EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112R(05)

Nõukogu 28. novembri 2006 . aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) parandus ( ELT L 347, 11.12.2006 )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 60–65 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/corrigendum/2007-12-20/5/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/60


Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 347, 11. detsember 2006 )

Lehekülg 1, esimene joonealune märkus

asendatakse

„(1)

EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 221, 12.8.2006, lk 9).”

järgmisega:

„(1)

EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129).”

Lehekülg 1, teine joonealune märkus

asendatakse

„(2)

EÜT 71, 14.4.1967, lk 1301. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 69/463/EMÜ (EÜT L 320, 20.12.1969, lk. 34).”

järgmisega:

„(2)

EÜT 71, 14.4.1967, lk 1301. Direktiivi on muudetud direktiiviga 77/388/EMÜ.”

Lehekülg 5–9, sisukord

a)

Lehekülg 8, VI lisa

asendatakse

„ARTIKLI 199 LÕIKE 1 PUNKTIS D NIMETATUD LOEND KAUBATARNETEST JA TEENUSTE OSUTAMISTEST 9”

järgmisega:

„ARTIKLI 199 LÕIKE 1 PUNKTIS D NIMETATUD LOEND KAUBATARNETEST JA TEENUSTE OSUTAMISTEST”

b)

Lehekülg 8, VII lisa

asendatakse

„ARTIKLI 295 LÕIKE 1 PUNKTIS 4 NIMETATUD PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE TEGEVUSALADE LOEND 9”

järgmisega:

„ARTIKLI 295 LÕIKE 1 PUNKTIS 4 NIMETATUD PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE TEGEVUSALADE LOEND”

c)

Lehekülg 9

asendatakse

„XI LISA — A osa Kehtetuks tunnistatud direktiivid ja nende hilisemad muudatused”

järgmisega:

„XI LISA”

Lehekülg 11, artikkel 10

asendatakse

„Artikli 10 lõikes 1 nimetatud tingimus, et …”

järgmisega:

„Artikli 9 lõikes 1 nimetatud tingimus, et …”

Lehekülg 15, artikkel 34, lõige 3

asendatakse

„… 35 000 euroEUR suuruse…”

järgmisega:

„… 35 000 EUR suuruse…”

Lehekülg 18, artikkel 57, lõige 2

asendatakse

„2.   Lõike 1 punktide j ja k ning lõike 2 sätteid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2006.”

järgmisega:

„2.   Lõike 1 sätteid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2006.”

Lehekülg 21, artikkel 81, esimene lõik

asendatakse

„… artiklite 73, 743, 76, 78 ja 79 kohaselt kindlaksmääratud summa murdosaga.”

järgmisega:

„… artiklite 73, 74, 76, 78 ja 79 kohaselt kindlaksmääratud summa murdosaga.”

Lehekülg 22, artikkel 83

asendatakse

„…, mida 1. peatüki kohaselt …”

järgmisega:

„…, mida 2. peatüki kohaselt …”

Lehekülg 24, artikkel 99, lõige 2

asendatakse

„2.   … artiklite 167–1715 ja artiklite 173–177 kohaselt mahaarvamisele kuuluv käibemaks.”

järgmisega:

„2.   … artiklite 167–171 ja artiklite 173–177 kohaselt mahaarvamisele kuuluv käibemaks.”

Lehekülg 25, artikkel 108

asendatakse

„Liikmesriik, kes soovib pärast 31. detsembrit 2005 esimest korda kohaldada artikli 102 alusel vähendatud maksumäära ühele või enamale artiklis 106 nimetatud teenusele, …”

järgmisega:

„Liikmesriik, kes soovib pärast 31. detsembrit 2005 esimest korda kohaldada vähendatud maksumäära ühele või enamale artiklis 106 nimetatud teenusele selle artikli alusel, …”

Lehekülg 28, artikkel 132, lõige 1, punkt k

asendatakse

„k)

… seoses puntide b, g, h ja i all nimetatud tegevustega ning hingeabi andmiseks;”

järgmisega:

„k)

… seoses punktide b, g, h ja i all nimetatud tegevustega ning hingeabi andmiseks;”

Lehekülg 28, artikkel 133, viimane lõik

asendatakse

„Liikmesriigid, kes maksustasid käibemaksuga 1. jaanuaril 1989 nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ E lisa alusel artikli 132 lõike 1 punktides m ja n nimetatud tehinguid, võivad kohaldada esimese lõigu punktis d ettenähtud tingimusi …”

järgmisega:

„Liikmesriigid, kes maksustasid käibemaksuga 1. jaanuaril 1989 direktiivi 77/388/EMÜ E lisa alusel artikli 132 lõike 1 punktides m ja n nimetatud tehinguid, võivad kohaldada käesoleva artikli esimese lõigu punktis d ettenähtud tingimusi …”

Lehekülg 31, artikkel 143, kolmas joonealune märkus

jäetakse välja viimane lause: „Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.”

