Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0079

Komisjoni direktiiv 2010/79/EL, 19. november 2010 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) III lisa tehnika arenguga kohandamise kohta

OJ L 304, 20.11.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/79/oj

20.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/18


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/79/EL,

19. november 2010,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) III lisa tehnika arenguga kohandamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/42/EÜ (teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ), (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks kasutada direktiivi 2004/42/EÜ III lisas osutatud analüütilisi meetodeid, et määrata kindlaks, kas kõnealuse direktiivi I lisas loetletud toodete puhul on järgitud lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalset lubatud piirväärtust, mis on sätestatud kõnealuse direktiivi II lisas. Kõnealuseid meetodeid tuleks kohandada tehnika arenguga.

(2)

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon vaatas 2006. aastal ISO meetodi 11890-2 läbi ning nüüd tuleks selle uus versioon viia direktiivi 2004/42/EÜ III lisasse.

(3)

ISO meetodis 11890-2 on öeldud, et kui reaktsioonivõimelised lahjendusvedelikud ei kuulu toote koostisesse ning kui lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus on 15 massiprotsenti või suurem, võib asendusvõimalusena kasutada lihtsamat ja odavamat ISO meetodit 11890-1. Kõnealune meetod peaks seepärast olema lubatud direktiiviga 2004/42/EÜ, et vähendada liikmesriikide ja nimetatud direktiiviga mõjutatud ettevõtjate analüüsikulusid.

(4)

Direktiivi 2004/42/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2004/42/EÜ artikli 12 lõikes 3 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/42/EÜ III lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 10. juuniks 2012. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 87.


LISA

„III LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 OSUTATUD MEETODID

Lubatud meetod toodete puhul, milles lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus on alla 15 massiprotsendi ja milles ei ole reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke.

Parameeter

Mõõtühik

Katse

Meetod

Avaldamise kuupäev

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ISO 11890-2

2006

Lubatud meetod toodete puhul, milles lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus on 15 massiprotsenti või suurem ja milles ei ole reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke.

Parameeter

Mõõtühik

Katse

Meetod

Avaldamise kuupäev

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ISO 11890-1

2007

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ISO 11890-2

2006

Lubatud meetod toodete puhul, milles on lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke.

Parameeter

Mõõtühik

Katse

Meetod

Avaldamise kuupäev

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ASTMD 2369

2003”


Top