Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0357

Komisjoni määrus, 7. aprill 2004, millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ lõhna- ja maitseainete registri kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1273 all)EMPs kohaldatav tekst.

OJ L 113, 20.4.2004, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 215 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; kehtetuks tunnistatud 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/357/oj

32004D0357Euroopa Liidu Teataja L 113 , 20/04/2004 Lk 0028 - 0036


Komisjoni määrus,

7. aprill 2004,

millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ lõhna- ja maitseainete registri kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 1273 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/357/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse kord toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete kohta, [1] mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003, [2] eriti selle artikli 3 lõiget 2

ning arvestades järgmist:

(1) Määrus (EÜ) nr 2232/96 sätestab reeglite kehtestamise korra toiduainetes kasutusel olevate või kasutusele võetavate lõhna- ja maitseainete kohta. See määrus sätestab lõhna- ja maitseainete registri kasutuselevõtmise (edaspidi "register"), mis järgneb liikmesriikide teavitamisele lõhna- ja maitseainete nimekirjast, mida võib kasutada toiduainete peal või sees, mida nende territooriumil turustatakse ja vastavalt komisjoni antud teavituse järelevalvele.

(2) Lisaks kehtestab määrus (EÜ) nr 2232/96 lõhna- ja maitseainete hindamise programmi, mis sisaldub registris (edaspidi "hindamise programm"), kontrollimaks, kas need ained vastavad nende kasutamise üldistele kriteeriumitele, mis on sätestatud käesoleva määruse lisas. Määrus (EÜ) nr 2232/96 sätestab, et isikud, kes vastutavad lõhna- ja maitseainete turuletoomise eest, peavad komisjonile edastama hindamiseks vajaliku teabe. Käesolev määrus sätestab ka, et pärast hindamisprogrammi väljakujundamist on vaja vastu võtta nende lõhna- ja maitseainete nimekiri, mille kasutamine vajab muid välistavat kinnitamist.

(3) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2232/96 võeti vastu 23. veebruari 1999. aasta komisjoni otsus 1999/217/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta [3] määruse (EÜ) nr 2232/96 alusel toiduainete sees või peal kasutatavate lõhna- ja maitseainete registri koostamise kohta. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/113/EÜ. [4]

(4) Komisjoni 18. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1565/2000, mis sätestab hindamisprogrammi vastuvõtmiseks vajalikud meetmed seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2232/96, [5] sätestab teatud teabe, mille peab esitama isikule, kes on vastutav registris sisalduvate lõhna- ja maitseainete turuletoomise eest, et võimaldada aine hindamist.

(5) Komisjoni 11. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 622/2002, mis sätestab teabe hindamiseks esitamise tähtajad keemilise koostisega toiduainete peal või sees kasutatavate lõhna- ja maitseainete korral, [6] on kehtestanud teabe esitamise tähtajad lõhna- ja maitseainete hindamiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1565/2000. Mitme aine korral, kus tähtajaks oli sätestatud 31. detsember 2002, mingit teavet ei esitatud ega ole ka komisjoni informeeritud kavatsusest teavet veel esitada. Seetõttu ei saa aineid hinnata seoses nende vastavusega lõhna- ja maitseainete kasutamise üldistele kriteeriumitele, mis määruses (EÜ) nr 2232/96 on kehtestatud enne hindamisprogrammi lõppu. Seega on sobiv nende ainete registrist kustutamine.

(6) Registris loetletud lõhna- ja maitseainete põhjalik kontroll näitas teatud ainete nimetuste (FL nr 06 100 ja FL nr 06 131) ning ka teatud keemiliste numbrite vastuolulisust (FL nr 02 027, FL nr 07 033, FL nr 07 153 ja FL nr 09 578). Lisaks selle täheldati juhtumeid, kus üks ja seesama aine esines registris erinevate keemiliste numbrite all (FL nr 02 228 ja FL nr 02 027; FL nr 07 221 ja FL nr 07 033). Need vastuolud tuleks kõrvaldada.

(7) Komisjoni põhjalik kontroll selgitas, et hiniini erinevatest vormidest kasutatakse lõhna- ja maitseainetes vaid hiniini hüdrokloriidi (FL nr 14 011), hiniini monohüdrokloriidi dihüdriidi (FL nr 14 155) ja hiniini sulfaati (FL nr 14 152). Teised hiniini vormid (FL nr 14 146 ja FL nr 14 154) tuleks seega registrist kustutada.

