Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0837

2007/837/EÜ: Komisjoni otsus, 30. november 2007 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 575/2007/EÜ seoses aastateks 2008–2013 kavandatud strateegiliste suuniste vastuvõtmisega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5822 all)

OJ L 330, 15.12.2007, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/837/oj

15.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/48


KOMISJONI OTSUS,

30. november 2007,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 575/2007/EÜ seoses aastateks 2008–2013 kavandatud strateegiliste suuniste vastuvõtmisega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5822 all)

(Ainult bulgaaria-, eesti-, hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, portugali-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(2007/837/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsust nr 575/2007/EÜ, millega asutatakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Tagasipöördumisfond aastateks 2008–2013, (1) eelkõige selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon peaks kehtestama strateegilised suunised, millega sätestatakse fondi tegevusraamistik aastateks 2008–2013 kavandatud mitmeaastasel programmiperioodil.

(2)

Suunistes tuleks kindlaks määrata prioriteedid ja kooskõlas otsuse nr 575/2007/EÜ artikli 15 lõikega 4 konkreetsed prioriteedid, mis võimaldaksid Ühtekuuluvusfondist vahendeid mitte saavate liikmesriikide puhul suurendada fondi raames kaasrahastatavate projektide korral ühenduse toetust 75 %ni.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei ole käesolev otsus Taani suhtes siduv ega kohaldatav.

(4)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt teatas Iirimaa 6. septembri 2005. aasta kirjas oma soovist osaleda otsuse nr 575/2007/EÜ vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt teatas Ühendkuningriik 27. oktoobri 2005. aasta kirjas oma soovist osaleda otsuse nr 575/2007/EÜ vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 574/2007/EÜ (millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Välispiirifond aastateks 2007–2013) (2) artikliga 56 loodud solidaarsuse ja rändevoogude juhtimise ühiskomitee esitatud arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Suunised, millega määratakse kindlaks aastateks 2008–2013 kavandatud mitmeaastase programmitöö prioriteedid ja konkreetsed prioriteedid, on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Bulgaaria Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Saksamaa Liitvabariigile, Eesti Vabariigile, Iirimaale, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile, Läti Vabariigile, Leedu Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Ungari Vabariigile, Malta Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Sloveenia Vabariigile, Slovaki Vabariigile, Soome Vabariigile, Rootsi Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 30. november 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  ELT L 144, 6.6.2007, lk 45.

(2)  ELT L 144, 6.6.2007, lk 22.


LISA

Allpool esitatud suuniseid tuleb vaadelda seoses rändevoogude tõhusama juhtimisega kõikidel etappidel. Sellisele lähenemisviisile pandi alus Euroopa Ülemkogu 1999. aasta Tampere kohtumisel ning see hõlmab ka ühist tagasisaatmispoliitikat ja võitlust ebaseadusliku sisserände vastu.

Liikmesriigid peaksid oma mitmeaastaste programmide kavandite ettevalmistamisel suunama kõnealusest fondist eraldatavad vahendid kolmele allpool nimetatud neljast prioriteedist. Nii saavad liikmesriigid otsustada, kuidas kõige tõhusamalt kasutada neile vastavalt nende vajadustele eraldatud rahalisi vahendeid.

1. PRIORITEET:   Toetus liikmesriikidele tagasipöördumise haldamise strateegia väljatöötamiseks

See hõlmab tagasipöördumise integreeritud haldamise kõiki aspekte. Vastavalt otsuse nr 575/2007/EÜ artikli 3 lõikele 2 peaks tagasipöördumise integreeritud haldamine põhinema põhjalikul hinnangul võimalike tagasipöördujate olukorrale nii liikmesriikides kui ka nende päritoluriikides ja kavandatud operatsioonidega seotud väljakutsetel ning sellega seoses tuleks püstitada kõnealuste operatsioonide jaoks eesmärgid ja näha ette laiaulatuslikud meetmed edukaks ja püsivaks tagasipöördumiseks. Kõnealused meetmed peaksid hõlmama väljasaatmise ettevalmistamist, täideviimist ja järelmeetmeid.

