EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446R(03)

Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega) parandus (ELT L 343, 29.12.2015)

C/2017/1365

OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–165 (DE)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–196 (FR, LT, NL, SL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–194 (HU, MT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–210 (EL)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–198 (LV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–220 (PT)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–222 (SK)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–202 (DA)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–195 (CS, HR, IT, FI, SV)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–197 (BG)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–200 (ES, ET)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–314 (RO)
OJ L 101, 13.4.2017, p. 164–199 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2015/corrigendum/2017-04-13/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

13.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/164


Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 343, 29. detsember 2015 )

Leheküljel 1 pealkirjas

asendatakse

„KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2446, 28. juuli 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega“

järgmisega:

„KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2446, 28. juuli 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega“.

Leheküljel 18 artikli 23 lõikes 2

asendatakse

„2.   Kui AEOS esitab teise isiku nimel, kes on samuti AEOS, väljaveoeelse deklaratsiooni tollideklaratsiooni või reekspordideklaratsiooni vormis, ei nõuta temalt muid andmeid peale kõnealustes deklaratsioonides märgitud andmete.“

järgmisega:

„2.   Kui AEOS esitab teise isiku eest, kes on samuti AEOS, väljaveoeelse deklaratsiooni tollideklaratsiooni või reekspordideklaratsiooni vormis, ei nõuta temalt muid andmeid peale kõnealustes deklaratsioonides märgitud andmete.“

Leheküljel 28 artikli 47 lõike 1 punktis j

asendatakse

„j)

tuulamine, uhtmine, sortimine, klassifitseerimine, liigitamine, kokkusobitamine (kaasa arvatud komplektide kokkupanek toodetest);“

järgmisega:

„j)

tuulamine, uhtmine, sortimine, liigitamine, kokkusobitamine (kaasa arvatud kaupade komplekteerimine);“.

Leheküljel 47 artikli 88 lõikes 1

asendatakse

„1.   Toll võib jätta teatamata tollivõlast, mis on tekkinud tolliseadustiku artikli 79 või 82 täitmata jätmise tõttu, kui asjaomane impordi- või eksporditollimaksu summa on väiksem kui kümme eurot.“

järgmisega:

„1.   Toll võib jätta teatamata tollivõlast, mis on tekkinud tolliseadustiku artiklites 79 või 82 osutatud rikkumiste tõttu, kui asjaomane impordi- või eksporditollimaksu summa on väiksem kui kümme eurot.“

Leheküljel 50 artikli 98 lõike 1 esimeses lauses

asendatakse

„1.   Liikmesriik teatab asjaomasele isikule oma kavatsusest anda toimik üle komisjonile enne selle tegelikku üleandmist ja annab asjaomasele isikule 30 päeva aega allkirjastada kinnitus, mis tõendab, et ta on toimikut lugenud, ja kuhu on märgitud, et tal ei ole midagi lisada, või kus on loetletud kogu täiendav teave, mis tema arvates tuleks toimikusse lisada.“

järgmisega:

„1.   Liikmesriik teatab asjaomasele isikule oma kavatsusest saata toimik komisjonile enne selle tegelikku üleandmist ja annab asjaomasele isikule 30 päeva aega allkirjastada kinnitus, mis tõendab, et ta on toimikut lugenud, ja kuhu on märgitud, et tal ei ole midagi lisada, või kus on loetletud kogu täiendav teave, mis tema arvates tuleks toimikusse lisada.“

Leheküljel 50 artikli 98 lõikes 2

asendatakse

„2.   Kui liikmesriik annab toimiku üle komisjonile otsuse tegemiseks tolliseadustiku artikli 116 lõikes 3 osutatud juhtude kohta, peab toimik sisaldama vähemalt järgmist:“

järgmisega:

„2.   Kui liikmesriik saadab toimiku komisjonile otsuse tegemiseks tolliseadustiku artikli 116 lõikes 3 osutatud juhtude kohta, peab toimik sisaldama vähemalt järgmist:“.