(8) Toidu teaduskomitee otsustas oma 26. veebruari 2002. aasta arvamuses, et N-(4-hüdroksü-3-metoksübensüül)-8-metüloon-6-enamiid (kapsaikiin, FL nr 16 014) on genotoksiline. Kapsaikiin esineb looduslikult Capsicumi liikides (näiteks tšillipipar, cayenne'i pipar, punane pipar). Tšillipipra rohke kasutamine on esitatud vähktõve riskifaktorina. Kuigi maksimaalne päevane annus Euroopa Liidus on palju väiksem kui vähktõvega seostatavad annused, tuleks vältida kapsaikiini kui sellise toidule lisamist, sest see ei vasta üldistele toiduainete kasutamise kriteeriumitele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2232/96 lisas. Vastavalt tuleks need ained tuleks registrist kustutada.

(9) Kahe registris toodud aine korral (CN060 ja CN061), on teavitav liikmesriik oma teabe tagasi võtnud. Seetõttu tuleks need ained registrist kustutada.

(10) Ei ole asjakohane säilitada ainete konfidentsiaalset koodi, millest muul juhul on teatatud nende täisnimetusega ja mis olid turul registri väljatöötamise ajal.

(11) Tööstus on nüüd andnud teavet seoses teatud ainetega, mis on näidatud numbriga 4 veerus "Kommentaarid" otsuse 1999/217/EÜ lisa A-osas ja mille kohta oli vaja käesoleva otsuse kohaselt täiendavat teavet. Täpsemalt tõestati, et need ained on lõhna- ja maitseained. Sellele vastavalt peaks käesolevat lisa täiendama, et kustutada viited numbrile 4.

(12) On asjakohane teha registrisse parandus, andes mõnedele registri väljatöötamise ajal turul olnud ainetele Flavise numbri, et tagada nende õige kaasamine hindamisprogrammi.

(13) Liikmesriigid on teatanud uutest lõhna- ja maitseainetest, mida peaks hindamisprogrammi kaasama ja seetõttu tuleks need registrisse kaasata.

(14) Mõnede äsja teatatud ainete korral vastavalt määrusele (EÜ) nr 2232/96 ja 21. aprilli 1998. aasta komisjoni soovitusele 98/282/EÜ, mille järgi liikmesriigid ja Euroopa majanduspiirkonna lepingule alla kirjutanud riigid peaksid kaitsma intellektuaalset vara seoses lõhna- ja maitseainete arendamise ja tootmisega, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96, [7] nõudsid teavitavad liikmesriigid tähistamist viisil, mis kaitseks nende tootja intellektuaalomandi õigusi. Seega peaks need ained loetlema otsuse 1999/217/EÜ lisa B-osas.

(15) Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 1999/217/EÜ.

(16) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu püsikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/217/EÜ lisa muudetakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. aprill 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1.

[2] ELT L 284, 31.10.2003, lk 1.

[3] EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1.

[4] EÜT L 49, 20.2.2002, lk 1.

[5] EÜT L 180, 19.7.2000, lk 8.

[6] EÜT L 95, 12.4.2002, lk 10.

[7] EÜT L 127, 29.4.1998, lk 32.

--------------------------------------------------

LISA

Otsuse 1999/217/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1. Lisa nimekirja sissejuhatava osa kolmandasse jaotisesse, mis eelneb A-osale, lisatakse järgmine punkt 6:

"6. Aine, mida ei tohi toidu peal ega sees kasutada, kui see ei ole seaduslikult turule toodud asjaomase liikmesriigi/liikmesriikide poolt."

2. A-osa muudetakse järgmiselt:

a) punktides i kuni vi viidatud ainete kanded, millele antakse FL-numbrid, muudetakse järgmiselt:

i) FL nr 02 027 kanne "141-25-3" veerus "CAS" asendatakse kandega "6812-78-8" ja kanne "205-473-9" veerus "Einecs" asendatakse kandega "229-887-4";

ii) FL nr 06 100 asendatakse kanne "atseetaldehüüd dipentüülatsetaal" veerus "Nimetus" kandega "1,1-dipentüüloksüetaan";

iii) FL nr 06 131 asendatakse kanne "1-etoksü-3-metüül-1-isopentüüloksübutaan" kandega "1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)-3-metüülbutaan";

iv) FL nr 07 033 asendatakse kanne "95-41-0" veerus "CAS" kandega "11050-62-7";

v) FL nr 07 153 asendatakse kanne "1803-39-0" veerus "CAS" kandega "20489-53-6";

vi) FL nr 09 578 asendatakse kanne "19089-92-0" veerus "CAS" kandega "1617-25-0";

vii) FL nr 12 201 asendatakse kanne "57074-34-7" veerus "CAM" kandega "94293-57-9";

b) kustutatakse tabelis esitatud ainete read, millel on järgmised FL numbrid:

