Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0113

Komisjoni otsus, 23. jaanuar 2002, millega muudetakse komisjoni otsust 1999/217/EÜ toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseühendite registri osas (teatavaks tehtud numbri K(2002) 88 all)EMPs kohaldatav tekst.

OJ L 49, 20.2.2002, p. 1–160 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 108 - 266
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035 P. 3 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035 P. 3 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 022 P. 3 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; kehtetuks tunnistatud 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/113(1)/oj

32002D0113Euroopa Liidu Teataja L 049 , 20/02/2002 Lk 0001 - 0160


Komisjoni otsus,

23. jaanuar 2002,

millega muudetakse komisjoni otsust 1999/217/EÜ toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseühendite registri osas

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 88 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2002/113/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes, [1] eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 3 lõikele 2 on komisjon oma otsusega 1999/217/EÜ, [2] viimati muudetud otsusega 2000/489/EÜ, [3] vastu võtnud toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete registri.

(2) Vastavalt komisjoni 18. juuli 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1565/2000, milles sätestatakse nõukogu määrusele (EÜ) nr 2232/96 [4] vastava hindamiskava vastuvõtmiseks vajalikud meetmed, tuleks igale lõhna- ja maitseühendile määrata uued numbrid, nn FL-numbrid. Peale selle tuleks kõik registrisse kuuluvad lõhna- ja maitseühendid jaotada sarnaste ainete rühmadesse vastavalt selles määruses sätestatud rühmade loetelule. See teave peaks olema kättesaadav isikutele, kes aineid turule viivad, nii et nad saaksid täita oma kohustusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 1565/2000. Seetõttu peaks lõhna- ja maitseühendite register sisaldama nii uusi FL-numbreid kui rühmade numbreid.

(3) Otsusele 1999/217/EÜ (viimati muudetud otsusega 2000/489/EÜ) lisatud registri 1., 2. ja 3. osa tuleks liita üheks A osaks ning järjestada ained vastavalt nende FL-numbritele. Registri 4. osa tuleks asendada tekstiga käesolevale otsusele lisatud B osas.

(4) Liikmesriikide poolt nimetatud ja otsuses 1999/217/EÜ sätestatud lõhna- ja maitseainete kontrolli tulemusel on ilmnenud palju vastuolusid keemiliste numbrite, nimetuste, sünonüümide ja süstemaatiliste nimetuste osas ning kindlaks tehtud hulk juhtumeid, mil samad ained on registris esinenud erinevate nimetuste all. Need vastuolud tuleks kõrvaldada. Nende vastuolude puhul, mille osas ei saa käesolevas etapis lõplikku otsust langetada, tuleks võimaliku vastuolu fakti vähemalt nimetada.

(5) Paljude otsuse 1999/217/EÜ ainete, sealhulgas konfidentsiaalselt teatatud ainete suhtes on teatavad liikmesriigid oma vastavad teatised kehtetuks tunnistanud. Need ained tuleks registrist välja jätta. Samamoodi on liikmesriigid teatanud uutest ainetest, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 5 lõikele 2 tuleks lisada hindamiskavasse ja peavad seetõttu olema võetud registrisse.

(6) Vastavalt määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 4 lõikele 3 tuleb aine registrist välja jätta, kui hindamisel ilmneb, et lõhna- ja maitseühend ei vasta nimetatud määruse lisas esitatud üldistele kasutamiskriteeriumidele. Toidu teaduskomitee jõudis oma 26. septembril 2001. aastal esitatud arvamuses järeldusele, et 4-allüül-1,2-dimetoksübenseen (metüüleugenool) ja 1-allüül-4-metoksübenseen (estragool) on genotoksilised. Seetõttu tuleks need ained registrist välja jätta.

(7) Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 1999/217/EÜ.

(8) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toidukomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivile 1999/217/EÜ lisatud register asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga:

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. jaanuar 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1.

[2] EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1.

[3] EÜT L 197, 3.8.2000, lk 53.

[4] EÜT L 180, 19.7.2000, lk 8.

--------------------------------------------------

LISA

"

Register lõhna- ja maitseainetest, mille liikmesriigid on edastanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2232/96 (milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes või nende pinnal kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes) artikli 3 lõikele 1

Keemiliselt kindlaksmääratud lõhna- ja maitseühendite register jaguneb kaheks osaks. A osas loetletakse ained FL- numbrite järgi. B osas loetletakse aineid, mille jaoks liikmesriik on taotlenud konfidentsiaalsust tootja intellektuaalomandi õiguste kaitseks.

A osas esitatakse CASi, [1] EINECSi, [2] CoE [3] ja FEMA [4] numbrid, kui need on kättesaadavad.

Number lahtris "märkused" viitab ühele järgmistest märkustest:

1. Aine, mida lisaks selle lõhna- ja maitseomadustele kasutatakse toiduainetes või nende pinnal muul eesmärgil ning mis seepärast võib olla hõlmatud muude õigusnormidega.

2. Aine, mille kasutamise suhtes on teatavates liikmesriikides võetud kitsendavad või keelavad meetmed.

3. Aine, millele määruses (EÜ) nr 1565/2000 sätestatud hindamiskavas antakse esmajärjekord.

4. Aine, mille kohta tuleb esitada lisateavet.

5. Nimetuses, sünonüümides, süstemaatilistes nimetustes, CASi, Einecsi, CoE või FEMA numbrites võib esineda vastuolusid.

Konkreetne probleem on tekkinud seoses soolade ja muude "üldainetest" saadud ühenditega. Teatavatest ainetest on teatatud suure täpsusastmega. Muudel ainetel nii ük-sikasjalik identifikatsioon puudub. Teatavate hapete või aluste puhul ei ole antud teavet selle kohta, kas ka nendest saadud soolad on hõlmatud. Ajutiselt ja üksnes käesoleva registriga seoses eeldatakse, et ammoonium-, naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad ning kloriidid, karbonaadid ja sulfaadid on hõlmatud "üldainega", tingimusel et neil on lõhna- või maitseomadusi. Siiski on ilmne, et lõplik vastuvõtmine sõltub hindamisest tulemustest, mille käigus kõnealustel juhtudel peaks täpselt kontrollima sellise üldistamise täpsust.

A OSA

LÕHNA- JA MAITSEAINED

(FL-numbrite järjekorras)

FL-number | Keemiline rühm | CASi nr | Nimetus | Fema nr | CoE nr | EINECSi nr | FL-number | Sünonüümid | Keemiline nimetus | Märkused |

01.001 | 31 | 138–86–3 | Limoneen | 2633 | 491 | 205–341–0 | 01.001 | 1,8(9)-p-mentadieen; p-menta-1,8-dieen; 1-metüül-4-isopropenüül-1-tsüklohekseen; Dipenteen; Karveen; Tsineen; Tsitreen; | | 5 |

01.002 | 31 | 99–87–6 | 1-isopropüül-4-metüülbenseen | 2356 | 620 | 202–796–7 | 01.002 | p-tsümeen; Tsümeen; p — metüül-isopropüülbenseen; 4-isopropüül-1-metüülbenseen; Tsümool; 4-metüül-1-isopropüülbenseen; 1-metüül-4-isopropüülbenseen | | |

01.003 | 31 | 127–91–3 | Pin-2(10)-een | 2903 | 2114 | 204–872–5 | 01.003 | beeta-pineen | 6,6-dimetüül-2-metüleenbi-tsüklo[3.1.1]heptaan | |

01.004 | 31 | 80–56–8 | Pin-2(3)-een | 2902 | 2113 | 201–291–9 | 01.004 | alfa-pineen | 2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-2-een | |

01.005 | 31 | 586–62–9 | Terpinoleen | 3046 | 2115 | 209–578–0 | 01.005 | p-menta-1,4(8)-dieen; 1-metüül-4-isopropülideen-1-tsüklohekseen; 1,4(8)-terpadieen; | p-menta-1,4(8)-dieen | |

01.006 | 31 | 99–83–2 | alfa-fellandreen | 2856 | 2117 | 202–792–5 | 01.006 | Fellandreen; 2-metüül-5-isopropüül-1,3-tsükloheksadieen; 4-isopropüül-1-metüül-1,5-tsükloheksadieen | p-menta-1,5-dieen | |

01.007 | 31 | 87–44–5 | beeta-karüofülleen | 2252 | 2118 | 201–746–1 | 01.007 | Karüofülleen; 2-metüleen-6,10,10-trimetüülbitsüklo-[7,2,0]-undets-5-een; | 4,11,11-trimetüül-8-metüleen-bitsüklo[7.2.0]undets-4(trans)-een | |

01.008 | 31 | 123–35–3 | Mürtseen | 2762 | 2197 | 204–622–5 | 01.008 | 7-metüül-3-metüleen-1,6-oktadieen; | 7-metüül-3-metüleenokta-1,6-dieen | |

01.009 | 31 | 79–92–5 | Kamfeen | 2229 | 2227 | 201–234–8 | 01.009 | 3,3-dimetüül-2-metüleennorkamfeen; 2,2-dimetüül-3-metüleennorbornaan; | | |

01.010 | 31 | 1195–32–0 | 1-isopropenüül-4-metüülbenseen | 3144 | 2260 | 214–795–9 | 01.010 | 4, alfa-dimetüülstereen; p-isoprepenüültolueen; 1-metüül-4-isopropenüül-1-benseen; 2-p-tolüülpropeen; | | |

01.011 | 31 | 644–08–6 | 4-metüül-1,1'-bifenüül | 3186 | 2292 | 211–409–0 | 01.011 | p-metüüldifenüül; p-metüülfenüülbenseen; Fenüül-p-tolüül; p-fenüültolueen; | | |

01.013 | 31 | 92–52–4 | Bifenüül | 3129 | 10978 | 202–163–5 | 01.013 | Difenüül; Fenüülbenseen; | | 4 |

01.014 | 31 | 90–12–0 | 1-metüülnaftaleen | 3193 | 11009 | 201–966–8 | 01.014 | alfa-metüülnaftaleen; | | |

01.015 | 31 | 100–42–5 | Vinüülbenseen | 3233 | 11022 | 202–851–5 | 01.015 | Stüreen; Vinüülbensool; Fenüületeen; Fenüületüleen; | | 2, 3 |

01.016 | 31 | 495–62–5 | 1,4(8), 12-bisabolatrieen | 3331 | 10979 | 207–805–8 | 01.016 | gamma-bisaboleen; gamma-bisaboleen; 1-metüül-4-(1,5-dimetüül-1,4-heksadienüül)- 1-tsüklohekseen; | 6-metüül-2-(4-metüültsükloheks-3-enülideen)hept-5-een | |

01.017 | 31 | 4630–07–3 | Valentseen | 3443 | 11030 | 225–047–6 | 01.017 | 1,2,3,5,6,7,8a-oktahüdro-1,8a-dimetüül-7-isopropenüülnaftaleen | 1,2-dimetüül-9-isopropüleenbitsüklo[4.4.0]dets-5-een | |

01.018 | 31 | 13877–91–3 | beeta-osimeen | 3539 | 11015 | 237–641–2 | 01.018 | trans-beeta-osimeen; 1,3,6-oktatrieen, 3,7-dimetüül-; | 3,7-dimetüülokta-1,3(trans), 6-trieen | |

01.019 | 31 | 99–86–5 | alfa-terpineen | 3558 | 11023 | 202–795–1 | 01.019 | 1-metüül-4-isopropüül-1,3-tsükloheksadieen; | p-menta-1,3-dieen | |

01.020 | 31 | 99–85–4 | gamma-terpineen | 3559 | 11025 | 202–794–6 | 01.020 | 1-metüül-4-isopropüül-1,4-tsükloheksadieen; Mosleen; Kritmeen; | p-menta-1,4-dieen | |

01.021 | 31 | 29350–73–0 | delta-kadineen | | 10982 | 249–580–9 | 01.021 | alfa-, beeta-, gamma-, epsilon, delta-kadieen; | 2,3,4,7,8,10-heksahüdro-1,6-dimetüül-4-isopropüülnaftaleen | |

01.022 | 31 | 469–61–4 | alfa-sedreen | | 10985 | 207–418–4 | 01.022 | | 2,6,6,8-tetrametüül-tritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undets-8-een | |

01.023 | 31 | 3691–12–1 | 1(5), 11-guajadieen | | 11003 | 201–860–1 | 01.023 | 1,4-dimetüül-7-isopropenüül-delta-9,10-oktahüdroasuleen; alfa-guajeen; | 2,8-dimetüül-5-isopropenüül-bitsüklo[5.3.0]dets-1(7)-een | |

01.024 | 31 | 5208–59–3 | beeta-bourboneen | | 11931 | | 01.024 | | 2-metüül-8-metüleen-5-isopropüül-tritsüklo[5.3.0.0(2.6)]dekaan | |

01.025 | 31 | 30640–46–1 | 2-metüül-1,3-tsükloheksadieen | | 11797 | 250–269–5 | 01.025 | Dihüdrotolueen-(1,3); | | |

01.026 | 31 | 88–84–6 | 1(5), 7(11)-guajadieen | | | 201–860–1 | 01.026 | beeta-guajeen; (1 S—cis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahüdro-7-isopropülideen-1,4-dimetüülasuleen | 2,8-dimetüül-5-isopropülideen-bitsüklo[5.3.0]dets-1(7)-een | |

01.027 | 31 | 17627–44–0 | Bisabola-1,8,12-trieen | | | 241–610–9 | 01.027 | alfa-bisaboleen | 6-metüül-2-(4-metüültsükloheks-3-enüül)hepta-2,5-dieen | |

01.028 | 31 | 495–61–4 | beeta-bisaboleen | | | | 01.028 | | | |

01.029 | 31 | 13466–78–9 | delta-3-kareen | 3821 | 10983 | 236–719–3 | 01.029 | 3-kareen; Isodipreen; delta-3-kareen Kar-3-een; 4,7,7-trimetüül-3-norkareen; 3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een | 3,7,7-trimetüülbitsüklo-[4.1.0]hept-3-een | |

01.030 | 31 | 13744–15–5 | beeta-kubebeen | | 10989 | | 01.030 | | 10-metüül-4-metüleen-7-isopropüül-tritsüklo[4.4.0.0(1.5)]dekaan | |

01.031 | 31 | 30364–38–6 | 1,2-dihüdro-1,1,6-trimetüülnaftaleen | | | 250–150–8 | 01.031 | Dehüdroioneen | | |

01.032 | 31 | 7681–88–1 | 2,3-dihüdrofarneseen | | | | 01.032 | | | |

01.033 | 31 | 590–73–8 | 2,2-dimetüülheksaan | | | 209–689–4 | 01.033 | | | |

01.034 | 31 | 589–43–5 | 2,4-dimetüülheksaan | | | 209–649–6 | 01.034 | | | |

01.035 | 31 | 673–84–7 | 2,6-dimetüülokta-2,4,6-trieen | | | 211–614–5 | 01.035 | Allo-osimeen; Allosimeen; | | |

01.036 | 31 | 101–81–5 | difenüülmetaan | | 11847 | 202–978–6 | 01.036 | Bensüülbenseen; Fenüülbensüül; 1,1'-metüleen-bis-benseen; | | |

01.037 | 31 | 112–41–4 | dodets-1-een | | 10992 | 203–968–4 | 01.037 | 1- dodetseen; Dodetsüleen; | | |

01.038 | 31 | 112–40–3 | dodekaan | | | 203–967–9 | 01.038 | n-dodekaan; | | |

01.039 | 31 | 20307–84–0 | delta-elemeen | | 10996 | | 01.039 | | 3-isopropenüül-1-isopropüül-4-metüül-4-vinüültsükloheks-1-een | |

01.040 | 31 | 502–61–4 | alfa-farneseen | 3839 | 10998 | 207–948–6 | 01.040 | 1,3,6,10-dodekatetraeen, 3,7,11-trimetüül(alfa-isomeer) | 3,7,11-trimetüüldodeka-1,3,6,10-tetraeen | 5 |

01.041 | 31 | 18794–84–8 | beeta-farneseen | 3839 | 10999 | 242–582–0 | 01.041 | 3,7,11-trimetüül-1,3,6,10-dodekatetraeen; 2,6,10-trimetüül-2,6,9,11-dodekatetreen | 7,11-dimetüül-3-metüleen-1,6,10-dodekatrieen | 5 |

01.042 | 31 | 23986–74–5 | germakra-1(10,4(14), 5-trieen | | | | 01.042 | Germakreen D | 3-isopropüül-6-metüül-10-metüleentsüklodeka-1,6-dieen | |

01.043 | 31 | 6753–98–6 | 3,7,10-humulatrieen | | 11004 | 229–816–7 | 01.043 | alfa-humuleen; alfa-karüofülleen | 1,5,5,8-tetrametüültsükloundeka-3,7,10-trieen | |

01.044 | 31 | 1135–66–6 | isolongifoleen | | | 214–494–2 | 01.044 | | 2,2,7,7-tetrametüültritsüklo-[6.2.1(1,8).0(1,6)]undets-5-een | |

01.045 | 31 | 5989–27–5 | d-limoneen | 2633 | 491 | 227–813–5 | 01.045 | | p-menta-1,8-dieen | |

01.046 | 31 | 5989–54–8 | l-limoneen | 2633 | 491 | 227–815–6 | 01.046 | Levo-Limoneen; | | 5 |

01.047 | 31 | 475–20–7 | Longifoleen | | | 207–491–2 | 01.047 | | Dekahüdro-4,8,8-trimetüül-9-metüleen-1,4-metaanasuleen | |

01.049 | 31 | 78–79–5 | p-metüülbuta-1,3-dieen | | | 201–143–3 | 01.049 | Isopreen; 2-metüül-1,3-butadieen; beeta-metüülbivinüül; Isopentadieen; Isopentadieen; | | |

01.050 | 31 | 589–34–4 | 3-metüülheksaan | | | 209–643–3 | 01.050 | | | |

01.051 | 31 | 91–57–6 | 2-metüülnaftaleen | | 11010 | 202–078–3 | 01.051 | beeta-metüül naftaleenid; beeta-metüülnaftaleen | | |

01.052 | 31 | 10208–80–7 | alfa-muuroleen | | 11011 | | 01.052 | | 2,8-dimetüleen-5-isopropüülbitsüklo[4.4.0]dekaan | |

01.053 | 31 | 91–20–3 | naftaleen | | 11014 | 202–049–5 | 01.053 | Nafteen; Champhor tar; | | |

01.054 | 31 | 629–62–9 | pentadekaan | | | 211–098–1 | 01.054 | n-pentadekaan; | | |

01.055 | 31 | 555–10–2 | Beeta-fellandreen | | 11017 | 209–081–9 | 01.055 | | p-menta-1(7), 2-dieen | |

01.056 | 31 | 512–61–8 | alfa-santaleen | | | | 01.056 | | 1,7-dimetüül-7-(4-metüül-3-pentenüül)tritsüklo[2.2.1.0 (2,6)]heptaan | |

01.057 | 31 | 629–59–4 | tetradekaan | | | 211–096–0 | 01.057 | n-tetradekaan | | |

01.058 | 31 | 475–03–6 | 1,2,3,4-tetrahüdro-1,1,6-trimetüülnaftaleen | | | 207–490–7 | 01.058 | Ioneen; 1,1,6-trimetüültetraliin; Frambileen | | |

01.059 | 31 | 3387–41–5 | 4(10)-tujeen | | 11018 | 222–212–4 | 01.059 | | 4-metüleen-1-isopropüülbitsüklo[3.1.0]heksaan | |

01.060 | 31 | 508–32–7 | 1,1,7-trimetüültritsüklo[2.2.1.0(2.6)]heptaan | | | 208–083–7 | 01.060 | Tritsükleen | | |

01.061 | 31 | 16356–11–9 | undeka-1,3,5-trieen | 3795 | | 240–416–1 | 01.061 | | | |

01.062 | 31 | 98–83–9 | (1-metüületenüül)benseen | | | 202–792–5 | 01.062 | 2-fenüülpropeen; beeta-fenüülpropeen; alfa-metüülstürool; Isopropüülfenüületüleen; Metüülstüreen; | | |

01.064 | 31 | 3338–55–4 | cis-3,7-dimetüül-1,3,6-oktatrieen | | | 222–081–3 | 01.064 | | | |

01.065 | 31 | 4221–98–1 | (R)- 5-(1-metüületüül)- 2-metüül-1,3-tsükloheksadieen | 2856 | 2117 | 224–167–6 | 01.065 | | | 5 |

01.066 | 31 | | 2-sedreen | | | | 01.066 | | 2,2,4,8-tetrametüültri-tsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-8(9)-een | |

01.067 | 31 | | 8(14)-sedreen | | | | 01.067 | beeta-sedreen | 2,2,4,8-tetrametüültritsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-4(14)-een | |

01.068 | 31 | 592–98–3 | 3-okteen | | | | 01.068 | | | |

01.069 | 31 | 38533–54–9 | 1,3,5,8-undekatetraeen | | | | 01.069 | | | |

02.001 | 02 | 78–83–1 | 2-metüülpropaan-1-ool | 2179 | 49 | 201–148–0 | 02.001 | Isobutanool; Isopropüülkarbinool | | |

02.002 | 01 | 71–23–8 | propaan-1-ool | 2928 | 50 | 200–746–9 | 02.002 | Propüülalkohol; | | |

02.003 | 02 | 123–51–3 | isopentanool | 2057 | 51 | 204–633–5 | 02.003 | Isoamüülalkohol; Isopentüülalkohol; Amüülisoalkohol; 3-metüül-1-butanool; Pentüülisoalkohol; Isobutüülkarbinool; | 3-metüülbutaan-1-ool | |

02.004 | 01 | 71–36–3 | butaan-1-ool | 2178 | 52 | 200–751–6 | 02.004 | Propüülkarbinool; Hüdroksübutaan; Butüüralkohol | | 4 |

02.005 | 01 | 111–27–3 | heksaan-1-ool | 2567 | 53 | 203–852–3 | 02.005 | Alkohol C-6; n-heksüülalkohol Kapronalkohol; Amüülkarbinool; n-heksanool | | |

02.006 | 01 | 111–87–5 | oktaan-1-ool | 2800 | 54 | 203–917–6 | 02.006 | Alkohol C-8; n-oktüülalkohol; Heptüülkarbinool; Kaprüülalkohol; Kaprüülalkohol; pri.-oktüülalkohol; | | |

02.007 | 01 | 143–08–8 | Nonaan-1-ool | 2789 | 55 | 205–583–7 | 02.007 | Alkohol C-9; Pelargoonalkohol; Nonalool; Oktüülkarbinool; Pelargoonalkohol; n-nonüülalkohol | | |

02.008 | 01 | 112–53–8 | dodekaan-1-ool | 2617 | 56 | 203–982–0 | 02.008 | Alkohol C-12; Laurüülalkohol; Laurialkohol; Dodetsüülalkohol 1-dodekanool; Undetsüülkarbinool; | | |

02.009 | 01 | 36653–82–4 | Dekaheksaan-1-ool | 2554 | 57 | 253–149–0 | 02.009 | tsetüülalkohol; alkohol C-16; n-heksadetsüülalkohol; Palmitüülalkohol; | | |

02.010 | 23 | 100–51–6 | bensüülalkohol | 2137 | 58 | 202–859–9 | 02.010 | alfa-hüdroksütolueen; fenüülkarbinool; fenüülmetanool; fenüülmetüülalkohol | | 1 |

02.011 | 04 | 106–22–9 | tsitronellool | 2309 | 59 | 203–375–0 | 02.011 | | 3,7-dimetüülokt-6-een-1-ool | |

02.012 | 03 | 106–24–1 | geraniool | 2507 | 60 | 203–377–1 | 02.012 | 2,6-dimetüül-2,6-oktadieen-8-ool; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-ool; | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dieen-1-ool | |

02.013 | 06 | 78–70–6 | linalool | 2635 | 61 | 201–134–4 | 02.013 | 2,6-dimetüül-oktadieen-2,7-ool-6 2,6-dimetüül-2,7-oktadieen-6-ool; Linalool; Likareool; Koriandrool | 3,7-dimetüülokta-1,6-dieen-3-ool | |

02.014 | 06 | 98–55–5 | alfa-terpineool | 3045 | 62 | 202–680–6 | 02.014 | alfa-terpineool; 1-metüül-4-isopropüül-1-tsüklohekseen-8-ool; alfa-terpilenool; Terpineol schlechthin | p-ment-8-een-3-ool | |

02.015 | 08 | 89–78–1 | mentool | 2665 | 63 | 201–939–0 | 02.015 | 2-isopropüül-5-metüültsükloheksanool; Heksahüdrotümool; 5-metüül-2-isopropüülheksahüdrofenool; 5-metüül-2-isopropüültsükloheksanool | cis(1,3)-trans(1,4)-mentaan-3-ool | 5 |

02.016 | 08 | 507–70–0 | borneool | 2157 | 64 | 208–080–0 | 02.016 | Kamfol; Baros; d-kamfanool; 2-hüdroksükamfaan; 2-kamfanool; Bornüülalkohol; Borneokamfor | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool | |

02.017 | 22 | 104–54–1 | tsinnamüülalkohol | 2294 | 65 | 203–212–3 | 02.017 | Kaneelalkohol; gamma-fenüülallüülalkohol; 3-fenüül-2-propeen-1-ool; 2-propeen-1-ool, - 3-fenüül; | 3-fenüülprop-2-enool | |

02.018 | 06 | 7212–44–4 | Nerolidool | 2772 | 67 | 230–597–5 | 02.018 | 3,7,11-trimetüül-1,6,10-dodekatrieen-3-ool; Peruviool; Dodekatrieen; Melaleukool; | 3,7,11-trimetüül-1,6(cis), 10-dodekatrieen-3-ool | 5 |

02.019 | 15 | 60–12–8 | 2-fenüületaan-1-ool | 2858 | 68 | 200–456–2 | 02.019 | fenetüülalkohol; beeta-fenetüülalkohol; 1-fenüül-2-etanool; 2-fenüületüülalkohol; Bensüülkarbinool | | |

02.020 | 03 | 2305–21–7 | heks-2-een-1-ool | 2562 | 69 | 218–972–1 | 02.020 | 2-heksenool; 3-propüülallüülalkohol | | |

02.021 | 01 | 111–70–6 | heptaan-1-ool | 2548 | 70 | 203–897–9 | 02.021 | heptüülalkohol; alkohol C-7; hüdroksüheptaan; enantüülalkohol; enantalkohol; pri.heptüülalkohol; heksüülkarbinool; hüdroksüheptaan | | |

02.022 | 05 | 123–96–6 | oktaan-2-ool | 2801 | 71 | 204–667–0 | 02.022 | oktüülalkohol sec.; metüülheksüülkarbinool; kaprüülalkohol sec.; heksüülmetüülkarbinool | | |

02.023 | 05 | 3391–86–4 | Okt-1-een-3-ool | 2805 | 72 | 222–226–0 | 02.023 | Amüülvinüülkarbinool; (amüülvinüülkarbinool); Matsutake alkohol; Matsuka alkohol; n-pentüülvinüülkarbinool | | |

02.024 | 01 | 112–30–1 | dekaan-1-ool | 2365 | 73 | 203–956–9 | 02.024 | alkohol C-10; n-detsüülalkohol; nonüülkarbinool; detsüülalkohol; kapriinalkohol; | | |

02.026 | 02 | 106–21–8 | 3,7-dimetüüloktaan-1-ool | 2391 | 75 | 203–374–5 | 02.026 | Tetrahüdrogeraniool; dihüdrotsitronellool | | |

02.027 | 04 | 141–25–3 | rodinool | 2980 | 76 | 205–473–9 | 02.027 | alfa-tsitronellool; 2,6-dimetüül-1-okteen-8-ool | 3,7-dimetüülokt-7-een-1-ool | |

02.028 | 06 | 78–69–3 | 3,7-dimetüüloktaan-3-ool | 3060 | 77 | 201–133–9 | 02.028 | Tetrahüdrolinalool; Tetrahüdrolinalool; 1-etüül-1,5-dimetüülheksanool | | |

02.029 | 03 | 4602–84–0 | 3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-ool | 2478 | 78 | 225–004–1 | 02.029 | farnesool; 2,6,10-trimetüül-2,6,10-dodekatrieen-12-ool | | |

02.030 | 22 | 101–85–9 | alfa-pentüültsinnamüülalkohol | 2065 | 79 | 202–982–8 | 02.030 | n-amüülkaneelalkohol; 2-amnüül-3-fenüül-2-propeen-1-ool; 2-bensülideenheptanool; | 2-pentüül-3-fenüülprop-2-enool | |

02.031 | 22 | 122–97–4 | 3-fenüülpropaan-1-ool | 2885 | 80 | 204–587–6 | 02.031 | Bensüületüülalkohol; hüdrotsinnamüülalkohol; fenüülpropüülalkohol; dihüdrotsinnamüülalkohol; | | |

02.033 | 21 | 93–54–9 | 1-fenüülpropaan-1-ool | 2884 | 82 | 202–256–0 | 02.033 | fenüületüülkarbinool; 1-fenüülpropüülalkohol; alfa-etüülbensüülalkohol; etüülfenüülkarbinool; | | |

02.034 | 21 | 705–73–7 | 1-fenüülpentaan-2-ool | 2953 | 83 | 211–887–0 | 02.034 | Alfa-propüülfenetüülalkohol; bensüülpropüülkarbinool; bensüülbutüülalkohol; bensüülpropüülkarbinool; n-propüülbensüülkarbinool | | |

02.035 | 06 | 100–86–7 | 2-metüül-1-fenüülpropaan-2-ool | 2393 | 84 | 202–896–0 | 02.035 | 2-bensüül-2-propanool; 2-hüdroksü-2-metüül-4-fenüülpropanoon; bensüüldimetüülkarbinool | | |

02.036 | 21 | 2344–70–9 | 4-fenüülbutaan-2-ool | 2879 | 85 | 219–055–9 | 02.036 | fenüületüülmetüülkarbinool; metüül-2-fenüületüülkarbinool; | | |

02.037 | 06 | 10415–87–9 | 3-metüül-1-fenüülpentaan-3-ool | 2883 | 86 | 233–889–0 | 02.037 | fenüületüülmetüületüülkarbinool; 3-metüül-1-fenüül-3-pentanool | | |

02.038 | 08 | 1632–73–1 | fenhüülalkohol | 2480 | 87 | 216–639–5 | 02.038 | 2-fenhanool; alfa-fenhool; 1,3,3-trimetüül-2-norbornanool; 1,3,3-trimetüülbitsüklo-2,2,1-heptaan-2-ool | 1,3,3-trimetüül-bitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool | |

02.039 | 23 | 536–60–7 | 4-isopropüülbensüülalkohol | 2933 | 88 | 208–640–4 | 02.039 | kuminool; p-tsümeen-7-ool; kuminüülalkohol; kumiinalkohol; p-tsümeen-7-ool; | | |

02.040 | 01 | 71–41–0 | pentaan-1-ool | 2056 | 514 | 200–752–1 | 02.040 | Amüülalkohol pentüülalkohol; n-butüülkarbinool | | |

02.041 | 06 | 75–85–4 | 2-metüülbutaan-2-ool | | 515 | 200–908–9 | 02.041 | t-amüülalkohol | | |

02.042 | 06 | 1197–01–9 | 2-(4-metüülfenüül)propaan-2-ool | 3242 | 530 | 214–817–7 | 02.042 | p-tsümeen-8-ool; p-alfa-alfa-trimetüülbensüülalkohol; 2-p-tolüül-2-propanool; 8-hüdroksü-p-tsümeen; dimetüül-p-tolüülkarbinool | | |

02.043 | 02 | 97–95–0 | 2-etüülbutaan-1-ool | | 543 | 202–621–4 | 02.043 | | | |

02.044 | 05 | 589–82–2 | heptaan-3-ool | 3547 | 544 | 209–661–1 | 02.044 | n-butüületüülkarbinool etüülbutüülkarbinool | | |

02.045 | 05 | 543–49–7 | heptaan-2-ool | 3288 | 554 | 208–844–3 | 02.045 | 2-hüdroksüheptaan; Amüülmetüülkarbinool; sec-heptüülalkohol; metüülamüülkarbinool | | |

02.046 | 05 | 589–55–9 | heptaan-4-ool | | 555 | 209–651–7 | 02.046 | | | |

02.047 | 09 | 107–74–4 | 3,7-dimetüüloktaan-1,7-diool | 2586 | 559 | 203–517–1 | 02.047 | hüdroksütsitronellool; 7-hüdroksü-3,7-dimetüüloktaan-1-ool; hüdroksüdihüdrotsitronellool | | |

02.049 | 03 | 7786–44–9 | nona-2,6-dieen-1-ool | 2780 | 589 | 232–097–2 | 02.049 | nonadienool; kannikeselehealkohol; | | |

02.050 | 03 | 20273–24–9 | pent-2-een-1-ool | | 665 | 2164157 | 02.050 | | | |

02.051 | 22 | 10521–91–2 | 5-fenüülpentaan-1-ool | 3618 | 674 | 234–064–8 | 02.051 | fenüülamüülalkohol | | |

02.052 | 06 | 75–65–0 | 2-metüülpropaan-2-ool | | 698 | 200–889–7 | 02.052 | 1,1-dimetüületanool; tert-butanool tert-butanool-1,1-dimetüületanool;tert-butanool | | |

02.053 | 22 | 3360–41–6 | 4-fenüülbutaan-1-ool | | 699 | 222–128–8 | 02.053 | | | |

02.054 | 06 | 80–53–5 | p-mentaan-1,8-diool | | 701 | 201–288–2 | 02.054 | terpiinhüdraat; 4-hüdroksü-alfa, alfa, 4-trimetüültsükloheksaanmetanool; dipenteenglükool | | |

02.055 | 02 | 3452–97–9 | 3,5,5-trimetüülheksaan-1-ool | 3324 | 702 | 222–376–7 | 02.055 | trimetüülheksüülalkohol; isononanool | | |

02.056 | 04 | 928–96–1 | heks-3(cis)-een-1-ool | 2563 | 750 | 213–192–8 | 02.056 | lehealkohol; beeta-gamma-heksenool; cis-3-heksenool; Blatteralkohol; heks-3-een-1-ool | | 5 |

02.057 | 01 | 112–42–5 | undekaan-1-ool | 3097 | 751 | 203–970–5 | 02.057 | alkohol C-11, undetsüül; undetsüülalkohol; detsüülkarbinool; 1-hendekanool | | |

02.058 | 03 | 106–25–2 | nerool | 2770 | 2018 | 203–378–7 | 02.058 | nerolool; neraniool; nerosool; cis-3,7-dimetüül-2,6, oktadieen-1-ool; allerool; cis-2,6-dimetüül-2,6-oktadieen-8-ool; nerodool; neraniool | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadieen-1-ool | |

02.059 | 08 | 124–76–5 | isoborneool | 2158 | 2020 | 204–712–4 | 02.059 | isokamfool; bomeool(iso); (iso)-kamfol; isobornüülalkohol; (ekso)-2-kamfanool; (ekso)- 2-bornanool; bornaan-2-ool | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool | |

02.060 | 07 | 536–59–4 | p-menta-1,8-dieen-7-ool | 2664 | 2024 | 208–639–9 | 02.060 | Perilla-alkohol; Perillüülalkohol; 1-hüdroksümetüül-4-isopropenüül-1-tsüklohekseen; dihüdrokumiinalkohol | | |

02.061 | 08 | 619–01–2 | dihüdrokarveool | 2379 | 2025 | 210–575–1 | 02.061 | 8-p-menteen-2-ool; 6-metüül-3-isopropenüültsükloheksanool | p-ment-8-een-2-ool | |

02.062 | 08 | 99–48–9 | karveool | 2247 | 2027 | 202–757–4 | 02.062 | p-ment-6,8-dieen-2-ool; 1-metüül-4-isopropenüül-6-tsüklohekseen-2-ool | p-menta-1,8-dieen-2-ool | |

02.063 | 08 | 2216–52–6 | d-neomentool | 2666 | 2028 | 218–691–4 | 02.063 | 2-propüül-iso-5-metüültsükloheksanool; 2-isopropüül-5-metüültsükloheksaanol | 2-isopropüül-5-metüültsükloheksanool[1S-1alfa, 2alfa, 5beeta)]– | |

02.064 | 21 | 98–85–1 | 1-fenüületaan-1-ool | 2685 | 2030 | 202–707–1 | 02.064 | alfa-metüülbensüülalkohol; metüülfenüülkarbinool; metüülfenüülkarbinool; Stürallüülalkohol; 1-fenüül-1-hüdroksüetaan; | | |

02.065 | 21 | 7779-78.4 | 4-metüül-1-fenüülpentaan-2-ool | 2208 | 2031 | 231–939–6 | 02.065 | bensüülisobutüülkarbinool; alfa-isobutüülfenetüülalkohol; 2-metüülpropüülbensüülkarbinool; 4-metüül-1-fenüül-2-pentanool | | |

02.066 | 21 | 17488–65–2 | 4-fenüülbut-3-een-2-ool | 2880 | 2032 | 241–501–6 | 02.066 | metüülstürüülkarbinool; alfa-metüültsinnamüülalkohol | | |

02.067 | 05 | 89–79–2 | isopulegool | 2962 | 2033 | 201–940–6 | 02.067 | 1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-3-ool; p — ment-8(9)-een-3-ool | p-ment-8-een-3-ool | |

02.068 | 03 | 107–18–6 | prop-2-een-1-ool | | 2136 | 203–470–7 | 02.068 | Allüülalkohol 2-propeen-1-ool; 1-propenool-3; vinüülkarbinool | | |

02.070 | 08 | 108–93–0 | tsükloheksanool | | 2138 | 203–630–6 | 02.070 | Heksaliin; Heksahüdrofenool; hüdroksütsükloheksaan; | | |

02.071 | 08 | 499–69–4 | p-mentaan-2-ool | 3562 | 2228 | 207–885–4 | 02.071 | Heksahüdrokarvakrool; 3-isopropüül-6-metüültsükloheksanool; karvomentool 1-metüül-4-isopropüül-2-tsükloheksanool | | 5 |

02.072 | 06 | 562–74–3 | 4-terpinenool | 2248 | 2229 | 209–235–5 | 02.072 | 4-karvomentenool; 1-metüül-4-isopropüültsükloheks-1-een-4-ool; 1-p-menteen-4-ool; origanool; 1-metüül-4-isopropüül | p-ment-1-een-4-ool | |

02.073 | 22 | 1123–85–9 | 2-fenüülpropaan-1-ool | 2732 | 2257 | 214–379–7 | 02.073 | Hüdrotroopne alkohol; hüdratropüülalkohol; 2-fenüülpropüülalkohol; | | |

02.074 | 04 | 6126–50–7 | Heks-4-een-1-ool | 3430 | 2295 | | 02.074 | | | |

02.075 | 08 | 18675–34–8 | neo-dihüdrokarveool | | 2296 | | 02.075 | | p-ment-8-een-2-ool | |

02.076 | 02 | 137–32–6 | 2-metüülbutaan-1-ool | | 2346 | 205–289–9 | 02.076 | | | |

02.077 | 05 | 584–02–1 | pentaan-3-ool | | 2349 | 209–526–7 | 02.077 | Dietüülkarbinool | | |

02.078 | 01 | 64–17–5 | Etanool | 2419 | 11891 | 200–578–6 | 02.078 | Metüülkarbinool; Punctilious (USI); absoluutne alkohol; veevaba alkohol; veetustatud alkohol; etüülhüdraat; etüülhüdroksiid | | 1 |

02.079 | 05 | 67–63–0 | isopropanool | 2929 | | 200–661–7 | 02.079 | Isopropüülalkohol; Propaan-2-ool; isopropanool; dimetüülkarbinool; Propüülisoalkohol; Propanool(iso); Petrool; sec-propüülalkohol; | | 1 |

02.080 | 21 | 536–50–5 | 1-(p-tolüül)etaan-1-ool | 3139 | 10197 | 208–637–8 | 02.080 | p-alfa-dimetüülbensüülalkohol; p-tolüülmetüülkarbinool; 1-p-tolüül-1-etanool; 4-tolueen; p-tolüülmetüülkarbinool | 1-(4-metüülfenüül)etaan-1-ool | |

02.081 | 05 | 108–82–7 | 2,6-dimetüülheptaan-4-ool | 3140 | 11719 | 203–619–6 | 02.081 | di-isobutüülkarbinool; diisobutüülkarbinool, | | |

02.082 | 02 | 104–76–7 | 2-etüülheksaan-1-ool | 3151 | 11763 | 203–234–3 | 02.082 | 2-etüülheksüülalkohol | | |

02.083 | 08 | 491–04–3 | p-ment-1-een-3-ool | 3179 | 10248 | 207–725–3 | 02.083 | piperitool | | |

02.085 | 08 | 546–79–2 | Sabineenhüdraat | 3239 | 10309 | 208–911–7 | 02.085 | Sabineenhüdraat; 4-tujanool | 1-isopropüül-4-metüülbitsüklo[3.1.0]heksaan-4-ool | |

02.086 | 05 | 1653–30–1 | undekaan-2-ool | 3246 | 11826 | 216–722–6 | 02.086 | sec-undetsüülalkohol; metüülnonüülkarbinool | | |

02.087 | 05 | 628–99–9 | nonaan-2-ool | 3315 | 11803 | 211–065–1 | 02.087 | Metüül-n-heptüülkarbinool; sec-n-nonanool; metüülheptüülkarbinool | | |

02.088 | 05 | 6032–29–7 | pentaan-2-ool | 3316 | 11696 | 227–907–6 | 02.088 | sec-amüülalkohol; alfa-metüülbutanool; metüül-n-propüülkarbinool; metüül-n-propüülkarbinool; propüülmetüülkarbinool; | | |

02.089 | 05 | 623–37–0 | heksaan-3-ool | 3351 | 11775 | 210–790–0 | 02.089 | Etüülpropüülkarbinool | | |

02.090 | 03 | 31502–14–4 | Non-2(trans)-een-1-ool | 3379 | 10292 | 250–662–1 | 02.090 | | | 5 |

02.091 | 07 | 515–00–4 | mürtenool | 3439 | 10285 | 208–193–5 | 02.091 | 6,6-dimetüül-2-oksometüülbitsüklo[1,3,3]-hept-2-een; 10-hüdroksü-2-pineen; 2-pineen-10-ool | 2-hüdroksümetüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-2-een | |

02.092 | 08 | 57069–86–0 | dehüdrodihüdroionool | 3446 | 10195 | | 02.092 | alfa, 2,6,6-tetrametüül-1,3-tsükloheksadieen-1-propanool; | 4-(2,6,6-trimetüül-1,3-tsükloheksadienüül)-butaan-2-ool | |

02.093 | 04 | 35854–86–5 | Non-6-een-1-ool | 3465 | 10294 | 252–764–1 | 02.093 | Cis-6-nonenool | | 5 |

02.094 | 04 | 20125–84–2 | okt-3-een-1-ool | 3467 | 10296 | 243–533–6 | 02.094 | Cis-3-oktenool | | 5 |

02.095 | 06 | 18368–91–7 | 2-etüülfenhool | 3491 | 10208 | 242–243–7 | 02.095 | 2-etüül-1,3,3-trimetüül-2-norbornanool | 2-etüül-1,3,3-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool | |

02.096 | 06 | 586–82–3 | 1-terpinenool | 3563 | 10252 | 209–585–9 | 02.096 | 4-isopropüül-1-metüül-3-tsüklohekseen-1-ool; 1-metüül-4-isopropüül-3-tsüklohekseen-1-ool; p-menteen-1-ool, p-3-metenool-1 | p-ment-3-een-1-ool | |

02.097 | 06 | 1 38–87–4 | beeta-terpineool | 3564 | 10254 | 205–342–6 | 02.097 | 1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-1-ool 4-isopropenüül-1-metüül-1-tsükloheksanool; | p-ment-8(10)-een-1-ool | |

02.098 | 05 | 589–98–0 | oktaan-3-ool | 3581 | 11715 | 209–667–4 | 02.098 | etüül-n-amüülkarbinool; amüületüülkarbinool; d-n-oktanool; amüületüülkarbinool; | | |

02.099 | 05 | 616–25–1 | pent-1-een-3-ool | 3584 | 11717 | 210–472–1 | 02.099 | B-pentenool; vinüületüülkarbinool; etüülvinüülkarbinool | | |

02.100 | 08 | 5947–36–4 | pinokarveool | 3587 | 10303 | 227–705–8 | 02.100 | 2(10)-pineen-3-ool; 6,6-dimetüül-3-hüdroksü-2-metüleenbitsüklo[3.1.1]-heptaan; 2(10)-pinenool-3 | 3-hüdroksü-6,6-dimetüül-2-metüleen-bitsüklo[3.1.1]heptaan | |

02.101 | 08 | 473–67–6 | pin-2-een-4-ool | 3594 | 10304 | 207–470–8 | 02.101 | Verbenool; 4-hüdroksü-2,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een; d-verbenool; 2-pinenool-4 | 4,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-3-een-2-oon | |

02.102 | 05 | 76649–14–4 | okt-3-een-2-ool | 3602 | | 278–508–9 | 02.102 | Trans-3-okteen-2-ool | | |

02.103 | 05 | 1565–81–7 | dekaan-3-ool | 3605 | 10194 | | 02.103 | heptüületüülkarbinool; etüülheptüülkarbinool | | |

02.104 | 05 | 4798–44–1 | heks-1-een-3-ool | 3608 | 10220 | 225–355–0 | 02.104 | 1-vinüülbutaan-1-ool; vinüülpropüülkarbinool; propüülvinüülkarbinool | | |

02.105 | 08 | 25312–34–9 | 4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)but-3-een-2-ool | 3624 | | 246–815–7 | 02.105 | alfa-ionool; | | |

02.106 | 08 | 22029–76–1 | 4-(2,2,6-trimetüül-1-tsükloheksenüül)but-3-een-2-ool | 3625 | | 244–735–7 | 02.106 | beeta-ionool; | | |

02.107 | 08 | 3293–47–8 | dihüdro-beeta-ionool | 3627 | | 221–957–2 | 02.107 | beeta-dihüdroionool | 4-(2,2,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)-butaan-2-ool | |

02.108 | 06 | 103–05–9 | 2-metüül-4-fenüülbutaan-2-ool | 3629 | 10281 | 203–074–4 | 02.108 | Fenüületüüldimetüülkarbinool; 1,1-dimetüül-3-fenüül-1-propanool; dimetüülfenüületüülkarbinool | | |

02.109 | 03 | 556–82–1 | 3-metüülbut-3-een-2-ool | 3647 | 11795 | 209–141–4 | 02.109 | prenool | | |

02.110 | 04 | 36806–46–9 | 2,6-dimetüülhept-6-een-1-ool | 3663 | | 253–223–2 | 02.110 | | | |

02.111 | 05 | 598–75–4 | 3-metüülbutaan-2-ool | 3703 | | 209–950–2 | 02.111 | metüülisopropüülkarbinool; isopropüülmetüülkarbinool | | |

02.112 | 03 | 41453–56–9 | non-2(cis)-een-1-ool | 3720 | 10292 | 255–376–0 | 02.112 | z-2-noneen-1-ool | | 5 |

02.113 | 04 | 64275–73–6 | Okt-5(cis)-een-1-ool | 3722 | | 264–764–9 | 02.113 | z-5-okteen-1-ool | | |

02.114 | 07 | 1901–38–8 | 2-(2,2,3-trimetüültsüklopent-3-enüül)etaan-1-ool | 3741 | | 217–600–5 | 02.114 | alfa-kampoleenlalkohol; 2-(2,3,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül)etanool; | | |

02.115 | 02 | 589–35–5 | 3-metüülpentaan-1-ool | 3762 | 10275 | 209–644–9 | 02.115 | 2-etüül-4-butanool | | |

02.118 | 06 | 472–97–9 | beeta-karüofülleenalkohol | | 10188 | 207–458–2 | 02.118 | Karüolaan-1-ool; Isokarüfülleen | 4,4,8-trimetüültritsüklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ool | |

02.119 | 07 | 28231–03–0 | sedrenool | | 10189 | 248–917–7 | 02.119 | | 2,6,6-trimetüültritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undets-8-een-8-üülmetanool | |

02.120 | 06 | 77–53–2 | sedrool | | 10190 | 201–035–6 | 02.120 | Seedripuu õli alkoholid; oktahüdro-3,6,8,8-tetrametüül-1H-3a, 7-metanoasuleen-6-ool; 8beetaH-sedraan-8-ool | 2,6,6,8-tetrametüül-tritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ool | |

02.121 | 05 | 78–92–2 | butaan-2-ool | | 11735 | 201–158–5 | 02.121 | 2-hüdroksübutaan; butüleenhüdraat; Metüületüülkarbinool; sec-butüülalkohol | | 1, 4 |

02.122 | 07 | 3269–90–7 | p-menta-1,8(10)-dieen-9-ool | | 10239 | 221–889–3 | 02.122 | p-menta-1,8-dieen-10-ool | | |

02.123 | 06 | 115–18–4 | 2-metüülbut-3-een-2-ool | | 11794 | 204–068–4 | 02.123 | | | |

02.124 | 05 | 1 569–60–4 | 6-metüülhept-5-een-2-ool | | 10264 | 216–377–1 | 02.124 | | | |

02.125 | 04 | 112–43–6 | undets-10-een-1-ool | | 10319 | 203–971–0 | 02.125 | undetseen-1-ool; alkohol C-11; undetsüleenalkohol | | |

02.126 | 01 | 112–72–1 | tetradekaan-1-ool | | 10314 | 204–000–3 | 02.126 | müristalkohol; müristüülalkohol; alkohol C-14; | | |

02.128 | 23 | 105–13–5 | p — anisüülalkohol | 2099 | 66 | 203–273–6 | 02.128 | aniisialkohol; aniisalkohol | 4-metoksübensüülalkohol | |

02.129 | 06 | 515–69–5 | bisabola-1,12-dieen-8-ool | | 10178 | 208–205–9 | 02.129 | Alfa-bisabolool | 6-metüül-2-(4-metüültsükloheks-3-enüül)hept-5-een-2-ool | |

02.130 | 03 | 6117–91–5 | but-3-een-2-ool | | 11737 | 228–086–7 | 02.130 | | | |

02.131 | 05 | 598–32–3 | but-3-een-2-ool | | | 209–929–8 | 02.131 | | | |

02.132 | 09 | 107–88–0 | butaan-1,3-diool | | | 203–529–7 | 02.132 | 1,3-butüleenglükool | | |

02.133 | 10 | 513–85–9 | butaan-2,3-diool | | 10181 | 208–173–6 | 02.133 | 2,3-butüleenglükool; dimetüületüleenglükool | | |

02.134 | 07 | 4442–79–9 | 2-tsükloheksületaan-1-ool | | | 224–672–1 | 02.134 | | | |

02.135 | 08 | 96–41–3 | tsüklopentanool | | 10193 | 202–504–8 | 02.135 | Tsüklopentüülalkohol | | |

02.136 | 05 | 51100–54–0 | Dets-1-een-3-ool | 3824 | | 256–967–6 | 02.136 | | | |

02.137 | 03 | 22104–80–9 | Dets-2-een-1-ool | | 11750 | 244–784–4 | 02.137 | | | |

02.138 | 04 | 13019–22–2 | Dets-9-een-1-ool | | | 235–878–6 | 02.138 | omega-detsenool; detsüleenalkohol | | |

02.139 | 03 | 18409–21–7 | deka-2,4-dieen-1-ool | 3911 | 11748 | 242–291–9 | 02.139 | | | 5 |

02.140 | 06 | 2270–57–7 | 1,2-dihüdrolinalool | | | | 02.140 | | 3,7-dimetüülokt-6-een-3-ool | |

02.141 | 07 | 128–50–7 | 2-(6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-üül)etaan-1-ool | 3938 | | 204–890–3 | 02.141 | nopool; 6,6-dimetüül-2-norpineen-2-etanool; 2-hüdroksüetüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3,1,1]-hept-2-een | | |

02.142 | 05 | 464–07–3 | 3,3-dimetüülbutaan-2-ool | | | 207–347–9 | 02.142 | pinakolüülalkohol; 3,3-dimetüül-2-butanool; tert-butüülmetüülkarbinool | | |

02.143 | 10 | 76–09–5 | 2,3-dimetüülbutaan-2,3-diool | | | 200–933–5 | 02.143 | pinakool; pinakoon; 2,3-dimetüül-2,3-butaandiool | | |

02.144 | 06 | 18479–58–8 | 2,6-dimetüülokt-7-een-2-ool | | | 242–362–4 | 02.144 | dihüdromürtsenool; dihüdromürtsenaat; mürtsetool; dimürtsetaal; | | |

02.145 | 05 | 29414–56–0 | 2,6-dimetüülokta-1,5,7-trieen-3-ool | | | 249–613–7 | 02.145 | notrienool | | |

02.146 | 06 | 29957–43–5 | 3,7-dimetüülokta-1,5,7-trieen-3-ool | 3830 | 10202 | 249–975–6 | 02.146 | | | 5 |

02.147 | 06 | 151–19–9 | 3,6-dimetüüloktaan-3-ool | | | 205–787–6 | 02.147 | | | |

02.148 | 05 | 10203–28–8 | dodekan-2-ool | | 11760 | 233–500–4 | 02.148 | | | |

02.149 | 06 | 639–99–6 | elemool | | 10205 | 211–360–5 | 02.149 | | 2-(4-metüül-3-isopropüleen-4-vinüültsükloheksüül)propaan-2-ool | |

02.150 | 06 | 1113–21–9 | geranüüllinalool | | | 214–201–8 | 02.150 | | 3,7,11,15-tetrametüülheksadeka-1,6,10,14-tetraeen-3-ool | |

02.151 | 03 | 33467–76–4 | hept-2-een-1-ool | | 11773 | 251–534–8 | 02.151 | | | 5 |

02.152 | 04 | 10606–47–0 | Hept-3-een-1-ool | | 10219 | | 02.152 | | | |

02.153 | 03 | 33467–79–7 | hepta-2,4-dieen-1-ool | | | 251–535–3 | 02.153 | | | |

02.154 | 01 | 1454–85–9 | heptadekan-1-ool | | | | 02.154 | | | |

02.155 | 05 | 4938–52–7 | 1-hepteen-3-ool | | 10218 | 225–579–9 | 02.155 | | | |

02.156 | 03 | 928–94–9 | heks-2(cis)-een-1-ool | 3924 | 69 | 213–190–7 | 02.156 | 2-heksenool | | 5 |

02.157 | 03 | 2305–21–7 | heks-2(trans)-een-1-ool | 2562 | 69 | 213–191–2 | 02.157 | 2-heksenool | | |

02.158 | 04 | 928–97–2 | heks-3(trans)-een-1-ool | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.158 | lehealkohol; beeta-gamma-heksenool; | | 5 |

02.159 | 04 | 544–12–7 | Heks-3-een-1-ool | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.159 | lehealkohol; beeta-gamma-heksenool; cis- 3-heksenool | | 5 |

02.160 | 04 | 928–91–6 | heks-4(cis)-een-1-ool | | | 213–187–0 | 02.160 | | | |

02.161 | 04 | 928–92–7 | heks-4(trans)-een-1-ool | | | 213–188–6 | 02.161 | | | |

02.162 | 03 | 111–28–4 | Heksa-2,4-dieen-1-ool | 3922 | | 203–853–9 | 02.162 | Sorbalkohol; 1-hüdroksü-2,4-heksadieen; sorbüülalkohol | | |