Leheküljel 52 artiklis 102

asendatakse

„Kui toll ei tee otsust artikliga 100 ettenähtud tähtaja jooksul või ei teata otsusest kõnealusele liikmesriigile artikli 101 lõikega 1 ettenähtud tähtaja jooksul, teeb otsustuspädev tolliasutus asjaomase isiku suhtes soodsa otsuse.“

järgmisega:

„Kui komisjon ei tee otsust artikliga 100 ettenähtud tähtaja jooksul või ei teata otsusest kõnealusele liikmesriigile artikli 101 lõikega 1 ettenähtud tähtaja jooksul, teeb otsustuspädev tolliasutus asjaomase isiku suhtes soodsa otsuse.“

Leheküljel 79 artikli 167 lõike 1 punktis c

asendatakse

„c)

loa omaniku käsutusse otse või kaudselt antud kauba töötlemine, mida spetsifikatsioonide kohaselt tehakse väljaspool liidu tolliterritooriumi asutatud isiku nimel üldiselt üksnes töötlemiskulude tasumise vastu;“

järgmisega:

„c)

loa omaniku käsutusse otse või kaudselt antud kauba töötlemine, mida spetsifikatsioonide kohaselt tehakse väljaspool liidu tolliterritooriumi asutatud isiku eest üldiselt üksnes töötlemiskulude tasumise vastu;“.

Leheküljel 81 artikli 169 lõike 6 punktis a

asendatakse

„a)

seestöötlemisprotseduurile suunatud liiduvälisest kaubast kõrgema töötlusastmega kaup, kui oluline osa ekvivalentkauba töötlemisest toimub loa omaniku ettevõttes või ettevõttes, kus kõnealune toiming tehakse loa omaniku nimel;“

järgmisega:

„a)

seestöötlemisprotseduurile suunatud liiduvälisest kaubast kõrgema töötlusastmega kaup, kui oluline osa ekvivalentkauba töötlemisest toimub loa omaniku ettevõttes või ettevõttes, kus kõnealune toiming tehakse loa omaniku eest;“.

Leheküljel 94 artikli 212 lõikes 2

asendatakse

„2.   Kui transpordivahend deklareeritakse ajutiseks impordiks artikli 136 kohaselt suuliselt või artikli 139 kohaselt muu toimingu vormis, antakse luba isikule, kellel on füüsiline kontroll kauba üle selle ajutise impordi protseduurile vabastamise hetkel, välja arvatud juhul, kui kõnealune isik tegutseb mõne teise isiku nimel.“

järgmisega:

„2.   Kui transpordivahend deklareeritakse ajutiseks impordiks artikli 136 kohaselt suuliselt või artikli 139 kohaselt muu toimingu vormis, antakse luba isikule, kellel on füüsiline kontroll kauba üle selle ajutise impordi protseduurile vabastamise hetkel, välja arvatud juhul, kui kõnealune isik tegutseb mõne teise isiku eest.“

Leheküljel 156 A lisa XIII jaotise 2. peatüki punktis XIII/8 („Maksuesindaja staatuse kood“)

asendatakse

„Märkige, kas taotleja tegutseb maksuküsimustes enda nimel või määrab dokumendi esitamise liikmesriigis maksuesindaja.“

järgmisega:

„Märkige, kas taotleja tegutseb maksuküsimustes enda eest või määrab dokumendi esitamise liikmesriigis maksuesindaja.“

Leheküljel 202 B lisa II jaotise punktis 3/15 („Importija“)

asendatakse

„Selle osalise nimi ja aadress, kes koostab impordideklaratsiooni või kelle nimel see koostatakse.“

järgmisega:

„Selle osalise nimi ja aadress, kes koostab impordideklaratsiooni või kelle eest see koostatakse.“

Leheküljel 202 B lisa II jaotise punktis 3/16 („Importija tunnusnumber“)

Asendatakse

„Selle osalise tunnusnumber, kes koostab impordideklaratsiooni või kelle nimel see koostatakse.“

järgmisega:

„Selle osalise tunnusnumber, kes koostab impordideklaratsiooni või kelle eest see koostatakse.“

Leheküljel 203 B lisa II jaotise punktis 3/22 („Transiidiprotseduuri pidaja“)

asendatakse

„Vajaduse korral märkige selle volitatud esindaja täisnimi (isiku- või ärinimi), kes protseduuri pidaja nimel transiidideklaratsiooni esitab.“

järgmisega:

„Vajaduse korral märkige selle volitatud esindaja täisnimi (isiku- või ärinimi), kes protseduuri pidaja eest transiidideklaratsiooni esitab.“

