustikus, et tagada Euroopa Investeerimispanga täiendav panus komisjoni ja liikmesriikide abinõude rahastamisse;

6.

kiidab Euroopa rahastamispartnerite aktsiaseltsi (European Financing Partners S.A.) asutamist Euroopa Investeerimispanga ja kümne EDFI-partneri poolt ja kutsub Euroopa Investeerimispanka üles taotlema edasisi ühenduse finantseeritavaid projekte koos teiste arenguabi rahastamise asutustega ning eelkõige kontrollima riski hajutamise mudeleid, mis sisaldavad esimese osamakse kaotamist;

7.

soovitab komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal pakkuda nõukogule ja Euroopa Parlamendile välja uus integreeritud lähenemis- ja korraldamisviis ELi välisabi programmitööks ja kättetoimetamiseks ELi tulevaste finantsperspektiivide ettevalmistamise ja Euroopa Investeerimispanga järgmise põlvkonna välismandaatide raamistikus; see ettepanek peaks võimaldama komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja kahepoolsete arengualaste koostööasutuste inim- ja finantsressursside potentsiaalsete sünergiate optimaalset kasutamist ja seadma eesmärgiks ELi välisabi üldefektiivsuse, sidususe, läbipaistvuse ja nähtavuse kindlustamise aastatuhande eesmärkide saavutamisel;

8.

kiidab Euroopa Investeerimispanka, et see on projektiseire jätkuna valitsusväliste organisatsioonide ja avalikkuse seisukohti juba arvesse võtnud, kutsub Euroopa Investeerimispanka siiski üles pidama neid konsultatsioone kohaliku osaluse ja vastuvõetavuse suurendamiseks juba laenutaotlustele nõusoleku andmise faasis ja dokumenteerima tulemused komisjoni ja liikmesriikide jaoks;

9.

kiidab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju aruande integreerimist Euroopa Investeerimispanga projektitsüklisse, soovitab siiski tungivalt lülitada nõusoleku andmise analüüsi dokumentide kataloogi ka aastatuhande arengueesmärkide näitajatest lähtuv ülevaade investeeringu sotsiaalsetest ja tööhõivepoliitilistest tagajärgedest;

10.

kutsub liikmesriike panga omanikena üles andma sellele ALA regiooni jaoks aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks vajalik arengupoliitiline mandaat ja eemalduma senisest välismajandusabi ülimuslikkusest;

11.

kutsub nõukogu üles suurendama Euroopa Investeerimispanga tegevusmahtu ALA regioonis; ootab Euroopa Investeerimispangalt majanduslikult nõrgemate riikide eelistamist nimetatud regioonis tegutsemisel;

12.

soovitab Euroopa Investeerimispangal laiendada oma strateegiadokumenti “Loodusõnnetuste järgsete ülesehitus- ja taastamisprojektide rahastamine” väljaspool Euroopa Liitu ja selle kandidaatriike paiknevatele regioonidele ja soovitab nõukogul ja komisjonil töötada Euroopa Investeerimispanga jaoks välja hädaabi mandaat, mis lubab pangal näiteks ALA regioonis praegu välismajandusabi alal sätestatud kriteeriumidest sõltumatult anda efektiivset ja regiooni arengut soodustavat ülesehitustoetust;

13.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles eraldama vajalikke vahendeid, et Euroopa Investeerimispanga poolt tsunamijärgseks ülesehitustööks eraldatud krediidivahendeid oleks võimalik jaotada Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni kriteeriumide alusel;

14.

kutsub komisjoni üles astuma koos Euroopa Investeerimispangaga läbirääkimistesse Rahvusvahelise Valuutafondiga eesmärgiga võimaldada arengumaades avalikus sektoris üldhuviteenuste osutamise projektide rahastamist, et saavutada edusamme üldhuviteenuste alal ja luua sel viisil alus investeeringutele erasektoris;

15.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles Cotonou lepingus ette nähtud intressitoetuste instrumenti intensiivsemalt rakendama, et võimaldada võlgadega koormatud arengumaadele investeeringuid üldhuviteenuste valdkonnas;

16.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles aktualiseerima arengumaade suhtes teostatava krediidipoliitika valdkondlikke eesmärke eelkõige energia, metsamajanduse, transpordi, vee- ja jäätmemajanduse valdkondades ning võtma arvesse erainvestorite tagasitõmbumise põhjuste analüüsi;

17.

soovitab sisse seada Euroopa Investeerimispanga eelarverida teadmiste siirde ja tehnilise toe jaoks;

18.

ootab Euroopa Investeerimispangalt tema esimeste projektide positiivsete kogemuste põhjal tegutsemise olulist intensiivistamist väikelaenude valdkonnas ja sealjuures eriti naiste toetamist ettevõtluse alustamisel; kutsub Euroopa Investeerimispanka üles sealjuures lähtuma vaeste abistamise nõustamisrühma (CGAP) ja komisjoni koostöös välja töötatud soovitustest;

19.

nõuab Euroopa Investeerimispangalt suuremal määral krediidi andmist kohalikes valuutades ja oma võimaluste kontrollimist kohalike valuutade toetamiseks Euroopa Investeerimispanga tegevuse kaudu;

20.

kutsub komisjoni üles teostama veel 2005. aastal uuringut kontrollimaks, kas võrrelduna Ameerika Ühendriikide Riigikassa võlakirjadega on eurovõlakirjade väljaandmisega Euroopa Investeerimispanga poolt võimalik saada olulises mahus vahendeid Euroopa Investeerimispanga tegevuse intensiivistamiseks arengupoliitiliste eesmärkide saavutamisel;

21.

palub Euroopa Investeerimispangal koostada lühikese aja jooksul teostatavusuuring, kas eurodes antavate starditoetustega ja Euroopa Investeerimispanga osalusega oleks võimalik asutada Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas regionaalfondid sarnaselt Jaapani valitsuse poolt välja pakutud Aasia Arengufondi loomisega;

22.

ootab, et Euroopa Investeerimispank arendaks edasi oma erasektorile krediidi andmise suuniseid, mis peavad põhinema inimõiguste austamisel, keskkonna- ja sotsiaalstandardite järgimisel kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste standarditega, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standarditest kinnipidamisel ja vajaduse korral Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni suunistel paljurahvuseliste ettevõtete jaoks, ja ootab suuniste järgimise kontrollimist Euroopa Investeerimispanga poolt;

23.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles ühtlustama investeerimisrahastu projektide arengumõju hindamise raamistik rahvusvaheliste arengu hindamise standarditega ja lihtsustama Euroopa Parlamendi ja rahvusvahelise kodanikuühiskonna esitatud märkuste hõlmamist sellesse läbivaatamisprotsessi;

24.

kutsub Euroopa Investeerimispanka eelkõige üles mitte toetama projekte, mis viivad looduslike elupaikade hävimiseni, aitavad kaasa loodusvarade illegaalsele ärakasutamisele, hõlmavad ELis keelatud või keelustamisele kuuluvate ainete valmistamist, või rahastada Maailma Tammide Komisjoni (WCD) kriteeriumidele mittevastavate tammide ehitamist; pöördub Euroopa Investeerimispanga poole üleskutsega järgida Maailmapanga kaevandustööstuse revisjoni (“Extractive Industry Review”, jaanuar 2004) soovitusi;

25.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles tagama, et tema laenudega ALA ning AKV piirkonnas kaasneksid meetmed, mis parandavad laenude keskkonnaalast jätkusuutlikkust, muuhulgas läbi:

projektide rahastamise kõigis neljas Euroopa Investeerimispanga keskkonna valdkonnas, kaasa arvatud eelkõige loodusliku keskkonna kaitsmise projektid;

kõikide hüdroenergia projektide hindamise WCD juhiste alusel juba varases projektitsüklis;

kooskõlas aastatuhande arengueesmärkidega laenamise suurendamise veesektoris praeguselt 3%-lt AKV ja 8%-lt ALA riikides vähemalt 20%-ni oma piirkondlikust laenuportfellist, eelkõige laenude andmise kaudu kohalikele äriühingutele jätkusuutlike väikeprojektide jaoks;

laenamise suurendamise taastuvenergia projektide jaoks AKV ja ALA piirkondades, peegeldades Euroopa Investeerimispanga globaalset kohustust saavutada 2006. aastaks taastuvenergiale laenamise osakaaluks 15% kogu energialaenude portfellist ja 2010. aastaks 50%;

26.

kutsub komisjoni üles toetama Euroopa Investeerimispanga suurenenud laenamist keskkonnaprojektidele ALA ja AKV piirkondades, andes 3% intressitoetust, nii nagu on edukalt tehtud MEDA programmi raames, ning andes 5% intressitoetust uutele taastuvenergia projektidele;

27.

nõuab, et Euroopa Investeerimispank rakendaks efektiivseid korruptsiooni- ja rahapesuvastaseid meetmeid ja võtaks endale laiaulatusliku korruptsioonivastase poliitika raames kohustuse toetada ainult lepinguid, mis on sõlmitud avatud ja läbipaistva läbirääkimisteprotsessi tulemusena ning mis kohustavad Euroopa Investeerimispanga kliente arengumaades tõendama, et nende käsutuses on adekvaatsed sisekontrollisüsteemid altkäemaksu juhtumite ja korruptsiooni avastamiseks; nõuab lisaks sellele, et Euroopa Investeerimispank uuriks kõiki korruptsioonikahtlusi ja edastaks need asjaomastele justiitsasutustele ning algataks süüdistatavate suhtes adekvaatsed sanktsioonid;

28.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles arendama oma peainspektoraati edasi sõltumatuks kaebuste mehhanismiks, mille poole on võimalik pöörduda kõigi projektide heaks kiitmise kriteeriumide asjus ja otse, mitte Euroopa ombudsmani kaudu, ning mis on seega avatud mitte üksnes ELi kodanikele, vaid ka inimestele, keda Euroopa Investeerimispanga rahastatavad projektid arengumaades puudutavad;

29.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles võtma arengumaadele laenu andmisel kasutusele vähem konservatiivne riskijuhtimine, mille ta võiks kindlustada, paigutades liikmesriikide antud arengurahade abil finantseeritavatest projektidest saadud tulud ühte riskifondi, mis võimaldaks tal rahastada rohkem väga kõrge riskiga projekte; kutsub Euroopa Investeerimispanka üles võtma ühenduse finantseeritavate kõrge riskiga projektide puhul kasutusele allutatud osamaksete instrumenti;

30.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles orienteeruma toetatavate projektide läbipaistvuse osas Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni järgi;

31.

kutsub Euroopa Investeerimispanka üles väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate parimal võimalikul viisil toetamise eesmärgil looma vahetu kohapealne esindatus ja tulevikus täielikult ära kasutama neid ressursse, mis on talle antud investeerimisvahendite juhtimiseks, samuti kaaluma nimetatud klientide rühmale laenu vahendamise organiseerimist arvelduskodadena funktsioneerivate, välistest ekspertidest moodustatud institutsioonide kaudu, et tõelise investeerimispangana lasta laenuvõtjatel riskikapitali sektoris panga soodsatest tingimustest suuremal määral osa saada, ning samal ajal välja töötama eraldi krediidiliini kohaliku erapangandussektori toetamiseks;

32.

soovitab alustada pidevat dialoogi Euroopa Parlamendi arengukomisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel;

33.

kutsub komisjoni üles andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal kokkuvõtlikult aru edust, mida Euroopa Investeerimispangaga kooskõlastatult läbi viidud programmid aastatuhande arengueesmärkide osas saavutavad;

34.

kutsub komisjoni üles esitama talle 2005. aasta septembriks vahearuannet läbirääkimiste kulgemise kohta Euroopa Investeerimispanga välislaenude mandaadi läbivaatamise teemal;

35.

kutsub komisjoni üles teostama veel 2005. aastal uuringut finants-, poliitiliste ja õigusalaste võimaluste kohta Euroopa Investeerimispanga arengumandaadi ja laenamisoperatsioonide tugevdamisel, seades sisse eraldi laenuvahendid Euroopa Investeerimispanga grupi eriüksuse raames, pöörates vajalikku tähelepanu Euroopa Investeerimispanga grupi AAA-krediidireitingu säilitamise vajadusele;

36.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles toetama Euroopa Parlamendi nõudeid Euroopa Investeerimispanga suhtes;

37.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Investeerimispangale, AKV-ELi nõukogule, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja Maailmapangale.


