EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1224

Komisjoni määrus (EL) nr 1224/2012, 18. detsember 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst

OJ L 349, 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 155 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 349/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1224/2012,

18. detsember 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, (2) eriti selle artiklit 92,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et võtta arvesse osa liikmesriikide õigusaktide teatavaid muudatusi või soovi lihtsustada määruses (EÜ) nr 883/2004 ja määruses (EÜ) nr 987/2009 sätestatud koordineerimissüsteemi kohaldamist, esitasid liikmesriigid taotlused sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjonile määruse (EÜ) nr 883/2004 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 teatavate lisade muutmiseks.

(2)

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon on esitatud muudatusettepanekutega nõus ja on teinud komisjonile asjakohased ettepanekud lisade tehniliseks kohandamiseks.

(3)

Komisjon on asjakohaste ettepanekutega nõus.

(4)

Määrusi (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 883/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

pärast jagu „LÄTI” lisatakse järgmised uued jaod:

„UNGARI

Alates 2012. aasta 1. jaanuarist vastavalt 2011. aasta seadusele CXCI muutunud töövõimega inimeste hüvitiste ja teiste teatavate õigusaktide muudatuste kohta:

a)

rehabilitatsioonihüvitis;

b)

invaliidsushüvitis.

SLOVAKKIA

Invaliidsuspension isikule, kes invaliidistus ülalpeetava lapsena või täisõppeajaga doktoriõppe käigus alla 26 aasta vanuselt ja kelle puhul on nõutav kindlustusperiood loetud alati täidetuks (sotsiaalkindlustusseaduse nr 461/2003 (muudetud kujul) artikli 70 lõige 2, artikli 72 lõige 3 ja artikli 73 lõiked 3 ja 4).”;

b)

jaos „ROOTSI” asendatakse „(seadus 1962:381, mida on muudetud seadusega 2001:489)” tekstiga „(sotsiaalkindlustusseadustiku peatükk 34 (2010:110))”;

c)

jagu „ÜHENDKUNINGRIIK” asendatakse järgmisega:

„ÜHENDKUNINGRIIK

Töövõimetustoetus

a)   Suurbritannia

2007. aasta hoolekandesüsteemi reformi seaduse 1. osa.

b)   Põhja-Iirimaa

Põhja-Iirimaa 2007. aasta hoolekandesüsteemi reformi seaduse 1. osa.”

2)

VIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osas muudetakse jagu „AUSTRIA” järgmiselt:

i)

alapunkt c asendatakse järgmisega: „c) Kõik pensionikontol põhineva toitjakaotuspensioni taotlused vastavalt 18. novembri 2004. aasta üldisele pensioniseadusele (APG), välja arvatud 2. osas sätestatud juhtumid.”;

ii)

lisatakse järgmine uus alapunkt g: „g) Kõik avaldused hüvitiste saamiseks vastavalt notariaalsele kindlustusseadusele (3. veebruar 1972 – NVG 1972).”;

b)

1. osa jagu „ROOTSI” asendatakse järgmisega:

„ROOTSI

a)

Tagatispensioni taotlemine vanaduspensionina (sotsiaalkindlustusseadustiku peatükid 66 ja 67 (2010:110)).

b)

Tagatispensioni taotlemine toitjakaotuspensionina (sotsiaalkindlustusseadustiku peatükk 81 (2010:110)).”;

c)

2. osas lisatakse pärast jagu „BULGAARIA” järgmine uus jagu:

„TAANI

a)

Personaalpensionid.

b)

Surmatoetused (mis on kogunenud enne 2002. aasta 1. jaanuari Arbejdsmarkedets Tillægspensioni jaoks tehtud osamaksete põhjal).

c)

Surmatoetused (mis on kogunenud pärast 2002. aasta 1. jaanuari Arbejdsmarkedets Tillægspensioni jaoks tehtud osamaksete põhjal), millele on osutatud konsolideeritud tööturu lisapensioni seaduses (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.”;

d)

2. osa jagu „ROOTSI” asendatakse järgmisega:

„ROOTSI

Sissetulekupensionid ja kohustuslikud kogumispensionid (sotsiaalkindlustusseadustiku peatükid 62 ja 64 (2010:110)).”

3)

IX lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I osa jaos „ROOTSI” asendatakse „(seadus 1962:381)” tekstiga „(sotsiaalkindlustusseadustiku peatükk 34 (2010:110)).”;

b)

II osa jaos „SLOVAKKIA” jäetakse välja alapunkt b;

c)

II osa jagu „ROOTSI” asendatakse järgmisega:

„ROOTSI

Haigushüvitis ja tegevuskompensatsioon garantiihüvitisena (sotsiaalkindlustusseadustiku peatükk 35 (2010:110)).

Lese pension arvutatakse krediteeritud kindlustusperioodide põhjal „(sotsiaalkindlustusseadustiku peatükk 84 (2010:110)).”

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 987/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

1. lisa jaost „HISPAANIA-PORTUGAL” jäetakse välja alapunkt a.

2)

Lisa 3 muudetakse järgmiselt:

a)

jäetakse välja jaod „ITAALIA” ja „MALTA”;

b)

pärast jagu „HISPAANIA” lisatakse uus jagu „KÜPROS”.

3)

5. lisas lisatakse pärast jagu „TŠEHHI VABARIIK” uus jagu „TAANI”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.


Top