EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/057A/01

Teade vaba ametikoha kohta ECA/2021/1 — Direktor – üks ametikoht (tegevusüksus AD, palgaaste 14) — Peasekretariaat – personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat (SG1)

OJ C 57A , 17.2.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 57/1


TEADE VABA AMETIKOHA KOHTA ECA/2021/1

Direktor – üks ametikoht

(tegevusüksus AD, palgaaste 14)

Peasekretariaat – personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat (SG1)

(2021/C 57 A/01)

 

KES ME OLEME

Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) on ELi välisaudiitor. Kontrollikoda loodi aastal 1975 ja see on üks ELi seitsmest institutsioonist. Asume Luxembourgis ning meie organisatsioonis töötab umbes 900 auditi-, tugiteenuste ja haldusala töötajat kõigist ELi liikmesriikidest.

Kontrollikoda toimib kolleegiumina, kus on 27 liiget – üks igast ELi liikmesriigist. Meie audiitorid kontrollivad, et ELi raamatupidamine oleks korras, et liit täidaks õigesti talle kehtivaid finantsreegleid ning et programmid täidaksid neile seatud eesmärgid ja tooksid kuludele vastavat tulu.

Oma tööga aitame me parandada ELi finantsjuhtimist ning edendame aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust. Teavitame ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid riskidest, anname neile kindlust, juhime tähelepanu puudustele ja edusammudele ning nõustame neid. Esitame oma tähelepanekud ja soovitused Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning üldsusele.

Kontrollikoja peasekretariaadis on personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraadi ülesanne aidata institutsioonil saavutada oma strateegilised eesmärgid, tagades personali ja rahaliste vahendite tõhusa ja tulemusliku kasutamise ning kontrollides haldus- ja finantsdokumentide õigsust.

Oma ülesannete täitmiseks kasutab direktoraat oma töötajaid tulemuslikult ja tõhusalt, täidab asjaomast eelarvet ning panustab kontrollikoja toimimisse, osutades usaldusväärseid ja kvaliteetseid teenuseid turvalisuse ja ohutuse, transpordi, posti kättetoimetamise, ürituste korraldamise ja meditsiiniteenuste valdkonnas.

MIDA ME PAKUME

Edukas kandidaat võetakse tööle palgaastmel AD 14. Palgaastme põhipalk on 14 838 eurot kuus. Põhipalgale, millelt tuleb maksta liidu maksu ja mis on vabastatud liikmesriikide maksudest, võivad vastavalt personalieeskirjades sätestatud tingimustele lisanduda teatavad toetused.

Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktor on kõrge ametnik, kellel on järgmised tööülesanded:

direktoraadi poliitika kujundamine ja järelevalve selle rakendamise üle, direktoraadi juhtimine ning peasekretariaadi töökaval põhinevate operatiivsete otsuste tegemine;

iga-aastase töökava koostamine ja elluviimine ning aruande koostamine selle rakendamise kohta;

direktoraadi ning peasekretariaadi inim- ja rahaliste ressursside kasutamise järelevalve, seire ja koordineerimine;

personali- ja finantsvaldkonna ning teenusepõhiste rakenduste tõhusa kasutamise järelevalve, seire ja koordineerimine;

institutsiooni ja direktoraadi esindamine tema pädevusse kuuluvates institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö küsimustes;

direktoraadi sisekontrolli- ja juhtimissüsteemide kvaliteedi seire;

asjakohaste reeglite, õigusnormide ja menetluste järgimise tagamine;

kvaliteedistandardite järgimise ja tähtaegadest kinnipidamise tagamine.

Direktoril on võimalus töötada dünaamilises keskkonnas, kasutada tipptasemel tehnoloogiaid ja uuenduslikke töömeetodeid.

KEDA ME OTSIME

I.   KANDIDEERIMISKRITEERIUMID

1.   Töölevõtmistingimused

Kandidaadid peavad personalieeskirjade artikli 28 kohaselt avalduse esitamise kuupäeval

olema Euroopa Liidu ühe liikmesriigi kodanikud;

omama kõiki kodanikuõigusi;

olema täitnud kõik neile sõjaväeteenistust reguleerivate õigusaktidega ette nähtud kohustused;

omama töökohustuste täitmiseks vajalikke isikuomadusi.

