Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0987

Komisjoni määrus (EÜ) nr 987/2008, 8. oktoober 2008 , millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 268, 9.10.2008, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 216 - 221

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/oj

9.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 268/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 987/2008,

8. oktoober 2008,

millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ), (1) eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1907/2006 on kehtestatud registreerimiskohustused ühenduse tootjate või importijate jaoks, kes toodavad või impordivad aineid kemikaali, valmistise või toote kujul, samuti sätted ainete hindamise ja edasiste kasutajate kohustuste kohta. Kõnealuse määruse artikli 2 lõike 7 punktiga a on nähtud ette, et IV lisasse kantud ained jäetakse välja sama määruse II, V ja VI jaotisest, sest nende ainete kohta on piisavalt teada, et nad põhjustavad oma olemuslikest omadustest tulenevalt minimaalset ohtu. Lisaks on sama määruse artikli 2 lõike 7 punktiga b nähtud ette, et V lisasse kantud ained jäetakse välja sama määruse samadest jaotistest, sest nende puhul ei peeta registreerimist asjakohaseks või vajalikuks ning nende väljaarvamine osutatud jaotistest ei kahjusta kõnealuse määruse eesmärkide saavutamist.

(2)

Kõnealuse määruse artikli 138 lõikega 4 on nõutud, et komisjon vaatab IV ja V lisa läbi 1. juuniks 2008 eesmärgiga teha vajaduse korral ettepanekuid nende muutmiseks.

(3)

Artikli 138 lõike 4 kohasel ülevaatamisel leidis komisjon, et kolm IV lisas loetletud ainet tuleb osutatud lisast välja jätta, sest nende ainete kohta ei ole piisavalt teada, et oma olemuslikest omadustest tulenevalt võivad nad põhjustada minimaalset ohtu. See kehtib vitamiin A kohta, kuna nimetatud aine võib olla olulise viljakust kahjustava toimega. See kehtib ka süsiniku ja grafiidi kohta, eelkõige seepärast, et asjaomaseid EINECSi ja CASi numbreid kasutatakse süsiniku või grafiidi nanomõõtmetega vormide tähistamiseks; see ei vasta ainete kõnealusesse lisasse kandmise kriteeriumidele.

(4)

Lisaks vastavad kolm väärisgaasi (heelium, neoon ja ksenoon) IV lisasse kandmise tingimustele, seepärast tuleks need V lisast viia üle IV lisasse. Veel üks väärisgaas, krüptoon, vastab IV lisasse kandmise tingimustele ja järjepidevuse huvides tuleks see sinna lisada. Tuleks lisada veel kolm ainet (fruktoos, galaktoos ja laktoos), kuna on näidatud, et need ained vastavad IV lisasse kandmise tingimustele. Lubjakivi tuleks IV lisast välja jätta, kuna see on mineraal ja see on juba jäetud välja V lisa toime alt. Lõpuks tuleks teatavad olemasolevad kirjed õlide, rasvade, vahade, rasvhapete ja nende soolade kohta välja jätta, kuna mitte kõik need ained ei vasta IV lisasse kandmise tingimustele ja on sobivam lisada need ained üldise kandena V lisasse, kasutades sellist määratlust, millega väljajätmised piiratakse vähemohtlike ainetega.

(5)

