Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Komisjoni määrus (EL) nr 109/2012, 9. veebruar 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 37/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 109/2012,

9. veebruar 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kannetes 28–30 on sätestatud keeld müüa elanikkonnale aineid, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks aineteks, samuti segusid, milles osutatud ainete sisaldus on suurem kindlaksmääratud kontsentratsiooni piirväärtusest. Asjaomased ained on loetletud XVII lisa 1.–6. liites.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (2) muudeti komisjoni 5. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 790/2009, (3) et lisada rida aineid, mis on hiljuti klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 1.–6. liidet tuleks muuta, et viia need vastavusse kantserogeenseid, mutageenseid ja reproduktiivtoksilisi aineid käsitlevate kannetega määruses (EÜ) nr 790/2009.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 68 lõike 2 kohaselt võib teha ettepaneku 1A või 1B kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud aine või sellist ainet sisaldava segu või toote tarbijakasutuse piiramiseks.

(4)

On leitud, et teatavad booriühendid on reproduktiivtoksilised, ja need on määruse (EÜ) nr 790/2009 kohaselt klassifitseeritud reproduktiivtoksiliseks (ohuklass- ja kategooria Repr. 1B, ohulause H360FD). Komisjon uuris, milliseid boraate kasutatakse elanikkonnale müüdavates segudes, ja nimetatud turu-uuring (4) näitas, et naatriumperboraadi tetra- ja monohüdraate kasutatakse majapidamises kasutatavates puhastusvahendites kontsentratsioonis, mis ületab määruses (EÜ) nr 790/2009 täpsustatud konkreetset kontsentratsiooni piirnormi.

(5)

29. aprillil 2010 esitas Euroopa Kemikaaliagentuuri (ECHA) riskihindamise komitee arvamuse boori sisaldavate ühendite kasutamise kohta fotograafiarakendustes (5). Oma arvamuses märkis komitee, et võib leiduda teisi allikaid, mis annavad oma panuse üldisesse kokkupuutesse booriga, ning et neid lisaallikaid tuleks booriühendite ohuhinnangu koostamisel arvesse võtta. Varasemates ohuhinnangutes on jäetud mitmed booriallikad, millega tarbijad kokku puutuvad, arvesse võtmata, nüüd aga on tekkinud mure selliste allikate osakaalu pärast üldises kokkupuutes.

(6)

Naatriumperboraadi tetra- ja monohüdraati kasutatakse peamiselt valgendajatena pesupesemisvahendites ja nõudepesumasinates kasutatavates puhastusvahendites. Referentliikmesriik, kes vastutas naatriumperboraadi riskihindamise eest vastavalt nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määrusele (EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta), (6) esitas vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 136 Euroopa Kemikaaliametile nimetatud määruse XV lisa kohase toimiku. Selles 2007. aastal avaldatud ohuhinnangus järeldati, et naatriumperboraadi kasutamine pesupesemisvahendites ja majapidamises kasutatavates puhastusvahendites, kui need on ainsad booriga kokkupuutumise allikad, ei kujuta endast vastuvõetamatut ohtu elanikkonnale. Kuna elanikkonna booriga kokkupuutumise allikaid on palju, nagu selgitatud riskihindamise komitee 2010. aasta arvamuses, ning kuna boor on reproduktiivtoksiline, oleks hea vähendada elanikkonna kokkupuudet booriga. Kuna majapidamises kasutatavate puhastusvahendite kaudu booriga kokkupuutuvate tarbijate hulk on suur ning perboraatidele on olemas alternatiivid, on asjakohane piirata perboraatide kasutamist tarbekeemias. Selleks et teatavad tootjad saaksid selliseid tooteid kohandada ja vastavalt vajadusele asendada boori sisaldavad ühendid alternatiividega, tuleks ette näha ajaliselt piiratud erand.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juunist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. veebruar 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 235, 5.9.2009, lk 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse, milles on esitatud ainete, ainerühmade ja segude nimetused ja piirangu tingimused, lisatakse 28., 29. ja 30. kande 2. veeru punkti 2 järgmine alapunkt e:

„e)

11. liite 1. veerus loetletud ained rakendusteks või kasutusotstarveteks, mis on loetletud 11. liite 2. veerus. Kui 11. liite 2. veerus on esitatud kuupäev, kehtib erand kõnealuse kuupäevani.”

2)

1.–6. liite eessõnas lisatakse märkuse A ja C vahele märkus B järgmises sõnastuses:

Märkus B:

Mõningaid aineid (happed, alused jne) turustatakse erineva kontsentratsiooniga vesilahustena ja seetõttu tuleb need lahused erinevalt klassifitseerida ja märgistada, sest oht on eri kontsentratsioonide puhul erinev.”

3)

1. liite tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised kanded vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 1. liite kannete järjekorrale:

„Nikkeldihüdroksiid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelhüdroksiid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelsulfaat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelkarbonaat;

028-010-00-0

 

 

 

Aluseline nikkelkarbonaat;

 

 

Süsihappe nikkel(2+)sool; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Süsihappe nikkelsool; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O′]]dihüdroksütrinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonato(2-)] tetrahüdroksü-trinikkel [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkeldikloriid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkeldinitraat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Lämmastikhappe nikkelsool; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Niklikivi

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad, nikkelsulfaat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikkeldiperkloraat;

Perkloorhappe nikkel(II)sool

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikkeldikaaliumbis(sulfaat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammooniumnikkelbis(sulfaat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelbis(sulfamidaat);

Nikkelsulfamaat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelbis(tetrafluoroboraat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkeldiformiaat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Sipelghappe nikkelsool; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Sipelghappe vasknikkelsool; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkeldiatsetaat; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkelatsetaat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkeldibensoaat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelbis(4-tsükloheksüülbutüraat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel(II)stearaat;

Nikkel(II)oktadekanaat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkeldilaktaat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel(II)oktanaat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkeldifluoriid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkeldibromiid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkeldijodiid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkelkaaliumfluoriid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkelheksafluorosilikaat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkelselenaat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkelvesinikfosfaat; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikkelbis(divesinikfosfaat); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikkelbis(ortofosfaat); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikkeldifosfaat; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikkelbis(fosfinaat); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikkelfosfinaat; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Fosforhappe kaltsiumnikkelsool; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Difosforhappe nikkel(II)sool [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diammooniumnikkelheksatsüanoferraat

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikkelditsüaniid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikkelkromaat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikkel(II)silikaat; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikkelortosilikaat; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikkelsilikaat (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Ränihappe nikkelsool; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trivesinikhüdroksübis[ortosilikato(4-)]trinikelaat(3-) [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikkelheksatsüanoferraat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikkelbis(arsenaat);

Nikkel(II)arsenaat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikkeloksalaat; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Etaandihappe nikkelsool; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikkeltelluriid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikkeltetrasulfiid

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikkelbis(arsenit)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Hall koobaltnikkelperiklaas;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Koobaltnikkeldioksiid; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Koobaltnikkeloksiid; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nikkeltinatrioksiid;

Nikkelstannaat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikkeltriuraandekaoksiid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikkelditiotsüanaat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkeldikromaat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkel(II)selenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikkelseleniid

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Ränihappe pliinikkelsool

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikkeldiarseniid; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikkelarseniid; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Kahvatukollane nikkelbaariumtitaanpraideriit;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Nikkeldikloraat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkeldibromaat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etüülvesiniksulfaadi nikkel(II)sool; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)trifluoroatsetaat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel(II)propionaat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelbis(benseensulfonaat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel(II)vesiniktsitraat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Sidrunhappe ammooniumnikkelsool; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Sidrunhappe nikkelsool; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelbis(2-etüülheksanaat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etüülheksaanhappe nikkelsool; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetüülheksaanhappe nikkelsool; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel(II)isooktanaat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkelisooktanaat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelbis(isononanaat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel(II)neononanaat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel(II)isodekanaat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel(II)neodekanaat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekaanhappe nikkelsool; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel(II)neoundekanaat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glükonato-O1,O2)nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butüül)-4-hüdroksübensoaat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel(II)palmitaat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etüülheksanato-O)(isononanato-O)nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooktanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etüülheksanato-O)(isodekanato-O)nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etüülheksanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodekanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodekanato-O)(isononanato-O)nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Hargahelaga C6–19-rasvhapete nikkelsoolad; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

C8–18-rasvhapete ja küllastamata C18-rasvhapete nikkelsoolad; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftaleendisulfoonhappe nikkel(II)sool; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nikkel(II)sulfit; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikkeltelluurtrioksiid; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikkeltelluurtetraoksiid; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molübdeennikkelhüdroksiidoksiidfosfaat; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikkelboriid (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikkelboriid; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikkelboriid; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikkelboriid; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikkelsilitsiid; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikkeldisilitsiid; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikkelfosfiid; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikkelboorfosfiid; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialumiiniumnikkeltetraoksiid; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikkeltitaantrioksiid; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikkeltitaanoksiid; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikkeldivanaadiumheksaoksiid; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Koobaltdimolübdeennikkeloktaoksiid; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikkeltsirkooniumtrioksiid; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molübdeennikkeltetraoksiid; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikkelvolframtetraoksiid; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Nikkelroheline oliviin; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Liitiumnikkeldioksiid; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molübdeennikkeloksiid; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Koobaltliitiumnikkeloksiid

028-058-00-2

442-750-5

 

1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad C4-süsivesinikud;

Naftagaas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

b)

kanded 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 asendatakse järgmisega:

„Nikkelmonooksiid; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikkeloksiid; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunseniit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nikkeldioksiid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikkeltrioksiid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikkel(II)sulfiid; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikkelsulfiid; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Milleriit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinikkeldisulfiid;

028-007-00-4

 

 

 

Nikkelsubsulfiid; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Hezlvudiit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arseenhape ja selle soolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud soolad

033-005-00-1

A”

Bis(klorometüül)eeter;

Oksübis(klorometaan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4)

2. liite tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

järgmised kanded jäetakse välja: 024-004-01-4; 649-118-00-X;

b)

järgmised kanded lisatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 2. liite kannete järjekorrale:

„O-isobutüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat

006-102-00-1

432-750-3

 

Järgmiste komponentide segu: dimetüül-(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat;

dietüül(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat;

metüületüül(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat

015-196-00-3

435-960-3

 

Koobaltatsetaat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Koobaltnitraat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Koobaltkarbonaat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Pliikromaat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Pliisulfokromaatkollane;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Selle aine koostisenumber värviindeksis (Colour Index) on C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane;

C.I. Pigment Red 104;

[Selle aine koostisenumber värviindeksis (Colour Index) on C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-epoksüpropüültrimetüülammooniumkloriid …%;

Glütsidüültrimetüülammooniumkloriid …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-klorofenüül)-2,2,2-trifluoro-1,1-etaandiool-vesinikkloriid;

[sisaldab vähem kui 0,1 % 4-kloroaniliini (EÜ nr 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenoolftaleiin

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etüül-1-(2,4-diklorofenüül)-5-(triklorometüül)-1H-1,2,4-triasool-3-karboksülaat

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diatsetüülbensidiin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenüül-3,3′,4,4′-tetraüültetraamiin;

Diaminobensidiin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-kloroetüül)(3-hüdroksüpropüül)ammooniumkloriid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-etüülkarbasool;

9-etüülkarbasool-3-üülamiin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Kinoliin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihüdro-9-[[2-hüdroksü-1-(hüdroksümetüül)etoksü]metüül]-6-okso-1H-puriin-2-üül]atseetamiid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid;

Naftaleenõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja muudest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ning aromaatsetest lämmastikuühenditest; destilleerumisvahemik ligikaudu 200–250 °C (392–482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline madalatemperatuuriline kivisöetõrvaõli;

[Jääk, mis saadakse töötlemata kivisöetõrvahapete eemaldamisel madalatemperatuurilisest kivisöetõrvaõlist leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus) pesemisel. Sisaldab peamiselt süsivesinikke ja aromaatseid lämmastikaluseid.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Tõrvahapped (kivisüsi), töötlemata;

Toorfenoolid;

[Reaktsioonisaadus, mis saadakse kivisöetõrvaõli leeliselise ekstrakti neutraliseerimisel happelahusega, nt väävelhappe vesilahusega, või gaasilise süsinikdioksiidiga vabade hapete saamiseks. Koosneb peamiselt tõrvahapetest, nagu fenool, kresoolid ja ksülenoolid.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

c)

kanded 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 asendatakse järgmisega:

„Naatriumdikromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-Dinitrotolueen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotolueen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-metüül-m-fenüleendiamiin;

2,4-tolueendiamiin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metüül-fenüleendiamiin;

Diaminotolueen;

[Tehniline toode – 4-metüül-m-fenüleendiamiini (EÜ nr 202-453-1) ja 2-metüül-m-fenüleendiamiini (EÜ nr 212-513-9) reaktsioonil tekkinud segu.]

612-151-00-5

 

Kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon, atsenafteenivaba;

Absorptsiooniõli korduvdestillaat;

[Õli, mis jääb järele pärast atsenafteeni eemaldamist kivisöetõrva atsenafteenõlist kristallimisega. Sisaldab peamiselt naftaleeni ja alküülnaftaleene.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Jäägid (kivisöetõrv), kreosootõli destilleerimisest;

Absorptsiooniõli korduvdestillaat;

[Absorptsiooniõli fraktsioneeriva destilleerimise jääk; keemisvahemik ligikaudu 270–330 °C (518–626 °F). Sisaldab peamiselt kahetuumalisi aromaatseid ja heterotsüklilisi süsivesinikke.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon;

Absorptsiooniõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel; keemisvahemik ligikaudu 240–280 °C (464–536 °F). Koosneb peamiselt atsenafteenist, naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreosootõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, võib sisaldada ka küllalt palju tõrvahappeid ja tõrvaaluseid. Destilleerub temperatuurivahemikus ligikaudu 200–325 °C (392–617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreosootõli, kõrge keemistemperatuuriga destillaat;

Absorptsiooniõli;

[Kõrgkeev destillaadifraktsioon, mis saadakse bituumenkivisöe koksistamisel ja millest on eemaldatud ülemäärased kristalliseeruvad soolad. Koosneb peamiselt kreosootõlist, millest on eemaldatud mõned kivisöetõrva destillaatide koostises olevad normaalsed polütuumsed aromaatsed soolad. Toode on kristallivaba ligikaudu 5 °C (41 °F) juures.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), happeline kreosootõli;

Absorptsiooniõli ekstraheerimisjääk;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destillaadi alustevabast fraktsioonist; keemisvahemik ligikaudu 250–280 °C (482–536 °F). Koosneb peamiselt bifenüülist ja difenüülnaftaleeni isomeeridest.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreosootõli, madalal temperatuuril keev destillaat;

Absorptsiooniõli;

[Kergkeev destillaadifraktsioon, mis saadakse bituumenkivisöe koksistamisel ja millest on eemaldatud ülemäärased kristalliseeruvad soolad. Koosneb peamiselt kreosootõlist, millest on eraldatud mõned kivisöetõrva destillaadi koostises olevad normaalsed polütuumsed aromaatsed soolad. Toode on kristallivaba ligikaudu 38 °C (100 °F) juures.]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Eriotstarbelised tulekindlad keraamilised kiud, välja arvatud need, mis on määratletud mujal käesolevas lisas;

[Tehislikud juhusliku orientatsiooniga klaaskiud (silikaatkiud), milles leelismetallioksiidi ja leelismuldmetallioksiidi kontsentratsioon (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) on kuni 18 massiprotsenti.]

650-017-00-8

A, R”

5)

4. liite tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

kustutatakse järgmine kanne:024-004-01-4;

b)

lisatakse järgmised kanded vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 4. liite kannete järjekorrale:

„O-isobutüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat

006-102-00-1

432-750-3

 

Järgmiste komponentide segu: dimetüül(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat;

dietüül(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat;

metüületüül(2-(hüdroksümetüülkarbamoüül)etüül)fosfonaat

015-196-00-3

435-960-3

 

2-kloro-6-fluorofenool

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-kloroetüül)(3-hüdroksüpropüül)ammooniumkloriid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolhitsiin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihüdro-9-[[2-hüdroksü-1-(hüdroksümetüül)etoksü]metüül]-6-okso-1H-puriin-2-üül]atseetamiid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Tõrvaõlid (pruunsüsi);

Kergõli;

[Ligniiditõrva destillaat, keemisvahemik ligikaudu 80–250 °C (176–482 °F). Koosneb peamiselt alifaatsetest ja aromaatsetest süsivesinikest ja ühealuselistest fenoolidest.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benseeni eelfraktsioon (kivisüsi);

Kergõli korduvdestillaat, kergkeev;

[Kergkoksiõli destillaat, ligikaudne destilleerumisvahemik alla 100 °C (212 °F). Koosneb peamiselt alifaatsetest C4–6-süsivesinikest.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destillaadid (kivisöetõrv), benseeni fraktsioon, suure benseeni-, tolueeni- ja ksüleenisisaldusega;

Kergõli korduvdestillaat, kergkeev;

[Jääk, mis saadakse toorbenseeni destilleerimisel eeljooksu eemaldamiseks. Koosneb peamiselt benseenist, tolueenist ja ksüleenidest; keemisvahemik ligikaudu 75–200 °C (167–392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromaatsed C6–10-süsivesinikud, suure C8-sisaldusega;

Kergõli korduvdestillaat, kergkeev

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Kerge lahustibensiin (kivisüsi);

Kergõli korduvdestillaat, kergkeev

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Lahustibensiin (kivisüsi), ksüleeni-stüreeni fraktsioon;

Kergõli korduvdestillaat, keskmine fraktsioon

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Kumarooni ja stüreeni sisaldav lahustibensiin (kivisüsi);

Kergõli korduvdestillaat, keskmine fraktsioon

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Toorbensiin (kivisüsi), destillatsioonijäägid;

Kergõli korduvdestillaat, raskkeev;

[Rekupereeritud toorbensiini destillatsioonijääk. Sisaldab peamiselt naftaleeni, samuti indeeni ja stüreeni kondensatsioonisaadusi.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromaatsed C8-süsivesinikud;

Kergõli korduvdestillaat, raskkeev

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromaatsed C8–9-süsivesinikud, süsivesinike polümeeride polümerisatsioonireaktsioonide kõrvalsaadus;

Kergõli korduvdestillaat, raskkeev;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse polümeriseeritud süsivesinikvaigust lahusti aurustamisel vaakumis. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C8–9 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 120–215 °C (248–419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromaatsed C9–12-süsivesinikud benseeni destilleerimisest;

Kergõli korduvdestillaat, raskkeev

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), benseeni fraktsioon, leelis- ja happerafinaadid (ekstraktid);

Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;

[Korduvdestillaat destillaadist, millest on eemaldatud tõrvahapped ja tõrvaalused, mis on saadud bituumenkivisöe kõrgtemperatuurilisest tõrvast ning mille keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 90–160 °C (194–320 °F). Koosneb valdavalt benseenist, tolueenist ja ksüleenidest.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisöetõrv), benseenifraktsioon, ekstraheeritud leelise ja happega;

Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva destillaadi (millest on eemaldatud tõrvahapped ja tõrvaalused) korduvdestilleerimisel. Koosneb valdavalt asendamata ja asendatud ühetuumalistest aromaatsetest süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus 85–195 °C (185–383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), happeline benseeni fraktsioon;

Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;

[Kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva väävelhappega rafineerimise kõrvaltoode, mis eraldatakse happelisest settest. Sisaldab peamiselt väävelhapet ja orgaanilisi ühendeid.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline kergõli, destillatsioonikolonni tipust kogutud fraktsioon;

Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;

[Esimene fraktsioon, mis saadakse rohkesti aromaatseid süsivesinikke, kumarooni, naftaleeni ning indeeni sisaldavast eelfraktsioneerimisjäägist või pestud fenoolõlist, millest suurem osa keeb temperatuuril alla 145 °C (293 °F). Koosneb peamiselt alifaatsetest ning aromaatsetest C7- ja C8-süsivesinikest.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline kergõli, ekstraheeritud happega, indeeni fraktsioon;