(1)  Projekt nr EP/ExPol/B/2004/09/06.

(2)  EÜT C 304, 24.10.2000, lk 211.

(3)  EÜT C 284 E, 21.11.2002, lk 111.

(4)  ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 390.

(5)  ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 1019.

P6_TA(2005)0300

Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus

Euroopa Parlamendi resolutsioon metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava rakendamise kiirendamise kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsust nr 1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm (1);

võttes arvesse FLEGTi käsitlevat ELi tegevuskava (komisjoni 21. mai 2003. aasta teatis “Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus (FLEGT) - ELi tegevuskava ettepanek” (KOM(2003)0251), mis kiideti heaks 13. oktoobri 2003. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu järeldustes FLEGTi kohta (2);

võttes arvesse 21. ja 22. detsembri 2004. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu järeldusi FLEGTi kohta;

võttes arvesse 28. juuni 2004. aasta keskkonna nõukogu järeldusi bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamise kohta 2010. aastaks;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) 19. jaanuaril 2004. aastal kirja kujul esitatud arvamust eelnimetatud komisjoni 21. mai 2003. aasta teatise kohta;

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus vabatahtliku FLEGT-litsentsisüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (KOM(2004)0515);

võttes arvesse Euroopa Kohtu 6. detsembri 2001. aasta arvamust (3), mis käsitleb Cartagena bioohutuse protokolli sõlmimise pädevust;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.

arvestades, et ebaseaduslik metsaraie kiirendab metsade hävitamist, bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja kliimamuutusi, õhutab kodusõdu ning ohustab rahvusvahelist julgeolekut altkäemaksude, organiseeritud kuritegevuse ja inimõiguste rikkumiste kaudu;

B.

arvestades, et Euroopa Liidul kui ühel suuremal puidu ja puidutoodete importijal on eriline vastutus rahvusvahelise üldsuse ja arengumaade ees;

C.

arvestades, et ebaseadusliku puidu ja puidutoodete odav import koos peamiste sotsiaalsete ja keskkonnastandardite eiramisega mõningate metsatööstuse osaliste poolt lööb tasakaalust välja rahvusvahelised turud, vähendab tootjariikide maksutulu ning seab ohtu töökohad nii importivates kui ka eksportivates riikides;

D.

arvestades, et laialt levinud ebaseaduslikel tegutsemistavadel põhinev ebaaus konkurents kahjustab neid Euroopa ettevõtteid, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis tegutsevad vastutustundlikult ning järgivad kehtivaid õigusnorme;

E.

arvestades, et EL on kohustunud võitlema ebaseadusliku metsaraie ja ebaseadusliku puidukaubanduse vastu vastavalt lubadustele, mida ta on andnud erinevatel rahvusvahelistel ja piirkondlikel foorumitel seoses metsaressursside ebaseadusliku kasutamise ja kaubanduse vastase võitluse ning metsaõigusnormide täitmise järelevalvega seotud inimeste ja asutuste suutlikkuse tõstmisega;

F.

arvestades, et Euroopa Ühenduse keskkonnapoliitika üks eesmärke on meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegeleda piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega (EÜ asutamislepingu artikkel 174); arvestades, et need rahvusvahelise tasandi küsimused sisaldavad muu hulgas bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja säästvat kasutamist;

G.

arvestades, et arengumaade säästev majanduslik ja sotsiaalne areng ning võitlus vaesuse vastu arengumaades on üks ühenduse arengukoostööpoliitika eesmärke (EÜ asutamislepingu artikkel 177); arvestades Maailmapanga 2002. aasta metsastrateegias välja toodud asjaolu, et “metsad toetavad 90% 1,2 miljardist äärmises vaesuses elavast arengumaade inimesest ellujäämist”;

H.

arvestades, et EÜ arengupoliitika kavandamisse ja rakendamisse tuleb integreerida keskkonnakaitse nõuded (EÜ asutamislepingu artikkel 6);

I.

arvestades, et FLEGTi tegevuskava sätestas prioriteetidena järgmised tegevused: kehtestada vabatahtlik litsentsisüsteem, mida rakendatakse ELi ja puitu tootvate riikide vaheliste partnerluslepingute kaudu; uurida võimalust võtta 2004. aasta keskpaigaks vastu täiendavad õigusaktid ebaseaduslikult raiutud puidu impordi kontrollimiseks; toetada tegevuskava eesmärke olemasolevate õigusaktide, näiteks rahapesu käsitlevate õigusaktide abil; rakendada keskkonnasäästlikku hankepoliitikat; toetada puitu tootvaid riike ja eraalgatusi;

J.

arvestades, et 13. oktoobri 2003. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu:

tunnistas, et komisjoni esitatud FLEGTi tegevuskava “moodustab osa ELi võetud kindlast kohustusest osaleda aktiivselt sellistes rahvusvahelistes protsessides nagu ÜRO metsafoorum (UNFF), bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) laiendatud tööprogramm metsade bioloogilise mitmekesisuse kohta, Rahvusvaheline Troopilise Puidu Organisatsioon (ITTO) ning ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES)”;

tunnustas tõsiasja, et “metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubandusega tuleb tegeleda säästva arengu, metsade säästva majandamise ja vaesuse vähendamise ning sotsiaalse õigluse ja riikliku suveräänsuse raamistikus”;

K.

arvestades, et komisjon esitas juulis 2004 ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus vabatahtliku FLEGTlitsentsisüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse, mida tuleks rakendada kahepoolsete piirkondlike või piirkondadevaheliste FLEGTi partnerluslepingute kaudu ning mis on kooskõlas FLEGTi tegevuskavaga, milles nimetati selliste lepingute üldiseks eesmärgiks “panust säästvasse arengusse seoses üldeesmärgiga edendada säästvat arengut, milles leppisid kokku EL ja tema kolmandatest riikidest partnerid ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel (WSSD)”;

L.

arvestades, et 21. ja 22. detsembri 2004. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu ergutas oma järeldustes komisjoni pakkuma välja täiendavad õiguslikke võimalusi, kuidas kontrollida ebaseaduslikult raiutud puidu importi,

1.

on pettunud FLEGTi tegevuskavas võetud erinevate kohustuste erakordselt aeglases täitmises;

2.

on pettunud, et komisjonil pole seni õnnestunud täita oma lubadust viia läbi analüüsi õiguslike võimaluste kohta, mille tulemused ta oleks pidanud tegevuskava kohaselt esitama 2004. aasta keskpaigaks ning mida soovisid nii keskkonna kui ka põllumajanduse ja kalanduse nõukogu;

3.

on pettunud, et komisjonil pole seni õnnestunud koostada üldise mõjuga õigusakti ettepanekut, mis keelab igasuguse ebaseadusliku puidu ja puidutoodete impordi, olenemata nende päritolust, ega edendada metsade säästvat majandamist ülemaailmselt, mida Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liikmed palusid juuniks 2004 teha;

4.

on pettunud, et liikmesriigid pole andnud komisjonile asjakohast teavet siseriiklike õigusaktide kohta, mida võiks ebaseadusliku metsaraie probleemiga tegelemisel rakendada, ning et teabevahetuseks pole loodud võrku;

5.

on sügavalt mures, et määruse ettepanekut, mis käsitleb vabatahtliku FLEGTi litsentsisüsteemi asutamist, mis annab FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimise mandaadi puitu tootvate riikidega, mis on üks FLEGTi tegevuskava nurgakive, koostatakse EÜ asutamislepingu artikli 133 alusel;

6.

nõuab seepärast tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid asuksid viivitamata täitma FLEGTi tegevuskava raames võetud kohustusi ning rahvusvahelisi kohustusi seoses bioloogilise mitmekesisuse, vaesuse vähendamise, metsade säästva majandamise ja kliimamuutuste leevendamisega;

7.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles astuma jõulisi ja kiireid samme FLEGTi tegevuskava rakendamiseks, muu hulgas tuleks:

komisjonil kauem viivitamata esitada õigusloomega seotud ettepanek, mis keelab ebaseaduslikku päritolu puidu ja puidutoodete impordi ELi, olenemata päritolumaast, ning edendada lõppeesmärgina ülemaailmselt sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikku metsamajandamist;

läbi vaadata olemasolevad siseriiklikud õigusaktid ning täiendavad õiguslikud võimalused, mis aitaksid tegeleda ebaseadusliku raie ja sellega seotud kaubandusprobleemidega;

luua tollidele, haldus- ja õigusasutustele ebaseaduslikku puidukaubandust käsitleva teabe vahetamiseks mõeldud ELi teabevõrk;

8.

kutsub komisjoni ja nõukogu üles muutma määruse ettepaneku, mis käsitleb vabatahtliku FLEGTi litsentsisüsteemi asutamist, mis annab FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimiste mandaadi, õiguslikuks aluseks EÜ asutamislepingu artikli 133 asemel artikkel 175 ja/või artikkel 179;

9.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et vabatahtlikud partnerluslepingud sisaldaksid partnerluspõhimõtteid, mis kohustavad tootvaid riike osalema ajaliselt piiratud tegevusprogrammis ning hõlmavad meetmeid metsandussektori halduse nõrkustega tegelemiseks, annavad panuse metsade sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikku majandamisse ning bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamisse ning edendavad sotsiaalset õiglust ja vaesuse vähendamist;

10.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama kodanikuühiskonna ja demokraatlikult valitud esindajate suuremat, tõhusat ja tähenduslikku osalemist FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimistel ja rakendamisel, samuti partnerriikide metsandusega seotud õigusaktide läbivaatamisel, et tuvastada nõrkused ning sotsiaalselt ja keskkondlikult ebaõiglased sätted ning vajadusel koostada muudatusettepanekud;

11.

nõuab kindlalt, et Euroopa Parlament oleks täielikult kaasatud FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimiste igasse etappi ning et teda teavitataks tehtud edusammudest;

12.

nõuab kindlalt, et komisjon ja liikmesriigid integreeriksid metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse järgmise vooru riigi strateegiadokumentide kavandamisse ja rakendamisse, eelkõige nendes piirkondades ja riikides, kus on märkimisväärsed metsaressursid, ning eraldaksid geograafiaga seotud eelarveridadelt piisavalt vahendeid suutlikkuse tõstmiseks ja olulisemate reformide elluviimiseks;

13.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


(1)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(2)  ELT C 268, 7.11.2003, lk 1.

(3)  Arvamus 2/00 EKL [2001] I-9713.