Leheküljel 232 lisa B-01 III jaotis „Ühtse haldusdokumendi näidis (kaheksast eksemplarist koosnev komplekt)“ asendatakse järgmisega:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Leheküljel 247 lisa B-01 IV jaotis „Ühtse haldusdokumendi täiendava vormi näidis (kaheksast eksemplarist koosnev komplekt)“ asendatakse järgmisega:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Leheküljel 266 asendatakse lisa B-02 „Transiidi saatedokument“ I peatüki „Transiidi saatedokumendi näidis“ tekst järgmisega:

Image

Leheküljel 269 asendatakse lisa B-03 „Kaubanimekiri“ I peatüki „Kaubanimekirja näidis“ tekst järgmisega:

Image

Leheküljel 280 lisa 22-01-DA osa „Sissejuhatavad märkused“ punkti 3 „Sõnastik“ kandes „CTHS“

asendatakse

CTHS: kõnealuseks rubriigiosaks muutumine mis tahes muust selle rubriigi osast või mis tahes“

järgmisega:

CTHS: kõnealuseks rubriigiosaks muutumine mis tahes muust selle rubriigi osast või mis tahes muust rubriigist“.

Leheküljel 324 lisa 22-01-DA XV jaotise „Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted“ grupi 72 „Raud ja teras“ tabeli veerus „Põhireeglid“ rubriigiosa ex 7216 (b) juures

asendatakse

„CTH, v.a rubriigist 7209 ja alamrubriigiosast 7211 (b) ning v.a rubriigist 7215, kui selline muudatus tuleneb materjali lõikamisest või painutamisest“

järgmisega:

„CTH, v.a rubriigist 7209 ja rubriigiosast 7211 (b) ning v.a rubriigist 7215, kui selline muutus tuleneb materjali lõikamisest või painutamisest“.

Leheküljel 324 lisa 22-01-DA XV jaotise „Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted“ grupi 72 „Raud ja teras“ tabeli veerus „Põhireeglid“ rubriigi 7217 juures

asendatakse

„CTH, v.a rubriikidest 7213–7215, või muutus rubriikidest 7213 ja 7215, tingimusel et materjali on külmvormitud“

järgmisega:

„CTH, v.a rubriikidest 7213–7215, või muutumine rubriikidest 7213–7215, tingimusel et materjali on külmvormitud“.

Leheküljel 325 lisa 22-01-DA XV jaotise „Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted“ grupi 72 „Raud ja teras“ tabeli veerus „Põhireeglid“ rubriigiosa 7222 (b) juures

asendatakse

„CTH, v.a rubriigist 7219 või 7220 ja v.a rubriigist 7221 või alamrubriigiosast 7222 (a), kui selline muudatus tuleneb materjali lõikamisest või painutamisest“

järgmisega:

„CTH, v.a rubriigist 7219 või 7220 ja v.a rubriigist 7221 või rubriigiosast 7222 (a), kui selline muutus tuleneb materjali lõikamisest või painutamisest“.

Leheküljel 326 lisa 22-01-DA XV jaotise „Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted“ grupi 72 „Raud ja teras“ tabeli veerus „Põhireeglid“ rubriigiosa 7228 (b) juures

asendatakse

„CTH, v.a rubriigist 7225 või 7226 ja v.a rubriigist 7227 või alamrubriigiosast 7228 (a), kui selline muudatus tuleneb materjali lõikamisest või painutamisest“

järgmisega:

„CTH, v.a rubriigist 7225 või 7226 ja v.a rubriigist 7227 või rubriigiosast 7228 (a), kui selline muutus tuleneb materjali lõikamisest või painutamisest“.

Leheküljel 339 lisa 22-03-DA 1. märkuse punkti 1.2 alapunktis b

asendatakse

„b)

töö või töötlemise tulemusel ei kuulu valmistatud toode või kasutatud materjalid enam harmoneeritud süsteemi samasse neljakohalisse rubriiki või harmoneeritud süsteemi samasse kuuekohalisse alamrubriiki;“

järgmisega:

„b)

töö või töötlemise tulemusel ei kuulu valmistatud toode ja kasutatud materjalid enam harmoneeritud süsteemi samasse neljakohalisse rubriiki või harmoneeritud süsteemi samasse kuuekohalisse alamrubriiki;“.


Top