02.163 | 05 | 626–93–7 | heksaan-2-ool | | 11774 | 210–971–4 | 02.163 | | | |

02.164 | 23 | 530–56–3 | 4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensüülalkohol | | | 208–485–2 | 02.164 | süringiinalkohol | | |

02.165 | 23 | 623–05–2 | 4-hüdroksübensüülalkohol | | | 210–768–0 | 02.165 | 4-hüdroksübenseenmetanool | | |

02.166 | 15 | 501–94–0 | 2-(4-hüdroksüfenüül)etaan-1-ool | | 10226 | 207–930–8 | 02.166 | 4-hüdroksüfenetüülalkohol; 4-hüdroksübenseenetanool | | |

02.167 | 08 | 18675–35–9 | isodihüdrokarveool | | | | 02.167 | | iso-p-ment-8-een-2-ool | |

02.168 | 06 | 505–32–8 | Isofütool | | 10233 | 208–008–8 | 02.168 | | 3,7,11,15-tetrametüülheksadets-1-een-3-ool | |

02.169 | 08 | 4621–04–9 | 4-isopropüültsükloheksaan-1-ool | | | 225–035–0 | 02.169 | | | |

02.170 | 04 | 498–16–8 | lavandulool | | | | 02.170 | 2-isopropenüül-5-metüül-4-hekseen-1-ool | 5-metüül-2-(1-metüleenetüül)heks-4-een-1-ool | |

02.171 | 06 | 498–81–7 | p-mentaan-8-ool | | | 207–871–8 | 02.171 | Dihüdro-alfa-terpineool; p — mentaan-8-ool;1-metüül-4-isopropüültsükloheksaan-8-ool | | |

02.173 | 22 | 5406–18–8 | 3-(4-metoksüfenüül)propaan-1-oon | | | 226–463–0 | 02.173 | | | |

02.174 | 03 | 4675–87–0 | 2-metüülbut-2-een-1-ool | | 10258 | 225–127–0 | 02.174 | | | |

02.175 | 04 | 4516–90–9 | 2-metüülbut-3-een-1-ool | | 10259 | | 02.175 | | | |

02.176 | 04 | 763–32–6 | 3-metüülbut-3-een-1-ool | | 10260 | 212–110–8 | 02.176 | | | |

02.177 | 05 | 617–29–8 | 2-metüülheksaan-3-oon | | 10266 | 210–508–6 | 02.177 | | | |

02.178 | 02 | 818–81–5 | 2-metüüloktaan-1-ool | | | 212–457–5 | 02.178 | | | |

02.179 | 02 | 105–30–6 | 2-metüülpentaan-1-ool | | 10273 | 203–285–1 | 02.179 | | | |

02.180 | 02 | 626–89–1 | 4-metüülpentaan-1-ool | | 10278 | 210–969–3 | 02.180 | Isoheksanool; | | |

02.181 | 06 | 590–36–3 | 2-metüülpentaan-2-ool | | 10274 | 209–681–0 | 02.181 | 2-metüül-2-pentanool; | | |

02.182 | 05 | 565–60–6 | 3-metüülpentaan-2-ool | | 10276 | 209–281–6 | 02.182 | | | |

02.183 | 05 | 108–11–2 | 4-metüülpentaan-2-ool | | 10279 | 203–551–7 | 02.183 | Metüülamüülalkohol; sec-heksüülalkohol; metüülisobutüülkarbinool; | | |

02.184 | 06 | 77–74–7 | 3-metüülpentaan-3-ool | | 10277 | 201–053–4 | 02.184 | | | |

02.185 | 06 | 543–39–5 | mürtsenool | | | 208–843–8 | 02.185 | | 7-metüül-3-metüleenokt-1-een-7-ool | |

02.186 | 07 | 514–99–8 | mürtanool | | | 208–191–4 | 02.186 | | 2-hüdroksümetüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3.1.1]heptaan | |

02.187 | 05 | 21964–44–3 | Non-1-een-3-ool | | 10291 | 244–686–1 | 02.187 | n-heksüülvinüülkarbinool; | | |

02.188 | 03 | 62488–56–6 | nona-2,4-dieen-1-ool | 3951 | 11802 | 263–571–7 | 02.188 | | | |

02.189 | 04 | 76649–25–7 | nona-3,6-dieen-1-ool | 3885 | 10289 | 278–518–3 | 02.189 | | | 5 |

02.190 | 05 | 624–51–1 | nonaan-3-ool | | 10290 | 210–850–6 | 02.190 | heksüületüülkarbinool; 3-nonanool; Etüül-n-heksüülkarbinool; | | |

02.191 | 06 | 5986–38–9 | osimenool | | | 227–806–7 | 02.191 | | 2,6-dimetüülokta-5,7-dieen-2-ool | |

02.192 | 03 | 22104–78–5 | okt-2-een-1-ool | 3887 | 11804 | | 02.192 | | | 5 |

02.193 | 05 | 4798–61–2 | okt-2-een-4-oon | 3888 | | 225–357–1 | 02.193 | 2-okteen-4-ool | | 5 |

02.194 | 05 | 83861–74–9 | okta-1,5-dieen-3-ool | | | | 02.194 | | | |

02.195 | 04 | 70664–96–9 | okta-3,5-dieen-1-ool | | | | 02.195 | | | |

02.196 | 01 | 112–92–5 | oktadekaan-1-ool | | | 204–017–6 | 02.196 | stearüülalkohol; oktadekanool; oktadetsüülalkohol; n-oktadekanool; | | |

02.197 | 06 | 41199–19–3 | 1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahüdro-2,5,5-trimetüülnaftaleen-2-ool | | 10173 | 255–256–8 | 02.197 | Ambrinool; 2,5,5-trimetüül-2-hüdroksüoktaliin | | |

02.198 | 09 | 23433–05–8 | oktaan-1,3-diool | | | | 02.198 | 1,3-oktaandiool | | |

02.199 | 03 | 5986–55–0 | patšulool | | | 227–807–2 | 02.199 | patšulialkohol | oktahüdro-4,8a, 9,9-tetrametüül-1,6-mataannaftaleen-1(2H)-ool | 5 |

02.201 | 04 | 821–09–0 | pent-4-een-1-ool | | | 212–473–2 | 02.201 | 4-penteen-1-ool | | |

02.202 | 01 | 629–76–5 | pentadekaan-1-ool | | | 211–107–9 | 02.202 | | | |

02.203 | 06 | 617–94–7 | 2-fenüülpropaan-2-ool | | 11704 | 210–539–5 | 02.203 | Dimetüülfenüülkarbinool; fenüülisopropanool; fenüüldimetüülkarbinool; benseenmetanool; | | |

02.204 | 03 | 150–86–7 | fütool | | 10302 | 205–776–6 | 02.204 | | 3,7,11,15-tetrametüülheksadets-2-een-1-ool | |

02.205 | 23 | 495–76–1 | piperonüülalkohol | | 10306 | 207–808–4 | 02.205 | Helioalkohol; 1,3-bensodioksool-5-metanool; | 3,4-metüleendioksübensüülalkohol | |

02.206 | 06 | 515–03–7 | sklareool | | 10311 | 208–194–0 | 02.206 | Labd-14-een-8,13-diool | 4,6,10,10-tetrametüül-5-(3,3-dimetüül-pent-4-enüül)-bitsüklo[4.4.0]dekan-4-ool | |

02.207 | 08 | 21653–20–3 | tujüülalkohol | | | 244–504–0 | 02.207 | | 1-isopropüül-4-metüülbitsüklo[3.1.0]heksaan-3-ool | 5 |

02.209 | 08 | 116–02–9 | 3,3,5-trimetüültsükloheksaan-1-ool | 3962 | | 204–122–7 | 02.209 | Tsüklonool; Homomentool; | | |

02.210 | 03 | 37617–03–1 | Undets-2-een-1-ool | | | 253–569–4 | 02.210 | | | |

02.211 | 05 | 56722–23–7 | undeka-1,5-dieen-3-ool | | | | 02.211 | | | |

02.213 | 23 | 498–00–0 | vanillüülalkohol | 3737 | 690 | 207–852–4 | 02.213 | | 4-hüdroksü-3-metoksübensüülalkohol | |

02.214 | 08 | 89–88–3 | vetiverool | | 10321 | 201–949–5 | 02.214 | vetivenool; vetivool | 2-hüdroksümetüül-6-metüül-9-(1-metüleen-etüül)-bitsüklo[5.3.0]dekaan ja 2-hüdroksümetüülisoprop-5-enüül-tritsüklo[6.2.1.0(3.7)]undekaan | |

02.215 | 06 | 552–02–3 | viridiflorool | | 10322 | 209–003–3 | 02.215 | | 2,6,6,9-tetrametüültritsüklo[6.3.0.0(5.7)]undekaan-2-ool | |

02.216 | 07 | 77–42–9 | 12-beeta-santaleen-14-ool | 3006 | 74 | 201–027–2 | 02.216 | beeta-santalool | | 4, 5 |

02.217 | 07 | 115–71–9 | 12-alfa-santaleen-14-ool | 3006 | 74 | 204–102–8 | 02.217 | alfa-santalool | | 4, 5 |

02.218 | 08 | 1490–04–6 | DL-mentool | 2665 | 63 | 216–074–4 | 02.218 | | | 5 |

02.219 | 06 | 13254–34–7 | 2,6-dimetüül-2-heptanool | | | 236–244–1 | 02.219 | | | |

02.220 | 08 | 20752–34–5 | neo-mentool | 2666 | 2028 | | 02.220 | | | 5 |

02.222 | 04 | 39161–19–8 | 3-pentenool-1 | | 10298 | | 02.222 | | | |

02.224 | 30 | 87061–04–9 | 3-(1-mentoksü)propaan-1,2-diool | 3784 | | 289–296–2 | 02.224 | | | |

02.225 | 09 | 111–45–5 | 2-(2-propenüüloksü)etanool | | | 203–871–7 | 02.225 | Etüleenglükoolmonoallüüleeter | | |

02.226 | 06 | 142–50–7 | [S-(cis)]- 3,7,11-trimetüül-1,6,10-dodekatrieen-3-ool | | 67 | 205–540–2 | 02.226 | | | 5 |

02.228 | 04 | 6812–78–8 | (S)- 3,7-dimetüül-7-okteen-1-ool | 2980 | 76 | 229–887–4 | 02.228 | | | 5 |

02.229 | 04 | 7540–51–4 | (-)- 3,7-dimetüül-6-okteen-1-ool | 2309 | 59 | 231–415–7 | 02.229 | | | 5 |

02.230 | 06 | 8000–41–7 | terpineool | | | 232–268–1 | 02.230 | Terpeenalkohol | | 5 |

02.231 | 03 | 28069–72–9 | tr-2, cis-6-nonadieen-1-ool | 2780 | 589 | 248–816–8 | 02.231 | | | 5 |

02.232 | 06 | 40716–66–3 | trans-3,7,11-trimetüüldodeka-1,6,10-trieen-3-ool | | | 255–053–4 | 02.232 | (E)-nerolidool | | |

02.234 | 04 | 10340–23–5 | 3-noneen-1-ool | | 10293 | | 02.234 | | | 5 |

02.237 | 06 | 19700–21–1 | geosmiin | | 10216 | 243–239–8 | 02.237 | Dekahüdronaftaleen | 2,6-dimetüülbitsüklo[4.4.0]dekaan-1-ool | |

02.238 | 08 | | 2-sedreen-15-ool | | | | 02.238 | | 8-metoksü-2,2,4-trimetüültri-tsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-8(9)-een | |

02.241 | 08 | 2102–59–2 | (1R-cis)- 2-metüül-5-(1-metüületenüül)- 2-tsüklohekseen-1 | | | 218–270–5 | 02.241 | | | 5 |

02.242 | 09 | 111–76–2 | 2-butoksüetaan-1-ool | | 10182 | 203–905–0 | 02.242 | etüleenglükoolmonobutüüleeter | | |

03.001 | 16 | 470–82–6 | 1,8-tsineool | 2465 | 182 | 207–431–5 | 03.001 | eukalüptool; 1,8-oksido-p-mentaan; 1,3,3-trimetüül-2-oksabitsüklo[2.2.2]oktaan; | 1,8-epoksü-p-mentaan | |

03.003 | 26 | 539–30–0 | bensüületüüleeter | 2144 | 521 | 208–714–6 | 03.003 | etüülbensüüleeter | | |

03.004 | 26 | 103–50–4 | dibensüüleeter | 2371 | 11856 | 203–118–2 | 03.004 | bensüüleeter; bensüüloksiid | | |

03.005 | 16 | 2679–87–0 | 2-butüületüüleeter | 3131 | 10911 | 220–234–9 | 03.005 | Eeter, sec-butüületüül; etüül sec-butüüleeter; | | |

03.006 | 26 | 3558–60–9 | 2-metoksüetüülbenseen | 3198 | 11812 | 222–619–7 | 03.006 | Metüülfenetüüleeter; fenetüülmetüüleeter; fenüületüülmetüüleeter | | |

03.007 | 16 | 470–67–7 | 1,4-tsineool | 3658 | 11225 | 207–428–9 | 03.007 | | 1,4-epoksü-p-mentaan | |

03.008 | 16 | 57709–95–2 | 2-atsetoksü-1,8-tsineool | | | | 03.008 | | 2-atseetoksü-1,8-epoksü-p — mentaan | |

03.010 | 26 | 588–67–0 | bensüülbutüüleeter | 2139 | 520 | 209–626–0 | 03.010 | | | |

03.011 | 26 | 538–86–3 | bensüülmetüüleeter | | 10910 | 208–705–7 | 03.011 | | | |

03.012 | 26 | 54852–64–1 | bensüüloktüüleeter | | | | 03.012 | | | |

03.015 | 16 | 40267–72–9 | etüülgeranüüleeter | | | 254–867–7 | 03.015 | geranüületüüleeter | 1-etoksü-3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dieen | |

03.016 | 16 | 4747–07–3 | heksüülmetüüleeter | | | 225–263–0 | 03.016 | | | |

03,018 | 16 | 1634–04–4 | 2-metoksü-2-metüülpropaan | | | 216–653–1 | 03.018 | Metüültertsiaarbutüüleeter; metüül t-butüül eeter | | |

03.019 | 16 | 22094–00–4 | prenüületüüleeter | 3777 | | | 03.019 | etüül-3-metüülbut-2-enüüleeter | 1-etoksü-3-metüülbut-2-een | |

03.020 | 16 | 14576–08–0 | alfa-terpinüülmetüüleeter | | | 238–620–0 | 03.020 | 4-(1-metoksü-1-metüületüül)- 1-metüültsüklohekseen; | p-ment-1-een-8-üül-metüüleeter | |

04.002 | 25 | 94–86–0 | 6-etoksüprop-3-enüülfenool | 2922 | 170 | 202–370–0 | 04.002 | 1-etoksü-2-hüdroksü-4-propenüülbenseen; 5-propenüülguaetool 3-propenüül-6-etoksüfenool; hüdroksümetüülanetool; | | |

04.003 | 18 | 97–53–0 | eugenool | 2467 | 171 | 202–589–1 | 04.003 | 4-allüülguajakool; 2-metoksü-4-prop-2-enüülfenool; 1-hüdroksü-2-metoksü-4-allüülbenseen; 1-hüdroksü-2-metoksü-4-propenüülbenseen | 4-allüül-2-metoksüfenool | |

04.004 | 17 | 97–54–1 | isoeugenool | 2468 | 172 | 202–590–7 | 04.004 | 4-propenüülguajakool; 2-metoksü-4-propenüülfenool 1-hüdroksü-2-metoksü-4-propeen-1-üülbenseen | 2-metoksü-4-(prop-1-enüül)fenool | |

04.005 | 25 | 90–05–1 | 2-metoksüfenool | 2532 | 173 | 201–964–7 | 04.005 | guajakool; o-metüülkatehhool; 1-hüdroksü-2-metoksübenseen; o-metoksüfenool; 1-oksü-2-metoksübenseen | | |

04.006 | 25 | 89–83–8 | tümool | 3066 | 174 | 201–944–8 | 04.006 | 1-metüül-3-hüdroksü-4-isopropüülbenseen; 3-hüdroksü-p-tsümeen; alfa-tsümofenool | 2-isopropüül-5-metüülfenool | |

04.007 | 25 | 93–51–6 | 2-metoksü-4-metüülfenool | 2671 | 175 | 202–252–9 | 04.007 | 4-metüülguajakool 1-hüdroksü-2-metoksü-4-metüülbenseen; 3-metoksü-4-hüdroksütolueen; kreosool | | |

04.008 | 25 | 2785–89–9 | 4-etüülguajakool | 2436 | 176 | 220–500–4 | 04.008 | 1-hüdroksü-2-metoksü-4-etüülbenseen; 2-metoksü-2-etüülfenool; homokreosool | 4-etüül-2-metoksüfenool | |

04.009 | 25 | 7786–61–0 | 2-metoksü-4-vinüülfenool | 2675 | 177 | 232–101–2 | 04.009 | Vinüülguajakool; 4-hüdroksü-3-metoksüstüreen; p-vinüülkatehhool-O-metüüleeter; p-vinüülguajakool | | |

04.010 | 30 | 4180–23–8 | 1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseen | 2086 | 183 | 224–052–0 | 04.010 | trans-anetool; isoestragool; 1-metoksü-4-propenüülbenseen; 1-propeen, 1-(4-metoksüfenüül; 4-metoksü-1-propenüülbenseen; aniisikamper | | 5 |

04.013 | 26 | 93–16–3 | 1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül)benseen | 2476 | 186 | 202–224–6 | 04.013 | Metüülisoeugenool; 1,2-dimetoksü-4-propenüülbenseen; 4-propenüülveratrool; 1,2-dimetoksü-4-propeen | | |

04.014 | 26 | 578–58–5 | 1-metoksü-2-metüülbenseen | 2680 | 187 | 209–426–3 | 04.014 | o-metüülanisool; o-kresüülmetüüleeter; 2-metoksütolueen; o-metoksütolueen; metüül-o-tolüüleeter | | |

04.015 | 26 | 104–93–8 | 1-metoksü-4-metüülbenseen | 2681 | 188 | 203–253–7 | 04.01 5 | p-metüülanisool o-metüül-p-kresool; 4-metoksütolueen; Metüül-p-tolüüleeter; p-kresüülmetüüleeter; p-metoksütolueen | | |

04.016 | 26 | 151–10–0 | 1,3-dimetoksübenseen | 2385 | 189 | 205–783–4 | 04.016 | m-dimetoksübenseen; resortsinooldimetüüleeter; dimetüülresortsinool | | |

04.017 | 30 | 7784–67–0 | 1-butoksü-2-metoksü-4-(prop-1-enüül)benseen | 2472 | 190 | 232–072–6 | 04.017 | Etüülisoeugenüüleeter; 1-etoksü-2-metoksü-4-benseen; 2-etoksü-5-propeüülanisool; etüülisoeugenool | | |

04.018 | 26 | 120–11–6 | bensüülisoeugenüüleeter | 3698 | 522 | 204–370–6 | 04.018 | Bensüülisoeugenool; isoeugenüülbensüüleeter; Bensüül-2-metoksü-4-propenüülfenüüleeter; 1-bensüüloksü-2-metrioksü-4-propenüülbenseen | bensüül-2-metoksü-4-prop-1-enüülfenüüleeter | |

04.019 | 25 | 95–87–4 | 2,5-dimetüülfenool | 3595 | 537 | 202–461–5 | 04.019 | 1-hüdroksü-2,5-dimetüülbenseen; | | |

04.020 | 25 | 108–68–9 | 3,5-dimetüülfenool | | 538 | 203–606–5 | 04.020 | | | |

04.021 | 25 | 620–17–7 | 3-etüülfenool | | 549 | 210–627–3 | 04.021 | | | |

04.022 | 25 | 123–07–9 | 4-etüülfenool | 3156 | 550 | 204–598–6 | 04.022 | 4-hüdroksüetüülbenseen | | |

04.026 | 25 | 108–39–4 | 3-metüülfenool | 3530 | 617 | 203–577–9 | 04.026 | m-kresool; 1-hüdroksü-3-metüülbenseen; 1-metüül-3-hüdroksübenseen; m-metüülfenool | | |

04.027 | 25 | 95–48–7 | 2-metüülfenool | 3480 | 618 | 202–423–8 | 04.027 | o-kresool 1-hüdroksü-2-metüülbenseen; 2-hüdroksü-1-metüülbenseen; o-kresüülhape; o-hüdroksütolueen; o-metüülfenool | | |

04.028 | 25 | 106–44–5 | 4-metüülfenool | 2337 | 619 | 203–398–6 | 04.028 | p-kresool 4-hüdroksütolueen; 1-metüül-4-hüdroksübenseen; 1-hüdroksü-4-metüülbenseen; p-kresool; p-kresüülhape | | |

04.029 | 25 | 120–80–9 | Benseen-1,2-diool | | 680 | 204–427–5 | 04.029 | katehhool | | |

04.031 | 25 | 499–75–2 | karvakrool | 2245 | 2055 | 207–889–6 | 04.031 | 2-p — tsümenool; 2-hüdroksü-p-tsümenool; 2-tsüklohekseen-1-oon, 6-metüül-3-(1-metüületüül)-; 2-hüdroksü-p-tsümeen; 2-metüül-5-isopropüülfenool; | 5-isopropüül-2-metüülfenool | |

04.032 | 26 | 100–66–3 | anisool | 2097 | 2056 | 202–876–1 | 04.032 | metüülfenüüleeter; fenüülmetüüleeter | metoksübenseen | |

04.033 | 26 | 93–18–5 | beeta-naftüületüüleeter | 2768 | 2058 | 202–226–7 | 04.033 | 2-etoksünaftaleen; etüül-2-naftüüleeter etüül-beeta-naftüüleeter; neroliin; neroliin II | | |

04.034 | 26 | 150–78–7 | 1,4-dimetoksübenseen | 2386 | 2059 | 205–771–9 | 04.034 | p-dimetoksübenseen; hüdrokinoondimetüüleeter; dimetüülhüdrokinoon; dimetüülhüdrokinoon; 4-metoksüfenüülmetüüleeter | | |

04.035 | 26 | 101–84–8 | difenüüleeter | 3667 | 2201 | 202–981–2 | 04.035 | difenüüloksiid; fenüüleeter | | |

04.036 | 25 | 91–10–1 | 2,6-dimetoksüfenool | 3137 | 2233 | 202–041–1 | 04.036 | 2-hüdroksü-1,3-dimetoksübenseen; pürogallooldimetüüleeter; süringool | | |

04.037 | 25 | 622–62–8 | 4-etoksüfenool | 3695 | 2258 | 210–748–1 | 04.037 | hüdrokinoonmonoetüüleeter; 1-etoksü-4-hüdroksübenseen; p-etoksüfenool | | |

04.038 | 26 | 4732–13–2 | karvakrüületüüleeter | 2246 | 11840 | 225–238–4 | 04.038 | 2-etoksü-p-tsümeen; etüülkarvakrüüleeter | 2-etoksü-4-isopropüül-1-metüülbenseen | |

04.039 | 26 | 104–45–0 | 1-metoksü-4-propüülbenseen | 2930 | 11835 | 203–203–4 | 04.039 | p-propüülanisool; dihüdroanetool; p-n-propüülanisool; 4-propüülmetoksübenseen | | |

04.040 | 30 | 6380–23–0 | 1-dimetoksü-4-vinüülbenseen | 3138 | 11228 | 228–962–9 | 04.040 | 3,4-dimetoksüstüreen | | |

04.041 | 25 | 108–95–2 | fenool | 3223 | 11811 | 203–632–7 | 04.041 | Karbolhape; hüdroksübenseen; bensenool; fenüülhüdroksiid | | |

04.042 | 25 | 576–26–1 | 2,6-dimetüülfenool | 3249 | 11261 | 209–400–1 | 04.042 | 2,6-ksülenool; 2-hüdroksü-1,3-dimetüülbenseen; | | |

04.043 | 26 | 1076–56–8 | 1-isopropüül-2-metoksü-4-metüülbenseen | 3436 | 11245 | 214–063–9 | 04.043 | Tümoolmetüüleeter; 3-metoksü-p-tsümeen; 3-metoksü-para-tsümeen; tümoolmetüüleeter | | |

04.044 | 25 | 88–69–7 | 2-isopropüülfenool | 3461 | 11234 | 201–852–8 | 04.044 | Fenool, 2-(1-metüületüül)-, 1-hüdroksü-1-isopropüülbenseen; o-kumenool; o-isopropüülfenool | | |

04.045 | 25 | 20920–83–6 | 2-(etoksümetüül)fenool | 3485 | 11905 | | 04.045 | | | |

04.046 | 25 | 644–35–9 | 2-propüülfenool | 3522 | 11908 | 211–415–3 | 04.046 | 1-(2-hüdroksüfenüül)propaan | | |

04.047 | 25 | 108–46–3 | Benseen-1,3-diool | 3589 | 11250 | 203–585–2 | 04.047 | Resortsinool; 1,3-dihüdroksübenseen; m-dihüdroksübenseen | | |

04.048 | 25 | 95–65–8 | 3,4-dimetüülfenool | 3596 | 11262 | 202–439–5 | 04.048 | 3,4-ksülenool; 1-hüdroksü-3,4-dimetüülbenseen; | | |

04.049 | 25 | 2785–87–7 | 2-metoksü-4-propüülfenool | 3598 | | 220–499–0 | 04.049 | 4-propüül-orto-metoksüfenool; 4-propüülguajakool; 5-propüül-orto-hüdroksüanisool; Dihüdroeugenool | | |

04.050 | 25 | 645–56–7 | 4-propüülfenool | 3649 | | 211–446–2 | 04.050 | | | |

04.051 | 18 | 6627–88–9 | 4-allüül-2,6-dimetoksüfenool | 3655 | 11214 | 229–600–2 | 04.051 | Fenool, 2,6-dimetoksü-4-(2-propenüül)-; 4-allüülsüringool; 4-metoksüeugenool | | |

04.052 | 25 | 14059–92–8 | 4-etüül-2,6-dimetoksüfenool | 3671 | 11231 | | 04.052 | 4-etüülsüringool; | | |

04.053 | 25 | 6638–05–7 | 4-metüül-2,6-dimetoksüfenool | 3704 | | 229–641–6 | 04.053 | 4-metüülsüringool; 2,6-dimetoksü-p-kresool; | | |

04.054 | 26 | 2173–57–1 | isobutüül-beeta-naftüüleeter | 3719 | 11886 | 218–529–2 | 04.054 | 2-isobutoksünaftaleen; fragarool | 2-metüülpropüül-beeta-naftüüleeter | |

04.055 | 17 | 20675–95–0 | 2,6-dimetoksü-4-prop-1-enüülfenool | 3728 | | | 04.055 | 4-propenüülsüringool; 6-metoksüisoeugenool; | | |

04.056 | 25 | 6766–82–1 | 2,6-dimetoksü-4-propüülfenool | 3729 | | | 04.056 | 4-propüülsüringool; | | |

04.057 | 25 | 2628–17–3 | 4-vinüülfenool | 3739 | 11257 | 220–103–6 | 04.057 | 4-etenüülfenool; 4-hüdroksüstüreen; | | |

04.058 | 18 | 501–92–8 | 4-allüülfenool | | 11218 | 207–929–2 | 04.058 | p-allüülfenool | | |

04.059 | 26 | 6379–73–3 | karvakrüülmetüüleeter | | 11224 | 228–959–2 | 04.059 | 5-isopropüül-2-metüülmetoksübenseen | 4-isopropüül-2-metoksü-1-metüülbenseen | |

04.060 | 26 | 494–99–5 | 1,2-dimetoksü-4-metüülbenseen | | | 207–796–0 | 04.060 | homoveratrool; 3,4-dimetoksütolueen; | | |

04.061 | 25 | 28343–22–8 | 2,6-dimetoksü-4-vinüülfenool | | 11229 | | 04.061 | | | |

04.062 | 26 | 91–16–7 | 1,2-dimetoksübenseen | 3799 | 10320 | 202–045–3 | 04.062 | veratrool; o-dimetoksübenseen | | |

04.063 | 26 | 6738–23–4 | 1,3-dimetüül-4-metoksübenseen | 3828 | | 229–794–9 | 04.063 | 2,4-dimetüül-1-metoksübenseen | | |

04.064 | 25 | 98–54–4 | 4-(1,1-dimetüületüül)fenool | 3918 | | 202–679–0 | 04.064 | 4-tert-butüülfenool; 1-hüdroksü-4-tert butüülbenseen; Ucar butylphenol; | | |

04.065 | 25 | 526–75–0 | 2,3-dimetüülfenool | | 11258 | 208–395–3 | 04.065 | 2,3-ksülenool; 1-hüdroksü-2,3-dimetüülbenseen; | | |

04.066 | 25 | 105–67–9 | 2,4-dimetüülfenool | | 11259 | 203–321–6 | 04.066 | 2,4-ksülenool 1-hüdroksü-2,4-dimetüülbenseen; 4,6-dimetüülfenool; | | |

04.067 | 26 | 17600–72–5 | 1-etoksü-2-metoksübenseen | | | 241–571–8 | 04.067 | etüülguajakool | | |

04.068 | 26 | 5076–72–2 | 1-etoksü-4-metoksübenseen | | | 225–786–4 | 04.068 | Anisüületüüleeter | | |

04.069 | 26 | 1515–95–3 | 1-etüül-4-metoksübenseen | | | | 04.069 | 4-etüülanisool | | |

04.070 | 25 | 90–00–6 | 2-etüülfenool | | 11232 | 201–958–4 | 04.070 | Florool; 1-etüül-2-hüdroksübenseen | | |

04.071 | 17 | 115422–59–8 | isoeugenüülbutüüleeter | | 11857 | | 04.071 | | 1-butoksü-2-metoksü-4-(prop-1-enüül)benseen | |

04.072 | 25 | 618–45–1 | 3-isopropüülfenool | | | 210–551–0 | 04.072 | | | |

04.073 | 25 | 99–89–8 | 4-isopropüülfenool | | | 202–798–8 | 04.073 | | | |

04.074 | 26 | 93–04–9 | 2-metoksünaftaleen | | | 202–213–6 | 04.074 | Yara-yara; beeta-naftüülmetüüleeter | | |

04.075 | 26 | 2216–69–5 | 1-metoksünaftaleen | | | 218–696–1 | 04.075 | | | |

04.076 | 25 | 150–19–6 | 3-metoksüfenool | | | 205–754–6 | 04.076 | m-hüdroanisool | | |

04.077 | 25 | 150–76–5 | 4-metoksüfenool | | 11241 | 205–769–8 | 04.077 | p-hüdroanisool; Hüdrokinoonmonometüüleeter | | |

04.078 | 25 | 88–60–8 | 5-metüül-2-(tert-butüül)fenool | | | 201–842–3 | 04.078 | 6-tert-butüül-m-kresool | 5-metüül-2-(1,1-dimetüületüül)fenool | |

04.079 | 26 | 1515–81–7 | metüül-4-metoksübensüüleeter | | | 216–161–7 | 04.079 | | | |

04.080 | 25 | 533–31–3 | 3,4-metüleendioksüfenool | | | 208–561–5 | 04.080 | | | |

04.081 | 25 | 1195–09–1 | 5-metüülguajakool | | 11243 | 214–791–7 | 04.081 | 1-hüdroksü-2-metoksü-5-metüülbenseen | 2-metoksü-5-metüülfenool | |

04.083 | 25 | 123–31–9 | Kinool | | 11249 | 204–617–8 | 04.083 | hüdrokinoon; 1,4-benseendiool; para-hüdroksüfenool; | 1,4-dihüdroksübenseen | |

04.084 | 26 | 634–36–6 | 1,2,3-trimetoksübenseen | | | 211–207–2 | 04.084 | | | |

04.085 | 25 | 2416–94–6 | 2,3,6-trimetüülfenool | 3963 | | 219–330–3 | 04.085 | 3-hüdropseudokumeen | | |

04.088 | 30 | 104–46–1 | 1-metoksü-4-(1-propenüül)benseen | 2086 | 183 | 203–205–5 | 04.088 | Anetool; p-propüülanisool; isoestragool; p-propüülfenüülmetüüleeter; propenüülanisool | | 5 |

04.091 | 25 | 57726–26–8 | Etüül-4-hüdroksübensüüleeter | | | 260–918–4 | 04.091 | | | |

04.092 | 25 | 5355–17–9 | 4-hüdroksübensüülmetüüleeter | | | 226–334–9 | 04.092 | | | |

04.093 | 23 | 82654–98–6 | butüülvanillüüleeter | 3796 | | | 04.093 | 4-(butoksümetüül)- 2-metoksüfenool | butüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter | |

04.094 | 25 | 13184–86–6 | etüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter | 3815 | | 236–136–4 | 04.094 | | etüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter | |

05.001 | 01 | 75–07–0 | atseetaldehüüd | 2003 | 89 | 200–836–8 | 05.001 | Etanaal; Acetic aldehyde | | |

05.002 | 01 | 123–38–6 | propanaal | 2923 | 90 | 204–623–0 | 05.002 | Propioonaldehüüd; propüülaldehüüd; metüülatseetaldehüüd; propaan-1-aal; aldehüüd c-3 | | |

05.003 | 01 | 123–72–8 | butanaal | 2219 | 91 | 204–646–6 | 05.003 | n-butüüraldehüüd; butüülaldehüüd; butüüraldehüüd; n-butanaal; butaan-1-aal; n-butüülaldehüüd | | |

05.004 | 02 | 78–84–2 | 2-metüülpropanaal | 2220 | 92 | 201–149–6 | 05.004 | isobutanaal; isobutüüraldehüüd; butüüraldehüüd(iso); butüülisoaldehüüd; isobutüüraldehüüd; isobutüülaldehüüd; butuüürisoaldehüüd | | |

05.005 | 01 | 110–62–3 | pentanaal | 3098 | 93 | 203–784–4 | 05.005 | Palderjanaldehüüd; n-palderjanaldehüüd; amüülaldehüüd; palderjanaldehüüd; valeraal; pentaan-1-ool; aldehüüd c-5 | | |

05.006 | 02 | 590–86–3 | 3-metüülbutanaal | 2692 | 94 | 209–691–5 | 05.006 | Isopalderjanaldehüüd; 3-metüülbutüülaldehüüd; isoamüülaldehüüd; amüülisoaldehüüd; isovaleeraldehüüd; isopalderjanaldehüüd; isovaleraal | | |

05.007 | 02 | 97–96–1 | 2-etüülbutanaal | 2426 | 95 | 202–623–5 | 05.007 | 2-etüülbutüüraldehüüd; dietüülatseetaldehüüd | | |

05.008 | 01 | 66–25–1 | heksanaal | 2557 | 96 | 200–624–5 | 05.008 | Aldehüüd C-6; heksaldehüüd; Hexoic aldehyde; kapronaldehüüd; kaproaldehüüd; n-heksaldehüüd | | |

05.009 | 01 | 124–13–0 | oktanaal | 2797 | 97 | 204–683–8 | 05.009 | Aldehüüd C-8; oktüülaldehüüd; kaprüülaldehüüd; kaprüülaldehüüd; oktüülaldehüüd; n-oktüülaldehüüd | | |

05.010 | 01 | 112–31–2 | dekanaal | 2362 | 98 | 203–957–4 | 05.010 | Aldehüüd C-10; detsüülaldehüüd; kapraldehüüd; kapriinaldehüüd; n-detsüülaldehüüd | | |

05.011 | 01 | 112–54–9 | dodekanaal | 2615 | 99 | 203–983–6 | 05.011 | aldehüüd C-12; lauraldehüüd; laurüülaldehüüd; n-dodetsüülaldehüüd; duodetsüülaldehüüd; lauraldehüüd; dodekaan-1-aal | | |

05.012 | 09 | 107–75–5 | 3,7-dimetüül-7-hüdroksüoktanaal | 2583 | 100 | 203–518–7 | 05.012 | Hüdroksütsitronellaal; 7-hüdroksü-3,7-dimetüüloktaan-1-aal; lauriin; tsitronellaalhüdraat | | |

05.013 | 23 | 100–52–7 | bensaldehüüd | 2127 | 101 | 202–860–4 | 05.013 | Benseenmetülaal; benseenkarbonaal; bensoealdehüüd; benseenkarboksaldehüüd | | |

05.014 | 22 | 104–55–2 | kaneelaldehüüd | 2286 | 102 | 203–213–9 | 05.014 | Kaneelaldehüüd; fenüülakroleiin; tsinnamaal; 3-fenüülpropenaal; 3-fenüül-2-propeen-1-aal; β-fenuülakroleiin | 3-fenüülprop-2-enaal | |

05.015 | 23 | 123–11–5 | 4-metoksübensaldehüüd | 2670 | 103 | 204–602–6 | 05.015 | p-aniisaldehüüd; aubepiin; aniisialdehüüd; aubepiin vedelal kujul | | |

05.016 | 23 | 120–57–0 | piperonaal | 2911 | 104 | 204–409–7 | 05.016 | Heliotropiin; piperonüülaldehüüd; diometüleenprotokatehhaldehüüd; | 3,4-metüleendioksübensaldehüüd | |

05.017 | 23 | 120–14–9 | veratraldehüüd | 3109 | 106 | 204–373–2 | 05.017 | o-metüülvanilliin; p-veraataldehüüd; dimetüüleeterprotokatehhaldehüüd; 3,4-dimetoksübenseenkarbonaal; | 3,4-dimetoksübensaldehüüd | |

05.018 | 23 | 121–33–5 | vanilliin | 3107 | 107 | 204–465–2 | 05.018 | Metüülprotokatehhaldehüüd; Protokatehhaldehüüd-3-metüüleeter; vanilliinaldehüüd; metüülprotokatehhaldehüüd; | 4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd | |

05.019 | 23 | 121–32–4 | etüülvanilliin | 2464 | 108 | 204–464–7 | 05.019 | Burbonaal; etüülprotaal; 3-etoksüprotokatehhaldehüüd | 3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd | |

05.020 | 03 | 5392–40–5 | tsitraal | 2303 | 109 | 226–394–6 | 05.020 | Lemaroom; geraniaal; 3,7-dimetüül-2,6-oktadienaal; neraal | 3,7-dimetüülokta-2,6-dienaal | |

05.021 | 04 | 106–23–0 | tsitronellaal | 2307 | 110 | 203–376–6 | 05.021 | 3,7-dimetüül-6-oktenaal; rodinaal | 3,7-dimetüülokt-6-enaal | |

05.022 | 23 | 122–03–2 | 4-isopropüülbensaldehüüd | 2341 | 111 | 204–516–9 | 05.022 | Kumiinaldehüüd; p-isopropüülbensaldehüüd; köömnealdehüüd; kuminaal; kumaldehüüd; p-propüülisobensaldehüüd | | |

05.023 | 02 | 7779–07–9 | 2,6-dimetüüloktanaal | 2390 | 112 | 215–328–1 | 05.023 | Isodetsüülaldehüüd; detsüülaldehüüd(iso) | | |

05.024 | 02 | 7786–29–0 | 2-metüüloktanaal | 2727 | 113 | 232–093–0 | 05.024 | Metüülheksüülatseetaldehüüd; metüülheksüülatseetaldehüüd | | |

05.025 | 01 | 124–19–6 | nonanaal | 2782 | 114 | 204–688–5 | 05.025 | Pelargoonaldehüüd; aldehüüd C-9; pelargoonaldehüüd; pelargoonaldehüüd; nonaanaldehüüd | | |

05.026 | 23 | 529–20–4 | o-tolualdehüüd | 3068 | 115 | 208–452–2 | 05.026 | | 2-metüülbensaldehüüd | 5 |

05.027 | 23 | 1334–78–7 | tolualdehüüd | 3068 | 115 | 215–615–1 | 05.027 | Tolualdehüüd (2,3,4-segu) | 2–3- ja 4-metüülbensaldehüüd | |

05.028 | 23 | 620–23–5 | m-tolualdehüüd | 3068 | 115 | 210–632–0 | 05.028 | | 3-metüülbensaldehüüd | 5 |

05.029 | 23 | 104–87–0 | p-tolualdehüüd | 3068 | 115 | 203–246–9 | 05.029 | | 4-metüülbensaldehüüd | 5 |

05.030 | 15 | 122–78–1 | Fenüülatseetaldehüüd | 2874 | 116 | 204–574–5 | 05.030 | alfa-tolualdehüüd; alfa-tolualdehüüd; hüatsintiin; fenüülhappe aldehüüd; bensükarboksüaldehüüd;1-okso-2-fenüületaan | | |

05.031 | 01 | 111–71–7 | heptanaal | 2540 | 117 | 203–898–4 | 05.031 | Aldehüüd C-7; n-heptaldehüüd; heptüülaldehüüd; heptaldehüüd; enantaldehüüd; enantaal; aldehüüd heptaan-1-alk-7; | | |

05.032 | 01 | 124–25–4 | tetradekanaal | 2763 | 118 | 204–692–7 | 05.032 | Müristaldehüüd; aldehüüd C-14; müristiinaldehüüd; tetradetsüülaldehüüd; aldehüüd c-14 (müristik); tetradekaan-1-aal | | |

05.033 | 03 | 10031–88–6 | 2-etüülhept-2-enaal | 2438 | 120 | | 05.033 | 2-etüül-3-butüülakroleiin | | |

05.034 | 01 | 112–44–7 | undekanaal | 3092 | 121 | 203–972–6 | 05.034 | Undekaanaldehüüd; undetsüülaldehüüd; hendekanaal; aldehüüd c-11 undetsüül; n-undetsüülaldehüüd; undekaan-1-aal | | |

05.035 | 04 | 112–45–8 | undets-10-enaal | 3095 | 122 | 203–973–1 | 05.035 | Undetsüleenaldehüüd (isomeeride segu); undetsenaal; Seesmine-11-aldehüüd; aldehüüd C-11; | | |

05.036 | 04 | 143–14–6 | undets-9-enaal | 3094 | 123 | 205–586–3 | 05.036 | Undetsüleenaldehüüd; hendetseen-9-aal; aldehüüd c-11 undetsüleen; 9-undetsüleenaldehüüd | | |

05.037 | 03 | 4826–62–4 | 2-dodetsenaal | 2402 | 124 | 225–402–5 | 05.037 | 3-nonüülakroleiin; dodets-2-enaal | | |

05.038 | 22 | 93–53–8 | 2-fenüülpropanaal | 2886 | 126 | 202–255–5 | 05.038 | 2-fenüülpropioonaldehüüd, hüdratroopaldehüüd; alfa-metüültolualdehüüd; alfa-metüülfenüülatseetaldehüüd; alfa-fenüülpropioonaldehüüd; | | |

05.039 | 22 | 7492–44–6 | alfa-butüülkaneelaldehüüd | 2191 | 127 | 231–320–0 | 05.039 | 2-bensülideenheksanaal; butüülkaneelaldehüüd; alfa-butüül-beeta-fenüülakroleiin | 2-butüül-3-fenüülprop-2-enaal | |

05.040 | 22 | 122–40–7 | alfa-pentüülkaneelaldehüüd | 2061 | 128 | 204–541–5 | 05.040 | Alfa-amüülkaneelaldehüüd amüülkaneelaldehüüd; Alfa-amüül-beeta-fenüülakroleiin; 2-bensülideenheptanaal; alfa-pentüülkaneelaldehüüd | 2-pentüül-3-fenüülprop-2-enaal | |

05.041 | 22 | 101–86–0 | Alfa-heksüülkaneelaldehüüd | 2569 | 129 | 202–983–3 | 05.041 | 2-bensülideenoktanaal; alfa-n-heksüülkaneelaldehüüd; alfa-n-heksüül-beeta-fenüülakroleiin | 2-bensülideenoktanaal | |

05.042 | 15 | 104–09–6 | p-tolüülatseetaldehüüd | 3071 | 130 | 203–173–2 | 05.042 | | 4-metüülfenüülatseetaldehüüd | |

05.043 | 22 | 99–72–9 | 2-(p-tolüül)propioonaldehüüd | 3078 | 131 | 202–782–0 | 05.043 | p-metüül- alfa-metüülfenüülatseetaldehüüd; p-metüülhüdratroopaldehüüd | 2-(4-metüülfenüül)propanaal | |

05.044 | 15 | 4395–92–0 | p-isopropüülfenüülatseetaldehüüd | 2954 | 132 | 224–522–5 | 05.044 | Kumüülatseetaldehüüd; 2-(p-isopropüülfenüül)atseetaldehüüd; korteksaal; kumüülaldehüüd;p-köömne-7-karboksaldehüüd;p-propüülfenüülatseetaldehüüd | | |

05.045 | 22 | 103–95–7 | 3-(p-kumenüül)- 2-metüülpropioonaldehüüd | 2743 | 133 | 203–161–7 | 05.045 | Tsüklameenaldehüüd; p-isopropüül-alfa-metüülhüdrokaneelaldehüüd; tsüklamaal; tsüklaviool; tsüklasaal; alfa-metüül-p-isopropüülvesinikkaneelaldehüüd | 2-metüül-3-(4-isopropüülfenüül)propanaal | |

05.046 | 22 | 40654–82–8 | 2-metüül-4-fenüülbutüüraldehüüd | 2737 | 134 | 255–022–5 | 05.046 | 2-metüül-4-fenüülbutanaal | | |

05.047 | 23 | 123–08–0 | 4-hüdroksübensaldehüüd | | 558 | 204–599–1 | 05.047 | p-hüdroksübensaldehüüd | | |

05.048 | 22 | 1504–74–1 | 2-metoksükaneelaldehüüd | 3181 | 571 | 216–131–3 | 05.048 | beeta-o-metoksüfenüülakroleiin; 3-o-metoksüfenüül-2-propenaal; | 3-(2-metoksüfenüül)prop-2-enaal | |

05.049 | 02 | 96–17–3 | 2-metüülbutüüraldehüüd | 2691 | 575 | 202–485–6 | 05.049 | 2-metüülbutanaal; metüületüülatseetaldehüüd; alfa-metüülbutüüraldehüüd; 2-metüülbutanaal-1; | | |

05.050 | 22 | 101–39–3 | alfa-metüülkaneelaldehüüd | 2697 | 578 | 202–938–8 | 05.050 | 2-metüülkaneelaldehüüd; alfa-metüülkaneelaldehüüd; alfa-metüültsinnimaal; alfa-metüülkaneelaldehüüd; | 2-metüül-3-fenüülprop-2-enaal | |

05.051 | 22 | 65405–67–6 | 3-(4-metoksüfenüül)- 2-metüülprop-2-enaal | 3182 | 584 | 265–737–4 | 05.051 | alfa-metüül-p-metoksükaneelaldehüüd; 3-(p-metoksüfenüül)- 2-metüül-2-propenaal | | |

05.052 | 22 | 41496–43–9 | 2-metüül-3-(p-tolüül)propioonaldehüüd | 2748 | 587 | 255–410–4 | 05.052 | 2-metüül-3-(4-metüülfenüül)propanaal | | 5 |

05.053 | 01 | 123–63–7 | 2,4,6-trimetüül-1,3,5-trioksaan | | 594 | 204–639–8 | 05.053 | Paraldehüüd; paratseetaldehüüd | | |

05.054 | 22 | 1009–62–7 | 2,2-dimetüül-3-fenüülpropioonaldehüüd | | 598 | 213–771–5 | 05.054 | 3-fenüülpropüüldimetüülaldehüüd | | |

05.055 | 23 | 90–02–8 | salitsüülaldehüüd | 3004 | 605 | 201–961–0 | 05.055 | Salitsüülaldehüüd; o-hüdroksübensaldehüüd; salitsülaal | 2-hüdroksübensaldehüüd | |

05.056 | 23 | 10031–82–0 | 4-etoksübensaldehüüd | 2413 | 626 | 233–093–3 | 05.056 | Homoaniisialdehüüd | | |

05.057 | 03 | 142–83–6 | heksa-2(trans), 4(trans)-dienaal | 3429 | 640 | 205–564–3 | 05.057 | 2-propüleenakroleiin, sorbaldehüüd, heksa-2,4-dienaal | | 5 |

05.058 | 03 | 557–48–2 | nona-2(trans), 6(cis)-dienaal | 3377 | 659 | 209–178–6 | 05.058 | 2,6-nonadienaal; kurgialdehüüd; nona-2,6-dienaal | | |

05.059 | 04 | 2277–19–2 | non-6(cis)-enaal | 3580 | 661 | 218–900–9 | 05.059 | cis- 6-noneen-1-aal; non-6-enaal | | |

05.060 | 03 | 2363–89–5 | okt-2-enaal | 3215 | 663 | 219–115–4 | 05.060 | alfa-amüülakroleiin; 2-pentüülakroleiin | | |

05.061 | 04 | 63826–25–5 | okt-6-enaal | | 664 | | 05.061 | | | |

05.062 | 22 | 4411–89–6 | 2-fenüülkrotoonaldehüüd | 3224 | 670 | 224–567–0 | 05.062 | 2-fenüülbut-2-een-1-aal; | 2-fenüülbut-2(trans)-enaal | |

05.064 | 03 | 13552–96–0 | trideka-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienaal | 3638 | 685 | 236–936–3 | 05.064 | Trideka-2,4,7-trienaal | | |

05.066 | 23 | 120–25–2 | 4-etoksü-3-metoksübensaldehüüd | | 703 | 204–382–1 | 05.066 | Vanilliinetüüleeter | | |

05.068 | 23 | 4748–78–1 | 4-etüülbensaldehüüd | 3756 | 705 | 225–268–8 | 05.068 | p-etüülbensaldehüüd | | |

05.069 | 02 | 123–15–9 | 2-metüülpentanaal | 3413 | 706 | 204–605–2 | 05.069 | 2-metüülpalderjanaldehüüd | | |

05.070 | 03 | 2463–63–0 | 2-heptenaal | 3165 | 730 | 219–563–0 | 05.070 | 3-butüülakroleiin; β-butuülakroleiin; hept-2-enaal; trans-hept-2-enaal | | 5 |

05.071 | 03 | 6750–03–4 | nona-2,4-dienaal | 3212 | 732 | 229–810–4 | 05.071 | | | |

05.072 | 03 | 18829–56–6 | trans-2-nonenaal | 3213 | 733 | 242–609–6 | 05.072 | 3-heksüül-2-propenaal; non-2-enaal; 3 või ß-heksüülakroleiin; heptülitseenatseetaldehüüd | | 5 |

05.073 | 03 | 6728–26–3 | heks-2(trans)-enaal | 2560 | 748 | 229–778–1 | 05.073 | β-propuülakroleiin; lehealdehüüd; trans-heks-2-enaal | | 5 |

05.074 | 04 | 106–72–9 | 2,6-dimetüülhept-5-enaal | 2389 | 2006 | 203–427–2 | 05.074 | Melonaal; 2,6-dimetüül-2-hepteen-7-aal | | |

05.075 | 04 | 6789–80–6 | Heks-3(cis)-enaal | 2561 | 2008 | 229–854–4 | 05.075 | cis-beeta, gamma-heksüleenaldehüüd; heks-3-enaal | | |

05.076 | 03 | 3913–71–1 | dets-2-enaal | 2366 | 2009 | 223–472–1 | 05.076 | Detseenaldehüüd; detseenaldehüüd; 3-heptüülakroleiin; detsüleenaldehüüd; dets-2-enaal; 2-detseen-1-aal | | |

05.077 | 02 | 110–41–8 | 2-metüülundekanaal | 2749 | 2010 | 203–765–0 | 05.077 | Metüülnonüülatseetaldehüüd; aldehüüd C-12; MNA; 2-metüleendetsenaal; metüülnonüülatseetaldehüüd; | | |

05.078 | 03 | 7774–82–5 | tridets-2-enaal | 3082 | 2011 | 231–883–2 | 05.078 | 3-detsüülakroleiin; | | |

05.079 | 09 | 7492–67–3 | tsitronellüüloksüatseetaldehüüd | 2310 | 2012 | 231–324–2 | 05.079 | Tsitronelloksüatseetaldehüüd; 6,10-dimetüül-3-oksa-9-undetsenaal; | 6,10-dimetüül-3-oksaundets-9-enaal | |

05.080 | 22 | 104–53–0 | 3-fenüülpropanaal | 2887 | 2013 | 203–211–8 | 05.080 | 3-fenüülpropioonaldehüüd; hüdrokaneelaldehüüd; fenüülpropüülaldehüüd; bensüül atseetaldehüüd; beeta-fenüülpropioonaldehüüd | | |

05.081 | 03 | 2363–88–4 | 2,4-dekadienaal | 3135 | 2120 | 219–114–9 | 05.081 | Deka-2,4-dienaal | | 5 |

05.082 | 04 | 13553–09–8 | Dodeka-3,6-dienaal | | 2121 | | 05.082 | | | |

05.084 | 03 | 4313–03–5 | hepta-2,4-dienaal | 3164 | 729 | 224–328–0 | 05.084 | | | 5 |

05.085 | 04 | 6728–31–0 | hept-4-enaal | 3289 | 2124 | 229–779–7 | 05.085 | cis-4-hepteen-1-aal; cis-4-etülideenbutüüraldehüüd; n-propülideenbutüüraldehüüd | | 5 |

05.086 | 04 | 929–22–6 | trans-4-heptenaal | 3289 | 2125 | 213–198–0 | 05.086 | trans-hept-4-enaal; 4-hepteen-1-aal; n-propülideenbutüüraldehüüd | | |

05.090 | 03 | 623–36–9 | 2-metüülpent-2-enaal | 3194 | 2129 | 210–789–5 | 05.090 | Alfa-metüül-beeta-etüülakroleiin; 2,4-dimetüülkrotoonaldehüüd | | |

05.091 | 23 | 698–27–1 | 2-hüdroksü-4-metüülbensaldehüüd | 3697 | 2130 | 211–813–7 | 05.091 | 4-metüülsalitsüülaldehüüd; 4-metüülsalitsüül aldehüüd; 2,4-kresootaldehüüd | | |

05.094 | 22 | 7775–00–0 | 3-(4-isopropüülfenüül)propioonaldehüüd | 2957 | 2261 | 231–885–3 | 05.094 | Kuminüül atseetaldehüüd; kuminüülatseetaldehüüd; p-tsümüülpropanaal; p-isopropüülvesinikkaneelaldehüüd; p-propüülvesinikkaneelaldehüüd | | |

05.095 | 03 | 497–03–0 | 2-metüülkrotoonaldehüüd | 3407 | 2281 | 207–833–0 | 05.095 | | 2-metüülbut-2(trans)-enaal | 5 |

05.096 | 04 | 30390–50–2 | 4-detsenaal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.096 | Detseenaldehüüd, dets-4-enaal(cis), | | 5 |

05.097 | 22 | 2439–44–3 | 3-metüül-2-fenüülbutüüraldehüüd | 2738 | 135 | 219–461–6 | 05.097 | 3-metüül-2-fenüülbutanaal; alfa-isopropüülfenüülatseetaldehüüd; alfa-iso-propüülfenüülatseetaldehüüd; | | |

05.098 | 07 | 29548–14–9 | p-ment-1-een-9-aal | 3178 | 10347 | 249–688–6 | 05.098 | Karvomentenaal | | |

