EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0856

Nõukogu direktiiv (EL) 2016/856, 25. mai 2016, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega

OJ L 142, 31.5.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/856/oj

31.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/12


NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/856,

25. mai 2016,

millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (3) artikliga 97 on ette nähtud, et alates 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2015 ei või harilik käibemaksumäär olla väiksem kui 15 %.

(2)

Praegu liikmesriikides kehtiv harilik käibemaksumäär koos üleminekukorra mehhanismiga on taganud selle, et käibemaksusüsteem toimib vastuvõetaval määral. Teenuste pakkumise kohas kohaldatavate uute eeskirjadega, millega soositakse tarbimiskohal maksustamist, on veelgi piiratud võimalusi kasutada ära erinevusi käibemaksumäärades tegevuse ümberpaigutamise teel ning on vähendatud võimalikke konkurentsimoonutusi.

(3)

Hoidmaks ära seda, et ülemäärased erinevused liikmesriikides kohaldatavate harilike käibemaksumäärade vahel viivad struktuurilise tasakaalu kadumiseni liidus ning konkurentsimoonutusteni teatavates tegevussektorites, on kaudsete maksude valdkonnas tavaks määrata kindlaks miinimummäärad. Seda on endiselt mõistlik teha ka käibemaksu puhul.

(4)

Pidades silmas käimasolevat arutelu liidusisese kaubanduse jaoks ette nähtud lõpliku käibemaksusüsteemi üle, oleks hariliku käibemaksumäära lõplik kindlaksmääramine või käibemaksu miinimummäära muutmise kaalumine enneaegne.

(5)

Seega on asjakohane säilitada praegune minimaalne 15-protsendine harilik käibemaksumäär piisavalt pikaks ajaks, et tagada õiguskindlus ning võimaldada küsimuse edasist läbivaatamist.

(6)

Praeguse minimaalse hariliku käibemaksumäära säilitamine ei ole takistuseks käibemaksu käsitlevate õigusaktide edasisele läbivaatamisele enne 31. detsembrit 2017, et kehtestada liidusisese kaubanduse jaoks ette nähtud lõplik käibemaksusüsteem.

(7)

Selleks et tagada direktiivis 2006/112/EÜ sätestatud minimaalse hariliku käibemaksumäära katkematut kohaldamist, on asjakohane kohaldada käesolevat direktiivi alates 1. jaanuarist 2016.

(8)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/112/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EÜ artikkel 97 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 97

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2017 ei või harilik maksumäär olla madalam kui 15 %.“

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. augustiks 2016. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. mai 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

J. R. V. A. DIJSSELBLOEM


(1)  12. aprilli 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  17. veebruari 2016. aasta arvamus (ELT C 133, 14.4.2016, lk 23).

(3)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


Top