P6_TA(2005)0301

Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus

Euroopa Parlamendi resolutsioon kliiringu ja arvelduse kohta Euroopa Liidus (2004/2185(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga “Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus - tee edasi” (KOM(2004)0312);

võttes arvesse Giovannini töörühma esimest ja teist raportit piiriülese kliiringu ja arvelduse kohta ELis, mis avaldati vastavalt 2001. aasta novembris ja 2003. aasta aprillis;

võttes arvesse oma 15. jaanuari 2003. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile pealkirjaga “Kliiring ja arveldus Euroopa Liidus: poliitika põhiküsimused ja tuleviku väljakutsed” (1);

võttes arvesse, et komisjon moodustas kliiringu ja arvelduse nõustamise ning seire ekspertrühma (“CESAME rühm”), mis pidas oma esimese koosoleku 16. juulil 2004;

võttes arvesse nelja järjestikuse nõukogu eesistujamaa Iirimaa, Madalmaade, Luksemburgi ja Ühendkuningriigi 26. jaanuari 2004. aasta deklaratsiooni, milles rõhutati Lissaboni protsessi tähtsust ning vajadust parandada reguleerimise kvaliteeti ja kaaluda õigusaktide asemel alternatiivseid võimalusi;

võttes arvesse Euroopa Keskpanga presidendi poolt 25. oktoobril 2004 täiskogu istungil toimunud arutelu käigus tehtud tähelepanekuid;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0180/2005),

A.

arvestades, et väärtpaberite kliiringu ja arvelduse infrastruktuur on käesoleval ajal ELis alles kujunemas ning piiriülene kliiring- ja arveldustegevus pole siiani piisavalt ühtlustatud, ning arvestades, et komisjon viib läbi mõju-uuringut, et teha kindlaks regulatiivsete ja mitteregulatiivsete alternatiivide kasutegurid seoses piiriüleste tehingute kulude vähendamisega (sh Giovannini töörühma poolt määratletud takistuste kõrvaldamisega), pidades silmas kõigi osaliste (emitendid, investorid ja finantsvahendajad) huve, ning arvestades, et uuringu tulemusena võidakse teha õigusloomealane ettepanek, kuid ei tarvitseta seda teha;

B.

arvestades, et kliiringu ja arvelduse sektor on siseriiklike tehingute osas edukas, uuenduslik ja reageerib tarbija survele; arvestades, et väärtpaberitehingute piiriülese kliiringu ja arvelduse osas, kus väärtpaberiarvelduste infrastruktuur on killustunud mitmeteks kohalikeks süsteemideks, on tõhususe suurendamiseks veel märkimisväärselt arenguruumi; arvestades, et mõned kliiring- ja arveldusteenuste kasutajad on siiski pigem suurfirmad, kes on suutelised oma huvide kaitsmiseks pidama kindlalt läbirääkimisi teenuseosutajatega; arvestades, et tuleks rõhutada, kui oluline on jõuda ülemaailmse süsteemini, mis pakub turvalist ja tõhusat tehingute raamistikku kõigile kasutajatele (investorid, emitendid, finantsvahendajad), edendades seeläbi konkurentsi;

C.

arvestades, et ELi kliiring- ja arveldusteenuste turul valitseb konkurents, ent konkurentsi intensiivsus erineb konkreetsete teenuste lõikes ja suuri teenuseosutajaid on suhteliselt vähe (näiteks tegeleb arvukalt suuremaid kohalikke depoopanku kliiringu ja arvelduse tüüpi teenustega “siseselt”, teostades väärtpaberiülekandeid oma klientide vahel); arvestades, et komisjon peaks tegema nõuetekohaselt vahet kauplemisjärgsetel funktsioonidel, mida pakuvad konkureerides järgmised asutused:

a)

väärtpaberite keskdepositooriumid, milles on ühendatud keskregistri tegevus ja lõplik (keskne) arveldustegevus; need asutused võivad teatud juhtudel pakkuda ka kõrvalteenuseid, näiteks tasaarveldusteenuseid, mida komisjon käesoleval ajal nimetab kliiringuks; mõnedel juhtudel pakuvad need asutused ka hoiu- ja pangandusteenuseid;

b)

rahvusvahelised väärtpaberite keskdepositooriumid, mis viivad ellu kaht liiki tegevust:

1)

tegutsevad väärtpaberite keskdepositooriumidena Eurobondi tehingute arveldamisel ja

2)

osutavad ülemaailmselt hoiuteenuseid väärtpaberite osas, mille puhul nad ei tegutse depoopankadena; ühe osana neist ülemaailmselt osutatavatest hoiuteenustest pakuvad rahvusvahelised väärtpaberite keskdepositooriumid laenuprogramme ja muid kolmepoolseid teenuseid;

c)

kesksed osalejad, kes osutavad keskseid garanteerimise ja enamikul juhtudel ka tasaarvelduste teostamise teenuseid (mõlemat liiki teenuseid nimetatakse komisjoni teatises kliiringuks); kuna kesksete osalejate põhifunktsioon seisneb tehingu kummagi osapoole asendamises, astudes ise tehingusse, koondavad nad asendamise riskid koos oma arveldavate liikmetega; ja

d)

depoopangad, mis osutavad kliiring- ja arveldusteenuseid ning mis võivad osaleda arveldavate liikmetena keskse osaleja teenuste osutamisel;

D.

arvestades, et piiriülese kliiringu ja arvelduse turg on ELis ebatõhus ning see tuleneb osaliselt kahest põhjusest: suurematest tehingutega seotud tegevuskuludest, mille põhjuseks on riikidevahelised erinevused õigusnormides, tehnilistes nõuetes, turutavades ja maksustamisprotseduurides ning mõnel juhul piiravatest turutavadest tulenevatest kõrgematest marginaalidest;

E.

arvestades, et ülalmainitud Giovannini raportid tuvastasid 15 takistust, mis on tingitud nimetatud riikidevahelistest erinevustest, ning CESAME töörühm töötab selle nimel, et kooskõlastada era- ja avaliku sektori algatusi nende kõrvaldamiseks; ning arvestades, et mõningaid õiguslikke ja juurdepääsuga seotud takistusi on võimalik kõrvaldada üksnes õigusaktide kaudu;

F.

arvestades, et käimasolevast börside koondumisest ning kesksete kliiring- ja arveldusfunktsioonide monopoliseerumise tendentsist tuleneb vajadus piiriülese kliiring- ja arveldusturu suurema läbipaistvuse järele,

1.

toetab kindlalt eespool nimetatud komisjoni teatises püstitatud eesmärki luua ELis tõhus, ühtne ning turvaline turg väärtpaberite kliiringuks ja arvelduseks;

2.

usub, et tõhusate ELi kliiring- ja arveldussüsteemide loomine on keeruline protsess, ning märgib, et Euroopa tõeline lõimimine ja ühtlustamine eeldab erinevate sidusrühmade ühiseid jõupingutusi ning et käimasoleva avaliku poliitikaarutelu puhul tuleks piisavalt arvesse võtta direktiivi 2004/39/EÜ (2) aluseks olevaid põhimõtteid ning keskenduda:

a)

piiriülese kliiringu ja arvelduse kulude vähendamisele;

b)

tagamisele, et iga süsteemi- või muu risk piiriüleses kliiringus ja arvelduses oleks korralikult juhitud ja reguleeritud;

c)

kliiringu ja arvelduse lõimimise edendamisele konkurentsimoonutuste kõrvaldamise kaudu; ning

d)

nõuetekohase läbipaistvus- ja halduskorralduse tagamisele;

3.

usub, et põhimõtteliselt tuleks ELi õigusakte analüüsida tasuvuse seisukohalt ning et EL peaks võtma õigusaktid tarvitusele siis, kui on selge oht, et turul võib tekkida probleeme, ning kui õigusaktid on tõhus ja proportsionaalne viis selgelt määratletud probleemide lahendamiseks;

4.

väidab kindlalt, et ükski uus eeskiri selles valdkonnas ei tohiks dubleerida olemasolevaid eeskirju, mida kohaldatakse teatud üksuste suhtes; märgib, et see on eriti oluline pangandussektori ja investeerimisteenuste sektori topeltreguleerimise vältimiseks; eelistab funktsionaalset lähenemist eeskirjadele, mis võtab arvesse erinevate üksuste erinevaid riskiprofiile ja konkurentsialaseid olukordi ning väärtpaberite keskdepositooriumite rolli, mida tunnustab enamik liikmesriike;

5.

on veendunud, et ebavajalikku regulatiivset koormust on võimalik kõige paremini vältida, pöörates erilist tähelepanu analüüsile, mille eesmärk on võimalike eeskirju vajavate küsimuste tuvastamine;

6.

ei näe mingeid tõendeid, et siseriiklikul tasandil oleks kliiring- ja arveldusteenuste osutajate tegevus vähe reguleeritud, ehkki regulatsioon on ELi erinevates riikides erinev, või et nendepoolsete süsteemiriskide kontroll oleks ebapiisav; märgib ära abinõud, mille eesmärk on maandada tegevusriski (süsteemi kokkuvarisemine), mis on kliiringu ja arvelduse puhul kõige olulisem süsteemiriski allikas; juhib siiski tähelepanu vajadusele tagada kaitse kõikide süsteemiriskide (tegevusriskid, likviidsuse ja krediteerimisega seotud riskid) vastu; märgib, et võrgustikule avaldatavatest välismõjudest, mastaabisäästust ja muudest teguritest tuleneva kesksete kliiring- ja arveldusfunktsioonide koondumise loomuliku tendentsiga kaasneb paratamatult ka nende riskide koondumine, mis käesoleval ajal on hajutatud mitmete arveldussüsteemide vahel;

7.

tervitab komisjoni otsust viia läbi mõjuhinnang, mis hõlmaks nii õigusloomealase kui õigusloomevälise võimaluse võimalike kulude ja tulude ning nende ulatuse põhjalikku analüüsi;

8.

usub, et kehtivaid õigusakte on vaja tõhusalt jõustada ja parandada; kutsub komisjoni üles astuma jõulisi samme, et tagada vastavate õigusaktide (nt direktiiv 98/26/EÜ (3) arvelduse lõplikkuse kohta makseja väärtpaberiarveldussüsteemides ning direktiiv 2004/39/EÜ) nõuetekohane ja järjekindel rakendamine ning range täitmine;

9.

tunneb muret direktiivi 2004/39/EÜ 2. tasandi rakendamisel tekkinud viivituste pärast ja juhib tähelepanu sellele, et kohaldamiskuupäeva edasi lükates ei tohiks eirata Euroopa Parlamendi pädevust;

10.

avaldab kahetsust, et komisjon ei käsitlenud kauplemisjärgseid teenuseid samaaegselt investeerimisteenustega; tunneb muret, et direktiiviga 2004/39/EÜ kehtestatud vaba juurdepääsu põhimõtted on tekitanud õigusliku vaakumi, iseäranis menetluste ühtlustamise, tegevuslubade väljastamise ning järelevalve osas;

11.

usub, et kui komisjon valib mõju hindamise tulemustest lähtuvalt õigusloomealase alternatiivi, peaks tema ettepanek keskenduma eelkõige järgmistele punktidele:

i)

juurdepääsuõiguste kinnitamine ja tugevdamine eesmärgiga tagada õiglane ja mittediskrimineeriv juurdepääs kesksete kliiring- ja arveldusteenuste pakkujatele;

ii)

kliiring- ja arveldusteenuste osutajate tegevusloaõiguse tugevdamine, mida vajadusel täiendab õigusnormide lähendamine;

iii)

läbipaistvuse ning turujõudude tõhusa tegutsemise võimaldamine;

iv)

järjepideva reguleerimise, järelevalve ja läbipaistvuse saavutamine, et võimaldada kliiring- ja arveldusteenuste pakkujatel maandada süsteemiriski ja vältida konkurentsi kahjustavat tegevust;

v)

erinevate osalejate tegevuse reguleerimisel funktsionaalse lähenemise kehtestamine, mis võtab arvesse erinevate üksuste erinevaid riskiprofiile ja konkurentsialaseid olukordi;

vi)

olemasolevate turutavadega ning ülemaailmselt ja ELis kasutatavate mõistetega kooskõlas olevate ühtsete määratluste kasutusele võtmine;

12.

nõustub komisjoniga, et kliiring- ja arveldusteenuste struktuuri üle peaks otsustama eelkõige turg; on arvamusel, et ükski konkreetne mudel (nt kasutaja omand ja kasutaja juhitud, aktsionäride või osanike omand, riigi omand jne) ei tohiks olla kohustuslik;

Giovannini takistused

13.

usub, et piiriülese kliiringu ja arvelduse kulude vähendamine eeldab ennekõike Giovannini töörühma poolt määratletud 15 takistuse kõrvaldamist, võimaluse korral turumehhanismide kaudu; nõuab tungivalt, et kõik riiklikus ja erasektoris tegutsevad üksused mitmekordistaksid oma jõupingutusi nende kõrvaldamiseks; toetab komisjoni jõupingutusi kooskõlastada seda projekti CESAME töörühma kaudu;

14.

leiab, et Giovannini takistuste eemaldamine jääb prioriteediks; usub, et vajadusel peaks eeskirjade peamiseks eesmärgiks olema nende õiguslike ja maksualaste takistuste kõrvaldamine, mida ei ole riikliku sekkumiseta võimalik kõrvaldada;

15.

usub, et finantsinstrumentide ülekandmise kohta käivate siseriiklike õigusaktide vastuolulisus on üks peamisi põhjuseid, miks piiriüleste tehingute kulud on siseriiklike tehingute kuludest kõrgemad; toetab käimasolevaid püüdlusi neid õigusakte ühtlustada, kuid annab endale aru, et selle projekti lõpuleviimiseks võib kuluda palju aastaid; tervitab õiguskindluse töörühma loomist komisjoni poolt; nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks selle töörühma tööd kui üht olulisimat vahendit lähenemise edendamiseks Euroopa tasandil; kutsub komisjoni üles lähtuma selle töö tulemustest ja tegema tihedat koostööd kolmandate riikide ning selliste rühmadega nagu Unidroit ja 13. detsembri 2002. aasta Haagi konventsioon kohaldatava õiguse kohta seoses teatud õigustega vahendaja poolt hoitavate väärtpaberite osas; ning nõuab, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid kaasataks vajalikul ajal Euroopa läbirääkimiste positsiooni määratlemisse antud küsimuses;

