Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1308R(06)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) parandus (ELT L 347, 20.12.2013)

OJ L 130, 19.5.2016, p. 9–12 (EN, HU, NL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–18 (SV)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–14 (DA)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 32–42 (FR)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 13–17 (SK)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 13–18 (PT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–13 (ET)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–22 (IT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 9–13 (BG)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 20–35 (PL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 22–25 (FI)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–11 (HR, LV, MT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 14–19 (GA)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 45–60 (ES)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–12 (CS)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 17–22 (LT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–14 (RO)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 10–24 (EL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–10 (SL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 18–27 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 130/7


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 347, 20. detsember 2013 )

1)

Sõna „pakkumismenetlus“ sobivas käändes asendatakse kogu määruse tekstis sõnadega „pakkumusmenetlus“.

2)

Sõna „ladustuskohtades“ asendatakse kogu määruse tekstis sõnaga „ladustamiskohtades“.

3)

Sõnad „koolipuu – ja köögivilja“ sobivas käändes asendatakse kogu määruse tekstis sõnadega „koolipuuvilja ja -köögivilja“.

4)

Leheküljel 675 põhjenduses 45

asendatakse

„… veinitoetusprogrammide raames rahastada selliseid ennetusvahendeid nagu näiteks saagikindlustus, ühisfondid ja toorelt koristamine.“

järgmisega:

„… veinitoetusprogrammide raames rahastada selliseid ennetusvahendeid nagu näiteks saagikindlustus, ühisfondid ja roheline korje.“

5)

Leheküljel 683 põhjenduse 133 teises lauses

asendatakse

„… tunnustamiskriteeriumid ja tootjaorganisatsioonide põhikirjad tagama, et sellised organid on asutatud tootjate algatusel …“

järgmisega:

„… tunnustamiskriteeriumid ja tootjaorganisatsioonide põhikirjad tagama, et sellised organisatsioonid on asutatud tootjate algatusel …“.

6)

Leheküljel 692 artikli 9 esimeses lauses

asendatakse

„Riikliku sekkumise korras ostetakse kokku või eraladustamistoetust antakse liidu päritolu toodetele.“

järgmisega:

„Riikliku sekkumise korras ostetakse kokku või antakse eraladustamistoetust liidu päritolu toodetele.“

7)

Leheküljel 693 artikli 13 lõike 1 sissejuhatavas fraasis

asendatakse

„1.   Artiklis 11 osutatud ajavahemike jooksul:“

järgmisega:

„1.   Artiklis 12 osutatud ajavahemike jooksul:“.

8)

Leheküljel 693 artikli 16 pealkirjas

asendatakse

„Riiklikest sekkumisvarudest müümise üldpõhimõtted“

järgmisega:

„Riiklikest sekkumisvarudest võõrandamise üldpõhimõtted“.

9)

Leheküljel 693 artikli 16 lõike 1 sissejuhatavas fraasis

asendatakse

„1.   Riikliku sekkumise raames ostetud tooteid müües tuleb:“

järgmisega:

„1.   Riikliku sekkumise raames ostetud tooteid võõrandades tuleb:“.

10)

Leheküljel 694 artikli 16 lõike 2 teises lauses

asendatakse

„Sel juhul vastab selliste toodete arvestuslik väärtus käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud riikliku sekkumise hinnatasemele.“

järgmisega:

„Sel juhul vastab selliste toodete arvestuslik väärtus käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud asjaomasele kindlaksmääratud riikliku sekkumise hinnatasemele.“

11)

Leheküljel 695 artikli 19 lõike 1 punktis b

asendatakse

„b)

nende rahastamiskõlblikkus seoses koguste, pakendamise, sealhulgas märgistuse, säilitamise, varasemate ladustuslepingute, ettevõtjate heakskiitmise ning …“

järgmisega:

„b)

nende rahastamiskõlblikkus seoses koguste, pakendamise, sealhulgas märgistuse, säilitamise, varasemate ladustamislepingute, ettevõtjate heakskiitmise ning …“.

12)

Leheküljel 695 artikli 20 esimese lõigu punktis b

asendatakse

„b)

minimaalse ladustamismahu kindlaksmääramine sekkumiskeskuste ladustamiskohtade jaoks;“

järgmisega:

„b)

minimaalse ladustamismahu kindlaksmääramine riikliku sekkumise puhul kasutatavate ladustamiskohtade jaoks;“.

