Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0176

Komisjoni määrus (EL) nr 176/2014, 25. veebruar 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks, kui palju müüakse aastatel 2013–2020 enampakkumisel kasvuhoonegaaside saastekvoote EMPs kohaldatav tekst

OJ L 56, 26.2.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/176/oj

26.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 176/2014,

25. veebruar 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks, kui palju müüakse aastatel 2013–2020 enampakkumisel kasvuhoonegaaside saastekvoote

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 3d lõiget 3 ja artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt tuleb kindlaks määrata enampakkumise ajastamine, haldamine ja muud aspektid, et tagada enampakkumise toimumine avatud, läbipaistval, ühtsel ja mittediskrimineerival viisil. Samuti on direktiiviga ette nähtud, et komisjon peab jälgima Euroopa CO2-turu toimimist.

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 1031/2010 (2) on sätestatud igal aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht, millest on maha arvatud liidu saastekvootide kogusest asjaomasel aastal tasuta eraldatud saastekvoodid. Komisjoni määrusega (EL) nr 1210/2011 (3) on ette nähtud kõrvalekaldumine kõnealusest ajakavast, et määrata kindlaks varakult (enne 2013. aastat) enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht ning vähendada vastavalt sellele 2013. ja 2014. aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahtu; selle kõige tähtsam eesmärk oli tagada sujuv üleminek teisest kauplemisperioodist kolmandasse kauplemisperioodi, võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust maandada nõuete täitmisega seotud riske kolmanda kauplemisperioodi esimestel aastatel. Nende iga-aastaste mahtude kindlaksmääramisel lähtuti teguritest, mis hindamise ajal mõjutasid saastekvootide pakkumist ja nende järele valitsevat nõudlust, ning eeldusest, et majanduse elavnemine jätkub.

(3)

Tuleks arvesse võtta erakorralisi muutusi saastekvootide pakkumise ja nende järele valitseva nõudluse tasakaalu mõjutavates tegurites, eelkõige uut majanduskasvu aeglustumist, ning kolmandasse etappi üleminekuga otse seotud ajutisi tegureid, sh selliste kasutamata saastekvootide järjest suurenev maht, mis kehtivad nõuete täitmiseks teisel kauplemisperioodil, selliste puhta arengu mehhanismi või ühisrakenduse projektidest saadud tõendatud heitkoguste vähendamise ühikute ja heitkoguste vähendamise ühikute järjest suurenev maht, mida heitkogustega kauplemise süsteemis osalevad käitajad võivad tagastada, kolmandat kauplemisperioodi puudutava uute osalejate reservist pärit saastekvootide konverteerimine rahalisteks vahenditeks, et toetada CO2 kogumise ja sidumise ning uuendusliku taastuvenergiatehnoloogia näidisprojekte (NER300) vastavalt komisjoni otsusele 2010/670/EL (4) ning selliste saastekvootide vabastamine, mida ei ole uute osalejate reservis teisel kauplemisperioodil vaja. Kuigi kõigi nende teguritega on seotud erineval määral ebakindlust, on oluline, et aastatel 2014–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide iga-aastase mahu asjakohased parandused määratakse kindlaks õigeaegselt.

(4)

ELi kliimapoliitika üks oluline eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heite ülekandumist (kasvuhoonegaaside heite suurenemine kolmandates riikides, kus tööstuses ei kohaldata võrreldavaid CO2-heite piiranguid) ning vältida teatavate rahvusvaheliselt konkureerivate energiamahukate sektorite ja allsektorite seadmist majanduslikult ebasoodsamasse olukorda. Seepärast analüüsis komisjon alates 2014. aasta jaanuarist kehtivatele prognoosidele tuginedes seda, kuidas võiks enampakkumiste ajakava läbivaatamine mõjutada energiamahukate tööstusharude konkurentsiolukorda (5). Mõjuhinnangus märgiti, et direktiiviga 2003/87/EÜ on kehtestatud meetmed (sh kasvuhoonegaaside saastekvootide jätkuv tasuta eraldamine ja selliste tööstusharude loetelu vastuvõtmine, mida võiks ohustada kasvuhoonegaaside heite ülekandumine), et kõrvaldada energiamahukate tööstusharude jaoks kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht. Enampakkumiste ajakava läbivaatamine ei mõjuta alates 2013. aastast igal aastal tasuta eraldatavate saastekvootide hulka ega saastekvootide üldkogust (ülemmäära). Kuigi CO2-ga seotud kulude võimalikku mõju võib ajaliselt hajutada, näitas mõjuhinnang, et see jääb CO2-hindade keskmisele tasemele, nagu on prognoositud komisjoni mõjuhinnangus, mis on lisatud liidu kliimamuutuste ja taastuvenergia 2020. aasta eesmärkide rakendusmeetmete paketile, (6) ja sellele järgnenud analüüsis (7).