16.

usub, et maksualased takistused on piiriülese kliiringu ja arvelduse kõrgemate kulude üheks põhjuseks; toetab käimasolevaid püüdlusi neid takistusi vähendada; väljendab heameelt, et komisjon on loonud maksuküsimuste kooskõlastamise ja ühtlustamise protsessi algatamiseks maksualase vastavuse ekspertide töörühma;

17.

usub, et töö maksuasjades tuleks lühiajaliselt keskendada aruandlusnõuete standardiseerimisele, millele järgneks diskrimineerivate maksustamistavade täiendav kõrvaldamine; on arvamusel, et kui üle kogu Euroopa oleks võimalik anda maksuhalduritele teavet tüüpvormil, võiks see märkimisväärselt vähendada kliiring- ja arvelduskulusid, kahjustamata liikmesriikide pädevust oma maksude üle otsustamisel;

CESRi ja EKPSi standardid

18.

nõuab tungivalt, et Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee (CESR) määratleks selgelt oma tegevuse õigusliku aluse nende teemade osas, mille puhul tal puudub mandaat ELi õigusaktide alusel, ning teeks igal juhul tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja hoiaks teda täielikult kursis oma 3. ja 4. tasandi tegevustega, eelkõige seoses selliste turu struktuuriga seotud äärmiselt poliitiliste teemadega nagu kliiring ja arveldus, ning kõrvaldaks oma standardite kohustusliku iseloomu;

19.

avaldab kahetsust, et CESR ja Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) ei konsulteerinud laialdasemalt ja avatumalt asjaomaste turuosalistega ning teiste Euroopa institutsioonidega; seab kahtluse alla CESRi ja EKPSi “olulise tähtsusega depoopanga” kontseptsiooni kasulikkuse, kuna see on kahetähenduslik; usub, et CESRi ja EKPSi standardid peavad välistama topeltreguleerimise asutuste puhul, mille suhtes juba kohaldatakse panganduseeskirju;

20.

avaldab kahetsust seoses CESRi ja EKPSi standardite vastuvõtmise ajastamisega perioodile, mil kaalutakse 1. tasandi meetmeid; kinnitab veelkord, et CESRi standardid, olgu õigusloomealased või õigusloomevälised, ei tohi ette ära määrata ELi õigusnorme; nõuab tungivalt täielikku konsulteerimist ja läbipaistvust standardite rakendamisel ning usub, et rakendamine tuleks edasi lükata vähemalt seni, kuni komisjon on otsustanud, kas esitada direktiivi ettepanek; juhib tähelepanu sellele, et vaatamata CESRi ja EKPSi panusele kuulub esmane vastutus ja pädevus selles valdkonnas igal juhul Euroopa õigusloojale;

21.

on mures selle pärast, et vaatamata CESRi otsusele lükata standardite rakendamine edasi nõuavad mõned reguleerijad siiski juba nende standardite rakendamist turuosaliste poolt; on mures ka teadete pärast, mille kohaselt tegelevad CESR ja EKPS konsulteerimata ja suletud uste taga nende standardite ümbersõnastamisega;

22.

usub, et kui ei esitata ettepanekut kliiringut ja arveldust käsitleva direktiivi kohta, tuleb välja töötada CESRi kontrollimise tõhus alternatiivne vahend, mis tagaks Euroopa Parlamendile tõhusa ülevaate 3. tasandi tegevustest; kutsub kõiki asjaomaseid institutsioone ja sidusrühmi üles osalema arutelus selle eesmärgi saavutamise viisi üle; märgib, et seda eesmärki oleks võimalik saavutada alljärgnevalt:

i)

tagades, et Euroopa Parlamendile edastatakse teade kõikide CESRile saadetud mandaatide kohta, ja kindlustades ka, et CESR hoiab Euroopa Parlamenti kursis (alates võimalikult varasest staadiumist) 3. tasandil tehtava tööga seoses teemadega, mille puhul kerkivad üles poliitiliselt tundlikud küsimused;

ii)

arendades ja suurendades Euroopa Parlamendis toimuvate CESRi esindajate kuulamiste tõhusust sihikindla küsitlemise ja ristküsitlemise teel;

iii)

regulaarsete kirjalike raportite esitamine CESRi poolt majandus- ja rahanduskomisjonile;

Konkurents

23.

usub, et eespool nimetatud komisjoni teatises toodud mõisted ei tee selget vahet turu erinevate sektorite tegevusel ja et neid tuleb oluliselt parandada, kui õigusloomealane ettepanek tehakse;

24.

tunnistab mastaabisäästu ja tegevusulatuse eeliseid, mis võivad tuleneda kontsentratsiooni lubamisest; märgib, et kliiring- ja arveldusteenuste kasutajad on nõudnud konsolideerimist palju aastaid ning et hiljutine konsolideerimine annab loodetavasti edasist kasu lähemas tulevikus, kui seda korralikult kontrollitakse; usub, et asjakohase õigusliku ja regulatiivse raamistiku puudumine ei võimalda luua integreerimise edendamiseks vajalikku võrdset mänguruumi;

25.

nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks proaktiivselt oma üldist pädevust konkurentsiõiguse valdkonnas, et tõkestada turgu valitseva seisundi kuritarvitusi ja muud konkurentsi kahjustavat tegevust; märgib hiljutiste konkurentsialaste kohtuotsuste olulist mõju selles valdkonnas; juhib aga siiski tähelepanu asjaolule, et need juhtumid puudutasid tugeva läbirääkimiste positsiooniga suuri turuosalisi ja et erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kõikidele turuosalistele oleks tagatud mittediskrimineeriv juurdepääs põhilistele võimalustele;

26.

nõustub, et kliiring- ja arveldussüsteemide sektori mõned osad väärivad konkurentsipoliitika seisukohast põhjalikumat tähelepanu; tunnistab, et teatud firmadel on kliiring- ja arveldusturul suur osakaal ning see võib raskendada turu tõrgeteta toimimist; on arvamusel, et üksnes juhul, kui turgu valitsevat seisundit kuritarvitatakse, kannatavad kliendid ja on õigustatud riiklik poliitiline sekkumine;

27.

hoiatab komisjoni konkurentsialaste õigusaktide lahjendamise eest; nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks proaktiivselt oma konkurentsi kaitsmise pädevust, et tõkestada turgu valitseva seisundi kuritarvitusi või muud konkurentsi kahjustavat tegevust, iseäranis seoses hinnastruktuuride läbipaistvusega; nõuab tungivalt, et komisjon:

i)

tagaks kõikidele kasutajatele õiglase ja võrdse juurdepääsu;

ii)

uuriks ristsubsideerimise olemasolu põhi- ja lisandväärtusteenuste vahel; ning

iii)

tagaks turgu valitseva seisundiga osalejate asjakohase käitumise vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 82;

märgib hiljutiste konkurentsialaste kohtuotsuste mõju selles valdkonnas;

28.

usub, et tõhusad ja läbipaistvad mittediskrimineerivad juurdepääsuõigused kliiring- ja arveldusteenustele on tähtsad, et tagada ELis konkurentsivõimeline ja terviklik finantsturg; soovitab kasutada direktiivi 2004/39/EÜ proaktiivse jõustamise võimalust koos komisjoni üldise konkurentsialase pädevuse ärksa kasutamisega konkurentsi valdkonnas, et välistada juurdepääsupiirangute kuritarvitamine konkurentsi takistamise eesmärgil;

29.

on nõus, et juurdepääs võidakse keelata, kui see pole tehniliselt teostatav või objektiivsetel ja läbipaistvatel põhjustel äriliselt elujõuline või täiesti ohutu; nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma üldist pädevust konkurentsiõiguse valdkonnas, et takistada juurdepääsupiirangute kuritarvitamist konkurentsi takistamise eesmärgil;

30.

toetab käimasolevat mõju hindamist, mida komisjon viib läbi eesmärgiga hinnata vajadust õigusloomemeetmete järele; toetab komisjoni ideid, mis puudutavad hinnastruktuuride läbipaistvust; märgib, et võrreldavusel võivad tekkida raskused, kui mitmed kulukomponendid koondatakse ühte tariifikomponenti; peab küsitavaks, kas on vajalik eraldada kliiringu ja arvelduse põhitegevus ja niinimetatud lisandväärtusteenused, et käsitleda vaba konkurentsi, mittediskrimineerivat juurdepääsu ja riskide maandamist puudutavaid õiguspäraseid küsimusi; ootab, et mistahes komisjoni ettepanekud selles valdkonnas oleks proportsionaalsed turul tuvastatud probleemidega;

31.

väljendab muret seoses küsimusega, kas kauplemisjärgseid teenuseid tuleks käsitleda üldhuviteenuste kategooria raames; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et sama teenust osutavaid turuosalisi reguleeritakse samal viisil;

32.

usub, et kliiring- ja arveldusteenuste kesksed osutajad peaksid arvestama täielikult kõikide kasutajate huvidega ning võimalikult suurendama kasutajate konsulteerimist ja hinnastruktuuride läbipaistvust; samuti peaksid nad tagama, et nende kesksete teenuste ja muude turuosaliste, eriti pankadega konkureerides osutatavate teenuste vahel ei toimu ristsubsideerimist, nagu seda juba tehakse muudes sektorites; usub, et kliendid peaksid maksma üksnes tarbitavate teenuste eest ning neil peaks olema selge ja kitsendusteta valik sellest, kust osta nende tehinguteks vajalikke pangateenuseid; on arvamusel, et kommertspanga rahal põhinevad väärtpaberiarveldussüsteemid peaksid võimaldama valida ka keskpanga rahas arveldamise;

*

* *

33.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELT C 38 E, 12.2.2004, lk 265.

(2)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.

P6_TA(2005)0302

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsess

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisprotsessi kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ühinemislepingut Bulgaaria ja Rumeeniaga, mis allkirjastati 25. aprillil 2005;

võttes arvesse, et Bulgaaria ja Rumeenia saavutatud edu võimaldas lõpetada ühinemisläbirääkimised, kuid arvestades samuti vajadust jätkata jõupingutusi komisjoni 2004. aasta eduaruandes ja Euroopa Parlamendi hiljutistes, nii enne kui ka pärast ühinemislepingu sõlmimist vastu võetud resolutsioonides tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi ja komisjoni presidendi vahelist kirjavahetust, mis käsitleb Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist ühinemislepingus sisalduvate kaitseklauslite kohaldamise kaalutlustesse;

võttes arvesse tõsiasja, et valmistudes Bulgaaria ja Rumeenia ühinemiseks Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007 või 1. jaanuaril 2008, kui tuleks kohaldada ühinemislepingus sisalduvaid kaitseklausleid, on acquis' jätkuvalt arenev ja muutuv;

võttes arvesse tõsiasja, et nõukogu ja komisjon lubavad Bulgaaria ja Rumeenia vaatlejaid osaleda mõnes oma sisemenetluses, et tagada neile kahele riigile vähemalt võimalus saada teavet neid puudutavatest õigusloomealastest arengutest;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

1.

rõhutab veel kord, et jälgib ka edaspidi täpselt protsessi, mis viib lõpuks Bulgaaria ja Rumeenia ühinemiseni, ning palub komisjonil ennast korrapäraselt informeerida missugusel määral Bulgaaria ja Rumeenia ametivõimud austavad neile ühinemislepingutega antud kohustusi; rõhutab, et ühinemislepingutele anti heakskiit tingimusel, et nõukogu ja komisjon kaasavad Euroopa Parlamendi täielikult otsuste tegemisse, kui see puudutab ühinemislepingus sisalduvate kaitseklauslite võimalikku kohaldamist seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega;

2.

rõhutab, et Euroopa Parlament võttis kümne uue liikmesriigi parlamentide vaatlejaid vastu kogu perioodi jooksul alates ühinemislepingu allkirjastamisest kuni tegeliku ja ametliku Euroopa Liiduga ühinemiseni;

3.

juhib tähelepanu sellele, et kuigi vaatlejate kohalolek ja nende tegelik mõju olid piiratud, ei võimaldanud selline kokkulepe liituvate riikide demokraatlikult valitud parlamendiliikmetel end mitte üksnes kurssi viia Euroopa Parlamendi menetlustega, vaid andis ka võimaluse jälgida lähedalt ühenduse õigusaktide tegelikku vastuvõtmist;

4.

rõhutab, et Bulgaaria ja Rumeenia parlamentide vaatlejate saabumine vastavalt esimeeste konverentsi otsusele võib aidata kaasa edasisele edukale Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamisele ning eelkõige tagada, et täidetakse läbirääkimiste käigus võetud kohustusi;

5.

toetab seetõttu esimeeste konverentsi äsjast, 9. juunil 2005 vastu võetud otsust kutsuda Bulgaaria ja Rumeenia parlamenti määrama Euroopa Parlamendi vaatlejaid ja võtma neid vastu alates 26. septembrist 2005 kuni nende riikide ametliku ühinemiseni Euroopa Liiduga;

6.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Bulgaaria ning Rumeenia valitsustele ja parlamentidele.