2.   Kvalifikatsioon

Vastavalt personalieeskirjade artiklile 5 peab kandidaadil olema

i)

ülikooliõpingutele vastava haridustaseme läbimisel antav diplom, kui ülikooliõpingute tavaline kestus on neli või enam aastat, või

ii)

ülikooliõpingutele vastava haridustaseme läbimisel antav diplom ja vähemalt aastane asjaomane töökogemus, kui ülikooliõpingute tavaline kestus on vähemalt kolm aastat, või

iii)

kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus.

3.   Töökogemus

Vähemalt 18-aastane tõendatud töökogemus pärast eespool nimetatud kvalifikatsiooni omandamist, sealhulgas vähemalt nelja-aastane töökogemus personalijuhtimisel ja eelarvevahendite haldamisel.

4.   Keelteoskus

Kuna kontrollikoja ametlikud töökeeled on inglise ja prantsuse keel, peab kandidaadi keeleoskus (suuline ja kirjalik) olema ühes neist keeltest väga hea (vähemalt tasemel C1) ja teises keeles hea (vähemalt tasemel B2).

Oma võõrkeeleoskuse hindamiseks vt

https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference

II.   VALIKUKRITEERIUMID

Suurepärane oskus koostada ja ellu viia strateegiaid ning määrata kindlaks eesmärke ja saavutatavaid tulemusi ning nende täitmisest aru anda;

väga head juhioskused;

suurepärane võime juhtida ja motiveerida mitmekeelseid ja -kultuurilisi rühmi, teha kindlaks ja maksimeerida töötajate potentsiaali ning lahendada konflikte;

väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas võime koguda, sünteesida ja analüüsida teavet;

uuenduslikes projektides osalemise ja muutuste elluviimise kogemus;

suurepärased teadmised sisekontrolli meetoditest, vahenditest ja tehnikatest, sealhulgas organisatsiooni riskijuhtimise põhimõtetest ja nende rakendamisest;

tõendatud suutlikkus sõltumatult otsuseid vastu võtta ja ellu viia;

suureks eeliseks on teadmised personalieeskirjadest (1) ja Euroopa Liidu finantsmäärusest (2).

VALIKUMENETLUS

Vastavalt kontrollikoja otsusele nr 31-2015 valdkonnajuhtide ja direktorite valimise korra kohta luuakse eelvalikukomisjon, et hinnata kandideerimistingimustele vastavaid kandidaate käesolevas vaba ametikoha teates esitatud kriteeriumide alusel.

Eelvalikukomisjon hindab ja võrdleb kõigi kandideerimiskriteeriumidele vastavate kandidaatide kvalifikatsiooni, töökogemust ja oskusi kandideerimisavalduses esitatud teabe alusel. Komisjon koostab võrdleva hindamise alusel nimekirja kuuest kõige sobivamast kandidaadist (3).

Kuna eelvalik põhineb kandidaatide võrdleval hindamisel, ei pääse kõik vaba ametikoha teates loetletud kriteeriumidele vastavad kandidaadid automaatselt menetluse järgmisse etappi.

Komisjon hindab eespool mainitud nimekirja pääsenud kandidaate vestluse ja kirjaliku hindamise põhjal (vt valikukriteeriumid eespool).

Vestluse ja kirjaliku hindamise tulemuste alusel koostatakse nimekiri kandidaadist/kandidaatidest, keda peetakse ametikohale kõige sobivamaks.

Valikukomisjoni aruande alusel võtab kontrollikoda vastu otsuse ühe kandidaadi ametisse nimetamiseks.

KANDIDEERIMISAVALDUSED

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 17. märts 2021 kell 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi).

Avaldus tuleb koostada inglise või prantsuse keeles ja esitada ainult elektroonilise vormi kaudu, millele osutav link asub kontrollikoja veebisaidi töövõimalusi tutvustaval lehel (rubriigis „Vabad töökohad“) avaldatud osalemiskutse all: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US

Kandideerimisavaldused peavad sisaldama järgmisi inglise või prantsuse keeles koostatud dokumente:

motivatsioonikiri (maksimaalselt kolm lehekülge);

ajakohastatud CV (maksimaalselt seitse lehekülge), mis peab olema esitatud Europassi formaadis (vt https://europa.eu/europass/);

väljaspool kontrollikoda töötavatel ametnikel tuleb lisaks kahele eespool nimetatud dokumendile esitada oma tegevusüksust, palgaastet ja ametniku staatust tõendav dokument.

Avalikel konkurssidel edukalt osalenud kandidaadid või reservnimekirja kantud kandidaadid peavad oma kandideerimisavalduses (CVs/motivatsioonikirjas) märkima konkursi või reservnimekirja viitenumbri.