13)

Leheküljel 696 artikli 20 esimese lõigu punktis i

asendatakse

„i)

riikliku sekkumise raames kokkuostetud toodete müük või realiseerimine, eelkõige müügihinnad …“

järgmisega:

„i)

riikliku sekkumise raames kokkuostetud toodete müük või võõrandamine, eelkõige müügihinnad …“.

14)

Leheküljel 697 artiklis 22

asendatakse

„… põhikoolis või gümnaasiumis, mida juhivad või tunnustavad liikmesriigi pädevad asutused.“

järgmisega:

„… põhikoolis või õppeasutuses, kus on võimalik omandada keskharidust, mida juhivad või tunnustavad liikmesriigi pädevad asutused.“

15)

Leheküljel 705 artikli 41 lõikes 1

asendatakse

„1.   Iga VI lisas loetletud tootjaliikmesriik esitab komisjonile viieaastase toetusprogrammi kavandi, mis sisaldab vähemalt ühte artiklis 38 sätestatud rahastamiskõlblikku meedet.“

järgmisega:

„1.   Iga VI lisas loetletud tootjaliikmesriik esitab komisjonile viieaastase toetusprogrammi kavandi, mis sisaldab vähemalt ühte artiklis 43 sätestatud rahastamiskõlblikku meedet.“

16)

Leheküljel 705 artikli 43 punktis c

asendatakse

„c)

toorelt koristamine vastavalt artiklile 47;“

järgmisega:

„c)

roheline korje vastavalt artiklile 47;“.

17)

Leheküljel 707 artiklis 47

asendatakse

„Artikkel 47

Toorelt koristamine

1.   Käesolevas artiklis tähendab mõiste „toorelt koristamine“ ebaküpsete viinamarjakobarate täielikku hävitamist või eemaldamist, mille tulemusel asjaomase ala saak langeb nullini.

Kaubanduslike viinamarjade viinapuude külge jätmist pärast tavapärase tootmistsükli lõppu (koristamata jätmine) ei käsitata toorelt koristamisena.

2.   Toorelt koristamise toetuse eesmärk on aidata turukriiside vältimiseks taastada liidu veinituru pakkumise ja nõudluse tasakaalu.

3.   Toorelt koristamise toetust võib anda asjaomase liikmesriigi poolt määratava hüvitisena kindlasummalise toetuse vormis hektari kohta. Toetus ei tohi olla suurem kui 50 % viinamarjakobarate hävitamise või eemaldamise otseste kulude summast ning sissetuleku kaotusest seoses sellise hävitamise või eemaldamisega.

4.   Asjaomane liikmesriik kehtestab objektiivsetel kriteeriumidel põhineva süsteemi tagamaks, et toorelt koristamise meetme alusel üksikisikutest veinitootjatele antav hüvitis ei ületaks lõikes 3 kindlaksmääratud ülemmäära.“

järgmisega:

„Artikkel 47

Roheline korje

1.   Käesolevas artiklis tähendab mõiste „roheline korje“ ebaküpsete viinamarjakobarate täielikku hävitamist või eemaldamist, mille tulemusel asjaomase ala saak langeb nullini.

Kaubanduslike viinamarjade viinapuude külge jätmist pärast tavapärase tootmistsükli lõppu (koristamata jätmine) ei käsitata rohelise korjena.

2.   Rohelise korje toetuse eesmärk on aidata turukriiside vältimiseks taastada liidu veinituru pakkumise ja nõudluse tasakaalu.

3.   Rohelise korje toetust võib anda asjaomase liikmesriigi poolt määratava hüvitisena kindlasummalise toetuse vormis hektari kohta. Toetus ei tohi olla suurem kui 50 % viinamarjakobarate hävitamise või eemaldamise otseste kulude summast ning sissetuleku kaotusest seoses sellise hävitamise või eemaldamisega.

4.   Asjaomane liikmesriik kehtestab objektiivsetel kriteeriumidel põhineva süsteemi tagamaks, et rohelise korje meetme alusel üksikisikutest veinitootjatele antav hüvitis ei ületaks lõikes 3 kindlaksmääratud ülemmäära.“

18)

Leheküljel 709 asendatakse tekst „4. jagu“ tekstiga „5. jagu“.