05.099 | 22 | 21834–92–4 | 5-metüül-2-fenüülheks-2-enaal | 3199 | 10365 | 244–602–3 | 05.099 | 2-fenüül-5-metüül-2-heksenaal | | |

05.100 | 22 | 26643–91–4 | 4-metüül-2-fenüülpent-2-enaal | 3200 | 10366 | 247–869–4 | 05.100 | | | |

05.101 | 03 | 764–40–9 | penta-2,4-dienaal | 3217 | 11695 | | 05.101 | | | |

05.102 | 03 | 764–39–6 | pent-2-enaal | 3218 | 10375 | 212–120–2 | 05.102 | 3-etüülakroleiin; | | |

05.103 | 22 | 939–21–9 | 3-fenüülpent-4-enaal | 3318 | 10378 | 213–356–9 | 05.103 | Beeta-vinüülhüdrokaneelaldehüüd; 3-fenüül-3-vinüülpropioonaldehüüd; | | |

05.104 | 07 | 116–26–7 | 2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-1-karbaldehüüd | 3389 | 10383 | 204–133–7 | 05.104 | Safranaal; dehüdro- ß-tsüklotsitraal; 1,1,3-trimetüül-2-formüültsükloheksa-2,4-dieen | | |

05.105 | 03 | 25409–08–9 | 2-butüülbut-2-enaal | 3392 | 10324 | 246–950–1 | 05.105 | 2-etülidiinheksanaal; 2-etülideenheksanaal | | |

05.106 | 07 | 564–94–3 | Mürtenaal | 3395 | 10379 | 209–274–8 | 05.106 | Pin-2-een-10-aal; Benihinaal | 2-formüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-2-een | |

05.107 | 03 | 35158–25–9 | 2-isopropüül-5-metüülheks-2-enaal | 3406 | 10361 | 252–406–4 | 05.107 | 2-isopropüül-5-metüül-2-heksenaal | | |

05.108 | 03 | 13162–46–4 | Undeka-2,4-dienaal | 3422 | 10385 | | 05.108 | | | 5 |

05.109 | 03 | 2463–77–6 | 2-undetsenaal | 3423 | 11827 | 219–564–6 | 05.109 | 2-undetseen-1-aal | | |

05.110 | 23 | 15764–16–6 | 2,4-dimetüülbensaldehüüd | 3427 | | 239–856–7 | 05.110 | 2,4-ksülüülaldehüüd; 1-formüül-2,4-dimetüülbenseen; | | |

05.111 | 03 | 56767–18–1 | okta-2(trans), 6(trans)-dienaal | 3466 | 10371 | 260–372–7 | 05.111 | | | |

05.112 | 07 | 472–66–2 | 2,6,6-trimetüültsükloheks-1-een-1-atseetaldehüüd | 3474 | 10338 | 207–454–0 | 05.112 | beeta-homotsüklotsitraal; | | |

05.113 | 04 | 4634–89–3 | Heks-4-enaal | 3496 | 10337 | 225–058–6 | 05.113 | | | 5 |

05.114 | 03 | 5362–56–1 | 4-metüülpent-2-enaal | 3510 | 10364 | 226–348–5 | 05.114 | | | |

05.115 | 22 | 24401–36–3 | 2-fenüülpent-4-enaal | 3519 | 10377 | 246–224–4 | 05.115 | | | |

05.116 | 02 | 5435–64–3 | 3,5,5-trimetüülheksanaal | 3524 | 10384 | 226–603–0 | 05.116 | Isononüülaldehüüd; tert-butüülisopentanaal | | |

05.117 | 07 | 2111–75–3 | p-menta-1,8-dieen-7-aal | 3557 | 11788 | 218–302–8 | 05.117 | Perilla-aldehüüd; 4-isopropenüül-1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd; perillaldehüüd | | |

05.118 | 22 | 1963–36–6 | 4-metoksükaneelaldehüüd | 3567 | 11919 | 217–807–0 | 05.118 | 3-metoksüfenüül-2-propenaal; | 3-(4-metoksüfenüül)prop-2-enaal | |

05.119 | 07 | 4501–58–0 | 2,2,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül-atseetaldehüüd | 3592 | 10325 | 224–815–8 | 05.119 | alfa-kamfoleenaldehüüd; (2,3,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül-2)atseetaldehüüd | | |

05.120 | 03 | 21662–13–5 | Dodeka-2,6-dienaal | 3637 | | 244–515–0 | 05.120 | | | 5 |

05.121 | 07 | 432–25–7 | 2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd | 3639 | 2133 | 207–081–3 | 05.121 | | 1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd, 2,6,6-trimetüül | 5 |

05.122 | 22 | 1504–75–2 | p-metüülkaneelaldehüüd | 3640 | 10352 | | 05.122 | 3-p-tolüülpropenaal; 3-p-metüülfenüülpropenaal; | 3-(4-metüülfenüül)prop-2-enaal | |

05.123 | 07 | 55253–28–6 | 5-isopropenüül-2-metüültsüklopentaankarboksaldehüüd | 3645 | | | 05.123 | Fototsitraal A; cis-2-metüül-cis-5-isopropenüültsüklopentaan-1-karboksaldehüüd | 5-(1-metüleenetüül)- 2-metüültsüklopentaankarboksaldehüüd | |

05.124 | 03 | 107–86–8 | 3-metüülkrotoonaldehüüd | 3646 | 10354 | 203–527–6 | 05.124 | 3-metüülbut-2-enaal; prenaal; Senecialdehyde | 3-metüülbut-2(trans)-enaal | |

05.125 | 03 | 21662–16–8 | Dodeka-2,4-dienaal | 3670 | 11758 | 244–517–1 | 05.125 | E, E-2,4-dodekadienaal | | 5 |

05.126 | 03 | 49576–57–0 | 2-metüülokt-2-enaal | 3711 | 10363 | 256–386–8 | 05.126 | | | 5 |

05.127 | 03 | 30361–28–5 | okta-2(trans), 6(trans)-dienaal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.127 | E, E-2,4-oktadienaal | | |

05.128 | 04 | 41547–22–2 | okt-5(cis)-enaal | 3749 | | | 05.128 | (Z)- 5-oktenaal | | |

05.129 | 23 | 135–02–4 | 2-metoksübensaldehüüd | | 10350 | 205–171–7 | 05.129 | o — metoksübensaldehüüd; o-aniisaldehüüd | | |

05.130 | 03 | 17909–77–2 | alfa-sinensaal | 3141 | 10380 | 241–854–6 | 05.130 | 2,6-dimetüül-10-metüleen-2,6,11-dodekatrienaal | 2,6-dimetüül-10-metüleendodeka-2,6,11-trienaal | 5 |

05.133 | 07 | | p-menta-1,3-dieen-7-aal | | 10344 | | 05.133 | | | |

05.134 | 22 | | 2-metüül-3-tolüülpropioonaldehüüd (o, m, p-segu) | 2748 | 587 | | 05.134 | 2-metüül-3-tolüülpropanaal | 2-metüül-3-(2,3 või 4-metüülfenüül)propanaal | 5 |

05.135 | 03 | 123–73–9 | but-2-enaal | | 11736 | 204–647–1 | 05.135 | Krotoonaldehüüd | | |

05.137 | 04 | 21662–09–9 | dets-4(cis)-enaal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.137 | | | 5 |

05.138 | 04 | 65405–70–1 | Dets-4(trans)-enaal | | | 265–741–6 | 05.138 | | | |

05.139 | 04 | 39770–05–3 | dets-9-enaal | 3912 | | 254–624–5 | 05.139 | | | |

05.140 | 03 | 25152–84–5 | Deka-2(trans), 6(trans)-dienaal | 3135 | 2120 | 246–668–9 | 05.140 | 2,4-dekadienaal; deka-2,4-dienaal; heptenüülakroleiin | | 5 |

05.141 | 03 | 51325–37–2 | deka-2,4,7-trienaal | | | | 05.141 | | | |

05.142 | 23 | 139–85–5 | 3,4-dihüdroksübensaldehüüd | | 10328 | 205–377–7 | 05.142 | | | |

05.143 | 04 | 56134–05–5 | 2,5-dimetüül-2-vinüülheks-4-enaal | | | 260–006–6 | 05.143 | Neroli aldehüüd | | |

05.144 | 03 | 20407–84–5 | dodets-2(trans)-enaal | 2402 | 124 | | 05.144 | | | 5 |

05.145 | 09 | 107–22–2 | etaandiaal | | | 203–474–9 | 05.145 | glüoksaal | | |

05.147 | 02 | 123–05–7 | 2-etüülheksanaal | | 10331 | 204–596–5 | 05.147 | 2-etüülheksaldehüüd; butüületüülatseetaldehüüd; alfa-etüülkaproaldehüüd; | | |

05.148 | 03 | 19317–11–4 | farnesaal | | | 242–957–9 | 05.148 | | 3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-oon | |

05.149 | 09 | 111–30–8 | glutaaraldehüüd | | | 203–856–5 | 05.149 | Glutaardialdehüüd; 1,3-diformüülpropaan; 1,5-pentadiaal; | Pentaan-1,5-diaal | |

05.150 | 03 | 18829–55–5 | hept-2(trans)-enaal | 3165 | 730 | 242–608–0 | 05.150 | (E)- 2-hepteen-1-aal; 2-heptenaal; beeta-butüülakroleiin; trans-hept-2-een-1-aal | | |

05.151 | 04 | 69112–21–6 | heks-3(trans)-enaal | 3923 | | 273–874–6 | 05.151 | | | 5 |

05.152 | 01 | 629–80–1 | heksadekanaal | | 10336 | 211–111–0 | 05.152 | | | |

05.153 | 23 | 134–96–3 | 4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensaldehüüd | | 10340 | 205–167–5 | 05.153 | | | |

05.154 | 22 | 4206–58–0 | 4-hüdroksü-3,5-dimetoksükaneelaldehüüd | | 10341 | | 05.154 | Sinepaldehüüd | 3-(4-hüdroksü-3,5-dimetoksüfenüül)prop-2-enaal | |

05.155 | 22 | 458–36–6 | 4-hüdroksü-3-metoksükaneelaldehüüd | | 10342 | 207–278–4 | 05.155 | | 3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)prop-2-enaal | |

05.156 | 22 | 80638–48–8 | 3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)propanaal | | | 279–524–9 | 05.156 | Dihüdrokonifeeraldehüüd | | |

05.157 | 07 | 1335–66–6 | isotsüklotsitraal | | | 215–638–7 | 05.157 | | 1,3,5-trimetüültsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd | |

05.158 | 23 | 591–31–1 | 3-metoksübensaldehüüd | | 10351 | 209–712–8 | 05.158 | | | |

05.159 | 15 | 5703–26–4 | p-metoksüfenüülatseetaldehüüd | | | 227–191–5 | 05.159 | | | |

05.160 | 02 | 19009–56–4 | 2-metüüldekanaal | | | 242–745–6 | 05.160 | | | |

05.161 | 02 | 116854–43–4 | 10-metüüldodekanaal | | | | 05.161 | | | |

05.162 | 02 | 92168–98–4 | 11-metüüldodekanaal | | | | 05.162 | | | |

05.163 | 02 | 93815–50–0 | 14-metüülheksadekanaal | | | | 05.163 | | | |

05.164 | 02 | 925–54–2 | 2-metüülheksanaal | | | 213–118–4 | 05.164 | | | |

05.165 | 02 | 19269–28–4 | 3-metüülheksanaal | | | | 05.165 | | | |

05.166 | 02 | 1119–16–0 | 4-metüülpentanaal | | 10369 | 214–273–0 | 05.166 | 4-metüülpalderjanaldehüüd | | |

05.167 | 02 | 75853–50–8 | 12-metüültetradekanaal | | | | 05.167 | | | |

05.168 | 02 | 75853–51–9 | 13-metüültetradekanaal | | | | 05.168 | | | |

05.169 | 02 | 75853–49–5 | 12-metüültridekanaal | | | | 05.169 | | | |

05.170 | 03 | 106–26–3 | neraal | 2303 | 109 | 203–379–2 | 05.170 | | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienaal | 5 |

05.171 | 03 | 2463–53–8 | non-2-enaal | 3213 | 733 | 219–562–5 | 05.171 | beeta-heksüülakroleiin; alfa-nonenüülaldehüüd; nonüleenaldehüüd | | 5 |

05.172 | 03 | 17587–33–6 | nona-2(trans), 6(trans)-dienaal | 3766 | | 241–557–1 | 05.172 | | | |

05.173 | 03 | 57018–53–8 | nona-2,40,6-trienaal | | | | 05.173 | | | |

05.174 | 04 | 2100–17–6 | pent-4-enaal | | | 218–265–8 | 05.174 | | | |

05.175 | 22 | 3491–63–2 | 2-fenüülpent-2-enaal | | | | 05.175 | | | |

05.176 | 03 | 107–02–8 | prop-2-enaal | | | 203–453–4 | 05.176 | | | |

05.177 | 07 | 1726–47–2 | pseudotsüklotsitraal | | 11849 | | 05.177 | | 2,6,6-trimetüültsükloheks-3-eenkarbaldehüüd | 5 |

05.178 | 03 | 60066–88–8 | beeta-sinensaal | | 10381 | 262–043–3 | 05.178 | | 2,6-dimetüül-10-metüleendodeka-2,6,11-trienaal | |

05.179 | 03 | 51534–36–2 | tetradets-2-enaal | | | | 05.179 | | | |

05.181 | 01 | 10486–19–8 | tridekanaal | | 10382 | 234–004–0 | 05.181 | | | |

05.182 | 07 | 432–24–6 | 2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1-karboksaldehüüd | 3639 | 10326 | 207–080–8 | 05.182 | beeta-tsüklotsitraal | | 5 |

05.183 | 07 | 65405–84–7 | 4-(2,6,6-trimetüültsükloheksenüül)- 2-metüülbutanaal | | | 265–747–9 | 05.183 | alfa, 2,2,6-tetrametüültsüklohekseenbutanaal | | |

05.184 | 03 | 53448–07–0 | undets-2(trans)-enaal | 3423 | 11827 | 258–559–3 | 05.184 | | | 5 |

05.186 | 03 | 5577–44–6 | 2,4-oktadienaal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.186 | | | 5 |

05.188 | 03 | 141–27–5 | trans-3;7-dimetüülokta-2,6-dienaal | 2303 | 109 | 205–476–5 | 05.188 | geraniaal | | 5 |

05.189 | 03 | 505–57–7 | 2-heksenaal | 2560 | 748 | 208–014–0 | 05.189 | | | 5 |

05.190 | 03 | 2548–87–0 | trans-2-oktenaal | 3215 | 663 | 219–833–8 | 05.190 | | | 5 |

05.191 | 03 | 3913–81–3 | trans-2-detsenaal | 2366 | 2009 | 223–474–2 | 05.191 | | | 5 |

05.192 | 04 | 4440–65–7 | 3-heksenaal | 3923 | | 224–659–0 | 05.192 | | | 5 |

05.194 | 03 | 5910–87–2 | trans-2, trans-4-nonadienaal | 3212 | 732 | 227–629–5 | 05.194 | | | 5 |

05.195 | 03 | 7069–41–2 | trans-2-tridetsenaal | 3082 | 2011 | 230–362–7 | 05.195 | | | 5 |

05.196 | 03 | 30361–29–6 | trans-2, trans-4-undekadienaal | 3422 | 10385 | 250–148–7 | 05.196 | | | 5 |

05.198 | 07 | 58102–02–6 | alfa-metüülionaal | | | 261–121–4 | 05.198 | | 2-metüül-4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)but-3-enaal | |

05.200 | 03 | | trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienaal | | | | 05.200 | | | |

05.203 | 04 | 5090–41–5 | 9-oktadetsenaal | | | | 05.203 | | | |

05.206 | 02 | 93815–51–1 | 15-metüülheksadekanaal | | | | 05.206 | | | |

06.001 | 01 | 105–57–7 | 1,1-dietoksüetaan | 2002 | 35 | 203–310–6 | 06.001 | Dietüülatsetaal; Atseetaldehüüddietüülatsetaal; etülidiindietüüleeter; 1,1-dietoksüetaan | | |

06.002 | 23 | 1319–88–6 | 5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaan | 2129 | 36 | 215–294–8 | 06.002 | bensaldehüüdglütserüülatsetaal; 5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaan; 2-fenüül-m-dioksaan-5-ool; 4-hüdroksümetüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan; bensaalglütseriin | | |

06.003 | 23 | 1125–88–8 | alfa, alfa-dimetoksütolueen | 2128 | 37 | 214–413–0 | 06.003 | Bensaldehüüddimetüülatsetaal; 1,1-dimetoksüfenüülmetaan | | |

06.004 | 03 | 7492–66–2 | tsitraaldietüülatsetaal | 2304 | 38 | 231–323–7 | 06.004 | 3,7-dimetüül-2,6-oktadienaaldietüülatsetaal; 1,1-dietoksü-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen | 1,1-dietoksü-3,7-dimetüülokta-2,6-dieen | |

06.005 | 03 | 7549–37–3 | tsitraaldimetüülatsetaal | 2305 | 39 | 231–434–0 | 06.005 | 3,7-dimetüül-2,6-oktadienaaldimetüülatsetaal; 1,1-dimetoksü-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen; | 1,1-dimetoksü-3,7-dimetüülokta-2,6-dieen | |

06.006 | 15 | 101–48–4 | 1,1-dimetoksü-2-fenüületaan | 2876 | 40 | 202–945–6 | 06.006 | alfa-tolüülaldehüüd-dimetüülatsetaal; fenüülatseetaldehüüd-dimetüülatsetaal | | |

06.007 | 15 | 29895–73–6 | fenüülatseetaldehüüd-glütserüülatsetaal | 2877 | 41 | 249–934–2 | 06.007 | 5-hüdroksü-2-bensüül-1,3-dioksaan; 5-hüdroksümetüül-2-bensüül-1,3-dioksolaan | 2-bensüül-4-hüdroksü-1,3-dioksaan ja 2-bensüül-4-hüdroksümetüül-1,3-dioksolaan | |

06.008 | 01 | 10022–28–3 | 1,1-dimetoksüoktaan | 2798 | 42 | 233–018–4 | 06.008 | Oktanaaldimetüülatsetaal; C-8-dimetüülatsetaal; kaprüülaldehüüddimetüülatsetaal; oktaldehüüddimetüülatsetaal; Resedyl acetal; | | |

06.009 | 01 | 7779–41–1 | 10,10-dimetoksüdekaan | 2363 | 43 | 231–928–6 | 06.009 | dekanaaldimetüülatsetaal; detsüülaldehüüd DMA; aldehüüd C-10 dimetüülatsetaal; 1,1- dimetoksüdekaan; detsüülaldehüüddimetüülatsetaal | | |

06.010 | 02 | 7779–94–4 | 1,1-dietoksü-3,7-dimetüüloktaan-7-ool | 2584 | 44 | 231–945–9 | 06.010 | Hüdroksütsitronellaaldietüülatsetaal; 1,1-dietoksü-3,7-dimetüül-7-oktanool; 8,8-dietoksü-2,6-dimetüül-2-oktanool; 7-hüdroksü-1,1-dietoksü-3,7-dimetüüloktaan | | |

06.011 | 02 | 141–92–4 | 1,1-dimetoksü-3,7-dimetüüloktaan-7-ool | 2585 | 45 | 205–510–9 | 06.011 | Hüdroksütsitronellaaldimetüülatsetaal; 8,8-dimetoksü-2,6-dimetüül-2-oktanool; 1,1-dimetoksü-3,7-dimetüül-7-oktanool | | |

06.012 | 23 | 1333–09–1 | tolualdehüüdglütserüülatsetaal | 3067 | 46 | | 06.012 | 2-(o-, m-, p-kresüül)- 5-hüdroksüdioksaan; 2-(metüülfenüül)- 1,3-dioksaan-5-ool; 2–5-hüdroksümetüüldioksolaan | 2-(2,3 ja 4-metüülfenüül)- 5-hüdroksü-1,3-dioksaan ja 2-(2,3 ja 4-metüülfenüül)- 5-hüdroksümetüül-1,3-dioksolaan (segu) | |

06.013 | 22 | 91–87–2 | alfa-pentüülkaneelaldehüüd-dimetüülatsetaal | 2062 | 47 | 202–104–3 | 06.013 | alfa-n-amüül-beeta-fenüülakroleiindimetüülatsetaal; 1,1-dimetoksü-2-amüül-3-fenüül-2-propeen; | 1,1-dimetoksü-2-pentüül-3-fenüülprop-2-een | |

06.014 | 22 | 5660–60–6 | kaneelaldehüüdetüleenglükoolatsetaal | 2287 | 48 | 227–110–3 | 06.014 | 2-stürüül-m-dioksolaan; 2-stürüül-1,3-dioksolaan; kaneelaldehüüdetüleenglükoolatsetaal; | 2-(2-fenüületüleen)- 1,3-dioksolaan | |

06.015 | 01 | 534–15–6 | 1,1-dimetoksüetaan | 3426 | 510 | 208–589–8 | 06.015 | Atseetaldehüüddimetüülatsetaal; dimetüülatsetaal; etülideendimetüüleeter; | | |

06.016 | 15 | 7493–57–4 | 1-fenüületoksü-1-propoksüetaan | 2004 | 511 | 231–327–9 | 06.016 | Atseetaldehüüdfenetüülpropüülatsetaal; [2-(1-propoksüetoksü)etüül]benseen; 1-feneetoksü-1-propoksüetaan; propüülfenetüülatsetaal; benseen, 2-(1-propoksüetoksü)etüül; atsetaal R; pepitaal; | | |

06.017 | 23 | 774–48–1 | (dietoksümetüül)benseen | | 517 | 212–265–1 | 06.017 | bensaldehüüddietüülatsetaal; 1,1-dietoksüfenüülmetaan; fenüüldietoksümetaan; 1,1-dietoksütolueen; | | |

06.019 | 23 | 7492–39–9 | 1-bensüüloksü-1-(2-metoksüetoksü)etaan | 2148 | 523 | | 06.019 | Atseetaldehüüdbensüülmetoksüetüülatsetaal; atseetaldehüüdbensüül ß-metoksüetüül; 1-bensoüül-1-(2-metoksüetoksü)etaan; | | |

06.020 | 01 | 34764–02–8 | 1,1-dietoksüdekaan | | 531 | 252–202–5 | 06.020 | Dekanaaldietüülatsetaal; dekaan-1-aaldietüülatsetaal; detsüülaldehüüddietüülatsetaal; | | |

06.021 | 01 | 688–82–4 | 1,1-dietoksüheptaan | | 553 | 211–707–0 | 06.021 | Heptanaaldietüülatsetaal; onantaaldietüülatsetaal; | | |

06.023 | 01 | 3658–93–3 | 1,1-dietoksüheksaan | | 557 | 222–911–4 | 06.023 | Heksanaaldietüülatsetaal; heksüülaldehüüddietüülatsetaal | | |

06.024 | 15 | 68345–22–2 | 1,1-di-isobutoksü-2-fenüületaan | 3384 | 595 | 269–851–5 | 06.024 | Fenüülatseetaldehüüddiisobutüülatsetaal; | 1,1-di(2-metüülpropoksü)- 2-fenüületaan | |

06.025 | 03 | 67674–36–6 | 1,1-dietoksünoon-2,6-dieen | 3378 | 660 | 266–874–2 | 06.025 | nonadienüüldietüülatsetaal | | 5 |

06.027 | 15 | 5468–06–4 | 4,5-dimetüül-2-bensüül-1,3-dioksolaan | 2875 | 669 | | 06.027 | fenüülatseetaldehüüd-2,3-butüleenglükoolatsetaal; | | |

06.028 | 01 | 10032–05–0 | 1,1-dimetoksüheptaan | 2541 | 2015 | 233–103–6 | 06.028 | heptanaaldimetüülatsetaal; aldehüüd C-7 dimetüülatsetaal; Heptaldehüüddimetüülatsetaal Enantaaldimetüülatsetaal; | | |

06.029 | 09 | 72854–42–3 | heptanaalglütserüülatsetaal (1,2- ja 1,3-atsetaalide segu) | 2542 | 2016 | 276–947–0 | 06.029 | 2-heksüül-4-hüdroksümetüül-1,3-dioksolaan + 2-heksüül-5-hüdroksü-1,3-dioksaan; 2-heksüül-4-hüdroksü-1,3-dioksaan; | | |

06.030 | 22 | 90–87–9 | 1,1-dimetoksü-2-fenüülpropaan | 2888 | 2017 | 202–022–8 | 06.030 | fenüülpropanaaldimetüülatsetaal; hüdratroopne aldehüüddimetüülatsetaal; 2-fenüülpropioonaldehüüddimetüülatsetaal; | | |

06.031 | 03 | 54306–00–2 | 1,1-dietoksüheks-2-een | | 2135 | 259–086–5 | 06.031 | 2-heksenaaldietüülatsetaal | | |

06.032 | 23 | 2568–25–4 | 4-metüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan | 2130 | 2226 | 219–906–4 | 06.032 | bensaldehüüdpropüleenglükoolatsetaal; 4-metüül-2-fenüül-m-dioksolaan; 4-metüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan; bensaldehüüdpropüleenglükool-tsükliline atsetaal | | |

06.033 | 01 | 871–22–7 | 1,1-dibutoksüetaan | | 2341 | 212–804–0 | 06.033 | Atseetaldehüüddibutüülatsetaal | | |

06.034 | 01 | 105–82–8 | 1,1-dipropoksüetaan | | 2342 | 203–335–2 | 06.034 | n — propüülatsetaal; dipropüülatsetaal; Atseetaldehüüddipropüülatsetaal; | | |

06.035 | 03 | 10444–50–5 | tsitraalpropüleenglükoolatsetaal | | 2343 | 233–929–7 | 06.035 | | 2-(2,6-dimetüülhepta-1,5-dienüül)- 4-metüül-1,3-dioksalaan | |

06.036 | 15 | 64577–91–9 | 1-butoksü-1-(2-fenüületoksü)etaan | 3125 | 10007 | 264–948–9 | 06.036 | Atseetaldehüüdbutüülfenetüülatsetaal; 2-butoksü-2-fenüületoksüetaan | | |

06.037 | 04 | 18492–65–4 | 1,1-dietoksühept-4-een (cis ja trans) | 3349 | 10011 | 242–376–0 | 06.037 | 4-heptenaaldietüülatsetaal | | 5 |

06.038 | 09 | 5436–21–5 | 4,4-dimetoksübutaan-2-oon | 3381 | 10029 | 226–605–1 | 06.038 | Atsetüülatseetaldehüüddimetüülatsetaal; 3-oksobutanaaldimetüülatsetaal; 3-ketobutüüraldehüüd, dimetüülatsetaal; | | |

06.039 | 30 | 67715–79–1 | 1,2-di((1'-etoksü)-etoksü)propaan | 3534 | | 266–979–3 | 06.039 | 4,6,9-trimetüül-3,5,8,10-tetraoksadodekaan; 3,5,8,10-tetraoksadekaan, 4,6,9-trimetüül– | | |

06.040 | 09 | 67715–82–6 | 1,2,3-tris([1'-etoksü]-etoksü)propaan | 3593 | 11930 | | 06.040 | 3,5,9,11-tetraoksatridekaan, 7-(1-etoksüetoksü)-4,10-dimetüül– | | |

06.041 | 02 | | 1-isobutoksü-1-etoksü-2-metüülpropaan | | 10055 | | 06.041 | Isobutanaaletüülisobutüülatsetaal; 2-metüülpropanaaletüülisobutüülatsetaal | 1-etoksü-2-metüül-1-(2-metüülpropoksü)propaan | |

06.042 | 02 | | 1-isobutoksü-1-etoksü-3-metüülbutaan | | 10057 | | 06.042 | Isovaleeraldehüüdetüülisobutüülatsetaal; 3-metüülbutanaaletüülisobutüülatsetaal | 1-etoksü-3-metüül-1-(2-metüülpropoksü)butaan | |

06.043 | 01 | | 1-isoamüüloksü-1-etoksüpropaan | | 10038 | | 06.043 | Propanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-etoksü-1-(2-metüülpropoksü)etaan | |

06.044 | 01 | | 1-isobutoksü-1-etoksüpropaan | | 10058 | | 06.044 | Propanaaletüülisobutüülatsetaal | 1-etoksü-1-(2-metüülpropoksü)propaan | |

06.045 | 02 | | 1-isobutoksü-1-isopentüüloksü-2-metüülpropaan | | 10061 | | 06.045 | Isobutanaalisobutüülisoamüülatsetaal; 2-metüülpropanaalisobutüül-3-metüülbutüülatsetaal | 2-metüül-1-(3-metüülbutoksü)- 1-(2-metüül-propoksü)propaan | |

06.046 | 02 | | 1-isobutoksü-1-isopentüüloksü-3-metüülbutaan | | 10060 | | 06.046 | Isovaleeraldehüüdisoamüülisobutüülatsetaal; 3-metüülbutanaalisobutüül-3-metüülbutüülatsetaal | 3-metüül-1-(3-metüülbutoksü)- 1-(2-metüülpropoksü)butaan | |

06.047 | 01 | | 1-isopentüüloksü-1-propoksüetaan | | 10065 | | 06.047 | Atseetaldehüüd-3-metüülbutüülpropüülatsetaal | 1-(3-metüülbutoksü)- 1-propoksüetaan | |

06.048 | 01 | | 1-isopentüüloksü-1-propoksüpropaan | | 10066 | | 06.048 | Propanaal-3-metüülbutüülpropüülatsetaal | 1-(3-metüülbutoksü)- 1-propoksüetaan | |

06.049 | 01 | 77249–20–8 | 1-butoksü-1-(2-metüülbutoksü)etaan | | | | 06.049 | Atseetaldehüüdbutüül-2-metüülbutüülatsetaal | | |

06.050 | 01 | 57006–87–8 | 1-butoksü-1-etoksüetaan | | 10003 | | 06.050 | Atseetaldehüüdbutüületüülatsetaal | | |

06.051 | 01 | 13535–43–8 | 1,1-di-(2-metüülbutoksü)etaan | | | | 06.051 | Atseetaldehüüddi(2-metüülbutüül)atsetaal | | |

06.052 | 02 | 13262–24–3 | 1,1-di-isobutoksü-2-metüülpropaan | | 10025 | | 06.052 | Isobutanaaldiisobutüülatsetaal; 2-metüülpropanaaldiisobutüülatsetaal | 1,1-di(2-metüülpropoksü)- 2-metüülpropaan | |

06.053 | 01 | 5669–09–0 | 1,1-diisobutoksüetaan | | 10023 | 227–129–7 | 06.053 | Atseetaldehüüddiisobutüülatsetaal | 1,1-di(2-metüülpropoksü)etaan | |

06.054 | 01 | 13262–27–6 | 1,1-diisobutoksüpentaan | | 10026 | | 06.054 | Palderjanaldehüüd-di-isobutüülatsetaal; Pentanaaldiisobutüülatsetaal | 1,1-di(2-metüülpropoksü)pentaan | |

06.055 | 01 | 13002–09–0 | 1,1-diisopentüüloksüetaan | | 10028 | 235–839–3 | 06.055 | atseetaldehüüd-di-isoamüülatsetaal; atseetaldehüüd-di(3-metüülbutüül)atsetaal | 1,1-di(3-metüülbutoksü)etaan | |

06.056 | 01 | 4285–59–0 | 1,1-diisopropüüloksüetaan | | | | 06.056 | Atseetaldehüüd-di-isopropüülatsetaal | | 5 |

06.057 | 02 | 3658–94–4 | 1,1-dietoksü-2-metüülbutaan | | 10013 | | 06.057 | 2-metüülbutanaaldietüülatsetaal | | |

06.058 | 02 | 1741–41–9 | 1,1-dietüül-2-metüülpropaan | | 10015 | 217–107–5 | 06.058 | Isobutanaaldietüülatsetaal; 2-metüülpropanaaldietüülatsetaal | | |

06.059 | 02 | 3842–03–3 | 1,1-dietoksü-3-metüülbutaan | | 10014 | 223–335–6 | 06.059 | Isovaleeraldehüüddietüülatsetaal; 3-metüülbutanaaldietüülatsetaal | | |

06.060 | 03 | 10602–34–3 | 1,1-dietoksübut-2-een | | | 234–224–7 | 06.060 | 2-butenaaldietüülatsetaal | | |

06.061 | 01 | 3658–95–5 | 1,1-dietoksübutaan | | 10009 | 222-91 3–5 | 06.061 | Butanaaldietüülatsetaal | | |

06.062 | 01 | 53405–98–4 | 1,1-dietoksüdodekaan | | | 258–541–5 | 06.062 | Dodekanaaldietüülatsetaal | | |

06.063 | 04 | 73545–18–3 | 1,1-dietoksüheks-3-een | | | 277–532–7 | 06.063 | 3-heksanaaldietüülatsetaal | | 5 |

06.064 | 01 | 462–95–3 | dietoksümetaan | | 10012 | 207–330–6 | 06.064 | Formaldehüüddietüülatsetaal | | |

06.065 | 01 | 54815–13–3 | 1,1-dietoksünonaan | | 10016 | 259–360–4 | 06.065 | Nonanaaldietüülatsetaal | | |

06.066 | 01 | 54889–48–4 | 1,1-dietoksüoktaan | | | 259–385–0 | 06.066 | Oktanaaldietüülatsetaal | | |

06.067 | 01 | 3658–79–5 | 1,1-dietoksüpentaan | | 10017 | 222–909–3 | 06.067 | Palderjanaldehüüddietüülatsetaal; pentanaaldietüülatsetaal | | |

06.068 | 03 | 3054–95–3 | 1,1-dietoksüprop-2-een | | 10020 | 221–276–0 | 06.068 | 2-propenaaldietüülatsetaal | | |

06.069 | 01 | 4744–08–5 | 1,1-dietoksüpropaan | | 10018 | 225–257–8 | 06.069 | Propanaaldietüülatsetaal | | |

06.070 | 01 | 53405–97–3 | 1,1-dietoksüundekaan | | | 258–539–4 | 06.070 | Undekanaal-dietüülatsetaal | | |

06.071 | 01 | 5405–58–3 | 1,1-diheksüüloksüetaan | | 10022 | 226–458–3 | 06.071 | Atseetaldehüüddiheksüülatsetaal | | |

06.072 | 03 | 18318–83–7 | 1,1-dimetoksüheks-2(trans)-een | | | 242–204–4 | 06.072 | trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal | | |

06.073 | 01 | 1599–47–9 | 1,1-dimetoksüheksaan | | | 216–488–5 | 06.073 | Heksanaaldimetüülatsetaal | | |

06.074 | 01 | 109–87–5 | dimetoksümetaan | | 10031 | 203–714–2 | 06.074 | Formaldehüüddimetüülatsetaal; metülaal | | |

06.075 | 01 | 26450–58–8 | 1,1-dimetoksüpentaan | | | 247–716–1 | 06.075 | Pentanaaldimetüülatsetaal | | |

06.076 | 01 | 4744–10–9 | 1,1-dimetoksüpropaan | | | 225–258–3 | 06.076 | Propanaaldietüülatsetaal | | |

06.077 | 01 | 3390–12–3 | 2,4-dimetüül-1,3-dioksolaan | | | 222–221–3 | 06.077 | | | |

06.078 | 15 | 122–71–4 | 1,1-difeenetoksüetaan | | | 204–568–2 | 06.078 | Atseetaldehüüddifenetüülatsetaal | | |

06.079 | 01 | 13602–09–0 | 1-etoksü-1-(2-metüülbutoksü)etaan | | 10040 | | 06.079 | Atseetaldehüüdetüül-2-metüülbutüülatsetaal | | |

06.080 | 15 | 2556–10–7 | 1-etoksü-1-(2-fenüületoksü)etaan | | 10049 | 219–868–9 | 06.080 | Atseetaldehüüdetüül-2-fenüületüülatsetaal | | |

06.081 | 04 | 28069–74–1 | 1-etoksü-1-(3-heksenüüloksü)etaan | 3775 | 10034 | 248–817–3 | 06.081 | Etüül-cis-3-heksenüülatsetaal; atseetaldehüüdetüül-3-heksenüülatsetaal | | 5 |

06.082 | 01 | 54484–73–0 | 1-etoksü-1-heksüüloksüetaan | | 11948 | 259–184–8 | 06.082 | Atseetaldehüüdetüülheksüülatsetaal; 1-(1-etoksüetoksü)heksaan | | |

06.083 | 01 | 1 3442–90–5 | 1-etoksü-1-isopentüüloksüetaan | | 10037 | 236–581–4 | 06.083 | Atseetaldehüüdetüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)etaan | |

06.084 | 01 | 10471–14–4 | 1-etoksü-1-metoksüetaan | | 10039 | 233–959–0 | 06.084 | Atseetaldehüüdetüülmetüülatsetaal | | |

06.085 | 01 | 59184–43–9 | 1-etoksü-1-pentüüloksüetaan | | 10046 | | 06.085 | Atseetaldehüüdetüülamüülatsetaal; atseetaldehüüdetüülpentüülatsetaal | | |

06.086 | 01 | 20680–10–8 | 1-etoksü-1-propoksüetaan | | 10050 | 243–963–4 | 06.086 | Atseetaldehüüdetüülpropüülatsetaal | | |

06.087 | 10 | 6290–17–1 | Etüül-2,4-dimetüül-1,3-dioksolaan-2-atsetaat | | | 228–536–2 | 06.087 | Etüülatsetoatsetaatpropüleenglükoolketaal | | |

06.088 | 01 | 4359–46–0 | 2-etüül-4-metüül-1,3-dioksolaan | | | 224–435–2 | 06.088 | | | |

06.089 | 01 | 6454–22–4 | 2-heksüül-4,5-dimetüül-1,3-dioksolaan | | | 229–261–0 | 06.089 | | | |

06.090 | 09 | 3674–21–3 | 4-hüdroksümetüül-2-metüül-1,3-dioksolaan | | | | 06.090 | | | |

06.091 | 01 | 6986–51–2 | 1-isobutoksü-1-etoksüetaan | | 10054 | 230–251–3 | 06.091 | Atseetaldehüüdetüülisobutüülatsetaal | 1-etoksü-1-(2-metüülpropoksü)etaan | |

06.092 | 01 | 75048–15–6 | 1-isobutoksü-1-isopentüüloksüetaan | | 10059 | 278–063–0 | 06.092 | Atseetaldehüüdisobutüülisoamüülatsetaal; atseetaldehüüdisobutüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-(3-metüülbutoksü)- 1-(2-metüülpropoksü)etaan | |

06.093 | 02 | 67879–60–1 | 2-isopropüül-4-metüül-1,3-dioksolaan | | | 267–550–3 | 06.093 | | | |

06.094 | 01 | 1599–49–1 | 4-metüül-2-pentüül-1,3-dioksolaan | 3630 | | 247–807–6 | 06.094 | | | |

06.095 | 01 | 4352–99–2 | 4-metüül-2-propüül-1,3-dioksolaan | | | 224–420–0 | 06.095 | | | |

06.096 | 01 | 122–51–0 | trietoksümetaan | | 10903 | 204–550–4 | 06.096 | Trietüülortoformiaat; etüülortoformiaat | | |

06.097 | 09 | 7789–92–6 | 1,1,3-trietoksüpropaan | | 10075 | 232–193–4 | 06.097 | 3-etoksüpropanaaldietüülatsetaal | | |

06.098 | 05 | 1193–11–9 | 2,2,4-trimetüül-1,3-dioksolaan | 3441 | 11423 | 214–766–0 | 06.098 | | | |

06.099 | 23 | 4359–31–3 | vanilliinbutüleenglükoolatsetaal | | | | 06.099 | 4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd 2,3-butaandiüülatsetaal | 4-etüül-2-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)- 1,3-dioksolaan | |

06.100 | 01 | 1 3002–08–9 | Atseetaldehüüddipentüülatsetaal | | 10032 | 235–838–8 | 06.100 | | | |

06.102 | 09 | 1708–36–7 | 2-heksüül-5-hüdroksü-1,3-dioksaan | | 2016 | 216–961–6 | 06.102 | | | |

06.104 | 23 | 68527–74–2 | vanilliinpropüleenglükoolatsetaal | 3905 | | | 06.104 | 4-metüül-2-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)- 1,3-dioksolaan | | |

06.105 | 02 | 13285–51–3 | 3-metüül-1,1-di-isopentüüloksübutaan | | 10070 | | 06.105 | Isopalderjanaldehüüd-di-isoamüülatsetaal; 3-metüülbutanaaldi(3-metüülbutüül)atsetaal | 3-metüül-1,1-di(3-metüülbutoksü)butaan | |

06.106 | 02 | 13112–63–5 | 2-metüül-1,1-di-isopentüüloksüpropaan | | 10071 | | 06.106 | | 2-metüül-1,1-di(3-metüülbutoksü)propaan | |

06.107 | 01 | 13548–84–0 | 1-(2-metüülbutoksü)- 1-isopentüüloksüetaan | | 10068 | | 06.107 | Metüülbutüülatsetaal | 1-(2-metüülbutoksü)- 1-(3-metüülbutoksü)etaan | |

06.108 | 23 | | Aniisaldehüüdbutaan-2,3-diool-atsetaal | | | | 06.108 | | 4,5-dimetüül-2-(4-metoksüfenüül)- 1,3-dioksolaan | |

06.109 | 04 | | 1,1-dietoksü-3,7-dimetüülokt-6-een | | | | 06.109 | Tsitronellaaldietüülatsetaal; 3,7-dimetüül-6-oktenaaldienüülatsetaal | | |

06.110 | 01 | | 1-etoksü-1-isopentüüloksüheksaan | | | | 06.110 | heksenaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)heksaan | |

06.111 | 01 | | 1-etoksü-1-metoksüpropaan | | | | 06.111 | Propanaaletüülmetüülatsetaal | | |

06.112 | 01 | | 1-etoksü-1-propoksüetaan | | | | 06.112 | Heksanaaletüülpropüülatsetaal | | |

06.113 | 23 | | Heliotropiinbutaan-2,3-diool-atsetaal | | | | 06.113 | Piperonaalbutaan-2,3-diool-atsetaal | 4,5-dimetüül-2-(3,4-metüleendioksüfenüül)- 1,3-dioksolaan | |

06.114 | 01 | | 1-heksüüloksü-1-isopentüüloksüetaan | | | | 06.114 | Atseetaldehüüdheksüülisoamüülatsetaal; atseetaldehüüdheksüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-heksoksü-1-(3-metüülbutoksü)etaan | |

06.115 | 01 | | 1-isopentüüloksü-1-pentüüloksüetaan | | | | 06.115 | Atseetaldehüüd-3-metüülbutüülpentüülatsetaal | 1-(3-metüülbutoksü)- 1-pentüüloksüetaan | |

06.120 | 08 | | DL-mentoon-1,2-glütseroolketaal | 3808 | | | 06.120 | | | |

06.123 | 01 | | 1-butoksü-1-isopentüüloksüetaan | | 10004 | | 06.123 | Atseetaldehüüdbutüülisoamüülatsetaal | 1-butoksü-1-(3-metüülbutoksü)etaan | |

06.124 | 02 | | 1,1-di-isobutoksü-3-metüülbutaan | | 10024 | | 06.124 | Isovaleeraldehüüddiisobutüülatsetaal; 3-metüülbutanaaldiisobutüülatsetaal | 1,1-di(2-metüülpropoksü)- 3-metüülbutaan | |

06.125 | 01 | | 1,1-di-isobutoksüpropaan | | 10027 | | 06.125 | Propanaaldiisobutüülatsetaal | 1,1-di(2-metüülpropoksü)propaan | |

06.127 | 01 | | 1-etoksü-1-isopentüüloksüpropaan | | 10036 | | 06.127 | Butanaaletüülisoamüülatsetaal; butanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)propaan | |

06.128 | 01 | | 1-etoksü-1-pentüüloksübutaan | | 10045 | | 06.128 | Butanaaletüülamüülatsetaal; 2,3-butüleenglükool; dimetüületüleenglükool | | |

06.129 | 02 | | 1-etoksü-2-metüül-1-isopentüüloksüpropaan | | 10043 | | 06.129 | Isobutanaaletüülisoamüülatsetaal; 2-metüülpropanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-etoksü-2-metüül-1-(3-metüülbutoksü)butaan | |

06.130 | 02 | | 1-etoksü-2-metüül-1-propoksüpropaan | | 10044 | | 06.130 | Isobutanaaletüülpropüülatsetaal; 2-metüülpropanaaletüülpropüülatsetaal | | |

06.131 | 02 | | 1-etoksü-3-metüül-1-isopentüüloksübutaan | | 10042 | | 06.131 | Isovaleeraldehüüdetüülisoamüülatsetaal; 3-metüülbutanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal | 1-etoksü-3-metüül-1-(3-metüülbutoksü)butaan | |

07.001 | 09 | 78–98–8 | 2-oksopropanaal | 2969 | 105 | 201–164–8 | 07.001 | Püruvaldehüüd; 2-ketopropioonaldehüüd; atsetüülformaldehüüd; metüülglüoksaal; Püruv aldehüüd; propaan-2-oon-1-aal | | |

07.002 | 05 | HO-43–0 | heptaan-2-oon | 2544 | 136 | 203–767–1 | 07.002 | Ketoon C-7; metüülamüülketoon; amüülmetüülketoon | | |

07.003 | 05 | 106–35–4 | heptaan-3-oon | 2545 | 137 | 203–388–1 | 07.003 | Etüülbutüülketoon; butüületüülketoon | | |

07.004 | 21 | 98–86–2 | atsetofenoon | 2009 | 138 | 202–708–7 | 07.004 | Metüülfenüülketoon; atsetüülbenseen; atsetüülbensool; bensoüülmetiid; fenüülmetüülketoon | | |

07.005 | 21 | 122–48–5 | vanillüülatsetoon | 3124 | 139 | 204–548–3 | 07.005 | Tsingeroon; 3-metoksü-4-hüdroksübensüülatsetoon; 2-etüülmetüülketoon; 3-metoksü-4-metoksübensüülatsetoon; vanilliatsetoon | 4-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)butaan-2-oon | |

07.006 | 08 | 76–22–2 | d-kamper | 2230 | 140 | 200–945–0 | 07.006 | 2-kamfanoon; 2-bornanoon; 2-keto-1,7,7-trimetüülnorkamfaan; 1,7,7-trimetüülbitsüklo-[2.2.1]-2-heptanoon | dl-bornaan-2-oon | 5 |

07.007 | 08 | 127–41–3 | alfa-ionoon | 2594 | 141 | 204–841–6 | 07.007 | | 4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 3-buteen-2-oon | |

07.008 | 08 | 14901–07–6 | beeta-ionoon | 2595 | 142 | 238–969–9 | 07.008 | beeta-irisoon; 4-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)- 3-buteen-2-oon; β-tsuklotsitrüliidatsetoon | 4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-3-een-2-oon | 5 |

07.009 | 08 | 7779–30–8 | metüül-alfa-ionoon | 2711 | 143 | 204–842–1 | 07.009 | alfa-ketoon; 5-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 4-penteen-3-oon; raldeiin; alfa, tsüklotsitrülideenmetüületüülketoon | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)pent-1-een-3-oon | |

07.010 | 08 | 127–43–5 | metüül-beeta-ionoon | 2712 | 144 | 204–843–7 | 07.010 | 5-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)- 4-penteen-3-oon; raldeiin; beeta-tsüklotsitrülideenbutanoon, beeta-metülionoon; beeta-iraldeiin | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)pent-1-een-3-oon | |

07.011 | 08 | 79–69–6 | 4-(2,5,6,6-tetrametüül-2-tsükloheksenüül)- 3-buteen-2-oon | 2597 | 145 | 201–219–6 | 07.011 | alfairoon; 6-metülionoon; 4-(2,5,6,6-tetrametüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 3-buteen-2-oon | | |

07.012 | 08 | 99–49–0 | karvoon | 2249 | 146 | 202–759–5 | 07.012 | Karvool; 1-metüül-4-isopropenüül-6-tsüklohekseen-2-oon | p-menta-1,8-dieen-2-oon | |

07.013 | 21 | 93–08–3 | metüül-2-naftüülketoon | 2723 | 147 | 202–216–2 | 07.013 | 2-atsetonaftoon; 2-atsetüülnaftaleen apelsinikristallid; beeta-metüülnaftüülketoon; beeta-atsetonaftoon; | | |

07.014 | 12 | 118–71–8 | maltool | 2656 | 148 | 204–271–8 | 07.014 | Veltool (Pfizer); pralinee; 4H-püraan-4-oon, 3-hüdroksü-2-metüül; 3-hüdroksü-2-metüül-(1,4-püraan); 2-metüülpüromekoonhape | 3-hüdroksü-2-metüül-4-püroon | |

07.015 | 05 | 110–93–0 | Heks-5-een-2-oon | 2707 | 149 | 203–816–7 | 07.015 | Metüülheptenoon; 2-metüül-hepteen-6-oon; 2-metüülheptenoon; metüülheksenüülketoon | | |

07.016 | 05 | 112–12–9 | Undekaan-2-oon | 3093 | 150 | 203–937–5 | 07.016 | Metüülnonüülketoon; 2-hendekanoon; undekanoon-2; metüülnonüülketoon; 2-hendekanoon; 2-oksoundekaan; nonüülmetüülketoon | | |

07.017 | 05 | 108–10–1 | 4-metüülpentaan-2-oon | 2731 | 151 | 203–550–1 | 07.017 | Metüülisobutüülketoon; isobutüülmetüülketoon; isopropüülatsetoon; isoheksanoon; heksoon; | | |

07.018 | 10 | 3848–24–6 | heksaan-2,3-dioon | 2558 | 152 | 223–350–8 | 07.018 | Metüülpropüüldiketoon; atsetüülbutürüül; atsetüül-n-butürüül; | | |

07.019 | 05 | 111–13–7 | oktaan-2-oon | 2802 | 153 | 203–837–1 | 07.019 | Metüülheksüülketoon; n-heksüülmetüülketoon; heksüülmetüülketoon; oktaan-2-oon | | |

07.020 | 05 | 821–55–6 | nonaan-2-oon | 2785 | 154 | 212–480–0 | 07.020 | Metüülheptüülketoon; | | |

07.021 | 10 | 7493–59–6 | undeka-2,3-dioon | 3090 | 155 | 231–330–5 | 07.021 | Atsetüülnonanüül; atsetüülnonanoüül; atsetüülpelargonüül; | | |

07.022 | 21 | 122–00–9 | 4-metüülatsetofenoon | 2677 | 156 | 204–514–8 | 07.022 | p-metüülatsetofenoon; metüül-p-tolüülketoon; 1-atsetüül-4-metüülbenseen; 1-metüül-4-atstüülbenseen; | | |

07.023 | 21 | 89–74–7 | 2,4-dimetüülatsetofenoon | 2387 | 157 | 201–935–9 | 07.023 | Atsetüül- m-ksüleen; metüül 2,4-dimetüülfenüülketoon | | |

07.024 | 21 | 122–57–6 | 4-fenüülbut-3-een-2-oon | 2881 | 158 | 204–555–1 | 07.024 | Bensülideenatsetoon; tsinnamüülmetüülketoon; metüülstürüülkketoon; atseetkaneel; bensaalatsetoon; | | |

07.025 | 21 | 5349–62–2 | 4-metüül-1-fenüülpentaan-2-oon | 2740 | 159 | 226–316–0 | 07.025 | Bensüülisobutüülketoon; isobutüülbensüülketoon; | | |

07.026 | 21 | 7774–79–0 | 4-(p-tolüül)butaan-2-oon | 3074 | 160 | | 07.026 | | 4-(4-metüülfenüül)butaan-2-oon | |

07.027 | 21 | 1901–26–4 | 3-metüül-4-fenüülbut-3-een-2-oon | 2734 | 161 | 217–599–1 | 07.027 | Bensülideenmetüülatsetoon; 1-metüül-1-bensülideenatsetoon; 3-bensülideen-2-butanoon; alfa-metüül-alfa-bensaalatsetoon | | |

07.028 | 21 | 119–53–9 | bensoiin | 2132 | 162 | 204–331–3 | 07.028 | Bensoüülfenüülkarbinool; alfa-hüdroksü-alfa-fenüülatsetofenoon; 2-hüdroksü-1,2-difenüületaan | 2-hüdroksü-2-fenüülatsetofenoon | |

07.029 | 21 | 104–20–1 | 4-(4-metoksüfenüül)butaan-2-oon | 2672 | 163 | 203–184–2 | 07.029 | Anisüülatsetoon; p-metoksüfenüülbutanoon; 2-butanoon, 4-(4-metoksüfenüül)-; vaarikaketoon; metüüloksanoon; p-metoksübensüülatsetoon | | |

07.030 | 21 | 104–27–8 | 1-(4-metoksüfenüül)pent-1-een-3-oon | 2673 | 164 | 203–190–5 | 07.030 | Etoon; alfa-metüülanisaalatsetoon; alfa-metüülanisülideenatsetoon; p-metoksüstürüületüülketoon | | |

o).031 | 21 | 55418–52–5 | piperonüülatsetoon | 2701 | 165 | 259–630–1 | 07.031 | 2-butanoon, 4-(1,3-bensodioksool-5-üül); dultsinüül; heliotropüülatsetoon | 4-(3,4-metüleendioksüfenüül)butaan-2-oon | |

07.032 | 21 | 119–61–9 | bensofenoon | 2134 | 166 | 204–337–6 | 07.032 | Bensoüülbenseen; difenüülketoon; difenüülmetanoon; alfa-oksodifenüülmetaan | | |

07.033 | 08 | 95–41–0 | isojasmoon | 3552 | 167 | 202–417–5 | 07.033 | | 2-heksüül-tsüklopent-2-een-1-oon ja 2-heksülideentsüklopentanoon | 5 |

07.034 | 08 | 17373–89–6 | 2-heksülideentsüklopentaan-1-oon | 2573 | 167 | 241–411–7 | 07.034 | alfa-heksülideentsüklopentanoon | | 5 |

07.035 | 08 | 17369–60–7 | Tetrametüületüültsükloheksenoon (isomeeride segu) | 3061 | 168 | 241–403–3 | 07.035 | | | 5 |

07.036 | 08 | 127–51–5 | Alfa-isometüülionoon | 2714 | 169 | 204–846–3 | 07.036 | 4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 3-metüül-3-buteen-3-oon; metüül-gamma-ionoon; isometüülionoon; gamma-metüülionoon | 4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)- 3-metüülpent-3-een-2-oon | |

07.037 | 08 | 1195–79–5 | fenhoon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.037 | d-1,3,3-trimetüül-2-norbornanoon; d-1,3,3-trimetüül-2-norkamfanoon, | | 5 |

07.038 | 21 | 100–06–1 | 4-metoksüatsetofenoon | 2005 | 570 | 202–815–9 | 07.038 | Atseetanisool; p-atsetüülanisool; 4-atsetüülanisool; | | |

07.039 | 09 | 7786–52–9 | oktaan-3-oon-1-ool | 2804 | 592 | | 07.039 | 3-okso-1-oktanool; kaproüületanaat; heksanoüületanaat; metüloolmetüülamüülketoon; 1-hüdroksüoktaan-3-oon; | | |

07.040 | 21 | 93–55–0 | 1-fenüülpropaan-1-oon | 3469 | 599 | 202–257–6 | 07.040 | Propiofenoon; fenüületüülketoon; propionüülbenseen | | |