Lehekülg 32, artikkel 147, lõige 1, punkt c, viimane lõik

asendatakse

„…, mille koguväärtus on punktis c nimetatud summast väiksem.”

järgmisega:

„…, mille koguväärtus on esimese lõigu punktis c nimetatud summast väiksem.”

Lehekülg 35, artikkel 168, punkt c

asendatakse

„c)

artikli 2 lõike 1 punkti b esimese alapunkti kohaselt …;”

järgmisega:

„c)

artikli 2 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt …;”

Lehekülg 36, artikkel 170, punkt b

asendatakse

„b)

… artiklite 194, 197 või 199 kohaselt üksnes soetaja või saaja.”

järgmisega:

„b)

… artiklite 194–197 või artikli 199 kohaselt üksnes soetaja või saaja.”

Lehekülg 38, artikkel 187, lõige 2, viimane lõik

asendatakse

„Korrigeerimine tehakse…”

järgmisega:

„Esimeses lõigus osutatud korrigeerimine tehakse…”

Lehekülg 38, artikkel 188, lõige 2

asendatakse

„2.   Korrigeerimine tehakse ülejäänud korrigeerimisperioodi kohta …”

järgmisega:

„2.   Lõikes 1 sätestatud korrigeerimine tehakse ülejäänud korrigeerimisperioodi kohta …”

Lehekülg 41, artikkel 209

asendatakse

„… artikli 2 lõike 1 punkti b esimese alapunkti all nimetatud …”

järgmisega:

„… artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis i nimetatud …”

Lehekülg 41, artikkel 210

asendatakse

„Liikmesriigid määravad artikli 2 lõike 1 punkti b teises alapunktis nimetatud uute veovahendite ühendusesisesel soetamisel ja artikli 2 lõike 1 punkti b kolmandas alapunktis nimetatud…”

järgmisega:

„Liikmesriigid määravad artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis ii nimetatud uute veovahendite ühendusesisesel soetamisel ja artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis iii nimetatud…”

Lehekülg 42, artikkel 214, lõige 1, punkt c

asendatakse

„c)

…, mis on seotud artikli 90 lõike 1 teises lõigus nimetatud välismaal toimuva majandustegevusega.”

järgmisega:

„c)

…, mis on seotud artikli 9 lõike 1 teises lõigus nimetatud välismaal toimuva majandustegevusega.”

Lehekülg 42, artikkel 218

asendatakse

„…, kui need vastavad käesolevas lõikes sätestatud tingimustele.”

järgmisega:

„…, kui need vastavad käesolevas peatükis sätestatud tingimustele.”

Lehekülg 42, artikkel 221, lõige 1, lõik 1

asendatakse

„1.   Liikmesriigid võivad kehtestada maksukohustuslastele kohustuse esitada arve artiklis 210 nimetamata …”

järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võivad kehtestada maksukohustuslastele kohustuse esitada arve artiklis 220 nimetamata …”

Lehekülg 47, artikkel 257

asendatakse

„… artikli 3 lõike 1 punkti b esimese alapunktiga hõlmatud kaupade …”

järgmisega:

„… artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktiga i hõlmatud kaupade …”

Lehekülg 47, artikkel 258

asendatakse

„Liikmesriigid kehtestavad artikli 2 lõike 1 punkti b teises alapunktis nimetatud uute veovahendite ühendusesisese soetamisega ja artikli 2 lõike 1 punkti b kolmandas alapunktis nimetatud …”

järgmisega:

„Liikmesriigid kehtestavad artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis ii nimetatud uute veovahendite ühendusesisese soetamisega ja artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis iii nimetatud …”

Lehekülg 47, artikkel 259

asendatakse

„Liikmesriigid võivad nõuda isikutelt, kes tegelevad artikli 2 lõike 1 punkti b teises alapunktis nimetatud …”

järgmisega:

