EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1713

Nõukogu direktiiv (EL) 2018/1713, 6. november 2018, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega

ST/12657/2018/INIT

OJ L 286, 14.11.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1713/oj

14.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/20


NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1713,

6. november 2018,

millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ (3) on ette nähtud, et liikmesriigid võivad füüsilisel kandjal väljaannete suhtes kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid. Vähendatud käibemaksumäära ei saa aga kohaldada elektrooniliselt levitatavate väljaannete suhtes, mis tuleb maksustada hariliku käibemaksumääraga.

(2)

Kooskõlas komisjoni 6. mai 2015. aasta teatisega Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta ja et pidada sammu tehnoloogia arenguga digitaalmajanduses, peaks liikmesriikidel olema võimalik ühtlustada elektrooniliselt levitatavate väljaannete käibemaksumäärad füüsilisel kandjal väljaannete madalamate käibemaksumääradega.

(3)

Oma 7. aprilli 2016. aasta teatises käibemaksu tegevuskava kohta tõi komisjon välja, et elektrooniliselt levitatavate väljaannete suhtes peaks olema võimalik kohaldada sama soodsaid käibemaksumäärasid kui füüsilisel kandjal väljaannete suhtes. Euroopa Kohus oli oma hiljutises otsuses kohtuasjas C-390/15 (4) seisukohal, et digitaalsete väljaannete tarne füüsilisel kandjal ja elektrooniliselt on sarnased olukorrad. Seetõttu on asjakohane, et kõik liikmesriigid saavad võimaluse kohaldada vähendatud käibemaksumäära raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete tarnimisele, olenemata sellest, kas neid levitatakse füüsilisel kandjal või elektrooniliselt. Samal põhjusel on asjakohane võimaldada nendel liikmesriikidel, kes praegu kohaldavad liidu õiguse kohaselt direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 99 sätestatud miinimumist madalamaid käibemaksumäärasid või võimaldavad maksuvabastusi koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega teatavate raamatute, ajalehtede või perioodikaväljaannete tarnimisele füüsilisel kandjal, kohaldada sama käibemaksumäära nendele raamatutele, ajalehtedele või perioodikaväljaannetele, kui neid tarnitakse elektrooniliselt.

(4)

Alates 1. jaanuarist 2015 maksustatakse kõik elektrooniliselt osutatavad teenused käibemaksuga kliendi asukohaliikmesriigis. Võttes arvesse sihtriigi põhimõtte rakendamist, ei ole elektrooniliselt levitatavatele väljaannetele enam vaja kohaldada harilikku käibemaksumäära, et tagada siseturu väljakujundamine ja toimimine ning vältida konkurentsimoonutusi.

(5)

Selleks et vältida vähendatud käibemaksumäärade laialdast kohaldamist audiovisuaalsisu suhtes, peaks liikmesriikidel olema võimalus kohaldada vähendatud käibemaksumäära raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes ainult siis, kui kõnealused väljaanded, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliselt levitatuna, ei koosne täielikult või peamiselt muusika- või videosisust.

(6)

Liikmesriikidele peaks jääma õigus kehtestada väljaannete käibemaksumäärasid ja piirata vähendatud käibemaksumäärade kohaldamisala, sealhulgas sellistel objektiivselt põhjendatud juhtudel, kui digitaalsed väljaanded pakuvad lugemiseks sama sisu.

(7)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt kohaldada elektrooniliselt levitatavate väljaannete suhtes samu käibemaksumäärasid kui käibemaksumäärad, mida praegu kohaldatakse füüsilisel kandjal väljaannete suhtes, ei ole liikmesriikidel võimalik piisavalt saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)

Direktiivi 2006/112/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 98 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Vähendatud maksumäärasid ei kohaldata elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, välja arvatud need, mis kuuluvad III lisa punkti 6 alla.“

2)

Artiklisse 99 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 ning lisaks artikli 98 lõikes 1 osutatud maksumääradele võivad liikmesriigid, kes kohaldasid 1. jaanuaril 2017 vastavalt liidu õigusele käesolevas artiklis sätestatud miinimumist madalamaid vähendatud maksumäärasid või võimaldasid maksuvabastusi koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega III lisa punktis 6 osutatud teatavate kaupade suhtes, kohaldada sama käibemaksumäära, kui tarne toimub elektrooniliselt, nagu on osutatud III lisa punktis 6.“

3)

III lisa punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6)

raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete (sealhulgas brošüürid, teabevoldikud ja muud samalaadsed trükised, lastele mõeldud pildi-, joonistus- ja värvimisraamatud, trükitud või käsikirjalised noodid, maa- ja merekaardid ning muud samalaadsed kaardid) tarne, olenemata sellest, kas need on füüsilisel kandjal, elektrooniliselt levitatud või mõlemat, sealhulgas raamatukogudest laenuks andmine, välja arvatud täielikult või peamiselt reklaamiks mõeldud väljaanded ning väljaanded, mis täielikult või peamiselt koosnevad video- või muusikasisust;“.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

H. LÖGER


(1)  ELT C 307, 30.8.2018, lk 205.

(2)  ELT C 345, 13.10.2017, lk 79.

(3)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(4)  Euroopa Kohtu 7. märtsi 2017. aasta otsus kohtuasjas C-390/15, RPO, ECLI:EU:C:2017:174, punkt 49.


Top