EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AG0004

Ühine seisukoht (EÜ) nr 4/2005, mille nõukogu on vastu võtnud 21. oktoobril 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu … otsuse nr …/2005/EÜ, millega muudetakse otsust 1419/1999/EÜ kultuurisündmusega Euroopa kultuuripealinn seotud ühenduse meetmete kohta aastateks 2005 kuni 2019, vastuvõtmiseks

OJ C 25E , 1.2.2005, p. 41–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 25/41


ÜHINE SEISUKOHT (EÜ) nr 4/2005,

mille nõukogu on vastu võtnud 21. oktoobril 2004,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu … otsuse nr …/2005/EÜ, millega muudetakse otsust 1419/1999/EÜ kultuurisündmusega Euroopa kultuuripealinn seotud ühenduse meetmete kohta aastateks 2005 kuni 2019, vastuvõtmiseks

(2005/C 25E/04)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 151,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse regioonide komitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta otsus nr 1419/1999/EÜ kultuurisündmusega Euroopa kultuuripealinn seotud ühenduse meetmete kohta aastateks 2005 kuni 2019 (3) on suunatud Euroopa kultuuride rikkuse, mitmekesisuse ja ühiste tunnuste esiletõstmiseks ning Euroopa kodanike vastastikuse tundmaõppimise soodustamiseks.

(2)

Otsuse nr 1419/1999/EÜ I lisas on sätestatud kronoloogiline järjekord, mille alusel liikmesriigid võivad seada üles selle kultuurisündmuse kandidaate. See lisa on piiratud riikidega, kes otsuse vastuvõtmise ajal 25. mail 1999. aastal olid liikmesriigid.

(3)

Otsuse nr 1419/1999/EÜ artiklis 6 on märgitud, et selle otsuse võib üle vaadata, eelkõige Euroopa Liidu laienemist silmas pidades.

(4)

Pidades silmas 2004. aasta laienemist on oluline teha ka uutele liikmesriikidele võimalikuks kandidaatide ülesseadmine kultuurisündmuse Euroopa kultuuripealinn raames lühikese aja jooksul ilma teiste liikmesriikide järjekorda muutmata, et alates 2009. aastast kuni ühenduse praeguste meetmete lõpuni saaks liikmesriikides igal aastal valida kaks pealinna.

(5)

Seepärast tuleks otsust nr 1419/1999/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust nr 1419/1999/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine põhjendus:

“(12a)

arvesse tuleks võtta käesoleva otsuse finantstagajärgi, et tagada piisav ja asjakohane rahastamine ühenduse poolt kahe Euroopa kultuuripealinna nimetamiseks;”.

2)

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriikide linnad nimetatakse Euroopa kultuuripealinnadeks vastavalt I lisa nimekirjas sisalduvale järjekorrale. Kuni aastani 2008 kaasa arvatud nimetatakse kultuuripealinnaks üks linn nimekirja kantud liikmesriigist. Alates aastast 2009 nimetatakse kultuuripealinnaks üks linn igast nimekirja kantud liikmesriigist. I lisas sätestatud kronoloogilist järjekorda võib muuta asjaomaste liikmesriikide omavahelisel kokkuleppel. Iga liikmesriik teatab kordamööda ühe või mitme kandidaatlinna ülesseadmisest Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja regioonide komiteele. Kõnealused kandidaatlinnad tuleb üles seada hiljemalt neli aastat enne kõnealuse kultuurisündmuse algust ja lisada võib asjaomase liikmesriigi soovituse.”

3)

I lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Luxembourg,

Euroopa Parlamendi nimel

President

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELT C 121, 30.4.2004, lk 15.

(2)  Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2004. aasta arvamus (ELT C 104 E, 30.4.2004), nõukogu 21. oktoobri 2004. aasta ühine seisukoht ja Euroopa Parlamendi ….. seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 166, 1.7.1999, lk 1.


LISA

EUROOPA KULTUURIPEALINNA KANDIDAATIDE NIMETAMISE JÄRJEKORD

2005

Iirimaa

 

2006

Kreeka (1)

 

2007

Luksemburg

 

2008

Ühendkuningriik

 

2009

Austria

Leedu

2010

Saksamaa

Ungari

2011

Soome

Eesti

2012

Portugal

Sloveenia

2013

Prantsusmaa

Slovakkia

2014

Rootsi

Läti

2015

Belgia

Tšehhi Vabariik

2016

Hispaania

Poola

2017

Taani

Küpros

2018

Madalmaad (1)

Malta

2019

Itaalia

 


(1)  Kultuuri- ja Audiovisuaalnõukogu 28. mai 1998. aasta koosolekul võeti teadmiseks Kreeka ja Madalmaade järjekohtade vahetamine kooskõlas otsuse 1419/1999/EÜ artikli 2 lõikega 1.


NÕUKOGU PÕHJENDUS

I.   SISSEJUHATUS

1.

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 151 alusel esitas komisjon 17. novembril 2003 Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku otsuse, millega muudetakse otsust 1419/1999/EÜ kultuurisündmusega “Euroopa kultuuripealinn” seotud ühenduse meetmete kohta aastateks 2005 kuni 2019, vastuvõtmise kohta.

2.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 22. aprillil 2004. Komisjon esitas oma muudetud ettepaneku suuliselt 29. aprillil 2004.

3.

Regioonide komitee esitas oma arvamuse 10. mail 2004.

4.

21. oktoobril 2004. aastal võttis nõukogu vastu ühise seisukoha vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 251 lõikele 2.

II.   ETTEPANEKU EESMÄRK

Ettepaneku eesmärk on võimaldada uutel liikmesriikidel osaleda kultuurisündmusel “Euroopa kultuuripealinn” enne kõnealuse otsuse kehtivuse kaotamist 2019. aastal. See ei muuda liikmesriikidest kandidaatide esitamise olemasolevat korda, kuid loob uue süsteemi, mille kohaselt võivad igal aastal alates 2009. aastast kandidaate esitada kaks liikmesriiki, nii et võiks valida kaks liikmesriikide pealinna.

III.   ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1.   Üldised märkused

Nõukogu ei teinud komisjoni ettepanekusse ühtegi muudatust. Komisjon kiitis tervikuna heaks ühe parlamendi tehtud viiest muudatusest (muudatus 1).

2.   Euroopa Parlamendi tehtud muudatused

2.1.   Nõukogu poolt heakskiidetud muudatused

Nõukogu kiitis tervikuna heaks parlamendi esitatud ja komisjonis heaks kiidetud muudatuse (muudatus 1).

2.2.   Nõukogu poolt integreerimata muudatused

Nõukogu leidis sarnaselt komisjoniga, et muudatused 2, 3, 4 ja 5 jäid väljapoole ettepaneku reguleerimisala ja ei pidanud asjakohaseks neid inkorporeerida.

III.   JÄRELDUSED

Nõukogu arvates on ühine seisukoht tasakaalus ja täielikult kooskõlas komisjoni ettepaneku põhieesmärgiga, võimaldades uutel liikmesriikidel osaleda kultuurisündmusel “Euroopa kultuuripealinn” nii ruttu kui võimalik.


Top