"02 046 | 02 143 | 02 158 | 02 161 | 02 169 | 02 179 | 02 220 | 02 225 |

02 228 | 02 241 | 05 086 | 05 138 | 05 145 | 05 151 | 05 161 | 05 162 |

05 163 | 05 165 | 05 168 | 05 181 | 05 206 | 06 056 | 06 093 | 06 110 |

06 112 | 07 006 | 07 037 | 07 073 | 07 155 | 07 166 | 07 186 | 07 197 |

07 209 | 07 218 | 07 221 | 07 222 | 07 227 | 08 077 | 08 084 | 08 091 |

08 105 | 08 106 | 08 118 | 08 122 | 08 124 | 08 125 | 09 172 | 09 175 |

09 190 | 09 224 | 09 226 | 09 320 | 09 322 | 09 336 | 09 338 | 09 343 |

09 344 | 09 359 | 09 361 | 09 366 | 09 373 | 09 376 | 09 378 | 09 393 |

09 497 | 09 577 | 09 591 | 09 597 | 09 610 | 09 622 | 09 627 | 09 628 |

09 630 | 09 653 | 09 828 | 09 849 | 09 856 | 09 863 | 09 868 | 09 883 |

09 889 | 09 890 | 12 011 | 12 090 | 12 091 | 12 105 | 12 119 | 12 131 |

12 133 | 12 140 | 12 144 | 12 160 | 12 184 | 12 185 | 12 190 | 12 204 |

12 213 | 12 215 | 12 219 | 12 220 | 12 225 | 12 229 | 14 146 | 14 154 |

16 014 | 16 077 | 17 004 | 17 011 | 17 016 | 17 030" | | |

c) järgmiste FL-numbritega ainete korral kustutatakse number

"4"

veerus

"kommentaarid"

tabelis:

"02 004 | 02 121 | 02 216 | 02 217 | 09 016 | 09 034 | 09 367 | 09 712 |

16 009 | 16 017" | | | | | | |

d) tabelisse lisatakse järgmised read:

"FL nr | Keemiline grupp | CAS | Nimetus | FEMA | Einecs | Sünonüümid | Kommentaarid |

02 243 | 04 | 56805-23-3 | (E)-3-(Z)-6-nonadieen-l-ool | 3884 | 278-518-3 | | 6 |

04 095 | 25 | 527-60-6 | 2,4,6-trimetüülfenool | | 208-419-2 | | 6 |

04 096 | 18 | 579-60-2 | 2-metoksü-6-(2-propenüül)fenool | | 209-444-1 | | 6 |

05 207 | 04 | 105683-99-6 | cis-6-detsenaal | | | | 6 |

05 208 | 04 | 169054-69-7 | Z-8-tetradetsenaal | | | | 6 |

05 209 | 04 | 147159-48-6 | trans-6-detsenaal | | | | 6 |

06 132 | 23 | 63253-24-7 | Vanilliinbutaan-2,3-dioolaksetaal (stereoisomeeride segu) | 4023 | | Vanilliinerütro- ja treobutaan-2,3-dioolaksetaal | 6 |

05 217 | 04 | 21662-08-8 | 5-detsenaal | | | | |

05 218 | 04 | 56554-87-1 | 1 6-oktadetsenaal | | | | |

07 239 | 05 | 2278-53-7 | [R-(E)]-5-isopropüül-8-metüülnona-6,8-dieen-2-oon | | 218-907-7 | | 6 |

