EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0457

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2015/457, 17. märts 2015 , millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogramm „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine”

OJ L 76, 20.3.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/457/oj

20.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/1


NÕUKOGU OTSUS (EL, Euratom) 2015/457,

17. märts 2015,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogramm „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine”

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsus 2007/124/EÜ, Euratom, (1) millega kehtestatakse eriprogramm „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine” („programm”), hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

(2)

Sisejulgeolekufondi osana luuakse uus määrus, millega nähakse ette politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 513/2014 (2) ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsember 2020.

(3)

Otsus 2007/124/EÜ tuleks seega alates 1. jaanuarist 2014 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2007/124/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 sätestatud kehtetukstunnistamine ei mõjuta programmiga hõlmatud projektide jätkamist ega muutmist, sealhulgas täielikku ega osalist tühistamist, kuni nende projektide lõpetamiseni, ega finantsabi andmist, mille komisjon on otsuse 2007/124/EÜ või mõne muu 31. detsembril 2013 kõnealuse abi suhtes kohaldatava õigusakti alusel heaks kiitnud.

2.   Kui komisjon teeb otsuseid Sisejulgeolekufondi osana loodud politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi alusel toimuva kaasrahastamise kohta, võtab ta arvesse kõiki meetmeid, mis on otsuse 2007/124/EÜ, Euratom alusel enne 20. märtsi 2015 vastu võetud ja mis avaldavad kaasrahastamisega hõlmatud ajavahemikul finantsmõju.

3.   Summad, mille komisjon on ajavahemikul 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2013 kaasrahastamiseks heaks kiitnud, kuid mille kohta talle ei ole lõpparuande esitamise tähtaja jooksul saadetud toimingute lõpetamiseks nõutavaid dokumente, vabastab komisjon 31. detsembriks 2017 automaatselt kulukohustustest ning alusetult makstud summad tuleb tagasi maksta.

Kohtumenetluse või peatava toimega halduskaebuse tõttu peatatud toimingutega seotud summasid ei võeta automaatselt vabastatud kulukohustuste summa arvutamisel arvesse.

4.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. detsembriks 2015 aruande ajavahemikul 2011–2013 otsuse 2007/124/EÜ, Euratom alusel saavutatud tulemuste ja selle rakendamise kvantitatiivsete aspektide kohta.

Artikkel 3

1.   Käesolev otsus jõustub samal päeval kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 513/2014.

2.   Kui määrus (EL) nr 2013/2014 jõustub enne käesoleva otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, jõustub käesolev otsus järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 17. märts 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 12. veebruari 2007. aasta otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi Turvalisus ja vabaduste kaitse raames eriprogramm Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine (ELT L 58, 24.2.2007, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 513/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (ELT L 150, 20.5.2014, lk 93).


Top