EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0117

Nõukogu direktiiv 2008/117/EÜ, 16. detsember 2008 , millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi), et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/7


NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/117/EÜ,

16. detsember 2008,

millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi), et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu.

(2)

Üks taoliste pettuste põhjustest on seotud puudujääkidega ühendusesisese käibemaksusüsteemi korralduses ja eeskätt ühendusesiseseid kaubatarneid hõlmavas teabevahetuses, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ (3). Eriti takistab selle teabe tõhusat kasutamist maksupettuste vastu ajavahemik, mis jääb tehingu ja vastava teabe edastamise vahele käibemaksuteabe vahetamise süsteemis.

(3)

Et tõhustada võitlust selliste pettustega, peavad haldusasutused liikmesriigis, kus tuleb käibemaksu tasuda, saama teavet ühendusesiseste kaubatarnete kohta hiljemalt ühe kuu jooksul.

(4)

Selleks et teostada tõhusalt teabe ristkontrolli pettusevastase võitluse jaoks, tuleb veenduda, et ühendusesisesed tehingud oleksid nii tarnija kui ka ostja või teenuse saaja poolt deklareeritud üldjoontes samal maksustamisperioodil.

(5)

Võttes arvesse ettevõtjate töökeskkonna ja töövahendite arengut, tuleks veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et maksimaalselt vähendada halduskoormust.

(6)

Selleks et säilitada tasakaal ühenduse maksupettustega võitlemise valdkonna eesmärkide ja halduskoormuse vähendamise alaste eesmärkide vahel, tuleks liikmesriikidele ette näha võimalus lubada ettevõtjatel esitada koondaruandeid ühendusesiseste kaubatarnete kohta kvartalite kaupa, kui tarnete väärtus ei ole märkimisväärne. Liikmesriigid, kes soovivad nimetatud võimalust järkjärguliselt rakendada, peaksid ajutiselt saama võimaluse kehtestada kõrgem piirväärtus. Samuti tuleks liikmesriikidele ette näha võimalus lubada ettevõtjatel esitada kvartalite kaupa teavet ühendusesisese teenuste osutamise kohta.

(7)

Komisjon peaks ühe aasta pikkuse uute meetmete kohaldamise järel hindama teabevahetuse kiirendamise mõju liikmesriikide võimele võidelda käibemaksepettuste vastu ning sellekohaseid võimalusi, eelkõige selleks, et otsustada, kas nimetatud võimalused tuleks säilitada.

(8)

Kuna käibemaksupettustega võitlemise valdkonnas kavandatud eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, sest nende tegevus antud valdkonnas sõltub teistes liikmesriikides kogutud andmetest, ja kuna kaasata tuleb kõik liikmesriigid, on neid eesmärke parem saavutada ühenduse tasandil, seetõttu võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9)

Seetõttu tuleks direktiivi 2006/112/EÜ vastavalt muuta.

(10)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (4) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 64 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Pidev teenuste osutamine, mille puhul teenuse saaja maksab käibemaksu vastavalt artiklile 196, pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta, loetakse lõpetatuks ühe kalendriaasta järel, kui nimetatud ajavahemiku jooksul ei toimu tasaarveldusi või makseid ning kui teenuste osutamist ei ole lõpetatud.

Liikmesriigid võivad teatavatel esimeses lõigus sätestamata juhtudel ette näha, et pidevad kaubatarned ja pidev teenuste osutamine, mis toimuvad teatava ajavahemiku jooksul, loetakse lõpetatuks vähemalt ühe aasta möödumisel.”

2.

Artiklile 66 lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus sätestatud erandit ei kohaldata seejuures teenuste suhtes, mille puhul vastavalt artiklile 196 maksab käibemaksu teenuse saaja.”

3.

Artikkel 263 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 263

1.   Koondaruanne koostatakse iga kalendrikuu kohta kõige enam ühe kuu jooksul liikmesriikide kehtestatud korras.

1a.   Tingimustel, mida liikmesriigid võivad ise kehtestada, võivad nad siiski lubada maksukohustuslastel esitada koondaruande iga kalendrikvartali kohta hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle kvartali lõpust, kui artikli 264 lõike 1 punkti d ja artikli 265 lõike 1 punkti c kohaste kaubatarnete koguväärtus ilma käibemaksuta ei ületa ei asjaomases kvartalis ega üheski neljas eelnevas kvartalis 50 000 eurot või vastavat summat liikmesriigi vääringus.

Esimeses lõikes sätestatud võimalust ei saa enam kohaldada alates selle kuu lõpust, mille jooksul artikli 264 lõike 1 punkti d ja artikli 265 lõike 1 punkti c kohaste kaubatarnete koguväärtus jooksva kvartali kohta ilma käibemaksuta ületab 50 000 eurot või vastavat summat liikmesriigi vääringus. Sellisel juhul koostatakse hiljemalt ühe kuu jooksul koondaruanne alates kvartali algusest möödunud kuu või kuude kohta.

1b.   Liikmesriigid võivad kuni 2011. aasta 31. detsembrini kehtestada lõikes 1a ettenähtud määraks 100 000 eurot või vastava summa liikmesriigi vääringus.

1c.   Tingimustel, mida liikmesriigid võivad ise kehtestada, võivad nad lubada maksukohustuslastel artikli 264 lõike 1 punkti d kohaste teenuste osutamise puhul esitada koondaruande iga kalendrikvartali kohta hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle kvartali lõpust.

Eelkõige võivad liikmesriigid nõuda maksukohustuslastelt, kes teostavad artikli 264 lõike 1 punktis d osutatud kaubatarneid ja teenuseid, et nad esitaksid koondaruande lõigete 1 kuni 1b kohaldamisest tuleneva tähtaja jooksul.

2.   Liikmesriigid lubavad enda kehtestatavatel tingimustel lõikes 1 nimetatud koondaruande esitada elektroonilise failiedastuse teel ja võivad sellist esitamist nõuda.”

4.

Artiklis 264 asendatakse lõige 2 järgmisega:

„2.   Lõike 1 punktis d nimetatud summad deklareeritakse artikli 263 lõigete 1 kuni 1c kohaselt kindlaks määratud esitamisperioodi kohta, mille jooksul maks muutus sissenõutavaks.

Lõike 1 punktis f nimetatud summad deklareeritakse artikli 263 lõigete 1 kuni 1c kohaselt kindlaks määratud esitamisperioodi kohta, mille jooksul kaupade soetajale korrigeerimisest teatatakse.”

5.

Artikli 265 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 punktis c nimetatud summad deklareeritakse artikli 263 lõigete 1 kuni 1b kohaselt kindlaks määratud esitamisperioodi kohta, mille jooksul maks muutus sissenõutavaks.”

Artikkel 2

Liikmesriikidelt saadud teabe alusel esitab komisjon hiljemalt 30. juunil 2011. aastal aruande, milles hinnatakse direktiivi 2006/112/EÜ artikli 263 lõike 1 mõju liikmesriikide võimele võidelda ühendusesiseste kaubatarnetega ja teenuste osutamisega seotud käibemaksepettuste vastu ning artikli 263 lõigetes 1a kuni 1c sätestatud võimaluste kasulikkust ning millele on aruande järelduste kohaselt lisatud asjakohased ettepanekud.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2010. Nad edastavad komisjonile viivitamatult kõnealuste normide teksti ja vastavustabeli normide ja käesoleva direktiivi vahel.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  4. detsembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  22. oktoobri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(4)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.


Top