EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0138

Nõukogu direktiiv 2006/138/EÜ, 19. detsember 2006 , millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga

OJ L 384, 29.12.2006, p. 92–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 541–542 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/138/oj

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/92


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/138/EÜ,

19. detsember 2006,

millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/58/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga, (1) pikendati direktiivi 77/388/EMÜ (2) kohast raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatavat ajutist käibemaksukorda kuni 31. detsembrini 2006.

(2)

Teenuste osutamise kohta ja üldisemat elektroonilist süsteemi käsitlevaid sätteid ei ole olnud võimalik veel vastu võtta. Kuna õiguslik olukord ja faktid, mis õigustasid sätete kohaldamisaja pikendamist 31. detsembrini 2006, ei ole muutunud ning et vältida ajutist vahet raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatavas käibemaksukorras, tuleks jätkata kõnealuse korra kohaldamist kuni 31. detsembrini 2008.

(3)

Seetõttu tuleks nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja millega direktiiv 77/388/EMÜ on uuesti sõnastatud, vastavalt muuta.

(4)

Küsimuse kiireloomulisuse ja õigusliku vaakumi vältimise vajaduse tõttu on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest ajast, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa ühenduste asutamislepingute juurde kuuluva protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/112/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 56 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Lõike 1 punktide j ja k ning lõike 2 sätteid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2008.”

2.

Artikli 57 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Lõike 1 sätteid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2008.”

3.

Artikli 59 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Liikmesriigid kohaldavad artikli 58 punkti b kuni 31. detsembrini 2008 artikli 56 lõike 1 punktis j nimetatud raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste suhtes, mida liikmesriigis asuvale või seal alalist elu- või asukohta või peamist elukohta omavatele mittemaksukohustuslastele osutab maksukohustuslane, kelle ettevõtte asukoht või püsiv tegevuskoht, kust ta neid teenuseid osutab, asub väljaspool ühendust või kes nimetatud asukoha või püsiva tegevuskoha puudumisel omab alalist elu- või asukohta või peamist elukohta väljaspool ühendust.”

4.

Artikkel 357 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 357

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2008.”

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuarist 2007. Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 174, 28.6.2006, lk 5.

(2)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1). Direktiiv on tunnistatud kehtetuks direktiiviga 2006/112/EÜ (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


Top