Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0042

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ, 21. aprill 2004, teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ

OJ L 143, 30.4.2004, p. 87–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 187 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 187 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 63 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/oj

32004L0042

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ, 21. aprill 2004, teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ

Euroopa Liidu Teataja L 143 , 30/04/2004 Lk 0087 - 0096
CS.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
ET.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
HU.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
LT.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
LV.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
MT.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
PL.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
SK.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385
SL.ES Peatükk 15 Köide 08 Lk 376 - 385


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ,

21. aprill 2004,

teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

tegutsedes vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korrale [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiviga 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta kehtestatakse ühenduse kompleksse hapestamise ja troposfääriosooni vastu võitlemise strateegia osana teatavate õhusaasteainete, kaasa arvatud lenduvate orgaaniliste ühendite, siseriiklikud ülemmäärad, [3] mis tuleb saavutada hiljemalt 2010. aastaks, kuid ei sätestata saasteainete konkreetsetest allikatest lähtuvate heitkoguste piirväärtusi.

(2) Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste siseriiklikele ülemmääradele vastamiseks tuleb liikmesriikidel suunata tähelepanu nende heitkoguste mitmete erinevate allikate tüüpidele.

(3) Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste ülemmäärast kinnipidamise tagamiseks täiendab käesolev direktiiv siseriiklikul tasandil võetud meetmeid.

(4) Ühenduse sätete puudumise korral võib liikmesriikide seadusandlus lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldumise kohta teatavates tooteliikides erineda. Sellised erinevused koos vastava seadusandluse puudumisega mõnedes liikmesriikides looks siseturul kaubandusele ülearused tõkked ja moonutaks konkurentsi.

(5) Seepärast tuleb ühtlustada siseriiklikud seadused ja sätted, millega kehtestatakse lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtused troposfääriosooni vastu võitlemiseks käesoleva direktiiviga kaetud toodetes, tagamaks, et need ei takista nimetatud toodete vaba liikumist.

(6) Kuna liikmesriigid ei suuda saavutada piisaval tasemel kavandatava meetme eesmärki, nimelt lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamist, sest lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused ühes liikmesriigis mõjutavad õhu kvaliteeti teises liikmesriigis ning seetõttu on lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamist meetme ulatuse ja mõjude tõttu võimalik paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmed vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(7) Värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodetes sisalduvad lenduvad orgaanilised ühendid põhjustavad lenduvate orgaaniliste ühendite olulise paiskumise õhku, mis põhjustavad fotokeemiliste oksüdantide kohalikku ja piiriülest teket troposfääri piirikihis.

(8) Teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodetes sisalduvat lenduvate orgaaniliste ühendite kogust tuleb seepärast vähendada niivõrd, kui kliimatingimusi arvestades tehniliselt ja majanduslikult võimalik on.

(9) Seoses keskkonnakaitse kõrge tasemega tuleb kehtestada ja saavutada käesoleva direktiiviga reguleeritud toodetes kasutatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused.

(10) Enne käesoleva direktiivi nõuete jõustumist toodetud toodetele tuleb kehtestada üleminekusätted.

(11) Liikmesriikidel peaks olema võimalik anda üksiklitsentse käesoleva direktiiviga kehtestatud lahusti piirväärtustele mittevastavate, rangelt piiratud tootekoguste kindlal eesmärgil ostmiseks ja müügiks.

(12) Käesolev direktiiv täiendab ühenduse keemiliste ainete ja preparaatide märgistamise sätteid.

(13) Tarbijate ja/või töötajate tervise kaitse ja töökeskkonna kaitse ei kuulu käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ja liikmesriikide poolt selle eesmärgiga võetud meetmeid käesolev direktiiv ei mõjuta.

(14) Selleks et määrata kindlaks, kas igas käesoleva direktiiviga kaetud värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlustoodete kategoorias leitud lenduvate orgaaniliste ühendite massikontsentratsioon jääb lubatud piiridesse, tuleb jälgida sisalduse piirväärtusi.