Juhime teie tähelepanu sellele, et kandideerimisavalduste hindamisel võetakse arvesse ainult CVs, motivatsioonikirjas ja, vajaduse korral, ametniku staatust kinnitavas tõendis esitatud teavet.

Kandideerimisavaldusi, milles neid juhiseid täpselt ei täideta, vastu ei võeta.

Kui seda vajalikuks peetakse, peavad kandidaadid taotluse korral esitama oma kvalifikatsiooni, töökogemust ja praeguseid töökohustusi tõendavad dokumendid.

Huvitatud isikud peaksid täitma elektroonilise kandideerimisavalduse aegsasti. Soovitame kandidaatidel tungivalt mitte oodata avalduse esitamisega viimase hetkeni. Kogemused näitavad, et süsteem võib muutuda avalduse esitamise tähtaja lähenedes ülekoormatuks. Seetõttu võib avalduse esitamine õigeks ajaks osutuda keeruliseks.

TÖÖLEVÕTMISPÕHIMÕTTED

Kontrollikoda on otsustanud algatada Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 29 lõigete 1 ja 2 kohase menetluse peasekretariaadi direktori (palgaaste AD 14) töölevõtmiseks; menetluse eesmärk on suurendada ametisse nimetava asutuse jaoks potentsiaalsete kandidaatide arvu.

Vastavalt kontrollikoja võrdsete võimaluste poliitikale ja personalieeskirjade artiklile 1d hindab kontrollikoda mitmekesisust ja edendab võrdseid võimalusi. Kontrollikoda võtab kandideerimisavaldusi vastu ilma igasuguse diskrimineerimiseta ja töötab selle nimel, et tagada meeste ja naiste tasakaalustatud töölevõtmine, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 23. Kuna naiste osakaal kontrollikoja tippjuhtkonnas on endiselt väike, oodatakse eriti kandideerima naisi. Võrdse kvalifikatsiooni ja pädevuse korral otsustatakse naissoost kandidaadi kasuks. Kontrollikoda astub samme ka selleks, et aidata kaasa töö- ja pereelu ühitamisele.

Kandidaatidel, kes vajavad käesolevas valikumenetluses osalemiseks eritingimusi (nt puude tõttu), palutakse saata e-kiri aadressil ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

ANDMEKAITSE

Kontrollikoda kohustub tagama, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (4).

Lisateabe saamiseks palume tutvuda vabadele töökohtadele kandideerimist puudutavate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis asuvad järgmisel aadressil:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_ET.PDF

OTSUSE LÄBIVAATAMISE TAOTLUS, KAEBUSE ESITAMINE JA KOHTUSSE PÖÖRDUMINE, EUROOPA OMBUDSMANILE KAEBUSE ESITAMINE

Kui kandidaat leiab valikumenetluse mis tahes etapis, et mõni otsus kahjustab tema õigusi, võib ta kasutada järgnevaid võimalusi:

I.   Taotluse esitamine valikukomisjonile otsuse läbivaatamiseks

Võite esitada kirjaliku põhjendatud taotluse komisjoni otsuse läbivaatamiseks. Taotlus tuleb saata kümne päeva jooksul alates otsusest teavitamisest aadressil ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Kaebused

Vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2 võite esitada kaebuse avalduse tagasilükkamist käsitleva kontrollikoja otsuse kohta kolme kuu jooksul alates otsusest teavitamisest. Kaebus tuleb saata järgmisel aadressil:

The Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

III.   Kohtusse pöördumine

Personalieeskirjade artikli 91 kohaselt võite kaebuse tagasilükkamise otsuse teid kahjustavas osas edasi kaevata Euroopa Liidu Kohtusse. Hagi saab esitada üksnes advokaat kolme kuu jooksul alates kaebuse tagasilükkamise otsusest teavitamisest.

IV.   Kaebused Euroopa Ombudsmanile

Kui olete seisukohal, et kontrollikoda on pannud teie avalduse käsitlemisel toime haldusomavoli, võite esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile (olles enne pöördunud kontrollikoja poole ja püüdnud vaidluse lahendada). Kaebus tuleb esitada kirjalikult kahe aasta jooksul pärast asjakohaste asjaolude ilmnemist. Elektrooniline kaebuse vorm on kättesaadav Euroopa Ombudsmani veebisaidil. Euroopa Ombudsmani poole pöördumisel ei ole eespool esitatud kaebuse menetlemise tähtaegade suhtes peatavat mõju.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612273468772&from=ET

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=ET

(3)  Tingimusel, et kandideerimistingimustele vastavaid kandidaate on piisavalt.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


Top