Määruse artikli 138 lõike 4 kohasel ülevaatamisel leidis komisjon, et ka V lisas tuleks teha teatavaid muudatusi. Sellesse tuleks lisada magneesiumoksiid, kuna on tehtud kindlaks, et kõnealune aine vastab V lisasse kandmise kriteeriumidele. Peale selle on kohane lisada teatavat tüüpi klaas- ja keraamilised fritid, mis ei vasta nõukogu direktiivis 67/548/EMÜ (2) esitatud liigitamise kriteeriumidele ja milles ka ohtlike koostisainete sisaldus ei ületa asjakohaseid kontsentratsioonipiire, kui ei ole teaduslikke andmeid selle kohta, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaadavad. Teatavad taimse päritoluga õlid, rasvad ja vahad ning loomse päritoluga õlid, rasvad ja vahad, samuti glütserool, mida saadakse looduslikest allikatest ilma kõnealuseid aineid keemiliselt muutmata ning millel ei ole mingeid ohtlikke omadusi peale süttivuse ja nahka või silmi ärritava toime, tuleks kanda V lisasse, et samalaadsete ainete liigitamine oleks järjekindlam ja et piirata vähemohtlike ainete väljajätmist. Sama kehtib ka teatavate rasvhapete kohta, mida saadakse looduslikest allikatest ilma kõnealuseid aineid keemiliselt muutmata ning millel ei ole mingeid ohtlikke omadusi peale süttivuse ja nahka või silmi ärritava toime. Teatavate õlide, rasvade, vahade ja rasvhapete kandmine V lisasse vastab osutatud rühmadesse kuuluvate teatavate individuaalsete ainete väljajätmisele IV lisast.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud muudatused, eriti seoses komposti ja biogaasiga, ei piira jäätmeid käsitlevate ühenduse õigusaktide rakendamist.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 IV lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 V lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1; parandatud väljaandes ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.

(2)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.


I LISA

„IV LISA

AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE a

EINECSi number

Nimetus/rühm

CASi nr

200-061-5

D-glütsitool C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Askorbiinhape C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Glükoos C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruktoos C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lüsiin C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Sahharoos, puhas C12H22O11

57-50-1

200-405-4

α-tokoferüülatsetaat C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galaktoos C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-metioniin C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Laktoos C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannitool C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorboos C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Glütseroolstearaat, puhas C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Süsinikdioksiid CO2

124-38-9

205-278-9

Kaltsiumpantotenaat, D-vorm C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenüülalaniin C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

Naatriumglükonaat C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Sorbitaanoleaat C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Krüptoon Kr

7439-90-9

231-110-9

Neoon Ne

7440-01-9

231-147-0

Argoon Ar

7440-37-1

231-168-5

Heelium He

7440-59-7

231-172-7

Ksenoon Xe

7440-63-3

231-783-9

Lämmastik N2

7727-37-9

231-791-2

Destilleeritud vesi, konduktomeetriauuringuteks sobiva või muu samasuguse puhtusega vesi H2O

7732-18-5

232-307-2

Letsitiinid

Fosforhappe koliinestriga seotud rasvhappediglütseriidide keeruline segu

8002-43-5

232-436-4

Siirupid, hüdrolüüsitud tärklis

Keeruline segu, mis saadakse maisitärklise happelisel või ensümaatilisel hüdrolüüsil. Koosneb peamiselt d-glükoosist, maltoosist ja maltodekstriinidest.

8029-43-4

232-442-7

Hüdrogeenitud sulatatud rasv

8030-12-4

232-675-4

Dekstriin

9004-53-9

232-679-6

Tärklis

Kõrgpolümeersed süsivesikud, mida tavaliselt saadakse teraviljast, nagu mais, nisu ja sorgo, samuti juurikatest ja mugulatest, nagu kartul ja tapiokk. Sisaldab vees kuumutamisel eelgeelistunud tärklist.

9005-25-8

232-940-4

Maltodekstriin

9050-36-6

238-976-7

Naatrium-D-glükonaat C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

D-glütsitoolmonostearaat C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

Kookosrasvhapete metüülestrid

61788-59-8

265-995-8

Tselluloosimass

65996-61-4

266-948-4

C16–18- ja küllastamata C18-glütseriidid

Seda ainet tähistatakse tema SDA ainenimetusega: C16-C18 and C18-unsaturated trialkyl glyceride, SDA viitenumber on 11-001-00.