(15) Kuna teatavates sõidukite taasviimistluses kasutatavate toodete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust reguleeritakse nüüd käesoleva direktiiviga, tuleb nõukogu direktiivi teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta [4] vastavalt muuta.

(16) Liikmesriikidel peaks sellest olenemata olema võimalik säilitada või võtta kasutusele nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivis 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta) [5] määratletud maanteesõidukite taasviimistluse heitkoguste kontrollimise siseriiklikud meetmed või osa nendest, mida teostatakse sõiduki remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi.

(17) Käesolevat direktiivi ei kohaldata toodete suhtes, mis on müüdud direktiiviga 1999/13/EÜ lubatud eksklusiivseks kasutamiseks seadeldistes, kui muude meetmetega on võimalik lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid vähemalt samaväärselt vähendada.

(18) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad karistuste kohta käesoleva direktiivi sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need karistused peaksid olema mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(19) Liikmesriigid esitavad komisjonile käesoleva direktiivi rakendamisel saadud kogemuste kohta aruandeid.

(20) Üle tuleb vaadata nii käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäävates toodetes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ainete ulatuse vähendamine kui ka juba sätestatud lenduvate orgaaniliste ainete piirväärtuste edasise vähendamise võimalus.

(21) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [6]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Eesmärk ja rakendusala

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on piirata teatavates värvides ja lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodetes tekkivaid lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust, et vältida või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite panust troposfääriosoonist tingitud õhusaastesse.

2. Lõikes 1 kehtestatud eesmärgi saavutamiseks ühtlustatakse käesoleva direktiiviga teatavate värvide ja lakkide ja sõidukite taasviimistlustoodete tehnilised kirjeldused.

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse I lisas nimetatud toodete suhtes.

4. Käesolev direktiiv ei piira ega mõjuta ühenduse või siseriiklikul tasandil tarbijate ja töötajate tervise ja nende töökeskkonna kaitseks võetud meetmeid, kaasa arvatud märgistamise nõudeid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

pädev asutus – riigiorgan või asutus, kes liikmesriikide õigusnormide kohaselt vastutab käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest;

ained – looduses esinevad või tööstuslikult saadud tahked, vedelad või gaasilised keemilised elemendid ja nende ühendid;

preparaadid – kahest või enamast ainest koostatud segud ja lahused;

orgaaniline ühend – ühend, mis koosneb vähemalt süsinikust ja ühest või mitmest järgmisest elemendist: vesinik, hapnik, fosfor, räni, lämmastik või halogeen, välja arvatud süsinikoksiidid, anorgaanilised karbonaadid ja bikarbonaadid;

lenduv orgaaniline ühend – orgaaniline ühend keemise algtemperatuuriga kuni 250 °C mõõdetuna tavarõhul 101,3 kPa;

lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus – lenduvate orgaaniliste ühendite mass väljendatuna grammides liitri kohta (g/l), toote formulatsioonis kasutamisvalmis olekus. Lenduvate orgaaniliste ühendite massi mis tahes tootes, mis tekitab kuivamisel keemilise reaktsiooni, moodustades osa pinnakattevahendist, ei loeta lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduseks;

orgaaniline lahusti – lenduvad orgaanilised ühendid, mida kasutatakse üksi või koos muude ainetega toorainete, toodete või jäätmete lahustamiseks, puhastusvahendina saasteainete lahustamiseks, lahustina, dispergandina, viskoossuse või pindpinevuse regulaatorina, plastifikaatorina või konservandina;

pinnakattevahend – pealispinna kaunistamiseks, kaitsmiseks või muuks kasutusotstarbeliseks mõjutamiseks kasutatav preparaat, kaasa arvatud kõik orgaanilised lahustid ja preparaadid, mis sisaldavad nende nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikke orgaanilisi lahusteid;

kile – substraadile ühe või enama pinnakatekihi kandmisest tulenev katkematu kiht;

vesialuselised pinnakattevahendid – pinnakattevahendid, mille viskoossust korrigeeritakse vee kasutamisega;

lahustipõhjalised pinnakattevahendid – pinnakattevahendid, mille viskoossust korrigeeritakse orgaanilise lahusti kasutamisega;

turuleviimine – kolmandatele isikutele kas raha eest või mitte kättesaadavaks tegemine. Ühenduse tolliterritooriumile importimine tähendab käesoleva direktiivi mõistes turuleviimist.

