Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1177

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1177/2009, 30. november 2009 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1177/oj

1.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/64


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1177/2009,

30. november 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (1) eriti selle artiklit 69,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 78,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ, (3) eriti selle artiklit 68,

olles konsulteerinud riigihankelepingute nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994), (4) sõlmis nõukogu riigihankeid käsitleva lepingu (edaspidi „leping”). Kõnealust lepingut tuleks kohaldada kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab lepingus sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad”) või ületab seda ning on väljendatud Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutes.

(2)

Direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ üks eesmärkidest on võimaldada tellijatel või tellivatel asutustel järgida direktiivide kohaldamisel ka lepingus sätestatud kohustusi. Selle saavutamiseks tuleks ühtlustada kõnealustes direktiivides sätestatud selliste riigihangete piirmäärad, mida hõlmab ka leping, lepingus sätestatud piirmääradega, mis on väljendatud eurodes ning on ümardatud allapoole lähima tuhandeni.

(3)

Ühtluse huvides on asjakohane ühtlustada ka need direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ piirmäärad, mida leping ei hõlma. Samas tuleks direktiivis 2009/81/EÜ sätestatud piirmäärad ühtlustada direktiivi 2004/17/EÜ artiklis 16 sätestatud läbivaadatud piirmääradega.

(4)

Direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/17/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „412 000 eurot” summaga „387 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „5 150 000 eurot” summaga „4 845 000 eurot”;

2)

artiklit 61 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse summa „412 000 eurot” summaga „387 000 eurot”;

b)

lõikes 2 asendatakse summa „412 000 eurot” summaga „387 000 eurot”.

Artikkel 2

Direktiivi 2004/18/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „133 000 eurot” summaga „125 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „206 000 eurot” summaga „193 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa „5 150 000 eurot” summaga „4 845 000 eurot”;

2)

artikli 8 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „5 150 000 eurot” summaga „4 845 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „206 000 eurot” summaga „193 000 eurot”;

3)

artiklis 56 asendatakse summa „5 150 000 eurot” summaga „4 845 000 eurot”;

4)

artikli 63 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse summa „5 150 000 eurot” summaga „4 845 000 eurot”;

5)

artikli 67 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa „133 000 eurot” summaga „125 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa „206 000 eurot” summaga „193 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa „206 000 eurot” summaga „193 000 eurot”.

Artikkel 3

Direktiivi 2009/81/EÜ artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

1)

punktis a asendatakse summa „412 000 eurot” summaga „387 000 eurot”;

2)

punktis b asendatakse summa „5 150 000 eurot” summaga „4 845 000 eurot”.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

(3)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.


Top