P6_TA(2005)0303

Zimbabwe

Euroopa Parlamendi resolutsioon Zimbabwe kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone olukorra kohta Zimbabwes, kaasa arvatud viimane, 16. detsembri 2004. aasta resolutsioon (1);

võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2005. aasta ühist seisukohta 2005/146/ÜVJP, millega laiendati ühist seisukohta 2004/161/ÜVJP, millega pikendatakse Zimbabwe vastu suunatud piirangumeetmeid (2), ning komisjoni 15. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 898/2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes (3);

võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.

arvestades, et 19. mail 2005 suurendas Mugabe režiim Zimbabwe rahva rõhumist tuhandete kodude julma purustamisega Harares, Bulwayos ja teistel linnaaladel nn “Drive Out Rubbish” operatsiooni raames sellisel viisil, et vastavalt ÜRO hinnangule on üle 200 000 inimese praeguseks jäänud peavarju ja elatiseta, ning arvestades, et paljud peavarjuta jäänud inimestest elavad Mukluvisi jõe kallastel haiguste levikut soodustavates tingimustes;

B.

arvestades, et Mugabele lojaalsed isikud on oma võimu kindlustanud 31. märtsil 2005 toimunud võltsitud parlamendivalimistel, mida moonutasid ahistamised ja hirmutamised ning mis ei vastanud rahvusvaheliselt vastuvõetavatele demokraatlikele nõuetele;

C.

arvestades, et G8 juhid kohtuvad Gleneagles 6.-8. juulil 2005 ning et Briti G8 eesistumine on asetanud Aafrika abistamise oma päevakorra esimeseks punktiks; arvestades, et Live8 kampaania on asetanud lisarõhku Aafrika probleemidele, kaasa arvatud vajadus hea valitsemistava järele;

D.

arvestades, et ELi arenguministrid leppisid 24. mail 2005 kokku ELi toetuste suurendamises 0,56 protsendile rahvamajanduse kogutulust aastaks 2010, et 2015. aastaks jõuda 0,7 protsendini aastatuhande arengueesmärkide edendamisel; arvestades, et suurendamine toob 2010. aastaks hinnanguliselt täiendavad 20 miljardit eurot aastas;

E.

arvestades, et ainuüksi abi suudab vähe saavutada Aafrikas, kus puudub hea valitsemistava, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste järgimine, ning et Aafrika valitsuste suhtumine arengutesse Zimbabwes on peamine näitaja nende pühendumise kohta sellistele väärtustele;

F.

arvestades, et varem oli Zimbabwes edukas majandus, et ta eksportis toitu teistesse Aafrika riikidesse ning oli võimeline abistama oma nõrgemaid naabreid raskuste ületamisel; nüüdseks on Zimbabwe ebaõnnestunud riik, kus miljonid inimesed sõltuvad rahvusvahelise üldsuse toiduabist;

G.

arvestades, et ÜRO maailma toiduabi programmi (WFP) hinnangul vajab Zimbabwe 1,8 miljonit tonni teravilja oma 4 miljoni alatoitunud ja näljahäda piiril elava inimese toitmiseks, kusjuures Zimbabwe riigisisene tootmisvõimsus jääb praegusel hetkel vaid 400 000 ja 600 000 tonni teravilja vahele;

H.

arvestades, et Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on osutanud, et Zimbabwe võlgnevus IMFile ulatub 295 miljoni dollarini ning et Mugabe režiimi linnade puhastamine ning aina vähenev põllumajandustoodang põhjustab veelgi suuremat inflatsiooni tõusu, mis viib veelgi sügavama majanduskriisini;

I.

arvestades, et ELi liikmesriikide ettevõtted ostavad jätkuvalt tooteid, mis tõenäoliselt on pärit Mugabe režiimi otsese kontrolli all olevatest talumajapidamistest;

J.

arvestades, et Aafrika Liit on keeldunud sekkumast Mugabe julma rõhumise peatamiseks, ning arvestades, et Lõuna-Aafrika president, Thabo Mbeki, on isegi keeldunud kriitika esitamisest Mugabe tegevuse kohta, rääkimata konkreetsete meetmete võtmisest tema režiimi vastu;

K.

arvestades, et Lõuna-Aafrika Arenguühendus (SADC) pole ikka veel sulgenud oma piirkondlikku rahuvalve väljaõppekeskust Harares;

L.

arvestades, et Mugabe režiimi vastu suunatud sihtsanktsioonide uuendamisel veebruaris 2005 kohustus nõukogu sanktsioone täiendavalt läbi vaatama, võttes arvesse Zimbabwes 2005. aasta märtsis toimuvaid parlamendivalimisi;

M.

arvestades, et 15. juunil 2005. aastal laiendati ELi reisikeeldu Zimbabwe suhtes umbes 120 Mugabe režiimi liikmele; arvestades, et nimetatud laiendamisel on ilma sanktsioonide range kohaldamiseta väike mõju; arvestades, et nõukogu ei ole Mugabe režiimi vastu täiendavaid meetmeid kehtestanud pärast 31. märtsi 2005 valimisi või hiljutist rõhumispuhangut;

N.

arvestades, et endine parlamendiliige Roy Bennett, kes kuulub opositsioonilisse liikumisse Demokraatlikud Muutused (MDC), vabastati vanglast 28. juunil 2005 pärast kaheksakuulist vangistust kohutavates tingimustes;

O.

arvestades, et järgmine ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) toimub 18.-19. juulil 2005 ning annab hea võimaluse meetmete võtmiseks,

1.

ajal, kui rahvusvaheline üldsus peab Aafrikat esmatähtsaks, mõistab hukka Mugabe režiimi Zimbabwe rahva rõhumise suurendamise eest ja väljendab sügavat pettumust seoses teiste Aafrika valitsuste, eriti Lõuna-Aafrika, SADC ja Aafrika Liidu keeldumisega kritiseerida Mugabe tegevust või võtta tema režiimi vastu meetmeid;

2.

nõuab tungivalt, et G8 nõuaks Aafrika piirkondlikelt organisatsioonidelt ja rahvastelt, et nad demonstreeriksid selgelt oma kohustumist heale valitsemistavale, võitlusele korruptsiooniga, demokraatiale, õigusriigi põhimõtetele ja inimõiguste austamisele ning majandusarengule, ja peab Zimbabwet selles suhtes katsejuhtumiks;

3.

nõuab kohest lõppu Mugabe režiimi massilistele sunniviisilistele väljatõstmistele ja nõuab kindlalt, et “Drive Out Rubbish” operatsiooni raames riigi sees ümberasustatuid abistavatele abi- ja humanitaarasutustele võimaldataks piiramatu juurdepääs;

4.

nõuab kindlalt, et abi tuleb teha Zimbabwe rahvale kättesaadavaks valitsusväliste organisatsioonide kaudu, ja kutsub komisjoni üles tegema kõik, mis võimalik tagamaks, et Mugabe režiim ei takista abi kättetoimetamist;

5.

nõuab rahvusvahelise uurimiskomisjoni loomist, et uurida toidu ja peavarju kasutamist poliitiliste relvadena;

6.

avaldab kahetsust seoses nõrga suhtumisega, mis iseloomustab Aafrika Liitu, eriti Lõuna-Aafrikat ja mitmeid teisi Zimbabwe naabreid, kes pigistavad silma kinni Zimbabwe rahva igapäevase rõhumise ja selle riigi majanduse hävitamise ees; tuletab Lõuna-Aafrika valitsusele meelde tema erilist vastutust oma naabri Zimbabwe ees ja kutsub teda üle tegema jõupingutusi tagamaks, et Mugabe režiim lõpetab viivitamatult sunniviisilised väljatõstmised;

7.

kutsub SADCd üle sulgema oma piirkondliku rahuvalve väljaõppekeskust Harares märgina oma valmisolekust avaldada Mugabe režiimile survet;

8.

keeldub tunnustamast 31. märtsi 2005 ulatuslikult võltsitud valimiste tulemusi, kuna need valimised ei vastanud rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele standarditele, sealhulgas SADC standarditele;

9.

avaldab kahetsust seoses sellega, et nõukogu ei ole vastanud Euroopa Parlamendi järjekindlatele nõudmistele suurendada Mugabe režiimi vastast survet;

10.

arvestades olukorda Zimbabwes ja meie riikide rahvaste soovi toetada Aafrikat, nõuab kindlalt, et nõukogu astuks tõsiseid samme Zimbabwe olukorra parandamiseks; kutsub sellega seoses nõukogu üles sulgema lüngad olemasolevates ELi sihtsanktsioonides ja võtma selge kohustuse nende rangeks jõustamiseks kõikide liikmesriikide poolt;

11.

nõuab tungivalt, et need meetmed hõlmaksid kõikide Zimbabwega loodud majandussidemete piiramist, millest saab otse kasu režiim (nagu kaubandus režiimi liikmete kontrollitavate talumajapidamistega), meetmete kindlakstegemist ja kehtestamist nende vastu, kes toetavad rahaliselt režiimi demokraatiavastast tegevust (koostöös Ameerika Ühendriikide ja Rahvaste Ühenduse riikidega), ning Mugabe käsilaste pereliikmete juurdepääsu vältimist töökohtadele ja haridusasutustele ELi liikmesriikides;

12.

nõuab ELi erisaadiku nimetamist Zimbabwe jaoks, et elustada Aafrika riikide vahelist tegevust (koostöös Ameerika Ühendriikide ja Rahvaste Ühenduse riikidega) ning liikmesriikidest Zimbabwe varjupaigataotlejate tagasisaatmise peatamist kuni olukorra paranemiseni Zimbabwes;

13.

kutsub ELi liikmesriikide äriühinguid, kes kauplevad Zimbabwega, kasutama läbipaistvaid äritavasid, keelduma sõlmimast lepinguid nendega, kes osalesid Mugabe maa konfiskeerimise programmis, ning tegutsema viisil, mis tuleb kasuks Zimbabwe rahvale, mitte Mugabe režiimile;

14.

toetab komisjoni presidendi pettumusavaldust seoses Aafrika Liidu ja Lõuna-Aafrika suutmatusega vastata inimõiguste kriisile Zimbabwes ning nõuab kindlalt, et komisjon võtaks oma eelseisvas “Aafrika strateegias” käesolevat resolutsiooni tugevalt arvesse;

15.

kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles pöörama tõsiselt ja kiiresti tähelepanu Zimbabwes toimuvale rõhumisele ning uurima, mil määral on võimalik vastutavaid isikuid vastutusele võtta;

16.

tervitab Roy Bennetti vanglast vabastamist, kuid avaldab kahetsust seoses tema kohutava kohtlemisega Mugabe režiimi käes, ning nõuab veel 30 000 süütu ohvri vabastamist, kes vangistati “Drive Out Rubbish” operatsiooni järgselt;

17.

nõuab Robert Mugabe tagasiastumist ja üleminekuvalitsuse loomist Zimbabwes, millesse oleksid kaasatud opositsioonirühmad ja teised hea tahtega isikud, et taastada Zimbabwes aktsepteeritavad valitsemisstandardid ning parandada purustatud majandus- ja inimõiguste olukorda;

18.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, G8 riikide valitsustele, Zimbabwe valitsusele ja parlamendile, Lõuna-Aafrika valitsusele ja parlamendile, Rahvaste Ühenduse peasekretärile, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu komisjoni ja täitevnõukogu esimeestele ning SADC peasekretärile.