Artikkel 3

Nõuded

1. Liikmesriigid tagavad, et I lisas nimetatud tooted viiakse nende territooriumil turule pärast II lisas sätestatud kuupäevi, kui nende lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ei ületa II lisas kehtestatud piirväärtusi ja vastab artiklile 4.

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse vastavuse määramisel II lisas kehtestatud piirväärtustele kasutatakse III lisas viidatud analüütilisi meetodeid.

I lisas sätestatud toodete osas, millele tuleb valmistoote saamiseks lisada lahusteid või muid lahusteid sisaldavaid komponente, kohaldatakse valmistoote lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusele II lisas kehtestatud piirväärtusi.

2. Erandina lõikest 1 vabastavad liikmesriigid eespool nimetatud nõuetest tooted, mis on müüdud kasutamiseks direktiivis 1999/13/EÜ nimetatud eksklusiivses tegevuses, mida teostatakse vastavalt selle direktiivi artiklile 3 või 4 registreeritud või kasutusloa saanud seadeldises.

3. Hoonete ja vanasõidukite restaureerimise ja hooldamise eesmärgil võivad liikmesriigid anda individuaalseid müügi- ja ostulitsentse rangelt piiratud tootekogustele, mis ei vasta II lisas sätestatud lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtustele.

4. Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jäävad tooted, mis on toodetud enne II lisas sätestatud kuupäevi ega vasta lõikes 1 nimetatud nõuetele, võib viia turule 12 kuu jooksul pärast kõnealuse toote osas kehtiva nõude jõustumise kuupäeva.

Artikkel 4

Märgistamine

Liikmesriigid tagavad, et I lisas nimetatud tooted kannavad turuleviimisel etiketti. Etiketile märgitakse järgmine teave:

a) toote alaliik ja vastav lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtus grammides liitri kohta, nagu on viidatud II lisas;

b) valmistoote maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus grammides liitri kohta.

Artikkel 5

Pädev asutus

Liikmesriigid määravad käesoleva direktiiviga sätestatud kohustuste täitmiseks pädeva asutuse ja teavitavad komisjoni sellest hiljemalt 30. aprillil 2005.

Artikkel 6

Järelevalve

Liikmesriigid asutavad käesoleva direktiiviga vastavuse kontrollimiseks järelevalveprogrammi.

Artikkel 7

Aruandlus

Liikmesriigid esitavad järelevalveprogrammi tulemuste kohta käesoleva direktiiviga ja vastavalt artikli 3 lõikele 3 litsentseeritud kategooriate ja koguste aruanded. Esimesed kaks aruannet esitatakse komisjonile 18 kuud pärast II lisas sätestatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtusele vastavuse kuupäeva; seejärel esitatakse aruanne iga viie aasta järel. Komisjon koostab eelnevalt seireandmete esitamise ühise vormi vastavalt artikli 12 lõikes 2 viidatud korrale. Iga-aastased andmed esitatakse komisjonile nõudmisel.

Artikkel 8

Vaba ringlus

Käesolevas direktiivis käsitletud põhjustel ei keela, piira ega takista liikmesriigid käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jäävate toodete turuleviimist, kui valmistooted vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.

Artikkel 9

Kontrollimine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule:

1. hiljemalt 2008. aastal direktiivi 2001/81/EÜ artiklis 10 mainitud ülevaate tulemustel põhineva aruande. Aruanne käsitleb:

a) käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäävate lenduvate orgaaniliste ühendite, kaasa arvatud värvide ja lakkide aerosoolid, vähendamise võimalikku ulatust ja potentsiaali;

b) sõidukite taasviimistlustoodetes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite võimalikku edasist vähendamist (2. faas);

c) kõiki värvidele ja lakkidele ettenähtud 2. faasi rakendamise sotsiaalse ja majandusliku mõjuga seotud elemente;

2. vähemalt 30. kuud pärast II lisa 2. faasi lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtuste rakendamist esitatakse aruanne, milles arvestatakse eriti artiklis 7 viidatud aruandeid ja värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlustoodete tootmise kõiki tehnoloogilisi arenguid. Kõnealune aruanne käsitleb käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäävate lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise reguleerimisala laiendamist ja potentsiaali, kaasa arvatud võimalikku sisepindade ja välispindade värvide eristamist, nagu on märgitud I lisa alaliikides d ja e, punktis 1.1 ja II lisa A jaos.