„Liikmesriigid võivad nõuda isikutelt, kes tegelevad artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis ii nimetatud …”

Lehekülg 54, artikkel 309, teine lõik

asendatakse

„Kui nimetatud tehinguid tehakse …”

järgmisega:

„Kui esimeses lõigus nimetatud tehinguid tehakse …”

Lehekülg 59, artikkel 351

asendatakse

„Liikmesriigid kehtestavad nende valikuvõimaluste kasutamise üksikasjalikud eeskirjad ja teavitavad nendest komisjoni.”

järgmisega:

„Liikmesriigid kehtestavad käesolevas jaos sätestatud valimise õiguse kasutamise üksikasjalikud eeskirjad ja teavitavad nendest komisjoni.”

Lehekülg 65, artikkel 406

asendatakse

„Sätted, mis kehtisid hetkel, mil kaubad suunati ajutise impordi protseduurile täieliku vabastusega imporditollimaksust või mõnele artiklis 156 nimetatud protseduurilevõi mõnda artiklis 151 nimetatud olukorda …”

järgmisega:

„Sätted, mis kehtisid hetkel, mil kaubad suunati ajutise impordi protseduurile täieliku vabastusega imporditollimaksust või mõnele artiklis 156 nimetatud protseduurile või mõnda artiklis 156 nimetatud olukorda …”

Lehekülg 65, XV jaotis

asendatakse

„20   PEATÜKK

Euroopa Liiduga ühinemisega seostud üleminekusätted”

järgmisega:

„2.   PEATÜKK

Euroopa Liiduga ühinemisega seostud üleminekusätted”

Lehekülg 66, artikkel 410, lõige 1, punkt b

asendatakse

„b)

imporditud kaubad artikli 398d lõike 1 punkti a tähenduses ei ole …;”

järgmisega:

„b)

imporditud kaubad artikli 408 lõike 1 punkti a tähenduses ei ole …;”

Lehekülg 79, XI lisa, A osa, punkt 2, loetelu lõpp

asendatakse

„Direktiiv 2006/69/EÜ (ELT L 221, 12.8.2006, lk 9, ainult artikkel 1)”

järgmisega:

„Direktiiv 2006/69/EÜ (ELT L 221, 12.8.2006, lk 9) (üksnes artikkel 1) Direktiiv 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129) (üksnes lisa punkt 2)”

Lehekülg 80, XI lisa, B osa, tabel

asendatakse

„Direktiiv 2005/92/EÜ – 1. jaanuar 2006

Direktiiv 2005/58/EÜ – 1. juuli 2006

Direktiiv 2005/69/EÜ – 1. jaanuar 2008”

järgmisega:

„Direktiiv 2006/58/EÜ – 1. juuli 2008

Direktiiv 2006/69/EÜ – 1. jaanuar 2008

Direktiiv 2006/98/EÜ – 1. jaanuar 2007”

Leheküljed 81–118, XII lisa, vastavustabel

a)

Lehekülg 84

jäetakse välja ülevalt kolmas rida:

„Artikli 9 lõike 2 punkti c kolmas ja neljas taane – Artikli 52 punkt c”

b)

Lehekülg 85, veerg „Käesolev direktiiv”, viimane rida

asendatakse

„Artikli 80 lõige 2”

järgmisega:

„Artikli 80 lõige 3”

c)

Lehekülg 87, veerg „Käesolev direktiiv”, esimene rida

asendatakse

„… Artikli 999 lõige 1”

järgmisega:

„… Artikli 99 lõige 1”

d)

Lehekülg 87, veerg „Käesolev direktiiv”, alt viies rida

asendatakse

„Artikli 133 punktid a–d”

järgmisega:

„Artikli 133 esimese lõigu punktid a–d”

e)

Lehekülg 88, veerg „Direktiiv 77/388/EMÜ”, ülevalt kuues rida

asendatakse

„Artikli 13 B osa punkti d alapunktide 1–5 esimene ja teine taane”

järgmisega:

„Artikli 13 B osa punkti d alapunkti 5 esimene ja teine taane”

f)

Lehekülg 88, veerg „Käesolev direktiiv”, ülevalt kolmeteistkümnes rida

asendatakse

„Artikli 140 punkt a”

järgmisega:

„Artikli 143 punkt a”

g)