07.041 | 08 | 79–89–0 | beeta-isometüülionoon | | 650 | 201–231–1 | 07.041 | Isometüül-beeta-ionoon | 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-3-een-2-oon | |

07.042 | 21 | 645-1 3–6 | 4-isopropüülatsetofenoon | 2927 | 651 | 211–433–1 | 07.042 | Metüül-p-isopropüülfenüülketoon; p-atsetüülkumeen; p-propüülatsetofenoon; | | |

07.044 | 05 | 625–33–2 | pent-1-een-3-oon | 3417 | 666 | 210–888–3 | 07.044 | | | |

07.045 | 08 | 2408–37–9 | 2,2,6-trimetüültsükloheksanoon | 3473 | 686 | 219–309–9 | 07.045 | | | |

07.046 | 21 | 1080–12–2 | vanillülideenatsetoon | 3738 | 691 | 214–096–9 | 07.046 | Metüül-3-metoksü-4-hüdroksüstürüülketoon; dihüdrotsingeroon; | 4-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)but-3-een-2-oon | |

07.047 | 12 | 4940–11–8 | etüülmaltool | 3487 | 692 | 225–582–5 | 07.047 | Veltool-Pluss; 2-etüülpüromekoonhape; 3-hüdroksü-2-etüül-4-püroon; 2-etüül-3-ool-4H-püraan-4-oon; | 2-etüül-3-hüdroksü-4-püroon | |

07.048 | 05 | 2497–21–4 | 4-hekseen-3-oon | 3352 | 718 | 219–681–2 | 07.048 | 2-hekseen-4-oon; heks-2-een-4-oon; propüleenetüülketoon | | |

07.049 | 21 | 103–13–9 | 1-(4-metoksüfenüül)-metüülpent-1-een-3-oon | 3760 | 719 | | 07.049 | Metoksüstürüül-isopropüülketoon; isopropüül 4-metüüloksüstürüülketoon | | |

07.050 | 05 | 67–64–1 | atsetoon | 3326 | 737 | 200–662–2 | 07.050 | Propaan-2-oon; dimetüülketoon; 2-oksopropaan; β-ketopropaan; püroatseeteeter | | 1 |

07.051 | 10 | 513–86–0 | 3-hüdroksübutaan-2-oon | 2008 | 749 | 208–174–1 | 07.051 | Atsetoiin; AMC; atsetüülmetüülkarbinool; 2,3-butanoloon; dimetüülketool; 3-hüdroksü-2-butanoon; gamma-hüdroksü-beeta-oksobutaan | | |

07.052 | 10 | 431–03–8 | diatsetüül | 2370 | 752 | 207–069–8 | 07.052 | Dimetüüldiketoon; biatsetüül; 2,3-diketobutaan; 2,3-butaandioon; dimetüülglüoksaal; | butaan-2,3-dioon | |

07.053 | 05 | 78–93–3 | butaan-2-oon | 2170 | 753 | 201–159–0 | 07.053 | Etüülmetüülketoon; metüületüülketoon; ketoon C-4 | | |

07.054 | 05 | 107–87–9 | pentaan-2-oon | 2842 | 754 | 203–528–1 | 07.054 | Etüülatsetoon; metüülpropüülketoon; propüülmetüülketoon; pentaan-2-oon | | |

07.055 | 21 | 5471–51–2 | 4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon | 2588 | 755 | 226–806–4 | 07.055 | p-hüdroksübensüülatsetoon; oksüfenaloon; frambinoon; 1-p-hüdroksüfenüül-3-butanoon; p-hüdrobensüülatsetoon; p-hüdroksübensüülatsetoon | | |

07.056 | 30 | 80–71–7 | 3-metüültsüklopentaan-1,2-dioon | 2700 | 758 | 201–303–2 | 07.056 | 2-hüdroksü-3-metüültsüklopent-2-een-1-oon; metüültsüklopentenoloon; 3-metüültsüklepentaan-1,2-dioon; tsükloteen; korüloon; 3-metüül-2-tsüklopenteen-2-ool-1-oon | | |

07.057 | 30 | 21835–01–8 | 3-etüültsüklopentaan-1,2-dioon | 3152 | 759 | 244–606–5 | 07.057 | 2-hüdroksü-3-etüül-2-tsüklopenteen-1-oon; etüültsüklopentenoloon; etüültsüklopentaloon; 3-etüül-2-tsüklopenteen-2-ool-1-oon; | | |

07.058 | 05 | 123–19–3 | heptaan-4-oon | 2546 | 2034 | 204–608–9 | 07.058 | Dipropüülketoon; butüroon; | | |

07.059 | 08 | 10458–14–7 | p-mentaan-3-oon | 2667 | 2035 | 233–944–9 | 07.059 | 2-isopropüül-5-metüültsükloheksanoon; trans4-isopropüül-1-metüültsükloheksaan-3-oon | | |

07.060 | 10 | 600–14–6 | pentaan-2,3-dioon | 2841 | 2039 | 209–984–8 | 07.060 | Atsetüülpropionüül | | |

07.061 | 08 | 79–78–7 | allüül-alfa-ionoon | 2033 | 2040 | 201–225–9 | 07.061 | 1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 1,6-heptadieen-3-oon; allüültsüklotsitrüliidatsetoon; alfa-allüülionoonS | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)- 1,6-heptadieen-3-oon | |

07.062 | 05 | 106–68–3 | oktaan-3-oon | 2803 | 2042 | 203–423–0 | 07.062 | Etüülamüülketoon; amüületüülketoon; | | |

07.063 | 10 | 7493–58–5 | 4-metüülpentaan-2,3-dioon | 2730 | 2043 | 231–328–4 | 07.063 | Atsetüülisobutürüül | | |

07.064 | 10 | 96–04–8 | heptaan-2,3-dioon | 2543 | 2044 | 202–472–5 | 07.064 | Atsetüül pentanoüül; atsetüülvalerüül; valerüülatsetüül; | | |

07.065 | 10 | 496–77–5 | 5-hüdroksüoktaan-4-oon | 2587 | 2045 | 207–830–4 | 07.065 | Butüroiin; 5-oktanool-4-oon; | | |

07.067 | 08 | 29606–79–9 | isopulegoon | 2964 | 2051 | 249–725–6 | 07.067 | 1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-3-oon; 1-metüül-4-isopropenüül-3-tsükloheksanoon; 1-isopropüül-4-metüül-2-tsükloheksanoon | p-ment-S-een-3-oon | 5 |

07.069 | 05 | 4433–36–7 | tetrahüdropseudoionoon | 3059 | 2053 | 224–634–4 | 07.069 | 6,10-dimetüül-9-undetseen-2-oon; dihüdrogeranüülatsetoon; | 6,10-dimetüülundets-9-een-2-oon | |

07.070 | 21 | 7492–37–7 | 3-bensüülheptaan-4-oon | 2146 | 2140 | 231–317–4 | 07.070 | | | |

07.071 | 10 | 5455–24–3 | oktaan-4,5-dioon | | 2141 | | 07.071 | Dibutürüül | | |

07.072 | 05 | 624–42–0 | 6-metüülheptaan-3-oon | | 2143 | 210–844–3 | 07.072 | Isoamüületüülketoon | | |

07.073 | 05 | 110–12–3 | 5-metüülheksaan-2-oon | | 2144 | 203–737–8 | 07.073 | Isoamüülmetüülketoon | | |

07.075 | 30 | 13494–06–9 | 3,4-dimetüültsüklopentaan-1,2-dioon | 3268 | 2234 | 236–810–8 | 07.075 | 2-hüdroksü-3,4-dimetüül-2-tsüklopenteen-1-oon; | | |

07.076 | 30 | 13494–07–0 | 3,5-dimetüültsüklopentaan-1,2-dioon | 3269 | 2235 | 236–811–3 | 07.076 | | | |

07.077 | 10 | 4437–51–8 | heksaan-3,4-dioon | 3168 | 2255 | 224–651–7 | 07.077 | Dipropionüül; 3,4-dioksoheksaan; dietüül-alfa, beeta-diketoon | | |

07.078 | 08 | 491–07–6 | D, 1-isomentoon | 3460 | 2259 | 207–727–4 | 07.078 | Cis-1-metüül-4-isopropüül-3-tsükloheksanoonid; cis-para-mentaan-3-oon | cis-p-mentaan-3-oon | |

07.079 | 30 | 579–07–7 | 1-fenüülpropaan-1,2-dioon | 3226 | 2275 | 209–435–2 | 07.079 | Atsetüülbensoüül; metüülfenüüldiketoon; metüülfenüülglüoksaal; fenüülmetüüldiketoon | | |

07.080 | 30 | 3008–43–3 | 3-metüültsükloheksaan-1,2-dioon | 3305 | 2311 | 221–122–2 | 07.080 | 3-metüül-1,2-tsükloheksaandioon; 2-metüül-3,4-tsükloheksaandioon; | | |

07.081 | 05 | 4312–99–6 | okt-1-een-3-oon | 3515 | 2312 | 224–327–5 | 07.081 | Vinüülamüülketoon; amüülvinüülketoon | | |

07.082 | 05 | 4643–27–0 | okt-2-een-4-oon | 3603 | 2313 | 225–071–7 | 07.082 | Butüülpropenüülketoon; propenüülbutüülketoon | | |

07.083 | 08 | 23726–92–3 | beeta-damaskoon | 3243 | 2340 | 245–843–7 | 07.083 | | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-2-een-1-oon | 5 |

07.084 | 05 | 96–22–0 | pentaan-3-oon | | 2350 | 202–490–3 | 07.084 | Dimetüülatsetoon; dietüülketoon; dimetüülatsetoon; propioon; metatsetoon | | |

07.086 | 21 | 102–04–5 | 1,3-difenüülpropaan-2-oon | 2397 | 11839 | 203–000–0 | 07.086 | Dibensüülketoon; alfa, alfa-difenüülketoon; bensüülketoon; | | |

07.087 | 21 | 122–84–9 | 4-metoksüfenüülatsetoon | 2674 | 11836 | 204–578–7 | 07.087 | Anisüülmetüülketoon; 3-(4-metoksüfenüül)propaan-2-oon; p-metoksüfenüülatsetoon; aniisketoon; aniisiketoon; | | |

07.088 | 08 | 7784–98–7 | metüül-delta-ionoon | 2713 | 11852 | 232–074–7 | 07.088 | 5-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)- 4-penteen-3-oon | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-3-enüül)pent-1-een-3-oon | |

07.089 | 08 | 4674–50–4 | nootkatoon | 3166 | 11164 | 225–124–4 | 07.089 | 5,6-dimetüül-8-isopropenüülbitsüklo[4.4.0]dets-1-een-3-oon; 4,4a, 5,6,7,8-heksahüdro-6-isopropenüül-4,4a-dimetüül-2(3H)-naftaleen | 4,4a, 5,6,7,8-heksahüdro-4,4a-dimetüül-6-(1-metüleenetüül)- 2(3H)-naftalenoon | |

07.090 | 09 | 5077–67–8 | 1-hüdroksübutaan-2-oon | 3173 | 11102 | 225–790–6 | 07.090 | 2-okso-1-butanool; propionüülkarbinool; etüülhüdrometüülketoon; 1-butanool-2-oon | | |

07.091 | 08 | 79–76–5 | gamma-ionoon | 3175 | | 201–223–8 | 07.091 | 4-(2,2-dimetüül-6-metüleentsükloheksüül)- 3-buteen-2-oon; 4-(2-metüleen-6,6-dimetüültsükloheksüül)- 3-buteen-2-oon | 4-(2,2-dimetüül-6-metüleentsükloheksüül)but-3-een-2-oon | |

07.092 | 08 | 499–70–7 | p — mentaan-2-oon | 3176 | 11128 | 207–887–5 | 07.092 | Karvomentoon; tetrahüdromentoon; tetrahüdrokarvoon | | |

07.093 | 10 | 13706–86* | 5-metüülheksaan-2,3-dioon | 3190 | 11148 | 237–241–8 | 07.093 | 2-metüül-4,5-heksaandioon; atsetüülisovalerüül; isobutüülmetüüldiketoon; isobutüülmetüülglüoksaal; | | |

07.094 | 08 | 488–10–8 | metüül-2-(pent-2(cis)-enüül)tsüklopent-2-een-1-oon | 3196 | 11786 | 207–668–4 | 07.094 | Cis-jasmoon; | | 5 |

07.095 | 08 | 14765–30–1 | 2-(sec — butüül)tsükloheksanoon | 3261 | 11044 | 238–830–2 | 07.095 | 2-but-2-üültsükloheksanoon | 2-(1-metüülpropüül)tsükloheksanoon | |

07.096 | 05 | 589–38–8 | heksaan-3-oon | 3290 | 11097 | 209–645–4 | 07.096 | Etüülpropüülketoon | | |

07.097 | 10 | 59191–78–5 | 3-(hüdroksümetüül)oktaan-2-oon | 3292 | 11113 | 261–652–1 | 07.097 | | | |

07.098 | 08 | 1193–18–6 | 3-metüültsükloheks-2-een-1-oon | 3360 | 11134 | 214–769–7 | 07.098 | 1-metüül-1-tsükloheksenoon-3 | | |

07.099 | 05 | 1604–28–0 | 6-metüülhepta-3,5-dieen-2-oon | 3363 | 11143 | 216–507–7 | 07.099 | 2-metüül-hepta-2,4-dieen-6-oon; metüülheptadienoon, | | |

07.100 | 05 | 3240–09–3 | 5-metüülheks-5-een-2-oon | 3365 | 11150 | 221–807–6 | 07.100 | 2-metüülallüülatsetoon; 2-metüül-1-hekseen-5-oon; 2-metüülallüülatsetoon | | |

07.101 | 05 | 141–79–7 | 4-metüülpent-3-een-2-oon | 3368 | 11853 | 205–502–5 | 07.101 | Mesitüüloksiid; metüülisobutenüülketoon; isopropülideenatsetoon; | | |

07.102 | 05 | 1629–58–9 | pent-1-een-3-oon | 3382 | 11179 | 216–624–3 | 07.102 | Etüülvinüülketoon | | |

07.103 | 05 | 593–08–8 | tridekaan-2-oon | 3388 | 11194 | 209–784–0 | 07.103 | Metüülundetsüülketoon; hendetsüülmetüülketoon | | |

07.104 | 05 | 4643–25–8 | hept-2-een-4-oon | 3399 | 11093 | 225–070–1 | 07.104 | | | |

07.105 | 05 | 1119–44–4 | hept-3-een-2-oon | 3400 | 11094 | 214–278–8 | 07.105 | Metüülpentenüülketoon; butülideenatsetoon; n-butülideenatsetoon | | |

07.106 | 05 | 5166–53–0 | 5-metüülheks-3-een-2-oon | 3409 | 11149 | 225–950–5 | 07.106 | Isobutülideenatsetoon | | |

07.107 | 05 | 1669–44–9 | okt-3-een-2-oon | 3416 | 11170 | 216–793–3 | 07.107 | | | |

07.108 | 08 | 23696–85–7 | beeta-damaskenoon | 3420 | 11197 | 245–833–2 | 07.108 | 4-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dienüül)-but-2-een-4-oon | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dienüül)but-2-een-1-oon | |

07.109 | 30 | 1125–21–9 | 2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1,4-dioon | 3421 | 11200 | 214–406–2 | 07.109 | 3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1,4-dioon; 2-tsükloheksedioon-1,4, 3,5,5-trimetüül-; | | |

07.110 | 08 | 542–46–1 | tsüklopentadets-9-een-1-oon | 3425 | 11744 | 208-81 3–4 | 07.110 | Tsivettoon; tsivetoon | | 5 |

07.111 | 08 | 541–91–3 | 3-metüültsüklopentadekaan-1-oon | 3434 | 11135 | 208–795–8 | 07.111 | Muskoon; metüüleksaltoon | | |

07.112 | 08 | 2758–18–1 | 3-metüül-2-tsüklopenteen-1-oon | 3435 | 11137 | 220–421–5 | 07.112 | 1-metüül-1-tsüklopenteen-3-oon | | |

07.113 | 05 | 925–78–0 | nonaan-3-oon | 3440 | 11160 | 213–125–2 | 07.113 | Etüülheksüülketoon | | |

07.114 | 05 | 762–29–8 | 6,10,14-trimetüülpentadeka-5,9,13-trieen-2-oon | 3442 | 11206 | 212–097–9 | 07.114 | Farnesüülatsetoon; 2,6,10-trimetüül-2,6,10-pentadekatrieen-14-oon; 6,10,14-trimetüül-5,9,13-pentadekatrieen-2-oon | | |

07.115 | 08 | 20483–36–7 | 3,4-dehüdrodihüdro-beeta-ionoon | 3447 | 11057 | 243–847–3 | 07.115 | Dehüdrodihüdroionoon; 4-(2,6,6-trimetüültsükloheksadieen-1-üül)-2-butanoon | 4-(2,6,6-trimetüül-1,3-tsükloheksadienüül)-butaan-2-ool | |

07.116 | 08 | 43219–68–7 | 1-(1,4-dimetüültsükloheks-3-een-1-üül)etaan-1-oon | 3449 | 11062 | 256–150–4 | 07.116 | 4-atsetüül-1,4-dimetüültsükloheks-1-een | | |

07.117 | 30 | 42348–12–9 | 3-etüül-2-hüdroksü-4-metüültsüklopent-2-een-1-oon | 3453 | 11077 | 255–767–6 | 07.117 | 3-etüül-4-metüültsükloteen; etüültsüklopentenoloon; 3-etüül-2-tsüklopenteen-2-ool-1-oon; | | |

07.118 | 30 | 53263–58–4 | 5-etüül-2-hüdroksü-3-metüültsüklopent-2-een-1-oon | 3454 | 11078 | 258–451–6 | 07.118 | 5-etüül-3-metüültsükloteen; | | |

07.119 | 30 | 10316–66–2 | 2-hüdroksütsükloheks-2-een-1-oon | 3458 | 11046 | | 07.119 | Tsükloheksaan-1,2-dioon | | |

07.120 | 30 | 4883–60–7 | 2-hüdroksü-3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon | 3459 | 11198 | | 07.120 | 3,5,5-trimetüültsükloheksaan-1,2-dioon; 3,5,5-trimetüül-1,2-tsükloheksaandioon; | | |

07.121 | 05 | 10519–33–2 | dets-3-een-2-oon | 3532 | 11751 | 234–059–0 | 07.121 | Heptülideenatsetoon; önantülideenatsetoon; enantülideenatsetoon | | |

07.122 | 05 | 108–83–8 | 2,6-dimetüülheptaan-4-oon | 3537 | 11914 | 203–620–1 | 07.122 | Di-isobutüülketoon; isobutüülketoon; isononanoon; isovaleroon | | |

07.123 | 05 | 3796–70–1 | geranüülatsetoon | 3542 | 11088 | 223–269–8 | 07.123 | alfa, beeta-dihüdropseudoionoon | 6,10-dimetüül-5(trans), 9-undekadieen-2-oon | |

07.124 | 21 | 118–93–4 | 2-hüdroksüatsetofenoon | 3548 | 11784 | 204–288–0 | 07.124 | Etanoon, 1-(2-hüdroksüfenüül)-; o-atsetüülfenool | | |

07.125 | 10 | 3142–66–3 | 3-hüdroksüpentaan-2-oon | 3550 | 11115 | | 07.125 | Atsetüületüülbarbonool; | | |

07.126 | 08 | 78–59–1 | 3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon | 3553 | 11918 | 201–126–0 | 07.126 | Isoforoon; isoatsetoferoon | | |

07.127 | 08 | 491–09–8 | p-menta-1,4(8)-dieen-3-oon | 3560 | 11189 | 207–729–5 | 07.127 | Piperitenoon; 4-isopropülideen-1-metüül-1-tsüklohekseen-3-oon; | | |

07.128 | 08 | 7764–50–3 | dihüdrokarvoon | 3565 | 11703 | 231–857–0 | 07.128 | cis-dihüdrokarvoon; cis-menteen-8(9)-oon(2); 1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-2-oon; | p-ment-8(10)-een-2-oon | |

07.129 | 08 | 3720–16–9 | 3-metüül-5-propüültsükloheks-2-een-1-oon | 3577 | | 223–069–0 | 07.129 | 1-metüül-5-n-propüül-1-tsüklohekseen-3-oon | | |

07.130 | 08 | 57378–68–4 | delta-damaskoon | 3622 | | 260–709–8 | 07.130 | | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-3-enüül)but-2-een-1-oon | 5 |

07.131 | 08 | 17283–81–7 | dihüdro-beeta-ionoon | 3626 | 11060 | 241–318–1 | 07.131 | 4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)butaan-2-oon | 4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)butaan-2-oon | |

07.132 | 08 | 31499–72–6 | dihüdro-alfa-ionoon | 3628 | 11059 | 250–657–4 | 07.132 | | 4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)butaan-2-oon | |

07.133 | 21 | 13171–00–1 | 4-atsetüül-6-t-butüül-1,1-dimetüülindaan | 3653 | | 236–114–4 | 07.133 | Tselestoliid; 4-atsetüül-1,1-dimetüül-6-tert-butüülindaan | Atsetüül-6-tert-butüül-2,3-dihüdro-1,1-dimetüülindaan | |

07.134 | 08 | 43052–87–5 | alfa-damaskeen | 3659 | 11053 | | 07.134 | 4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)- 2-buteen-4-oon | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)but-2-een-1-oon | 5 |

07.135 | 25 | 28631–86–9 | 2,4-dihüdroksüatsetofenoon | 3662 | 11884 | | 07.135 | 1-etanoon; | | |

07.136 | 08 | 34545–88–5 | 4,4a, 5,6-tetrahüdro-7-metüülnaftaleen-2(3H)-oon | 3715 | | 252–079–8 | 07.136 | | | |

07.137 | 05 | 2345–28–0 | pentadekaan-2-oon | 3724 | 11808 | 219–064–8 | 07.137 | Metüültridetsüülketoon | | |

07.138 | 05 | 63759–55–7 | 2-pentüülbut-1-een-3-oon | 3725 | | 264–448–0 | 07.138 | 3-metüleen-2-oktanoon | 3-metüleenoktaan-2-oon | |

07.139 | 05 | 81925–81–7 | 5-metüülhept-2-een-4-oon | 3761 | | | 07.139 | 2-hepteen-4-oon, 5-metüül– | | |

07.140 | 08 | 1128–08–1 | 3-metüül-2-pentüültsüklopent-2-een-1-oon | 3763 | | 214–434–5 | 07.140 | Dihüdrojasmoon; 2-pentüül-3-metüül-2-tsüklopenteen-1-oon; 3-metüül-2-(n-pentanüül)- 2-tsüklopenteen-1-oon | | |

07.142 | 25 | 498–02–2 | atsetovanilloon | | 11035 | 207–854–5 | 07.142 | | 4-hüdroksü-3-metoksüatsetofenoon | |

07.143 | OS | 32388–55–9 | atsetüülsedreen | | | 251–020–3 | 07.143 | Metüülsedrenüülketoon; 1-(2,3,4,7,8,8a-heksahüdro-3,6,8,8-tetrametüül-1H-3a, 7-metanoasuleen-5-üül)etaan-1-oon | 5-atsetüül-2,2,4,8-tetrametüültritsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-4(5)-een | |

07.144 | 30 | 1670–46–8 | 2-atsetüültsüklopentaan-1-oon | | | 216–797–5 | 07.144 | | | |

07.145 | 05 | 78–94–4 | but-3-een-2-oon | | 11043 | 201–160–6 | 07.145 | Metüülvinüülketoon | | |

07.146 | 08 | 2244–16–8 | d-karvoon | 2249 | 146 | 218–827–2 | 07.146 | | d-p-menta-1,8-dieen-2-oon | 5 |

07.147 | 08 | 6485–40–1 | 1-karvoon | 2249 | 146 | 229–352–5 | 07.147 | | 1-p-menta-1,8-dieen-2-oon | 5 |

07.148 | 08 | 108–94–1 | tsükloheksanoon | 3909 | 11047 | 203–631–1 | 07.148 | Tsükloheksüülketoon; heksanoon; ketoheksametüleen; | | |

07.149 | 08 | 120–92–3 | tsüklopentanoon | 3910 | 11050 | 204–435–9 | 07.149 | Ketotsüklopentaan; ketopentametüleen | | |

07.150 | 05 | 693–54–9 | dekaan-2-oon | | 11055 | 211–752–6 | 07.150 | | | |

07.151 | 05 | 928–80–3 | dekaan-3-oon | | 11056 | 213–183–9 | 07.151 | | | |

07.152 | 10 | 51933–13–2 | 3,3-dietoksübutaan-2-oon | | | | 07.152 | | | |

07.153 | 08 | 1803–39–0 | 1,10-dihüdronootkatoon | 3776 | | | 07.153 | | 1,2,6-trimetüül-9-isopropüleen-bitsüklo[4.4.0]dekaan-4-oon | |

07.154 | 25 | 5650–43–1 | 1-(3,5-dimetoksü-4-hüdroksüfenüül)propaan-1-oon | | 11106 | | 07.154 | Propiosüringoon; 3,5-dimetoksü-4-hüdroksüpropiofenoon | | |

07.155 | 08 | 30434–64–1 | 3,4-dimetüültsüklopent-2-een-1-oon | | | 250–199–5 | 07.155 | | | |

07.156 | 05 | 2550–18–7 | 2,6-dimetüülokt-6-een-3-oon | | | | 07.156 | | | |

07.157 | 05 | 1604–34–8 | 6,10-dimetüülundekaan-2-oon | | 11068 | 216–509–8 | 07.157 | | | |

07.158 | 05 | 6175–49–1 | dodekaan-2-oon | | 11069 | 228–222–5 | 07.158 | | | |

07.159 | 08 | 4695–62–9 | d-fenhoon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.159 | d-1,3,3-trimetüül-2-norbornanoon | 1,3,3-trimetüül-bitsüklo[2.1.1] heptaan-2-oon | 5 |

07.160 | 05 | 2922–51–2 | heptadekaan-2-oon | | 11089 | | 07.160 | metüül-pentadetsüül-ketoon-; | | |

07.161 | 05 | 1629–60–3 | heks-1-een-3-oon | | | 216–625–9 | 07.161 | | | |

07.162 | 05 | 109–49–9 | heks-5-een-2-oon | | | 203–675–1 | 07.162 | | | |

07.163 | 05 | 591–78–6 | heksaan-2-oon | | 11776 | 209–731–1 | 07.163 | | | |

07.164 | 21 | 2478–38–8 | 4-hüdroksü-3,5-dimetoksüatsetofenoon | | 11105 | 219–610–5 | 07.164 | Atsetosüringoon | | |

07.165 | 10 | 123–42–2 | 4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon | | | 204–626–7 | 07.165 | | | |

07.166 | 10 | 590–90–9 | 4-hüdroksübutaan-2-oon | | 11103 | 209–693–6 | 07.166 | | | |

07.167 | 10 | 4984–85–4 | 4-hüdroksüheksaan-3-oon | | 11108 | 225–637–3 | 07.167 | | | |

07.168 | 30 | 490–03–9 | 2-hüdroksüpiperitoon | | | 207–704–9 | 07.168 | | 2-hüdroksü-ment-1-een-3-oon | |

07.169 | 09 | 116–09–6 | 1-hüdroksüpropaan-2-oon | | 11101 | 204–124–8 | 07.169 | Hüdroksüatsetoon; atsetüülkarbinool | | |

07.170 | 32 | 23267–57–4 | beeta-ionoonepoksiid | | 11202 | 245–542–0 | 07.170 | | 4-(1,2-epoksü-2,6,6-trimetüültsükloheksüül)but-3-een-2-oon | |

07.171 | 08 | 18358–53–7 | isopinokamfoon | | 11125 | 242–228–5 | 07.171 | | 2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]tsükloheptaan-3-oon | |

07.172 | 08 | 500–02–7 | 4-isopropüültsükloheks-2-een-1-oon | 3939 | 11127 | 207–898–5 | 07.172 | Krüptoon; krüptoon; 4-isopropüültsükloheks-2-enoon; DL-krüptoon | | |

07.173 | 08 | 13215–88–8 | megastigma-4,6,8-trieen-3-oon | | | 236–187–2 | 07.173 | | 4-(2-butenülideen)-3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon | |

07.174 | 08 | 67401–27–8 | megastigma-5,8-dieen-4-oon | | | 266–685–5 | 07.174 | | 3-(2-butenüül)-2,4,4-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon | |

07.175 | 08 | 89–81–6 | p-ment-1-een-3-oon | 2910 | 2052 | 201–942–7 | 07.175 | Piperitoon; alfa-piperitoon; 1-metüül-4-isopropüül-1-tsüklohekseen-3-oon | | |

07.176 | 08 | 89–80–5 | trans-mentoon | 2667 | 2035 | 201–941–1 | 07.176 | | trans-p-mentaan-3-oon | 5 |

07.177 | 05 | 33046–81–0 | 7-metüül-3-oktenoon-2 | 3868 | | 251–361–8 | 07.177 | trans-7-metüül-3-okteen-2-oon | | 5 |

07.178 | 05 | 563–80–4 | 3-metüülbutaan-2-oon | | 11131 | 209–264–3 | 07.178 | 3-metüül-1-butenool-2; metüülisopropüülketoon | | |

07.179 | 08 | 583–60–8 | 2-metüültsükloheksaanon | 3946 | | 209–513–6 | 07.179 | Metüülanoon | | |

07.180 | 08 | 591–24–2 | 3-metüültsükloheksaanon | 3947 | | 209–710–7 | 07.180 | | | |

07.181 | 05 | 928–68–7 | 6-metüülheptaan-2-oon | | 11146 | 213–179–7 | 07.181 | | | |

07.182 | 05 | 541–85–5 | 5-metüülheptaan-3-oon | | | 208–793–7 | 07.182 | | | |

07.184 | 10 | 113486–29–6 | 3-metüülnona-2,4-dioon | | | | 07.184 | | | |

07.185 | 05 | 565–61–7 | 3-metüülpentaan-2-oon | | 11157 | 209–282–1 | 07.185 | | | |

07.186 | 10 | 815–57–6 | 3-metüülpentaan-2,4-dioon | | | 212–420–3 | 07.186 | | | |

07.187 | 05 | 32064–72–5 | non-2-een-4-oon | | 11162 | 250–909–3 | 07.187 | | | |

07.188 | 05 | 14309–57–0 | non-2-een-4-oon | 3955 | 11163 | 238–248–9 | 07.188 | | | |

07.189 | 05 | 4485–09–0 | nonaan-4-oon | | 11161 | 224–770–4 | 07.189 | | | |

07.190 | 05 | 65213–86–7 | okt-1,5-dieen-3-oon | | | | 07.190 | | | |

07.191 | 10 | 123–54–6 | pentaan-2,4-dioon | | 11036 | 204–634–0 | 07.191 | Atsetüülatsetoon | | |

07.192 | 30 | 93–91–4 | 1-fenüülbutaan-1,3-dioon | | 11181 | 202–286–4 | 07.192 | Bensoüülatsetoon | | |

07.193 | 21 | 495–40–9 | 1-fenüülbutaan-1-oon | | | 207–799–7 | 07.193 | | | |

07.194 | 21 | 2550–26–7 | 4-fenüülbutaan-2-oon | | 11182 | 219–847–4 | 07.194 | | | |

07.195 | 21 | 103–79–7 | 1-fenüülpropaan-2-oon | | 11042 | 203–144–4 | 07.195 | Bensüülmetüülketoon | | |

07.196 | 08 | 80–57–9 | pin-2-een-4-oon | | 11186 | 201–292–4 | 07.196 | Verbenoon | 4,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-3-een-2-oon | |

07.197 | 08 | 31375–17–4 | 6-propionüül-p-ment-1-een | | | 250–600–3 | 07.197 | | 1-(p — ment-1-een-6-üül)propaan-1-oon | |

07.198 | 05 | 141–10–6 | pseudoionoon | | 11191 | 205–457–1 | 07.198 | | 6,10-dimetüülundeka-3,5,9-trieen-2-oon | |

07.199 | 05 | 2345–27–9 | tetradekaan-2-oon | | 11192 | 219–063–2 | 07.199 | | | |

07.200 | 08 | 79–70–9 | 4-(2,5,6,6-tetrametüül-1-tsükloheksenüül)but-3-een-2-oon | | | 201–220–1 | 07.200 | beetairoon | | |

07.201 | 05 | 60437–21–0 | tridets-12-een-2-oon | | | | 07.201 | | | |

07.202 | 08 | 20013–73–4 | 2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon | | | 243–465–7 | 07.202 | | | |

07.203 | 08 | 873–94–9 | 3,3,5-trimetüültsükloheksaan-1-oon | | | 212–855–9 | 07.203 | | | |

07.204 | 05 | 546–49–6 | 3,3,6-trimetüülhepta-1,5-dieen-4-oon | | | 208–903–3 | 07.204 | | | |

07.205 | 05 | 502–69–2 | 6,10,14-trimetüülpentadekaan-2-oon | | 11205 | 207–950–7 | 07.205 | Heksahüdrofarnesüülatsetoon | | |

07.206 | 21 | 56681–06–2 | 4-(2,3,6-trimetüülfenüül)but-3-een-2-oon | | | | 07.206 | | | |

07.207 | 08 | 3603–99–4 | tsüklotetradekanoon | | | 222–758–3 | 07.207 | | | |

07.209 | 08 | 21368–68–3 | kamper | 2230 | 140 | 207–355–2 | 07.209 | | | 5 |

07.210 | 05 | 24415–26–7 | 1-noneen-3-oon | | | | 07.210 | | | |

07.214 | 21 | 941–98–0 | Alfa-metüülnaftüülketoon | | | 213–384–1 | 07.214 | Naftüülmetüülketoon, 1-atsetoonaftoon | | |

07.215 | 08 | 464–49–3 | (1R)- 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-oon | 2230 | 140 | 207–335–2 | 07.215 | d-kamper | | 5 |

07.216 | 05 | 689–67–8 | 6,10-dimetüül-5,9-undekadieen-2-oon | | | 211–711–2 | 07.216 | | | |

07.218 | 08 | 1335–46–2 | metüülionoon | | | 215–635–0 | 07.218 | | | |

07.219 | 08 | 6261–18–3 | trans-3-metüül-2-(2-pentenüül)- 2-tsüklopenteen-1-oon | 3196 | 11786 | 228–410–7 | 07.219 | trans-jasmoon | | 5 |

07.221 | 08 | 11050–62–7 | 2-metüül-3-(2-pentenüül)- 2-tsüklopenteen-1-oon | 3552 | | 234–273–4 | 07.221 | | | |

07.222 | 08 | 14073–97–3 | (2S-trans)- 5-metüül-2-(1-metüületüül)tsükloheksanoon | 2667 | 2035 | 237–926–1 | 07.222 | 1-mentoon | | 5 |

07.224 | 08 | 23726–91–2 | tr-1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)but-2-een-1-oon | 3243 | 2340 | 245–842–1 | 07.224 | | | 5 |

07.225 | 08 | 23726–94–5 | cis-1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)but-2-een-1-oon | 3659 | 11053 | 245–845–8 | 07.225 | cis-alfa-damaskoon | | 5 |

07.226 | 08 | 24720–09–0 | tr-1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)but-2-een-1-oon | | | 246–430–4 | 07.226 | | | |

07.227 | 05 | 68228–05–7 | 6,10-dimetüülundekadieen-2-oon | | | 269–400–2 | 07.227 | | | |

07.231 | 08 | | alfa-damaskenoon | | | | 07.231 | | 1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-2,4-dienüül)but-2-een-1-oon | |

07.234 | 25 | | 5-paradool | | | | 07.234 | | 1-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)nonaan-3-oon | |

07.236 | 05 | 22610–86–2 | 5-okteen-2-oon | | 11171 | | 07.236 | | | |

07.238 | 10 | 37160–77–3 | 3-hüdroksü-2-oktanoon | | | | 07.238 | | | |

08.001 | 01 | 64–18–6 | sipelghape | 2487 | 1 | 200–579–1 | 08.001 | Sipelghape | | 1 |

08.002 | 01 | 64–19–7 | äädikhape | 2006 | 2 | 200–580–7 | 08.002 | Etaanhape; etüülhape; metaankarboksiilhape | | 1 |

08.003 | 01 | 79–09–4 | propioonhape | 2924 | 3 | 201–176–3 | 08.003 | Propioonhape; etüülsipelghape | | 1 |

08.004 | 09 | 598–82–3 | piimhape | 2611 | 4 | 209–954–4 | 08.004 | alfa-hüdroksüpropaanhape | 2-hüdroksüpropaanhape | 1 |

08.005 | 01 | 107–92–6 | võihape | 2221 | 5 | 203–532–3 | 08.005 | Võihape; butaanhape; 1-propaankarboksüülhape | | |

08.006 | 02 | 79–31–2 | 2-metüülpropioonhape | 2222 | 6 | 201–195–7 | 08.006 | Isovõihape; isopropüülsipelghape; butaanisohape | | |

08.007 | 01 | 109–52–4 | palderjanhape | 3101 | 7 | 203–677–2 | 08.007 | Pentaanhape; propüüläädikhape; palderjanhape; L-butaankarboolhape | | |

08.008 | 02 | 503–74–2 | 3-metüülvõihape | 3102 | 8 | 207–975–3 | 08.008 | Isopentaanhape; beeta-metüülvõihape; delfiinhape; aktiivne valeerhape; β-metuülvõihape | | |

08.009 | 01 | 142–62–1 | heksaanhape | 2559 | 9 | 205–550–7 | 08.009 | Kapronhape heksohape; 2-butüüläädikhape; pentüülsipelghape | | 1 |

08.010 | 01 | 124–07–2 | oktaanhape | 2799 | 10 | 204–677–5 | 08.010 | Kaprüülhape; oktohape; C-8; oktüülhape; L-heptaankarboolhape | | 1 |

08.011 | 01 | 334–48–5 | dekaanhape | 2364 | 11 | 206–376–4 | 08.011 | Kapriinhape; detsüülhape; 1-nonaankarboksüülhape | | |

08.012 | 01 | 143–07–7 | dodekaanhape | 2614 | 12 | 205–582–1 | 08.012 | Laurhape; dodekahape; laurostearhape | | 1 |

08.013 | 01 | 112–80–1 | olehape | 2815 | 13 | 204–007–1 | 08.013 | Oleiinhape; trans — elaiidhape | oktadets-9-eenhape | 1 |

08.014 | 01 | 57–10–3 | heksadekaanhape | 2832 | 14 | 200–312–9 | 08.014 | Palmitiinhape heksadetsüülhape; ketüülhape; 1-pentadekaankarboksüülhape | | 1 |

08.015 | 01 | 57–11–4 | oktadekaanhape | 3035 | 15 | 200–313–4 | 08.015 | Steariinhape; oktadetsüülhape | | |

08.016 | 01 | 544–63–8 | tetradekaanhape | 2764 | 16 | 208–875–2 | 08.016 | Müristhape; kroodhape | | 1 |

08.017 | 30 | 6915–15–7 | L-õunhape | 2655 | 17 | 230–022–8 | 08.017 | 2-hüdroksü-1,4-merevaikhape; hüdroksüsuktsiinhape | 2-hüdroksübutaan-1,4-dihape | 1, 5 |

08.018 | 30 | 133–37–9 | viinhape | 3044 | 18 | 205–105–7 | 08.018 | Ratseemiline hape; 2,3-dihüdrosuktsiinhape | 2,3-dihüdroksübutaandihape | 1 |

08.019 | 09 | 127–17–3 | püroviinamarihape | 2970 | 19 | 204–824–3 | 08.019 | 2-ketopropioonhape; atsetüülsipelghape; alfa-ketopropioonhape; püroratseemhape | 2-oksopropaanhape | |

08.021 | 23 | 65–85–0 | bensoehape | 2131 | 21 | 200–618–2 | 08.021 | Benseenkarboksüülhape; fenüülsipelghape; draküülhape; karboksübenseen; fenüülkarboksüülhape; | | 1 |

08.022 | 22 | 621–82–9 | kaneelhape | 2288 | 22 | 210–708–3 | 08.022 | tert — beeta-fenüülakrüülhape; 3-fenüül-2-propeenhape; β-fenuülakrüülhape; 3-fenüülakrüülhape | 3-fenüülprop-2-eenhape | 1 |

08.023 | 09 | 1 23–76–2 | 4-oksopalderjanhape | 2627 | 23 | 204–649–2 | 08.023 | Levuliinhape; atsetopropioonhape; levuulhape; levuliinhape; 4-oksopentaanhape; 3-atsetüülpropioonhape; | | 1 |

08.024 | 09 | 110–15–6 | merevaikhape | | 24 | 203–740–4 | 08.024 | Butaan-1,4-dihape; 1,2-etaankarboksüülhape; | butaandihape | 1 |

08.025 | 09 | 110–17–8 | fumaarhape | 2488 | 25 | 203–743–0 | 08.025 | Allomaleenhape; boleethape; tr-buteendioonhape; tr-1,2-etüleendikarboksüülhape | But-2(trans)-eendihape | 1 |

08.026 | 09 | 124–04–9 | adipiinhape | 2011 | 26 | 204–673–3 | 08.026 | 1,4-butaandikarboksüülhape; | heksaandihape | 1 |

08.028 | 01 | 111–14–8 | heptaanhape | 3348 | 28 | 203–838–7 | 08.028 | n-heptaanhape; enanthape; n-heptüülhape; n-heptoehape; enanthape; enanthape; n — heptaanhape; enanthape; | | 1 |

08.029 | 01 | 112–05–0 | nonaanhape | 2784 | 29 | 203–931–2 | 08.029 | Pelargoonhape; oktaan-1-karboksüülhape; nonüülhape; noonhape | | |

08.031 | 02 | 97–61–0 | 2-metüülpalderjanhape | 2754 | 31 | 202–594–9 | 08.031 | 2-metüülpentaanhape; metüülpropüüläädikhape | | |

08.032 | 22 | 501–52–0 | 3-fenüülpropioonhape | 2889 | 32 | 207–924–5 | 08.032 | Bensüüläädikhape; hüdrokaneelhape; 8-fenüülpropioonhape; dihüdrokaneelhape | | |

08.033 | 30 | 499–12–7 | prop-1-een-1,2,3-trikarboksüülhape | 2010 | 33 | 207–877–0 | 08.033 | Akoniithape; ahhilleuse hape; Equisetic acid; tsitriidhape; 2-karboksüglutatseenhape | | |

08.034 | 07 | 5292–21–7 | tsükloheksüüläädikhape | 2347 | 34 | 226–132–0 | 08.034 | Tsükloheksaanäädikhape | | |

08.035 | 02 | 4536–23–6 | 2-metüülheksaanhape | 3191 | 582 | 224–883–9 | 08.035 | 2-metüülkaproonhape; 2-butüülpropaanhape; heksaan-2-karboksüülhape | | |

08.036 | 04 | 502–47–6 | tsitronellhape | 3142 | 616 | 207–939–7 | 08.036 | Rodinoolhape; rodiinhape | 3,7-dimetüülokt-6-eenhape | |

08.037 | 30 | 328–50–7 | 2-oksoglutaarhape | 3891 | 653 | 206–330–3 | 08.037 | Alfa-ketoglutaarhape 2-okso-1,5-pentaandihape; 2-ketoglutaarhape | 2-oksopentaandihape | |

08.038 | 15 | 103–82–2 | fenüüläädikhape | 2878 | 672 | 203–148–6 | 08.038 | Alfa-toluhape; bensüülkarboksüülhape | | |

08.039 | 04 | 112–38–9 | undets-10-eenhape | 3247 | 689 | 203–965–8 | 08.039 | Undetsüleenhape; 10-hendetseenhape | | |

08.040 | 23 | 99–96–7 | 4-hüdroksübensoehape | | 693 | 202–804–9 | 08.040 | p-hüdroksübensoehape | | |

08.041 | 04 | 60–33–3 | oktadeka-9,12-dieenhape | 3380 | 694 | 200–470–9 | 08.041 | Linoolhape; linool ja linoleenhape | | 1, 5 |

08.042 | 01 | 112–37–8 | undekaanhape | 3245 | 696 | 203–964–2 | 08.042 | n-undetseenhape; n-undetsüülhape; hendekaanhape | | |

08.043 | 23 | 121–34–6 | vanilliinhape | | 697 | 204–466–8 | 08.043 | 4-hüdroksü-3-metoksübensoehape | 4-hüdroksü-3-metoksübensoehape | |

08.044 | 03 | 21016–46–6 | 2,4-dimetüülpent-2-eenhape | 3143 | 744 | | 08.044 | | | |

08.045 | 02 | 88–09–5 | 2-etüülvõihape | 2429 | 2001 | 201–796–4 | 08.045 | alfa-etüülvõihape; dietüüläädikhape | | |

08.046 | 02 | 116–53–0 | 2-metüülvõihape | 2695 | 2002 | 204–145–2 | 08.046 | Metüületüüläädikhape; butaan-2-karboksüülhape | | |

08.047 | 02 | 1188–02–9 | 2-metüülheptaanhape | 2706 | 2003 | 214–704–2 | 08.047 | 2-metüülenanthape; metüülamüüläädikhape; isokaprüülhape; isooktaanhape | | |

08.048 | 04 | 591–80–0 | pent-4-eenhape | 2843 | 2004 | 209–732–7 | 08.048 | Allüüläädikhape | | |

08.049 | 15 | 122–59–8 | fenoksüäädikhape | 2872 | 2005 | 204–556–7 | 08.049 | Glükoolhappe fenüüleeter; fenoksüetaanhape; o-fenüülglükoolhape; | | |

08.050 | 04 | 4219–24–3 | heks-3-eenhape | 3170 | 2256 | 224–157–1 | 08.050 | | | |

08.051 | 09 | 759–05–7 | 3-metüül-2-oksovõihape | 3869 | 2262 | 212–065–4 | 08.051 | 2-oksoisopalderjanhape; dimetüülpüroviinamarihape | | |

08.052 | 09 | 816–66–0 | 4-metüül-2-oksopalderjanhape | 3871 | 2263 | 212–435–5 | 08.052 | 2-keto-4-metüülpentaanhape; 4-metüül-2-oksopentaanhape; alfa-ketoisokapronhape; isopropüülpüroviinamarihape | | |

08.053 | 09 | 141–82–2 | maloonhape | | 2264 | 205–503–0 | 08.053 | Metaandikarboksüülhape; propaandihape; propaan1,3-dihape; | propaandihape | 1 |

08.054 | 03 | 13419–69–7 | heks-2(trans)-eenhape | 3169 | 11777 | 236–528–5 | 08.054 | β-propuülakrüülhape; 3-propüülakrüülhape | | 5 |

08.055 | 03 | 3142–72–1 | 2-metüül-2-penteenhape | 3195 | 11680 | 241–026–4 | 08.055 | 3-etüül-2-metüülakrüülhape; 2-penteen-2-karboksüülhape; 2-propülidiinpropioonhape | | |

08.056 | 02 | 105–43–1 | 3-metüülpalderjanhape | 3437 | 10149 | 203–297–7 | 08.056 | sec-butüüläädikhape; 2-metüül-1-butaan-1-karboksüülhape; β-metüülpalderjanhape; | | |

08.057 | 02 | 646–07–1 | 4-metüülpalderjanhape | 3463 | 10150 | 211–464–0 | 08.057 | Isoheksaanhape; isokapronhape; 4-metüülpentaanhape; | | |

08.058 | 04 | 37674–63–8 | 2-metüülpent-3-eenhape | 3464 | 10147 | 253–610–6 | 08.058 | | | |

08.059 | 04 | 1575–74–2 | 2-metüülpent-4-eenhape | 3511 | 10148 | 216–404–7 | 08.059 | | | |

08.060 | 07 | 98–89–5 | tsükloheksaankarboksüülhape | 3531 | 11911 | 202–711–3 | 08.060 | | | |

08.061 | 02 | 628–46–6 | 5-metüülheksaanhape | 3572 | 10142 | | 08.061 | Isoheptaanhape; isovenanthape; isoamüüläädikhape | | |

08.062 | 02 | 45019–28–1 | 4-metüülnonaanhape | 3574 | 11925 | 256–180–8 | 08.062 | 4-metüülpelargoonhape | | |

08.063 | 02 | 54947–74–9 | 4-metüüloktaanhape | 3575 | 11926 | 259–404–2 | 08.063 | | | |

08.064 | 03 | 80–59–1 | 2-metüülkrootonhape | 3599 | 10168 | 201–295–0 | 08.064 | Tiglikhape; 2-metüülkrotoonhape; 2-metüül-2-võihape; trans-2,3-dimetüülakrüülhape | Metüülbut-2(trans)-eenhape | 5 |

08.065 | 04 | 14436–32–9 | dets-9-eenhape | 3660 | 10090 | 238–410–9 | 08.065 | | | |

08.066 | 09 | 600–18–0 | 2-oksovõihape | 3723 | | 209–986–9 | 08.066 | Ketobutüürhape; alfa-ketobutüürhape; | | |

08.067 | 07 | 71298–42–5 | 1,2,5,6-tetrahüdrokumiinhape | 3731 | | | 08.067 | 4-isopropüül-3-tsüklohekseen-1-karboksüülhape; 3-tsüklohekseen-1-karboksüülhape, 4-(1-metüületüül)-, (±)-; | 1-(4-isopropüültsükloheks-3-enüül)karboksüülhape | |

08.068 | 04 | 72881–27–7 | dets-(5- ja 6)-eenhape | 3742 | | | 08.068 | | | |

08.070 | 03 | 541–47–9 | 3-metüülkrootonhape | 3187 | 10138 | 208–782–7 | 08.070 | 3,3-dimetüülakrüülhape; 3-metüülbut-2-eenhape; β, β-dimetuülakrüülhape; Senecioic acid | 3-metüülbut-2(trans)-eenhape | |

08.071 | 23 | 100–09–4 | p-aniishape | 3945 | 10077 | 202–818–5 | 08.071 | 4-aniishape; drakoonhape; p-metoksübensoehape | 4-metoksübensoehape | |

08.072 | 03 | 3724–65–0 | but-2-eenhape (cis ja trans) | 3908 | 10080 | 223–077–4 | 08.072 | Krotoonhape (trans) + isokrotoonhape (cis) | | 5 |

08.073 | 03 | 3913–85–7 | dets-2-eenhape | 3913 | 10087 | 223–475–8 | 08.073 | 2-detseenhape | | 5 |

08.074 | 04 | 15469–77–9 | dets-3-eenhape | | 10088 | 239–489–2 | 08.074 | 3-detseenhape | | |

08.075 | 04 | 26303–90–2 | dets-4-eenhape | 3914 | 10089 | 247–599–7 | 08.075 | 4-detseenhape | | |

08.076 | 23 | 89–86–1 | 2,4-dihüdroksübensoehape | 3798 | | 201–946–9 | 08.076 | | | |

08.077 | 09 | 4324–38–3 | 3-etoksüpropioonhape | | 10096 | 224–357–9 | 08.077 | | | |

08.078 | 02 | 149–57–5 | 2-etüülheksaanhape | | | 205–743–6 | 08.078 | | | |

08.079 | 02 | 16493–80–4 | 4-etüüloktaanhape | 3800 | | 240–560–5 | 08.079 | | | |

08.080 | 23 | 149–91–7 | gallushape | | 10170 | 205–749–9 | 08.080 | 3,4,5-trihüdroksübensoehape | 3,4,5-trihüdroksübensoehape | 1 |

08.081 | 03 | 459–80–3 | geraanhape | | 10094 | 207–299–9 | 08.081 | 3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadieenhape; 3,7-dimetüülokta-2,6-dieenhape | 3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadieenhape | |

08.082 | 09 | 110–94–1 | glutaarhape | | | 203–817–2 | 08.082 | | pentaandihape | 1 |

08.083 | 03 | 18999–28–5 | hept-2-eenhape | 3277 | 10102 | 242–738–8 | 08.083 | | | 5 |

08.084 | 04 | 29901–85–7 | hept-3-eenhape | | 10103 | 249–943–1 | 08.084 | | | |

08.085 | 03 | 110–44–1 | heksa-2,4-dieenhape | 3921 | | 203–768–7 | 08.085 | | | 5 |

08.086 | 30 | 1113–60–6 | 3-hüdroksü-2-oksopropioonhape | 3843 | | | 08.086 | Propaanhappe, 3-hüdroksü-2-oktadetsenüülester; 3-hüdroksü-2-oksopropaanhape | | |

08.087 | 23 | 530–57–4 | 4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensoehape | | 10111 | 208–486–8 | 08.087 | Sirelhape | | |

08.088 | 22 | 530–59–6 | 4-hüdroksü-3,5-dimetoksükaneelhape | | | 208–487–3 | 08.088 | Sinephape | 3-(4-hüdroksü-3,5-dimetoksüfenüül)prop-2-eenhape | |

08.089 | 22 | 1135–24–6 | 4-hüdroksü-3-metoksükaneelhape | | 10113 | 214–490–0 | 08.089 | Feerulahape | 3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)prop-2-eenhape | |

08.090 | 09 | 498–36–2 | 2-hüdroksü-4-metüülpalderjanhape | | 10118 | 207–860–8 | 08.090 | | | |

08.091 | 04 | 506–32–1 | ikosa-5,8,11,14-tetraeenhape | | | 208–033–4 | 08.091 | Arahhidoonhape | | |

08.092 | 23 | 586–38–9 | 3-metoksübensoehape | 3944 | | 209–574–9 | 08.092 | m-aniishape; 3-aniishape | | |

08.093 | 09 | 39748–49–7 | 3-metüül-2-oksopalderjanhape | 3870 | 10146 | 254–616–1 | 08.093 | Metüületüülpüroviinamarihape; naatrium-3-metüül-2-oksopentaanhape | | |

08.094 | 02 | 24323–24–8 | 4-metüüldekaanhape | | | | 08.094 | | | |

08.095 | 02 | 5601–60–5 | 8-metüüldekaanhape | | | | 08.095 | | | |

08.096 | 02 | 3780–58–3 | 3-metüülheksaanhape | | | | 08.096 | | | |

08.097 | 02 | 1561–11–1 | 4-metüülheksaanhape | | | 216–336–8 | 08.097 | | | |

08.099 | 03 | 10321–71–8 | 4-metüülpent-2-eenhape | | | 233–706–4 | 08.099 | 4-metüülpent-2-een-1-hape | | |

08.100 | 04 | 504–85–8 | 4-metüülpent-3-eenhape | | | | 08.100 | | | |

08.101 | 03 | 3760–11–0 | non-2-eenhape | 3954 | 10153 | 223–171–5 | 08.101 | | | 5 |

08.102 | 04 | 4124–88–3 | non-3-eenhape | | 10154 | 223–932–1 | 08.102 | | | |

08.103 | 09 | 123–99–9 | nonaandihape | | 10079 | 204–669–1 | 08.103 | Aselaiinhape | | |

08.105 | 04 | 1577–19–1 | okt-3-eenhape | | 10157 | 216–418–3 | 08.105 | | | |

08.106 | 04 | 463–40–1 | oktadeka-9,12,15-trihape | 3380 | 695 | 207–334–8 | 08.106 | Linoleenhape | | 5 |

08.107 | 03 | 13991–37–2 | pent-2-eenhape | | 10163 | 237–791–9 | 08.107 | | | 5 |

08.108 | 22 | 492–37–5 | 2-fenüülpropioonhape | | 10164 | 207–752–0 | 08.108 | Hüdratroopne hape | | |