(1)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2004)0122.

(2)  ELT L 49, 22.2.2005, lk 30.

(3)  ELT L 153, 16.6.2005, lk 9.

P6_TA(2005)0304

Laste kohtlemine Guatemalas

Euroopa Parlamendi resolutsioon laste olukorra kohta Guatemalas

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Guatemala kohta, eelkõige 10. aprilli 2003. aasta resolutsiooni (1);

võttes arvesse oma pikaajalist ja kestvat tegevust Guatemala rahuprotsessi ja inimõiguste kaitse toetuseks;

võttes arvesse Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsiooni, mis on koostatud 29. mail 1993. aastal Haagis;

võttes arvesse Guatemala ja Mehhiko valitsuse poolt allkirjastatud Mõistmismemorandumit piirkonda vaevava piirülese kaubitsemisega toimetulemiseks;

võttes arvesse 14.-16. juunil 2005. aastal Limas aset leidnud Euroopa Liidu - Ladina Ameerika 17. parlamentidevahelise konverentsi lõppdokumenti;

võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.

arvestades ÜRO erireferendi teatist lastega kauplemise kohta, mis kinnitab, et Guatemalas on piirkonna kõige leebemad lapsendamisseadused ja et lasteäri ei peeta seal isegi mitte kuriteoks;

B.

arvestades, et inimõiguste nõukogu andmetel toimub praegu Guatemalas rohkelt inimõiguste rikkumisi, nagu sund- või surrogaatrasedused, laste röövimine seaduslikelt vanematelt, dokumentide võltsimine, elanikeregistri muutmine, ebaseaduslikud lastesõimed; ning rikkumised lapsendamistega tegelevate riigiametnike poolt ja lapsi müügiks pakkuvate rahvusvaheliste lapsendusagentuuride arvu suurenemine;

C.

arvestades, et Guatemala on kohapealt ja teistest Kesk-Ameerika riikidest pärit naiste ja laste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärkidel toimuva kaubitsemise päritolu-, transiidi- ja sihtmaa;

D.

arvestades. et 2004. aasta jooksul tapeti ametlikel andmetel 527 naist, kellest 81% tulirelvaga;

E.

arvestades, et pärast ÜRO Guatemala missiooni (MINUGUA) lahkumist ja peaaegu kümme aastat pärast rahulepingu allkirjastamist esineb inimõiguste ja põlirahvaste õiguste vallas ning maaomandi küsimustes endiselt probleeme, millega kaasneb vägivallapuhanguid, mis on nõudnud mitmete inimeste elu ja põhjustanud vigastusi paljudele teistele;

F.

arvestades, et pole toimunud edusamme karistamatuse leviku pidurdamisel ja et relvajõudude ja ebaseadusliku lahingutehnika uurimiskomisjoni (CICIACS) loomise leping ootab ikka veel võimude toetust;

G.

arvestades, et jätkuvalt leiab aset kohtuvõimude või riiklike järelevalveasutuste töötajate mõrvu ja et viimaste andmete järgi on käesoleva aasta jaanuarist kuni maini registreeritud 76 rünnakut inimõiguste aktivistide vastu ning praeguse parlamendi ametiaja esimese aasta jooksul toimus kokku 122 inimõiguste kaitsjate vastu suunatud rünnakut või ähvardust;

H.

arvestades, et komisjoni strateegiadokumendi Guatemala 2007-2013 väljatöötamiseks esitatud taustadokumendis tunnistatakse, et 56% elanikkonnast elab vaesuses ja 22% äärmises vaesuses ning kolmel neljandikul juhtudest puudutab vaesus põlisrahvast,

1.

mõistab hukka lastekaubanduse, rahvusvaheliste sidemetega kuritegeliku organisatsiooni, mis on keskendunud lasteröövile, dokumentide võltsimisele, elanikeregistri muutmisele ja ebaseaduslike lastesõimede pidamisele; samuti mõistab hukka rikkumised lapsendamist võimaldavates aktidest lapsi müügiks pakkuvate rahvusvaheliste lapsendamisagentuuride leviku;

2.

rõhutab, et lapsendamisega tohiks tegeleda vaid valitsusasutused ja kasumit mittetaotlevad organisatsioonid;

3.

palub Guatemala riigil anda välja lapsendamist käsitlevad seadused ning rakendada Haagi konventsiooni rahvusvaheliste lapsendamiste kohta; lisaks palub võtta vajalikke meetmeid, et hoida ära rahvusvaheliste lapsendamiste kasumlikkust;

4.

nõuab, et Riigiprokuratuur rakendaks karistusi lastekaubandusega tegelevate kriminaalsete organisatsioonide suhtes;

5.

kutsub kooskõlas UNICEFi meetmetega üles käivitama globaalset prioriteetsete meetmete plaani laste ja noorukite kaitseks Ladina-Ameerikas;

6.

kutsub Guatemala valitsust üles edendama vajalike meetmeid, mille abil kaotada karistamatust naiste tapmise suhtes, ja edendada aktiivselt naiste õiguste austamist;

7.

palub Guatemala valitsusel toetada inimõiguste nõukogu tegevust, tunnustada inimõiguste kaitsjate legitiimsust ning tagada nende turvalisus, samuti uurida hiljutisi sissetungimisi ühiskondlike organisatsioonide peakorteritesse;

8.

tervitab president hr Bergeri deklaratsioone surmanuhtluse kaotamise kohta, võttes arvesse, et praegu on nimetatud karistus määratud 35 isikule, ning kutsub Guatemala kongressi üles rakendama vajalikke reforme selle kaotamiseks Guatemala õigussüsteemist. Nõuab tungivalt, et võetaks meetmeid lintšimiste vastu;

9.

tunnustab rahuloluga Guatemala valitsuse algatust ÜRO inimõiguste komisjoni büroo rajamiseks ja tervitab Guatemala valitsust ja kongressi vastava konventsiooni ratifitseerimise puhul;

10.

kutsub kõiki riigivõime üles laiemale koostööle, et nimetatud büroo saaks korralikult täita oma järelevalve- ja nõuandemandaati. Palub komisjonil osutada nimetatud mandaadi täielikuks elluviimiseks majanduslikku ja poliitilist toetust;

11.

kordab veelkord oma soovitust, mida ta avaldas juba 10. aprilli 2003. aasta resolutsioonis, paludes komisjonil tagada, et tulevases ELi Guatemala-strateegias 2007-2013 oleks Euroopa koostööpoliitika prioriteetidena olulisel kohal sotsiaalne ühtekuuluvus, õigus toidule, maaelu areng ja maaomandi ja -kasutuse reform. Nimetatud poliitikas tuleks rõhutada ka ebaseaduslike lapsendamiste väljajuurimist, otsustavat toetust inimõigustele, karistamatuse kaotamist, põlisrahvaste austamist ning naiste ja laste õiguste kaitset ja edendamist;

12.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste komisjonile ning Guatemala valitsusele ja parlamendile.


(1)  ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 609.

P6_TA(2005)0305

Etioopia

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Etioopias

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone Etioopia kohta;

võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.

arvestades 15. mai 2005 valimiste lõplike tulemuste väljakuulutamise edasilükkamise tõttu 8. juunil 2005 toimunud protestiavalduste vägivaldset mahasurumist (36 hukkunut, enam kui 100 vigastatut ja mitu tuhat arreteeritut);

B.

arvestades, et Etioopa seadustes sätestatakse kõikide arreteeritud isikute kohtu ette toomine 48 tunni jooksul pärast arreteerimist;

C.

arvestades, et valimisprotsess kulges nimetatud sündmuseni ilma suuremate kokkupõrgeteta ja et Etioopa elanikkonna usk demokraatiasse väljendus 90% valijate osalemises 15. mai 2005 valimistel;

D.

arvestades, et valimiskomisjonile esitati 299 kaebust, kes otsustas avada juurdluse 135 valimisringkonnas;

E.

arvestades, et nende juurdluste tulemusena võidakse mõnes valimisringkonnas läbi viia uus juurdlus või isegi uued valimised;

F.

arvestades, et tulemuste lõplik väljakuulutamine, mis pidi algselt toimuma 8. juunil 2005, seejärel 8. juulil 2005, tuleb kaebuste läbivaatamise tulemuste ootuses edasi lükata;

G.

arvestades, et Somaalia piirkonna 23 parlamendiliikme valimised peavad toimuma augustis 2005;

H.

arvestades, et valitsus ja opositsiooniparteid otsustasid 10. juuni 2005 ühisdeklaratsioonis: “otsida kõikidele probleemidele lahendusi seaduslike ja rahumeelsete vahendite abil”.

I.

arvestades, et Etioopia poliitiline stabiilsus on kõikidele “Aafrika sarve” riikidele esmatähtis,

1.

mõistab hukka tsiviilisikute, opositsiooniliidrite ja opositsiooni toetajate vägivaldse represseerimise ning vähemalt 36 isiku tapmise;

2.

väljendab suurt toetust ja solidaarsust Etioopia rahvale ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

3.

soovib, et erapooletu uurimiskomisjon määraks kindlaks 8. juuni 2005 traagiliste sündmuste eest vastutavad isikud ja et need isikud toodaks kohtu ette;

4.

nõuab ajakirjanike ja muude isikute vabastamist, kellele ei ole esitatud ühtegi süüdistust, ning kinnipeetud isikute kohtlemist Etioopa seadustest ja põhiseadusest väga tugevalt kinni pidades, vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste austamise seadustele;

5.

tervitab hiljutist 4 000 kinnipeetava vabastamist ja valitsuse teadaannet, mille kohaselt Ziway sõjaväelaagri kinnipeetavad võivad edaspidi kohtuda oma perekondadega ning omavad juurdepääsu Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele; rõhutab seoses sellega Rahvusvahelise Punase Risti Komitee võtmerolli kinnipeetavate abistamisel ja inimõiguste austamise olukorra uurimisel vanglates;

6.

tunneb heameelt, et opositsioonirühmitused ja rahvusvahelised vaatlejad saavad vaieldamatute tulemusteni jõudmiseks osaleda valimiskaebuste läbivaatamise protsessis;

7.

rõhutab valitsuse ja opositsiooniparteide 10. juuni 2005 kokkuleppe täpse austamise vajadust ja soovib, et Euroopa Liit aitaks jätkuvalt kaasa Etioopia poliitilisele kriisile rahumeelse ja demokraatliku lahenduse leidmisel, eriti vaidlustatud tulemuste uurimisprotsessi vaatlejate näol;

8.

kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles säilitama valvsust ja tegema kõik endast sõltuva, et aidata kaasa rahumeelse lahenduse leidmisele praegustele pingetele ning võimaldada Etioopia demokratiseerumise protsessi jätkumist;

9.

kutsub Etioopia valitsust üles lõpetama koheselt opositsiooni tegevuse ja ideede kajastamise piiramine avalikus meedias ning nõuab pressieeskirja kiiret väljatöötamist koostöös meediaga;

10.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning Etioopia valitsusele.

P6_TA(2005)0306

Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks põllumajandusvaldkonnas (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0687) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36, 37 ja artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0201/2004);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0195/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 1

(1) Äärepoolseimate piirkondade eriline geograafiline asend põhjustab täiendavaid veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks ettenähtud ning toorainena kasutatavate oluliste toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad saarelisest asendist ja kaugest asukohast tulenevad objektiivsed tegurid äärepoolseimate piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele täiendavaid piiranguid, mis oluliselt pärsivad nende tegevust. Kõnealuseid pärssivaid piiranguid saab vähendada oluliste toodete hinna alandamisega. Seetõttu on asjakohane kehtestada tarnimise erikord, et tagada äärepoolseimate piirkondade varustamine ja leevendada nende piirkondade kaugusest, saarelisest ja äärepoolseimast asukohast tingitud lisakulutusi.