07 240 | 05 | 13019-20-0 | 2-metüülheptaan-3-oon | 4000 | 235-877-0 | | 6 |

07 241 | 05 | 1635-02-5 | 3,4-dimetüülheks-3-een-2-oon | | 216-656-8 | | 6 |

07 242 | 21 | 5355-63-5 | 3-hüdroksü-4-fenüülbutaan-2-oon | | | | 6 |

07 243 | 21 | 99-93-4 | 4-hüdroksüaksetofenoon | | 202-802-8 | | 6 |

07 244 | 05 | 20859-10-3 | trans-6-metüül-3-hepteen-2-oon | 4001 | | | 6 |

07 245 | 08 | 71048-82-3 | trans-delta-damaskoon | | 275-156-8 | (1alfa(E),2beeta)-1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-3-een-1-üül)but-2-een-1-oon | 6 |

07 246 | 08 | 25304-14-7 | Dimetüültsükloheksüülmetüülketoon | | 246-799-1 | | 6 |

07 247 | 05 | 30086-02-3 | Oktadieen-2-oon/3,5-(E,E) | 4008 | | | 6 |

07 248 | 10 | 585-25-1 | Oktaan-2,3-dioon | | 209-552-9 | | 6 |

07 249 | 05 | 927-49-1 | Undekaan-6-oon | 4022 | 213-150-9 | | 6 |

07 253 | 05 | 30086-02-3 | 3,5-oktadieen-2-oon | | | | |

09 917 | 04 | 1576-85-8 | 4-pentenüülatsetaat | 4011 | 216-413-6 | | 6 |

09 918 | 04 | 67452-27-1 | cis-4-detsenüülatsetaat | 3967 | | | 6 |

09 919 | 09 | 139564-43-5 | Etüül 3-atseetoksü-2-metüülbutüraat | | | | 6 |

09 920 | 08 | 156324-82-2 | 2-isopropüül-5-metüültsükloheksüüloksükarbonüüloksü-2-hüdroksüpropaan | 3992 | 417-420-9 | | 6 |

09 921 | 04 | 54653-25-7 | Etüül 5-heksenoaat | 3976 | | | 6 |

09 922 | 04 | 39924-27-1 | Etüül cis-4-heptenoaat | 3975 | 254-702-9 | | 6 |

09 923 | 05 | 39026-94-3 | Hept-2-üül butüraat | 3981 | | | 6 |

09 924 | 05 | 5921-83-5 | (+/-)-3-heptüülatsetaat | 3980 | 203-932-8 | | 6 |

09 925 | 05 | 60826-15-5 | Nonaan-3-üülatsetaat | 4007 | 262-444-3 | | 6 |

09 926 | 05 | 84434-65-1 | Oktaan-3-üülformaat | 4009 | 282-866-1 | | 6 |

09 927 | 04 | 141-15-1 | Rodinüülbutüraat | 2982 | 205-462-9 | | 6 |

09 928 | 04 | 3681-82-1 | trans-3-heksenüülatsetaat | | 222-962-2 | | 6 |

10 069 | 09 | 67663-01-8 | 3-metüül gamma-dekalaktoon | 3999 | | | 6 |

10 070 | 09 | 1073-11-6 | 4-metüül-5-hekseen-1, 4-oliid | | 214-024-6 | | 6 |

12 238 | 20 | 227456-27-1 | 3-merkapto-2-metüülpentaan-l-ool | 3996 | | | 6 |

12 239 | 20 | 227456-28-2 | 3-merkapto-2-metüülpentalaan | 3994 | | | 6 |

12 240 | 20 | 6540-86-9 | 2,4,6-tritiaheptaan | | | | 6 |

12 241 | 20 | 258S23-39-1 | 2-merkapto-2-metüülpentaan-l-ool | 3995 | | | 6 |

12 242 | 20 | 29414-47-9 | Metüültiometüülmerkaptaan | | | | |

12 243 | 20 | 6725-64-0 | Dimerkaptometaan | | | | 6 |

12 244 | 20 | 14109-72-9 | 1-metüültio-2-propanoon | 3882 | | | 6 |

12 245 | 20 | 7529-06-8 | 1,3-dimerkapto-2-tiapropaan | | | | 6 |

12 246 | 20 | | 1-(metüültio)heksaan-3-oon | | | | 6 |

12 247 | 20 | 61837-77-2 | 1-(metüültio)oktaan-3-oon | | | | 6 |

12 248 | 20 | 5862-47-5 | 2-(metühhio)etüülatsetaat | | | | 6 |

12 249 | 20 | 227456-27-1 | 3-merkapto-2-metüülpentanool (stereoisomeeride segu) | 3996 | | | 6 |