08.109 | 30 | 1 56–06–9 | 3-fenüülpüroviinamarihape | 3892 | | 205–847–1 | 08.109 | 3-fenüül-2-oksopropaanhape | 3-okso-3-fenüülpropaanhape | |

08.110 | 30 | 88–99–3 | ftaalhape | | | 201–873–2 | 08.110 | o-dikarboksübenseen; o-benseendikarboksüülhape | 1,2-benseendikarboksüülhape | 1 |

08.111 | 30 | 36413–60–2 | kiinahape | | | 253–023–5 | 08.111 | 1,3,4,5-tetrahüdroksütsükloheksaankarboksüülhape | 1,3,4,5-tetrahüdroksütsükloheksaan-1-karboksüülhape | |

08.112 | 23 | 69–72–7 | salitsüülhape | | 10165 | 200–712–3 | 08.112 | 2-hüdroksübensoehape; | 2-hüdroksübensoehape | |

08.113 | 09 | 150–90–3 | merevaikhape, dinaatriumsool | 3277 | 24 | 203–740–4 | 08.113 | | | 5 |

08.114 | 03 | 1871–67–6 | 2-okteenhape | 3957 | 10156 | 216–001–6 | 08.114 | trans-2-okteenhape | okt-2-eenhape | 5 |

08.115 | 02 | 3302–03–2 | 4-metüülheptaanhape | | | | 08.115 | | | |

08.118 | 09 | 110–16–7 | cis-2-buteendihape | | | 203–742–5 | 08.118 | Maleiinhape | | |

08.119 | 03 | 1191–04–4 | 2-hekseenhape | 3169 | 11777 | 214–727–8 | 08.119 | | | 5 |

08.120 | 03 | 13201–46–2 | 2-metüül-2-buteenhape | 3599 | 10168 | 236–167–3 | 08.120 | | | 5 |

08.122 | 04 | 1617–32–9 | trans-3-penteenhape | | | 216–573–7 | 08.122 | | | |

08.123 | 03 | 10352–88–2 | trans-2-hepteenhape | 3920 | | 233–769–8 | 08.123 | | | |

08.124 | 04 | 28163–84–0 | trans-3-hepteenhape | | | 248–876–5 | 08.124 | | | |

08.125 | 04 | 5163–67–7 | trans-3-okteenhape | | | 225–941–6 | 08.125 | | | |

08.126 | 03 | 32466–55–0 | trans-2-tridetseenhape | | | 251–062–2 | 08.126 | | | |

08.127 | 22 | | 2-(4-metoksüfenoksü)propioonhape | | | | 08.127 | Laktisool | | |

08.128 | 03 | | 2-metüülbut-2(cis)-eenhape | | | | 08.128 | Angeelikahape | | |

09.001 | 01 | 141–78–6 | etüülatsetaat | 2414 | 191 | 205–500–4 | 09.001 | Äädikeeter | | |

09.002 | 01 | 109–60–4 | propüülatsetaat | 2925 | 192 | 203–686–1 | 09.002 | Propüületanaat | | |

09.003 | 05 | 108–21–4 | isopropüülatsetaat | 2926 | 193 | 203–561–1 | 09.003 | Propüülisoatsetaat | | |

09.004 | 01 | 123–86–4 | butüülatsetaat | 2174 | 194 | 204–658–1 | 09.004 | Butüületanaat | | |

09.005 | 02 | 110–19–0 | isobutüülatsetaat | 2175 | 195 | 203–745–1 | 09.005 | Butüülisoatsetaat; 2-metüül-1-propüülatsetaat; iso-butüülatsetaat | 2-metüülpropüülatsetaat | |

09.006 | 01 | 142–92–7 | heksüülatsetaat | 2565 | 196 | 205–572–1 | 09.006 | Heksüületanaat; 1-atsetoksüheksaan, | | |

09.007 | 01 | 112–14–1 | oktüülatsetaat | 2806 | 197 | 203–939–6 | 09.007 | Atsetaat C-8; n-oktanüülatsetaat; 2-etüülheksüülatsetaat; oktüületanaat | | |

09.008 | 01 | 143–13–5 | nonüülatsetaat | 2788 | 198 | 205–585–8 | 09.008 | Atsetaat C-9; pelargonüülatsetaat; nonüületanaat | | |

09.009 | 01 | 112–17–4 | detsüülatsetaat | 2367 | 199 | 203–942–2 | 09.009 | Atsetaat C-10; detsüületanaat; dekanüülatsetaat; 1-atsetoksüdekaan; atseethappe detsüülester; dekanoolatsetaat | | |

09.010 | 01 | 112–66–3 | dodetsüülatsetaat | 2616 | 200 | 203–995–1 | 09.010 | Laurüülatsetaat; atsetaat C-12; dodekanüülatsetaat; laurüületanaat; dodekanüülatanaat | | |

09.011 | 03 | 105–87–3 | keranüülatsetaat | 2509 | 201 | 203–341–5 | 09.011 | Geranioolatsetaat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üülatsetaat; 2,6-dimetüül-2,6-oktadieen-8-üülatsetaat | 3,7-dimetüülokta-2-dienüülatsetaat | |

09.012 | 04 | 1 50–84–5 | tsitronellüülatsetaat | 2311 | 202 | 205–775–0 | 09.012 | 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üülatsetaat; 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üületanaat | 3,7-dimetüülokt-6-enüülatsetaat | |

09.013 | 06 | 115–95–7 | linalüülatsetaat | 2636 | 203 | 204–116–4 | 09.013 | Bergamool; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülatsetaat, likareoolatsetaat, linaloolatsetaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülatsetaat | |

09.014 | 23 | 140–11–4 | bensüülatsetaat | 2135 | 204 | 205–399–7 | 09.014 | Bensüületanaat | | |

09.015 | 06 | 80–26–2 | alfa-terpinüülatsetaat | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.015 | 3-tsüklohekseen-1-metanool, alfa, alfa, 4-trimetüül; Acetate; | p — ment-1-een-8-üülatsetaat | 5 |

09.016 | 08 | 29066–34–0 | mentüülatsetaat | 2668 | 206 | 240–459–6 | 09.016 | 1-p-ment-3-üülatsetaat; mentoolatsetaat; 1-isopropüül-4-metüültsükloheks-2-üülatsetaat; | (1-alfa, 2-beeta, 5-alfa)-2-isopropüül-5-metüültsükloheksüülatsetaat | 4 |

09.017 | 08 | 76–49–3 | bornüülatsetaat | 2159 | 207 | 200–964–4 | 09.017 | Borneoolatsetaat; 2-kampanüülatsetaat; bornüületanaat; 1-bornüülatsetaat; d-bornüülatsetaat; bornüülatseeteeter | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üül-atsetaat | |

09.018 | 22 | 103–54–8 | tsinnamüülatsetaat | 2293 | 208 | 203–121–9 | 09.018 | 3-fenüül-2-propeen-1-üülatsetaat; 3-fenüülallüülatsetaat; | 3-fenüülprop-2-enüülatsetaat | |

09.019 | 23 | 104–21–2 | p-anisüülatsetaat | 2098 | 209 | 203–185–8 | 09.019 | Benseenmetanool, 4-metoksü-, atsetaat; anisüülalkohol, atsetaat; bensüülalkohol, p-metoksü, atasetaat; | 4-metoksübensüülatsetaat | |

09.020 | 18 | 93–28–7 | eugenüülatsetaat | 2469 | 210 | 202–235–6 | 09.020 | Eugenoolatsetaat; atseteugenool; 2-metoksü-4-propenüülatsetaat; atsetaateugenool; | 4-allüül-2-metoksüfenüülatsetaat | |

09.021 | 01 | 628–63–7 | pentüülatsetaat | | 211 | 211–047–3 | 09.021 | Amüülatsetaat | | |

09.022 | 01 | 112–06–1 | heptüülatsetaat | 2547 | 212 | 203–932–8 | 09.022 | Atsetaat C-7; heptanüülatsetaat; heksüületanaat; | | |

09.023 | 01 | 79–20–9 | metüülatsetaat | 2676 | 213 | 201–185–2 | 09.023 | Metüületanoaat | | |

09.024 | 02 | 123–92–2 | isopentüülatsetaat | 2055 | 214 | 204–662–3 | 09.024 | Isoamüülatsetaat; beeta-metüülbutüülatsetaat; ühine amüülatsetaat; amüülisoatsetaat; isoamüületanaat | 3-metüülbutüülatsetaat | |

09.025 | 02 | 10031–87–5 | 2-etüülbutüülatsetaat | 2425 | 215 | 233–095–4 | 09.025 | beeta-etüülbutüülatsetaat | | |

09.026 | 22 | 7493–78–9 | alfa-pentüültsinnamüülatsetaat | 2064 | 216 | 231–339–4 | 09.026 | alfa-n-amüül-beeta-fenüülakrüülatsetaal; alfa-pentüültsinnamüülatsetaat floksiinatsetaat | 2-pentüül-3-fenüülprop-2-enüülatsetaat | |

09.027 | 08 | 622–45–7 | tsükloheksüülatsetaat | 2349 | 217 | 210–736–6 | 09.027 | Tsükloheksaanatsetaat; | | |

09.028 | 07 | 21722–83–8 | 2-tsükloheksüületüülatsetaat | 2348 | 218 | 2266952 | 09.028 | Tsükloheksaanetüülatsetaat; etüültsükloheksüülatsetaat; heksahüdrofenüületüülatsetaat | | |

09.029 | 06 | 103–07–1 | 1,1-dimetüül-3-fenüülpropüülatsetaat | 2735 | 219 | 203–077–0 | 09.029 | Dimetüülfenetüülkarbinüülatsetaat; 1,1-dimetüül-3-fenüülpropaan-1-üülatsetaat; 2-metüül-4-fenüül-2-butüülatsetaat | | |

09.030 | 17 | 93–29–8 | 2-metoksü-4-(prop-1-enüül)fenoolatsetaat | 2470 | 220 | 202–236–1 | 09.030 | Isoeugenüülatsetaat; isoeugenoolatsetaat; 2-metoksü-4-propenüülfenüülatsetaat; atsetisoeugenool | | |

09.031 | 15 | 103–45–7 | fenetüülatsetaat | 2857 | 221 | 203–113–5 | 09.031 | 2-fenüületüülatsetaat; bensüülkarbinüülatsetaat; | | |

09.032 | 22 | 122–72–5 | 3-fenüülpropüülatsetaat | 2890 | 222 | 204–569–8 | 09.032 | Fenüülpropüülatsetaat; 3-fenüül-1-propüülatsetaat; hüdrotsinnamüülatsetaat; beeta-fenüülpropüülatsetaat | | |

09.033 | 04 | 141–11–7 | rodinüülatsetaat | 2981 | 223 | 205–458–7 | 09.033 | alfa-tsitronellüülatsetaat | 3,7-dimetüülokt-7-enüülatsetaat | |

09.034 | 07 | 1323–00–8 | santalüülatsetaat | 3007 | 224 | 2153496 | 09.034 | alfa-santalool, atsetaat β-santalool, atsetaat; | | 4 |

09.035 | 23 | 881–68–5 | vanillüülatsetaat | 3108 | 225 | 212–920–1 | 09.035 | Atsetüülvanilliin; bensaldehüüd, 4-(atsetüüloksü)- 3-metoksü-; 3-metoksü-4-atsetoksübensaldehüüd; | 4-atsetoksü-3-metoksübensaldehüüd | |

09.036 | 25 | 140–39–6 | p-tolüülatsetaat | 3073 | 226 | 205–413–1 | 09.036 | p-kresüülatsetaat; 4-metüülbensoehappe metüülester; atsetüül-p-kresool; p-tolüületanaat; p-kresüülatsetaat | 4-metüülfenüülatsetaat | |

09.037 | 01 | 140–88–5 | etüülakrülaat | 2418 | 245 | 205–438–8 | 09.037 | Etüülpropenoaat | Etüülprop-2-enoaat | |

09.038 | 01 | 623–42–7 | metüülbutüraat | 2693 | 263 | 210–792–1 | 09.038 | Metüülbutanoaat | | |

09.039 | 01 | 105–54–4 | etüülbutüraat | 2427 | 264 | 203–306–4 | 09.039 | Etüül-n-butanoaat; butüüreeter; etüülbutanoaat | | |

09.040 | 01 | 105–66–8 | propüülbutüraat | 2934 | 266 | 203–320–0 | 09.040 | Propüülbutanoaat | | |

09.041 | 05 | 638–11–9 | isopropüülbutüraat | 2935 | 267 | 211–320–7 | 09.041 | Propüülisobutüraat; propüülisobutanoaat; isopropüülbutanoaat | | |

09.042 | 01 | 109–21–7 | butüülbutüraat | 2186 | 268 | 203–656–8 | 09.042 | Butüülbutanoaat | | |

09.043 | 02 | 539–90–2 | isobutüülbutüraat | 2187 | 269 | 208–729–8 | 09.043 | Butüülisobutüraat; 2-metüül-1-propüülbutüraat; isobutüülbutanoaat | 2-metüülpropüülbutanoaat | |

09.044 | 01 | 540–18–1 | pentüülbutüraat | 2059 | 270 | 208–739–2 | 09.044 | Amüülbutüraat; amüülbutanoaat | | |

09.045 | 01 | 2639–63–6 | heksüülbutüraat | 2568 | 271 | 220–136–6 | 09.045 | n-heksüül-n-butanoaat; heksüülbutanoaat | | |

09.046 | 01 | 110–39–4 | oktüülbutüraat | 2807 | 272 | 203–762–4 | 09.046 | Oktüülbutanoaat, | | |

09.047 | 01 | 5454–09–1 | detsüülbutüraat | 2368 | 273 | 226–700–8 | 09.047 | Detsüülbutanoaat; 1-butüüroksüdekaan, | | |

09.048 | 03 | 106–29–6 | geranüülbutüraat | 2512 | 274 | 203–381–3 | 09.048 | trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üülbutanoaat | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüülbutanoaat | |

09.049 | 04 | 141–16–2 | tsitronellüülbutüraat | 2312 | 275 | 205–463–4 | 09.049 | 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üül-butüraat | 3,7-dimetüülokt-6-enüülbutanoaat | |

09.050 | 06 | 78–36–4 | linalüülbutüraat | 2639 | 276 | 201–109–8 | 09.050 | 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülbutüraat; unalüül-n-butüraat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülbutanoaat | |

09.051 | 23 | 103–37–7 | bensüülbutüraat | 2140 | 277 | 203–105–1 | 09.051 | Bensüül-n — butüraat; bensüül-n — butanoaat bensüülbutanoaat; | | |

09.052 | 06 | 2153–28–8 | terpinüülbutüraat | 3049 | 278 | 218–445–6 | 09.052 | p — ment-1-een-8-üülbutüraat; p-ment-1-een-8-oolbutüraat; | p-ment-1-een-8-üülbutanoaat | |

09.053 | 22 | 103–61–7 | tsinnamüülbutüraat | 2296 | 279 | 203–128–7 | 09.053 | Fenüülpropenüül-n-butüraat; 3-fenüül-2-propeen-1-üülbutanoaat; butüürhappe 3-fenüül-2-propeen-1-üülester | 3-fenüülprop-2-enüülbutanoaat | |

09.054 | 03 | 2051–78–7 | allüülbutüraat | 2021 | 280 | 218–129–8 | 09.054 | Allüül-n — butüraat; vinüülkarbinüülbutüraat; 2-propeen-1-üülbutanoaat; allüülbutanoaat; | | |

09.055 | 02 | 106–27–4 | 3-metüülbutüülbutüraat | 2060 | 282 | 203–380–8 | 09.055 | Isoamüülbutüraat; isoamüül-n-butüraat | | |

09.057 | 22 | 80866–83–7 | 2-fenüülpropüülbutüraat | 2891 | 285 | 279–587–2 | 09.057 | alfa-fenüülpropüülalkohol, butüürester-beeta-metüülfenetüülbutüraat; hüdratropüülbutüraat | | |

09.058 | 23 | 6963–56–0 | p-anisüülbutüraat | 2100 | 286 | 230–163–5 | 09.058 | Bensüülalkohol, p-metoksü, butüraat; butüürhappe p-metoksübensüülester; | 4-metoksübensüülbutanoaat | |

09.059 | 01 | 110–38–3 | etüüldekanoaat | 2432 | 309 | 203–761–9 | 09.059 | Etüülkapraat; etüüldetsülaat, etüülkaprinaat | | |

09.060 | 01 | 123–66–0 | etüülheksanoaat | 2439 | 310 | 204–640–3 | 09.060 | Etüülkaproaat; absoluutne kaprooneeter; etüülkaprinaat | | |

09.061 | 01 | 626–77–7 | propüülheksanoaat | 2949 | 311 | 210–963–0 | 09.061 | Propüülkaproaat; | | |

09.062 | 05 | 2311–46–8 | isopropüülheksanoaat | 2950 | 312 | 219–000–9 | 09.062 | Propüülisoheksanoaat; propüülisoheksülaat; isopropüülkapronaat; isopropüülkaproaat | | |

09.063 | 01 | 626–82–4 | butüülheksanoaat | 2201 | 313 | 210–964–6 | 09.063 | Butüülkaproaat; | | |

09.064 | 02 | 105–79–3 | isobutüülheksanoaat | 2202 | 314 | 203–332–6 | 09.064 | Isobutüülkaproaat; butüülisoheksanoaat; butüülisokaproaat | 2-metüülpropüülheksanoaat | |

09.065 | 01 | 540–07–8 | pentüülheksanoaat | 2074 | 315 | 208–732–4 | 09.065 | Amüülheksanoaat; amüülkaproaat; pentüülkaproaat, | | |

09.066 | 01 | 6378–65–0 | heksüülheksanoaat | 2572 | 316 | 228–952–4 | 09.066 | Heksüülkaproaat | | |

09.067 | 03 | 10032–02–7 | keranüülheksanoaat | 2515 | 317 | 233–102–0 | 09.067 | Geranüülkaproaat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üülheksanoaat | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüül-n-heksanoaat | |

09.068 | 06 | 7779–23–9 | linalüülheksanoaat | 2643 | 318 | 231–922–3 | 09.068 | 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülheksanoaat; linalüülkaproaat; linalüülheksoaat; linelüülheksülaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülheksanoaat | |

09.069 | 01 | 106–70–7 | metüülheksanoaat | 2708 | 319 | 203–425–1 | 09.069 | Metüülkaproaat | | |

09.070 | 02 | 2198–61–0 | 3-metüülbutüülheksanoaat | 2075 | 320 | 218–600–8 | 09.070 | Isoamüülheksanoaat; isoamüülkaproaat; isopentüül-n-heksanoaat; pentüülisoheksanoaat; pentüülisokaproaatisopentüülheksanoaat | | |

09.071 | 22 | 6281–40–9 | 3-fenüülpropüülheksanoaat | 2896 | 321 | 228–490–3 | 09.071 | Hüdrotsinnamüülheksanoaat; hüdrotsinnamüülkaproaat; 3-fenüülpropüülkaproaat; | | |

09.072 | 01 | 109–94–4 | etüülformiaat | 2434 | 339 | 203–721–0 | 09.072 | Etüülmetanoaat; sipelghappe eeter | | |

09.073 | 01 | 110–74–7 | propüülformiaat | 2943 | 340 | 203–798–0 | 09.073 | Propüülmetanoaat | | |

09.074 | 01 | 112–23–2 | heptüülformiaat | 2552 | 341 | 203–949–0 | 09.074 | n-heptüülmetanoaat; heptüülmetanoaat; | | |

09.075 | 01 | 112–32–3 | oktüülformiaat | 2809 | 342 | 203–959–5 | 09.075 | Oktüülmetanoaat; | | |

09.076 | 03 | 105–86–2 | geranüülformiaat | 2514 | 343 | 203–339–4 | 09.076 | trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üülformiaat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üülmetanoaat; Geranyl methanoate | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüülformiaat | |

09.077 | 23 | 104–57–4 | bensüülformiaat | 2145 | 344 | 203–214–4 | 09.077 | Sipelghappe bensüülester; bensüülmetanoaat; | | |

09.078 | 04 | 105–85–1 | tsitronellüülformiaat | 2314 | 345 | 203–338–9 | 09.078 | 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üülformiaat; 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üülmetanoaat | 3,7-dimetüülokt-6-enüülformiaat | |

09.079 | 04 | 141–09–3 | rodinüülformiaat | 2984 | 346 | 205–456–6 | 09.079 | alfa-tsitronellüülformiaat | 3,7-dimetüülokt-7-enüülformiaat | |

09.080 | 06 | 115–99–1 | linalüülformiaat | 2642 | 347 | 204–120–6 | 09.080 | 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-ool linaloolformiaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülformiaat | |

09.081 | 06 | 2153–26–6 | alfa-terpinüülformiaat | 3052 | 348 | 218–444–0 | 09.081 | p-ment-1-een-8-üülformiaat | | |

09.082 | 08 | 7492–41–3 | bomüülformiaat | 2161 | 349 | 231–319–5 | 09.082 | Bornüülmetanoaat; borneoolformiaat; d-bornüülformiaat; endo-2-bornanüülformiaat; 2-kampanüülformiaat; 1-bornüülformiaat; | 1,7,7-trimetüülbiotsüklo[2.2.1]hept-2-üülformiaat | |

09.083 | 15 | 104–62–1 | fenetüülformiaat | 2864 | 350 | 203–220–7 | 09.083 | 2-fenüületüülformiaat; 2-fenüületüülmetanoaat; bensüülkarbinüülformiaat; bensüülkarbinüülmetanoaat | | |

09.084 | 22 | 104–64–3 | 3-fenüülpropüülformiaat | 2895 | 351 | 203–222–8 | 09.084 | Fenüülpropüülformiaat; hüdrotsinnamüülformiaat; hüdrotsinnamüülmetanoaat; beeta-fenüülpropüülformiaat; | | |

09.085 | 22 | 104–65–4 | tsinnamüülformiaat | 2299 | 352 | 203–223–3 | 09.085 | 3-fenüül-2-propeen-1-üülformiaat; 3-fenüülallüülformiaat; tsinnamüülmetanoaat; | 3-fenüülprop-2-enüülformiaat | |

09.086 | 06 | 10058–43–2 | 2-metüül-1-fenüül-2-propüülformiaat | 2395 | 353 | | 09.086 | Alfa, alfa-dimetüülfenetüülformiaat; 2-bensüül-2-propüülformiaat; bensüüldimetüülkarbinüülformiaat; dimetüülbensüülkarbinüülformiaat | | |

09.087 | 23 | 122–91–8 | p-anisüülformiaat | 2101 | 354 | 204–582–9 | 09.087 | Anisüülalkohol, formiaat; anisüülmetanoaat; p-metoksübensüülmetanoaat; benseenmetanool, 4-metoksü-, formiaat; | 4-metoksübensüülformiaat | |

09.088 | 18 | 10031–96–6 | 4-eugenüülformiaat | 2473 | 355 | 233–099–6 | 09.088 | Eugenoolformiaat | 4-allüül-2-metoksüfenüülformiaat | |

09.089 | 17 | 7774–96–1 | isoeugenüülformiaat | 2474 | 356 | 231–884–8 | 09.089 | 4-metoksü-4-fenüülformiaat; 2-metoksü-4-propenüülfenüülformiaat; | 2-metoksü-4-(prop-1-enüül)fenüül | |

09.090 | 22 | 7493–79–0 | alfa-pentüültsinnamüülformiaat | 2066 | 357 | 231–341–5 | 09.090 | alfa-n-amüül-fenüülakrüülformiaat; alfa-pentüültsinnamüülformiaat | 2-pentüül-3-fenüülprop-2-enüülformiaat | |

09.091 | 01 | 5454.28-4 | butüülheptanoaat | 2199 | 363 | 226–707–6 | 09.091 | Butüülheptülaat; butüülenantaat, | | |

09.092 | 02 | 7779–80–8 | isobutüülheptanoaat | 2200 | 364 | 231–940–1 | 09.092 | Isobutüülheptülaat; butüülisoheptanoaat; isobutüülheptoaat; 2-metüül-1-propüülheptanoaat | 2-metüülpropüülheptanoaat | |

09.093 | 01 | 106–30–9 | etüülheptanoaat | 2437 | 365 | 203–382–9 | 09.093 | etüülheptülaat; etüülheptoaat; etüülenentaat; enantester | | |

09.094 | 01 | 5132–75–2 | oktüülheptanoaat | 2810 | 366 | 225–882–6 | 09.094 | Oktüülheptülaat; oktüülenentaat, | | |

09.095 | 01 | 7778–87–2 | propüülheptanoaat | 2948 | 367 | 231–917–6 | 09.095 | Propüülheptülaat; propüülheptoaat; propüülenantaat | | |

09.096 | 01 | 106–73–0 | metüülheptanoaat | 2705 | 368 | 203–428–8 | 09.096 | Metüülheptoaat; metüülenantaat, | | |

09.097 | 03 | 142–19–8 | allüülheptanoaat | 2031 | 369 | 205–527–1 | 09.097 | Allüülheptülaat; allüülheptoaat; allüülenantaat; allüülenantaat; | | |

09.098 | 01 | 7493–82–5 | pentüülheptanoaat | 2073 | 370 | 231–342–0 | 09.098 | Amüülheptanoaat; amüülheptülaat; amüülheptoaat; amüülenantaat, | | |

09.099 | 01 | 106–33–2 | etüüldodekanoaat | 2441 | 375 | 203–386–0 | 09.099 | Etüüllauraat; etüüldodetsülaat; | | |

09.100 | 01 | 106–18–3 | butüüldodekanoaat | 2206 | 376 | 203–370–3 | 09.100 | Butüüllauraat butüüldodetsülaat | | |

09.101 | 01 | 111–82–0 | metüüldodekanoaat | 2715 | 377 | 203–911–3 | 09.101 | Metüüllauraat; metüüldodetsülaat, | | |

09.102 | 25 | 10024–57–4 | p-tolüüldodekanoaat | 3076 | 378 | 233–024–7 | 09.102 | p-kresüüldodekanoaat; p-kresüüllauraat; p-metüülfenüüldodekanoaat; | 4-metüülfenüüldodekanoaat | |

09.103 | 02 | 6309–51–9 | 3-metüülbutüüldodekanoaat | 2077 | 379 | 228–626–1 | 09.103 | Isoamüüllauraat; isoamüüldodekanoaat; amüülisolauraat; pentüülisolauraat; isopentüüllauraat, | | |

09.104 | 01 | 124–06–1 | etüültetradekanoaat | 2445 | 385 | 204–675–4 | 09.104 | Etüülmüristaat; | | |

09.105 | 05 | 110–27–0 | isopropüültetradekanoaat | 3556 | 386 | 203–751–4 | 09.105 | Isopropüülmüristaat; | | |

09.106 | 01 | 124–10–7 | metüültetradekanaat | 2722 | 387 | 204–680–1 | 09.106 | Metüülmüristaat; | | |

09.107 | 01 | 123–29–5 | etüülnonanoaat | 2447 | 388 | 204-61 5–7 | 09.107 | Etüülpelargonaat; etüülnonülaat | | |

09.108 | 01 | 1731–84–6 | metüülnonanoaat | 2724 | 389 | 217–052–7 | 09.108 | Metüülnonülaat; metüülpelargonaat, | | |

09.109 | 03 | 7493–72–3 | allüülnonanoaat | 2036 | 390 | 231–334–7 | 09.109 | 2-propenüülnonanoaat; allüülpelargonaat; allüülnonülaat; 2-propenüülpelargonaat; | | |

09.110 | 02 | 7779–70–6 | 3-metüülbutüülnonanoaat | 2078 | 391 | 231–933–3 | 09.110 | Isoamüülpelargonaat; pentüülisononanoaat; isopentüülnonanoaat; amüülisononanoaat; isopentüülnonülaat; isoamüülnonülaat | | |

09.111 | 01 | 106–32–1 | etüüloktanoaat | 2449 | 392 | 203–385–5 | 09.111 | Etüülkaprülaat; etüüloktülaat | | |

09.112 | 01 | 638–25–5 | pentüüloktanoaat | 2079 | 393 | 211–328–0 | 09.112 | Amüüloktanoaat; amüülkaprülaat; amüüloktülaat; pentüüloktülaat, | | |

09.113 | 01 | 1117–55–1 | heksüüloktanoaat | 2575 | 394 | 214–247–9 | 09.113 | Heksüülkarpülaat; heksüüloktülaat, | | |

09.114 | 01 | 2306–88–9 | oktüüloktanoaat | 2811 | 395 | 218–980–5 | 09.114 | Oktüüloktülaat | | |

09.115 | 01 | 7786–48–3 | nonüüloktanoaat | 2790 | 396 | 232–099–3 | 09.115 | Nonüüloktülaat | | |

09.116 | 06 | 10024–64–3 | linalüüloktanoaat | 2644 | 397 | 233–026–8 | 09.116 | 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üüloktanoaat; linalüülkaprülaat; linalüüloktoaat; linalüüloktülaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüüloktanoaat | |

09.117 | 01 | 111–11–5 | metüüloktanoaat | 2728 | 398 | 203–835–0 | 09.117 | Metüüloktülaat | | |

09.118 | 01 | 4265–97–8 | heptüüloktanoaat | 2553 | 399 | 224–252–8 | 09.118 | Heptüülkaprülaat | | |

09.119 | 03 | 4230–97–1 | allüüloktanoaat | 2037 | 400 | 224–184–9 | 09.119 | Allüülkaprülaat; 2-propenüüloktanoaat; 2-propenüüloktülaat; allüüloktülaat | | |

09.120 | 02 | 2035–99–6 | 3-metüülbutüüloktanoaat | 2080 | 401 | 218–004–8 | 09.120 | Isoamüüloktanoaat; isopentüüloktanoaat; pentüülisooktanoaat; isoamüülkaprülaat; isopentüüloktülaat | | |

09.121 | 01 | 105–37–3 | etüülpropionaat | 2456 | 402 | 203–291–4 | 09.121 | Etüülpropanoaat, propiooneeter | | |

09.122 | 01 | 106–36–5 | propüülpropionaat | 2958 | 403 | 203–389–7 | 09.122 | Propüülpropanoaat; n — propüülpropionaat; | | |

09.123 | 05 | 637–78–5 | isopropüülpropionaat | 2959 | 404 | 211–300–8 | 09.123 | Propüülisopropionaat, | | |

09.124 | 01 | 590–01–2 | butüülpropionaat | 2211 | 405 | 209–669–5 | 09.124 | Butüülpropanoaat | | |

09.125 | 02 | 540–42–1 | isobutüülpropionaat | 2212 | 406 | 208–746–0 | 09.125 | Butüülisopropionaat; isobutüülpropanoaat | 2-metüülpropüülpropanoaat | |

09.126 | 01 | 142–60–9 | oktüülpropionaat | 2813 | 407 | 205–548–6 | 09.126 | Oktüülpropanoaat | | |

09.127 | 01 | 5454–19–3 | detsüülpropionaat | 2369 | 408 | 226–703–4 | 09.127 | Detsüülpropanoaat; 1-propioonoksüdekaan; | | |

09.128 | 03 | 105–90–8 | geranüülpropionaat | 2517 | 409 | 203–344–1 | 09.128 | trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-propanaat; 2,6-dimetüüloktadieen-6-üül-8-n-propionaat | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüülpropanoaat | |

09.129 | 04 | 141–14–0 | tsitronellüülpropionaat | 2316 | 410 | 205–461–3 | 09.129 | | 3,7-dimetüülokt-6-enüülpropanoaat | |

09.130 | 06 | 144–39–8 | linalüülpropionaat | 2645 | 411 | 205–627–5 | 09.130 | 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülpropanaat 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülpropionaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülpropanoaat | |

09.131 | 08 | 2756–56–1 | isobomüülpropionaat | 2163 | 412 | 220–410–5 | 09.131 | | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üül-propanoaat | |

09.132 | 23 | 122–63–4 | bensüülpropionaat | 2150 | 413 | 204–559–3 | 09.132 | Bensüülpropanoaat; bensüülpropanaat | | |

09.133 | 22 | 103–56–0 | tsinnamüülpropionaat | 2301 | 414 | 203–124–5 | 09.133 | 3-fenüül-2-propeen-1-üülpropanoaat; gamma-fenüülallüülpropionaat; | 3-fenüülprop-2-enüülpropanoaat | |

09.134 | 01 | 554–12–1 | metüülpropionaat | 2742 | 415 | 209–060–4 | 09.134 | Metüülpropanoaat | | |

09.135 | 01 | 624–54–4 | pentüülpropionaat | | 416 | 210–852–7 | 09.135 | Pentüülpropanoaat; amüülpropionaat, | | |

09.136 | 02 | 105–68–0 | 3-metüülbutüülpropionaat | 2082 | 417 | 203–322–1 | 09.136 | Isoamüülpropionaat; isopentüülpropionaat; isopentüülpropanaat; isoamüülpropanoaat, | | |

09.137 | 15 | 122–70–3 | fenetüülpropionaat | 2867 | 418 | 204–567–7 | 09.137 | Fenüületüülpropionaat; 2-fenüületüülpropanoaat; bensüülkarbinüülpropionaat; | | |

09.138 | 22 | 122–74–7 | 3-fenüülpropüülpropionaat | 2897 | 419 | 204–571–9 | 09.138 | Fenüülpropüülpropionaat; hüdrotsinnamüülpropionaat; beeta-fenüülpropüülpropanoaat; 3-fenüülpropüülpropanoaat; | | |

09.139 | 01 | 2445–76–3 | heksüülpropionaat | 2576 | 420 | 219–495–1 | 09.139 | Heksüülpropanoaat | | |

09.140 | 08 | 6222–35–1 | tsükloheksüülpropionaat | 2354 | 421 | 228–303–5 | 09.140 | | | |

09.141 | 04 | 105–89–5 | rodinüülpropionaat | 2986 | 422 | 203–343–6 | 09.141 | alfa-tsitronellüülpropionaat | 3,7-dimetüülokt-7-enüülpropanoaat | |

09.142 | 06 | 80–27–3 | terpinüülpropionaat | 3053 | 423 | 201–266–2 | 09.142 | p-mentanüülpropionaat (isomeeride segu vastavalt FEMAle) p-ment-1-een-8-üülpropionaat | p-ment-1-een-8-üülpropanoaat | |

09.143 | 08 | 97–45–0 | karvüülpropionaat | 2251 | 424 | 202–583–9 | 09.143 | 1-karveoonpropionaat; p-menta-6,8-dieen-2-üülpropionaat | p-menta-6,8-dieen-2-üülpropanoaat | |

09.144 | 21 | 120–45–6 | 1-fenetüülpropionaat | 2689 | 425 | 204–397–3 | 09.144 | alfa-metüülbensüülpropionaat; 1-fenüül-1-etüül-propionaat; metüülfenüülkarbinüülpropionaat | | |

09.145 | 23 | 7549–33–9 | p-anisüülpropionaat | 2102 | 426 | 231–433–5 | 09.145 | Benseenmetanool, 4-metoksü-, propionaat; | 4-metoksübensüülpropanoaat | |

09.146 | 03 | 7493–76–7 | allüülundets-10-enoaat | 2044 | 441 | 231–337–3 | 09.146 | Allüülundetsülenaat; 2-propenüül-10-undetsenoaat; allüülhendetsenoaat; allüülundetsülenaat. | | |

09.147 | 01 | 539–82–2 | etüülvaleraat | 2462 | 465 | 208–726–1 | 09.147 | Etüülpentanoaat; etüülvalerianaat | | |

09.148 | 01 | 591–68–4 | butüülvaleraat | 2217 | 466 | 209–728–5 | 09.148 | Butüülvalerianaat; butüülpentanoaat | | |

09.149 | 01 | 2173–56–0 | pentüülvaleraat | | 467 | 218–528–7 | 09.149 | Amüülpentanoaat; amüülvaleraat, | | |

09.150 | 03 | 10402–47–8 | geranüülvaleraat | | 468 | 233–869–1 | 09.150 | Geranüülpentanoaat; 2,6-dimetüül-2,6-oktadieen-8-üülpentanoaat | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüülpentanoaat | |

09.151 | 04 | 7540–53–6 | tsitronellüülvaleraat | 2317 | 469 | 231–416–2 | 09.151 | 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üül-pentanoaat | 3,7-dimetüülokt-6-enüülpentanoaat | |

09.152 | 23 | 10361–39–4 | bensüülvaleraat | | 470 | 233–789–7 | 09.152 | Bensüülvaleriaat; bensüülpentanoaat; fenüülmetüülpentanoaat | | |

09.153 | OS | 7549–41–9 | bomüülvaleraat | 2164 | 471 | 231–435–6 | 09.153 | Bornüülpentanaat Bornüülvaleraat; bornüül-n-pentanoaat; endo-2-kampanüülvaleraat; endo-2-bomüülvaleraat; | 1,7,7-trimetüülbiotsüklo[2.2.1]hept-2-üül-pentanoaat | |

09.154 | 08 | 89–47–4 | metüülvaleraat | | 472 | 201–910–2 | 09.154 | Mentüülpentanoaat | p-mentaan-3-üülpentanoaat | |

09.156 | 01 | 111–80–8 | metüül-2-nonünoaat | 2726 | 479 | 203–909–2 | 09.156 | Metüüloktiinkarbonaat; metüüloktüünkarbonaat; | | |

09.157 | 01 | 10031–92–2 | etüül-2-nonünoaat | 2448 | 480 | 233–098–0 | 09.157 | Etüüloktüiinkarbonaat; etüüloktüünkarboksülaat; etüülnon-2-ünaat; etüülheksüülpropiolaat | | |

09.158 | 01 | 111–12–6 | metüül-2-oktünoaat | 2729 | 481 | 203–836–6 | 09.158 | Metüülheptiinkarbonaat; metüülheptüünkarbonaat; metüülokt-2-ünaat; metüülpentüülpropiolaat | | |

09.159 | 01 | 638–49–3 | pentüülformiaat | 2068 | 497 | 211–340–6 | 09.159 | Amüülformiaat; amüülformiaat; amüülmetanoaat; n-pentüülmetanoaat | | |

09.160 | 08 | 4351–54–6 | tsükloheksüülformiaat | 2353 | 498 | 224–415–3 | 09.160 | | | |

09.161 | 01 | 629–33–4 | heksüülformiaat | 2570 | 499 | 211–087–1 | 09.161 | n-heksüülformiaat; heksüülmetanoaat; sipelghappe heksüülester | | |

09.162 | 02 | 110–45–2 | 3-metüülbutüülformiaat | 2069 | 500 | 203–769–2 | 09.162 | Isoamüülformiaat; isopentüülformiaat; amüülisoformiaat; pentüülisoformiaat; isopentüülmetanoaat; amüülisometanoaat; isoamüülmetanoaat | | |

09.163 | 01 | 592–84–7 | butüülformiaat | 2196 | 501 | 209–772–5 | 09.163 | Butüülmetanoaat | | |

09.164 | 02 | 542–55–2 | isobutüülformiaat | 2197 | 502 | 208–818–1 | 09.164 | Tetrüülformiaat; butüülisoformiaat; isobutüülmetanoaat; 2-metüül-1-propüülformiaat | 2-metüülpropüülformiaat | |

09.165 | 05 | 625–55–8 | isopropüülformiaat | 2944 | 503 | 210–901–2 | 09.165 | Propüülisoformiaat; propüülisometanoaat; isopropüülmetanoaat | | |

09.166 | 01 | 5870–93–9 | heptüülbutüraat | 2549 | 504 | 227–526–5 | 09.166 | Heptüülbutanoaat | | |

09.167 | 03 | 999–40–6 | nerüülbutüraat | 2774 | 505 | 213–660–1 | 09.167 | cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-butanoaat | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienüülbutanoaat | |

09.168 | 15 | 103–52–6 | fenetüülbutüraat | 2861 | 506 | 203–119–8 | 09.168 | beeta-fenetüül-n-butanoaat; 2-fenüületüülbutanoaat; 2-fenetüületüülbutüraat; bensüülkarbinüülbutüraat; | | |

09.169 | 03 | 105–91–9 | nerüülpropionaat | 2777 | 509 | 203–345–7 | 09.169 | cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-propionaat | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienüülpropanoaat | |

09.171 | 08 | 77–54–3 | sedrüülatsetaat | | 527 | 201–036–1 | 09.171 | | 2,6,6,8-tetrametüül-tritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undekaan-8-üülatsetaat | |

09.172 | 08 | 6243–10–3 | Tsükloheksüülheksanoaat | | 528 | 228–354–3 | 09.172 | | | |

09.174 | 25 | 613–70–7 | 2-metoksüfenüülatsetaat | 3687 | 552 | 210–350–8 | 09.174 | Guajatsüülatsetaat; 1-atsetoksü-2-metoksübenseen; atsetüülguajakool; o — metoksüfenüülatsetaat; | | |

09.175 | 08 | 58479–55–3 | isobornüülbutüraat | | 564 | 261–281–5 | 09.175 | | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üül-butanaat | |

09.176 | 08 | 1200–67–5 | isobomüülformiaat | 2162 | 565 | 214–853–3 | 09.176 | Isobutüülmetanoaat; ekso-2-bornüülformiaat; ekso-2-kampanüülformiaat; | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üülformiaat | |

09.177 | 03 | 7149–29–3 | 2-metüülallüülbutüraat | 2678 | 572 | 230–474–6 | 09.177 | 2-metüülbut-2-propeen-1-üül-butüraat; 2-metüülallüülbutanoaat; isopropenüülkarbinüül-n-butüraat; metüülallüülbutüraat; | 2-metüülprop-2-enüülbutanoaat | |

09.178 | 21 | 93–92–5 | 1-fenetüülatsetaat | 2684 | 573 | 202–288–5 | 09.178 | Stürallüülatsetaat; alfa-fenüületüülatsetaat; metüülfenüülkarbinüülatsetaat; sec-fenüületüülatsetaat | 1-fenüületüülatsetaat | |

09.179 | 21 | 7775–38–4 | 1-fenetüülformiaat | 2688 | 574 | 231–893–7 | 09.179 | alfa-metüülbensüülformiaat; 1-fenüül-1-etüülformiaat; alfa-metüülbensüülmetanoaat; | | |

09.180 | 01 | 112–39–0 | metüülheksadekanaat | | 581 | 203–966–3 | 09.180 | Metüülpalmitaat | | |

09.181 | 01 | 13894–63–8 | Metüülheks-2-enoaat | 2709 | 583 | 237–663–2 | 09.181 | Metüül-ß-propüülakrülaat | | |

09.182 | 01 | 624–24–8 | metüülvaleraat | 2752 | 588 | 210–838–0 | 09.182 | Metüülpentanoaat; metüülvalerianaat, | | |

09.185 | 09 | 592–20–1 | 2-oksopropüülatsetaat | | 607 | 209–746–3 | 09.185 | Atsetonüülatsetaat | | |

09.186 | 10 | 4906–24–5 | sec-butaan-3-onüülatsetaat | 3526 | 608 | | 09.186 | 2-atseetoksü-3-butanoon; AMC-atsetaat; atstoiinatsetaat; atsetüülmetüülkarbinüülatsetaat; 2-butanoon-3-üülatsetaat | 1-metüül-2-oksopropüülatsetaat | |

09.188 | 01 | 5933–87–9 | Pentüüldekanoaat | | 611 | 227–682–4 | 09.188 | Amüülkapraat, amüülkaprinaat, | | |

09.189 | 21 | 10031–86–4 | 1-fenüülpropüülbutüraat | 2424 | 628 | 233–094–9 | 09.189 | alfa-etüülbensüülbutüraat; etüülfenüülkarbinüülbutüraat; 1-fenüül-1-propüülbutüraat; alfa-fenüülpropüülbutüraat; | | |

09.190 | 01 | 1552–67–6 | Etüülheks-2-enoaat | 3675 | 631 | 216–296–1 | 09.190 | etüül E-2-heksenoaat | | 5 |

09.191 | 01 | 2396–83–0 | Etüülheks-3-enoaat | 3342 | | 219–257–7 | 09.191 | | | |

09.192 | 01 | 111–62–6 | etüüloleaat | 2450 | 633 | 203–889–5 | 09.192 | Etüül-cis-9-oktadetsenoaat | Etüüloktadets-9-enoaat | |

09.193 | 01 | 628–97–7 | Etüülheksadekanoaat | 2451 | 634 | 211–064–6 | 09.193 | Etüülpalmitaat; etüültsetülaat | | |

09.194 | 01 | 2396–84–1 | Etüülheksa-2,4-dienoaat | 2459 | 635 | 219–258–2 | 09.194 | Etüülsorbaat; etüül-2,4-heksadienoaat | | |

09.196 | 03 | 10094–40–3 | heks-2-enüülatsetaat | 2564 | 643 | 233–223–9 | 09.196 | trans-2-heksenüülatsetaat; 2-hekseen-1-üül-atsetaat; 2-heksenüületanoaat | | 5 |

09.197 | 04 | 3681–71–8 | heks-3(cis)-enüülatsetaat | 3171 | 644 | 222–960–1 | 09.197 | cis- 3-hekseen-1-üülatsetaat; cis-3-heksenüülatsetaat; cis-3-heksenüületanoaat | | |

09.198 | 02 | 2050–09–1 | isopentüülvaleraat | | 648 | 218–081–8 | 09.198 | Isoamüülpentanoaat | 3-metüülbutüülpentanoaat | |

09.200 | 21 | 10415–88–0 | 1-metüül-3-fenüülpropüülatsetaat | 2882 | 671 | 233–890–6 | 09.200 | Metüülfenüületüülkarbinüülatsetaat; 4-fenüül-2-butüülatsetaat; fenüületüülmetüülkarbinüülatsetaat; | | |

09.201 | 15 | 7460–74–4 | fenetüülvaleraat | | 673 | 231–246–9 | 09.201 | Fenetüülpentanoaat | | |

09.202 | 01 | 141–06–0 | propüülvaleraat | | 679 | 205–452–4 | 09.202 | Propüülpentanoaat; propüülvaleraat | | |

09.204 | 01 | 544–35–4 | etüüloktadeka-9,12-dienoaat | | 711 | 208–868–4 | 09.204 | Etüüllinoleaat | | |

09.205 | 01 | 1191–41–9 | etüüloktadeka-9,120,15-trienoaat | | 712 | 214–734–6 | 09.205 | Etüüllinolenaat | | |

09.208 | 01 | 142–77–8 | butüüloleaat | | 741 | 205–559–6 | 09.208 | | Butüüloktadets-9-enoaat | |

09.209 | 01 | 589–75–3 | butüüloktanoaat | | 742 | 209–659–0 | 09.209 | Butüülkaprülaat | | |

09.210 | 01 | 111–61–5 | Etüüloktadekanoaat | 3490 | 745 | 203–887–4 | 09.210 | Etüülstearaat | | |

09.211 | 30 | 60–01–5 | Glütserüültributüraat | 2223 | 747 | 200–451–5 | 09.211 | Tributüriin; glütserooltributüraat; butüriin; | | 1 |

09.212 | 03 | 2142–94–1 | nerüülformiaat | 2776 | 2060 | 218–401–6 | 09.212 | cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-formiaat; cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-metanoaat | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienüülformiaat | |

09.213 | 03 | 141–12–8 | nerüülatsetaat | 2773 | 2061 | 2054592 | 09.213 | cis-3,7-hekseen-1-üülatsetaat; cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-etanoaat | 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyt acetate | |

09.214 | 04 | 112–19–6 | undets-10-enüülatsetaat | 3096 | 2062 | 203–944–3 | 09.214 | Alkohol C-11; 10-hendetsüülatsetaat; undetsüleenatsetaat; undetsenüülatsetaat | | |

09.215 | 08 | 97–42–7 | karvüülatsetaat | 2250 | 2063 | 202–580–2 | 09.215 | Karveüülatsetaat; p-menta-6,8-dieen-2-üülatsetaat | p-menta-6,8-dieen-2-üülatsetaat | |

09.216 | 08 | 20777–49–5 | dihüdrokarvüülatsetaat | 2380 | 2064 | 244–029–9 | 09.216 | 6-metüül-3-(1-metüülvinüül)tsükloheksüülatsetaat; Dihüdrokarveüülatsetaat; 8-p-menteen-2-üülatsetaat; 6-metüül-3-isopropenüültsükloheksenüülatsetaat | p-ment-8-een-2-üülatsetaat | |

09.218 | 08 | 125–12–2 | isobornüülatsetaat | 2160 | 2066 | 204–727–6 | 09.218 | Bomüülisoatsetaat; ekso-2-kampanüülatsetaat; isobomüületanoaat; ekso-2-bornüülatsetaat; | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üülatsetaat | |

09.219 | 08 | 57576–09–7 | isopulegüülatsetaat | 2965 | 2067 | 260–820–1 | 09.219 | 5-metüül-2-isopropenüültsükloheksüülatsetaat; Pulegoolisoatsetaat; 1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-3-üülatsetaat; | p-ment-8-een-3-üülatsetaat | |

09.220 | 23 | 326–61–4 | piperonüülatsetaat | 2912 | 2068 | 206–312–5 | 09.220 | Heliotropüülatsetaat; 3,4-metüleendioksübensüülatsetaat; 1,3-bensodioksool-5-metanool, atsetaat; | 3,4-metüleendioksübensüülatsetaat | |

09.224 | 05 | 108–84–9 | 1,3-dimetüülbutüülatsetaat | | 2073 | 203–621–7 | 09.224 | 4-metüül-2-pentüülatsetaat; metüülisobutüülkarbinüülatsetaat | | |

09.225 | 09 | 1322–17–4 | 1,3-nonanedioolatsetaat | 2783 | 2075 | 215–332–3 | 09.225 | 1,3-nonaandiooldiatsetaat (segaestrid); atsetoksünonüülatsetaat (segaestrid); jasmonüül; | Nonaan-1,3-diüülatsetaat | 5 |

09.226 | 09 | 7779–54–6 | 3-oksononaan-1-üül-atsetaat | | 2076 | | 09.226 | | | |

09.227 | 06 | 151–05–3 | 1,1-dimetüül-2-fenetüülatsetaat | 2392 | 2077 | 205–781–3 | 09.227 | 2-metüül-1-fenüül-2-propüülatsetaat; bensüüldimetüülkarbinüülatsetaat; dimetüülbensüülkarbinüülatsetaat; | | |

09.228 | 25 | 533–18–6 | o-tolüülatsetaat | 3072 | 2078 | 208–556–8 | 09.228 | Atsetüül-o- kresool; o-kresoolatsetaat; o-kresüülatsetaat; o-kresüül atsetaat | 2-metüülfenüülatsetaat | |

09.230 | 08 | 1551–44–6 | tsükloheksüülbutüraat | 2351 | 2082 | 216–290–9 | 09.230 | Tsükloheksüülbutanoaat | | |

09.231 | 21 | 3460–44–4 | 1-fenetüülbutüraat | 2686 | 2083 | 222–409–5 | 09.231 | alfa-metüülbensüülbutüraat; metüülfenüülkarbinüülbutüraat; Stürallüülbutüraat; 1-fenüül-1-etüül-butanoaat; | 1-fenüületüülatsetaat | |

09.232 | 06 | 10094–34–5 | 1,1-dimetüül-2-fenetüülbutüraat | 2394 | 2084 | 233–221–8 | 09.232 | 2-metüül-1-fenüül-2-propüülbutüraat; Bensüüldimetüülkarbinüülbutüraat; alfa, alfa-dimetüülfenetüülbutüraat; | | |

09.233 | 03 | 2408–20–0 | allüülpropionaat | 2040 | 2094 | 219–307–8 | 09.233 | 2-propenüülpropanoaat; allüülpropanoaat | | |

09.234 | 01 | 111–79–5 | metüülnon-2-enoaat | 2725 | 2099 | 203–908–7 | 09.234 | Metüülnonüülenaat; metüülnonüülenoaat | | |

09.235 | 01 | 7492–45–7 | Butüüldets-2-enoaat | 2194 | 2100 | | 09.235 | | | |

09.236 | 01 | 5760–50–9 | metüülundets-9-enoaat | 2750 | 2101 | 227–279–3 | 09.236 | Metüülundetsülenaat; | | |

09.237 | 01 | 692–86–4 | etüülundets-10-enoaat | 2461 | 10634 | 211–734–8 | 09.237 | Etüülundetsülenaat; | | |

09.238 | 01 | 109–42–2 | butüülundets-10-enoaat | 2216 | 2103 | 203–670–4 | 09.238 | Butüülundetsülenaat | | |

09.239 | 01 | 10522–18–6 | Metüül-2-undetsünoaat | 2751 | 2111 | | 09.239 | Metüüldetsüünkarbonaat; metüüldetsiinkarbonaat; metüülundets-2-enoaat; metüüloktüülpropiolaat | | |

09.240 | 04 | 33467–73–1 | heks-3(cis)-enüülformiaat | 3353 | 2153 | 251–532–7 | 09.240 | beeta, gamma-heksenüülmetanoaat; (Z)- 3-heksenoolformiaat; lehealkoholi formiaat; 3-heksenüülmetanoaat; | | 5 |

09.244 | 03 | 123–68–2 | Allüülheksanoaat | 2032 | 2181 | 204–642–4 | 09.244 | Allüülkaproaat; 2-propenüülheksaanoaat; | | |

09.246 | 01 | 123–95–5 | Butüüloktadekanoaat | 2214 | 2189 | 204–666–5 | 09.246 | Butüülstearaat; | | |

09.247 | 03 | 20474–93–5 | Allüülkrotonaat | | 2222 | 243–845–2 | 09.247 | | Allüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.248 | 01 | 623–70–1 | Etüül-trans-2-butenoaat | 3486 | 2244 | 210–808–7 | 09.248 | Etüülkrotonaat | | |

09.249 | 21 | 68922–11–2 | 1-metüül-2-fenetüülbutüraat | 3197 | 2276 | 272–983–6 | 09.249 | 1-fenüül-2-propüülbutüraat; alfa-metüülfenetüülbutüraat; | | |

09.250 | 02 | 10588–10–0 | Isobutüülvaleraat | | 2303 | 234–191–9 | 09.250 | Isobutüülpentanoaat | 2-metüülpropüülpentanoaat | |

09.251 | 01 | 110–42–9 | Metüüldekanoaat | | 2304 | 203–766–6 | 09.251 | | | |

09.253 | 25 | 528–79–0 | 2-isopropüül-5-metüülfenüülatsetaat | | 2308 | 208–442–8 | 09.253 | Tümüülatsetaat; atsetüültümool; | | |

09.254 | 05 | 4864–61–3 | 3-oktüülatsetaat | 3583 | 2347 | 225–471–1 | 09.254 | 1-etüülheksüülatsetaat; n-amüületüülkarbinüülatsetaat | 1-etüülheksüülatsetaat | |

09.256 | 01 | 6513–03–7 | Propüülnonanoaat | | 2351 | 229–403–1 | 09.256 | Propüülpelargonaat | | |

09.258 | 30 | 3891–59–6 | Glükoospentaatsetaat | 2524 | | 223–439–1 | 09.258 | 1,2,3,4,6-pentaatsetüül-alfa-d-glükoos; 1,2,3,4,6-pentaatsetüül-beeta-d-glükoos; alfa-pentaatsetüül-dekstroglükoos; | 1,2,3,4,6-pentaatsetüül-alfa-d — glükoos ja 1,2,3,4,6-pentaatsetüül-beeta-d-glükoos | |