Lehekülg 90, veerg „Käesolev direktiiv”, alt teine rida

asendatakse

„Artikli 174 lõike 2 punktid a ja b”

järgmisega:

„Artikli 174 lõike 2 punktid b ja c”

h)

Lehekülg 92, veerg „Direktiiv 77/388/EMÜ”, ülevalt neljas rida

asendatakse

„Artikli 24 lõige 2”

järgmisega:

„Artikli 24 lõike 2 sissejuhatav lause”

i)

Lehekülg 92, veerg „Direktiiv 77/388/EMÜ”, alt neljas rida

asendatakse

„Artikli 24 simese lõigu esimene kuni kaheteistkümnes taane”

järgmisega:

„Artikli 24a esimese lõigu esimene kuni kümnes taane”

j)

Lehekülg 92, veerg „Direktiiv 77/388/EMÜ” lisatakse alt kolmanda ja neljanda rea vahele uus rida ning selle veergu:

„Direktiiv 77/388/EMÜ”: „Artikli 24 teine lõik”;

„Käesolev direktiiv”: „—”.

k)

Lehekülg 94, veerg „Direktiiv 77/388/EMÜ”, ülevalt neljas rida

asendatakse

„Artikli 26a B osa lõike 2 esimene ja teine taane”

järgmisega:

„Artikli 26a B osa lõike 2 esimene kuni neljas taane”

l)

Lehekülg 94, veerg „Käesolev direktiiv”, ülevalt kuues rida

asendatakse

„Artikkel 312a”

järgmisega:

„Artikkel 312”

m)

Lehekülg 94, veerg „Käesolev direktiiv”, alt kolmas rida

asendatakse

„Artikli 319 lõige 3”

järgmisega:

„Artikli 318 lõige 3”

n)

Lehekülg 94, veerg „Käesolev direktiiv”, alt teine rida

asendatakse

„Artikkel 312”

järgmisega:

„Artikkel 319”

o)

Lehekülg 95, veerg „Käesolev direktiiv”, alt kümnes rida

asendatakse

„Artikli 340 esimese lõigu punktid a ja b”

järgmisega:

„Artikli 338 esimese lõigu punktid a ja b”

p)

Lehekülg 96, veerg „Käesolev direktiiv”, alt üheteistkümnes rida

asendatakse

„Artikli 198 lõiked 1 ja 2”

järgmisega:

„Artikli 198 lõiked 2 ja 3”

r)

Lehekülg 104, veerg „Käesolev direktiiv”, alt kaheteistkümnes rida

asendatakse

„Artikli 169 punktid a, b ja c Artikkel 170”

järgmisega:

„Artikli 169 punktid a, b ja c Artikli 170 punktid a ja b”

s)

Lehekülg 108, veerg „Käesolev direktiiv”, alt neljas rida

asendatakse

„Artikkel 2625”

järgmisega:

„Artikkel 262”

t)

Lehekülg 113, veerg „Käesolev direktiiv”, alt kaheksas rida

asendatakse

„VII lisa punkti 1 alapunktidc ja d”

järgmisega:

„VII lisa punkti 1 alapunktid c ja d”

u)

Lehekülg 115, ülevalt esimene rida

jäetakse välja „I lisa punkt b - IX lisa B osa”

v)

Lehekülg 115, veerg „Käesolev direktiiv”, ülevalt kümnes rida

lisatakse „VI lisa punktid 1–6”

õ)

Alates lehekülg 117, veerg „Muud õigusaktid”, ülevalt neljandast reast alates kuni tabeli lõpuni

asendatakse

„… lisa … . peatüki …” („… lisa 5. peatüki …”)

järgmisega:

„… lisa lõike … …” („… lisa lõike 5 …”)

ä)

Lehekülg 118, veerg „Muud õigusaktid”, alt kolmas rida

asendatakse

„… XIV lisa 7. peatüki punkt 1”

järgmisega:

„… XIV lisa lõike 7 esimene lõik”

ö)

Lehekülg 118, veerg „Muud õigusaktid”, alt teine rida

asendatakse

„… XIV lisa 7. peatüki punkt 2”

järgmisega:

„… XIV lisa lõike 7 teine lõik”

ü)

Lehekülg 118, veerg „Muud õigusaktid”, alt esimene rida

asendatakse

„… XIV lisa 7. peatüki punkt 3”

järgmisega:

„… XIV lisa lõike 7 kolmas lõik”


Top