Kergõli ekstraheerimisjääk, keskmine fraktsioon

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline kergõli, indeeni toorbensiini fraktsioon;

Kergõli ekstraheerimisjääk, raskkeev

[Destillaat, mis saadakse rohkesti aromaatseid süsivesinikke, kumarooni, naftaleeni ja indeeni sisaldavast eelfraktsioneerimisjäägist või pestud fenoolõlist, mille keemisvahemik on ligikaudu 155–180 °C (311–356 °F). Sisaldab peamiselt indeeni, indaani ja trimetüülbenseene.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Lahustibensiin (kivisüsi);

[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva, koksitõrvakergõli või kivisöetõrvaõli leeliselise ekstraheerimise jäägist; destilleerumisvahemik ligikaudu 130–210 °C (266–410 °F). Koosneb peamiselt indeenist ja muudest polütsüklilistest ühenditest, kaasa arvatud ka üksik aromaatne tsükkel. Võib sisaldada fenoole ja aromaatseid lämmastikaluseid.];

Kergõli ekstraheerimisjääk, raskkeev

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destillaadid (kivisöetõrv), kergõlid, neutraalne fraktsioon;

Kergõli ekstraheerimisjääk, raskkeev;

[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva fraktsioneerival destilleerimisel. Sisaldab peamiselt alküülasendatud ühetuumalisi aromaatseid süsivesinikke; keemisvahemik ligikaudu 135–210 °C (275–410 °F). Võib sisaldada ka küllastumata süsivesinikke nagu indeen ja kumaroon.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destillaadid (kivisöetõrv), kergõli, ekstraheeritud happega;

Kergõli ekstraheerimisjääk, raskkeev;

[See õli on paljude aromaatsete süsivesinike segu, mis sisaldab peamiselt indeeni, naftaleeni, kumarooni, fenooli ning o-, m- ja p-kresooli; keemisvahemik 140–215 °C (284–419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destillaadid (kivisöetõrv); kergõlid;

Fenoolõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb aromaatsetest ja muudest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ning aromaatsetest lämmastikuühenditest; destilleerumisvahemik ligikaudu 150–210 °C (302–410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Tõrvaõlid (kivisüsi);

Fenoolõli;

[Kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva destillaat; destilleerumisvahemik ligikaudu 130–250 °C (266–410 °F). Sisaldab peamiselt naftaleeni, alküülnaftaleene, fenoolseid ühendeid ja aromaatseid lämmastikaluseid.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline kergõli, ekstraheeritud happega;

Fenoolõli ekstraheerimisjääk;

[Õli, mis saadakse väikestes kogustes esinevate aluseliste ühendite (tõrvaaluste) eemaldamisel leelisega pestud fenoolõlist happega ekstraheerimise abil. Koosneb peamiselt indeenist, indaanist ja alküülbenseenidest.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline tõrvaõli;

Fenoolõli ekstraheerimisjääk;

[Kivisöetõrvaõli jääk, mis saadakse töötlemata kivisöetõrvahapete eemaldamisel leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus) ekstraheerimise abil. Sisaldab peamiselt naftaleene ja aromaatseid lämmastikaluseid.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Ekstraktõlid (kivisüsi), kergõli;

Happeekstrakt;

[Vesiekstrakt, mis saadakse leelisega pestud fenoolõli ekstraheerimisel happega. Sisaldab peamiselt mitmesuguste aromaatsete lämmastikaluste, kaasa arvatud püridiini, kinoliini ja nende alküülderivaatide happesooli.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Püridiin, alküülderivaadid;

Töötlemata tõrvaalused

[Paljude polüalküülpüridiinide segu, mis on saadud kivisöetõrva destilleerimisel või kõrgel temperatuuril (üle 150 °C) (302 °F) keevate destillaatidena saadustest, mis tekivad ammoniaagi reageerimisel atseetaldehüüdi, formaldehüüdi või paraformaldehüüdiga.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Tõrvaalused (kivisüsi), pikoliini fraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;

[Püridiinalused, keemisvahemik ligikaudu 125–160 °C (257–320 °F); saadakse bituumensöetõrva aluseid sisaldava destillaadifraktsiooni happega ekstraheerimisel, neutraliseerimisel ja destilleerimisel. Sisaldab peamiselt lutidiine ja pikoliine.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Tõrvaalused (kivisüsi), lutidiini fraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Ekstraktõlid (kivisüsi), tõrvaalused, kollidiini fraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;

[Ekstrakt, mis saadakse töötlemata aromaatsetest kivisöetõrvaõlidest aluste happelisel ekstraheerimisel, neutraliseerimisel ja destilleerimisel. Sisaldab peamiselt kollidiine, aniliini, toluidiine, lutidiine ja ksülidiine.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Tõrvaalused (kivisüsi), kollidiini fraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;

[Bituumensöetõrva destilleerimisel eraldatud aluseid sisaldavate tõrvafraktsioonide happelise ekstraheerimise ja neutraliseerimise abil saadud tooraluste destillaadifraktsioon; keemisvahemik ligikaudu 181–186 °C (356–367 °F). Sisaldab peamiselt aniliini ja kollidiine.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Tõrvaalused (kivisüsi), aniliini fraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;

[Kivisöetõrva destilleerimisel eraldatud fenoolõlist fenoolide ja aluste eemaldamisega saadud tooraluste destillaadifraktsioon, mis keeb temperatuurivahemikus umbes 180–200 °C (356–392 °F). Sisaldab peamiselt aniliini, kollidiine, lutidiine ja toluidiine.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Tõrvaalused (kivisüsi), toluidiinifraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destillaadid (nafta), alkeeni-alküünitootmise pürolüüsiõli, segatud kõrgtemperatuurilise kivisöetõrvaga, indeenifraktsioon;

Korduvdestillaat;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilise bituumenkivisöetõrva ning alkeenide ja alküünide pürolüütilisel tootmisel naftasaadustest või maagaasist saadud jääkõlide fraktsioneerival destilleerimisel korduvdestillaadina. Sisaldab peamiselt indeeni ja keeb vahemikus ligikaudu 160–190 °C (320–374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destillaadid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid;

Korduvdestillaat;

[Korduvdestillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise bituumenkivisöetõrva ja pürolüüsijääkõlide fraktsioneerival destilleerimisel; keemisvahemik ligikaudu 190–270 °C (374–518 °F). Sisaldab peamiselt asendatud kahetuumalisi aromaatseid ühendeid.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Ekstraktõlid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid, korduvdestillaadid;

Korduvdestillaat;

[Korduvdestillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilisest bituumenkivisöetõrvast ja pürolüüsijääkõlidest eraldatud ning fenoolide- ja alustevaba metüülnaftaleenõli fraktsioneerival destilleerimisel; keemisvahemik ligikaudu 220–230 °C (428–446 °F). Sisaldab peamiselt asendamata ja asendatud kahetuumalisi aromaatseid süsivesinikke.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Ekstraktõlid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid;

Korduvdestillaat;

[Kõrgtemperatuurilise tõrva ja pürolüüsijääkõlide destilleerimisel eraldatud õlist aluste ja fenoolide eemaldamisel saadud neutraalne õli; keemisvahemik 225–255 °C (437–491 °F). Sisaldab peamiselt asendatud kahetuumalisi aromaatseid süsivesinikke.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Ekstraktõlid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid, destillatsioonijäägid;

Korduvdestillaat;

[Fenoolide- ja alustevaba metüülnaftaleenõli destillatsioonijäägid (bituumenkivisöetõrv ja pürolüüsijääkõlid); keemisvahemik 240–260 °C (464–500 °F). Sisaldavad peamiselt asendatud kahetuumalisi aromaatseid ja heterotsüklilisi süsivesinikke.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destillaadid (kivisüsi), koksiahju kergõli, naftaleeni fraktsioon;

Naftaleenõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse koksiahju kergõli eelfraktsioneerimisel (pidev destillatsioon). Koosneb peamiselt naftaleenist, kumaroonist ja indeenist ning keeb üle 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid;

Naftaleenõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja muudest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ning aromaatsetest lämmastikuühenditest; destilleerumisvahemik ligikaudu 200–250 °C (392–482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, madala naftaleenisisaldusega;

Naftaleenõli korduvdestillaat;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftaleenõli kristallimisel. Koosneb peamiselt naftaleenist, alküülnaftaleenidest ja fenoolidest.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõli kristallimise emalahus;

Naftaleenõli korduvdestillaat;

[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse filtraadina kivisöetõrva naftaleenifraktsiooni kristallimisel; keemisvahemik ligikaudu 200–230 °C (392–446 °F). Koosneb peamiselt naftaleenist, tionafteenist ja alküülnaftaleenidest]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli;

Naftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse fenoolsete ühendite (tõrvahapete) eemaldamisel naftaleenõlist leelisega pesemise abil. Koosneb naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli, madala naftaleenisisaldusega;

Naftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftaleeni eemaldamisel leelisega pestud naftaleenõlist kristallimise abil. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, naftaleenivabad, ekstraheeritud leelisega;

Naftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Õli, mis saadakse fenoolsete ühendite (tõrvahapete) eemaldamisel naftaleenõlist leelisega pesemise abil. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli, destillatsioonikolonni tipust kogutud fraktsioon;

Naftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Leelisega pestud naftaleenõli destillaat; destilleerumisvahemik ligikaudu 180–220 °C (356–428 °F). Sisaldab peamiselt naftaleeni, alküülbenseene, indeeni ja indaani.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, metüülnaftaleenifraktsioon;

Metüülnaftaleenõli;

[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva fraktsioneerival destilleerimisel. Koosneb peamiselt asendatud kahetuumalistest aromaatsetest süsivesinikest ja aromaatsetest lämmastikalustest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 225–255 °C (437–491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, indooli-metüülnaftaleenifraktsioon;

Metüülnaftaleenõli;

[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva fraktsioneerival destilleerimisel. Koosneb peamiselt indoolist ja metüülnaftaleenist keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 235–255 °C (455–491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, ekstraheeritud happega;

Metüülnaftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel eraldatud metüülnaftaleenifraktsiooni vabastamisel alustest; keemisvahemik ligikaudu 230–255 °C (446–491 °F). Koosneb peamiselt 1(2)-metüülnaftaleenist, naftaleenist, dimetüülnaftaleenist ja bifenüülist.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli, destillatsioonijäägid;

Metüülnaftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Leelisega pestud naftaleenõli destillatsioonijääk destilleerumistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 220–300 °C (428–572 °F). Koosneb peamiselt naftaleenidest, alküülnaftaleenidest ja aromaatsetest lämmastikalustest.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Ekstraktõlid (kivisüsi), happelised, tõrvaalustevabad;

Metüülnaftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Ekstraktõli, mille keemisvahemik on ligikaudu 220–265 °C (428–509 °F); saadakse tõrvaaluste eemaldamisel destilleeritud kivisöetõrvast happega (väävelhappe vesilahus) pesemise abil. Sisaldab peamiselt alküülnaftaleene.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), benseenifraktsioon, destillatsioonijäägid;

Absorptsiooniõli;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbenseeni (kõrgtemperatuuriline kivisöetõrv) destilleerimisel. See võib olla vedelik destilleerumistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 150–300 °C (302–572 °F) või pooltahke või tahke aine sulamistemperatuuriga kuni 70 °C (158 °F). Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antratseenõli, antratseenpasta;

Antratseenõlifraktsioon;

[Suure antratseenisisaldusega tahke aine, mis saadakse antratseenõli kristallimisel ja tsentrifuugimisel. Sisaldab peamiselt antratseeni, karbasooli ja fenantreeni.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antratseenõli, madala antratseenisisaldusega;

Antratseenõlifraktsioon;

[Õli, mis saadakse antratseenirikka tahke aine (antratseenpasta) eemaldamisel antratseenõlist kristallimisega. Koosneb peamiselt kahe-, kolme- ja neljatsüklilistest aromaatsetest ühenditest.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Jäägid (kivisöetõrv), antratseenõli destilleerimisest;

Antratseenõlifraktsioon;

[Toorantratseeni fraktsioneeriva destilleerimise jääk; keemisvahemik ligikaudu 340–400 °C (644–752 °F). Sisaldab peamiselt kolme- ja paljutuumalisi aromaatseid ning heterotsüklilisi süsivesinikke.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antratseenõli, antratseenpasta, antratseeni fraktsioon;

Antratseenõlifraktsioon;

[Paljude süsivesinike segu, tekib bituminoossest kõrgtemperatuurilisest tõrvast saadud antratseenõli kristallimisega valmistatud antratseeni destilleerimisel, selle keemistemperatuur on vahemikus 330–350 °C (626–662 °F). Koosneb peamiselt antratseenist, karbasoolist ja fenantreenist.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antratseenõli, antratseenpasta, karbasooli fraktsioon;

Antratseenõlifraktsioon;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilisest bituumentõrvast kristallitud antratseeni destilleerimisel; keemisvahemik ligikaudu 350–360 °C (662–680 °F). Koosneb peamiselt antratseenist, karbasoolist ja fenantreenist.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antratseenõli, antratseenpasta, destilleerimise kergfraktsioonid;

Antratseenõlifraktsioon;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilisest bituumentõrvast kristallitud antratseeni destilleerimisel; keemisvahemik ligikaudu 290–340 °C (554–644 °F). Koosneb peamiselt kolmetuumalistest aromaatsetest ühenditest ja nende dihüdroderivaatidest.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Tõrvaõlid (kivisüsi), madalatemperatuurilised;

Tõrvaõli, raskkeev;

[Madalatemperatuurilise tõrvaõli destillaat. Sisaldab peamiselt süsivesinikke, fenoolseid ühendeid ja aromaatseid lämmastikaluseid; keemisvahemik ligikaudu 160–340 °C (320–644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline madalatemperatuuriline kivisöetõrvaõli;

[Jääk, mis saadakse töötlemata kivisöetõrvahapete eemaldamisel madalatemperatuurilisest kivisöetõrvaõlist leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus) pesemisel. Sisaldab peamiselt süsivesinikke ja aromaatseid lämmastikaluseid.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoolid, ammoniaagivee ekstrakt;

Leeliseline ekstrakt;

[Fenoolide segu, mis on isobutüülatsetaadiga ekstraheeritud uttevee-ekstraktist, mis kondenseerub kivisöe utmisel (temperatuur alla 700 °C (1 292 °F)) eralduvast gaasist. Peamiselt ühe või kahe hüdroksüülrühmaga fenoolide segu.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), kergõlid, leeliselised ekstraktid;

Leeliseline ekstrakt;

[Vesiekstrakt, mis saadakse fenoolõli pesemisel leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus). Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite ja leelise sooli.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Ekstraktid leeliselisest kivisöetõrvaõlist;

Leeliseline ekstrakt;

[Ekstrakt, mis saadakse kivisöetõrvaõli pesemisel leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus). Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite ja leelise sooli.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, leeliselised ekstraktid;

Leeliseline ekstrakt;

[Vesiekstrakt, mis saadakse naftaleenõli pesemisel leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus). Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite ja leelise sooli.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), tõrvaõli leeliseline ekstrakt, töödeldud CO2 ja CaO-ga;

Toorfenoolid;

[Saadus, mis tekib kivisöetõrvaõli leeliselise ekstrakti töötlemisel CO2 ja CaO-ga. Sisaldab CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 ning muid orgaanilisi ja anorgaanilisi lisandeid.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Tõrvahapped (kivisüsi), töötlemata;

Toorfenoolid;

[Reaktsioonisaadus, mis saadakse kivisöetõrvaõli leeliselise ekstrakti neutraliseerimisel happelahusega, nt väävelhappe vesilahusega, või gaasilise süsinikdioksiidiga vabade hapete saamiseks. Koosneb peamiselt tõrvahapetest, nagu fenool, kresoolid ja ksülenoolid.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Tõrvahapped (pruunsüsi), töötlemata;

Toorfenoolid;

[Pruunsöetõrva destillaadi hapestatud leeliseline ekstrakt. Sisaldab peamiselt fenooli ja selle homolooge.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Tõrvahapped pruunsöe gaasistamisest;

Toorfenoolid;

[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse pruunsöe gaasistamisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest C6–10-hüdroksüfenoolidest ja nende homoloogidest.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Tõrvahapped, destillatsioonijäägid;

Fenoolidestillaadid;

[Kivisöe toorfenoolide destillatsioonijääk; [Sisaldab peamiselt fenoole, mille süsinikuarv on C8–10 ja pehmenemistäpp 60–80 °C (140–176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Tõrvahapped, metüülfenoolifraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Tõrvahapete fraktsioon, mis sisaldab rohkesti 3-metüülfenooli ja 4-metüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Tõrvahapped, polüalküülfenoolifraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Tõrvahapete fraktsioon, saadud madalatemperatuurilise kivisöetõrva toortõrvahapete destilleerimisel, keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 225–320 °C (437–608 °F). Koosneb peamiselt polüalküülfenoolidest.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Tõrvahapped, ksülenoolifraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Tõrvahapete fraktsioon, sisaldab rohkesti 2,4-dimetüülfenooli ja 2,5-dimetüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Tõrvahapped, etüülfenoolifraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Tõrvahapete fraktsioon, sisaldab rohkesti 3-etüülfenooli ja 4-etüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Tõrvahapped, 3,5-ksülenoolifraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Tõrvahapete fraktsioon, sisaldab rohkesti 3,5-dimetüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Tõrvahapete destilleerimisjäägid, esimene fraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Jääk, mis saadakse kergfenoolõli destilleerimisel keemisvahemikus 235–355 °C (481–697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Tõrvahapped, kresüülhape, jäägid;

Fenoolidestillaadid;

[Jääk, mis saadakse töötlemata kivisöetõrvahapetest fenooli, kresoolide, ksülenoolide ja kõrgema keemistäpiga fenoolide eemaldamisel. Must tahke aine, sulamistäpp ligikaudu 80 °C (176 °F). Sisaldab peamiselt polüalküülfenoole, kummivaikusid ja anorgaanilisi sooli.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

C9–11-fenoolid;

Fenoolidestillaadid

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Tõrvahapped, kresüülhape;

Fenoolidestillaadid;

[Pruunsöest saadav paljude orgaaniliste ainete segu keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 200–230 °C (392–446 °F). Koosneb peamiselt fenoolidest ja püridiinalustest.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Tõrvahapped (pruunsüsi), C2-alküülfenoolifraktsioon;

Fenoolidestillaadid;

[Leelisega pestud ligniittõrvadestillaadi hapestamisel saadav destillaat keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 200–230 °C (392–446 °F). Koosneb peamiselt m- ja p-etüülfenoolist ning kresoolidest ja ksülenoolidest.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Ekstraktõlid (kivisüsi), naftaleenõlid;

Happeekstrakt;

[Vesiekstrakt, mis saadakse leelisega pestud naftaleenõli pesemisel happega. Sisaldab peamiselt mitmesuguste aromaatsete lämmastikaluste, nagu püridiini, kinoliini ja nende alküülderivaatide happesooli.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Tõrvaalused, kinoliini derivaadid;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Tõrvaalused (kivisüsi), kinoliini derivaatide fraktsioon;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Tõrvaalused (kivisüsi), destillatsioonijäägid;

Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;

[Destillatsioonijääk, mis tekib kivisöetõrvade destilleerimisel saadavate neutraliseeritud, happega ekstraheeritud aluseid sisaldavate tõrvafraktsioonide destillatsioonil. Koosneb peamiselt aniliinist, kollidiinidest, kinoliinist ja selle derivaatidest ning toluidiinidest.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüetüleeni ja polüpropüleeniga, pürolüüsitud, kergõlifraktsioon;

Termilise töötlemise saadused;

[Õli, mis saadakse polüetüleeni/polüpropüleeni segu termilisel töötlemisel kivisöetõrva pigiga või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homoloogidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–120 °C (158–248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüetüleeniga, pürolüüsitud, kergõlifraktsioon;

Termilise töötlemise saadused;