09.260 | 03 | 3025–30–7 | Etüüldeka-2(cis), 4(trans)-dienoaat | 3148 | 10574 | 221–178–8 | 09.260 | Etüül(2E, 4 Z)-dekadienoaat | | |

09.261 | 15 | 6290–37–5 | 2-fenetüülheksanoaat | 3221 | 10882 | 228–538–3 | 09.261 | 2-fenüületüülkaproaat; 2-fenetüületüülheksanoaat; bensüülkarbinüülkaproaat; bensüülkarbinüülheksanoaat | | |

09.262 | 15 | 5457–70–5 | Fenetüüloktanoaat | 3222 | 10884 | 226–718–6 | 09.262 | 2-fenüületüülkaprülaat; bensüülkarbinüüloktanoaat; | | |

09.263 | 30 | 139–45–7 | Glütserüültripropionaat | 3286 | 10657 | 205–365–1 | 09.263 | Propioonhape, triglütseriid; tripropioniin | | 1 |

09.264 | 10 | 84642–61–5 | sec-butaan-3-onüülbutüraat | 3332 | 10525 | 283–438–7 | 09.264 | Atsetoüülbutüraat; AMC-butüraat | 1-metüül-2-oksopropüülbutanoaat | |

09.265 | 01 | 34495–71–1 | Etüülokt-4-enoaat | 3344 | 10619 | 252–065–1 | 09.265 | | | 5 |

09.266 | 01 | 19089–92–0 | Heksüül-2-butenoaat | 3354 | 10688 | 242–808–8 | 09.266 | | | 5 |

09.267 | 01 | 2396–78–3 | Metüülheks-3-enoaat | 3364 | 10801 | 219–256–1 | 09.267 | O-heksüülheksanoliid | | |

09.268 | 01 | 21063–71–8 | Metüülokt-4(cis)-enoaat | 3367 | 10834 | 244–188–4 | 09.268 | | | |

09.269 | OS | 13851–11–1 | Fenhüülatsetaat | 3390 | 11769 | 237–588–5 | 09.269 | 1,3,3-trimetüül-2-norbornanüülatsetaat | 1,3,3-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-üülatsetaat | |

09.270 | 04 | 16491–36–4 | Heks-3-enüülbutüraat | 3402 | 11859 | 240–553–7 | 09.270 | p, gamma-heksenüül-n-butüraat; cis-3-heksenüülbutanoaat | | 5 |

09.271 | 04 | 31501–11–8 | Heks-3-enüülheksanoaat | 3403 | 11779 | 250–661–6 | 09.271 | 3-heksenüülkaproaat; cis-3-heksenüülkaproaat | | 5 |

09.272 | 07 | 72928–52–0 | Mürtenüülformiaat | 3405 | 10858 | 277–082–1 | 09.272 | 2-pineen-10-oolformiaat | (6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-üül)metüülformiaat | |

09.273 | 02 | 589–66–2 | Isobutüülkrotonaat | 3432 | 10706 | 209–658–5 | 09.273 | | 2-metüülpropüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.274 | 01 | 627–90–7 | Etüülundekanoaat | 3492 | 10633 | 211–018–5 | 09.274 | Etüülundetsülaat, etüülhendekanoaat | | |

09.275 | 04 | 1576–77–8 | Hept-3(trans)-enüülatsetaat | 3493 | 10662 | 216–411–5 | 09.275 | | | |

09.276 | 03 | 3913–80–2 | Okt-2-enüülatsetaat | 3516 | 11906 | 223–473–7 | 09.276 | 2-okteen-1-ool, atsetaat, (E)– | | 5 |

09.277 | 03 | 84642–60–4 | Okt-2(trans)-enüülbutüraat | 3517 | 11907 | 283–437–1 | 09.277 | trans-2-oktenüülbutüraat | | |

09.278 | 07 | 15111–96–3 | p-menta-1,8-dieen-7-üülatsetaat | 3561 | 10742 | 239–162–4 | 09.278 | Perilla atsetaat; perrilüülatsetaat; perillüülatsetaat; atseethape, perillüülestermentsdieen-7-karbinüülatsetaat; | | |

09.280 | 09 | 67715–81–5 | Nonaan-1,4-diüüldiatsetaat | 3579 | 11927 | | 09.280 | Nonaandiool-1,4-atsetaat; | | |

09.281 | 05 | 2442–10–6 | Okt-1-een-3-üülatsetaat | 3582 | 11716 | 219–474–7 | 09.281 | Oktenüülatsetaat; amüülvinüülkarbinüülatsetaat; 3-atseetoksüokteen; amüülkrotonüülatsetaat; pentüülkrotonüülatsetaat; | 1-vinüülheksüülatsetaat | |

09.282 | 05 | 16491–54–6 | Okt-1-een-3-üülbutüraat | 3612 | | 240–555–8 | 09.282 | | 1-vinüülheksüülbutüraat | |

09.283 | 01 | 7367–88–6 | Etüüldets-2-enoaat | 3641 | 10577 | 230–918–9 | 09.283 | | | 5 |

09.284 | 01 | 76649–16–6 | Etüüldets-4-enoaat | 3642 | 10578 | 278–509–4 | 09.284 | | | 5 |

09.285 | 01 | 7367–82–0 | Etüülokt-2(trans)-enoaat | 3643 | 10617 | 230–913–1 | 09.285 | | | 5 |

09.286 | 02 | 624–41–9 | 2-metüülbutüülatsetaat | 3644 | 10762 | 210–843–8 | 09.286 | | | |

09.287 | 01 | 28316–62–3 | Propüüldeka-2,4-dienoaat | 3648 | 10889 | 248–960–1 | 09.287 | | | 5 |

09.288 | 21 | 3572–06–3 | 4-(4-atsetoksüfenüül)butaan-2-oon | 3652 | | 222–682–0 | 09.288 | | | |

09.289 | 07 | 36789–59–0 | alfa-kamfoleenatsetaat | 3657 | | 253–212–2 | 09.289 | 1-atseetoksü-2-(2,2,3)-trimetüül-3-tsüklopentenüületaan; | 2-(2,2,3-trimetüültsüklopent-3-enüül)etüülatsetaat | 5 |

09.290 | 01 | 69925–33–3 | Etüülokta-4,7-dienoaat | 3682 | | | 09.290 | Etüül Z 4,7-oktadienoaat | | |

09.291 | 04 | 61444–38–0 | Heks-3-enüülheks-3-enoaat | 3689 | | 262–797–3 | 09.291 | Z-3-heksenüül Z-3-heksenoaat | | 5 |

09.292 | 01 | 33855–57–1 | Heksüül-2-heksenoaat | 3692 | | | 09.292 | Heksüül E-2-heksenoaat | | |

09.293 | 09 | 52789–73–8 | 1-atsetoksü-1-atsetüültsükloheksaan | 3701 | | 258–186–6 | 09.293 | Metüül-1-atseetoksütsükloheksüül; 1-atsetüültsükloheksüülatsetaat | | |

09.294 | 23 | 17373–93–2 | 2-metüülbensüülatsetaat | 3702 | | 241–412–2 | 09.294 | | | 5 |

09.298 | 01 | 13481–87–3 | Metüülnon-3-enoaat | 3710 | | 236–786–9 | 09.298 | | | |

09.299 | 01 | 7367–81–9 | Metüülokt-2(trans)-enoaat | 3712 | 11800 | 230–912–6 | 09.299 | Metüül E-2-oktenoaat | | 5 |

09.300 | 01 | 689–89–4 | Metüülheksa-2,4-dienoaat | 3714 | | 211–712–8 | 09.300 | Metüülsorbaat; metüül 2,4-heksadienoaat, metüül E, E-2,4 heksadienoaat | | 5 |

09.301 | 25 | 59558–23–5 | p-tolüüloktanoaat | 3733 | | 261–803–1 | 09.301 | o-kresüüloktanoaat; p-metüülfenüüloktanoaat; p-kresüülkaprülaat; | 4-metüülfenüüloktanoaat | |

09.302 | 07 | 1079–01–2 | Mürtenüülatsetaat | 3765 | 10887 | 214–088–5 | 09.302 | 2-pineen-10-oolatsetaat | (6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-üül)metüülatsetaat | |

09.303 | 03 | | Hept-2-enüülisovaleraat | | 10664 | | 09.303 | | Hept-2-enüül-3-metüülbutanoaat | |

09.304 | 05 | | sec — heptüülisovaleraat | | 10806 | | 09.304 | | 1-metüülheksüül-3-metüülbutanoaat | |

09.305 | 08 | 22030–19–9 | Beeta-ionüülatsetaat | 3844 | 10702 | | 09.305 | beeta-ionoolatsetaat; 3-buteen-2-ool, 4-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-, atsetaat | 4-(2,2,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-3-een-2-üül-atsetaat | |

09.306 | 22 | | 2-metoksütsinnamüülatsetaat | | 10752 | | 09.306 | | 3-(2-metoksüfenüül)prop-2-enüülatsetaat | |

09.307 | 02 | | 2-metüülbutüüldodekanoaat | | 10766 | | 09.307 | | | |

09.311 | 03 | 591–87–7 | Allüülatsetaat | | 11730 | 209–734–8 | 09.311 | | | |

09.312 | 03 | 7493–75–6 | Allüülheksa-2,4-dienoaat | 2041 | 2182 | 231–336–8 | 09.312 | Allüülsorbaat | | |

09.313 | 23 | 56423–40–6 | Bensüül-2-metüülbutüraat | | 10523 | 260–169–3 | 09.313 | | | |

09.314 | 23 | 65416–24–2 | Bensüülkrotonaat | | | 265–764–1 | 09.314 | | Bensüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.315 | 23 | 140–25–0 | Bensüüldodekanoaat | | | 205–405–8 | 09.315 | Bensüüllauraat | | |

09.316 | 23 | 6938–45–0 | Bensüülheksanaat | | 10521 | 230–068–9 | 09.316 | | | |

09.317 | 23 | 2051–96–9 | Bensüüllaktaat | | | 218–136–6 | 09.317 | | Bensüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.318 | 23 | 10276–85–4 | Bensüüloktanoaat | | | 233–620–7 | 09.318 | | | |

09.319 | 08 | 13109–70–1 | Bornüülbutüraat | 3907 | | 236–036–0 | 09.319 | Bornüülbutanoaat; Võihape, 2-bomüülester | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-üül-butanoaat | |

09.320 | 09 | 112–07–2 | 2-butoksüetüülatsetaat | | | 203–933–3 | 09.320 | | | |

09.321 | 01 | 7785–64–0 | Butüül-2-metüülbut-2(cis)-enoaat | | | 232–084–1 | 09.321 | Butüülangelaat | | |

09.322 | 01 | 6297–41–2 | Butüül-2-metüülvaleraat | | | 228–569–2 | 09.322 | Butüül-2-metüülpentanoaat | | |

09.323 | 05 | 105–46–4 | sec-butüülatsetaat | | 10527 | 203–300–1 | 09.323 | But-2-üül-atsetaat | 1-metüülpropüülatsetaat | |

09.324 | 01 | 591–63–9 | Butüülbut-2-enoaat | | | | 09.324 | | | |

09.325 | 05 | 819–97–6 | sec-butüülbutüraat | | 10528 | 212–465–9 | 09.325 | But-2-üül-butüraat | 1-metüülpropüülbutanoaat | |

09.326 | 01 | 28369–24–6 | Butüüldeka-2,4-dienoaat | | 10529 | 248–994–7 | 09.326 | | | 5 |

09.327 | 01 | 30673–36–0 | Butüüldekanaat | | 10530 | 250–280–5 | 09.327 | Butüülkapraat | | |

09.328 | 05 | 589–40–2 | sec-butüülformiaat | | 10532 | | 09.328 | But-2-üül-formiaat | 1-metüülpropüülformiaat | |

09.329 | 01 | 13416–74–5 | Butüülheks-2-enoaat | | | | 09.329 | | | |

09.330 | 01 | 118869–62–8 | Butüülheks-3-enoaat | | | | 09.330 | | | |

09.331 | 01 | 111–06–8 | Butüülheksadekanoaat | | | 203–829–8 | 09.331 | Butüülpalmitaat | | |

09.332 | 05 | 820–00–8 | sec-butüülheksanoaat | | 10533 | | 09.332 | But-2-üül-kaproaat 2-butüülheksanoaat | 1-metüülpropüülheksanoaat | |

09.333 | 09 | 18449–60–0 | sec-butüüllaktaat | | | 242–334–1 | 09.333 | | 2-metüülpropüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.334 | 01 | 50623–57–9 | Butüülnonanoaat | | | 256–661–2 | 09.334 | | | |

09.335 | 01 | 57403–32–4 | butüülokt-2-enoaat | | 10536 | 260–720–8 | 09.335 | | | |

09.336 | 01 | 110–36–1 | Butüültetradekanoaat | | | 203–759–8 | 09.336 | Butüülmüristaat | | |

09.337 | 25 | 6380–28–5 | Karvakrüülatsetaat | | | 228–963–4 | 09.337 | | 5-isopropüül-2-metüülfenüülatsetaat | |

09.338 | 08 | 32214–91–8 | Karüofülleenalkoholatsetaat | | | 250–960–1 | 09.338 | Karüofülleenatsetaat | 4,11,11-trimetüül-8-metüleen-bitsüklo[7.2.0]undets-3-een-5-üülatsetaat | |

09.339 | 22 | 61792–12–9 | Tsinnamüül-2-metüülkrotonaat | | | 263-21 5–0 | 09.339 | tsinnamüültiglaat | 3-fenüülprop-2-enüül-3-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.340 | 03 | 24717–85–9 | Tsitronellüül-2-metüülbut-2-enoaat | | | 246–426–2 | 09.340 | | 3,7-dimetüülokt-6-enüül-2-metüülbutanoaat | |

09.341 | 04 | 10580–25–3 | Tsitronellüülheksanoaat | | | 234–175–1 | 09.341 | | 3,7-dimetüülokt-6-enüülheksanoaat | |

09.342 | 07 | 54993–30–5 | Tsüklogeranüülatsetaat | | | | 09.342 | | (2,6,6-trimetüül-1-tsükloheksenüül)metüülatsetaat | |

09.343 | 08 | 1129–47–1 | Tsükloheksüülisobutüraat | | 10548 | 214–448–1 | 09.343 | | Tsükloheksüül-2-metüülpropanaat | |

09.344 | 04 | 50816–18–7 | dets-9-enüülatsetaat | | | 256–784–1 | 09.344 | Rosalva-atsetaat | | |

09.345 | 09 | 818–04–2 | di-isopentüülsuktsinaat | | 10555 | 212–448–6 | 09.345 | di-isoamüülsuktsinaat; di(3-metüülbutüül)suktsinaat | di-(3-metüülbutüül)butaandioaat | |

09.346 | 30 | 1587–18–4 | dibutüülmalaat | | | | 09.346 | | Dibutüül-2-hüdroksübutaandioaat | |

09.347 | 09 | 141–03–7 | dibutüülsuktsinaat | | | 205–449–8 | 09.347 | | Dibutüülbutaandioaat | |

09.348 | 09 | 141–28–6 | dietüüladipaat | | | 205–477–0 | 09.348 | | Dietüülheksaandioaat | |

09.349 | 30 | 32074–56–9 | Dietüültsitraat | | | 250–914–0 | 09.349 | | | |

09.350 | 09 | 623–91–6 | Dietüülfumaraat | | | 210–819–7 | 09.350 | | Dietüülbut-2(trans)-eendioaat | |

09.351 | 09 | 141–05–9 | Dietüülmaleaat | | 10551 | 205–451–9 | 09.351 | 2-buteendihappe dietüülester; etüülmaleaat | dietüülbut-2(cis)-enedioaat | |

09.352 | 09 | 624–17–9 | Dietüülnonaandioaat | | 10549 | 210–833–3 | 09.352 | Dietüülaselaat | | |

09.353 | 09 | 95–92–1 | dietüüloksalaat | | | 202–464–1 | 09.353 | | Dietüületaandioaat | |

09.354 | 09 | 818–38–2 | dietüülpentaandioaat | | | 212–451–2 | 09.354 | | | |

09.355 | 08 | 20777–49–5 | neo-dihüdrokarvüülatsetaat | | 10859 | 244–029–9 | 09.355 | | p-ment-8(9)-een-2-üülatsetaat | |

09.356 | 06 | 20487–40–5 | 1,1-dimetüületüülpropionaat | | | | 09.356 | tert-butüülpropionaat | | |

09.358 | 02 | 20780–49–8 | 3,7-dimetüüloktüülatsetaat | | 10899 | 244–034–6 | 09.358 | Tetrahüdrogeranüülatsetaat | | |

09.359 | 09 | 111–15–9 | 2-etoksüetüülatsetaat | | 10565 | 203–839–2 | 09.359 | Etüleenglükoolmonoetüüleeteratsetaat | | |

09.360 | 09 | 2985–28–6 | Etüül-2-atseetoksüpropionaat | | | | 09.360 | Etüülatsetüüllaktaat | | |

09.361 | 09 | 27372–03–8 | Etüül-2-hüdroksü-3-metüülbutüraat | | 10600 | | 09.361 | | | |

09.362 | 23 | 60770–00–5 | Etüül-2-hüdroksü-4-metüülbensoaat | | | | 09.362 | | | |

09.363 | 23 | 7335–26–4 | Etüül-2-metoksübensoaat | | | 230–843–1 | 09.363 | | | |

09.364 | 15 | 2510–99–8 | Etüül-2-fenüülpropionaat | | | 219–727–1 | 09.364 | | | |

09.365 | 01 | 638–10–8 | Etüül-3-metüülkrotonaat | | 10610 | 211–319–1 | 09.365 | Etüülsenetsioaat | Etüül-3-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.366 | 09 | 121312–01–4 | Etüül-4-atsetoksüoktanoaat | | | | 09.366 | | | |

09.367 | 23 | 120–47–8 | Etüül-4-hüdroksübensoaat | | | 204–399–4 | 09.367 | | | 4 |

09.368 | 01 | 6849–18–9 | Etüül-4-metüülpent-3-enoaat | | 10615 | | 09.368 | | | |

09.370 | 01 | 67233–91–4 | Etüüldets-9-enoaat | | 10579 | | 09.370 | | | |

09.371 | 01 | 78417–28–4 | Etüüldeka-2,4,7-trienoaat | 3832 | 10576 | | 09.371 | Etüüldeka-2,4,7-trienoaat; 2,4,7-dekatrihape, etüülester | | |

09.372 | 01 | 28290–90–6 | Etüüldodets-2-enoaat | | 10584 | | 09.372 | | | |

09.373 | 01 | 32659–21–5 | Etüülgeranaat | | | 251–144–8 | 09.373 | | Etüül-3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienoaat | |

09.374 | 01 | 54340–72–6 | Etüülhept-2-enoaat | | | | 09.374 | | | |

09.375 | 01 | 97–63–2 | Etüülmetakrülaat | | | 202–597–5 | 09.375 | | Etüül-2-metüülprop-2-enoaat | |

09.376 | 01 | 26553–47–9 | Etüülokt-3(trans)-enoaat | | | 247–799–4 | 09.376 | | | |

09.377 | 01 | 1117–65–3 | Etüülokt-3-enoaat | | 10618 | | 09.377 | | | |

09.378 | 01 | 78989–37–4 | Etüülokt-4(trans)-enoaat | | | 279–035–0 | 09.378 | | | |

09.379 | 01 | 2445–93–4 | Etüülpent-2-enoaat | | 10623 | 219–500–7 | 09.379 | | | |

09.380 | 01 | 41114–00–5 | Etüülpentadekanoaat | | 10622 | 255–223–8 | 09.380 | | | |

09.381 | 02 | 103–09–3 | 2-etüülheksüülatsetaat | | | 203–079–1 | 09.381 | beeta-etüülheksüatsetaat; 2-etüülheksanüülatsetaat | | |

09.382 | 03 | 68705–63–5 | Geranüül-2-metüülbutüraat | | | 272–100–4 | 09.382 | | 3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadienüül-2-metüülbutanoaat | |

09.383 | 03 | 7785–33–3 | Geranüül-2-metüülkrotonaat | | 11829 | 232–078–9 | 09.383 | Geranüültiglaat | 3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadienüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.384 | 03 | 51532–26–4 | Geranüüloktanoaat | | | 257–256–3 | 09.384 | Geranüülkaprülaat | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüüloktanoaat | |

09.385 | 03 | 16939–73–4 | Heks-2-enüülatsetaat | | 10661 | 241–002–3 | 09.385 | | | 5 |

09.386 | 05 | 94088–33–2 | sec-hept-4(cis)-enüülatsetaat | | | 302–032–3 | 09.386 | | 1-metüülheks-3(cis)-enüülatsetaat | |

09.387 | 01 | 50862–12–9 | Heptüül-2-metüülbutüraat | | 10668 | 256–811–7 | 09.387 | | | |

09.388 | 05 | 5921–82–4 | sec-heptüülatsetaat | | 10802 | 227–647–3 | 09.388 | | 1-metüülheksüülatsetaat | |

09.390 | 01 | 6976–72–3 | Heptüülheksanoaat | | 10666 | 230–239–8 | 09.390 | | | |

09.391 | 05 | 6624–58–4 | sec-heptüülheksanoaat | | 10805 | 229–582–6 | 09.391 | | 1-metüülheksüülheksanoaat | |

09.392 | 01 | 56423–43–9 | Heptüülisovaleraat | | 10667 | 260–170–9 | 09.392 | | heptüül-3-metüülbutanoaat | |

09.393 | 01 | 5451–80–9 | Heptüülvaleraat | | 10672 | 226–686–3 | 09.393 | Heptüülpentanoaat | | |

09.394 | 03 | 2497–18–9 | Heks-2(trans)-enüülatsetaat | 2564 | 643 | 219–680–7 | 09.394 | trans-2-heksenüülatsetaat; 2-hekseen-1-üül-atsetaat | | 5 |

09.395 | 03 | 53398–80–4 | Heks-2(trans)-enüülpropionaat | 3932 | 11830 | 258–513–2 | 09.395 | 2-heksenüülpropanoaat; (E)-heks-2-enüülpropionaat; trans-2-heksenüülpropionaat | | |

09.396 | 03 | 53398–83–7 | Heks-2-enüülbutüraat | 3926 | | 258–515–3 | 09.396 | | | 5 |

09.397 | 03 | 53398–78–0 | Heks-2-enüülformiaat | 3927 | 11858 | 258–512–7 | 09.397 | (E)-heks-2-enüülformiaat; trans-2-heksenüülformiaat | | 5 |

09.398 | 03 | 53398–86–0 | Heks-2-enüülheksanoaat | | | 258–519–5 | 09.398 | | | 5 |

09.399 | 03 | 35154–45–1 | Heks-2-enüülisovaleraat | 3930 | | 252–404–3 | 09.399 | | heks-2-enüül-3-metüülbutanoaat | 5 |

09.400 | 15 | 68133–78–8 | Heks-2-enüülfenüülatsetaat | | | 268–705–8 | 09.400 | | | 5 |

09.401 | 09 | 2308–18–1 | Isopentüülatsetoatsetaat | 3551 | 227 | 218–991–5 | 09.401 | 3-metüülbutüülatsetoatsetaat; pentüül-3-oksobutanoaat; isoamüül-beeta-ketobutüraat; | 3-metüülbutüül-3-oksobutanoaat | |

09.402 | 09 | 141–97–9 | Etüülatsetoatsetaat | 2415 | 240 | 205–516–1 | 09.402 | Etüülatsetüülatsetaat; etüülbeetaketobutüraat; atsetoäädikester | Etüül-3-oksobutanoaat | |

09.403 | 09 | 591–60–6 | Butüülatsetoatsetaat | 2176 | 241 | 209–722–2 | 09.403 | Butüül3-ketobutanoaat, butüül-3-ketobutüraat | Butüül 3-oksobutanoaat | |

09.404 | 09 | 7779–75–1 | Iobutüülatsetoatsetaat | 2177 | 242 | 231–937–5 | 09.404 | Isobutüül-beeta-ketobutüraat; Isobutüül-3-oksobutanoaat; 2-metüül-1-propüülatsetoatsetaat; isobutüül 3-ketobutanoaat; | 2-metüülpropüül-3-oksobutanoaat | |

09.405 | 09 | 10032–00–5 | Geranüülatsetoatsetaat | 2510 | 243 | 233–101–5 | 09.405 | Geranüül-3-oksobutanoaat; geranüül-beeta-ketobutüraat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-atsetoatsetaat; | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüül-3-oksobutanoaat | |

09.406 | 23 | 5396–89–4 | Bensüül-3-oksobutüraat | 2136 | 244 | 226–416–4 | 09.406 | Bensüülatsetüülatsetaat; bensüül 3-oksobutanoaat; bensüül ß-ketobutüraat | | |

09.407 | 15 | 42078–65–9 | 2-fenetüül-3-metüülkrotonaat | 2869 | 246 | 255–649–4 | 09.407 | 2-fenüületüül 3-metüül-2-butenoaat; 2-fenetüülsenetsioaat; fenetüül-3,4-dimetüülakrülaat | 2-fenüületüül-3-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.408 | 02 | 7779–81–9 | Isobutüül-2-metüülbut-2(cis)-enoaat | 2180 | 247 | 231–941–7 | 09.408 | Isobutüülangelaat; butüülisoangelaat. butüüliso-cis-2-metüül-2-butenoaat | 2-metüülpropüül-2-metüülbut-2(cis)-enoaat | 5 |

09.409 | 01 | 7452–79–1 | Etüül-2-metüülbutüraat | 2443 | 265 | 231–225–4 | 09.409 | Etüül-2-metüülbutanoaat | | |

09.410 | 03 | 7493–69–8 | Allüül-2-etüülbutüraat | 2029 | 281 | 231–332–6 | 09.410 | 2-propenüül-2-etüülbutanoaat; 2-propenüül-2-etüülbutüraat; | | |

09.411 | 03 | 7493.55.4 | Allüültsükloheksaanbutüraat | 2024 | 283 | | 09.411 | Allüül-4-tsükloheksüülbutüraat; 2-propeen-1-üültsükloheksaanbutüraat; allüülheksahüdrofenüülbutüraat; allüültsükloheksüülbutüraat | | |

09.412 | 01 | 547–63–7 | metüülisobutüraat | 2694 | 287 | 208–929–5 | 09.412 | Metüüldimetüülatsetaat, metüül-2-metüülpropionaat | Metüül2-metüülpropanoaat | |

09.413 | 01 | 97–62–1 | etüülisobutüraat | 2428 | 288 | 202–595–4 | 09.413 | Etüülisobutanoaat; etüül-2-metüülpropanoaat, propaanhape, 2-metüül-, etüülester | Etüül-2-metüülpropanoaat | |

09.414 | 01 | 644–49–5 | propüülisobutüraat | 2936 | 289 | 211–417–4 | 09.414 | | Propüül 2-metüülpropanoaat | |

09.415 | 05 | 617–50–5 | isopropüülisobutüraat | 2937 | 290 | 210–517–5 | 09.415 | Propüülisoisobutüraat, isopropüül 2-metüülpropanoaat, propüül iso-2-metüülpropanoaat | Isopropüül-2-metüülpropanoaat | |

09.416 | 01 | 97–87–0 | butüülisobutüraat | 2188 | 291 | 202–614–6 | 09.416 | Butüül-2-metüülpropionaat; n-butüül-2-metüülpropanoaat | Isopropüül-2-metüülpropanoaat | |

09.417 | 02 | 97–85–8 | isobutüülisobutüraat | 2189 | 292 | 202–612–5 | 09.417 | Isobutüül-2-metüülpropionaat; butüül iso-2-metüülpropanoaat, 2-metüül-1-propüül-2-metüülpropanoaat; Isobutüül-2-metüülpropanoaat | 2-metüülpropüül-2-metüülpropanoaat | |

09.418 | 01 | 2445–72–9 | pentüülisobutüraat | | 293 | 219–494–6 | 09.418 | Amüülisobutüraat amüül isobutüraat | Pentüül-2-metüülpropanoaat | |

09.419 | 02 | 2050–01–3 | isopentüülisobutüraat | 3507 | 294 | 218–078–1 | 09.419 | Isopentüül-2-metüülpropanoaat | 3-metüülbutüül-2-metüülpropanaat | |

09.420 | 01 | 2349–13–5 | heptüülisobutüraat | 2550 | 295 | 219–076–3 | 09.420 | Heptüül-2-metüülpropanoaat | Heptüül-2-metüülpropanoaat | |

09.421 | 04 | 97–89–2 | tsitronellüülisobutüraat | 2313 | 296 | 202–616–7 | 09.421 | Tsitronellüül-2-metüülpropionaat; 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üülisobutüraat; 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üül-2-metüülpropanoaat | 3,7-dimetüülokt-6-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.423 | 06 | 78–35–3 | linalüülisobutüraat | 2640 | 298 | 201–108–2 | 09.423 | Linalüül-2-metüülpropionaat; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülisobutüraat, linaloolisobutüraat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.424 | 03 | 2345–24–6 | nerüülisobutüraat | 2775 | 299 | 219–061–1 | 09.424 | 2-cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-isobutüraat | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienüül-2-metüülpropanoaat | |

09.425 | 06 | 7774–65–4 | terpinüül-2-metüülpropionaat | 3050 | 300 | 231–878–5 | 09.425 | Terpinüülisobutüraat; 1-metüül-1-(4-metüültsükloheks-3-enüül)etüül-2-metüülpropionaat | p-ment-1-een-8-üülisobutüraat | |

09.426 | 23 | 103–28–6 | bensüülisobutüraat | 2141 | 301 | 203–095–9 | 09.426 | Bensüül 2-metüülpropanoaat; | bensüül-2-metüülpropanoaat | |

09.427 | 15 | 103–48–0 | fenetüülisobutüraat | 2862 | 302 | 203–116–1 | 09.427 | 2-fenetüülisobutüraat; 2-fenüületüülisobutüraat; bensüülkarbinüül-2-metüülpropanoaat; fenetüül-2-metüülpropanoaat; | 2-fenüületüül-2-metüülpropanoaat | |

09.428 | 22 | 103–58–2 | 3-fenüülpropüülisobutüraat | 2893 | 303 | 203–125–0 | 09.428 | Hüdrotsinnamüülisobutüraat; hüdrotsinnamüül 2-metüülpropanoaat | 3-fenüülpropüül-2-metüülpropanoaat | |

09.429 | 25 | 103–93–5 | p-tolüülisobutüraat | 3075 | 304 | 203–159–6 | 09.429 | p-kresüülisobutüraat; p-metüülfenüül-2-metüülpropanoaat; p-metüülfenüülisobutüraat; p-tolüül-2-metüülpropanoaat; | 4-metüülfenüül-2-metüülpropanoaat | |

09.430 | 23 | 5461–08–5 | piperonüülisobutüraat | 2913 | 305 | 226–745–3 | 09.430 | Piperonüül-2-metüülpropionaat; 3,4-metüleendioksübensüül-2-metüülpropanoaat; heliotropüül-2-metüülpropanoaat; | 3,4-metüleendioksübensüül-2-metüülpropanoaat | |

09.431 | 03 | 2345–26–8 | geranüülisobutüraat | 2513 | 306 | 219–062–7 | 09.431 | Geranüül-2-metüülpropionaat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-isobutüraat; | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüül-2-metüülpropanoaat | |

09.432 | 01 | 2412–80–8 | metüül-4-metüülvaleraat | 2721 | 322 | 219–320–9 | 09.432 | Metüül-4-metüülpentanoaat; metüülisokaproaat; metüülisobutüülatsetaat | | |

09.433 | 09 | 97–64–3 | etüüllaktaat | 2440 | 371 | 202–598–0 | 09.433 | Etüül-alfa-hüdroksüpropionaat; | etüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.434 | 09 | 1 38–22–7 | butüüllaktaat | 2205 | 372 | 205–316–4 | 09.434 | Butüül-alfa-hüdroksüpropionaat; butüülhüdroksüpropanoaat; | butüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.435 | 09 | 539–88–8 | etüül-4-oksovaleraat | 2442 | 373 | 208–728–2 | 09.435 | Etüüllevulinaat; etüül-4-ketovaleraat; etüülatsetüülpropanoaat; etüüllevulaat; etüüllevulinaat | | |

09.436 | 09 | 2052–15–5 | butüül-4-oksovaleraat | 2207 | 374 | 218–143–4 | 09.436 | Butüüllevulinaat; butüül-4-ketovaleraal; butüül-4-oksopentanoaat; butüülatsetüülpropionaat; | | |

09.439 | 30 | 7554–12–3 | dietüülmalaat | 2374 | 382 | 231–444–5 | 09.439 | Dietüülhüdroksüsuktsinaat; etüülmalaat | dietüül-2-hüdroksübutaandioaat | |

09.441 | 09 | 17373–84–1 | butüületüülmalonaat | 2195 | 384 | | 09.441 | Etüülbutüülmaloaat; | butüületüülpropaandioaat | |

09.442 | 09 | 617–35–6 | etüülpüruvaat | 2457 | 430 | 210–511–2 | 09.442 | Etüülatsetüülformiaat; etüülalfaketopropionaat; etüülpüroratsemaat | Etüül-2-oksopropanoaat | |

09.443 | 09 | 7779–72–8 | isopentüülpüruvaat | 2083 | 431 | 231–934–9 | 09.443 | Isoamüül-2-oksopropanoaat | 3-metüülbutüül-2-oksopropanoaat | |

09.444 | 09 | 123–25–1 | dietüülsuktsinaat | 2377 | 438 | 204–612–0 | 09.444 | Dietüülbutaandionaat; dietüületaandikarboksülaat; etüülsuktsinaat; | dietüülbutaandioaat | |

09.445 | 09 | 106–65–0 | dimetüülsuktsinaat | 2396 | 439 | 203–419–9 | 09.445 | Dimetüülbutaandionaat; metüülsuktsinaat; | dimetüülbutaandioaat | |

09.446 | 30 | 87–91–2 | dietüültartraat | 2378 | 440 | 201–783–3 | 09.446 | Dietüül-2,3-dihüdroksübutaandioaat;etüültartraat; dietüül-2,3-dihüdroksüsuktsinaat; | dietüül-2,3-dihüdroksübutaandioaat | |

09.447 | 01 | 108–64–5 | etüülisovaleraat | 2463 | 442 | 203–602–3 | 09.447 | Etüül- ß-metüülbutüraat; etüülisopentanoaat | Etüül-3-metüülbutanoaat | |

09.448 | 01 | 557–00–6 | propüülisovaleraat | 2960 | 443 | 209–148–2 | 09.448 | Propüülisovalerianaat, propüül-3-metüülbutanoaat, propüülisopentanoaat, propüül-3-metüülbutüraat | | |

09.449 | 01 | 109–19–3 | butüülisovaleraat | 2218 | 444 | 203–654–7 | 09.449 | Butüülisovalerianaat; butüülisopentanoaat | butüül-3-metüülbutanoaat | |

09.450 | 05 | 32665–23–9 | isopropüülisovaleraat | 2961 | 445 | 251–145–3 | 09.450 | Propüülisoisovaleraat; isopropüülisovalerianaat; isopropüülisopentanoaat | isopropüül-3-metüülbutanoaat | |

09.451 | 01 | 7786–58–5 | oktüülisovaleraat | 2814 | 446 | 232–100–7 | 09.451 | Oktüülisovalerianaat; oktüülisopentanoaat; oktüül-3-metüülbutüraat | oktüül 3-metüülbutanoaat | |

09.452 | 01 | 7786–47–2 | nonüülisovaleraat | 2791 | 447 | 232–098–8 | 09.452 | Nonüülisovalerianaat; nonüülisopentanoaat | Nonüül3-metüülbutanoaat | |

09.453 | 03 | 109–20–6 | geranüülisovaleraat | 2518 | 448 | 203–655–2 | 09.453 | Geranüül-3-metüülbutüraat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-isopentanoaat; | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüül-3-metüülbutanoaat | |

09.454 | 06 | 1118–27–0 | linalüülisovaleraat | 2646 | 449 | 214–259–4 | 09.454 | Linalüül-3-metüülbutüraat; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülisovaleraat, linalüülisopentanoaat; linalüülisovalerianaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüül-3-metüülbutanoaat | |

09.455 | 08 | 16409–46–4 | mentüülisovaleraat | 2669 | 450 | 240–460–1 | 09.455 | p-ment-3-üülisovaleraat; mentüülisovalerianaat; 1-isopropüül-4-metüültsükloheks-2-üül-3-metüülbutanoaat; | 2-isopropüül-5-metüültsükloheksanüül-3-metüülbutanoaat | |

09.456 | 08 | 76–50–6 | bornüülisovaleraat | 2165 | 451 | 200–966–5 | 09.456 | Bornüül-3-metüülbutüraat; bornüülisovalerianaat; bornüülisopentanoaat; | 1,7,7-trimetüülbiotsüklo[2.2.1]hept-2-üül-3-metüülbutanoaat | |

09.457 | 08 | 7779–73–9 | isobornüülisovaleraat | 2166 | 452 | 231–935–4 | 09.457 | Isobornüül-3-metüülbutüraat; isobornüülisovalerianaat; bornüülisoisovaleraat; bornüülisoisopentanoaat; | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üül-2-metüülbutanoaat | |

09.458 | 23 | 103–38–8 | bensüülisovaleraat | 2152 | 453 | 203–106–7 | 09.458 | Bensüülisovalerianaat; bensüülisopentanoaat | bensüül-3-metüülbutanoaat | |

09.459 | 22 | 140–27–2 | tsinnamüülisovaleraat | 2302 | 454 | 205–407–9 | 09.459 | Tsinnamüül-3-metüülbutüraat; tsinnamüülisovalerianaat; 3-fenüülallüülisovaleraat; 3-fenüül-2-propeen-1-üül-3-metüülbutanoaat; | 3-fenüülprop-2-enüül-3-metüülbutanoaat | |

09.460 | 04 | 68922–10–1 | tsitronellüülisovaleraat | | 455 | 272–982–0 | 09.460 | Tsitronellüülisopentanoaat | 3,7-dimetüülokt-6-enüül-3-metüülbutanoaat | |

09.461 | 06 | 1142–85–4 | terpinüülisovaleraat | 3054 | 456 | | 09.461 | p-ment-1-een-8-oolisovaleraat; terpinüülisopentanoaat; p-ment-1-een-8-üül-3-metüülbutüraat; | p-ment-1-een-8-üül-3-metüülbutanoaat | |

09.462 | 01 | 556–24–1 | metüülisovaleraat | 2753 | 457 | 209–117–3 | 09.462 | Metüülisovalerianaat, metüül-ß-metüülbutüraat | Metüül-3-metüülbutanoaat | |

09.463 | 02 | 659–70–1 | 3-metüülbutüül-3-metüülbutüraat | 2085 | 458 | 211–536–1 | 09.463 | Isoamüülisopentanoaat; Isopentüülisopentanoaat; isoamüül-ß-metüülbutüraat | | |

09.464 | 08 | 7774–44–9 | tsükloheksüülisovaleraat | 2355 | 459 | 231–874–3 | 09.464 | Tsükloheksüülisovalerianaat; tsükloheksüülisopentanoaat | Tsükloheksüül-3-metüülbutanoaat | |

09.465 | 04 | 7778–96–3 | rodinüülisovaleraat | 2987 | 460 | 231–919–7 | 09.465 | Alfa-tsitronellüülisopentanoaat | 3,7-dimetüülokt-7-enüül-3-metüülbutanoaat | 5 |

09.466 | 15 | 140–26–1 | fenetüülisovaleraat | 2871 | 461 | 205–406–3 | 09.466 | Fenüületüülisopentanoaat; 2-fenüületüülisovaleraat; bensüülkarbinüül-3-metüülbutanoaat; | 2-fenüületüül-3-metüülbutanoaat | |

09.467 | 22 | 5452–07–3 | 3-fenüülpropüülisovaleraat | 2899 | 462 | 226–692–6 | 09.467 | Hüdrotsinnamüülisovaleraat; 3-fenüülpropüülisovaleraat; hüdrotsinnamüül-3-metüülbutanoaat; 3-fenüülpropüülisopentanoaat; | 3-fenüülpropüül-3-metüülbutanoaat | |

09.468 | 22 | 7493–80–3 | alfa-pentüültsinnamüülisovaleraat | 2067 | 463 | | 09.468 | alfa-amüültsinnamüül-3-metüülbutüraat; alfa-n-amüül-beeta-fenüülakrüülisovaleraat; floksiinisovaleraat; | 2-pentüül-3-fenüülprop-2-enüül-3-metüülbutanoaat | |

09.469 | 03 | 7493–68–7 | allüültsükloheksaanvaleraat | 2027 | 474 | | 09.469 | Allüül-5-tsükloheksüülpentanoaat; allüültsükloheksaanpentanoaat; 2-propeen-1-üültsükloheksaanvaleraat; | | |

09.470 | 22 | 103–59–3 | tsinnamüülisobutüraat | 2297 | 496 | 203–126–6 | 09,470 | Tsinnamüül-2-metüülpropionaat; Tsinnamüül-2-metüülpropanoaat; 3-fenüül-2-propeen-1-üülpropanoaat; | 3-fenüülprop-2-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.471 | 03 | 3915–83–1 | nerüülisovaleraat | 2778 | 508 | 223–478–4 | 09.471 | Nerüül-beeta-metüülbutüraat; nerüül-3-metüülbutüraat; nerüülisovalerianaat; cis-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-isopentanoaat | 3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienüül-3-butanoaat | |

09.472 | 02 | 589–59–3 | isobutüülisovaleraat | 3369 | 568 | 209–653–8 | 09.472 | | 3-metüülpropüül-3-metüülbutanoaat | |

09.473 | 01 | 109–15–9 | oktüülisobutüraat | 2808 | 593 | 203–651–0 | 09.473 | | oktüül-2-metüülpropanoaat | |

09.474 | 09 | 109–43–3 | dibutüülsebatsaat | 2373 | 622 | 203–672–5 | 09.474 | Butüülsebatsaat; dibutüüldekaandioaat; dibutüül-1,8-oktaandikarboksülaat; | Dibutüüldekaan-1,10-dioaat | |

09.475 | 09 | 110–40–7 | dietüülsebatsaat | 2376 | 623 | 203–764–5 | 09.475 | Dietüül-1,8-oktaandikarboksülaat; etüülsebatsaat; | dietüüldekaandioaat | |

09.476 | 30 | 94–02–0 | etüül-3-fenüül-3-oksopropionaat | 2423 | 627 | 202–295–3 | 09.476 | Etüülbensoüülatsetaat; etüül-3-fenüül-3-oksopropanoaat; etüül-beeta-keto-beeta-fenüülpropionaat | | |

09.478 | 01 | 2349–07–7 | heksüülisobutüraat | 3172 | 646 | 219–075–8 | 09.478 | | heksüül-2-metüülpropanoaat | |

09.480 | 25 | 36438–54–7 | o — tolüülisobutüraat | 3753 | 681 | | 09.480 | | 4-metüülfenüül-2-metüülpropanoaat | |

09.481 | 01 | 105–58–8 | dietüülkarbonaat | | 710 | 203–311–1 | 09.481 | | | |

09.482 | 03 | 4728–82–9 | allüültsükloheksaanatsetaat | 2023 | 2070 | 225–230–0 | 09.482 | Allüültsükloheksüülatsetaat; 2-propeen-1-üültsükloheksaanatsetaat; | | |

09.483 | 01 | 868–57–5 | metüül-2-metüülbutüraat | 2719 | 2085 | 212–778–0 | 09.483 | Metüülmetüületüülatsetaat, metüül-2-metüülbutanoaat | | |

09.484 | 06 | 10031–71–7 | 1,1-dimetüül-3-fenüülpropüülisobutüraat | 2736 | 2086 | 233–092–8 | 09.484 | Dimetüülfenetüülkarbinüülbutüraat; 2-metüül-4-fenüül-2-butüülisobutüraat; 2-metüül-4-fenüül-2-butüül-2-metüülpropanoaat | 1,1-dimetüül-3-fenüülpropüül-2-metüülpropanoaat | |

09.485 | 22 | 65813–53–8 | 2-fenüülpropüülisobutüraat | 2892 | 2087 | 265–931–9 | 09.485 | 2-metüül-2-fenüületüül-2-metüülpropanoaat; 2-alfa-fenüülpropüülalkohol, isobutüürester; Hüdratropüülisobutüraat; | 2-fenüülpropüül-2-metüülpropanoaat | |

09.486 | 21 | 7775–39–5 | 1-fenetüülisobutüraat | 2687 | 2088 | 231–894–2 | 09.486 | alfa-metüülbensüülisobutüraat; stürallüülisobutüraat; metüülfenüülkarbinüülbutüraat; 1-fenüül-1-etüül-2-metüülpropanoaat; metüülfenüülkarbinüülisobutüraat | 1-(2-fenüületüül)-2-metüülpropanoaat | |

09.487 | 15 | 103–60–6 | 2-fenoksüetüülisobutüraat | 2873 | 2089 | 203–127–1 | 09.487 | 2-fenoksüetüül2-metüülpropanoaat; etüleenglükoolmonoetüüleeterisobutüraat; Phenylcellosolve isobutyrate | 2-fenoksüetüül-2-metüülpropanoaat | |

09.488 | 01 | 10094–36–7 | etüültsükloheksaanpropionaat | 2431 | 2095 | 233–222–3 | 09.488 | Etüül-3-tsükloheksüülpropionaat; etüülheksahüdrofenüülpropionaat | | |

09.489 | 03 | 2835–39–4 | allüülisovaleraat | 2045 | 2098 | 220–609–7 | 09.489 | 2-propenüülisopentanoaat; allüülisopentanoaat; allüülisovalerianaat; 2-propenüül-3-metüülbutanoaat; | Allüül-3-metüülbutanoaat | |

09.490 | 09 | 105–53–3 | dietüülmalonaat | 2375 | 2106 | 203–305–9 | 09.490 | Etüülmalonaat; maloonesteretüülpropaandioaat; etüülmetaandikarboksülaat; | Dietüülpropaandioaat | |

09.491 | 09 | 7492–70–8 | butüül-O — butürüüllaktaat | 2190 | 2107 | 231–326–3 | 09.491 | Butüülbutürolaktaat; butüül-alfa-butüüroksüpropionaat; butüül-2-(propüülkarboksü)propanoaat; | Butüül-2-butanüüloksüpropanoaat | |

09.492 | 03 | 7493–66–5 | allüültsükloheksaanheksanoaat | 2025 | 2180 | | 09.492 | Allüül-3-tsükloheksüülheksanoaat; allüülheksahüdrofenüülheksanoaat; Allyl cyclohexanecaproate; | | |

09.493 | 03 | 7493–71–2 | allüül-2-metüülkrotonaat | 2043 | 2183 | 231–333–1 | 09.493 | Allüültiglaat; allüül-trans-2,3-dimetüülakrülaat; allüül-trans-2-metüül-2-butenoaat; allüül-2-metüülkrotonaat; | Allüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.494 | 23 | 37526–88–8 | bensüül-2-metüülkrotonaat | 3330 | 2184 | 253–544–8 | 09.494 | Bensüültiglaat; bensüül-trans-2,3-dimetüülakrülaat; bensüül-trans-2-metüülkrotonaat | Bensüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.495 | 01 | 5837–78–5 | etüül-2-metüülkrotonaat | 2460 | 2185 | 227–425–6 | 09.495 | Etüültiglaat; etüül-trans-2,3-dimetüülakrülaat, etüül(trans)-2-metüülkrotonaat, tiiglihappe etüülester | Etüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.496 | 15 | 55719–85–2 | fenetüül-2-metüülkrotonaat | 2870 | 2186 | 259–774–5 | 09.496 | Fenetüültiglaat; 2-fenüületüültiglaat; 2-fenüületüül-trans-2,3-dimetüülakrülaat; 2-fenüületüül-trans-2-metüülbutenoaat | 2-fenüületüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.497 | 09 | 94022–04–5 | butüül-O-butürüülglükollaat | | 2188 | 301–496–4 | 09.497 | | | |

09.498 | 03 | 2705–87–5 | allüültsükloheksaanpropionaat | 2026 | 2223 | 220–292–5 | 09.498 | Allüül-3-tsükloheksüülpropionaat; 2-propeen-1-üültsükloheksaanpropionaat; allüülheksahüdrofenüülpropionaat | | |

09.499 | 01 | 25415–62–7 | pentüülisovaleraat | | 2224 | 246–954–3 | 09.499 | Amüülisopentanoaat; pentüül-3-metüülbutüraat; pentüül-3-metüülbutanoaat, n-amüülisovalerianaat | Pentüül-3-metüülbutanoaat | |

09.501 | 21 | 620–79–1 | etüül-3-atsetüül-3-fenüülpropionaat | 2416 | 2241 | 210–651–4 | 09.501 | Etüül-2-bensüülatsetoatsetaat; etüül-2-atsetüüldihüdrotsinnamaat; etüül-alfa-atsetüülhüdrotsinnamaat | | |

09.502 | 09 | 71662–27–6 | etüülbuturüüllaktaat | | 2242 | 275–793–1 | 09.502 | Etüül-O — butürüüllaktaat | Etüül-2-(butoksükarbonüül)propanoaat | |

09.505 | 04 | 10032–11–8 | heks-3-enüülisovaleraat | 3498 | 2344 | 233–104–1 | 09.505 | 3-heksenüülisopentanoaat; 3-heksenüülisovaleraat | heks-3-enüül-3-metüülbutanoaat | |

09.506 | 04 | 10094–41–4 | heks-3-enüül-2-metüülbutüraat | 3497 | 2345 | 233–224–4 | 09.506 | 3-heksenüül-2-metüülbutüraat; cis-3-heksenüül-a-metüülbutüraat; heks-3-enüül-2-metüülbutanoaat; | | |

09.507 | 01 | 10032–15–2 | heksüül-2-metüülbutüraat | 3499 | 4132 | 233–106–2 | 09.507 | | | |

09.508 | 23 | 7492–69–5 | bensüül 2,3-dimetüülkrotonaat | 2143 | 11868 | | 09.508 | Bensüülmetüültiglaat; bensüül-2,3-dimetüül-2-butenoaat; | Bensüül-2,3-dimetüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.509 | 06 | 7774–60–9 | 1-metüül-1-fenetüülisobutüraat | 2388 | 11828 | 231–876–4 | 09.509 | Dimetüülfenüülkarbinüülisobutüraat; fenüülpropaan-2-üül-2-metüülpropionaat; alfa, alfa-dimetüülbensüülisobutüraat; 2-fenüülpropaan-2-üül-2-metüülpropanoaat | 1-metüül-1-(2-fenüületüül)- 2-metüülpropanoaat | |

09.510 | 30 | 1321–30–8 | etüülakonitaat | 2417 | 11845 | | 09.510 | Trietüülakonitaat; etüül-1-propeen-1,2,3-trikarboksülaat; etüül-2-karboksüglutakonaat; | Triethyl propene-l, 2,3-tricarboxylate | |

09.511 | 30 | 77–90–7 | tributüülatsetüültsitraat | 3080 | | 201–067–0 | 09.511 | Atsetüültributüültsitraat; | Tributüül-2-atsetoksü-1,2,3-propaantrikarboksülaat | |

09.512 | 30 | 77–93–0 | trietüültsitraat | 3083 | 11762 | 201–070–7 | 09.512 | Etüültsitraat | Trietüül-2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksülaat | 1 |

09.513 | 05 | 1733–25–1 | isopropüül-2-metüülkrotonaat | 3229 | 10733 | 217–067–9 | 09.513 | Propüülisotiglaat, isopropüültiglaat; propüüliso-alfa-metüülkrotonaat, isopropüül-alfa-metüülkrotonaat | Isopropüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.514 | 30 | 13246–52–1 | etüül-2,4-dioksoheksanoaat | 3278 | 11903 | 236–228–4 | 09.514 | Etüülpropionüülpüruvaat; etüül-2,4-diketokaproaat; etüülpropionüülpüruvaat; | | |

09.515 | 03 | 73019–14–4 | geranüül-2-etüülbutüraat | 3339 | 11667 | 277–234–7 | 09.515 | | 3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadienüül-2-etüülbutanoaat | |

09.516 | 02 | 2445–78–5 | 2-metüülbutüül-2-metüülbutüraat | 3359 | 10773 | 219–497–2 | 09.516 | 2-metüülbutüül-2-metüülbutanoaat | | |

09.517 | 01 | 2270–60–2 | metüültsitronellaat | 3361 | 10781 | 218–874–9 | 09.517 | Metüül-3,7-dimetüülokt-6-enoaat | Metüül-3,7-dimetüülokt-6-enoaat | |

09.518 | 25 | 55066–56–3 | 4-metüülfenüülisovaleraat | 3387 | 10545 | 259–465–5 | 09.518 | p-kresüülisopentanoaat; 4-metüülfenüül-3-metüülbutüraat; p-tolüülisovaleraat; p-tolüül-3-metüülbutüraat | 4-metüülfenüül-3-metüülbutanoaat | |

09.519 | 01 | 15706–73–7 | butüül-2-metüülbutüraat | 3393 | 10534 | 239–798–2 | 09.519 | | | |

09.520 | 30 | 24851–98–7 | metüül-3-okso-2-pentüül-1-tsüklopentüülatsetaat | 3408 | 10785 | 246–495–9 | 09.520 | Hedioon; metüüldihüdrojasmonaat; metüül-2-pentüül-3-okso-1-tsüklopentüülatsetaat; jasmoonhape, (E)-dihüdro-, metüülester | | |

09.521 | 30 | 39924–52–2 | metüül-3-okso-2-pent-2-enüül-1-tsüklopentüülatsetaat | 3410 | 10821 | 214–918–6 | 09.521 | Metüüljasmonaat; 2-pentenüültsüklopentanoon-3-äädikhape, metüülester; metüül(2-pent-2-enüül-3-okso-1-tsüklopentüül)atsetaat | | |

09.522 | 09 | 5405–41–4 | etüül-3-hüdroksübutüraat | 3428 | 10596 | 226–456–2 | 09.522 | Etüül-3-hüdroksübutanoaat; etüül-beeta-hüdroksübutüraat | | |

09.523 | 01 | 6624–71–1 | dodetsüülisobutüraat | 3452 | 10563 | 229–583–1 | 09.523 | Dodetsüül-2-metüülpropanoaat; laurüülisobutüraat; laurüül-2-metüülpropionaat | Dodetsüül-2-metüülpropanoaat | |

09.524 | 01 | 1617–23–8 | etüül-2-metüülpent-3-enoaat | 3456 | 10612 | 216–572–1 | 09.524 | | | |

09.525 | 12 | 65416–14–0 | maltüülisobutüraat | 3462 | 10739 | 265–755–2 | 09.525 | 2-metüül-4-püroon-3-üül-2-metüülpropanoaat; maltüül-2-metüülpropanoaat; | 2-metüül-4H-püraan-4-oon-3-üül-2-metüülpropanoaat | |

09.526 | 01 | 39255–32–8 | etüül-2-metüülvaleraat | 3488 | 10616 | 254–384–1 | 09.526 | Etüül-2-metüülpentanoaat; | | |

09.527 | 01 | 53399–81–8 | etüül-2-metüülpent-4-enoaat | 3489 | 10613 | 258–520–0 | 09.527 | | | |