(5)

Kuna ajavahemikus 2014–2016 igal aastal enampakkumisel müüdavat saastekvoodimahtu vähendatakse, tuleks vastavalt vähendada ka sellise enampakkumisplatvormi igal üksikul enampakkumisel müüdavate kvootide piirmäära, mille on määranud liikmesriik, kes ei osale ühismeetmes.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1031/2010 vastavalt muuta.

(7)

Käesolev määrus peaks jõustuma viivitamata, et seda oleks võimalik kohaldada alates 2014. aastast toimuvate enampakkumiste suhtes ning et tagada CO2-turu nõuetekohane toimimine ja prognoositavad enampakkumised.

(8)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1031/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 10 lõike 2 teise lõigu järele lisatakse järgmised lõigud:

„Ajavahemikus 2014–2016 teataval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahtu, mis on kindlaks määratud käesoleva lõike esimese või teise lõigu kohaselt, vähendatakse käesoleva määruse IV lisa tabeli teises veerus asjaomase aasta kohta ette nähtud saastekvootide hulga võrra.

Kuna 2014. aastal ei ole võimalik IV lisa kohast vähendatud mahtu jaotada rohkem kui üheksa kuu peale, vähendatakse mahtu 100 miljoni kvoodi võrra ja seejärel sama palju aasta igas kvartalis. Sel juhul kohandatakse ka 2015. ja 2016. aasta vähendatud mahtu vastavalt võrdsetes osades.

Ajavahemikus 2019–2020 teataval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahtu, mis on kindlaks määratud käesoleva lõike esimese või teise lõigu kohaselt, suurendatakse käesoleva määruse IV lisa tabeli kolmandas veerus asjaomase aasta kohta ette nähtud saastekvootide hulga võrra.

Liikmesriikides, kes kohaldavad direktiivi artiklit 10c ja ilma, et see piiraks direktiivi artikli 10c lõike 2 esimese lause kohaldamist, ei või IV lisa tabeli teises veerus esitatud kohandamisele järgneval konkreetsel aastal olla enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguhulk väiksem samal aastal üleminekuperioodi raames elektritootmiskäitistele tasuta eraldatavate saastekvootide hulgast.

Vajaduse korral suurendatakse vastavalt nende saastekvootide koguhulka, mida direktiivi artiklit 10c kohaldav liikmesriik müüb enampakkumisel mõnel konkreetsel aastal ajavahemikus 2014–2016. Kui enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguhulka suurendatakse vastavalt eelmises lauses sätestatule, vähendatakse seda seejärel samavõrd, et tagada käesoleva lõike esimese lõigu kohane jaotamine. Enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguseid, millele viidatakse käesoleva määruse IV lisa tabeli teises ja kolmandas veerus, kohandatakse vastavalt sellisele suurendamisele või vähendamisele.”

2)

Artikli 32 lõike 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Aastatel 2014–2016 ei müüda kõnealustel enampakkumisplatvormidel direktiivi 2003/87/EÜ III peatükiga hõlmatud saastekvoote siiski mitte vähem kui kaks miljonit.”

3)

III lisa järele lisatakse järgmine lisa:

„IV LISA

Aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide artikli 10 lõike 2 kohaste mahtude kohandused (miljonites)

Aasta

Vähendatud maht

Suurendatud maht

2013

 

 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

300

2020

 

600”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 1031/2010, 12. november 2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 18.11.2010, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 1210/2011, 23. november 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige, et määrata kindlaks enne 2013. aastat enampakkumisel müüdavate kasvuhoonegaaside saastekvootide maht (ELT L 308, 24.11.2011, lk 2).

(4)  Komisjoni otsus 2010/670/EL, 3. november 2010, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi (ELT L 290, 6.11.2010, lk 39).

(5)  Proportsionaalne mõjuhinnang, mis on lisatud järgmisele dokumendile: komisjoni määrus (EL) nr 176/2014, 25. veebruar 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks, kui palju aastatel 2013–2020 müüakse enampakkumisel kasvuhoonegaaside saastekvoote; http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf

(6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(7)  Teatis „Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine” (KOM(2010) 265 (lõplik)).


Top