EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2135

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/2135, 23. november 2016, millega muudetakse määruse (EL) nr 1303/2013 teatavaid sätteid, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskuste tekkimise ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist

OJ L 338, 13.12.2016, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2135/oj

13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/34


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2135,

23. november 2016,

millega muudetakse määruse (EL) nr 1303/2013 teatavaid sätteid, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskuste tekkimise ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (3) artikli 24 lõikes 3 on sätestatud, et komisjon uurib Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtud vahemaksete suurendamist 10 protsendipunkti võrra üle iga prioriteedi või meetme praeguse kaasfinantseerimismäära liikmesriikides, kes osalesid pärast 21. detsembrit 2013 kohandamisprogrammis ja taotlesid nimetatud suurendamise kohaldamise pikendamist 30. juunini 2016, ning et komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande koos oma hinnanguga ning vajaduse korral seadusandliku ettepaneku enne 30. juunit 2016. Komisjon esitas kõnealuse aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule 27. juunil 2016.

(2)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 24 alusel tekkis õigus suurendatud maksetele viiel liikmesriigil: Rumeenial, Iirimaal, Portugalil, Küprosel ja Kreekal. Rumeenia, Iirimaa, Portugal ja Küpros lõpetasid oma makromajanduslikud kohandamiskavad. Kohandamiskava rakendatakse veel vaid Kreekas, kes saab seoses sellega finantsabi 2018. aasta kolmanda kvartalini. Võttes arvesse, et Kreekal on endiselt tõsiseid raskusi finantsstabiilsusega, tuleks pikendada ajutiste eelarveraskustega liikmesriikidele suurendatud maksete tegemise kohaldamist.

(3)

Suurendatud maksete tegemise võimalus peaks siiski lõppema selle aasta 30. juunil, mis järgneb kalendriaastale, mil lõpetatakse liikmesriigile kohandamiskavast rahalise abi andmine.

(4)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 120 lõike 3 kohaselt peab komisjon Küprose puhul uurima kõigi enne 30. juunit 2017 Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) toetatavate rakenduskavade iga prioriteetse suuna tasandil maksimaalset kaasfinantseerimise määra (85 %), et hinnata selle säilitamise põhjendatust, ning esitama vajaduse korral seadusandliku ettepaneku enne 30. juunit 2016.

(5)

Küpros lõpetas oma kohandamisprogrammi 2016. aasta märtsis. Küprose majanduslik olukord on aga jätkuvalt ebakindel, mida ilmestab aeglane kasvumäär, vähenevad investeeringud, suur töötus ja pingeline olukord finantssektoris. Selleks et vähendada survet riigieelarvele ja kiirendada vajalikke investeeringuid, tuleks pikendada kõigi ERFist ja ESFist toetatavate rakenduskavade maksimaalse kaasfinantseerimise määra (85 %) kohaldamist Küprose puhul rakenduskava lõpuni.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete viivitamatu rakendamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1303/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 24 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 24

Ajutiste eelarveraskustega liikmesriigi maksete suurendamine

1.   Liikmesriigi taotlusel võib vahemakseid ja lõppmakset suurendada 10 protsendipunkti võrra üle kaasfinantseerimismäära, mis kehtib ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi iga prioriteedi suhtes või EAFRD ja EMKFi iga meetme suhtes.

Kui liikmesriik vastab mõnele järgmistest tingimustest pärast 21. detsembrit 2013, kohaldatakse suurendatud kaasfinantseerimismäära, mis ei tohi ületada 100 %, liikmesriigi selliste maksetaotluste suhtes, mis on esitatud 30. juunini 2016 kestvaks ajavahemikuks:

a)

asjaomane liikmesriik saab liidult laenu määruse (EL) nr 407/2010 alusel;

b)

asjaomane liikmesriik saab määruse (EÜ) nr 332/2002 alusel keskmise tähtajaga finantsabi, mis sõltub makromajandusliku kohandamisprogrammi elluviimisest;

c)

finantsabi tehakse asjaomasele liikmesriigile kättesaadavaks sõltuvalt määruses (EL) nr 472/2013 sätestatud makromajandusliku kohandamisprogrammi elluviimisest.

Kui liikmesriik vastab pärast 30. juunit 2016 mõnele teises lõigus sätestatud tingimusele, kohaldatakse tema maksetaotluste suhtes suurendatud kaasfinantseerimismäära ajavahemikul 30. juunini aastal, mis järgneb kalendriaastale, mil vastava finantsabi andmine lõpetatakse.

Käesolevat lõiget ei kohaldata ETK määruse kohaldamisalasse jäävate programmide suhtes.

2.   Lõikest 1 olenemata ei tohi liidu toetus vahe- ja lõppmaksete kaudu olla suurem kui:

a)

avaliku sektori kulud või

b)

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide maksimaalne toetussumma, mis eraldatakse ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul igale prioriteedile ja EAFRD ja EMKFi puhul igale meetmele, nagu on sätestatud komisjoni otsuses, millega programm heaks kiidetakse,

olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.“

2)

Artikli 120 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni rakenduskava lõpuni ei ületa rakenduskavade kaasfinantseerimise määr ühegi prioriteetse suuna tasandil Küprosel 85 %.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 23. november 2016

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


(1)  21. septembri 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. novembri 2016. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).


Top