Kõnealuse prioriteedi raames võib ühenduse toetust suurendada 75 %ni integreeritud tagasipöördumiskavade puhul, mis on suunatud järgmistele konkreetsetele prioriteetidele:

1)

toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmid;

2)

rahalised stiimulid ja meetmed haavatavate tagasipöördujate olukorraga tegelemiseks;

3)

integreeritud tagasipöördumiskavad, millega toetatakse nende kolmanda riigi kodanike või kodakondsuseta isikute tagasipöördumist, keda ei hõlma ühenduse tagasivõtulepingud või riikidevahelised kahepoolsed tagasivõtulepingud sellistesse päritoluriikidesse, endistesse asukohariikidesse või transiidiriikidesse, kellega tagasipöördumisalane koostöö on eriti keeruline.

2. PRIORITEET:   Toetus liikmesriikidevahelisele koostööle tagasipöördumise haldamise valdkonnas

See hõlmab integreeritud tagasipöördumiskavade koostamist ja rakendamist ning koostööd tagasipöördumise integreeritud haldamise teatavates valdkondades, nagu väljasaatmisega seotud ühislendude ettevalmistamine, korraldamine ja järelmeetmed ning ühised väljasaatmised maitsi.

Kõnealuse prioriteedi raames võib ühenduse toetust suurendada 75 %ni projektide puhul, mis on suunatud järgmisele konkreetsele prioriteedile:

integreeritud tagasipöördumiskavad, mis on koostatud ja mida rakendatakse koostöös teiste liikmesriikidega ning vajaduse korral FRONTEXi, valitsusväliste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega, et ühendada liikmesriikide ametiasutuste ja vajaduse korral muude osalevate organisatsioonide erinevad oskused, kogemused ja vahendid.

3. PRIORITEET:   Toetus konkreetsetele uuenduslikele rahvusvahelistele või riiklikele meetmetele tagasipöördumise haldamiseks

See hõlmab tagasipöördumisega seotud nõustamis- ja teavitamismeetmete võtmist või täiustamist, taasintegreerimismeetmeid tagasipöördujate sihtriigis, koostööd konsulaarteenistuste ja/või sisserändeasutustega, kaasa arvatud koolitus, ja meetmeid teabe kogumiseks selliste kolmanda riigi kodanike või kodakondsuseta isikute kohta, kellel ei ole dokumente.

Kõnealuse prioriteedi raames võib ühenduse toetust suurendada 75 %ni projektide puhul, mis on suunatud järgmistele konkreetsetele prioriteetidele:

1)

projektid, milles tehakse ettepanek võtta eriti uuenduslikke meetmeid võimalike tagasipöördujate teavitamiseks olukorrast tagasipöördumise sihtriigis ja nende asjakohaseks nõustamiseks ja/või nähakse ette muud uuenduslikud stiimulid vabatahtlike tagasipöördujate arvu suurendamiseks, austades seejuures kõnealuste isikute väärikust;

2)

projektid, millega katsetatakse uusi töömeetodeid, et kiirendada tagasipöördujatele dokumentide väljastamist koostöös kolmandate riikide konsulaar- ja sisserändeasutustega.

4. PRIORITEET:   Toetus tagasipöördumise haldamist käsitlevatele ühenduse standarditele ja parimatele tavadele

See hõlmab otsuse nr 575/2007/EÜ põhjendustes 13 ja 14 nimetatud olemasolevate ja tulevaste ühiste standardite kohaldamist ning rahvusvaheliste või riiklike parimate tavade ja teiste liikmesriikide asjaomaste ametiasutustega tehtava koostöö meetodite edendamist, nt kasutades ICONETi.

Kõnealuse prioriteedi raames võib ühenduse toetust suurendada 75 %ni projektide puhul, mis on suunatud järgmistele konkreetsetele prioriteetidele:

1)

hindamised ja tööreisid, et mõõta tagasipöördumisprogrammide, -vahendite ja -menetluste edukust;

2)

riiklikul tasandil võetavad meetmed tagasipöördumist käsitlevates ühenduse õigusaktides kehtestatud ühiste tagasipöördumisstandardite õiglase ja tõhusa rakendamise tagamiseks, kaasa arvatud asjaomase valdkonna töötajate koolitamine.


Top