19)

Leheküljel 710 asendatakse tekst „5. jagu“ tekstiga „6. jagu“.

20)

Leheküljel 719 artikli 91 esimese lõigu punktis a

asendatakse

„a)

koostatakse VII lisa III osa punkti 5 teises lõigus osutatud piima ja piimatoodete ning VII lisa VII osa I jao kuuenda lõigu punktis a osutatud võiderasvade loetelu, …“

järgmisega:

„a)

koostatakse VII lisa III osa punkti 5 teises lõigus osutatud piima ja piimatoodete ning VII lisa VII osa I punkti kuuenda lõigu punktis a osutatud võiderasvade loetelu, …“.

21)

Leheküljel 721 artikli 94 lõike 2 teise lõigu punktis i

asendatakse

„i)

tootespetsifikaatide tingimuste täitmist kontrollivate asutuste või organite nimi ja aadress ning nende konkreetsed ülesanded.“

järgmisega:

„i)

tootespetsifikaatide tingimuste täitmist kontrollivate asutuste või organisatsioonide nimi ja aadress ning nende konkreetsed ülesanded.“

22)

Leheküljel 733 artikli 141 lõikes 5

asendatakse

„5.   Käesoleva artikli kohaselt ladustatud suhkru suhtes ei tohi turustusaastal kasutada muid artiklis 16 või 130 sätestatud ladustamismeetmeid.“

järgmisega:

„5.   Käesoleva artikli kohaselt ladustatud suhkru suhtes ei tohi turustusaastal kasutada muid artiklis 17 või 130 sätestatud ladustamismeetmeid.“

23)

Leheküljel 734 artikli 148 lõike 1 esimeses lõigus

asendatakse

„… et esmaostjad peavad tegema kirjaliku pakkumise lepingu sõlmimiseks toorpiima tarnimiseks põllumajandustootjalt, peab selline leping ja/või lepingu pakkumine vastama lõikes 2 sätestatud tingimustele.“

järgmisega:

„… et esmaostjad peavad tegema kirjaliku pakkumuse lepingu sõlmimiseks toorpiima tarnimiseks põllumajandustootjalt, peab selline leping ja/või lepingu pakkumus vastama lõikes 2 sätestatud tingimustele.“

24)

Leheküljel 735 artikli 148 lõike 2 sissejuhatavas fraasis

asendatakse

„2.   Lõikes 1 osutatud leping ja/või lepingu pakkumine:“

järgmisega:

„2.   Lõikes 1 osutatud leping ja/või lepingu pakkumus:“.

25)

Leheküljel 735 artikli 148 lõikes 3

asendatakse

„3.   Erandina lõikest 1 ei ole leping ja/või lepingu pakkumine nõutav, kui põllumajandustootja tarnib …“

järgmisega:

„3.   Erandina lõikest 1 ei ole leping ja/või lepingu pakkumus nõutav, kui põllumajandustootja tarnib …“.

26)

Leheküljel 735 artikli 148 lõike 4 teise lõigu punktis b

asendatakse

„b)

kui liikmesriik otsustab, et toorpiima esmaostja peab tegema lõike 1 kohaselt põllumajandustootjale kirjaliku lepingu pakkumise, võib ta sätestada, et pakkumine peab sisaldama …“

järgmisega:

„b)

kui liikmesriik otsustab, et toorpiima esmaostja peab tegema lõike 1 kohaselt põllumajandustootjale kirjaliku lepingu pakkumuse, võib ta sätestada, et pakkumus peab sisaldama …“.

27)

Leheküljel 738 artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktis x

asendatakse

„x)

käesoleva määruse artikli 31 lõikes 2 osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori rakenduskavade kohaselt moodustatud ühisfondide juhtimine;“

järgmisega:

„x)

käesoleva määruse artikli 33 lõike 3 punktis d osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori rakenduskavade kohaselt moodustatud ühisfondide juhtimine;“.

28)

Leheküljel 742 artikli 162 pealkirjas

asendatakse

„Oliiviõli ja lauaoliivide ning tubakasektori tootmisharudevaheliste organisatsioonid“

järgmisega:

„Oliiviõli ja lauaoliivide ning tubakasektori tootmisharudevahelised organisatsioonid“.

