EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

Komisjoni määrus (EL) nr 1244/2010, 9. detsember 2010 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst

OJ L 338, 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1244/2010,

9. detsember 2010,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (1);

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, (2) eriti selle artiklit 92,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaks liikmesriiki või nende pädevad asutused on taotlenud määruse (EÜ) nr 883/2004 VIII ja IX lisa muutmist.

(2)

Teatavad liikmesriigid või nende pädevad asutused on taotlenud määruse (EÜ) nr 987/2009 1. ja 2. lisa muutmist.

(3)

Määruse (EÜ) nr 883/2004 VIII ja IX lisa ning määruse (EÜ) nr 987/2009 1. ja 2. lisa tuleb muuta, et võtta arvesse hiljutisi arenguid riikide õigusaktides ja et tagada sidusrühmade jaoks läbipaistvus ja õiguskindlus.

(4)

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon on muudatused heaks kiitnud.

(5)

Määrusi (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 tuleb vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 883/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

VIII lisa muudetakse järgmiselt.

a)

1. osa jagu „PORTUGAL” asendatakse järgmisega:

„PORTUGAL

Kõik invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensioni taotlused, välja arvatud juhul, kui rohkem kui ühe liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioodid kokku võrduvad 21 kalendriaastaga või ületavad seda, riiklikud kindlustusperioodid võrduvad 20 aastaga või on alla selle ja arvutused tehakse 10. mai 2007. aasta dekreetseaduse nr 187/2007 artiklite 32 ja 33 alusel.”

b)

2. osas lisatakse pärast jagu „POOLA” järgmine uus jagu:

„PORTUGAL

Täiendavad pensionid vastavalt 22. veebruari 2008. aasta dekreetseadusele nr 26/2008 (riiklik kogumispensioniskeem).”

2)

IX lisa I osa jagu „MADALMAAD” muudetakse järgmiselt:

a)

„18. veebruari 1966. aasta seadus töötajate invaliidsuskindlustuse kohta, muudetud (WAO)” asendatakse järgmisega: „18. veebruari 1966. aasta seadus invaliidsuskindlustuse kohta, muudetud (WAO)”;

b)

„24. aprilli 1997. aasta seadus füüsilisest isikust ettevõtjate invaliidsuskindlustuse kohta, muudetud (WAZ)” asendatakse järgmisega: „24. aprilli 1997. aasta seadus füüsilisest isikust ettevõtjate invaliidsushüvitiste kohta, muudetud (WAZ)”;

c)

„21. detsembri 1995. aasta seadus üleelanud ülalpeetavate üldkindlustuse kohta (ANW)” asendatakse järgmisega: „21. detsembri 1995. aasta toitja kaotust käsitlev üldine seadus (ANW)”;

d)

„10. novembri 2005. aasta seadus töö ja sissetuleku kohta vastavalt tööjõudlusele (WIA)” asendatakse järgmisega: „10. novembri 2005. aasta seadus töö ja sissetuleku kohta vastavalt tööjõudlusele (WIA)”.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 987/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

1. lisa muudetakse järgmiselt:

a)

jaos „BELGIA-MADALMAAD” jäetakse välja punkt a;

b)

jagu „SAKSAMAA-MADALMAAD” jäetakse välja;

c)

jagu „MADALMAAD-PORTUGAL” jäetakse välja;

d)

jagu „TAANI-LUKSEMBURG” jäetakse välja.

2)

2. lisa päises asendatakse sõnad „artiklites 31 ja 41” sõnadega „artikli 32 lõikes 2 ja artikli 41 lõikes 1”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.


Top