Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0939

Komisjoni määrus (EL) nr 939/2010, 20. oktoober 2010 , millega muudetakse määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa seoses artikli 11 lõikes 5 osutatud lubatud erinevustega söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul EMPs kohaldatav tekst

OJ L 277, 21.10.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/939/oj

21.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 939/2010,

20. oktoober 2010,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa seoses artikli 11 lõikes 5 osutatud lubatud erinevustega söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 767/2009 on sätestatud söödamaterjalide ja segasööda turustamistingimusi käsitlevad ELi eeskirjad. Määruse IV lisa hõlmab söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul lubatud erinevusi.

(2)

Liikmesriikide pädevate asutuste statistilised kontrollandmed erinevuste kohta söödaproovides osutasid, et määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisas sätestatud näitajaid on vaja oluliselt muuta, et võtta proovivõtu- ja analüüsimeetodite puhul arvesse teaduse ja tehnika arengut. Komisjon on nüüdseks lõpetanud andmete analüüsimise ning sellest tulenevalt tuleks muuta IV lisa struktuuri ja kõnealuses lisas esitatud näitajaid.

(3)

Niiskusesisalduse uue lubatud erinevuse puhul tuleb arvesse võtta, et teatavate söödamaterjalide (mille niiskusesisaldus on suurem kui 50 %) uued märgistusnõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklites 15 ja 16.

(4)

Kuna energia- ja valgusisalduse kindlaksmääramiseks puudub ELi tasandil ühtne metoodika, tuleks liikmesriikidel lubada nende näitajate puhul järgida riiklikke norme.

(5)

Söödas sisalduvate lisandite suhtes kehtestatud uute lubatud erinevuste osas tuleb täpsustada, et need hõlmavad ainult tehnilisi hälbeid, sest analüütiline hälve on juba kindlaks määratud vastavalt asjaomase söödalisandi puhul kohaldatavale ametlikule tuvastamismeetodile. Lubatud erinevusi tuleb järgida nii söödalisandite kui ka analüütiliste koostisosade märgitud väärtuse puhul.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Artikli 11 lõikes 5 osutatud lubatud erinevused söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul

A osa.     Lubatud erinevused I, V, VI ja VII lisas sätestatud analüütiliste koostisosade puhul

1)

Käesolevas lisas sätestatud lubatud erinevused hõlmavad tehnilisi ja analüütilisi hälbeid. Pärast mõõtmise ebatäpsusi ja protseduurilisi erinevusi hõlmavate analüütiliste hälvete kinnitamist liidu tasandil tuleb lõikega 2 kehtestatud väärtusi kohandada nii, et need hõlmaksid üksnes tehnilisi erinevusi.

2)

Kui söödamaterjali või segasööda koostisosade puhul leitakse, et I, V, VI ja VII lisas sätestatud analüütiliste koostisosade tegelik ja märgitud väärtus on erinevad, lähtutakse järgmistest lubatud erinevustest:

a)

toorõli ja -rasv, toorvalk ja toortuhk:

i)

± 3 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on 24 % või rohkem,

ii)

± 12,5 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on vähemalt 8 %, kuid alla 24 %,

iii)

± 1 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on alla 8 %;

b)

toorkiud, suhkur ja tärklis:

i)

± 3,5 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on 20 % või rohkem,

ii)

± 17,5 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on vähemalt 10 %, kuid alla 20 %,

iii)

± 1,7 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on alla 10 %;

c)

kaltsium, soolhappes lahustumatu tuhk, üldfosfor, naatrium, kaalium ja magneesium:

i)

± 1 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on 5 % või rohkem,

ii)

± 20 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on vähemalt 1 %, kuid alla 5 %,

iii)

± 0,2 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on alla 1 %;

d)

niiskus:

i)

± 8 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on 12,5 % või rohkem,

ii)

± 1 % kogumassist või -mahust, kui märgistud sisaldus on vähemalt 5 % kuid alla 12,5 %,

iii)

± 20 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on vähemalt 2 % kuid alla 5 %,

iv)

± 0,4 % kogumassist või -mahust, kui märgitud sisaldus on alla 2 %;

e)

kui energia- ja valgusisalduse osas puuduvad ELi metoodika kohaselt või selle liikmesriigi, kus sööt turustatakse, ametliku riikliku metoodika kohaselt kindlaks määratud erinevused, kohaldatakse järgmisi lubatud erinevusi: energiasisaldus 5 % ja valgusisaldus 10 %.

3)

Erandina punkti 2 alapunktist a on lemmikloomatoidu puhul toorõlide ja -rasvade ning toorvalgu lubatud erinevus ± 2 % kogumassist või -mahust, juhul kui märgitud sisaldus on alla 16 %.

4)

Erandina punktist 2 võib erinevuse ülempiir võrreldes märgitud sisaldusega olla toorõlide ja -rasvade, suhkru, tärklise, kaltsiumi, naatriumi, kaaliumi ja magneesiumi sisalduse ning energia- ja valgusisalduse puhul kuni kaks korda suurem kui lõigetes 2 ja 3 sätestatud lubatud erinevus.

5)

Erandina punktist 2 kehtestatakse soolhappes lahustumatu tuha ja niiskusesisalduse kohta ainult lubatud erinevuse ülempiir, lubatud erinevuste alampiiri ei kehtestata.

B osa.     Lubatud erinevused I, V, VI ja VII lisa kohase märgistusega söödas sisalduvate lisandite puhul

1)

Käesolevas lisas sätestatud lubatud erinevused hõlmavad ainult tehnilisi hälbeid. Erinevusi kohaldatakse söödalisandite loetelus ja analüütiliste koostisosade loetelus nimetatud söödalisandite suhtes.

Analüütiliste koostisosade loetelus nimetatud söödalisandite puhul kohaldatakse lubatud erinevusi märgistusel esitatud sööda minimaalse kõlblikkusaja lõpus tagatud üldkoguse suhtes.

Kui söödalisandi sisaldus söödamaterjalis või segasöödas on märgitud sisaldusest väiksem, kohaldatakse järgmisi lubatud erinevusi (1):

a)

10 %, kui märgitud sisaldus on 1 000 ühikut või rohkem,

b)

100 ühikut, kui märgitud sisaldus on vähemalt 500 ühikut, kuid alla 1 000 ühiku,

c)

20 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on vähemalt 1 ühik, kuid alla 500 ühiku,

d)

0,2 ühikut, kui märgitud sisaldus on vähemalt 0,5 ühikut, kuid alla 1 ühiku,

e)

40 % märgitud sisaldusest, kui märgitud sisaldus on alla 0,5 ühiku.

2)

Kui söödas sisalduva lisandi minimaalne ja/või maksimaalne sisaldus on märgitud söödalisandi asjaomasel loal, kohaldatakse lõikes 1 sätestatud tehnilisi hälbeid vastavalt minimaalsest sisaldusest väiksema või maksimaalsest sisaldusest suurema sisalduse suhtes.

3)

Kuni lõikes 2 viidatud lisandi lubatud maksimaalset sisaldust ei ole ületatud, võib lubatud erinevus olla märgitud sisaldusest kuni kolm korda suurem kui lõikes 1 nimetatud erinevus. Kui söödalisand kuulub mikroorganismide rühma, kehtestatakse maksimaalne sisaldus selle söödalisandi asjaomases loas ning maksimaalne sisaldus on ühtlasi ka suurim lubatud väärtus.”


(1)  Vajaduse korral tähendab käesolevas lõikes 1 ühik asjaomase söödalisandi 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 kolooniaid moodustavat osakest või 100 ensüümi toimeühikut söödakilogrammi kohta.


Top