67701-30-8

268-616-4

Kuivatatud maisisiirup

68131-37-3

269-658-6

Sulatatud rasva hüdrogeenitud rasvhapete mono-, di- ja triglütseriidid

68308-54-3

270-312-1

C16–18- ja küllastamata C18-mono- ja diglütseriidid

Seda ainet tähistatakse tema SDA ainenimetusega: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride, SDA viitenumber on 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8

C10-18-glütseriidid

85665-33-4”


II LISA

„V LISA

AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE B

1.

Ained, mis tekivad keemilise reaktsiooni tulemusel, mis võib kaasneda teise aine või toote kokkupuutel selliste keskkonnateguritega nagu õhk, niiskus, mikroorganismid või päikesevalgus.

2.

Ained, mis tekivad teise aine, valmistise või toote hoidmisega kaasneda võiva keemilise reaktsiooni tulemusel.

3.

Ained, mis tekivad teiste ainete, valmististe ja toodete lõppkasutamisel toimuva keemilise reaktsiooni tulemusel ja mida endid ei toodeta, impordita ega viida turule.

4.

Ained, mida endid ei toodeta, impordita ega viida turule ning mis saadakse keemilise reaktsiooni tulemusena, mis toimub, kui

a)

stabilisaator, värvaine, lõhna- või maitseaine, antioksüdant, täiteaine, lahusti, kandeaine, pindaktiivne aine, plastifikaator, korrosiooniinhibiitor, vahutamise takistaja või vahueemaldaja, dispersant, sadestumise inhibiitor, kuivatusaine, sideaine, emulgaator, emulsioonilõhkuja, veetustaja, aglomerant, adhesiooniaktivaator, voolumodifikaator, pH-neutraliseerija, sekvestrant, koagulant, flokulant, tuleaeglusti, määrdeaine, kelaaditekitaja või kvaliteedikontrolli reaktiiv toimib nõuetekohaselt või

b)

aine, mis on ette nähtud üksnes teatava konkreetse füüsikalis-keemilise omaduse andmiseks, toimib nõuetekohaselt.

5.

Kõrvaltooted, kui neid iseseisvalt ei valmistata ega viida turule.

6.

Aine ühinemisel veega tekkivad hüdraadid või ioonhüdraadid eeldusel, et tootja või importija on kõnealuse aine antud erandit kasutades registreerinud.

7.

Järgmised looduses esinevad ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud:

mineraalid, maagid, maagikontsentraadid, toorgaas ja töödeldud maagaas, toornafta, kivisüsi.

8.

Looduses esinevad ained, mida ei ole loetletud punktis 7, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumidele või kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained.

9.

Järgmised looduslikust allikast saadud ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud ained, mis vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumidele, jättes kõrvale ained, mis on liigitatud üksnes tuleohtlikuks (R10), nahka ärritavaks (R38) või silmi ärritavaks (R36), välja arvatud juhul, kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained:

taimsed rasvad, taimeõlid, taimsed vahad; loomsed rasvad, loomsed õlid, loomsed vahad; C6–24-rasvhapped ja nende kaalium-, naatrium-, kaltsium- ja magneesiumsoolad; glütserool.

10.

Järgmised ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud:

veeldatud naftagaas, loodusliku gaasi kondensaat, protsessigaasid ja nende komponendid, koks, tsemendiklinker, magneesiumoksiid.

11.

Järgmised ained, kui need ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumidele ja eeldusel, et nad ei sisalda kõnealustele kriteeriumidele vastavaid koostisaineid kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 1999/45/EÜ esitatud madalaimat kohaldatavat kontsentratsioonipiiri või direktiivi 67/548/EMÜ I lisas esitatud kontsentratsioonipiire; vastasel korral peab olema teaduslike katseandmetega veenvalt tõendatud, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaamatud kogu aine elutsükli jooksul, ning andmete kohta peab olema tõendatud, et need on õiged ja usaldusväärsed:

klaas, keraamilised fritid.

12.

Kompost ja biogaas.

13.

Vesinik ja hapnik.”


Top