09.528 | 04 | | trans-3-heptenüülisobutüraat | 3494 | 10663 | | 09.528 | hept-3(trans)-enüülisobutüraat | Hept-3(trans)-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.529 | 01 | 10032–13–0 | heksüülisovaleraat | 3500 | 10692 | 233–105–7 | 09.529 | Heksüülisopentanoaat; heksüülisovalerianaat | heksüül-3-metüülbutanoaat | |

09.530 | 02 | 27625–35–0 | isopentüül-2-metüülbutüraat | 3505 | 10721 | 248–581–1 | 09.530 | Isoamüül-2-metüülbutanoaat; isopentüül-2-metüülbutanoaat; iso-amüül-2-metüülbutanoaat | 3-metüülbutüül-2-metüülbutanoaat | |

09.531 | 02 | 2445–77–4 | 2-metüülbutüülisovaleraat | 3506 | 10772 | 219–496–7 | 09.531 | 2-metüülbutüülisopentanoaat | 2-metüülbutüül-3-metüülbutanoaat | |

09.532 | 09 | 21188–58–9 | metüül-3-hüdroksüheksanoaat | 3508 | 10812 | 244–261–0 | 09.532 | Metüül-3-hüdroksükaproaat; Metüül-beeta-hüdroksükaproaat; Metüül-beeta-hüdroksüheksanoaat | | |

09.533 | 09 | 105–95–3 | etüülbrassülaat | 3543 | 10571 | 203–347–8 | 09.533 | Etüleenglükoolbrassülaat, tsükliline diester; etüleenbrassülaat; etüleenundekaandikarboksülaat | 1,4-dioksatsükloheptadekaan-5,17-dioon | |

09.534 | 01 | 3289–28–9 | etüültsükloheksaankarboksülaat | 3544 | 11916 | 221–945–7 | 09.534 | | | |

09.535 | 09 | 2305–25–1 | etüül-3-hüdroksüheksanoaat | 3545 | 11764 | 218–973–7 | 09.535 | | | |

09.536 | 01 | 4630–82–4 | metüültsükloheksaankarboksülaat | 3568 | 11920 | 225–050–2 | 09.536 | | | |

09.537 | 01 | 29811–50–5 | oktüül-2-metüülbutüraat | 3604 | 10866 | 249–872–6 | 09.537 | | | |

09.538 | 15 | 24817–51–4 | fenetüül-2-metüülbutüraat | 3632 | 10883 | 246–476–5 | 09.538 | 2-fenüületüül-2-metüülbutanoaat; bensüülkarbinüül-2-metüülbutüraat; beeta-fenetüül-alfa-metüülbutanoaat | | |

09.539 | 05 | 94133–92–3 | okt-3-üül-2-metüülkrotonaat | 3676 | | 302–757–5 | 09.539 | Okt-3-üül-tiglaat; 1-etüülheksüül-2-metüül-2-butenoaat; 1-etüülheksüül-2-metüülkrotonaat; 3-oktüültiglaat | 1-etüülheksüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.540 | 01 | 60523–21–9 | etüül-2-metüülpenta-3,4-dienoaat | 3678 | | 262–278–1 | 09.540 | | | |

09.541 | 01 | 5870–68–8 | etüül-3-metüülvaleraat | 3679 | | 227–524–4 | 09.541 | | | |

09.542 | 09 | 3249–68–1 | Etüül-3-oksoheksanoaat | 3683 | | 221–835–9 | 09.542 | Etüül-beeta-ketoheksanoaat | | |

09.543 | 30 | 26446–31–1 | Glütserüül-5-hüdroksüdekanoaat | 3685 | 10648 | 247–699–0 | 09.543 | | | |

09.544 | 30 | 26446–32–2 | glütserüül-5-hüdroksüdodekanoaat | 3686 | 10649 | 247–700–4 | 09.544 | | | |

09.545 | 09 | 61931–81–5 | Heks-3-enüüllaktaat | 3690 | 10681 | 263–337–4 | 09.545 | | heks-3-enüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.546 | 01 | 58625–95–9 | Heksüül-2-metüülpent-(3 ja 4)-enoaat | 3693 | | | 09.546 | | | |

09.547 | 05 | 66576–71–4 | isopropüül-2-metüülbutüraat | 3699 | | 266–411–4 | 09.547 | | | |

09.548 | 09 | 40348–72–9 | metüül-2-hüdroksü-4-metüülvaleraat | 3706 | | 254–883–4 | 09.548 | Metüül-2-hüdroksüisokaproaat; | | |

09.549 | 01 | 2177–77–7 | metüül-2-metüülvaleraat | 3707 | | 218–543–9 | 09.549 | metüül-2-metüülvaleraat | | |

09.550 | 09 | 3682–42–6 | metüül-2-okso-3-metüülvaleraat | 3713 | | | 09.550 | Metüül-2-keto-3-metüülpentanoaat; metüül-2-keto-3-metüülvaleraat; metüül-3-metüül-2-oksovaleraat; | | |

09.551 | 08 | 59259–38–0 | L-mentüüllaktaat | 3748 | | 261–678–3 | 09.551 | 5-metüül-2-(1-metüületüül)tsükloheksüül-alfa-hüdroksüpropanoaat; l-p-mentaan-3-üüllaktaat | | |

09.552 | 30 | 91052–69–6 | 3-oksodekaanhappe glütseriid | 3767 | 10650 | 293–231–3 | 09.552 | Glütserüül-beeta-ketodekanoaat; 3-oksodekaanhappe glütserüülmonoester | | |

09.553 | 30 | 91052–70–9 | 3-oksododekaanhappe glütseriid | 3768 | 10651 | 293–232–9 | 09.553 | Glütserüül-beeta-ketododekanoaat; 3-oksododekaanhappe glütserüülmonoester | | |

09.554 | 30 | 91052–71–0 | 3-oksoheksadekaanhappe glütseriid | 3769 | 10652 | 293–233–4 | 09.554 | Glütserüül-beeta-ketoheksadekanoaat; 3-oksoheksadekaanhappe glütserüülmonoester | | |

09.555 | 30 | 91052–72–1 | 3-oksoheksaanhappe glütseriid | 3770 | 10653 | 293–235–5 | 09.555 | Glütserüül-beeta-ketoheksanoaat; 3-oksoheksaanhappe glütserüüldiester | | |

09.556 | 30 | 91052–68–5 | 3-oksooktaanhappe glütseriid | 3771 | 10654 | 293–230–8 | 09.556 | Glütserüül-beeta-ketooktanoaat; 3-oksooktaanhappe glütserüülmonoester | | |

09.557 | 30 | 91052–73–2 | 3-oksotetradekaanhappe glütseriid | 3772 | 10655 | 293–236–0 | 09.557 | Glütserüül-beeta-ketotetradekanoaat; 3-oksotetradekaanhappe glütserüülmonoester | | |

09.558 | 09 | 108–59–8 | dimetüülmalonaat | | 11754 | 203–597–8 | 09.558 | Dimetüülaselaat | dimetüülpropaandioaat | |

09.559 | 04 | 67883–79–8 | heks-3(cis)-enüül-2-metüülkrotonaat | 3931 | | 267–554–5 | 09.559 | cis-3-heksenüültiglaat; cis-3-heksenüül-2-metüül-trans-2-butenoaat; (Z)- 3-heksenüül-2-metüülkrotonaat; | Heks-3(cis)- enüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.560 | 23 | 121432–33–5 | heks-3(cis)-enüülanisaat | | | | 09.560 | | Heks-3(cis)-enüül(4-metoksü)-bensoaat | |

09.561 | 27 | 65405–76–7 | heks-3(cis)-enüülantranilaat | 3925 | 10676 | 265–744–2 | 09.561 | (Z)-heksenüül-2-aminobensoaat; (Z)-heks-3-enüülantranilaat; cis-3-heksenüülantranilaat | heks-3(cis)-enüül-2-aminobensoaat | |

09.562 | 04 | 56922–80–6 | trans-3-heksenüülformiaat | 3353 | | 260–442–7 | 09.562 | | | 5 |

09.563 | 04 | 41519–23–7 | heks-3(cis)-enüülisobutüraat | 3929 | 11783 | 255–424–0 | 09.563 | beeta, gamma-heksenüülisobutanoaat; (Z)-heks-3-enüülisobutüraat; cis-3-heksenüülisobutüraat | Heks-3(cis)-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.564 | 04 | 33467–74–2 | heks-3(cis)-enüülpropionaat | 3933 | 10683 | 251–533–2 | 09.564 | beeta, gamma-heksenüülpropanoaat; (E)-heks-2-enüülpropionaat; trans-2-heksenüülpropionaat | | |

09.565 | 09 | 68133–76–6 | heks-3-enüül-2-oksopropionaat | 3934 | 10684 | 268–703–7 | 09.565 | Heks-3-enüülpüruvaat | | 5 |

09.566 | 04 | 65405–80–3 | heks-3-enüülbut-2-enoaat | | | 265–746–3 | 09.566 | | | 5 |

09.567 | 04 | 85554–69–4 | heks-3-enüüldekanoaat | | | 287–601–3 | 09.567 | | | 5 |

09.568 | 04 | 53398–87–1 | heks-3-enüülheks-2-enoaat | 3928 | | | 09.568 | | | 5 |

09.569 | 04 | 61444–41–5 | heks-3-enüüloktanoaat | | | 262–799–4 | 09.569 | | | 5 |

09.570 | 23 | 65405–77–8 | heks-3-enüülsalitsülaat | | 10685 | 265–745–8 | 09.570 | | heks-3-enüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.571 | 04 | 35852–46–1 | heks-3-enüülvaleraat | 3936 | 10686 | 252–761–5 | 09.571 | Heks-3-enüülpentanoaat; cis- 3-heksenüülpentanoaat; cis-3-heksenüülvaleraat; (Z)-heks-3-enüülvaleraat | | 5 |

09.572 | 04 | 42125–17–7 | heks-4-enüülatsetaat | | | | 09.572 | | | |

09.573 | 03 | 1516–17–2 | heksa-2,4-dienüülatsetaat | | 10675 | 216–163–8 | 09.573 | | | |

09.574 | 01 | 629–70–9 | heksadets-1-üülatsetaat | | | 211–103–7 | 09.574 | Tsetüülatsetaat | | |

09.575 | 04 | 61444–39–1 | 3-heksenüülheptanoaat | | | 262–798–9 | 09.575 | | | 5 |

09.576 | 05 | 5953–49–1 | sec-heksüülatsetaat | | 10840 | 227–716–8 | 09.576 | | 1-metüülpentüülatsetaat | |

09.577 | 05 | 6963–52–6 | sec-heksüülbutüraat | | | | 09.577 | | 1-metüülpentüülbutanoaat | |

09.578 | 01 | 19089–92–0 | heksüülkrotonaat | 3354 | 10688 | 240–997–1 | 09.578 | | heksüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.579 | 01 | 34316–64–8 | Heksüüldodekanoaat | | | 251–932–1 | 09.579 | | | |

09.580 | 09 | 20279–51–0 | heksüüllaktaat | | | 243–676–4 | 09.580 | | heksüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.581 | 23 | 6259–76–3 | heksüülsalitsülaat | | 10695 | 228–408–6 | 09.581 | n — heksüül-o — hüdroksübensoaat | heksüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.582 | 01 | 42231–99–2 | heksüültetradekanoaat | | | 255–722–0 | 09.582 | | | |

09.583 | 01 | 1117–59–5 | heksüülvaleraat | | 10696 | 214–248–4 | 09.583 | Heksüülpentanoaat | | |

09.584 | 08 | 85586–67–0 | isobornüülisobutüraat | | | 287–872–8 | 09.584 | Isobornüül-2-metüülpropionaat | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üül-2-metüülpropanoaat | |

09.585 | 02 | 2445–67–2 | isobutüül-2-metüülbutüraat | | 10710 | 219–492–5 | 09.585 | | 2-metüülpropüül-2-metüülbutanoaat | |

09.586 | 02 | 97–86–9 | isobutüül-2-metüülprop-2-enoaat | | | 202–613–0 | 09.586 | | 2-metüülpropüül-2-metüülprop-2-enoaat | |

09.587 | 02 | 30673–38–2 | isobutüüldekanoaat | | 10707 | 250–281–0 | 09.587 | | 2-metüülpropüüldekanoaat | |

09.588 | 02 | 37811–72–6 | isobutüüldodekanoaat | | 10708 | 253–675–0 | 09.588 | | 2-metüülpropüüldodekanoaat | |

09.589 | 02 | 110–34–9 | isobutüülheksadekanoaat | | 10715 | 203–758–2 | 09.589 | Isobutüülpalmitaat | 2-metüülpropüülheksadekanoaat | |

09.590 | 09 | 585–24–0 | isobutüüllaktaat | | 10709 | 209–551–3 | 09.590 | | 2-metüülpropüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.591 | 02 | 30982–03–7 | isobutüülnonanoaat | | 10713 | 250–411–6 | 09.591 | | 2-metüülpropüülnonanoaat | |

09.592 | 02 | 646-1 3–9 | isobutüüloktadekanoaat | | | 211–466–1 | 09.592 | Isobutüülstearaat | 2-metüülpropüüloktadekanoaat | |

09.593 | 02 | 5461–06–3 | isobutüüloktanoaat | | 10714 | 226–744–8 | 09.593 | | 2-metüülpropüüloktanoaat | |

09.594 | 02 | 25263–97–2 | isobutüül tetradekanoaat | | 10712 | 246–765–6 | 09.594 | Isobutüülmüristaat | 2-metüülpropüül-tetradekanoaat | |

09.596 | 02 | 10482–55–0 | isopentüül-2-metüülkrotonaat | | | 233–985–2 | 09.596 | Isoamüülangelaat | 3-metüülbutüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.597 | 02 | 25415–77–4 | isopentüülbut-2-enoaat | | | 246–958–5 | 09.597 | Isoamüül-2-butenoaat | 3-metüülbutüülbut-2-enoaat | |

09.598 | 02 | 2306–91–4 | isopentüüldekanoaat | | | 218–982–6 | 09.598 | | 3-metüülbutüüldekanoaat | |

09.599 | 02 | 109–25–1 | isopentüülheptanoaat | | 10719 | 203–658–9 | 09.599 | | 3-metüülbutüülheptanoaat | |

09.600 | 02 | 81974–61–0 | isopentüülheksadekanoaat | | 10723 | 279–864–8 | 09.600 | Isoamüülpalmitaat | 3-metüülbutüülheksadekanoaat | |

09.601 | 09 | 19329–89–6 | isopentüüllaktaat | | 10720 | 242–966–8 | 09.601 | | 3-metüülbutüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.602 | 02 | 62488–24–8 | isopentüültetradekanaat | | 10722 | 263–570–1 | 09.602 | Isoamüülmüristaat | 3-metüülbutüültetradekanoaat | |

09.603 | 05 | 6284–46–4 | isopropüülkrotonaat | | 10729 | | 09.603 | | Isopropüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.604 | 05 | 2311–59–3 | isopropüüldekanoaat | | 10730 | 219–001–4 | 09.604 | Isopropüülkapraat | | |

09.605 | 05 | 10233–13–3 | isopropüüldodekanaat | | | 233–560–1 | 09.605 | Isopropüüllauraat | | |

09.606 | 05 | 142–91–6 | isopropüülheksadekanaat | | 10732 | 205–571–1 | 09.606 | Isopropüülpalmitaat | | |

09.608 | 05 | 5458–59–3 | isopropüüloktanoaat | | 10731 | 226–721–2 | 09.608 | Isopropüülkaprülaat | | |

09.609 | 05 | 18362–97–5 | isopropüülvaleraat | | | 242–235–3 | 09.609 | Isopropüülpentanoaat | | |

09.610 | 08 | 579–94–2 | 2-isopropüül-5-metüültsükloheksüületoksüatsetaat | | | 209–448–3 | 09.610 | Korüfiin B | | |

09.611 | 23 | 59230–57–8 | 4-isopropüülbensüülatsetaat | | | 261–671–5 | 09.611 | Kuminüülatsetaat | | |

09.612 | 04 | 25905–14–0 | lavandulüülatsetaat | | | 247–327–7 | 09.612 | | 5-metüül-2-(1-metüleenetüül)heks-4-enüülatsetaat | |

09.614 | 06 | 10471–96–2 | linalüülvaleraat | | 10738 | 233–961–1 | 09.614 | Linalüülpentanoaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülpentanoaat | |

09.615 | 07 | 28839–13–6 | p-ment-1-een-9-üülatsetaat | 3566 | 10748 | 249–266–1 | 09.615 | | | |

09.616 | 08 | 77341–67–4 | mono-ment-3-üül-suktsinaat | 3810 | | | 09.616 | Merevaikhape, mono[5-metüül-2-(1-metüül-etüül)tsükloheksüül]ester, [1R-(1-alfa, 2-beeta, 5-alfa)] | 3-(5-metüül-2-isopropüültsükloheksoksükarbonüül)propaanhape | |

09.617 | 06 | 58985–18–5 | p-mentaan-8-üülatsetaat | | | 261–543–9 | 09.617 | Dihüdro-alfa-terpinüülatsetaat | | |

09.618 | 08 | 2230–90–2 | mentüülformiaat | | 10751 | 218–768–2 | 09.618 | | p — mentaan-3-üülformiaat | |

09.619 | 08 | 6070–16–2 | mentüülheksanoaat | | | 228–007–6 | 09.619 | | p — mentaan-3-üül-heksanoaat | 5 |

09.620 | 15 | 26171–78–8 | metüülfenüülatsetaat | | | 247–498–8 | 09.620 | (-)-mentüülfenüülatsetaat | | |

09.621 | 25 | 89–46–3 | mentüülsalitsülaat | | | 201–909–7 | 09.621 | Mentüül-2-hüdroksübensoaat | p — mentaan-3-üül-2-hüdroksübensoaat | |

09.622 | 01 | 598–98–1 | metüül-2,2-dimetüülpropionaat | | 10790 | 209–959–1 | 09.622 | Metüülpivalaat | | |

09.623 | 23 | 4707–47–5 | metüül-2,4-dihüdroksü-3,6-dimetüülbensoaat | | | 225–193–0 | 09.623 | | | |

09.624 | 01 | 6622–76–0 | metüül-2-metüülkrotonaat | | | 229–575–8 | 09.624 | Metüültiglaat | Metüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.625 | 01 | 33603–30–4 | metüül-2-metüülpent-3-enoaat | | | | 09.625 | | | |

09.626 | 09 | 600–22–6 | metüül-2-oksopropionaat | | 10848 | 209–987–4 | 09.626 | Metüülpüruvaat | | |

09.627 | 09 | 139564–42–4 | metüül-3-atsetoksü-2-metüülbutüraat | | | | 09.627 | | | |

09.628 | 09 | 89422–42–4 | metüül-3-atsetoksübutüraat | | | | 09.628 | | | |

09.629 | 09 | 21188–60–3 | metüül-3-atsetoksüheksanoaat | | 10755 | 244–262–6 | 09.629 | | | |

09.630 | 01 | 924–50–5 | metüül-3-metüülbut-2-enoaat | | | 213–107–4 | 09.630 | Metüülsenetsioaat | | |

09.631 | 23 | 99–75–2 | metüül-4-metüülbensoaat | | | 202–784–1 | 09.631 | Metüül-p — toluaat | | |

09.632 | 09 | 35234–22–1 | metüül-5-atseetoksüheksanoaat | | 10756 | | 09.632 | | | |

09.633 | 09 | 101853–47–8 | metüül-5-hüdroksüdekanoaat | | | | 09.633 | | | |

09.634 | 09 | 105–45–3 | metüülatsetoatsetaat | | | 203–299–8 | 09.634 | Metüülatsetüülatsetaat | Metüül-3-oksobutanoaat | |

09.635 | 01 | 96–33–3 | metüülakrülaat | | 10759 | 202–500–6 | 09.635 | | Metüülprop-2-enaat | |

09.636 | 01 | 623–43–8 | metüülkrotonaat | | | 210–793–7 | 09.636 | 2-võihape, metüülester | metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.637 | 01 | 2482–39–5 | metüüldets-2-enaat | | 11799 | 219–618–9 | 09.637 | | | |

09.638 | 01 | 7367–83–1 | metüüldets-4-enaat | | 10784 | 230–914–7 | 09.638 | | | 5 |

09.639 | 01 | 4493–42–9 | metüüldeka-2,4-dienoaat | 3859 | | 224–787–7 | 09.639 | | | |

09.640 | 01 | 1191–03–3 | metüüldeka-4,8-dienoaat | | 10782 | | 09.640 | | | |

09.641 | 01 | 6208–91–9 | metüüldodets-2-enoaat | | 10792 | | 09.641 | | | |

09.642 | 01 | 107–31–3 | metüülformiaat | | 10795 | 203–481–7 | 09.642 | | | |

09.643 | 01 | 1189–09–9 | metüülgeranaat | | 10797 | 214–712–6 | 09.643 | | metüül-3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadienoaat | |

09.644 | 09 | 27871–49–4 | metüüllaktaat | | | 248–704–9 | 09.644 | | Metüül-2-hüdroksüpropanoaat | 5 |

09.645 | 01 | 112–63–0 | metüüllinoleaat | 3411 | 713 | 203–993–0 | 09.645 | Metüüloktadeka-9(cis), 12(cis)-dienoaat | | 5 |

09.646 | 01 | 301–00–8 | metüüllinolenaat | 3411 | 714 | 206–102–3 | 09.646 | Metüüloktadeka-9(cis), 12(cis), 15(cis)-trienoaat | | 5 |

09.647 | 01 | 80–62–6 | metüülmetakrülaat | | | 201–297–1 | 09.647 | | Metüül-2-metüülprop-2-enoaat | |

09.648 | 27 | 10072–05–6 | Metüül-N, N-dimetüülantranilaat | | | 233–202–4 | 09.648 | | metüül-N, N-dimetüül-2-aminobensoaat | |

09.649 | 27 | 2719–08–6 | metüül-N-atsetüülantranilaat | | | 220–318–5 | 09.649 | | metüül-N-atsetüül-2-aminobensoaat | |

09.650 | 27 | 41270–80–8 | metüül-N-formüülantranilaat | | | 255–287–7 | 09.650 | | metüül-N-formüül-2-aminobensoaat | |

09.651 | 01 | 112–61–8 | metüüloktadekanoaat | | 10849 | 203–990–4 | 09.651 | metüülstearaat | | |

09.652 | 01 | 112–62–9 | metüüloleaat | | 10836 | 203–992–5 | 09.652 | metüül-9-oktadetsenoaat | metüüloktadets-9-enoaat | |

09.653 | 01 | 1731–86–8 | metüülundekanoaat | | 10854 | 217–053–2 | 09.653 | | | |

09.654 | 30 | 68227–51–0 | 2-metüül-5-oksotsüklopent-1-enüülbutüraat | | 11787 | 269–363–2 | 09.654 | Metüültsüklopentenoloonbutüraat; vahtralaktoonbutüraat | | |

09.655 | 04 | 5205–07–2 | 3-metüülbut-3-enüülatsetaat | | | 225–996–6 | 09.655 | | | |

09.656 | 23 | 5205–12–9 | 3-metüülbut-3-enüülbensoaat | | | | 09.656 | | | |

09.657 | 05 | 626–38–0 | 1-metüülbutüülatsetaat | | 10761 | 210–946–8 | 09.657 | Pent-2-üül-atsetaat | | |

09.658 | 05 | 60415–61–4 | 1-metüülbutüülbutüraat | 3893 | 10763 | 262–226–8 | 09.658 | Pent-2-üül-butüraat | | |

09.659 | 02 | 51115–64–1 | 2-metüülbutüülbutüraat | | | 256–973–9 | 09.659 | | | |

09.660 | 02 | 55195–23–8 | 2-metüülbutüüldekanoaat | | 10765 | | 09.660 | | | |

09.661 | 02 | 35073–27–9 | 2-metüülbutüülformiaat | | | 252–343–2 | 09.661 | | | |

09.662 | 02 | 2601–13–0 | 2-metüülbutüülheksanoaat | | 10768 | 220–005–3 | 09.662 | | | |

09.663 | 02 | 2445–69–4 | 2-metüülbutüülisobutüraat | | 10770 | 219–493–0 | 09.663 | 2-metüülpropioonhape, 2-metüülbutüülester; | 2-metüülbutüül-2-metüülpropanoaat | |

09.664 | 02 | 67121–39–5 | 2-metüülbutüüloktanoaat | | 10776 | | 09.664 | | | |

09.665 | 02 | 2438–20–2 | 2-metüülbutüülpropionaat | | 10778 | 219–449–0 | 09.665 | | | |

09.666 | 02 | 93805–23–3 | 2-metüülbutüültetradekanoaat | | 10774 | 298–506–1 | 09.666 | Metüülbutüülmüristaat | | |

09.669 | 06 | 1118–39–4 | mürtsenüülatsetaat | | 10857 | 214–262–0 | 09.669 | | 7-metüül-3-metüleenokt-1-een-7-üül-atsetaat | |

09.670 | 07 | 29021–36–1 | mürtanüülatsetaat | | | 249–371–2 | 09.670 | | (6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]heptaan-2-üül)metüülatsetaat | |

09.671 | 06 | 56001–43–5 | Nerolidüülatsetaat | | 10862 | 259–941–2 | 09.671 | | 1,5,9-trimetüül-1-vinüül-4(cis), 8-dekadienüülatsetaat | |

09.672 | 04 | 13049–88–2 | non-3-enüülatsetaat | | | | 09.672 | | | |

09.673 | 04 | 76238–22–7 | non-6-enüülatsetaat | | | 278–397–7 | 09.673 | | | 5 |

09.674 | 04 | 76649–26–8 | nona-3,6-dienüülatsetaat | | | 278–519–9 | 09.674 | | | |

09.676 | 05 | 2051–50–5 | sec — oktüülatsetaat | | 10799 | 218–123–5 | 09.676 | | 1-metüülheptüülatsetaat | |

09.677 | 01 | 4887–30–3 | oktüülheksanoaat | | 10865 | 225–499–4 | 09.677 | | | |

09.678 | 03 | 74298–89–8 | pent-2-enüülheksanoaat | | | 277–808–7 | 09.678 | | | 5 |

09.679 | 01 | 68039–26–9 | pentüül-2-metüülbutüraat | | 10875 | 268–244–2 | 09.679 | Amüül-2-metüülbutüraat | | |

09.680 | 01 | 7785–63–9 | pentüül-2-metüülisokrotonaat | | | 232–083–6 | 09.680 | Amüülangelaat | pentüül-2-metüülbut-2(cis)-enoaat | |

09.681 | 01 | 5350–03–8 | pentüüldodekanoaat | | | 226–319–7 | 09.681 | Amüüldodekanoaat | | |

09.682 | 01 | 31148–31–9 | pentüülheksadekanoaat | | | 250–487–0 | 09.682 | Amüülpalmitaat | | |

09.683 | 09 | 6382–06–5 | pentüüllaktaat | | | 228–974–4 | 09.683 | | Pentüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.684 | 15 | 64181–20–0 | fenetüülkrotonaat | | 10880 | | 09.684 | | Fenüületüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.685 | 15 | 61810–55–7 | 2-fenetüüldekanoaat | | 10881 | 263–237–0 | 09.685 | Fenetüülkapraat | | |

09.686 | 15 | 10138–63–3 | fenetüüllaktaat | | | | 09.686 | | 2-fenüületüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.687 | 15 | 23511–70–8 | 2-fenoksüetüülbutüraat | | | 245–705–6 | 09.687 | | | |

09.688 | 25 | 122–79–2 | fenüülatsetaat | 3958 | 10878 | 204–575–0 | 09.688 | (Atsetüüloksü)benseen; fenoolatsetateel; atseetoksübenseen | | |

09.689 | 25 | 118–55–8 | fenüülsalitsülaat | 3960 | 11814 | 204–259–2 | 09.689 | Salool; fenüül-2-hüdroksübensoaat | Fenüül-o-hüdroksübensoaat | |

09.690 | 22 | 7402–29–1 | 3-fenüülpropüülbutüraat | | | 231–005–8 | 09.690 | | | |

09.691 | 03 | 10236–16–5 | fütüülatsetaat | | | 233–565–9 | 09.691 | | 3,7,11,15-tetrametüülheksadets-2-enüülatsetaat | 5 |

09.692 | 03 | 1191–16–8 | prenüülatsetaat | | 11796 | 214–730–4 | 09.692 | | 3-metüülbut-2-enüülatsetaat | |

09.693 | 23 | 5205–11–8 | prenüülbensoaat | | | 225–998–7 | 09.693 | | 3-metüülbut-2-enüülbensoaat | |

09.694 | 03 | 68480–28–4 | prenüülformiaat | | | 270–906–0 | 09.694 | | 3-metüülbut-2-enüülformiaat | |

09.695 | 03 | 76649–23–5 | prenüülisobutüraat | | | 278–516–2 | 09.695 | | 3-metüülbut-2-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.696 | 23 | 68555–58–8 | prenüülsalitsülaat | | | 271–434–8 | 09.696 | | 3-metüülbut-2-enüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.698 | 01 | 37064–20–3 | propüül-2-metüülbutüraat | | 10891 | 253–329–9 | 09.698 | | | |

09.699 | 01 | 10352–87–1 | propüülkrotonaat | | | 233–768–2 | 09.699 | | propüülbut-2(trans)-enoaat | |

09700 | 01 | 30673–60–0 | propüüldekanoaat | | | 250–283–1 | 09.700 | Propüülkapraat | | |

09.701 | 15 | 7493–74–5 | allüülfenoksüatsetaat | 2038 | 228 | 231–335–2 | 09.701 | Atsetaat P. A.; 2-propenüülfenoksüatsetaat | | |

09.702 | 15 | 4606–15–9 | propüülfenüülatsetaat | 2955 | 229 | 225–012–5 | 09.702 | Propüülalfatoluaat; propüülalfatoluaat | | |

09.703 | 15 | 122–45–2 | oktüülfenüülatsetaat | 2812 | 230 | 204–545–7 | 09.703 | Oktüülalfatoluaat | | |

09.704 | 15 | 102–22–7 | geranüülfenüülatsetaat | 2516 | 231 | 203–014–7 | 09.704 | Geranüülalfatoluaat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-fenüülatsetaat | 3,7-dimetüülokta-2-(trans), 6-dienüülfenüülatsetaat | |

09.705 | 23 | 102–16–9 | bensüülfenüülatsetaat | 2149 | 232 | 203–008–4 | 09.705 | Bensüülalfatoluaat; Fenüüläädikhape, bensüülester;bensüül-2-fenüületanoaat | | |

09.706 | 23 | 102–17–0 | anisüülfenüülatsetaat | 3740 | 233 | 203–010–5 | 09.706 | 4-metoksübensüülfenüülatsetaat; anisüülalfatoluaat; p-metoksübensüülfenüülatsetaat; fenüüläädikhape, p-metoksübensüülester | | |

09.707 | 15 | 102–20–5 | fenetüülfenüülatsetaat | 2866 | 234 | 203–013–1 | 09.707 | Fenüületüülfenüülatsetaat; fenetüülalfatoluaat; 2-fenüületüülalfatoluaat; 2-fenüületüülfenüülatsetaat | | |

09.708 | 22 | 7492–65–1 | tsinnamüülfenüülatsetaat | 2300 | 235 | 231–322–1 | 09.708 | 3-fenüül-2-propeen-1-üülfenüülatsetaat; tsinnamüülalfatoluaat; 3-fenüülallüülfenüülatsetaat; | 3-fenüülprop-2-enüülfenüülatsetaat | |

09.709 | 15 | 101–94–0 | p-tolüülfenüülatsetaat | 3077 | 236 | 202–990–1 | 09.709 | p-kresüül-alfa-toluaat; p-kresüülfenüülatsetaat; p-tolüül-alfa-toluaat; | 4-metüülfenüülfenüülatsetaat | |

09.710 | 17 | 120–24–1 | isoeugenüülfenüülatsetaat | 2477 | 237 | 204–381–6 | 09.710 | 2-metoksü-4-fenüülpropenüülatsetaat; 4-propenüülguajatsüül fenüülatsetaat; isoeugenüül-alfa-toluaat | 2-metoksü-4-(prop-1-enüül)fenüül fenüülatsetaat | |

09.711 | 25 | 4112–89–4 | guajatsüülfenüülatsetaat | 2535 | 238 | 223–898–8 | 09.711 | o-metüülkatehhoolatsetaat; guajakoolfenüülatsetaat; 2-metoksüfenüülfenüülatsetaat | 2-metoksüfenüülfenüülatsetaat | |

09.712 | 15 | 1323–75–7 | santalüülfenüülatsetaat | 3008 | 239 | 215–358–5 | 09.712 | alfa-santalüülfenüülatsetaat; beeta-santalüülfenüülatsetaat; santalüül-alfa-toluaat | | 4 |

09.713 | 23 | 121–98–2 | metüül-4-metoksübensoaat | 2679 | 248 | 204–513–2 | 09.713 | Metüül-p-metoksübensoaat; metüül-p-anisaat; metüülanisaat; | | |

09.714 | 23 | 94–30–4 | etüül-4-metoksübensoaat | 2420 | 249 | 202–320–8 | 09.714 | Etüül-p-metoksübensoaat; etüül-p-anisaat; etüülanisaat | | |

09.715 | 27 | 134–20–3 | metüülantranilaat | 2682 | 250 | 205–132–4 | 09.715 | Metüül-o-aminobensoaat; o-aminometüülbensoaat | metüül-2-aminobensoaat | |

09.716 | 27 | 87–25–2 | etüülantranilaat | 2421 | 251 | 201–735–1 | 09.716 | Etüül-o-aminobensoaat | etüül-2-aminobensoaat | |

09.717 | 27 | 7756–96–9 | butüülantranilaat | 2181 | 252 | 231–816–7 | 09.717 | Butüül-2-aminobensoaat; Butüül-o-aminobensoaat; | butüül-2-aminobensoaat | |

09.718 | 27 | 7779–77–3 | isobutüülantranilaat | 2182 | 253 | 231–938–0 | 09.718 | Isobutüül-2-aminobensoaat; isobutüül-o-aminobensoaat | 2-metüülpropüül-2-aminobensoaat | |

09.719 | 27 | 7493–63–2 | allüülantranilaat | 2020 | 254 | 231–331–0 | 09.719 | Allüül-o-aminobensoaat; 2-propenüül-2-aminobensoaat; 2-propenüülantranilaat | allüül-2-aminobensoaat | |

09.721 | 06 | 7149–26–0 | linalüülantranilaat | 2637 | 256 | 230–472–5 | 09.721 | Linalüül-o-aminobensoaat; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üül-2-aminobensoaat; linalüül-2-aminobensoaat; | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüül-2-aminobensoaat | |

09.722 | 27 | 7779–16–0 | tsükloheksüülantranilaat | 2350 | 257 | 231–920–2 | 09.722 | | tsükloheksüül-2-aminobensoaat | |

09.723 | 15 | 133–18–6 | fenetüülantranilaat | 2859 | 258 | 205–098–0 | 09.723 | 2-fenüületüülantranilaat; beeta-fenüületüül-o-aminobensoaat | 2-fenüületüül-2-aminobensoaat | |

09.724 | 06 | 14481–52–8 | alfa-terpinüülantranilaat | 3048 | 259 | | 09.724 | p — ment-1-een-8-üülantranilaat: p-menta-1-een-8-üül-2-aminobensoaat; terpinüül-o-aminobensoaat | p-ment-1-een-8-üül-3-aminobensoaat | |

09.725 | 23 | 93–58–3 | metüülbensoaat | 2683 | 260 | 202–259–7 | 09.725 | Metüülbenseenkarboksülaat | | |

09.726 | 23 | 93–89–0 | etüülbensoaat | 2422 | 261 | 202–284–3 | 09.726 | Etüülbenseenkarboksülaat; etüülbenseenkarboksülaat | | |

09.727 | 23 | 120–51–4 | bensüülbensoaat | 2138 | 262 | 204–402–9 | 09.727 | Bensoehappe bensüülester; bensüülbenseenkarboksülaat; bensüülfenüülformiaat | | |

09.728 | 22 | 10031–93–3 | etüül-4-fenüülbutüraat | 2453 | 307 | | 09.728 | Võihape, 4-metüül, etüülester; etüül-4-fenüülbutanoaat; | | |

09.729 | 22 | 2046–17–5 | metüül-4-fenüülbutüraat | 2739 | 308 | 218–067–1 | 09.729 | Metüül-gamma-fenüülbutüraat | | |

09.730 | 22 | 103–36–6 | etüültsinnamaat | 2430 | 323 | 203–104–6 | 09.730 | Etüül-beeta-fenüülakrülaat; etüül-trans-tsinnamaat; etüül-3-fenüülpropenoaat; etüülfenüülakrülaat; | Etüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.731 | 22 | 7778–83–8 | propüültsinnamaat | 2938 | 324 | 231–916–0 | 09.731 | n-propüül-3-fenüülpropenoaat; n-propüül-beeta-fenüülakrülaat; | Propüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.732 | 22 | 7780–06–5 | isopropüültsinnamaat | 2939 | 325 | 231–949–0 | 09.732 | Propüülisoisotsinnamaat; Isopropüül-3-fenüülpropenoaat; 1-metüületüül-3-fenüülpropenoaat; | Isopropüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.733 | 22 | 538–65–8 | butüültsinnamaat | 2192 | 326 | 208–699–6 | 09.733 | Butüül-3-fenüülpropenoaat; Butüül-beeta-fenüülakrülaat; n-butüül-fenüülakrülaat; Kaneelhappe butüülester; | Butüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.734 | 22 | 122–67–8 | isobutüültsinnamaat | 2193 | 327 | 204–564–0 | 09.734 | 2-metüülpropüül-beeta-fenüülakrülaat; 2-metüülpropüül-3-fenüülpropenoaat; Isobutüül-beeta-fenüülakrülaat; | 2-metüülpropüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.735 | 22 | 3487–99–8 | pentüültsinnamaat | | 328 | 222–478–1 | 09.735 | Amüültsinnamaat; Kaneelhappe amüülester; Pentüül-3-fenüülprop-2-enoaat; | Pentüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.736 | 06 | 78–37–5 | linalüültsinnamaat | 2641 | 329 | 201–110–3 | 09.736 | 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üültsinnamaat; linalüül-3-fenüülpropenoaat; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üül-beeta-fenüülakrülaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.737 | 06 | 10024–56–3 | terpinüültsinnamaat | 3051 | 330 | 233–023–1 | 09.737 | Terpinüül-3-fenüülpropenoaat; terpinüül-beeta-fenüülakrülaat; | p-ment-1-een-8-üültsinnamaat | 5 |

09.738 | 23 | 103–41–3 | bensüültsinnamaat | 2142 | 331 | 203–109–3 | 09.738 | Tsinnamein; bensüül-beeta-fenüülakrülaat; 2-propeenhape, 3-fenüül, fenüülmetüülester | bensüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.739 | 22 | 122–69–0 | tsinnamüültsinnamaat | 2298 | 332 | 204–566–1 | 09.739 | Stüratsiin; fenüülallüültsinnamaat; 3-fenüül-2-propeen-1-üül-3-fenüülpropenoaat | 3-fenüülprop-2-enüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.740 | 22 | 103–26–4 | metüültsinnamaat | 2698 | 333 | 203–093–8 | 09.740 | Metüül-3-fenüülpropenoaat; metüül-3-fenüülprop-2-enoaat; | metüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.741 | 22 | 1866–31–5 | allüültsinnamaat | 2022 | 334 | 217–477–8 | 09.741 | Allüül-beeta-fenüülakrülaat; propenüültsinnamaat; allüül-3-fenüülpropenaat; allüül-beeta-fenüülakrülaat | Allüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.742 | 22 | 7779–65–9 | isopentüültsinnamaat | 2063 | 335 | 231–931–2 | 09.742 | Pentüülisoisotsinnamaat; isoamüültsinnamaat; isopentüül-3-fenüülpropenoaat; isopentüül-beeta-fenüülakrülaat; | 3-metüülbutüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.743 | 15 | 103–53–7 | fenetüültsinnamaat | 2863 | 336 | 203–120–3 | 09.743 | Bensüülkarbinüültsinnamaat; bensüülkarbinüül tsinnamaat; 2-fenüületüül-3-fenüülpropenoaat; beeta-fenetüül-beeta-fenüülakrülaat; | Fenetüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.744 | 22 | 7779–17–1 | tsükloheksüültsinnamaat | 2352 | 337 | 231–921–8 | 09.744 | Tsükloheksüül-3-fenüülpropenoaat; tsükloheksüül-beeta-fenüülakrülaat; tsükloheksüül-3-fenüülprop-2-enoaat; | Tsükloheksüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.745 | 22 | 122–68–9 | 3-fenüülpropüültsinnamaat | 2894 | 338 | 204–565–6 | 09.745 | Hüdrotsinnamüültsinnamaat; fenüülpropüültsinnamaat; hüdrotsinnamüül-3-fenüülpropenoaat; 3-fenüülpropüül-beeta-fenüülakrülaat | 3-fenüülpropüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.746 | 22 | 103–25–3 | metüül-3-fenüülpropionaat | 2741 | 427 | 203–092–2 | 09.746 | Metüülhüdrotsinnamaat; metüüldihüdrotsinnamaat; | | |

09.747 | 22 | 2021–28–5 | etüül-3-fenüülpropionaat | 2455 | 429 | 217–966–6 | 09.747 | Etüülhüdrotsinnamaat; etüüldihüdrotsinnamaat; | | |

09.748 | 23 | 118–61–6 | etüülsalitsülaat | 2458 | 432 | 204–265–5 | 09.748 | Salitsüüleeter; salitsüülhappe etüülester | Etüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.749 | 23 | 119–36–8 | metüülsalitsülaat | 2745 | 433 | 204–317–7 | 09.749 | | Metüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.750 | 23 | 87–19–4 | isobutüülsalitsülaat | 2213 | 434 | 201–729–9 | 09.750 | 2-metüül-1-propüülsaltsülaat; 2-metüülpropüül-o-hüdroksübensoaat; butüülsalitsülaat; Isobutüül-o-hüdroksübensoaat; | 2-metüülpropüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.751 | 23 | 87–20–7 | isopentüülsalitsülaat | 2084 | 435 | 201–730–4 | 09.751 | Isopentüül-o-hüdroksübensoaat; salitsüülhape, isopentüülester; isoamüül-o — hüdroksübensoaat; 3-metüülbutüülsalitsülaat; | 3-metüülbutüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.752 | 23 | 118–58–1 | bensüülsalitsülaat | 2151 | 436 | 204–262–9 | 09.752 | Bensoehappe 2-hüdroksü-, fenüülmetüülester bensüül-o-hüdroksübensoaat; salitsüülhappe bensüülester; | Bensüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.753 | 15 | 87–22–9 | fenetüülsalitsülaat | 2868 | 437 | 201–732–5 | 09.753 | 2-fenüületüülsalitsülaat; bensüülkarbinüül-2-hüdroksübensoaat; bensüülkarbinüülsalitsülaat; | 2-fenüületüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.754 | 23 | 94–26–8 | butüül-4-hüdroksübensoaat | 2203 | 525 | 202–318–7 | 09.754 | Butüül-p-hüdroksübensoaat; butüülparasept; p-hüdroksübensoehappe butüülester | | 4 |

09.755 | 23 | 94–46–2 | isopentüülbensoaat | 2058 | 562 | 202–334–4 | 09.755 | Isoamüülbensoaat; pentüülisobensoaat; amüülisobensoaat; isopentüülfenüülmetanoaat | 3-metüülbutüülbensoaat | |

09.756 | 15 | 94022–06–7 | isobomüülfenüülatsetaat | | 566 | 301–499–0 | 09.756 | ekso-2-bornüülfenüülatsetaat | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üül-fenüülatsetaat | |

09.757 | 23 | 120–50–3 | isobutüülbensoaat | 2185 | 567 | 204–401–3 | 09.757 | Isobutüülfenüülmetanoaat | 2-metüülpropüülbensoaat | |

09.758 | 15 | 3549–23–3 | metüül-p-tert-butüülfenüülatsetaat | 2690 | 577 | 222–602–4 | 09.758 | | metüül-4-(1,1-dimetüületüül)fenüülatsetaat | |

09.761 | 15 | 5137–52–0 | pentüülfenüülatsetaat | | 612 | 225–895–7 | 09.761 | Amüülfenüülatsetaat; | | |

09.762 | 23 | 2050–08–0 | pentüülsalitsülaat | | 613 | 218–080–2 | 09.762 | Isoamüül-o — hüdroksübensoaat; isoamüülsalitsülaat | pentüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.763 | 23 | 2052–14–4 | butüülsalitsülaat | 3650 | 614 | 218–142–9 | 09.763 | Butüül(2-hüdroksüfenüül)-metanoaat; | butüül-2-hüdroksübensoaat | |

09.764 | 27 | 38446–21–8 | etüül-N-etüülantranilaat | | 629 | 253–935–3 | 09.764 | | Etüül-N-etüül-2-aminobensoaat | |

09765 | 27 | 35472–56–1 | etüül-N-metüülantranilaat | | 632 | | 09.765 | | etüül-N-metüül-2-aminobensoaat | |

09.766 | 18 | 531–26–0 | eugenüülbensoaat | 2471 | 636 | 208–504–4 | 09.766 | Bensoüül eugenool; eugenoolbensoaat | 4-allüül-2-metoksüfenüülbensoaat | |

09.767 | 23 | 94–48–4 | geranüülbensoaat | 2511 | 639 | 202–337–0 | 09.767 | Geranioolbensoaat; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-üül-bensoaat | 3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dienüülbensoaat | |

09.768 | 23 | 6789–88–4 | heksüülbensoaat | 3691 | 645 | 229–856–5 | 09.768 | n-heksüülbensoaat; heksüülfenüülmetanoaat | | |

09.769 | 27 | 65505–24–0 | isobutüül-N-metüülantranilaat | | 649 | 265–798–7 | 09.769 | | 2-metüülpropüül-N-metüül-2-aminobensoaat | |

09.770 | 23 | 939–48–0 | isopropüülbensoaat | 2932 | 652 | 213–361–6 | 09.770 | Propüülisoisobensoaat; 1-metüületüülbensoaat | | |

09.771 | 06 | 126–64–7 | linalüülbensoaat | 2638 | 654 | 204–796–2 | 09.771 | Linaloolbensoaat; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülbensoaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülbensoaat | |

09.772 | 06 | 7143–69–3 | linalüülfenüülatsetaat | 3501 | 655 | 230–444–2 | 09.772 | Linalüül-alfa-toluaat; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-üülfenüülatsetaat; linalüül-alfa-toluaat | 1,5-dimetüül-1-vinüülheks-4-enüülfenüülatsetaat | |

09.774 | 15 | 94–47–3 | fenetüülbensoaat | 2860 | 667 | 202–336–5 | 09.774 | 2-fenüületüülbensoaat; bensüülkarbinüülbensoaat | | |

09.776 | 23 | 231 5–68–6 | propüülbensoaat | 2931 | 677 | 219–020–8 | 09.776 | Propüülfenüülmetanoaat | | |

09.779 | 23 | 136–60–7 | butüülbensoaat | | 740 | 205–252–7 | 09.779 | n-butüülbensoaat | | |

09.780 | 22 | 5320–75–2 | tsinnamüülbensoaat | | 743 | 226–180–2 | 09.780 | 3-fenüülallüülbensoaat; | 3-fenüülprop-2-enüülbensoaat | |

09.781 | 27 | 85–91–6 | metüül-N-metüülantranilaat | 2718 | 756 | 201–642–6 | 09.781 | Dimetüülantranilaat; 2-metüülaminometüülbensoaat; metüül-2-metüülaminobensoaat; metüül-o-metüülaminobensoaat | metüül-N-metüül-2-aminobensoaat | |

09.782 | 22 | 10032–08–3 | heptüültsinnamaat | 2551 | 2104 | | 09.782 | Heptüül-beeta-fenüülakrülaat; heptüül-3-fenüülpropenoaat; | Heptüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

09.783 | 15 | 101–41–7 | metüülfenüülatsetaat | 2733 | 2155 | 202–940–9 | 09.783 | Metüül-alfa-toluaat; Metüül Alfatoluaat | | |

09.784 | 15 | 101–97–3 | etüülfenüülatsetaat | 2452 | 2156 | 202–993–8 | 09.784 | Etüül-alfa-toluaat alfa-toluhappe etüülester; Etüül Alfatoluaat | | |

09.785 | 15 | 1 39–70–8 | tsitronellüülfenüülatsetaat | 2315 | 2157 | 205–373–5 | 09.785 | 3,7-dimetüül-6-okteen-1-üülfenüülatsetaat; tsitronellüül-alfa-toluaat | 3,7-dimetüülokt-6-enüülfenüülatsetaat | |

09.786 | 15 | 4861–85–2 | isopropüülfenüülatsetaat | 2956 | 2158 | 225–468–5 | 09.786 | Isopropüül Alfatoluaat | | |

09.787 | 15 | 122–43–0 | butüülfenüülatsetaat | 2209 | 2159 | 204–543–6 | 09.787 | Butüül Alfatoluaat | | |

09.788 | 15 | 102–13–6 | isobutüülfenüülatsetaat | 2210 | 2160 | 203–007–9 | 09.788 | Isobutüül-alfa-toluaat | 2-metüülpropüülfenüülatsetaat | |

09.789 | 15 | 102–19–2 | 3-metüülbutüülfenüülatsetaat | 2081 | 2161 | 203–012–6 | 09.789 | Isoamüülfenüülatsetaat; isopentüülfenüülatsetaat; Isoamüül Alfatoluaat | | |

09.790 | 03 | 1797–74–6 | allüülfenüülatsetaat | 2039 | 2162 | 217–281–2 | 09.790 | Allüül-alfa-toluaat; 2-propenüülfenüülatsetaat | | |

09.791 | 15 | 10486–14–3 | rodinüülfenüülatsetaat | 2985 | 2163 | 234–003–5 | 09.791 | alfa-tsitronellüülfenüülatsetaat; 3,7-dimetüül-7-okteen-1-üülfenüülatsetaat; rodinüül-alfa-toluaat | 3,7-dimetüülokt-7-enüül-2-fenüülatsetaat | 5 |

09.796 | 23 | 606–45–1 | metüül-2-metoksübensoaat | 2717 | 2192 | 210–118–6 | 09.796 | o-metoksübensoehappe metüülester; dimetüülsalitsülaat; metüül-o — anisaat; metüülsalitsülaat-o-metüüleeter | | |

09.797 | 15 | 67028–40–4 | etüül(p-tolüüloksü)atsetaat | 3157 | 2243 | 266–554–2 | 09.797 | Etüülkresoksüatsetaat; Vinigar naphtha | etüül(4-metüülfenoksü)atsetaat | |

09.798 | 23 | 617–05–0 | etüülvanillaat | | 2302 | 210–503–9 | 09.798 | | etüül-4-hüdroksü-3-metoksübensoaat | |

09.799 | 23 | 3943–74–6 | metüülvanillaat | | 2305 | 223–525–9 | 09.799 | | metüül-4-hüdroksü-3-metoksübensoaat | |

09.801 | 27 | 63449–68–3 | 2-naftüülantranilaat | 2767 | 11862 | 264–155–8 | 09.801 | 2-naftüül-o-aminobensoaat | naft-2-üül-2-aminobensoaat | |

09.802 | 22 | 2983–36–0 | etüül-2-etüül-3-fenüülpropionaat | 3341 | 10587 | 221–042–8 | 09.802 | Etüül-alfa-etüüldihüdrotsinnamaat; etüülbensüülbutüraat; etüül-2-etüüldihüdrotsinnamaat; | | |

09.803 | 23 | 19224–26–1 | propüleenglükooldibensoaat | 3419 | 10890 | 242–894–7 | 09.803 | 1,2-propaandiooldibensoaat | propaan-1,2-diüüldibensoaat | |

09.804 | 15 | 5421–17–0 | heksüülfenüülatsetaat | 3457 | 10694 | 226–537–2 | 09.804 | Heksüül Alfatoluaat; fenüüläädikhappe heksüülester | | |

09.805 | 15 | 42436–07–7 | heks-3(cis)-enüülfenüülatsetaat | 3633 | 10682 | 255–826–6 | 09.805 | beeta, gamma-heksenüül-alfa-toluaat; 3-heksenüül-alfa-toluaat; beeta, gamma-heksenüül-alfa-toluaat; cis-heksenüülfenüülatsetaat | | |

09.806 | 23 | 25152–85–6 | Heks-3-enüülbensoaat | 3688 | 11778 | 246–669–4 | 09.806 | 3-hekseen-1-ool, bensoaat | | 5 |

09.807 | 25 | 617–01–6 | o-tolüülsalitsülaat | 3734 | | 210–500–2 | 09.807 | 2-metüülfenüül-2-hüdroksübensoaat; o-kresüülsalitsülaat; | 2-hüdroksü-2-metüülfenüülbensoaat | |

09.808 | 06 | 134–28–1 | guajüülatsetaat | | 10659 | 205–135–0 | 09.808 | Guajoolatsetaat; guajakipuu atsetaat; guajakiatsetaat | 6,10-dimetüül-3-(1-metüületüülatsetaat)bitsüklo[5.3.0]dets-1(7)-een | 5 |

09.809 | 07 | 15111–97–4 | p-menta-1,8(10)-dieen-9-üülatsetaat | | 10743 | 239–164–5 | 09.809 | Limoneen-9-üülatsetaat | | |

09.811 | 23 | 20665–85–4 | vanilliinisobutüraat | 3754 | | 243–956–6 | 09.811 | 4-isobuturüül-m-aniisaldehüüd; 3-metoksü-4-isobuturüülbensaldehüüd; 4-formüül-2-metoksüfenüül-2-metüülpropionaat | 4-formüül-2-metoksüfenüül-2-metüülpropanoaat | |

09.812 | 23 | 614–33–5 | glütserüültribensoaat | 3398 | 10656 | 210–379–6 | 09.812 | | Propaantri-1,2,3-üültribensoaat | 4 |

09.813 | 01 | 3681–78–5 | propüüldodekanaat | | | 222–961–7 | 09.813 | Propüüllauraat | | |

09.814 | 01 | 2239–78–3 | propüülheksadekanoaat | | 10893 | 218–803–1 | 09.814 | Propüülpalmitaat | | |

09.815 | 09 | 616–09–1 | propüüllaktaat | | | 210–464–8 | 09.815 | | propüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.816 | 01 | 624–13–5 | propüüloktanoaat | | 10892 | 210–830–7 | 09.816 | Propüülkaprülaat | | |

09.817 | 15 | 10521–96–7 | stürüülatsetaat | | | 234–065–3 | 09.817 | | 2-fenüületenüülatsetaat | |

09.818 | 03 | 29548–30–9 | 3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieenüülatsetaat | | | 249–689–1 | 09.818 | Farnesüülatsetaat | | |

09.819 | 02 | 58430–94–7 | 3,5,5-trimetüülheksüülatsetaat | | | 261–245–9 | 09.819 | | | |

09.820 | 01 | 1731–81–3 | undetsüülatsetaat | | 10906 | 217–051–1 | 09.820 | | | |

09.821 | 08 | 117–98–6 | vetiverüülatsetaat | | 11887 | 204–225–7 | 09.821 | Vetiveeratsetaat; vetivertatsetaat | 2,6-dimetüül-9-(1-metüületülideen)-bitsüklo[5.3.0]dets-2-een-4-üül-atsetaat | |