[Õli, mis saadakse polüetüleeni termilisel töötlemisel kivisöetõrva pigiga või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homoloogidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–120 °C (158–248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüstüreeniga, pürolüüsitud, kergõlifraktsioon;

Termilise töötlemise saadused;

[Õli, mis saadakse polüstüreeni ning kivisöetõrvapigi või aromaatsete õlide segu termilisel töötlemisel. Sisaldab peamiselt benseeni ja selle homolooge; keemisvahemik ligikaudu 70–210 °C (158–410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), leeliseline tõrvaõli, naftaleeni destillatsioonijäägid;

Naftaleenõli ekstraheerimisjääk;

[Jääk, mis saadakse naftaleeni eemaldamisel keemiliselt ekstraheeritud õlist destilleerimise abil; sisaldab peamiselt kahe- kuni neljatsüklilisi kondenseeritud tuumadega aromaatseid süsivesinikke ja aromaatseid lämmastikaluseid.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Tõrvahapped, kresüülhape, naatriumsoolad, leeliselised lahused;

Leeliseline ekstrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Ekstraktõlid (kivisüsi), tõrvaalused;

Happeekstrakt;

[Ekstrakt kivisöetõrvaõli aluselisest ekstraktsioonijäägist, mis tekib pesemisel happega, näiteks väävelhappe vesilahusega, pärast destilleerimist naftaleeni eemaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsete lämmastikaluste, nt püridiini, kinoliini ja nende alküülderivaatide happesooladest.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Tõrvaalused (kivisüsi), töötlemata;

Töötlemata tõrvaalused

[Reaktsioonisaadus, mis tekib vabade aluste eraldamisel kivisöetõrvaaluste ekstraktõlist leelisega (naatriumhüdroksiidi vesilahus) neutraliseerimise abil. Sisaldab peamiselt orgaanilisi aluseid (akridiin, fenantridiin, püridiin, kinoliin ja nende alküülderivaadid).]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Kergõli (kivisüsi), koksiseadmest;

Toorbenseen;

[Kivisöe kõrgtemperatuurilise (üle 700 °C (1 292 °F)) utmise gaasidest kondenseerunud lenduv orgaaniline vedelik. Sisaldab peamiselt benseeni, tolueeni ja ksüleene. Võib sisaldada vähesel määral ka muid süsivesinikke.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destillaadid (kivisüsi), solventekstraktsioonimenetlusest, esmased;

[Kivisöe vedelas lahustis keetmisel eralduvate aurude vedel kondensatsioonisaadus keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–300 °C (86–572 °F). Koosneb peamiselt osaliselt hüdrogeenitud kondenseerunud tuumadega aromaatsetest süsivesinikest, aromaatsetest lämmastikku, hapnikku ja väävlit sisaldavatest ühenditest ning nende alküülderivaatidest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destillaadid (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokrakitud;

[Destillaat, mis saadakse kivisöeekstrakti või kivisöe vedellahustiga ekstraheerimise või superkriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokrakkimisel; keemisvahemik ligikaudu 30–300 °C (86–572 °F). Sisaldab peamiselt aromaatseid, hüdrogeenitud aromaatseid ning nafteenseid ühendeid, nende alküülderivaate ja alkaane süsinikuarvuga valdavalt C4–14. Sisaldab ka aromaatseid ning hüdrogeenitud aromaatseid lämmastiku-, väävli- ja hapnikuühendeid.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Toorbensiin (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokrakitud;

[Kivisöeekstrakti või kivisöe vedellahustiga ekstraheerimise või superkriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokrakkimisel saadava destillaadi fraktsioon keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–180 °C (86–356 °F). Koosneb peamiselt aromaatsetest, hüdrogeenitud aromaatsetest ning nafteensetest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–9. Sisaldab ka aromaatseid ning hüdrogeenitud aromaatseid lämmastiku-, väävli- ja hapnikuühendeid.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destillaadid (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokrakitud, keskmine fraktsioon;

[Destillaat, mis saadakse kivisöeekstrakti või vedellahustiga ekstraheerimise või superkriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokrakkimisel; keemisvahemik ligikaudu 180–300 °C (356–572 °F). Koosneb peamiselt kahetuumsetest aromaatsetest, hüdrogeenitud aromaatsetest ning nafteensetest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C9–14. Sisaldab ka aromaatseid ning hüdrogeenitud aromaatseid lämmastiku-, väävli- ja hapnikuühendeid.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destillaadid (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud, keskmine fraktsioon;

[Destillaat, mis saadakse kivisöeekstrakti hüdrokrakitud keskmise destillaatfraktsiooni või vedellahustiga ekstraheerimise või superkriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrogeenimisel; keemisvahemik ligikaudu 180–280 °C (356–536 °F). Sisaldab peamiselt hüdrogeenitud kahetsüklilisi süsinikuühendeid ja nende alküülderivaate süsinikuarvuga valdavalt C9–14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Kergõli (kivisüsi), poolkoksistamisprotsess;

Värske õli;

[Kivisöe uttegaasidest (uttetemperatuur alla 700 °C (1 292 °F)) kondenseerunud lenduv orgaaniline vedelik. Sisaldab peamiselt C6–10-süsivesinikke.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad C4-süsivesinikud;

Naftagaas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Bensiin, naturaalne;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse maagaasist väljakülmutamise või absorbeerimise abil. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C4–8; keemisvahemik ligikaudu – 20 kuni 120 °C (– 4 kuni 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Toorbensiin;

Kergkeev toorbensiin;

[Töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata naftatoode, mis saadakse maagaasi destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–6 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 100–200 °C (212–392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroiin;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse nafta fraktsioonival destilleerimisel. Selle fraktsiooni keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 20–135 °C (58–275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Toorbensiin (nafta), raske otsedestillatsiooni fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (149–446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Toorbensiin (nafta), kogu otsedestillatsiooni fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 220 °C (– 4 kuni 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Toorbensiin (nafta), kerge otsedestillatsiooni fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C4–10; keemisvahemik ligikaudu – 20 kuni 180 °C (– 4 kuni 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Lahustibensiin (nafta), kerge alifaatne;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta või loodusliku bensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–160 °C (95–320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destillaadid (nafta), otsedestillatsiooni kerged fraktsioonid;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C2–7; keemisvahemik ligikaudu – 88 kuni 99 °C (– 127 kuni 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Bensiin, aurufaasist regenereeritud;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse aurupüüdesüsteemi gaasidest jahutamise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C4–11; keemisvahemik ligikaudu – 20 kuni 196 °C (– 4 kuni 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Bensiin, otsedestillaat, kerglenduvate fraktsioonide eraldamise seadmest;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel kerglenduvate fraktsioonide eraldamise seadmest. Selle keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 36,1–193,3 °C (97–380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Toorbensiin (nafta), väävlitustamata;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse mitmesugustest töötlemisprotsessidest pärinevate toorbensiini voogude destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C5–12; keemisvahemik ligikaudu 0–230 °C (25–446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destillaadid (nafta), kerge destillaatbensiini fraktsioneerimise seadme stabiliseerimiskolonni tipufraktsioon;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse destillaatkergbensiini fraktsioneerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C3–6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Toorbensiin (nafta), raske otsedestillaat, sisaldab aromaatseid süsivesinikke;

Kergkeev toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C8–12; keemisvahemik ligikaudu 130–210 °C (266–410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Toorbensiin (nafta), kogu alkülaatfraktsioon;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C3–5) reaktsioonisaaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–220 °C (194–428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Toorbensiin (nafta), raske alkülaatfraktsioon;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (süsinikuarv tavaliselt C3–5) reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C9–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 150–220 °C (302–428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Toorbensiin (nafta), kerge alkülaatfraktsioon;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C3–5) reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–160 °C (194–320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Toorbensiin (nafta), isomeerimismenetlusest;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse sirgahelaga parafiinsete C4–6-süsivesinike katalüütilisel isomeerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, nagu isobutaan, isopentaan, 2,2-dimetüülbutaan, 2-metüülpentaan ja 3-metüülpentaan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Toorbensiin (nafta), solvendiga rafineeritud, kerge;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C5–11; keemisvahemik ligikaudu 35–190 °C (95–374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Toorbensiin (nafta), solvendiga rafineeritud, raske;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafinaadid (nafta), katalüütilise reformimise menetlusest, etüleenglükool-vesi-vastuvooluekstraktsiooni abil eraldatud ekstraktid;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse katalüütilise reformimise voolust UDEX-ekstraheerimise abil. Koosneb küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C6–9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafinaadid (nafta), reformimismenetlusest, eraldatud Lurgi eraldusseadme abil;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse Lurgi eraldusseadme abil. Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest, sisaldab väikestes kogustes ka aromaatseid süsivesinikke süsinikuarvuga valdavalt C6–8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Toorbensiin (nafta), kogu alkülaatfraktsioon, butaani sisaldav;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (süsinikuarv tavaliselt C3–5) reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–12, sisaldab teataval määral ka butaane; keemisvahemik ligikaudu 35–200 °C (95–428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destillaadid (nafta), toorbensiini aurufaasis krakkimise saadus, solvendiga rafineeritud kergfraktsioon, hüdrogeenitud;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini hüdrogeenitud kergete destillaatide solvent-ekstraktsioonil.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Toorbensiin (nafta), C4–12, butaanide alküülimise saadus, suure isooktaanisisaldusega;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse butaanide alküülimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C4–12, sisaldab rohkesti isooktaani; keemisvahemik ligikaudu 35–210 °C (95–410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Süsivesinikud, hüdrogeenitud kerge toorbensiini destillaadid, solvendiga rafineeritud;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenitud toorbensiini destillqatsiooni ning sellele järgneva solventekstraktsiooni ja destillatsiooniga. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 94–99 °C (201–210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Toorbensiin (nafta), isomeeritud, C6-fraktsioon;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt isomeeritud bensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt heksaani isomeeridest; keemisvahemik ligikaudu 60–66 °C (140–151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

C6-7-süsivesinikud toorbensiini krakkimisest, solvendiga rafineeritud;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud toorbensiini destillatsioonist saadud benseenirikka süsivesinikefraktsiooni täieliku katalüütilise hüdrogeenimise ja benseeni sorptsiooni abil. Koosneb peamiselt parafiinsetest ja nafteensetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–7 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–100 °C (158–212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Süsivesinikud, suure C6-sisaldusega, hüdrogeenitud kerge toorbensiini destillaadid, solvendiga rafineeritud;

Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenitud toorbensiini destilleerimisel ja edasisel solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest; keemisvahemik ligikaudu 65–70 °C (149–158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Toorbensiin (nafta), raske, katalüütiliselt krakitud;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C6–12; keemisvahemik ligikaudu 65–230 °C (148–446 °F). Sisaldab suhteliselt palju küllastumata süsivesinikke.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Toorbensiin (nafta), kerge, katalüütiliselt krakitud;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C4–11; keemisvahemik ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F). Sisaldab suhteliselt palju küllastumata süsivesinikke.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

C3–11-süsivesinikud, katalüütilise krakkimise saaduste destillaat;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C3–11; ülemine keemispiir ligikaudu 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt krakitud kerge destillaat;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C1–5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destillaadid (nafta), toorbensiini aurufaasis krakkimise saadus, hüdrogeenitud, kerged aromaatsed;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini kerge destillaadi töötlemisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Toorbensiin (nafta), raskfraktsioon, katalüütiliselt krakitud, väävlitustatud;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud naftadestillaadi väävlitustamisega, millega konverteeritakse merkaptaanid või eemaldatakse happelised lisandid. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 60–200 °C (140–392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, katalüütilise krakkimise menetlusest, väävlitustatud;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest krakkimisest saadud toorbensiini väävlitustamisega, millega konverteeritakse merkaptaanid või eemaldatakse happelised lisandid. Koosneb peamiselt süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–210 °C (95–410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

C8–12-süsivesinikud katalüütilise krakkimise menetlusest, keemiliselt neutraliseeritud;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest krakkimisest pärineva fraktsiooni pesemisel leelisega ja edasisel destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C8–12; keemisvahemik ligikaudu 130–210 °C (266–410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

C8-12-süsivesinikud, katalüütilise krakkimise saaduste destillaat;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C8–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 140–210 °C (284–410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

C8-12-süsivesinikud, katalüütiliselt krakitud, keemiliselt neutraliseeritud, väävlitustatud;

Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, katalüütilise reformimise menetlusest;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–190 °C (95–374 °F). Sisaldab suhteliselt palju aromaatseid ja hargahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 mahuprotsenti või enam benseeni.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Toorbensiin (nafta), raskfraktsioon, katalüütilise reformimise menetlusest;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–12 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destillaadid (nafta), katalüütilise reformimise seadme pentaanieemaldist;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C3–6 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 49 kuni 63 °C (– 57 kuni 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

C2–6-süsivesinikud, C6–8 katalüütilise reformimise seadmest;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Jäägid (nafta), C6–8 katalüütilise reformimise seadmest;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[C6–8-süsivesinike katalüütilise reformimisega saadud keerulise koostisega jääk. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C2–6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, katalüütilise reformimise menetlusest, ei sisalda aromaatseid süsivesinikke;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–8 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–120 °C (95–248 °F). Sisaldab suhteliselt palju hargahelaga süsivesinikke; aromaatsed komponendid on eemaldatud.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destillaadid (nafta), katalüütiliselt reformitud toorbensiini otsedestillaadi tipufraktsioon;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini otsedestillaadi katalüütilisel reformimisel ja protsessist väljuva täisvoo edasisel fraktsioneerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C2–6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Reformitud naftasaadused hydrofiner-powerformer-protsessist;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hydrofiner-powerformer-protsessis; keemisvahemik ligikaudu 27–210 °C (80–410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Toorbensiin (nafta), kogu reformitud fraktsioon;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–230 °C (95–446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt reformitud;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–220 °C (90–430 °F). Sisaldab suhteliselt palju aromaatseid ja hargahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 mahuprotsenti või enam benseeni.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destillaadid (nafta), katalüütilise reformimise menetlusest, hüdrogeenitud aromaatsete C8–12-süsivesinike kergfraktsioon;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude alküülbenseenide segu, mis saadakse nafta toorbensiini katalüütilisel reformimisel. Koosneb peamiselt alküülbenseenidest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C8–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 160–180 °C (320–356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromaatsed C8-süsivesinikud katalüütilise reformimise menetlusest;

Madala keemisvahemikuga katalüütiliselt reformitud toorbensiin

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromaatsed C7-12-süsivesinikud, suure C8-sisaldusega segu;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse plaatinareformitud süsivesinikke sisaldava fraktsiooni eemaldamisel; Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–12 (peamiselt C8) ning võib sisaldada mittearomaatseid süsivesinikke, mõlemate keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 130–200 °C (266–392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

C5–11-bensiin, kõrgeoktaaniline, stabiliseeritud, reformitud;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Kõrgoktaanne paljude süsivesinike segu, mis saadakse valdavalt nafteense toorbensiini katalüütilisel dehüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja mittearomaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C5–11 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 45–185 °C (113–365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

C7–12-süsivesinikud, sisaldavad rohkesti aromaatseid C>9-süsivesinikke, reformimismenetlusest pärinev raskfraktsioon;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse plaatinareformaate sisaldava fraktsiooni eemaldamisel; Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–12 (keemisvahemik ligikaudu 120–210 °C (248–380 °F)) ning süsinikuarvuga C9 ja kõrgematest aromaatsetest süsivesinikest.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

C5–11-süsivesinikud, sisaldavad palju mittearomaatseid ühendeid, reformitud kerge fraktsioon;

Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse plaatinareformitud süsivesinikke sisaldava fraktsiooni eemaldamisel; Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–11 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–125 °C (94–257 °F), benseenist ja tolueenist.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Toorbensiin (nafta), kerge, termiliselt krakitud;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–8 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 10 kuni 130 °C (14–266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Toorbensiin (nafta), raske, termiliselt krakitud;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–220 °C (148–428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destillaadid (nafta), raske aromaatsete süsivesinike fraktsioon;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse etaani ja propaani termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Kõrgema keemistemperatuuriga fraktsioon, mis sisaldab peamiselt aromaatseid C5–7-süsivesinikke ja teataval määral ka küllastumata alifaatseid süsivesinikke süsinikuarvuga valdavalt C5. Võib sisaldada benseeni.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destillaadid (nafta), aromaatne kergfraktsioon;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse etaani ja propaani termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. [Madalama keemistemperatuuriga fraktsioon, mis sisaldab peamiselt aromaatseid C5–7-süsivesinikke ja teataval määral ka küllastumata alifaatseid süsivesinikke süsinikuarvuga valdavalt C5. Võib sisaldada benseeni.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destillaadid (nafta), pürolüsaadist saadud bensiinifraktsiooni rafinaat, bensiinisegu;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini ja rafinaadi pürolüütilisel fraktsioneerimisel 816 °C (1 500 °F) juures. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C9 ja keemistemperatuuriga ligikaudu 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromaatsed C6-8-süsivesinikud, pürolüsaadist saadud toorbensiinifraktsiooni rafinaat;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini ja rafinaadi fraktsioneerival pürolüüsil 816 °C (1 500 °F) juures. Koosneb valdavalt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C6–8, sealhulgas benseenist.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud toorbensiin ja gaasiõli;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termiliselt krakitud toorbensiini ja/või gaasiõli destilleerimisel; koosneb peamiselt olefiinsetest süsivesinikest süsinikuarvuga C5; keemisvahemik ligikaudu 33–60 °C (91–140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud toorbensiin ja gaasiõli, sisaldab C5-dimeere;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud toorbensiini ja/või gaasiõli ekstraheerival destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C5, sisaldab ka dimeriseerunud C5-olefiine, keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 33–184 °C (91–363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud toorbensiin ja gaasiõli, ekstraheeriv destillatsioon;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud toorbensiini ja/või gaasiõli ekstraheerival destillatsioonil. Koosneb parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, peamiselt isoamüleenidest, nagu 2-metüül-1-buteen ja 2-metüül-2-buteen, keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 31–40 °C (88–104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Kerged destillaadid (nafta), termilise krakkimise menetlusest, debutaanitud aromaatne fraktsioon;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb valdavalt aromaatsetest süsivesinikest, peamiselt benseenist.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Toorbensiin (nafta), kerge, termiliselt krakitud, väävlitustatud;

Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse raskete õlifraktsioonide kõrgtemperatuursel termilisel krakkimisel saadud naftadestillaadi väävlitustamisega, millega konverteeritakse merkaptaanid. Koosneb peamiselt aromaatsetest, olefiinsetest ja küllastunud süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 20–100 °C (68–212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Toorbensiin (nafta), raske, hüdrogeenitud;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–13 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (149–446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Toorbensiin (nafta), kerge, hüdrogeenitud;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, kergfraktsioon;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrodesulfuriseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, raskfraktsioon;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrodesulfuriseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud keskmine fraktsioon, keskmise keemisvahemikuga;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse keskmise destillaadi hüdrogeenimissaaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 127–188 °C (262–370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destillaadid (nafta), kerge destillaadi hüdrogeenimisprotsess, madala keemisvahemikuga;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kerge destillaadi hüdrogeenimissaaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–9 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 3–194 °C (37–382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud raskbensiinist, isoheksaanieemaldi tipufraktsioon;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini hüdrogeenimissaaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C3–6 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 49 kuni 68 °C (– 57 kuni 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne, hüdrogeenitud;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C8–10 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 135–210 °C (275–410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud ja termiliselt krakitud kergfraktsioon;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste hüdrodesulfureeritud destillaadi fraktsioneerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 23–195 °C (73–383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Toorbensiin (nafta), kerge hüdrogeenitud, tsükloalkaane sisaldav;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni destilleerimisel. Koosneb peamiselt alkaanidest ja tsükloalkaanidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F)].

