Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0252

2006/252/EÜ: Komisjoni otsus, 27. märts 2006 , millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ söötades kasutatavate lõhna- ja maitseühendite registri kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 899 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 91, 29.3.2006, p. 48–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 514–514 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 44 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 44 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 11 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; kehtetuks tunnistatud 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/252/oj

29.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/48


KOMISJONI OTSUS,

27. märts 2006,

millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ söötades kasutatavate lõhna- ja maitseühendite registri kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 899 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/252/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2232/96 on sätestatud menetlus eeskirjade kehtestamiseks toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes. Nimetatud määrusega on ette nähtud lõhna- ja maitseainete registri (edaspidi “register”) vastuvõtmine pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teatise nende territooriumil turustatavates toiduainetes kasutatavate lõhna- ja maitseainete nimekirja kohta ja komisjon on teatist kontrollinud. Kõnealune register võeti vastu komisjoni otsusega 1999/217/EÜ. (2)

(2)

Lisaks sellele on määrusega (EÜ) nr 2232/96 ette nähtud lõhna- ja maitseühendite hindamise programm, et kontrollida nende vastavust nimetatud määruse lisas sätestatud lõhna- ja maitseainete üldistele kasutamiskriteeriumidele.

(3)

FAO/WHO ühine lisaainete ekspertkomisjon leidis oma 65. nõupidamisel 7.–16. juunil 2005, et atsetamiidil (FL 16.047) on hiirte ja rottide puhul selgelt kantserogeenne mõju ning kuigi kasvaja tekkemehhanism on teadmata, ei saa välistada genotoksilist mehhanismi. FAO/WHO ühine lisaainete ekspertkomisjon pidas selliste ühendite kasutamist lõhnaainetena sobimatuks. Seepärast ei vasta atsetamiid määruse (EÜ) nr 2232/96 lisas sätestatud üldistele kriteeriumidele ning tuleks registrist välja jätta.

(4)

Seepärast tuleks otsust 1999/217/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/217/EÜ lisa tabelis esitatud rida, mis on eraldatud toimeainele FL-numbriga 16.047 (atsetamiid), jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/389/EÜ (ELT L 128, 21.5.2005, lk 73).


Top