(1) Äärepoolseimate piirkondade eriline geograafiline asend põhjustab täiendavaid veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks ettenähtud ning toorainena kasutatavate oluliste toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad saarelisest asendist ja kaugest asukohast tulenevad objektiivsed tegurid äärepoolseimate piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele täiendavaid piiranguid, mis oluliselt pärsivad nende tegevust. Mõningatel juhtudel raskendab ettevõtjate ja tootjate olukorda ka asjaolu, et piirkonna saared asuvad üksteisest väga kaugel. Kõnealuseid pärssivaid piiranguid saab vähendada oluliste toodete hinna alandamisega. Seetõttu on asjakohane kehtestada tarnimise erikord, et tagada äärepoolseimate piirkondade varustamine ja leevendada nende piirkondade kaugusest, saarelisest ja äärepoolseimast asukohast tingitud lisakulutusi.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 2 a (uus)

 

(2 a) Komisjon peaks tõhusalt ellu viima Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade põllumajandus- ja toiduainetööstuse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate huvidele vastavat edendamispoliitikat, et viimased suudaksid säilitada traditsioonilise ekspordi ja suurendada kaubavahetust naabruses asuvate kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 4

(4) Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud kogused on piiratud äärepoolseimate piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta see kord siseturu nõuetekohast toimimist. Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra majanduslikud eelised põhjustada häireid asjaomaste toodetega kauplemisel. Seepärast tuleks keelata kõnealuste toodete edasisaatmine või eksport äärepoolseimatest piirkondadest. Siiski tuleks nende toodete edasisaatmist või eksporti lubada juhul, kui tarnimise erikorra tõttu saadud kasu hüvitatakse, või töödeldud toodete puhul lubada piirkondlikku kaubandust või kahe portugali äärepoolseima piirkonna vahelist kaubandust. Samuti tuleks arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade tavapäraseid kaubavoogusid kolmandate riikidega ja lubatud peaks olema töödeldud toodete eksport vastavalt tavapärasele ekspordile kõikides nendes piirkondades. See piirang ei kehti tavapärase ekspordi ning töödeldud toodete edasisaatmise suhtes, selguse huvides tuleks täpsustada võrdlusperiood tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud kogusteks.

(4) Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud kogused on piiratud äärepoolseimate piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta see kord siseturu nõuetekohast toimimist. Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra majanduslikud eelised põhjustada häireid asjaomaste toodetega kauplemisel. Seepärast tuleks keelata kõnealuste toodete edasisaatmine või eksport äärepoolseimatest piirkondadest. Siiski tuleks nende toodete edasisaatmist või eksporti lubada juhul, kui tarnimise erikorra tõttu saadud kasu hüvitatakse, või töödeldud toodete puhul lubada piirkondlikku kaubandust või Portugali kahe äärepoolseima piirkonna vahelist kaubandust. Samuti tuleks arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade tavapäraseid kaubavoogusid kolmandate riikidega ja lubatud peaks olema töödeldud toodete eksport vastavalt tavapärasele ekspordile kõikides nendes piirkondades. See piirang ei kehti tavapärase ekspordi ning töödeldud toodete edasisaatmise suhtes, selguse huvides tuleks täpsustada võrdlusperiood tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud koguste jaoks, arvestades sealjuures võimalikke piiranguid turu tavapärasele toimimisele.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 12 a (uus)

 

(12 a) Komisjon teeb nõukogule ettepanekud vajalikeks eranditeks, mis võimaldavad viia ellu maaelu arengukavu, võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade iseärasusi.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 18

(18) Tavapärast loomakasvatust tuleks toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste rahuldamiseks Prantsuse ülemeredepartemangudes ja Madeiral, tuleks teatavatel tingimustel ja aastase maksimaalse määraga lubada nuumamiseks mõeldud isasveiste osas tollimaksuvaba importi kolmandatest riikidest. Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 avanenud võimalust kanda ammlehmade eest makstavate lisatasude õigused üle Portugalist Assooridele tuleks uuendada ja seda tuleks kohaldada äärepoolseimate piirkondade uue toetuskorra raames.

(18) Tavapärast loomakasvatust tuleks toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste rahuldamiseks Prantsuse ülemeredepartemangudes ja Madeiral, tuleks teatavatel tingimustel ja aastase maksimaalse määraga lubada nuumamiseks mõeldud isasveiste osas tollimaksuvaba importi kolmandatest riikidest. Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 avanenud võimalust kanda ammlehmade eest makstavate lisatasude õigused üle Portugalist Assooridele tuleks uuendada ja seda tuleks kohaldada äärepoolseimate piirkondade uue toetuskorra raames. Prantsuse ülemeredepartemangude kohaliku tarbimise vajaduste rahuldamiseks tuleks teatud tingimustel ja maksimaalse aastamääraga lubada nuumamiseks mõeldud hobuslaste, veislaste, antilooplaste ning lammaste ja kitsede tollimaksuvaba importi kolmandatest riikidest. Veise- ja vasikalihaturu toodangu kvaliteedi parandamiseks Assooridel tuleks piirkonnale teatud tingimustel ja sätestatava piirmäära ulatuses anda abi lihakarja isaste tõuloomade kokkuostuks.

Muudatusettepanekud 6 ja 7

Põhjendus 20

(20) Käesoleva määruse rakendamine ei tohi kahjustada eritoetuste taset, millest äärepoolseimad piirkonnad on seni kasu saanud. Liikmesriikidel peaks asjakohaste meetmete võtmiseks olema kasutada samaväärsed summad, mida nad on ühenduselt juba saanud vastavalt nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1452/2001 (millega kehtestatakse Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks erimeetmed seoses teatavate põllumajandussaaduste ja -toodetega, millega muudetakse direktiivi 72/462/EMÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 525/77 ja (EMÜ) nr 3763/91 (Poseidom)), nõukogu määrusele (EÜ) nr 1453/2001 ja nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1454/2001 (millega kehtestatakse Kanaari saarte jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1601/92 (Poseican)), ja nende piirkondade põllumajandusettevõtjatele kehtestatud summad vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1254/1999 (veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 2529/2001 (lambaliha- ja kitselihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1784/2003 (teraviljaturu ühise korralduse kohta), ning summad Prantsuse Réunioni ülemeredepartemangu riisiga varustamise toetamiseks vastavalt nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1785/2003 (riisituru ühise korralduse kohta). Uus käesoleva määrusega kehtestatud äärepoolseimate piirkondade põllumajandustootmise toetussüsteem peab olema kooskõlastatud mujal ühenduses jõus olevate tootmise toetustega.

(20) Käesoleva määruse rakendamine ei tohi kahjustada eritoetuste taset, millest äärepoolseimad piirkonnad on seni kasu saanud. Tarnimise erikorra toetuseks iga-aastaste rahaliste piirmäärade sätestamisel peab arvesse võtma tarnimise toetust ning nimetatud korra alusel tollikohustustest vabastamistest kindla ajavahemiku jooksul tekkivaid summasid. Liikmesriikidel peaks asjakohaste meetmete võtmiseks olema kasutada samaväärsed summad, mida nad on ühenduselt juba saanud vastavalt nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1452/2001 (millega kehtestatakse Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks erimeetmed seoses teatavate põllumajandussaaduste ja -toodetega, millega muudetakse direktiivi 72/462/EMÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 525/77 ja (EMÜ) nr 3763/91 (Poseidom)), nõukogu määrusele (EÜ) nr 1453/2001 ja nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1454/2001 (millega kehtestatakse Kanaari saarte jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1601/92 (Poseican)), ja nende piirkondade põllumajandusettevõtjatele kehtestatud summad vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1254/1999 (veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 2529/2001 (lambaliha- ja kitselihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1784/2003 (teraviljaturu ühise korralduse kohta), ning summad Prantsuse Réunioni ülemeredepartemangu riisiga varustamise toetamiseks vastavalt nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1785/2003 (riisituru ühise korralduse kohta). Uus käesoleva määrusega kehtestatud äärepoolseimate piirkondade põllumajandustootmise toetussüsteem peab olema kooskõlastatud mujal ühenduses jõus olevate tootmise toetustega.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 21 a (uus)

 

(21 a) Eespool nimetatud praegu kehtivate määruste kehtetuks tunnistamine ei tohiks tuua kaasa abiprotsessi katkemist tarne erikorra raames ega äärepoolseimate piirkondade tootmise toetuste katkemist. Niisiis tuleb tagada nende kohaldamise jätkamine kuni vastavate tarne- ja abiprogrammide heakskiitmiseni.

Muudatusettepanek 9

Artikkel 1

Käesolev määrus sätestab erimeetmed põllumajandusvaldkonnas asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 viidatud ühenduse piirkondade, edaspidi “äärepoolseimate piirkondade”, kõrvalisusest, saarelisest asendist ja äärepoolseimast asukohast tingitud raskuste kõrvaldamiseks.

Käesolev määrus sätestab erimeetmed põllumajandusvaldkonnas asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 viidatud ühenduse piirkondade, edaspidi “äärepoolseimate piirkondade”, kõrvalisusest, saarelisest asendist , kaugest asukohast , samuti väikesest pindalast, keerulisest pinnavormist ja kliimast ning vähestest toodetest sõltumisest tingitud raskuste kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 10

Artikli 2 lõige 1

1. I lisas loetletud inimtoiduks oluliste, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud toodete põllumajandustoodete tarnimiseks kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks erikord.

1. Artiklis 5 kirjeldatud tarneprogrammides nimetatud inimtoiduks oluliste toodete, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud toodete või põllumajandustoodete tarnimiseks kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks erikord.

Muudatusettepanek 11

Artikli 2 lõige 2

2. Koostatakse prognoositav tarnebilanss, milles märgitakse I lisas loetletud põllumajandussaaduste ja -toodete kogused, mida on vaja igal aastal tarnevajaduste rahuldamiseks. Eraldi prognoositava bilansi võib koostada kohalikuks turustamiseks ja ülejäänud ühendusse tavapäraseks edasisaatmiseks, kolmandatest riikidest eksporditud piirkondliku või traditsioonilise kaubavahetuse raames ettenähtud tooteid töötlevate ja pakendavate ettevõtete vajaduste hindamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 12 ja 13

Artikli 4 lõige 2

2. Lõikes 1 ettenähtud piirangud ei hõlma äärepoolseimates piirkondades tarne erikorra raames teotust saanud toodetest töödeldud tooteid , mis on:

a)

eksporditud kolmandatesse riikidesse või lähetatud ülejäänud ühendusse tavapärase lähetamise või eksportimise piires. Nende koguse ja kolmandate riikide sihtkoha peab komisjon täpsustama vastavalt artikli 26 lõikes 2 sätestatud korrale, võttes arvesse 1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist eksporti ja lähetamist;

b)

eksporditud kolmandatesse riikidesse piirkondlike kaubavoogude raames vastavalt artikli 26 lõikes 2 sätestatud korra tingimustele.

c)

lähetatud Assooridelt Madeirale ja vastupidi.

2. Lõikes 1 ettenähtud piirangud ei hõlma äärepoolseimates piirkondades tarne erikorra raames toetust saanud toodetest töödeldud või täiendava tootmis- või piisava töötlemistegevuse tulemusel valminud tooteid.

Sellisel viisil eksporditud toodetele ei saa eksporditoetust.

Sellisel viisil eksporditud toodetele ei saa eksporditoetust.

Muudatusettepanek 15

Artikli 5 lõike 1 punkt - a (uus)

 

- a)

tarnimise erikorras nimetatud tooted;

Muudatusettepanek 14

Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) hinnangulise tarnebilansi eelnõu;

a)

hinnangulise tarnebilansi eelnõu , milles määratletakse nimetatud toodete iga-aastane vajadus. Eraldi hinnangulise bilansi võib koostada kohapeal turustatavaid, ülejäänud ühendusse edasisaadetavaid ning piirkondliku või traditsioonilise kaubavahetuse raames kolmandatesse riikidesse eksporditavaid tooteid töötlevate ja ladustavate ettevõtjate vajaduste hindamiseks;

Muudatusettepanek 16

Artikli 5 lõige 2

2. Tarneprogrammid võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras . I lisas sisalduvat toodete nimekirja võidakse läbi vaadata vastavalt samale korrale lähtuvalt äärepoolseimate piirkondade arenguvajadustest.

2. Tarneprogrammid võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras lähtuvalt äärepoolseimate piirkondade arenguvajadustest.

