EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0023

Nõukogu direktiiv 2010/23/EL, 16. märts 2010 , millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses pöördmaksustamise valikulise ja ajutise kohaldamisega teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete suhtes

OJ L 72, 20.3.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 244 - 245

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/23/oj

20.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 72/1


NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/23/EL,

16. märts 2010,

millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses pöördmaksustamise valikulise ja ajutise kohaldamisega teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ (3) on kindlaks määratud, et käibemaksu maksavad kõik maksukohustuslased, kes sooritavad maksustatavaid kauba- ja teenusetarneid hõlmavaid tehinguid. Piiriüleste tehingute ja teatavate omamaiste eriti riskialdiste valdkondade puhul (nt ehitus ja jäätmemajandus) on siiski ette nähtud, et käibemaksu tasumise kohustus pannakse isikule, kellele tarne tehakse.

(2)

Käibemaksupettuste tõsidust arvestades tuleks lubada liikmesriikidel ajutiselt kohaldada mehhanismi, mille korral käibemaksu tasumise kohustus pannakse isikule, kellele antakse üle direktiivi 2003/87/EÜ (4) artiklis 3 määratletud kasvuhoonegaaside saastekvoote ning muid ühikud, mida võidakse kasutada kõnealuse direktiivi täitmiseks.

(3)

Sellise mehhanismi kehtestamine teenustele, mis hiljutiste kogemuste põhjal on eriti pettusealtid, ei tohiks erinevalt üldisest kohaldamisest mõjutada negatiivselt käibemaksusüsteemi aluspõhimõtteid (nt osadena maksmine).

(4)

Liikmesriigid peaksid koostama hindamisaruande kõnealuse mehhanismi kohaldamise kohta, et võimaldada selle tõhususe hindamist.

(5)

Et mehhanismi kohaldamise mõju pettustele läbipaistvalt hinnata, peaksid liikmesriikide hindamisaruanded põhinema liikmesriikide koostatud varem kindlaks määratud kriteeriumidel. Igas sellises hinnangus tuleks selgelt hinnata pettuste taset enne ja pärast mehhanismi kohaldamist ning kõiki sellest tulenevaid muutusi pettuste suundumustes, sh teiste teenuste tarnetes. Samuti tuleks aruandes hinnata nõuete täitmisest tulenevaid maksukohustuslaste kulusid.

(6)

Iga liikmesriik, kes on avastanud oma territooriumil muutusi pettuste suundumustes käesoleva direktiiviga hõlmatud teenuste puhul, peaks koostama selle kohta aruande.

(7)

Selleks et pakkuda kõigile liikmesriikidele sellise mehhanismi kohaldamise võimalust, on vaja teha direktiivis 2006/112/EÜ konkreetne muudatus.

(8)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt käibemaksupettuste probleemi lahendamine ajutise meetme abil, mis teeb erandi kehtivatest liidu eeskirjadest, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/112/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 199a

1.   Liikmesriigid võivad kuni 30. juunini 2015 ja vähemalt kaheaastaseks ajavahemikuks ette näha, et käibemaksu on kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tehakse mõni järgmistest tarnetest:

a)

antakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) (5) artiklis 3 määratletud kasvuhoonegaaside saastekvoote, mida võib üle anda kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 12;

b)

antakse üle muid ühikuid, mida käitajad võivad kasutada kõnealuse direktiivi täitmiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud mehhanismi kasutuselevõtmise korral teavitavad liikmesriigid komisjoni sellise mehhanismi kohaldamisest ning edastavad komisjonile järgmise teabe:

a)

avaldus mehhanismi kohaldamiseks võetava meetme ulatuse kohta ja kaasnevate meetmete üksikasjalik kirjeldus, sh maksukohustuslaste mis tahes aruandekohustused ning mis tahes kontrollimeetmed;

b)

hindamiskriteeriumid, mis võimaldavad võrrelda lõikes 1 loetletud teenustega seotud pettusi enne ja pärast mehhanismi kohaldamist, teiste teenuste suhtes sooritatud pettusi enne ja pärast mehhanismi kohaldamist ning muud liiki pettuste arvu kasvu enne ja pärast mehhanismi kohaldamist;

c)

mehhanismi kohaldamiseks võetava meetme alguskuupäev ja ajavahemik.

3.   Liikmesriigid, kes kohaldavad lõikes 1 sätestatud mehhanismi, esitavad lõike 2 punktis b sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal ning hiljemalt 30. juuniks 2014 komisjonile aruande. Aruandes näidatakse selgelt, millist teavet tuleb käsitada konfidentsiaalsena ja millist teavet võib avaldada.

Aruandes esitatakse üksikasjalik hinnang meetme üldise tulemuslikkuse ja tõhususe kohta, eelkõige seoses järgmisega:

a)

mõju meetmega hõlmatud teenuste tarnetega seotud pettustele;

b)

pettuste võimalik ülekandumine kaupadele või teistele teenustele;

c)

maksukohustuslaste poolt kõnealuse meetme nõuete täitmiseks tehtavad kulutused.

4.   Iga liikmesriik, kes käesoleva artikli jõustumisest alates on avastanud oma territooriumil muutusi lõikes 1 loetletud teenustega seotud pettuste suundumustes, esitab komisjonile selle kohta aruande hiljemalt 30. juuniks 2014.

Artikkel 2

Liikmesriigid, kes otsustavad kohaldada direktiivi 2006/112/EÜ artikli 199a lõikes 1 sätestatud mehhanismi, teavitavad komisjoni mehhanismi kohaldamiseks võetava meetme sätetest siis, kui mehhanismi kohaldamine algab.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kuni 30. juunini 2015.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 16. märts 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

E. SALGADO


(1)  10. veebruari 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  21. jaanuari 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

(5)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.”


Top