Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0348

Komisjoni määrus (EL) nr 348/2013, 17. aprill 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 108, 18.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 238 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/348/oj

18.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 348/2013,

17. aprill 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikleid 58 ja 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1907/2006 on sätestatud, et autoriseerimise nõuet võidakse kohaldada ainete suhtes, mis on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (2) klassifitseeritud kantserogeenseteks (1A või 1B kategooria), mutageenseteks (1A või 1B kategooria) või reproduktiivtoksilisteks (1A või 1B kategooria) ning ainete suhtes, mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised ning väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ning ainete suhtes, mille kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju ja põhjustada samaväärset ohtu.

(2)

Trikloroetüleen vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(3)

Kroomtrioksiid vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1 A kategooria) ja mutageensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a ja b.

(4)

Kroomtrioksiidist saadud happed ja nende oligomeerid vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(5)

Naatriumdikromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria), mutageensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a, b ja c.

(6)

Kaaliumdikromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria), mutageensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a, b ja c.

(7)

Ammooniumdikromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria), mutageensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a, b ja c.

(8)

Kaaliumkromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) ja mutageensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a ja b.

(9)

Naatriumkromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria), mutageensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a, b ja c.

(10)

Need ained on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59. Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi ka „amet”) 20. detsembri 2011. aasta soovituses (3) on eespool nimetatud ainete kandmine määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse määratletud prioriteetsena vastavalt kõnealuse määruse artiklile 58. Seega on asjakohane kanda nimetatud ained kõnealusesse lisasse.

(11)

Koobalti ühendid koobalt(II)sulfaat, koobaltdikloriid, koobalt(II)dinitraat, koobalt(II)karbonaat ja koobalt(II)diatsetaat vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a ja c. Need ained on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(12)

Euroopa Kemikaaliameti 20. detsembri 2011. aasta soovituses on eespool nimetatud koobalti ühendite kandmine määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse määratletud prioriteetsena vastavalt kõnealuse määruse artiklile 58. Komisjon on siiski arvamusel, et vähemalt üks nimetatud ainete kasutusaladest (st. pinnatöötlus) kujutab endast ohtu inimese tervisele, mida ei ohjata piisavalt ja millele on vaja tähelepanu pöörata. Seetõttu peab komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 1 paluma ametil koostada nimetatud määruse XV lisa nõuetele vastav toimik. Seetõttu on asjakohane lükata edasi eespool nimetatud ainete XIV lisasse kandmist käsitleva otsuse tegemine, kuni kõnealuse määruse artiklites 69–73 sätestatud protsess on lõpule viidud.

(13)

Euroopa Kemikaaliameti 20. detsembri 2011. aasta soovituses on kehtestatud kõikide käesoleva määruse lisas loetletud ainete kohta taotluste esitamise tähtajad vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktile ii. Need tähtajad tuleks kehtestada vastavalt sellele, kui kaua võtab hinnanguliselt aega autoriseerimistaotluse ettevalmistamine, võttes arvesse eri ainete kohta kättesaadavat teavet ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 4 kohaselt korraldatud avaliku konsulteerimise käigus saadud teavet. Samuti tuleb arvesse võtta ameti suutlikkust määruses (EÜ) nr 1907/2006 ettenähtud aja jooksul taotlusi käsitleda.

(14)

Seitsme kroomiühendi puhul on amet teinud ettepaneku, et taotluste esitamise tähtaeg on 21 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Ent liikmesriikidega peetud arutelud ja suurem teadlikkus asjaomastele turgudele iseloomuliku struktuuri olulisusest ja nendega seotud tarneahelatest on viinud siiski järelduseni, et taotluste esitamise tähtaeg peaks olema 35 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

(15)

Kõikide käesoleva määruse lisas loetletud ainete määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunkti i kohane sulgemiskuupäev peab olema 18 kuud pärast nimetatud määruse artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud viimast taotluse esitamise kuupäeva.

(16)

On asjakohane täpsustada määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktides i ja ii nimetatud kuupäevad selle määruse XIV lisas.

(17)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkt e koostoimes artikli 58 lõikega 2 näeb ette võimaluse vabastada kasutusalad või kasutuskategooriad autoriseerimise nõudest juhul, kui risk on nõuetekohaselt ohjatud liidu olemasolevate konkreetsete õigusaktide alusel, millega kehtestatakse aine kasutamise suhtes miinimumnõuded seoses inimeste tervise või keskkonna kaitsega. Praegu kättesaadava teabe kohaselt ei ole asjakohane nende sätete alusel vabastusi ette näha.

(18)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole asjakohane ette näha vabastusi toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuse jaoks.

(19)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole asjakohane kehtestada teatavate kasutusalade jaoks läbivaatamise tähtaega.

(20)

Määrust (EÜ) nr 1907/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(21)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa tabelisse lisatakse järgmised kanded:

Kanne Nr

Aine

Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)

Üleminekukord

Vabastatud kasutusalad või -kategooriad

Läbivaatamise tähtaeg

Taotluse esitamise tähtaeg (1)

Sulgemiskuupäev (2)

„15.

Trikloroetüleen

EÜ nr: 201–167-4

CASi nr: 79–01-6

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

21. oktoober 2014

21. aprill 2016

16.

Kroomtrioksiid

EÜ nr: 215–607-8

CASi nr: 1333-82–0

 

Kantserogeenne

(kategooria 1 A)

 

Mutageenne

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017

17.

Kroomtrioksiidist saadud happed ja nende oligomeerid

Rühm sisaldab:

 

Kroomhape

EÜ nr: 231–801-5

CASi nr: 7738-94–5

 

Dikroomhape

EÜ nr: 236–881-5

CASi nr: 13530-68–2

 

Kroomhappe ja dikroomhappe oligomeerid

EÜ nr: ei ole veel määratud

CASi nr: ei ole veel määratud

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017

18.

Naatriumdikromaat

EÜ nr: 234–190-3

CASi nr: 7789-12–0

10588-01–9

 

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

 

Mutageenne

(kategooria 1B)

 

Reproduktiivtoksiline

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017

19.

Kaaliumdikromaat

EÜ nr: 231–906-6

CASi nr: 7778-50–9

 

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

 

Mutageenne

(kategooria 1B)

 

Reproduktiivtoksiline

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017

20.

Ammooniumdikromaat

EÜ nr: 232–143-1

CASi nr: 7789-09–5

 

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

 

Mutageenne

(kategooria 1B)

 

Reproduktiivtoksiline

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017

 

 

21.

Kaaliumkromaat

EÜ nr: 232–140-5

CASi nr: 7789-00–6

 

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

 

Mutageenne

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017

 

 

22.

Naatriumkromaat

EÜ nr: 231–889-5

CASi nr: 7775-11–3

 

Kantserogeenne

(kategooria 1B)

 

Mutageenne

(kategooria 1B)

 

Reproduktiivtoksiline

(kategooria 1B)

21. märts 2016

21. september 2017”

 

 


(1)  Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii osutatud kuupäev.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev.


Top