Aruannetele lisatakse vastavalt vajadusele käesoleva direktiivi muutmise ettepanekud.

Artikkel 10

Sanktsioonid

Liikmesriigid määravad kindlaks sanktsioonide reeglid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise korral. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni nendest reeglitest ja meetmetest hiljemalt 30. oktoobril 2005 ja teavitavad viivitamatult kõigist hilisematest muudatustest nendes.

Artikkel 11

Kohandamine tehnika arenguga

Komisjon võtab vastavalt artikli 12 lõikes 2 viidatud korrale vastu vajalikud muudatused III lisa kohaldamiseks tehnika arenguga.

Artikkel 12

Komitee

1. Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 1999/13/EÜ artikliga 13 loodud komitee (edaspidi "komitee").

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 13

Direktiivi 1999/13/EÜ muutmine

1. Direktiivi 1999/13/EMÜ muudetakse järgmiselt:

I lisa lõigus pealkirjaga "Sõidukite taasviimistlus" kustutatakse järgmine taane:

"— direktiivis 70/156/EMÜ määratletud maanteesõidukite või nende osade pindade katmine, mida teostatakse sõiduki remontimise, restaureerimise või kaunistamise käigus väljaspool tööstusettevõtet,"

.

2. Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid säilitada või võtta kasutusele direktiivi 1999/13/EÜ reguleerimisalast kustutatud taasviimistluse heitkoguste kontrollimise siseriiklikud meetmed.

Artikkel 14

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. oktoobril 2005. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti koos tabeliga, milles näidatakse, kuidas käesoleva direktiivi sätted vastavad vastuvõetud siseriiklikele sätetele.

Artikkel 15

Direktiivi jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 16

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 21. aprill 2004

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

D. Roche

[1] ELT C 220, 16.9.2003, lk 43.

[2] Euroopa Parlamendi 25. septembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 7. jaanuari 2004. aasta ühine seisukoht (ELT C 79 E, 30.3.2004, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 30. märtsi 2004. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.

[4] EÜT L 85, 29.3.1999, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[5] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/3/EÜ (ELT L 49, 19.2.2004, lk 36).

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

I LISA

REGULEERIMISALA

1. Käesoleva direktiivi mõistes tähendavad värvid ja lakid alltoodud alaliikides loetletud tooteid, välja arvatud aerosoole. Tegemist on hoonetele ja nende liistudele ja detailidele ja nendega seotud struktuuridele dekoratiivsetel, funktsionaalsetel ja kaitse-eesmärkidel kantava pinnakattevahendiga.

1.1. Alaliigid:

siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid – siseseintele ja lagedele kantavad pinnakattevahendid läike kaldenurgaga ≤25@60o;

siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid – siseseintele ja lagedele kantavad pinnakattevahendid läike kaldenurgaga >25@60o;

pinnakattevahendid mineraalsubstraadist välisseinale – pinnakattevahendid kivist, tellisest või krohvitud välisseina katmiseks;

puidust, metallist või plastmassist välis-/siseliistude ja -fassaadi värvid – pinnakattevahendid liistude ja fassaadi katmiseks, mille tagajärjel tekib läbipaistmatu kile. Need pinnakattevahendid on mõeldud kandmiseks puidust, metallist või plastmassist substraadile. See alaliik hõlmab alus- ja vahekihtide pinnakattevahendeid;