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Toorbensiin (nafta), raske, aurufaasis krakitud, hüdrogeenitud;

Kergkeev hüdrogeenitud toorbensiin

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, kogu fraktsioon;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrodesulfuriseerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–250 °C (86–482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Toorbensiin (nafta), kerge, hüdrogeenitud, aurufaasis krakitud;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse pürolüüsil saadud naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–190 °C (95–374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Süsivesinikud, C4-12, toorbensiini krakkimisseadmest, hüdrogeenitud;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

(Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil ning järgneval kummimoodustajate selektiivsel katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–230 °C (86–446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Lahustibensiin (nafta), hüdrogeenitud, kerge, nafteenne;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt tsükloparafiinsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C6–7 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 73–85 °C (163–185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud, hüdrogeenitud;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse selliste saaduste eraldamisel ja edasisel hüdrogeenimisel, mis tekivad etüleeni tootmisel aurufaasis krakkimisega. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata parafiinidest, tsüklilistest parafiinidest ning tsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 50–200 °C (122–392 °F). Benseensüsivesinike osakaal võib ulatuda kuni 30 massiprotsendini ning voog võib sisaldada ka vähesel määral väävli- ja hapnikuühendeid.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

C6–11-süsivesinikud, hüdrogeenitud, aromaatikavaba;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Lahustina kasutamiseks ettenähtud paljude süsivesinike segu, milles aromaatsed süsivesinikud on katalüütiliselt hüdrogeenitud nafteenideks.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

C9-12-süsivesinikud, hüdrogeenitud, aromaatikavaba;

Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;

[Lahustina kasutamiseks ettenähtud paljude süsivesinike segu, milles aromaatsed süsivesinikud on katalüütiliselt hüdrogeenitud nafteenideks.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddardi lahusti;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Värvusetu rafineeritud naftadestillaat, millel ei ole ebameeldivat lõhna; keemisvahemik ligikaudu 148,8–204,4 °C (300–400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Maagaasi kondensaadid (nafta);

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist pindseparaatoris retrograadsel kondensatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C2–20. Toatemperatuuril ja atmosfäärirõhul on vedelas olekus.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Maagaas (nafta), töötlemata gaasikondensaat;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist gaasi ümbertöötamisseadmes kas külmutamise või absorptsiooniga. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C2–8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Toorbensiin (nafta), kerge, hüdrokrakitud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib hüdrokrakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –20 kuni 180 °C (– 4 kuni 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Toorbensiin (nafta), raskfraktsioon, hüdrokrakitud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib hüdrokrakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (148–446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Toorbensiin (nafta), väävlitustatud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini puhastamisel väävlist merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –10 kuni 230 °C (14–446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Toorbensiin (nafta), happega töödeldud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappega töötlemise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Toorbensiin (nafta), keemiliselt neutraliseeritud raskfraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisega happeliste materjalide eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (149–446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Toorbensiin (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kergfraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisega happeliste materjalide eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni katalüütilisel deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–230 °C (95–446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F). Sisaldab tõenäoliselt 10 mahuprotsenti või enam benseeni.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Lahustibensiin (nafta), kerge, aromaatne;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete fraktsioonide destillatsiooniga. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C8–10 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 135–210 °C (275–410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromaatsed C6–10-süsivesinikud, happega töödeldud, neutraliseeritud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

C3–5-destillaadid (nafta), suure 2-metüül-2-buteenisisaldusega;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C3–5), valdavalt isopentaani ja 3-metüül-1-buteeni destilleerimisel. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C3–5, valdavalt 2-metüül-2-buteenist.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destillaadid (nafta), polümeriseeritud, aurufaasis krakitud naftadestillaatidest, C5–12-fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse polümeeritud aurufaasis krakitud naftadestillaadi destillatsioonil. Koosneb valdavalt süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C5–12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destillaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C5–12-fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destillaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C5–10-fraktsioon, segatud aurufaasis krakitud toorbensiini kerge C5-fraktsiooniga;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

C4–6-ekstraktid (nafta), külmekstraktsioon happega;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis tekib küllastunud ja küllastumata alifaatsete süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C3–6), peamiselt pentaanide ja amüleenide külmekstraktsioonil happega. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C4–6, valdavalt C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destillaadid (nafta), pentaanieemaldi tipufraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud gaasifraktsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Jäägid (nafta), butaanieemaldamiskolonni jääk;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Keerulise koostisega jääk butaanifraktsiooni destillatsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Jääkõlid (nafta), isobutaani eemaldamise kolonnist;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Keerulise koostisega jääk butaani-buteenifraktsiooni atmosfäärsest destillatsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Toorbensiin (nafta), õlikoksistamisseadme vedelsaaduste täielik destillaat;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib õlikoksistamisseadme vedelsaaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–15 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 43–250 °C (110–500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Toorbensiin (nafta), aurufaasis krakitud keskmine aromaatikafraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–12 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 130–220 °C (266–428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Toorbensiin (nafta), pleekmullaga töödeldud täielik otsedestillatsiooni fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis pärineb toorbensiini otsedestillatsiooni täieliku fraktsiooni töötlemisest loodusliku või modifitseeritud saviga, tavaliselt perkolatsioonprotsessil, et kõrvaldada polaarsete ühendite jälgi ja lisandeid. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –20 kuni 220 °C (– 4 kuni 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Toorbensiin (nafta), pleekmullaga töödeldud kerge fraktsioon otsedestillatsioonist;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis pärineb otsedestillatsiooni kerge toorbensiini töötlemisest loodusliku või modifitseeritud saviga, tavaliselt perkolatsioonprotsessil, et kõrvaldada polaarsete ühendite jälgi ja lisandeid. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 93–180 °C (200–356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud, aromaatne;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–9 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 110–165 °C (230–329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Toorbensiin (nafta), aurufaasis krakitud kergfraktsioon, vabastatud benseenist;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 80–218 °C (176–424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Toorbensiin (nafta), sisaldab aromaatseid süsivesinikke;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Bensiin, pürolüüsimenetlusest, butaanieemaldi põhjast;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse propaanieemaldi põhjajäägi fraktsioneerimisel; Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt üle C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Toorbensiin (nafta), kerge, väävlitustatud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftadestillaadi puhastamisel väävlist merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamisega. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C3–6 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 100 °C (– 4 kuni 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Maagaasikondensaadid;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis eraldub või kondenseerub maagaasist transportimisel ning mis võetakse puuraugu ja/või tootmise, kogumise, skraberite jne ülekande- ja jaotustorustikest. Koosneb valdavalt süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C2–8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destillaadid (nafta), toorbensiini stabiliseerimisseade;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib toorbensiini unifitseerimisseadme saaduste eemaldamisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C2–6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt reformitud kergfraktsioon, aromaatikavaba fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis jääb järele aromaatsete ühendite selektiivsel absorptsioonil katalüütiliselt reformitud kergest toorbensiinist. Koosneb peamiselt parafiinsetest ja tsüklilistest ühenditest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–8 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 66–121 °C (151–250 °F)].

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Bensiin;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis koosneb peamiselt parafiinidest, tsükloparafiinidest ning aromaatsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on valdavalt suurem kui C3 ja mille keemisvahemik on 30–260 °C (86–500 °F)]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromaatsed C7–8-süsivesinikud, desalküülimissaadused, destillatsioonijäägid;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

C4–6-süsivesinikud, pentaanieemaldi kergfraktsioonid, aromaatsete süsivesinike hüdrogeenimise seadmest;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jooksudena pentaanieemaldamiskolonnist enne aromaatsete voogude hüdrogeenimist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–6, enamasti pentaanidest ja penteenidest, ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 25–40 °C (77–104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destillaadid (nafta), kuumlaagerdatud aurufaasis krakitud toorbensiinist, suure C5-sisaldusega;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgel temperatuuril töödeldud aurufaasis krakitud toorbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–6, valdavalt C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Ekstraktid (nafta), katalüütiliselt reformitud kerge toorbensiini solvendiekstraktid;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse ekstraktina katalüütiliselt reformitud naftafraktsiooni solventekstraktsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C7–8 ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 100–200 °C (212–392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud kergfraktsioon, aromaatikavaba;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kergete hüdrodesulfureeritud ja dearomatiseeritud naftafraktsioonide destillatsioonil. Koosneb peamiselt C7-parafiinidest ja tsükloparafiinidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–100 °C (194–212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, suure C5-sisaldusega, väävlitustatud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini puhastamisel väävlist merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C4–5, valdavalt C5, ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 10 kuni 35 °C (14–95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

C8–11-süsivesinikud toorbensiini krakkimise menetlusest, tolueenifraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud toorbensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C8–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 130–205 °C (266–401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

C4–11-süsivesinikud toorbensiini krakkimise menetlusest, aromaatikavaba fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud toorbensiinist pärast benseeni ja tolueeni sisaldavate fraktsioonide ning kõrgemal temperatuuril keeva fraktsiooni väljadestilleerimist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–205 °C (86–401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, kuumlaagerdatud, aurufaasis krakitud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini fraktsioonimisel pärast kuumlaagerdamisega töötlemist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C4–6 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 0–80 °C (32–176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destillaadid (nafta), suure C6-sisaldusega fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse lähtenafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C5–7, suure C6-sisaldusega ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 60–70 °C (140–158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Bensiin, pürolüüs, hüdrogeenitud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Pürolüüsibensiini hüdrogeenimise destillaatfraktsioon; keemisvahemik ligikaudu 20–200 °C (68–392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destillaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C8–12-fraktsioon, polümeeritud, kergdestillaat;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud naftadestillaatide polümeeritud C8–12-fraktsiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C8–12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Ekstraktid (nafta), raskbensiini lahustiekstrakt, töödeldud saviga;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse nafta toorbensiini lahustiekstrakti töötlemisel pleekmullaga. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–10 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 80–180 °C (175–356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, aurufaasis krakitud, benseenivaba, termiliselt töödeldud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse benseenist vabastatud, aurufaasis krakitud kerge toorbensiini töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C7–12 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 95–200 °C (203–392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud, termiliselt töödeldud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kerge aurufaasis krakitud toorbensiini töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–6 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–80 °C (95–176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

C7–9-destillaadid (nafta), suure C8-sisaldusega fraktsioon, hüdrogeenivalt väävlitustatud, aromaatikavaba;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kerge hüdrodesulfureeritud ja dearomatiseeritud naftafraktsiooni destillatsioonil. Koosneb valdavalt süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C7–9, peamiselt C8-parafiinidest ja tsükloparafiinidest, keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 120–130 °C (248–266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

