Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0125

Komisjoni määrus (EL) nr 125/2012, 14. veebruar 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 41, 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 306 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 41/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 125/2012,

14. veebruar 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikleid 58 ja 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1907/2006 on sätestatud, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (2) võidakse kohaldada autoriseerimisnõuet kantserogeenseteks (1A või 1B kategooria), mutageenseteks (1A või 1B kategooria) või reproduktiivtoksilisteks (1A või 1B kategooria) klassifitseeritud ainete puhul, ning ainete puhul, mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised ning väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ning ainete puhul, mille kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju ja põhjustada samaväärset ohtu.

(2)

Diisobutüülftalaat (DIBP) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(3)

Diarseentrioksiid vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(4)

Diarseenpentaoksiid vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(5)

Pliikromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a ja c. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(6)

Pliisulfokromaatkollane (C.I. Pigment Yellow 34) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a ja c. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(7)

Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane (C. I. Pigment Red 104) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) ja reproduktiivtoksiliste ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktides a ja c. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(8)

Tris(2-kloroetüül)fosfaat (TCEP) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(9)

2,4-dinitrotolueen (2,4 DNT) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59.

(10)

Euroopa Kemikaaliameti 17. detsembri 2010. aasta soovituses (3) on eespool nimetatud ainete kandmine määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse määratletud prioriteetsena vastavalt kõnealuse määruse artiklile 58.

(11)

Kõigi määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kantud ainete puhul tuleb juhul, kui taotleja soovib jätkata aine kasutamist või ainet turule viia, kehtestada kuupäev, mis ajaks peavad taotlused olema Euroopa Kemikaaliametile laekunud, vastavalt kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktile ii.

(12)

Kõigi määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kantud ainete puhul on asjakohane kehtestada kuupäev, millest alates on ainete turule viimine ja kasutamine keelatud, vastavalt kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktile i.

(13)

Euroopa Kemikaaliameti 17. detsembri 2010. aasta soovituses on märgitud määruse lisasse kantud ainete jaoks erinevad taotluse esitamise tähtajad. Need tähtajad tuleks kehtestada vastavalt sellele, kui kaua võtab hinnanguliselt aega autoriseeringutaotluse ettevalmistamine, võttes arvesse eri ainete kohta kättesaadavat teavet ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 4 kohaselt korraldatud avaliku konsulteerimise käigus saadud teavet. Samuti tuleks arvesse võtta kemikaaliameti suutlikkust määruses (EÜ) nr 1907/2006 ettenähtud aja jooksul taotlusi käsitleda.

(14)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktiga ii peab taotluse esitamise tähtaeg olema vähemalt 18 kuud enne sulgemiskuupäeva.

(15)

Diisobutüülftalaat on määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kantud dibutüülftalaadi alternatiivaine. Kõnealuse kahe aine võimaliku üksteisega asendamise vältimiseks tuleks diisobutüülftalaadi taotluse esitamise tähtaeg sätestada võimalikult lähedale dibutüülftalaadi jaoks sätestatud taotluse esitamise tähtajale.

(16)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punktis e koostoimes artikli 58 lõikega 2 on ette nähtud võimalus vabastada kasutusalad või kasutuskategooriad autoriseerimise nõudest juhul, kui on olemas konkreetsed ELi õigusaktid, millega kehtestatakse inimeste tervise või keskkonna kaitse miinimumnõuded, mis tagavad, et risk on nõuetekohaselt ohjatud. Praegu kättesaadava teabe kohaselt ei ole asjakohane nende sätete alusel vabastusi ette näha.

(17)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole asjakohane ette näha vabastusi toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuse jaoks.

(18)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole asjakohane kehtestada teatavate kasutusalade jaoks läbivaatamise tähtaega.

(19)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. veebruar 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa tabelisse lisatakse järgmised kanded:

Kanne nr

Aine

Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)

Üleminekukord

Vabastatud kasutusalad või -kategooriad

Läbivaatamise tähtaeg

Taotluse esitamise tähtpäev (1)

Sulgemiskuupäev (2)

„7.

Diisobutüülftalaat (DIBP)

EÜ nr: 201-553-2

CASi nr: 84-69-5

Reproduktiivtoksiline

(1B kategooria)

21. august 2013

21. veebruar 2015

8.

Diarseentrioksiid

EÜ nr: 215-481-4

CASi nr: 1327-53-3

Kantserogeenne

(1A kategooria)

21. november 2013

21. mai 2015

9.

Diarseenpentaoksiid

EÜ nr: 215-116-9

CASi nr: 1303-28-2

Kantserogeenne

(1A kategooria)

21. november 2013

21. mai 2015

10.

Pliikromaat

EÜ nr: 231-846-0

CASi nr: 7758-97-6

Kantserogeenne

(1B kategooria)

Reproduktiivtoksiline

(1A kategooria)

21. november 2013

21. mai 2015

11.

Pliisulfokromaatkollane

(C.I. Pigment Yellow 34)

EÜ nr: 215-693-7

CASi nr: 1344-37-2

Kantserogeenne

(1B kategooria)

Reproduktiivtoksiline

(1A kategooria)

21. november 2013

21. mai 2015

—”

12.

Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane

(C. I. Pigment Red 104)

EÜ nr: 235-759-9

CASi nr: 12656-85-8

Kantserogeenne

(1B kategooria)

Reproduktiivtoksiline

(1A kategooria)

21. november 2013

21. mai 2015

 

 

13.

Tris(2-kloroetüül)fosfaat

(TCEP)

EÜ nr: 204-118-5

CASi nr: 115-96-8

Reproduktiivtoksiline

(1B kategooria)

21. veebruar 2014

21. august 2015

 

 

14.

2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)

EÜ nr: 204-450-0

CASi nr: 121-14-2

Kantserogeenne

(1B kategooria)

21. veebruar 2014

21. august 2015

 

 


(1)  Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii osutatud kuupäev.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev.


Top