Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0736

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 736/2013, 17. mai 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete läbivaatamise tööprogrammide kestuse osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 204, 31.7.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2013, p. 17–17 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/736/oj

31.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/25


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 736/2013,

17. mai 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete läbivaatamise tööprogrammide kestuse osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 528/2012 on nähtud ette jätkata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) (2) artikli 16 lõike 2 kohaselt alustatud tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete süstemaatiline läbivaatamine.

(2)

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 esimese lõiguga on nähtud ette viia tööprogramm lõpule 14. maiks 2014.

(3)

Komisjoni kõige hiljutisema hinnangu kohaselt, mille ta on esitanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 kohases teatises Euroopa Parlamendile seoses nõukogu seisukohaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (milles käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist) vastuvõtmise kohta, (3) lõpeb kõikide biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete süstemaatiline läbivaatamine alles 31. detsembriks 2024.

(4)

Seetõttu oleks vaja pikendada tööprogrammi kestust kõnealuse kuupäevani,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon jätkab direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 kohaselt alustatud tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide olemasolevate toimeainete süstemaatiline läbivaatamine, eesmärgiga viia see lõpule 31. detsembriks 2024. Selleks peab komisjonil olema artikli 83 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis hõlmaksid tööprogrammi elluviimist ning pädevate asutuste ja programmis osalejate asjaomaseid õigusi ja kohustusi.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(3)  KOM(2011) 498 (lõplik).


Top