C6–8-süsivesinikud, hüdrogeenitud, vabastatud aromaatikast sorptsiooniga, tolueeni rafinatsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse tolueeni sorbeerimisel süsivesinike fraktsioonist, mis pärineb krakitud ja katalüütiliselt hüdrogeenitud bensiinist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C6–8 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 80–135 °C (176–275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, kogu koksistamisseadmest saadud destillaat;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hüdrodesulfureeritud koksistamisseadmedestillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–11 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 23–196 °C (73–385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Toorbensiin (nafta), kerge, väävlitustatud;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini puhastamisel väävlist merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C5–8 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 20–130 °C (68–266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

C3–6-süsivesinikud, suure C5-sisaldusega fraktsioon, aurufaasis krakitud toorbensiin;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C3–6, peamiselt C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Süsivesinikud, suure C5-sisaldusega, sisaldavad ditsüklopentadieeni;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C5 ja ditsüklopentadieenist, keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 30–170 °C (86–338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, kerge aromaatika fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakkimise või sarnaste protsesside saaduste destillatsioonil pärast väga kergete produktide eraldamist; tulemuseks on jääk, mille süsivesinike süsinikuarv on C5 ja üle selle. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga üle C5 ja keemistemperatuuriga üle 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

C>5-süsivesinikud, suure C5-6 osakaaluga,

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Süsivesinikud, suure C5-sisaldusega fraktsioon;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromaatsed süsivesinikud, C8-10;

Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

c)

kanded 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X asendatakse järgmisega:

„Naatriumdikromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

C1-4- süsivesinikud, väävlitustatud;

Naftagaas;

[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse gaasiliste süsivesinike puhastamisel väävlist merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C1–4 ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 164 kuni – 0,5 °C (– 263 kuni 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Rafinaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C4-fraktsioon, ekstraheeritud vaskammooniumatsetaadi lahusega, küllastunud ja küllastumata C3–5-süsivesinikud, butadieenivaba;

Naftagaas

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Naftasaadused, töötlemisgaasid;

Nafta töötlemisel tekkiv gaas;

[Keerulise koostisega segu, mille põhikomponent on vesinik; sisaldab väikestes kogustes ka metaani, etaani ja propaani.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6)

Liite 5 tabelit muudetakse järgmiselt:

järgmised kanded lisatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 5. liite kannete järjekorrale:

„Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Ränihappe pliinikkelsool

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7)

Liite 6 tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

kustutatakse järgmine kanne: 024-004-01-4;

b)

järgmised kanded lisatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 6. liite kannete järjekorrale:

„Dibutüültinavesinikboraat

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Boorhape; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Boorhape, looduslik toore, H3BO3 sisaldus kuni 85 % kuivmassist; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Diboortrioksiid;

Booroksiid

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinaatriumtetraboraat, veevaba;

005-011-00-4

 

 

 

Boorhappe dinaatriumsool; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetraboordinaatriumheptaoksiidi hüdraat; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Ortoboorhappe naatriumsool; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinaatriumtetraboraadi dekahüdraat;

Booraksdekahüdraat

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinaatriumtetraboraadi pentahüdraat;

Boorakspentahüdraat

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Naatriumperboraat; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Naatriumperoksometaboraat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Naatriumperoksoboraat;

[sisaldab alla 0,1 massiprotsendi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

 

Naatriumperboraat; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Naatriumperoksometaboraat; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Naatriumperoksoboraat;

[sisaldab 0,1 või enam massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

 

Perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola tetrahüdraat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Naatriumperoksoboraadi heksahüdraat;

[sisaldab alla 0,1 massiprotsendi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

 

Perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola tetrahüdraat; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Naatriumperoksoboraadi heksahüdraat;

[sisaldab 0,1 või enam massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

 

Perboorhappe naatriumsool; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Naatriumperoksoboraat;

[sisaldab alla 0,1 massiprotsendi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

 

Perboorhappe naatriumsool; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Naatriumperoksoboraat;

[sisaldab 0,1 või enam massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 μm]

 

 

(4-etoksüfenüül)(3-(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)propüül)dimetüülsilaan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-kloroetüül)fosfaat

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Ammooniumglufosinaat (ISO);

Ammoonium 2-amino-4-(hüdroksümetüülfosfinüül)butüraat

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Koobaltdikloriid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Koobaltsulfaat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Koobaltatsetaat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Koobaltnitraat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Koobaltkarbonaat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikkeldihüdroksiid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkelhüdroksiid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkelsulfaat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkelkarbonaat;

028-010-00-0

 

 

 

Aluseline nikkelkarbonaat;

 

 

Süsihappe nikkel(2+)sool; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Süsihappe nikkelsool; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O’]]dihüdroksütrinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonato(2-)]tetrahüdroksü-trinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkeldikloriid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkeldinitraat; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Lämmastikhappe nikkelsool; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad, nikkelsulfaat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikkeldiperkloraat;

Perkloorhappe nikkel(II)sool

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikkeldikaaliumbis(sulfaat); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammooniumnikkelbis(sulfaat); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkelbis(sulfamidaat);

Nikkelsulfamaat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkelbis(tetrafluoroboraat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkeldiformiaat; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Sipelghappe nikkelsool; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Sipelghappe vasknikkelsool; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkeldiatsetaat; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkelatsetaat; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkeldibensoaat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkelbis(4-tsükloheksüülbutüraat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel(II)stearaat;

Nikkel(II)oktadekanaat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkeldilaktaat

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel(II)oktanaat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkeldifluoriid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkeldibromiid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkeldijodiid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkelkaaliumfluoriid; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikkelheksafluorosilikaat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkelselenaat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkelditiotsüanaat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkeldikromaat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkeldikloraat; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkeldibromaat; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etüülvesiniksulfaat, nikkel(II)sool; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)trifluoroatsetaat; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel(II)propionaat; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkelbis(benseensulfonaat); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel(II)vesiniktsitraat; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Sidrunhappe ammooniumnikkelsool; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Sidrunhappe nikkelsool; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkelbis(2-etüülheksanaat); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etüülheksaanhappe nikkelsool; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetüülheksaanhappe nikkelsool; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel(II)isooktanaat; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkelisooktanaat; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkelbis(isononanaat); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel(II)neononanaat; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel(II)isodekanaat; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel(II)neodekanaat; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekaanhappe nikkelsool; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel(II)neoundekanaat; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-glükonato-O1,O2)nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butüül)-4-hüdroksübensoaat (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel(II)palmitaat; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etüülheksanato-O)(isononanato-O)nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooktanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etüülheksanato-O)(isodekanato-O)nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etüülheksanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodekanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodekanato-O)(isononanato-O)nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

hargahelaga C6–19-rasvhapete nikkelsoolad; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

C8–18-rasvhapete ja küllastamata C18-rasvhapete nikkelsoolad; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftaleendisulfoonhappe nikkel(II)sool; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutüültinadikloriid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Elavhõbe

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoetüülamino)etanool

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-dietoksüetaan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetüülamino)etoksü]fenüül]-2-fenüülbut-1-enüül-]fenool

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metüül-2-pürrolidoon;

1-metüül-2-pürrolidoon

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-butürüül-3-hüdroksü-5-tiotsükloheksaan-3-üül-tsükloheks-2-een-1-oon

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Tsükliline 3-(1,2-etaandiüülatsetaal)-estra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dioon

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-benseendikarboksüülhape;

Di-C6–8-hargalküülestrid, suure C7-sisaldusega

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diisobutüülftalaat

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluorooktaansulfoonhape;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluorooktaan-1-sulfoonhape; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kaaliumperfluorooktaansulfonaat;

 

 

Kaaliumheptadekafluorooktaan-1-sulfonaat; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanoolamiinperfluorooktaansulfonaat; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Ammooniumperfluorooktaansulfonaat;

 

 

Ammooniumheptadekafluorooktaansulfonaat; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Liitiumperfluorooktaansulfonaat;

 

 

Liitiumheptadekafluorooktaansulfonaat; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Kloro-N,N-dimetüülformimiiniumkloriid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-metoksü-6-(3-morfoliin-4-üül-propoksü)-3H-kinasoliin-4-oon;

[sisaldab 0,5 % või enam formamiidi (EÜ nr 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonasool;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenüül)-2-(imidasool-1-üülmetüül)-1,3-dioksolaan-4-üül]metoksü]fenüül]piperasiin-1-üül]etanoon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kaalium-1-metüül-3-morfolinokarbonüül-4-[3-(1-metüül-3-morfolinokarbonüül-5-okso-2-pürasoliin-4-ülideen)-1-propenüül]pürasool-5-olaat;

[sisaldab 0,5 % või enam N,N-dimetüülformamiidi (200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihüdro-9-[[2-hüdroksü-1-(hüdroksümetüül)etoksü]metüül]-6-okso-1H-puriin-2-üül]atseetamiid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetüülamino)tioatseetamiidvesinikkloriid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

c)

kanded 024-004-00-7; 609-023-00-6 asendatakse järgmisega:

„Naatriumdikromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinokap (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-oktüülfenüülkrotonaadid ja (RS)-2,4-dinitro-6-oktüülfenüülkrotonaadid, kus „oktüül-” märgib reaktsioonisegu, milles on 1-metüülheptüül-, 1-etüülheksüül- ja 1-propüülpentüülrühmad

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8)

Lisatakse 11. liide:

„11. liide

Kanded 28–30: konkreetsete ainete jaoks kehtestatud erandid

Ained

Erandid

1.

a)

naatriumperboraat; perboorhappe naatriumsool; perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; naatriumperoksometaboraat; perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola monohüdraat; naatriumperoksoboraat;

CASi nr 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EÜ nr 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

perboorhappe (H3BO2(O2)) mononaatriumsoola trihüdraat; perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; perboorhappe (HBO(O2)) naatriumsoola tetrahüdraat; naatriumperoksoboraadi heksahüdraat

CASi nr 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EÜ nr 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergendid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 648/2004 (1) esitatud määratlusele. Erand kehtib kuni 1. juunini 2013.


(1)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 1.”


Top