välis-/siseliistude lakid ja puidupeitsid – pinnakattevahendid liistude katmiseks, mille tagajärjel tekib läbipaistev või poolläbipaistev kile puidu, metalli ja plastmassi kaunistamiseks ja kaitsmiseks. See alaliik hõlmab läbipaistmatuid puidupeitse. Läbipaistmatu puidupeitsi tagajärjel tekib läbipaistmatu kile puidu kaunistamiseks ja kaitsmiseks ilmastiku toime vastu, nagu on määratletud dokumendis EN 927-1 poolstabiilses kategoorias;

minimaalse kattega puidupeitsid – puidupeitsid, mille keskmine paksus vastavalt EN 927-1:1996 on ISO 2808: 1997 meetodi 5 A kohaselt katsetades vähem kui 5 μm;

krundid – tihendava ja/või blokeeriva omadusega puidul või seintel ja laes kasutamiseks mõeldud pinnakaitsevahendid;

siduvad krundid – pinnakaitsevahendid lahtiste substraadi osakeste stabiliseerimiseks või vett tõrjuvate omaduste edasiandmiseks ja/või puidu kaitsmiseks sinavuse eest;

ühe komponendiga pinnakattevahendid – kilet moodustaval materjalil põhinevad erilised pinnakattevahendid. Need on mõeldud erilise toime jaoks, nagu plastmassi krunt ja pinnavärvid; rauasubstraatide krunt, reaktsioonivõimeliste metallide, nagu tsink ja alumiinium, krunt, korrosioonivastased kattevahendid, põranda kattevahendid, sh puit- ja tsementpõrandatele, graffiti kaitse, tuletõke ja toiduainetööstuse või terviseteenistuse hügieenistandardid;

kahe komponendiga pinnakattevahendid – sama kasutusotstarbega nagu ühe komponendiga pinnakattevahendid, aga sisaldavad enne kasutamist lisatavat teist komponenti (näiteks tertsiaalset amiini);

mitmevärvilised pinnakattevahendid – esimesel katmisel kahe- või mitmetoonilise efekti andmiseks mõeldud pinnakattevahendid;

dekoratiivsed pinnakattevahendid – erilise iluefekti andmiseks mõeldud pinnakattevahendid kasutamiseks eriliselt ettevalmistatud substraadil või krunditud pinnal ja hiljem kuivamisel erinevate töötlemisvahenditega töödeldud pindadel.

2. Käesoleva direktiivi mõistes tähendavad sõidukite taasviimistlustooted allpool esitatud alaliikides nimetatud tooteid. Neid kasutatakse direktiivis 70/156/EMÜ määratletud maanteesõidukite pinnakattevahenditena või nende osana sõiduki remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi.

2.1. Alaliigid:

ettevalmistus ja puhastus i) ettevalmistavad tooted hõlmavad värvipüstoli puhastit (värvipüstolite ja muu varustuse puhastamiseks mõeldud toode), värvieemaldajaid, rasvatustajaid (k.a plastmassi jaoks mõeldud antistaatilisi tüüpe) ja silikoonieemaldajaid;

ii) eelpuhasti – pinnakattevahendi pealekandmise eelseks ja pinna ettevalmistamise käigus pinna puhastamiseks mõeldud puhastusvahend;

täitepahtel – raske koostisega ühendid sügavate pinnadefektide täitmiseks enne viimistluspahtli pealekandmist;

krunt i) viimistluspahtel – vahetult enne pinnavärvi pealekandmist korrosioonitõrjeks kasutatav pinnakattevahend pinnavärvi kinnituvuse tagamiseks ja väikeste pinnadefektide täitmisega ühtse pinna tekkimise soodustamiseks;

ii) metallikrunt – krundina kasutatavad pinnakattevahendid, nagu aktivaatorid, tihendajad, pahtlid, aluskihid, plastmassi krundid, värv-värvile, mitteliivapõhised täiteained ja pihustatavad täiteained;

iii) puhastuskrunt – pinnakattevahendid, mis sisaldavad vähemalt 0,5 % kaalust otse metallile kantavat fosforhapet korrosioonikindluse ja kinnituvuse andmiseks; keevitatavate kruntidena kasutatavad pinnakattevahendid ja galvaniseeritud ja tsinkpindadel kasutatavad peitslahused;