12 250 | 20 | 51755-72-7 | 3-merkaptoheksanaal | | | | 6 |

12 251 | 20 | 136954-22-8 | 3-merkaptoheksüülheksanoaat | 3853 | | | 6 |

12 252 | 20 | 31539-84-1 | 4-merkapto-4-metüül-2-pentanool | | | | 6 |

12 253 | 20 | 72437-68-4 | Amüülmetüüldisulfiid | | | | 6 |

12 254 | 20 | 63986-03-8 | Butüületüüldisulfiid | | | | 6 |

12 255 | 20 | 156472-94-5 | Etüül 3-merkaptobutüraat | 3977 | | | 6 |

12 256 | 20 | 31499-70-4 | Etüülpropüültrisulfiid | | | | 6 |

12 257 | 20 | 104228-51-5 | Etüül 4-(atsetüültio)butüraat | 3974 | | | 6 |

12 259 | 20 | 29725-66-4 | p-mentaan-3-oon, 1 merkapto | | | | 6 |

13 191 | 14 | 376595-42-5 | 0-etüül S-(2-furüülmetüül)tiokarbonaat | | | | 6 |

13 192 | 14 | 109537-55-5 | Furfurüül 2-metüül-3-furüüldisulfiid | | | | 6 |

13 193 | 14 | 26486-21-5 | 2,5-dimetüültetrahüdro-3-furaantiool | 3971 | | | 6 |

13 194 | 14 | 252736-39-3 | 2,5-dimetüültetrahüdro-3-furüültioatsetaat | 3972 | | | 6 |

13 195 | 30 | 26131-91-9 | 2-isobutüül-4,5-dimetüüloksasool | | | | 6 |

13 196 | 14 | 180031-78-1 | 4-(furfurüültio)pentaan-2-oon | 3840 | | | 6 |

13 197 | 14 | 252736-36-0 | Furüülpropüüldisulfiid | 3979 | | | 6 |

14 162 | 28 | 98-79-3 | L-2-pürrolidoon-5-karboksüülhape | | | | 6 |

14 163 | 28 | 1192-58-1 | l-metüülpürrool-2-karboksaldehüüd | | 214-755-0 | | 6 |

14 164 | 28 | 622-39-9 | 2-propüülpüridiin | | 210-732-4 | | 6 |

14 165 | 28 | 2168-14-8 | N-etüül-2-formüülpürrool | | | | 6 |

15 123 | 20 | 53897-58-5 | 2,4,6-trietüül-l,3,5-tritiaan | | | | 6 |

16 082 | 30 | 21018-84-8 | Amarogentiin | | | | 6" |

3. B-osa tabel asendatakse järgmisega:

"Määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 3 lõike 2 kohaldamisel teatatud lõhna- ja maitseained, mille kohta on taotletud tootja intellektuaalomandi õiguste kaitset

Kood | Komisjonile teatise kättesaamise kuupäev | Kommentaarid |

CN003 | 17.10.1998 | |

CN004 | 17.10.1998 | |

CN009 | 17.10.1998 | |

CN010 | 17.10.1998 | |

CN012 | 17.10.1998 | |

CN013 | 17.10.1998 | |

CN014 | 17.10.1998 | |

CN016 | 17.10.1998 | |

CN019 | 17,10.1998 | |

CN022 | 17.10.1998 | |

CN023 | 17.10.1998 | |

CN030 | 17.10.1998 | |

CN033 | 17.10.1998 | |

CN035 | 17.10.1998 | |

CN036 | 17.10.1998 | |

CN037 | 17.10.1998 | |

CN042 | 17.10.1998 | |

CN045 | 17.10.1998 | |

CN048 | 17.10.1998 | |

CN049 | 17.10.1998 | |

CN050 | 17.10.1998 | |

CN052 | 17.10.1998 | |

CN053 | 17.10.1998 | |

CN054 | 17.10.1998 | |

CN057 | 17.10.1998 | |

CN058 | 30.10.1998 | |

CN059 | 18.9.1998 | |

CN064 | 3.2.1999 | |

CN065 | 26.1.2001 | |

CN074 | 18.4.2003 | 6 |

CN075 | 18.4.2003 | 6 |

CN076 | 18.4.2003 | 6" |

--------------------------------------------------

Top