Muudatusettepanek 17

Artikli 9 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Ühenduse abiprogrammid hõlmavad keskkonna ja maapiirkondade, samuti põlluharimisviiside ja maastike kujundamise edendamist, julgustades säästvat maahaldust.

Muudatusettepanek 18

Artikli 12 punkt a

a)

põllumajandusliku tootmise praeguse olukorra kvantifitseerivat kirjeldust, võttes arvesse kättesaadavaid hindamiste tulemusi erinevuste, mahajäämuse ja arengupotentsiaali kohta, kasutatud rahastamisvahendeid ning eelmise programmi ajal vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3763/91, nõukogu määrusele (EMÜ) nr 1600/92, nõukogu määrusele (EMÜ) nr 1601/92 ja määrustele (EÜ) nr 1452/2001, nr 1453/2001 ja nr 1454/2001 algatatud ettevõtmiste peamisi tulemusi.

a)

põllumajandusliku tootmise praeguse olukorra kvantifitseerivat kirjeldust, võttes arvesse kättesaadavaid hindamiste tulemusi erinevuste, mahajäämuse ja arengupotentsiaali kohta, kasutatud rahastamisvahendeid ning eelmise programmi ajal vastavalt määrustele (EÜ) nr 1452/2001, nr 1453/2001 ja nr 1454/2001 algatatud ettevõtmiste peamisi tulemusi.

Muudatusettepanek 19

Artikli 12 punkt d

d)

meetmete rakendamise ajakava ja üldist suunavat rahastamiskava tabelit, mis näitab ressursside kasutamist;

d)

meetmete rakendamise ajakava ja üldist suunavat rahastamiskava tabelit, mis näitab ressursside kasutamist , ilma et see piiraks võimalust kavandada programmides sisalduvad meetmed ümber;

Muudatusettepanek 20

Artikli 13 lõige 3

3. Programme kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. aastast.

3. Programme hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2006 või hilisemast kuupäevast .

Muudatusettepanek 21

Artikli 16 lõige 5 a (uus)

 

5 a. Komisjon teeb nõukogule ettepanekud vajalikeks eranditeks, mis võimaldavad viia ellu maaelu arengukavu, võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade iseärasusi.

Muudatusettepanek 22

Artikli 18 lõige 1

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad komisjonile programmid taimedele ja taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemiseks Prantsuse ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral. Programmides täpsustatakse eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad meetmed, nende kestus ja kulud. Vastavalt käesolevale artiklile esitatud programmid ei hõlma banaanide kaitset.

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad komisjonile programmid põllumajanduskulutuuride ja taimsete saaduste sanitaarkaitseks Prantsuse ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral. Programmides täpsustatakse eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad meetmed, nende kestus ja kulud. Vastavalt käesolevale artiklile esitatud programmid ei hõlma banaanide kaitset.

Muudatusettepanek 23

Artikli 19 lõike 2 esimene lõik

2. Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 19 lõikest 1, võib veini tootmiseks kasutada Assooridel ja Madeiral koristatud viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, mis on otseselt tootja hübriidid (“Noah”, “Othello”, “Isabelle”, “Jacquez”, “Clinton” ja “Herbemont”) ja mille kasvatus on keelatud, kuid see vein peab jääma kõnealustesse piirkondadesse.

2. Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 19 lõikest 1, võib veini tootmiseks kasutada Assooridel ja Madeiral koristatud viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, mis on otseselt tootja hübriidid ja mille kasvatus on keelatud, kuid see vein peab jääma kõnealustesse piirkondadesse.

Muudatusettepanek 24

Artikli 19 lõike 2 teine lõik

Portugal on 31. detsembriks 2006 vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1493/1999 II jaotise III peatükiga ettenähtud toetuse abil järk-järgult likvideerinud viinamarjaistandused, kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

Portugal on 31. detsembriks 2013 vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1493/1999 II jaotise III peatükiga ettenähtud toetuse abil järk-järgult likvideerinud viinamarjaistandused, kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

Muudatusettepanek 25

Artikli 20 lõike 4 teine lõik

Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud korras. Üksikasjalike eeskirjadega määratakse eelkõige kindlaks kohapeal toodetava värske piima kogus, mis lisatakse käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kõrgkuumutatud pulbripiima hulka.

Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud korras. Üksikasjalike eeskirjadega määratakse eelkõige kindlaks kohapeal toodetava värske piima kogus, mis lisatakse käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kõrgkuumutatud pulbripiima hulka , kui kohaliku piimatoodangu realiseerimisel võib esineda probleeme.

Muudatusettepanek 26

Artikli 21 lõige 3 a (uus)

 

3 a.Veise- ja vasikalihaturu toodangu kvaliteedi parandamiseks Assooridel antakse piirkonnale lihakarja isaste tõuloomade kokkuostuks abi artikli 26 lõikes 2 osutatud menetluse alusel määratud tingimustel ja piirmäära ulatuses.

Muudatusettepanek 27

Artikkel 21 a (uus)

 

Artikkel 21 a

Suhkur

Käesolevas määruses sätestatud tingimustel kehtib nõukogu 19. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (2) artikli 10 lõikes 1 sätestatud perioodi jooksul nimetatud määruse artiklis 13 käsitletud C-suhkru suhtes, mida eksporditakse vastavalt komisjoni 14. septembri 1981. aasta määruse (EMÜ) nr 2670/81, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti ületava suhkrutoodangu kohta, (3) asjakohastele sätetele ning kasutatakse Madeiral ja Kanaari saartel CNkoodi 1701 alla kuuluva valge suhkruna ja Assooridel CKkoodi 1701 12 10 alla kuuluva toorsuhkruna, artiklis 3 käsitletud prognoositava tarnebilansi piirides imporditollimaksudest vabastamise kava.

Muudatusettepanek 28

Artikli 24 lõige 1

1. Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, välja arvatud artikkel 16 , käsitatakse sekkumisena põllumajandusturgude tasakaalustamiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 2 lõike 2 tähenduses.

1. Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, välja arvatud artiklid 16 ja 18 , käsitatakse sekkumisena põllumajandusturgude tasakaalustamiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 2 lõike 2 tähenduses.

Muudatusettepanek 29

Artikli 24 lõige 2

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja III jaotises ettenähtud meetmeid aasta ülemmääraga järgmiselt:

Prantsuse ülemeredepartemangud: 84,7 miljonit eurot,

Assoorid ja Madeira: 77,3 miljonit eurot,

Kanaari saared: 127,3 miljonit eurot.

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja III jaotises ettenähtud meetmeid aasta ülemmääraga , mis arvestatakse tarnimise erikorra rahastamiseks tehtavate kulutuste alusel, võttes aluseks kolme edukama aasta keskmise ajavahemikus 2001-2004 igas piirkonnas, arvestades tollimaksudest vabastamise määra nimetatud ajavahemikus ning tuginedes kohaliku põllumajandustootmise toetuseks tehtavate kulutuste maksimummääradele.

Muudatusettepanek 30

Artikli 24 lõige 3

3. Aasta jooksul programmidele eraldatud II jaotisega ettenähtud summad ei tohi ületada:

Prantsuse ülemeredepartemangud: 20,7 miljonit eurot,

Assoorid ja Madeira: 17,7 miljonit eurot,

Kanaari saared: 72,7 miljonit eurot.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Artikli 24 lõige 3 a (uus)

 

3 a.Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 lõikest 2 võib muuta tähtaegu, mis on ette nähtud nimetatud määruse I lisas loetletud erikordade raames tehtavateks makseteks, kui uus tähtaeg kehtestatakse kavades, mis tuleb esitada käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud rahalise toetuse raames.

Muudatusettepanek 32

Artikli 26 lõike 1 lõik 1 a (uus)

 

Artiklis 18 osutatud taimeterviseprogrammide osas abistab komisjoni alaline taimetervise komitee, mis luuakse nõukogu 23. novembri 1976. aasta otsuse 76/894/EMÜ (4) alusel.

Muudatusettepanek 33

Artikli 28 lõige 3

3. Hiljemalt 31. detsembriks 2009 , seejärel iga viie aasta möödudes, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldaruande käesoleva määruse alusel võetud meetmete mõju kohta, millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud.

3. Hiljemalt 31. detsembriks 2008 , seejärel iga viie aasta möödudes, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldaruande käesoleva määruse alusel võetud meetmete mõju kohta, millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud.

Muudatusettepanek 34

Artikli 29 lõik 2 a (uus)

 

Meetmed, mis on seotud tarnimise erikorraga, ning määrustega (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001 ja (EÜ) nr 1454/2001 kohaliku tootmise soodustamiseks ette nähtud meetmed jäävad siiski jõusse vastavalt kas kuni kuupäevani, mil komisjon kiidab heaks artiklis 5 osutatud tarneprogrammid, või kuni kuupäevani, mil hakatakse kohaldama käesoleva määruse artiklis 9 osutatud abiprogramme kohaliku põllumajandusliku tootmise toetuseks.

Muudatusettepanek 35

Artikli 32 teine lõik

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. Artikleid 13, 25 ja 26 kohaldatakse siiski alates määruse jõustumise kuupäevast.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. Artikleid 8 ja 13, artikli 21 lõiget 3 ja artikleid 24, 25 ja 26 kohaldatakse siiski alates määruse jõustumise kuupäevast.


(1)  ELTs seni avaldamata.

(2)   EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1.

(3)   EÜT L 262, 16.9.1981, lk 14.

(4)   EÜT L 340, 9.12.1976, lk 25.

P6_TA(2005)0307

Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel

Euroopa Parlamendi deklaratsioon eksporditoetuste kohta elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel

Euroopa Parlament,

võttes arvesse kodukorra artiklit 116,

A.

märkides, et igal aastal eksporditakse Euroopa Liidust umbes 200 000 elusveist Liibanoni ja Egiptusesse;

B.

märkides, et viimastel aastatel on nende loomade eksportimisel makstud umbes 60 000 000 EUR toetusi igal aastal ja 2005. aastal on eksporditoetusteks ette nähtud kuni 77 000 000 EUR;

C.

tundes muret, et teekond võib kesta kuni kümme päeva, saabumisel hooldatakse ja tapetakse loomi viisil, mis ELi õiguse kohaselt on ebaseaduslik, ja seetõttu on loomade kannatused väga suured;

D.

tundes muret, et kehtivaid õigusakte ei rakendata ja igal juhul on need loomade heaolu kaitsmiseks ebapiisavad;

1.

tunnistades, et EL mõistab, et loomad on aistimisvõimelised olendid;

2.

palub komisjonil ja nõukogul viivitamatult ja püsivalt lõpetada eksporditoetuste maksmine elusveiste eksportimisel kolmandatesse riikidesse;

3.

nõuab selle asemel kasutama avaliku sektori vahendeid kavadeks, millega edendatakse ja kaitstakse loomade heaolu;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega nõukogule ja komisjonile:

Allakirjutanud

Adamou, Adwent, Agnoletto, Alvaro, Andersson, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Battilocchio, Bauer, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bielan, Blokland, Bösch, Bonde, Bonino, Bonsignore, Borghezio, Bowis, Bowles, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Casaca, Cashman, Castiglione, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa P., Coûteaux, Cramer, Czarnecki M., Czarnecki R., Davies, Demetriou, Deva, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurling, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fernandes, Fernández Martín, Ferreira A., Figueiredo, Flasarová, Florenz, Ford, Frassoni, Gahler, Gal'a, Gawronski, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gklavakis, Goepel, Gollnisch, Gomes, Goudin, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Guerreiro, Guidoni, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ilves, Isler Béguin, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kużmiuk, Lagendijk, Lambert, Langen, Langendries, La Russa, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Mann T., Mann E., Markov, Marques, Martin D., Martin H.-P., Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Matsakis, Mavrommatis, Mayer, Meijer, Méndez De Vigo, Mikko, Mohácsi, Moraes, Morgan, Morgantini, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pęk, Peterle, Pflüger, Pieper, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pittella, Podestà, Podkański, Portas, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rasmussen, Remek, Resetarits, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Sakalas, Samaras, Samuelsen, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeberg, Segelström, Siekierski, Silva Peneda, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Thomsen, Titford, Titley, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht-Niemeyer, Wallis, Watson, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wise, Wojciechowski, Wurtz, Wynn, Záborská, Zaleski, Zappala, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvřina, Zwiefka


Top