pinnavärv i) aluspinna kattevahendid – värvi ja mis tahes optiliste efektide andmiseks pigmenteeritud pinnakattevahendid, kuid mitte pinnakattevahendi süsteemi läige või pinna vastupidavus;

ii) läbipaistvad pinnakattevahendid – pinnakattesüsteemile läike ja vastupidavuse omaduste andmiseks mõeldud läbipaistvad pinnakattevahendid;

erilised viimistlusvahendid – pinnavärvina mõeldud eriliste omadustega pinnakattevahendid, nagu metallik- või pärlmutterefekt, ühekihiline, kõrgekvaliteedilised ühevärvilised ja läbipaistvad kattekihid (näiteks kriimustuskindlad ja fluoritud läbipaistvad kattekihid), peegeldav aluskiht, tekstuuriga kihid (näiteks haamer), libisemisvastased, kattekihialused tihendajad, vigastuskindlad pinnakattevahendid, sisepindade viimistlusmaterjalid ja aerosoolid.

--------------------------------------------------

II LISA

A. VÄRVIDE JA LAKKIDE LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE MAKSIMAALSED PIIRVÄÄRTUSED

| Toote alaliik | Tüüp | Faas (g/l ) [1] (alates 1.1.2007) | Faas (g/l) [1] (alates 1.1.2010) |

a | Matid siseseinad ja laed (läige <25@60o) | WB | 75 | 30 |

SB | 400 | 30 |

b | Läikivad siseseinad ja laed (läige >25@60o) | WB | 150 | 100 |

SB | 400 | 100 |

c | Mineraalsubstraadist välisseinad | WB | 75 | 40 |

SB | 450 | 430 |

d | Puidust ja metallist välis-/siseliistude ja -fassaadi värvid | WB | 150 | 130 |

SB | 400 | 300 |

e | Välis-/siseliistude lakid ja puidupeitsid, k.a läbipaistmatud puidupeitsid | WB | 150 | 130 |

SB | 500 | 400 |

f | Minimaalse kattega puidupeitsid | WB | 150 | 130 |

SB | 700 | 700 |

g | Krundid | WB | 50 | 30 |

SB | 450 | 350 |

h | Siduvad krundid | WB | 50 | 30 |

SB | 750 | 750 |

i | Ühe komponendiga pinnakattevahendid | WB | 140 | 140 |

SB | 600 | 500 |

j | Kahe komponendiga reageerivad pinnakattevahendid eriotstarbeliseks kasutamiseks näiteks põrandatel | WB | 140 | 140 |

SB | 550 | 500 |

k | Mitmevärvilised pinnakattevahendid | WB | 150 | 100 |

SB | 400 | 100 |

l | Dekoratiivsed pinnakattevahendid | WB | 300 | 200 |

SB | 500 | 200 |

B. SÕIDUKITE TAASVIIMISTLUSTOODETE LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE MAKSIMAALSED PIIRVÄÄRTUSED

| Toote alaliik | Pinnakattevahendid | Lenduvad orgaanilised ühendid g/l [2] (1.1.2007) |

a | Ettevalmistus ja puhastus | Ettevalmistus | 850 |

Eelpuhasti | 200 |

b | Täitepahtel | Kõik tüübid | 250 |

c | Krunt | Viimistluspahtel ja metallikrunt | 540 |

Puhastuskrunt | 780 |

d | Pinnavärv | Kõik tüübid | 420 |

e | Erilised kattevärvid | Kõik tüübid | 840 |

[1] g/l valmistootes

[2] g/l valmistoode. Välja arvatud alaliik a. Tootes sisalduv vesi tuleb maha arvata.

--------------------------------------------------

III LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 VIIDATUD MEETODID

Parameeter | Ühik | Katse |

Meetod | Avaldamise kuupäev |

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus | g/l | ISO 11890-2 | 2002 |

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus kui esineb reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke | g/l | ASTMD 2369 | 2003 |

--------------------------------------------------

Top