EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0475

Nõukogu direktiiv (EL) 2019/475, 18. veebruar 2019, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d'Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa lisamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse

ST/14487/2018/INIT

OJ L 83, 25.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/475/oj

25.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/42


NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/475,

18. veebruar 2019,

millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d'Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa lisamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma 18. juuli 2017. aasta kirjas taotles Itaalia, et Itaalia Campione d'Italia haldusüksus ja Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest tuleks seoses aktsiisimaksuga lisada liidu tolliterritooriumi hulka, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, (3) ning nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (4) territoriaalsesse kohaldamisalasse, jättes aga kõnealused territooriumid seoses käibemaksuga välja nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (5) territoriaalsest kohaldamisalast.

(2)

Itaalia Campione d'Italia haldusüksus, mis on Itaalia eksklaav Šveitsi territooriumil, ja Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest tuleks lisada liidu tolliterritooriumi hulka, sest ajaloolised põhjused, mis õigustasid nende väljajätmist, nagu nende isoleeritus ja majanduslik halvemus, enam ei kehti. Samadel põhjustel tuleks kõnealused territooriumid lisada direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse.

(3)

Siiski soovib Itaalia, et kõnealused territooriumid tuleks jätkuvalt jätta direktiivi 2006/112/EÜ territoriaalsest kohaldamisalast välja, kuna see on vajalik Šveitsis asutatud ja Campione d'Italia haldusüksuses asutatud ettevõtjatele võrdsete tingimuste tagamiseks, kui kohaldatakse kohalikku kaudse maksustamise korda kooskõlas Šveitsi käibemaksusüsteemiga.

(4)

Käesolev direktiiv peaks olema tihedalt seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/474 (6). Seetõttu tuleks käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikke liikmesriikide ülevõtmisnorme kohaldada alates kõnealuse määruse kohaldamise alguskuupäevast.

(5)

Direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EÜ artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

1)

lõikele 1 lisatakse järgmised punktid:

„f)

Campione d'Italia;

g)

Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest.“;

2)

lõikest 2 jäetakse välja punktid f ja g.

Artikkel 2

Direktiivi 2008/118/EÜ artikli 5 lõikest 3 jäetakse välja punktid f ja g.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud normid hiljemalt 31. detsembriks 2019. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2020.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.“

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. veebruar 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

N. BĂDĂLĂU


(1)  2. oktoobri 2018. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  11. juuli 2018. aasta arvamus (ELT C 367, 10.10.2018, lk 117).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).

(5)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/474, 19. märts 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 38).


Top