29)

Leheküljel 745 artikli 168 lõike 1 punktis b ja sätte lõpus

asendatakse

„b)

esmaostjad peavad tegema kirjaliku lepingu pakkumise kõnealuste põllumajandustoodete tootjapoolse tarne kohta tema territooriumil,

peavad sellised lepingud või lepingu pakkumised vastama käesoleva artikli lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimustele.“

järgmisega:

„b)

esmaostjad peavad tegema kirjaliku lepingu pakkumuse kõnealuste põllumajandustoodete tootjapoolse tarne kohta tema territooriumil,

peavad sellised lepingud või lepingu pakkumused vastama käesoleva artikli lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimustele.“

30)

Leheküljel 745 artikli 168 lõike 4 sissejuhatavas fraasis

asendatakse

„4.   Lõikes 1 osutatud leping või lepingu pakkumine:“

järgmisega:

„4.   Lõikes 1 osutatud leping või lepingu pakkumus:“.

31)

Leheküljel 745 artikli 168 lõikes 5

asendatakse

„5.   Erandina lõikest 1 ei ole leping või lepingu pakkumine nõutav, kui tootja tarnib …“

järgmisega:

„5.   Erandina lõikest 1 ei ole leping või lepingu pakkumus nõutav, kui tootja tarnib …“.

32)

Leheküljel 745 artikli 168 lõike 6 teise lõigu punktis b

asendatakse

„b)

kui liikmesriik otsustab, et põllumajandustoodete esmaostja peab tegema lõike 1 kohaselt tootjale kirjaliku lepingu pakkumise, võib ta sätestada, et pakkumine peab sisaldama …“

järgmisega:

„b)

kui liikmesriik otsustab, et põllumajandustoodete esmaostja peab tegema lõike 1 kohaselt tootjale kirjaliku lepingu pakkumuse, võib ta sätestada, et pakkumus peab sisaldama …“.

33)

Leheküljel 750 artikli 173 lõike 1 punktis f

asendatakse

„f)

sektorite kohta, mille suhtes kohaldatakse artiklit 161, …“

järgmisega:

„f)

sektorite kohta, mille suhtes kohaldatakse artiklit 155, …“.

34)

Leheküljel 751 artikli 175 esimese lõigu punktis a

asendatakse

„a)

rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate organisatsioonide tunnustamist artikli 174 lõike 1 punkti d kohaselt vastuvõetud eeskirjade alusel;“

järgmisega:

„a)

rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate organisatsioonide tunnustamist artikli 173 lõike 1 punkti d kohaselt vastuvõetud eeskirjade alusel;“.

35)

Leheküljel 751 artikli 175 esimese lõigu punktis c

asendatakse

„c)

artikli 174 lõike 1 punkti h ja artikli 174 lõike 2 punkti d kohaselt vastu võetud eeskirjade alusel liikmesriikide teatatud majanduspiirkondade loetelu;“

järgmisega:

„c)

artikli 173 lõike 1 punkti i ja artikli 173 lõike 2 punkti d kohaselt vastu võetud eeskirjade alusel liikmesriikide teatatud majanduspiirkondade loetelu;“.

36)

Leheküljel 753 artikli 181 lõikes 1

asendatakse

„1.   Puu- ja köögivilja-, töödeldud puu- ja köögiviljasektori toodete ning viinamarjamahla ja virrete suhtes ühise tollitariifistiku tollimaksumäära kohaldamisel on kaubasaadetise hind piiril võrdne selle saadetise tolliväärtusega, mis on arvutatud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2913/92 (1) (tolliseadustik) ja komisjoni määrusele (EÜ) nr 2454/93 (2).

järgmisega:

„1.   Puu- ja köögivilja-, töödeldud puu- ja köögiviljasektori toodete ning viinamarjamahla ja virrete suhtes ühise tollitariifistiku tollimaksumäära kohaldamisel on kaubasaadetise hind piiril võrdne selle saadetise tolliväärtusega, mis on arvutatud vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (3) (tolliseadustik) ja komisjoni määrusele (EMÜ) nr 2454/93 (4).

37)

Leheküljel 768 artikli 230 lõike 1 punktis c

asendatakse

„c)

artikli 113a lõige 4, artiklid 114, 115 ja 116, artikli 117 lõiked 1–4 ja artikli 121 lõike e punkt iv, samuti XIV lisa B osa I punkti lõiked 2 ja 3 ja III punkti lõige 1 ning C osa, …“

järgmisega:

„c)

artikli 113a lõige 4, artiklid 114, 115 ja 116, artikli 117 lõiked 1–4 ja artikli 121 lõike e punkt iv, samuti XIV lisa A osa IV punkti, B osa I punkti lõiked 2 ja 3 ja III punkti lõige 1 ning C osa, …“.

38)

Leheküljel 768 artikli 230 lõike 1 punktis h

asendatakse

„h)

XV lisa III osa punkti 3 alapunkt b kuni 31. detsembrini 2015;“

järgmisega:

„h)

XV lisa III osa punkt 3 kuni 31. detsembrini 2015;“.

39)

Leheküljel 792 I lisa XXIV osa 2. jao tabeli kaheksandas kandes

asendatakse

„ex 1212 99 95

Sigurijuured“

järgmisega:

„1212 94 00

Sigurijuured“.

40)

Leheküljel 797 II lisa V osas

asendatakse

„„Veised“– CN-koodide 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 kuni ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91 alla kuuluvad elus koduveised.“

järgmisega:

„„Veised“– CN-koodide 0102 21, ex 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 kuni ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91 alla kuuluvad elus koduveised.“

41)

Leheküljel 826 VII lisa II liitesse tabeli alla lisatakse järgmine lause:

„Käesolevas liites loetletud toodete piimarasva komponente võib muuta ainult füüsikaliste protsesside käigus.“

42)

Lehekülgedel 841–854 XIV lisas

a)

asendatakse järgmised vastavustabeli kanded: artiklist 66 kuni artikli 85 punktini d, artikkel 103g, artikli 113a lõige 4, artiklid 113b, 114, 115, 116, 118o, 118p, 122, 125a ja artikkel 126b järgmisega:

[Määrus (EÜ) nr 1234/2007]

[Käesolev määrus]

[Määrus (EL) nr 1306/2013]

„Artikkel 66

— (2)

Artikkel 67

— (2)

Artikkel 68

— (2)

Artikkel 69

— (2)

Artikkel 70

— (2)

Artikkel 71

— (2)

Artikkel 72

— (2)

Artikkel 73

— (2)

Artikkel 74

— (2)

Artikkel 75

— (2)

Artikkel 76

— (2)

Artikkel 77

— (2)

Artikkel 78

— (2)

Artikkel 79

— (2)

Artikkel 80

— (2)

Artikkel 81

— (2)

Artikkel 82

— (2)

Artikkel 83

— (2)

Artikkel 84

— (2)

Artikkel 85

Piima osas

— (2)

Muude sektorite osas

— Artikli 85 punkt a

Artikli 143 lõige 1 ja artikli 144 punkt a

 

— Artikli 85 punkt b

Artikli 144 punkt j

 

— Artikli 85 punkt c

Artikli 144 punkt i

 

— Artikli 85 punkt d

 

Artikkel 103g

Artikli 33 lõige 1, artikli 37 punkt a ja artikli 38 punkt b

Artikli 113a lõige 4

— (2)

Artikkel 113b

Artikkel 78

Artikkel 114

Artikli 78 lõige 1 (2)

Artikkel 115

Artikli 78 lõige 1, artikli 75 lõike 1 punkt h (2)

Artikkel 116

Artikli 78 lõige 1, artikli 75 lõike 1 punktid f ja g (2)

Artikkel 118o

Artikli 90 lõige 2

Artikkel 118p

Artikli 90 lõige 3

Artikkel 122

Artiklid 152 ja 160

Artikkel 125a

Artiklid 153 ja 160

Artikkel 126b

Artikkel 163

—“

b)

asendatakse vastavustabeli kanne, mis käsitleb määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV.A lisa, järgmisega:

„XIV.A lisa I, II ja III punkt

VII lisa VI osa

XIV.A lisa IV punkt

Artikkel 89

—“

43)

Leheküljel 854 XIV lisas lõppmärkuses 1

asendatakse

„(1)

Vt ka ELi toimimise lepingu artikli 43 lõike 3 kohaselt vastu võetavat nõukogu määrust.“

järgmisega:

„(1)

Vt ka nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12).“Top