09.822 | 03 | 108–22–5 | isopropenüülatsetaat | | | 203–562–7 | 09.822 | | | |

09.824 | 09 | 607–97–6 | etüül2-atsetüülbutüraat | | | 210–151–6 | 09.824 | | | |

09.825 | 23 | 2049–96–9 | pentüülbensoaat | | 2307 | 218–077–6 | 09.825 | Amüülbensoaat; isoamüülbensoaat; 3-metüül-1-butüülbensoaat | | |

09.828 | 01 | 2396–85–2 | metüül-2-oktenoaat | 3712 | 11800 | 219–259–8 | 09.828 | | | 5 |

09.829 | 01 | 5452–75–5 | etüültsükloheksüülatsetaat | 2348 | 218 | 226–695–2 | 09.829 | | | 5 |

09.830 | 06 | 8007–35–0 | terpineoolatsetaat | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.830 | | | 5 |

09.831 | 01 | 13058–12–3 | etüül-3,7-dimetüül-2,6-oktadienoaat | | | 235–948–6 | 09.831 | Etüülgeranaat | | |

09.832 | 09 | 21188–61–4 | etüül-3-atsetoheksanoaat | | 10566 | 244–263–1 | 09.832 | | | 5 |

09.833 | 09 | 21884–26–4 | isopropüül-4-oksopentanaat | | | 244–630–6 | 09.833 | Isopropüüllevulinaat | | |

09.835 | 23 | 42175–41–7 | bensüüldekanoaat | | | 255–696–0 | 09.835 | | | |

09.836 | 22 | 60045–26–3 | 3-fenüülpropüülbensoaat | | | | 09.836 | | | |

09.837 | 22 | 60045–27–4 | 3-fenüülpropüül-3-fenüülpropionaat | | | 262–036–5 | 09.837 | | | |

09.838 | 04 | 67633–96–9 | 3-heksenüülmetüülkarbonaat | | | 266–797–4 | 09.838 | | | 5 |

09.839 | 01 | 72928–48–4 | detsüül-3-metüülbutüraat | | | 277–077–4 | 09.839 | | | |

09.840 | 01 | 84788–08–9 | propüül-2,4-dekadienoaat | 3648 | 10889 | 284–147–8 | 09.840 | | | |

09.841 | 03 | 85554–72–9 | 2-heksenüüloktanoaat | | | 287–605–5 | 09.841 | | | 5 |

09.842 | 08 | 156679–39–9 | mentooletüleenglükoolkarbonaat | 3805 | | | 09.842 | | | |

09.843 | 08 | 30304–82–6 | mentool 1- ja 2-propüleenglükoolkarbonaat | 3806 | | | 09.843 | | | |

09.845 | 08 | 1205–42–1 | cis-2-metüül-5-(1-metüületenüül)- 2-tsüklohekseen-1-üülatsetaat | | | 214–883–7 | 09.845 | | | |

09.846 | 04 | 2315–09–5 | 3-heksenüülformiaat | 3353 | 2153 | 219–017–1 | 09.846 | | | 5 |

09.848 | 08 | 5655–61–8 | (1S-endo)- 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-oolatsetaat | | | 227–101–4 | 09.848 | | | |

09.849 | 05 | 10250–45–0 | 2,6-dimetüül-4-heptüülatsetaat | | | 233–588–4 | 09.849 | | 1-isobutüül-3-metüülbutüülatsetaat | |

09.850 | 01 | 27829–72–7 | etüültrans-2-heksenoaat | 3675 | 631 | 248–681–5 | 09.850 | | | 5 |

09.852 | 23 | 51115–63–0 | 2-metüülbutüül-2-hüdroksübensoaat | | | 256–972–3 | 09.852 | | | 5 |

09.853 | 23 | 52513–03–8 | 2-metüülbutüülbensoaat | | | 257–982–0 | 09.853 | | | |

09.854 | 04 | 53398–85–9 | cis-3-heksenüül-2-metüülbutanoaat | 3497 | 2345 | 258–517–4 | 09.854 | | | 5 |

09.855 | 04 | 56922–82–8 | trans-3-heksenüülheksanoaat | | | 260–444–8 | 09.855 | | | |

09.856 | 04 | 65405–80–3 | cis-3-heksenüülkrotonaat | | | 265–746–3 | 09.856 | | cis- 3-heksenüül-trans-2-butenoaat | 5 |

09.857 | 09 | 63270–14–4 | nonaandiooldiatsetaat | 2783 | | 264–060–1 | 09.857 | | Nonaan-1,3-diüüldiatsetaat | |

09.858 | 23 | 67674–41–3 | fenüülmetüül-2-metüül-2-butenoaat | 3330 | 2184 | 266–880–5 | 09.858 | | | |

09.862 | 09 | 85554–66–1 | etüül-3-atseetoksüoktanoaat | | | 287–598–9 | 09.862 | | | |

09.863 | 09 | 638–33–5 | 2-metüülbutüüllaktaat | | 10769 | | 09.863 | | 2-metüülbutüül-2-hüdroksüpropanoaat | |

09.865 | 01 | 20290–84–0 | heksüül-9-oktadetsenoaat | | | 243–692–1 | 09.865 | Heksüüloleaat | | |

09.866 | 03 | | allüülvaleraat | | | | 09.866 | Allüülpentanoaat | | |

09.868 | 05 | | sec-butüül-2-metüülkrotonaat | | | | 09.868 | 2-butüültiglaat | 1-metüülpropüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.870 | 08 | | Karvüül-3-metüülbutüraat | | | | 09.870 | Karvüülisopentanoaat | p-menta-6,8-dienüül-2-metüülbutanoaat | |

09.871 | 04 | | Tsitronellüüldekanoaat | | | | 09.871 | Tsitronellüülkapraat | 3,7-dimetüülokt-6-enüüldekanoaat | |

09.872 | 04 | | Tsitronellüüldodekanoaat | | | | 09.872 | Tsitronellüüllauraat | 3,7-dimetüülokt-6-enüüldodekanoaat | |

09.874 | 30 | | di(2-metüülbutüül)malaat | | | | 09.874 | | di-(2-metüülbutüül)- 2-hüdroksübutaandioaat | |

09.878 | 18 | 61114–24–7 | eugenüülisovaleraat | | | | 09.878 | | 4-allüül-2-metoksüfenüül-3-metüülbutanoaat | |

09.880 | 05 | | hept-4-enüül-2-butüraat | | | | 09.880 | | 1-metüülheks-3-enüülbutüraat | |

09.881 | 03 | | heks-2(trans)-enüülisobutüraat | | | | 09.881 | | Heks-2(trans)-enüül-2-metüülpropanoaat | |

09.883 | 04 | | heks-3(cis)-enüülmetüülkarbonaat | | | | 09.883 | | | |

09.884 | 04 | | heks-3-enüül-2-etüülbutüraat | | | | 09.884 | | | |

09.885 | 04 | | heks-3-enüülheksadekanoaat | | | | 09.885 | 3-heksenüülpalmitaat | | |

09.887 | 01 | 16930–96–4 | heksüültiglaat | | | | 09.887 | | heksüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.888 | 08 | | isobornüül-2-metüülbutüraat | | | | 09.888 | | 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]hept-2-üülbutanoaat | |

09.889 | 02 | | isobutüül-2-metüülkrotonaat | | | | 09.889 | Isobutüültiglaat | 2-metüülpropüül-2-metüülbut-2(trans)-enoaat | |

09.890 | 04 | | isoprenüül-2-metüülbutüraat | | | | 09.890 | | 2-metüül-1,3-butadienüül-2-metüülbutanoaat | |

09.893 | 25 | | 5-isopropüül-2-metüülfenüülformiaat | | | | 09.893 | Tümüülformiaat | | |

09.894 | 17 | | 2-metoksü-4-(prop-1-enüül)fenüül-3-metüülbutüraat | | | | 09.894 | Isoeugenüülisopentanoaat | | |

09.895 | 23 | | 4-metoksübensüül-2-metüülpropionaat | | | | 09.895 | | | |

09.896 | 03 | | 2-metüülbut-2-enüülformiaat | | | | 09.896 | | | |

09.897 | 04 | | 3-metüülbut-3-een-1-üül-butüraat | | | | 09.897 | | | |

09.898 | 04 | | 3-metüülbut-3-een-1-üül-heksanoaat | | | | 09.898 | | | |

09.899 | 07 | | mürtenüül-2-metüülbutüraat | | | | 09.899 | | (6,6-dimetüülbitsüklo[3.3.1]hept-2-een-2-üül)metüül-2-metüülbutanoaat | |

09.900 | 07 | | mürtenüül-3-metüülbutüraat | | | | 09.900 | Mürtenüülisovaleraat | (6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-enüül)metüülisopentanoaat | |

09.903 | 03 | | prenüül-2-metüülbut-2-enoaat | | | | 09.903 | | 3-metüülbut-2-enüül-3-metüülbut-2-enoaat | |

09.914 | 30 | | dietüültsitraat (asümmeetriline) | | | | 09.914 | | | |

09.915 | 23 | 94–13–3 | propüül-4-hüdroksübensoaat | 2951 | 678 | 202–307–7 | 09.915 | | | |

09.916 | 09 | 7367–90–0 | etüül-3-hüdroksüoktanoaat | | 10603 | 230–919–4 | 09.916 | | | |

10.001 | 09 | 104–61–0 | nonanool, 4-laktoon | 2781 | 178 | 203–219–1 | 10.001 | gamma-nonalaktoon; 4-hüdroksünonaanhappe gamma-laktoon; aldehüüd C-18 (niinimetatud); prunoliid; gamma-amüülbutüürlaktoon; nonanoliid-1,4; | | |

10.002 | 09 | 104–67–6 | undekano-1,4-laktoon | 3091 | 179 | 203–225–4 | 10.002 | gamma-undekalaktoon; aldehüüd C-14 (niinimetatud); gamma-undetsüüllaktoon; gamma-butüürlaktoon; 1,4-hendekanoliid | | |

10.003 | 09 | 7779–50–2 | heksadets-6-eno-1,16-laktoon | 2555 | 180 | 231–929–1 | 10.003 | Ambrettoliid; omega-6-heksadetseenlaktoon; 1,6-hüdroksü-7-heksadetseenhappe laktoon; tsükloheksadetseen-7-oliid; 6-heksadetsenoliid | | 5 |

10.004 | 09 | 106–02–5 | pentadekano-1,15-laktoon | 2840 | 181 | 203–354–6 | 10.004 | Eksaltoliid; omega-pentadekalaktoon; angeelikalaktoon; muskolaktoon; 15-hüdroksütetradekaanhappe laktoon; 1,15-epoksüpentadekaan-1-oon; tsüklopentadekanoliid; 15-pentadekanoliid | | |

10.005 | 11 | 17369–59–4 | 3-propülideenftaliid | 2952 | 494 | 241–402–8 | 10.005 | | | |

10.006 | 09 | 96–48–0 | butüür-1,4-laktoon | 3291 | 615 | 202–509–5 | 10.006 | 4-hüdroksübutaanhappe laktoon; gamma-butürolaktoon; 1,4-epoksübutaan-1-oon; 2-oksooksoleen; dihüdro-2-(3H)furanoon; 3 (või 4-)-hüdroksüvõihappe laktoon; 1,2-butanoliid; | | |

10.007 | 09 | 705–86–2 | dekano-1,5-laktoon | 2361 | 621 | 211–889–1 | 10.007 | Delta-dekalaktoon; dekanoliid-1,5; Amüül-delta-valerolaktoon; delta-n-amüül-delta-valerolaktoon; | | |

10.008 | 09 | 713–95–1 | dodekano-1,5-laktoon | 2401 | 624 | 211–932–4 | 10.008 | Delta-dodekalaktoon; n — heptüül-delta-valerolaktoon; 5-hüdroksüododekaanhappe delta-laktoon; delta-heptüül-delta-valerolaktoon; dodekanoliid-1,5; | | |

10.009 | 09 | 18679–18–0 | dodets-6-eno-1,4-laktoon | 3780 | 625 | 242–497–9 | 10.009 | gamma-dodetseen-6-laktoon; 4-hüdroksü-6-dodetseenhappe laktoon; dihüdro-5(2-oktenüül)- 2(3H)-furanoon; cis-6-dodetseen-4-oliid; | | 5 |

10.010 | 09 | 823–22–3 | heksano-1,5-laktoon | 3167 | 641 | 212–511–8 | 10.010 | Delta-heksalaktoon 5-hüdroksüheksaanhappe laktoon; delta-kaprolaktoon; 5-metüül-d-valerolaktoon; 5-metüül-5-hüdroksüpentaanhappe laktoon; | | |

10.011 | 09 | 710–04–3 | undekano-1,5-laktoon | 3294 | 688 | 211–915–1 | 10.011 | 5-hüdroksüundekaanhappe laktoon; undekanoliid-1,5; alfa-n-heksüül-delta-valerolaktoon; 5-n-heksüül-5-hüdroksüpentaanhappe laktoon; | | |

10.012 | 13 | 591–12–8 | 5-metüülfuraan-2(3H)-oon | 3293 | 731 | 209–701–8 | 10.012 | 4-hüdroksü-3-penteenhappe laktoon; pent-3-een-1,4-laktoon; beeta-gamma-angeelikalaktoon 5-metüül-2-(3H)furanoon; gamma-metüül-beeta-butenoliid; | | |

10.013 | 09 | 108–29–2 | pentano-1,4-laktoon | 3103 | 757 | 203–569–5 | 10.013 | Gamma-valerolaktoon; 4-hüdroksüpentaanhappe laktoon; gamma-metüül-gamma-butürolaktoon; Gamma-pentalaktoon; 4-valerolaktoon; 4-pentanoliid | | |

10.014 | 09 | 3301–94–8 | nonano-1,5-laktoon | 3356 | 2194 | 221–974–5 | 10.014 | delta-nonalaktoon; 5-hüdroksünonaanhappe laktoon; nonanoliid-1,5; n-butüül-delta-valerolaktoon; | | |

10.015 | 09 | 698–76–0 | oktano-1,5-laktoon | 3214 | 2195 | 211–820–5 | 10.015 | 5-hüdroksüoktaanhappe laktoon; Delta-oktalaktoon; tetrahüdro-6-propüül-5-hüdroksü-2H-püraan-2-oon | | |

10.016 | 09 | 2721–22–4 | tetradekano-1,5-laktoon | 3590 | 2196 | 220–334–2 | 10.016 | delta-tetradekalaktoon; 5-hüdroksütetradekaanhappe laktoon; 2H-püraan-2-oon, tetrahüdro-6-nonüül-; | | |

10.017 | 09 | 706–14–9 | dekano-1,4-laktoon | 2360 | 2230 | 211–892–8 | 10.017 | Gamma-dekalaktoon; gamma-n-dekalaktoon; dekanoliid-1,4; gamma-n-heksüül-gamma-butürolaktoon; | | |

10.018 | 09 | 7774–47–2 | 4-butüüloktano-1,4-laktoon | 2372 | 2231 | 231–875–9 | 10.018 | 4,4-dibutüül-4-hüdroksübutüürhappe gamma-laktoon; 4-butüül-4-hüdroksüoktaanhappe laktoon; | | |

10.019 | 09 | 2305–05–7 | dodekano-1,4-laktoon | 2400 | 2240 | 218–971–6 | 10.019 | gamma-dodekalaktoon; dodekanoliid-1,4; gamma-n-oktüül-gamma-n-butürolaktoon; dodekanoliid-1 | | |

10.020 | 09 | 105–21–5 | heptano-1,4-laktoon | 2539 | 2253 | 203–279–9 | 10.020 | Heptanoliid-1,4; gamma-heptalaktoon; heptanoliid-(4,1); 4-hüdroksüheptaanhappe gamma-laktoon; | | |

10.021 | 09 | 695–06–7 | heksano-1,4-laktoon | 2556 | 2254 | 211–778–8 | 10.021 | gamma-heksalaktoon; heksanoliid-1,4; gamma-etüül-n-butürolaktoon; tonkaliid; gamma-kaprolaktoon; etüülbutürolaktoon; | | |

10.022 | 09 | 104–50–7 | oktano-1,4-laktoon | 2796 | 2274 | 203–208–1 | 10.022 | gamma-oktalaktoon; oktanoliid-1,4; gamma-n-butüül-gamma-butürolaktoon | | |

10.023 | 13 | 698–10–2 | 5-etüül-3-hüdroksü-4-metüülfuraan-2(5H)-oon | 3153 | 2300 | 211–811–6 | 10.023 | Emoksüfuroon; 2,4-dihüdroksü-3-metüül-2-hekseenhappe gamma-laktoon; 2-etüül-3-metüül-4-hüdroksüdihüdro-2,5-furan-5-oon; | | |

10.024 | 11 | 551–08–6 | 3-butülideenftaliid | 3333 | 10083 | 208–991–3 | 10.024 | | | |

10.025 | 11 | 6066–49–5 | 3-butüülftaliid | 3334 | 10084 | 228–000–8 | 10.025 | | | |

10.026 | 09 | 40923–64–6 | 3-heptüüldihüdro-5-metüül-2(3H)-furanoon | 3350 | 10953 | 255–141–2 | 10.026 | alfa-heptüül-gamma-valerolaktoon; alfa-n-heptüül-8-valerolaktoon; | | |

10.027 | 09 | 499–54–7 | 3,7-dimetüüloktaan-1,6-laktoon | 3355 | 11833 | 207–882–8 | 10.027 | Mentaanlaktoon; 6-hüdroksü-3,7-dimetüülkaprüülhappe laktoon; 4-metüül-7-isopropüül-2-oksoepanoon; mentoonlaktoon; | | |

10.028 | 09 | 16429–21–3 | dodekano-1-laktoon | 3610 | | 240–483–7 | 10.028 | epsilon-dodekalaktoon; 7-heksüül-2-oksepanoon | | |

10.029 | 09 | 5579–78–2 | dekano-1,6-laktoon | 3613 | | 226–963–9 | 10.029 | epsilon-dekalaktoon; 7-butüül-2-oksepanoon; 6-butüülheksanoliid; | | |

10.030 | 13 | 28664–35–9 | 3-hüdroksü-4,5-dimetüülfuraan-2(5H)-oon | 3634 | 11834 | 249–136–4 | 10.030 | 2-hüdroksü-3-metüülpent-2-een-1,4-laktoon, 2,3-dimetüül-4-hüdroksü-2,5-dihüdrofuraan-5-oon | | |

10.031 | 09 | 27593–23–3 | 6-pentüül-2H-püraan-2-oon | 3696 | 10967 | 248–552–3 | 10.031 | 6-pentüül-alfa-püroon; 2H-püraan-2-oon, 6-pentüül– | | |

10.033 | 09 | 34686–71–0 | dets-7-een-1,5-laktoon | 3745 | | 247–074–2 | 10.033 | 2H-püraan-2-oon, tetrahüdro-6-(2-pentenüül)-, (Z); 7-detseen-5-oliid; | | |

10.034 | 13 | 80417–97–6 | 5,6-dihüdro-3,6-dimetüülbensofuraan-2(4H)-oon | 3755 | | 279–462–2 | 10.034 | Dehüdromentofurolaktoon; 2(4H)-bensofuranoon, 5,6-dihüdro-3,6-dimetüül-, (R)-; | | |

10.035 | 09 | 68959–28–4 | undets-8-een-1,5-laktoon | 3758 | | 273–411–8 | 10.035 | 5-hüdroksüundets-8-eenhappe deltalaktoon; 6-(3-heksenüül)tetrahüdro(2H)püraan-2-oon; 2H-püraan-2-oon, 6-(3-heksenüül)tetrahüdro-, (Z)-; | | |

10.036 | 11 | 13341–72–5 | 5,6,7,7a-tetrahüdro-3,6-dimetüülbensofuraan-2(4H)-oon | 3764 | | 236–390–6 | 10.036 | 2(4H)-bensofuranoon, 5,6,7,7a, -tetrahüdro-3,6-dimetüül-; dehüdromentofurolaktoon; | müntlaktoon | |

10.037 | 09 | 54814–64–1 | dets-2-een-1,5-laktoon | 3744 | | 259–359–9 | 10.037 | Massoia-laktoon | | |

10.038 | 09 | 67114–38–9 | dets-7-een-1,4-laktoon | | | | 10.038 | | | |

10.039 | 09 | 63095–33–0 | cis-dets-7-een-1,4-laktoon | | | 263–852–4 | 10.039 | (Z)- 5-(3-heksenüül)dihüdrofuraan-2(3H)-oon; | | |

10.040 | 09 | 32764–98–0 | dets-8-een-1,5-laktoon | | | 251–201–7 | 10.040 | Tetrahüdro-6-(3-pentenüül)- 2H-püraan-2-oon | | |

10.041 | 13 | 10547–84–9 | 3,4-dimetüül-5-pentüülfuraan-2(5H)-oon | | | | 10.041 | | | |

10.042 | 13 | 774–64–1 | 3,4-dimetüül-5-pentülideenfuraan-2(5H)-oon | | 11873 | | 10.042 | Bovoliid; 4-hüdroksü-2,3-dimetüülnona-2,4-dieenhappe laktoon | | |

10.043 | 09 | 74183–60–1 | 2,7-dimetüülokta-5(trans), 7-dieno-1,4-laktoon | | | | 10.043 | Marmaro-laktoon | | |

10.044 | 09 | 16400–72–9 | dodets-2-een-1,5-laktoon | 3802 | | 240–453–3 | 10.044 | 5-hüdroksü-2-dodetseenhappe laktoon; delta-2-dodetseenlaktoon; 6-heptüül-5,6-dihüdro-2-püroon; 5-heptüül-2-penteen-5-oliid | | |

10.045 | 09 | 3301–90–4 | heptano-1,5-laktoon | | 10660 | 221–972–4 | 10.045 | 6-etüültetrahüdro-2H-püraan-2-oon | | |

10.046 | 13 | 2407–43–4 | dets-2-een-1,5-laktoon | | | 219–304–1 | 10.046 | 5-etüül-2(5H)-furanoon; 5-etüülfuraan-2(5H)-oon | | |

10.047 | 09 | 109–29–5 | heksadekano-1,16-laktoon | | | 203–662–0 | 10.047 | Dihüdroambrettoliid: heksadekaan-16-oliid; oksatsükloheptadekaan-2-oon | | |

10.048 | 09 | 730–46–1 | dekano-1,4-laktoon | | 10673 | | 10.048 | | | |

10.049 | 09 | 7370–44–7 | heksadekano-1,5-laktoon | | 10674 | 230–924–1 | 10.049 | Tetrahüdro-6-undetsüül-2H-püraan-2-oon | | |

10.050 | 13 | 92015–65–1 | heksahüdro-3,6-dimetüül-2(3H)-bensofuranoon | | | | 10.050 | | | |

10.051 | 09 | 7011–83–8 | 5-heksüül-5-metüüldihüdrofuraan-2(3H)-oon | 3786 | | 230–291–1 | 10.051 | Metüül-gamma-dekalaktoon; dihüdrojasmoonlaktoon; 5-heksüüldihüdro-5-metüülfuraan-2(3H)-oon | | |

10.052 | 09 | 33673–62–0 | 3-metüülnonano-1,4-laktoon | | | 251–629–4 | 10.052 | Dihüdro-4-metüül-5-pentüülfuraan-2(3H)-oon | | |

10.053 | 09 | 39212–23–2 | 3-metüüloktano-1,4-laktoon | 3803 | 10535 | 254–357–4 | 10.053 | beeta-metüül-gamma-oktalaktoon; 4-butüül-3-metüül-1,4-butürolaktoon; 5-butüüldihüdro-4-metüülfuraan-2(3H)-oon | | |

10.054 | 13 | 21963–26–8 | non-2-een-1,4-laktoon | | | 244–685–6 | 10.054 | 5-pentüülfuraan-2(5H)-oon | | |

10.055 | 09 | 542–28–9 | pentano-1,5-laktoon | | 10907 | 208–807–1 | 10.055 | 1,5-valerolaktoon delta-valerolaktoon | | |

10.056 | 11 | 87–41–2 | ftaliid | | | 201–744–0 | 10.056 | 1(3H)-isobensofuranoon | Bensofuraan-2(5H)-oon | |

10.057 | 11 | 57743–63–2 | 3a, 4,5,7a-tetrahüdro-3,6-dimetüülbensofuraan-2(3H)-oon | | | | 10.057 | | | |

10.058 | 09 | 7370–92–5 | tridekano-1,5-laktoon | | 10902 | 230–927–8 | 10.058 | Tetrahüdro-6-oktüül-2H-püraan-2-oon | | |

10.059 | 09 | 123–69–3 | heksadets-7-een-1,16-laktoon | | | 203–644–5 | 10.059 | Heksadets-7-een-16-oliid;oksatsükloheptadets-8-een-2-oon, (Z)-; | | |

10.060 | 13 | 2518–53–8 | 2-detseen-1,4-laktoon | | | 219–742–3 | 10.060 | furaan-2(5H)-oon | | |

10.061 | 13 | 70851–61–5 | cis-5-heksenüüldihüdro-5-metüülfuraan-2(3H)-oon | 3937 | | 274–942–8 | 10.061 | 4-hüdroksü-4-metüüldets-9-eenhappe laktoon (Z)- 5-heks-3-enüüldihüdro-5-metüülfuraan-2(3H)-oon | | |

10.063 | 09 | 28645–51–4 | heksadets-9-een-1,16-laktoon | | | 249–120–7 | 10.063 | | oksatsükloheptadets-10-een-2-oon | |

10.065 | 13 | | 2,3-dimetüülnon-2-een-1,4-laktoon | | | | 10.065 | | | |

10.066 | 13 | | furaan-2(5H)-oon | | | | 10.066 | but-2-een-1,4-laktoon | | |

10.068 | 09 | | pentadekano-1,14-laktoon | | | | 10.068 | | | |

11.001 | 33 | 107–85–7 | 3-metüülbutüülamiin | 3219 | 512 | 203–526–0 | 11.001 | Isoamüülamiin; isopentüülamiin; 1-butaanamiin, 3-metüül– | | |

11.002 | 33 | 78–81–9 | isobutüülamiin | | 513 | 201–145–4 | 11.002 | | 2-metüülpropüülamiin | |

11.003 | 33 | 109–73–9 | butüülamiin | 3130 | 524 | 203–699–2 | 11.003 | 1-aminobutaan | | |

11.004 | 33 | 107–10–8 | propüülamiin | | 601 | 203–462–3 | 11.004 | | | |

11.005 | 33 | 13952–84–6 | sec-butüülamiin | | 707 | 237–732–7 | 11.005 | but-2-üülamiin | 1-metüülpropüülamiin | |

11.006 | 33 | 64–04–0 | fenetüülamiin | 3220 | 708 | 200–574–4 | 11.006 | 1-amino-2-fenüületaan; 2-aminoetüülbenseen; 2-fenüületüülamiin | | |

11.007 | 33 | 51–67–2 | 2-(4-hüdroksüfenüül)etüülamiin | | 709 | 200–115–8 | 11.007 | Türamiin; 4-(2-aminoetüül)fenool; 4-hüdroksü-fenüületüülamiin; türosamiin; | | |

11.008 | 33 | 551–93–9 | 2-aminoatsetofenoon | 3906 | 2041 | 209–002–8 | 11.008 | 1-atsetüül-2-aminobenseen; o-atsetüülaniliin; 2-atsetüülfenüülamiin; o-aminoatsetofenoon; 2-aminofenüülmetüülketoon | | |

11.009 | 33 | 75–50–3 | trimetüülamiin | 3241 | 10497 | 200–875–0 | 11.009 | N, N-dimetüülmetüülamiin | | |

11.011 | 33 | 5331–48–6 | N-atsetüülpropüülamiin | | | 226–231–9 | 11.011 | N-propüülatsetamiid | | |

11.012 | 33 | 109–89–7 | dietüülamiin | | 10470 | 203–716–3 | 11.012 | N-etüületüülamiin | | |

11.013 | 33 | 124–40–3 | dimetüülamiin | | 10473 | 204–697–4 | 11.013 | | | |

11.014 | 33 | 19342–01–9 | N, N-dimetüülfenetüülamiin | | | 242–976–2 | 11.014 | | | |

11.015 | 33 | 75–04–7 | etüülamiin | | 10477 | 200–834–7 | 11.015 | | | |

11.016 | 33 | 111–26–2 | heksüülamiin | | 10478 | 203–851–8 | 11.016 | | | |

11.017 | 33 | 35448–31–8 | N-isopentülideenisopentüülamiin | | | | 11.017 | | N-(3-metüülbutüüldieen)- 3-metüül-1-butüülamiin | |

11.018 | 33 | 75–31–0 | isopropüülamiin | | 10480 | 200–860–9 | 11.018 | | 2-aminopropaan; | |

11.019 | 33 | 74–89–5 | metüülamiin | | 10483 | 200–820–0 | 11.019 | | | |

11.020 | 33 | 96–15–1 | 2-metüülbutüülamiin | | 10484 | 202–483–5 | 11.020 | | | |

11.021 | 33 | 110–58–7 | pentüülamiin | | 11734 | 203–780–2 | 11.021 | Amüülamiin | | |

11.022 | 33 | 102–82–9 | tributüülamiin | | | 203–058–7 | 11.022 | | | |

11.023 | 33 | 121–44–8 | trietüülamiin | | 10496 | 204–469–4 | 11.023 | N, N-dietüületüülamiin | | |

11.024 | 33 | 593–81–7 | trimetüülamiinhüdrokloriid | | | 209–810–0 | 11.024 | | | |

11.025 | 33 | 1184–78–7 | trimetüülamiinoksiid | | 10494 | 214–675–6 | 11.025 | trimetüülamiin-N-oksiiddihüdraat | | |

11.026 | 33 | 102–69–2 | tripropüülamiin | | 10495 | 203–047–7 | 11.026 | | | |

12.001 | 20 | 3268–49–3 | 3-(metüültio)propioonaldehüüd | 2747 | 125 | 221–882–5 | 12.001 | Metionaal; 3-(metüültio)propanaal; metüülmerkaptopropioonaldehüüd; beeta-metiopropioonaldehüüd; | | |

12.002 | 20 | 13532–18–8 | metüül-3-(metüültio)propionaat | 2720 | 428 | 236–883–6 | 12.002 | Metüül-beeta-metüülmerkaptopropionaat; metüül-beeta-metiopropionaat; | | |

12.003 | 20 | 74–93–1 | metaanetiool | 2716 | 475 | 200–822–1 | 1 2.003 | Metüülmerkaptaan; tiometüülalkohol; metüülsulfhüdraat; merkaptometaan; | | |

12.004 | 20 | 870–23–5 | allüültiool | 2035 | 476 | 212–792–7 | 12.004 | 2-propeen-1-tiool; 2-propeen-1-tiool; allüülsulfhüdraat; | | |

12.005 | 20 | 100–53–8 | fenüülmetaanetiool | 2147 | 477 | 202–862–5 | 12.005 | Bensüülmerkaptaan; alfa-merkaptotolueen; alfa-tolueentiool; bensüülhüdrosulfiid; bensüültiool; tiobensüülalkohol; | | |

12.006 | 20 | 75–18–3 | dimetüülsulfiid | 2746 | 483 | 200–846–2 | 12.006 | Metüülsulfiid; 2-tiapropaan; | | |

12.007 | 20 | 544–40–1 | dibutüülsulfiid | 2215 | 484 | 208–870–5 | 1 2.007 | Butüülsulfiid; di-n-butüülsulfiid; butüültiobutaan | | |

12.008 | 20 | 2179–57–9 | diallüüldisulfiid | 2028 | 485 | 218–548–6 | 12.008 | Allüüldisulfiid; 2-propenüüldisulfiid | | |

12.009 | 20 | 2050–87–5 | diallüültrisulfiid | 3265 | 486 | 218–107–8 | 12.009 | Allüültrisulfiid; prop-2-enüül-tritioprop-2-een; allüültrisulfiid | | |

12.010 | 20 | 109–79–5 | butaan-1-tiool | 3478 | 526 | 203–705–3 | 12.010 | n-butüülmerkaptaan | | |

12.011 | 20 | 1569–69–3 | tsükloheksaantiool | | 529 | 216–378–7 | 12.011 | Tsükloheksüülmerkaptaan | | |

12.012 | 20 | 110–81–6 | dietüüldisulfiid | | 533 | 203–805–7 | 12.012 | | | |

12.013 | 20 | 3658–80–8 | dimetüültrisulfiid | 3275 | 539 | 222–910–9 | 12.013 | Metüültrisulfiid; metüültritiometaan; metüül trisulfiid | | |

12.014 | 20 | 629–19–6 | dipropüüldisulfiid | 3228 | 540 | 211–079–8 | 12.014 | Propüüldisulfiid; propüülditiopropaan | | |

12.015 | 20 | 111–47–7 | dipropüülsulfiid | | 541 | 203–873–8 | 12.015 | | | |

12.016 | 20 | 625–80–9 | di-isopropüülsulfiid | | 542 | 210–911–7 | 12.016 | | | |

12.017 | 20 | 75–08–1 | etaanetiool | | 546 | 200–837–3 | 12.017 | Etüülmerkaptaan | | |

12.018 | 20 | 625–60–5 | S-etüülatsetotioaat | 3282 | 11665 | 210–904–9 | 12.018 | Etüültioatsetaat; Äädikhappe tioetüül; etaantiohappe S-etüülester; äädikhappe tioetüülester; | | |

12.019 | 20 | 2179–60–4 | metüülpropüüldisulfiid | 3201 | 585 | 218–551–2 | 12.019 | Propüülmetüüldisulfiid; metüül ditiopropaan; metüülditiopropaan | | |

12.020 | 20 | 17619–36–2 | metüülpropüültrisulfiid | 3308 | 586 | 241–594–3 | 12.020 | Propüülmetüüldisulfiid; metüültritiopropaan: propüülmetüültrisulfiid | | |

12.021 | 20 | 2179–59–1 | allüülpropüüldisulfiid | | 600 | 218–550–7 | 12.021 | | | |

12.022 | 20 | 4532–64–3 | butaan-2,3-ditiool | 3477 | 725 | 224–870–8 | 12.022 | 2,3-dimerkaptobutaan | | |

12.023 | 20 | 6028–61–1 | dipropüültrisulfiid | 3276 | 726 | 227–903–4 | 12.023 | Propüültrisulfiid; propüültritiopropaan; propüültrisulfiid | | |

12.024 | 20 | 37887–04–0 | 3-merkaptobutaan-2-ool | 3502 | 760 | 253–701–0 | 12.024 | 2-hüdroksü-3-butaantiool; 3-hüdroksü-2-butaantiool; 3-merkapto-2-butanool; | | |

12.025 | 30 | 57–06–7 | allüülisotiotsüanaat | 2034 | 2110 | 200–309–2 | 12.025 | 3-isotiotsüanatopropeen; 2-propenüülisotiotsüanaat; AITC; isotiotsüaanhappe allüülester; 2-propenüülisotiotsüanaat; allüülisosulfotsüanaat; allüültiokarbonimiid; | | |

1 2.026 | 20 | 624–92–0 | dimetüüldisulfiid | 3536 | 2175 | 210–871–0 | 12.026 | Metüüldisulfiid; metüüldisulfiid | | |

12.027 | 20 | 1 37–06–4 | 2-metüülbenseen-1-tiool | 3240 | 2272 | 205–276–8 | 12.027 | o-tolueentiool; 2-metüültiofenool; o-tolüülmerkaptaan; | | |

12.028 | 20 | 2550–40–5 | ditsükloheksüüldisulfiid | 3448 | 2320 | 219–851–6 | 12.028 | Tsükloheksüüldisulfiid | | |

12.029 | 20 | 1679–07–8 | tsüklopentaantiool | 3262 | 2321 | 216–841–3 | 12.029 | Tsüklopentüülmerkaptaan | | |

12.030 | 30 | 505–79–3 | 3-(metüültio)propüülisotiotsüanaat | 3312 | 2326 | 208–020–3 | 12.030 | 3-metüülmerkaptopropüülisotiotsüanaat; isotiotsüaanhappe 3-(metüültio)propüülester | | |

12.031 | 20 | 67633–97–0 | 3-merkaptopentaan-2-oon | 3300 | 2327 | 266–799–5 | 12.031 | | | |

1 2.032 | 20 | 2432–51–1 | S-metüülbutaantioaat | 3310 | 2328 | 219–407–1 | 12.032 | Metüültiobutüraat; metaantiool-n-butüraat; tiobutüürhappe metüülester; | | |

12.033 | 20 | 91–60–1 | naftaleen-2-tiool | 3314 | 2330 | 202–082-S | 12.033 | beeta-tionaftool; 2-merkaptonaftaleen; 2-naftüülmerkaptaan; 2-tionaftool; | | |

12.034 | 20 | 1191–62–4 | oktaan-1,8-ditiool | 3514 | 2331 | 214–738–8 | 12.034 | 1,8-dimerkaptooktaan; oktametüleendimerkaptaan | | |

12.035 | 20 | | 2-, 3- ja 10 merkaptopinaan | 3503 | 2332 | 2459006 | 12.035 | Pinaantiool; pinanüülmerkaptaan | 2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]heptaan-(2,3 ja 10)-tiool | |

12.036 | 20 | 54957–02–7 | 3-[(2-merkapto-1-metüülpropüül)tio]butaan-2-ool | 3509 | 2353 | | 12.036 | alfa-metüül-beeta-hüdroksüpropüül-alfa-metüül-beeta-merkaptopropüülsulfiid; 2-butanool, 3-[(2-merkapto-1-metüülpropüül)tiool-; | | |

12.037 | 20 | 2179–58–0 | allüülmetüüldisulfiid | 3127 | 11866 | 218–549–1 | 12.037 | Metüülallüüldisulfiid | | |

12.038 | 20 | 38462–22–5 | 8-merkapto-p-mentaan-3-oon | 3177 | 11789 | 253–953–1 | 12.038 | 8-merkaptomentoon; tiomentoon | | |

12.039 | 20 | 79–42–5 | 2-merkaptopropioonhape | 3180 | 11790 | 201–206–5 | 12.039 | Tiopiimhape; alfa-merkaptopropioonhape; 2-tioolpropioonhape; | | |

12.040 | 20 | 23328–62–3 | 2-metüültioatseetaldehüüd | 3206 | 11686 | 245–587–6 | 12.040 | Metüülmerkaptoaldehüüd; metüülmerkaptoatseetaldehüüd | | |

12.041 | 20 | 13678–58–5 | 1-(metüültio)butaan-2-oon | 3207 | 11543 | 237–169–7 | 12.041 | | | |

12.042 | 20 | 1073–29–6 | 2-(metüültio)fenool | 3210 | 11553 | 214–027–2 | 12.042 | 1-hüdroksü-2-metüülmerkaptobenseen; 2-metüülmerkaptofenool; | | |

12.043 | 20 | 882–33–7 | difenüüldisulfiid | 3225 | 11757 | 212–926–4 | 12.043 | Fenüüldisulfiid; bifenüüldisulfiid; fenüülditiobenseen; | | |

12.044 | 20 | 5905–46–4 | prop-1-enüülpropüüldisulfiid | 3227 | 11699 | 227–604–9 | 12.044 | Propüülpropenüüldisulfiid | | |

12.045 | 20 | 34135–85–8 | metüülallüültrisulfiid | 3253 | 11867 | 251–843–8 | 12.045 | Metüülallüültrisulfiid | | |

12.046 | 20 | 19788–49–9 | etüül-2-merkaptopropionaat | 3279 | 11469 | 243–314–5 | 12.046 | Etüültiolaktaat; 2-merkaptopropioonhappe etüülester; | | |

12.047 | 20 | 40789–98–8 | 3-merkaptobutaan-2-oon | 3298 | 11497 | 255–082–2 | 12.047 | | | |

12.048 | 20 | 1878–18–8 | 2-metüülbutaan-1-tiool | 3303 | 11509 | 217–515–3 | 12.048 | Amüülmerkaptaan; 2-metüülbutüülmerkaptaan; tioamüülalkohol | | |

12.049 | 20 | 2084–18–6 | 3-metüülbutaan-2-tiool | 3304 | 11510 | 218–223–9 | 12.049 | sec-isoamüülmerkaptaan | | |

12.052 | 20 | 40790–04–3 | di-(3-oksobutüül)sulfiid | 3335 | 11441 | | 12.052 | bis(butaan-3-oon-1-üül)sulfiid | | |

12.053 | 20 | 13327–56–5 | etüül-3-(metüültio)propionaat | 3343 | 11476 | 236–370–7 | 12.053 | Etüül-beeta-metüültiopropionaat | | |

12.054 | 20 | 4500–58–7 | 2-(etüültio)fenool | 3345 | 11666 | 224–811–6 | 12.054 | 2-etüülfenüülmerkaptaan; 2-etüülbenseentiool; | | |

12.055 | 20 | 34619–12–0 | 4-merkaptobutaan-2-oon | 3357 | 11498 | | 12.055 | 2-keto-4-butaantiool; | | |

12.056 | 20 | 16630–52–7 | 3-(metüültio)butanaal | 3374 | 11687 | 240–678–7 | 12.056 | 3-metüültiobutüüraldehüüd; 3-metüülpropaantiool; tioisoamüülaldehüüd; tioisovaleeraldehüüd; | | |

12.057 | 20 | 34047–39–7 | 4-(metüültio)butaan-2-oon | 3375 | 11688 | 251–810–8 | 12.057 | (4-metüül)-tio-2-butanoon; metüülpropüültioketoon; 4-metüül-2-butaantioon; 2-pentaantioon | | |

12.058 | 20 | 23550–40–5 | 4-(metüültio)- 4-metüülpentaan-2-oon | 3376 | 11551 | 245–727–6 | 12.058 | | | |

12.059 | 20 | 2307–10–0 | propüültioatsetaat | 3385 | 11576 | 218–984–7 | 12.059 | Etaantiohappe S-propüülester; äädikhappe tiopropüülester | | |

12.060 | 20 | 53053–51–3 | metüül-4-(metüültio)butüraat | 3412 | 11526 | 258–328–7 | 12.060 | Metüül-gamma-metüül-merkaptobutüraat; | | |

12.061 | 20 | 42919–64–2 | 4-(metüültio)butanaal | 3414 | 11542 | 256–001–3 | 12.061 | 4-(metüülmerkapto)butanaal | | |

12.062 | 20 | 505–10–2 | 3-(metüültio)propaan-1-ool | 3415 | 11554 | 208–004–6 | 12.062 | Metionool; gamma-hüdroksüpropüülmetüülsulfiid; 3-metüültiopropüülalkohol; Metüül-3-hüdroksüpropüülsulfiid; | | |

12.063 | 20 | 51755–66–9 | 3-(metüültio)heksaan-1-ool | 3438 | 11548 | 257–380–8 | 12.063 | 3-metüülmerkapto-1-heksanool | | |

1 2.064 | 20 | 39067–80–6 | tiogeraniool | 3472 | 11583 | 254–269–6 | 12.064 | 3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-ool | 3,7-dimetüül-2(trans), 6-oktadieen-1-tiool | |

12.065 | 20 | 59902–01–1 | 2,8-ditianoon-4-een-4-karboksaldehüüd | 3483 | 11904 | 261–978–4 | 12.065 | 5-(metüültio)- 2-(metüültio)metüülpent-2-een-1-aal; | 5-metüültio-2-[(metüültio)metüül]pent-2-enaal | |

12.066 | 20 | 540–63–6 | etaan-1,2-ditiool | 3484 | 11467 | 208–752–3 | 12.066 | Ditioglükool; 1,2-dimerkaptoetaan; etüleenditioglükool; etüülmerkaptaan | | |

1 2.067 | 20 | 1191–43–1 | heksaan-1,6-ditiool | 3495 | 11486 | 214–735–1 | 12.067 | 1,6-dimerkaptoheksaan; heksametüleendimerkaptaan | | |

12.068 | 20 | 699–10–5 | bensüülmetüüldisulfiid | 3504 | 11508 | 211–826–8 | 12.068 | Bensüülditiometaan; metüülfenüülmetüüldisulfiid; | | |

12.069 | 20 | 3489–28–9 | nonaan-1,9-ditiool | 3513 | 11558 | 222–482–3 | 12.069 | 1,9-dimerkaptononaan; nonametüleendimerkaptaan | | |

12.070 | 20 | 814–67–5 | propaan-1,2-ditiool | 3520 | 11564 | 212–398–5 | 12.070 | 1,2-dimerkaptopropaan | | |

12.071 | 20 | 107–03–9 | 1-propaan-1-tiool | 3521 | 11816 | 203–455–5 | 12.071 | Propüülmerkaptaan; n-tiopropüülalkohol; propüültiool | | |

1 2.072 | 20 | 16128–68–0 | butaan-1,2-ditiool | 3528 | 11909 | 240–290–8 | 12.072 | 1,2-dimerkaptobutaan | | |

12.073 | 20 | 24330–52–7 | butaan-1,3-ditiool | 3529 | 11910 | 246–172–2 | 12.073 | 1,3-dimerkaptobutaan | | |

12.074 | 20 | 72869–75–1 | diallüülpolüsulfiidid | 3533 | 11912 | | 12.074 | 2-propenüülpropüülsulfiidid; diallüüldi-, tri-, tetra- ja pentasulfiidid | | |

12.075 | 20 | 5905–47–5 | metüülprop-1-enüüldisulfiid | 3576 | 11712 | 227–605–4 | 12.075 | 1-propenüülmetüüldisulfiid; metüülditio-1-propeen; | | |

12.076 | 20 | 109–80–8 | propaan-1,3-ditiool | 3588 | 11929 | 203–706–9 | 12.076 | 1,3-dimerkaptopropaan; trimetüleendimerkaptaan | | |

12.077 | 20 | 766–92–7 | bensüülmetüülsulfiid | 3597 | | 212–174–7 | 12.077 | Bensüülmetüülsulfiid; metüültiometüülbenseen; | | |

12.078 | 20 | 20582–85–8 | 4-(metüültio)butaan-1-ool | 3600 | | | 12.078 | | | |

12.079 | 20 | 40878–72–6 | 2-(metüültiometüül)but-2-enaal | 3601 | 11549 | 255–126–0 | 12.079 | 2-etülideenmetionaal | | |

12.080 | 20 | 108–98–5 | tiofenool | 3616 | 11585 | 203–635–3 | 12.080 | Benseenetiool; fenüülmerkaptaan | | |

12.081 | 20 | 1 50–60–7 | dibensüüldisulfiid | 3617 | | 205–764–0 | 12.081 | 1,4-difenüül-2,3-ditiobutaan; alfa-bensüülditiotolueen | | |

12.082 | 20 | 118–72–9 | 2,6-(dimetüül)tiofenool | 3666 | | 204–272–3 | 12.082 | 2,6-dimetüülbenseentiool; 2,6-ksüleenetiool | | |

12.083 | 20 | 5466–06–8 | etüül-3-merkaptopropionaat | 3677 | | 226–771–5 | 12.083 | Etüül-3-tiopropionaat; | | |

12.084 | 20 | 22014–48–8 | etüül4-(metüültio)butüraat | 3681 | | 244–720–5 | 12.084 | | | |

12.085 | 20 | 71159–90–5 | p-ment-1-een-8-tiool | 3700 | | 275–223–1 | 12.085 | alfa, alfa, 4-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-metaanetiool | | |

12.086 | 20 | 51534–66–8 | metüül-2-(metüültio)butüraat | 3708 | | 255–648–9 | 12.086 | Metüül-2-metüülbutüraat | Butaantiohape, 2-metüül, S-metüülester | |

12.087 | 20 | 65887–08–3 | 2-(metüültiometüül)- 3-fenüülpropenaal | 3717 | | | 12.087 | alfa-bensülideenmetionaal; 2-propenaal, 2-(metüültiometüül)- 3-fenüül-; | | |

12.088 | 20 | 592–88–1 | diallüülsulfiid | 2042 | 11846 | 209–775–1 | 12.088 | Allüülsulfiid; 2-propenüülsulfiid; tioallüüleeter | | |

12.089 | 20 | | etüül-3-(metüültio)butüraat | 3836 | 11475 | | 12.089 | | | |

12.090 | 20 | | propüülmetaantiosulfinaat | | 11571 | | 12.090 | | | |

12.091 | 20 | 6588–78–9 | 10-merkaptopinaan | 3503 | 2332 | 229–520–8 | 12.091 | | 2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]heptaan-10-tiool | 5 |

12.092 | 20 | | diallüülpentasulfiid | 3533 | 11912 | | 12.092 | | | |

12.093 | 20 | | diallüülheksasulfiid | 3533 | 11912 | | 12.093 | | | |

12.094 | 20 | | diallüülheptasulfiid | 3533 | 11912 | | 12.094 | | | |

12.096 | 20 | 10152–76–8 | allüülmetüülsulfiid | | 11429 | 233–422–0 | 12.096 | | | |

12.097 | 20 | 90195–83–8 | allüülmetüültetrasulfiid | | | | 12.097 | | | |

12.098 | 20 | 33368–82–0 | allüülprop-1-enüüldisulfiid | | 11433 | | 12.098 | | | |

12.099 | 20 | 33922–70–2 | allüülpropüülsulfiid | | 11434 | | 12.099 | (2-propenüül)tiopropaan | | |

12.100 | 20 | 33922–73–5 | allüülpropüültrisulfiid | | 11435 | | 12.100 | | | |

12.101 | 20 | 41820–22–8 | allüültiopropionaat | 3329 | 11436 | | 12.101 | | | |

12.102 | 30 | 622–78–6 | bensüülisotiotsüanaat | | 11863 | 210–753–9 | 12.102 | 2-isotiotsüanaattolueen | | |

12.103 | 20 | 1191–08–8 | butaan-1,4-ditiool | | | 214–728–3 | 12.103 | 1,4-butaanditiool | | |

12.104 | 20 | 513–53–1 | butaan-2-tiool | | | 208–165–2 | 12.104 | 2-butaantiool | | |

12.105 | 20 | 34322–09–3 | S-2-butüül-3-metüülbut-2-eentioaat | | | 251–938–4 | 12.105 | sec-butüül-3-metüül-2-buteentioaat | | |

12.106 | 20 | 2432–91–9 | S-2-butüül-3-metüülbutaantioaat | | | 219–416–0 | 12.106 | | | |

12.107 | 30 | 592–82–5 | butüülisotiotsüanaat | | 11488 | 209–770–4 | 12.107 | 4-isotiotsüanaatbut-1-een | | |

12.108 | 20 | 68084–03–7 | di-isopentüültiomalaat | | 11454 | 268–416–7 | 12.108 | bis(3-metüülbut)merkaptosuktsinaat | di(3-metüülbutüül)but-2(cis)-eenbis(tioaat) | |

12.109 | 20 | 4253–89–8 | di-isopropüüldisulfiid | 3827 | 11455 | 224–225–0 | 12.109 | bis(1-metüületüül)disulfiid; isopropüüldisulfiid; 2,5-dimetüül-3,4-ditioheksaan; bis(1-metüületüül)disulfiid | | |

12.110 | 20 | 2444–49–7 | diallüültetrasulfiid | | 11449 | 219–485–7 | 12.110 | | | |

12.111 | 20 | 629–45–8 | dibutüüldisulfiid | | | 211–091–3 | 12.111 | | | |

12.112 | 20 | 5943–31–7 | dibutüültrisulfiid | | | | 12.112 | | | |

12.113 | 20 | 352–93–2 | dietüülsulfiid | 3825 | 11450 | 206–526–9 | 12.113 | Etüültioetaan; etaan, 1,1-tiobis-; etüülsulfiid; 1,1-tiobisetaan; 3-tiopentaan; dietüültioeeter | | |

12.114 | 20 | 3600–24–6 | dietüültrisulfiid | | 11451 | 222–754–1 | 12.114 | | | |

12.115 | 20 | 420–12–2 | dietüleensulfiid | | | 206–993–9 | 12.115 | | | |

12.116 | 20 | 5756–24–1 | dimetüültetrasulfiid | | 11459 | 227–278–8 | 12.116 | | | |

12.117 | 20 | 872–10–6 | dipentüülsulfiid | | | 212–820–8 | 12.117 | | | |

12.118 | 20 | 1618–26–4 | 2,4-ditiapentaan | 3878 | | 216–577–9 | 12.118 | Formaldehüüddimetüülmerkaptaal; bis[metüülmerkapto]metaan; formaldehüüddimetüülditioatsetaal | | |

12.119 | 20 | 112–55–0 | dodetsüülmerkaptaan | | | 203–984–1 | 12.119 | Dodekaan-1-tiool | dodekaan-1-tiool | |

12.120 | 20 | 68398–18–5 | 2,8-epitio-p-mentaan | | | 269–970–2 | 12.120 | | | |

12.121 | 20 | 23747–43–5 | etüül-2-(metüülditio)propionaat | 3834 | 11471 | 245–862–0 | 12.121 | Etüül-alfa-(metüülditio)propionaat | | |

12.122 | 20 | 4455–13–4 | etüül-2-(metüültio)atsetaat | 3835 | | 224–700–2 | 12.122 | Etüül(metüültio)atsetaat; etüül-2-metüültioatsetaat | | |

12.124 | 20 | 638–46–0 | etüülbutüülsulfiid | | | | 12.124 | | | |

12.125 | 20 | 2432–42–0 | etüülpropaantioaat | | | 219–405–0 | 12.125 | S-etüülpropaantioaat | | |

12.126 | 20 | 30453–31–7 | etüülpropüüldisulfiid | | 11478 | | 12.126 | Etüülditiopropaan | | |

12.127 | 20 | 4110–50–3 | etüülpropüüldisulfiid | | 11479 | 223–890–4 | 12.127 | | | |

1 2.1 28 | 20 | 7341–17–5 | 2-etüülheksaan-1-tiool | 3833 | | 230–854–1 | 12.128 | | | |

12.129 | 20 | 18721–61–4 | 3-(etüültio)propaan-1-ool | | | 242–534–9 | 12.129 | 3-(etüültio)propanool | | |

12.130 | 20 | 1639–09–4 | heptaan-1-tiool | | 11485 | 216–678–8 | 12.130 | Heptüülmerkaptaan | | |

12.131 | 20 | 2917–26–2 | heksadekaan-1-tiool | | | 220–846–6 | 12.131 | | | |

12.132 | 20 | 111–31–9 | heksaan-1-tiool | 3842 | 11487 | 203–857–0 | 12.132 | Heksüülmerkaptaan | | |

12.133 | 20 | 93762–35–7 | isopentüül(3-metüültio)propionaat | | | 297–748–5 | 12.133 | | 3-metüülbutüül-3-(metüültio)propanoaat; | 5 |

12.134 | 20 | 34365–79–2 | S — isopropüül-3-metüülbut-2-eentioaat | | | 251–966–7 | 12.134 | S-isopropüültiosenetsiaat; S — isopropüül-3-metüültiokrotonaat | | |

12.135 | 20 | 26473–47–2 | 3-merkapto-2-metüülpropioonhape | | | 247–726–6 | 12.135 | 3-merkaptoisobutüürhape; | | |

12.136 | 20 | 2464–23–5 | 3-merkapto-2-oksopropioonhape | | | | 12.136 | | | |

12.137 | 20 | 34300–94–2 | 3-merkapto-3-metüülbutaan-1-ool | 3854 | | | 12.137 | 1-butanool, 3-merkapto-3-metüül-; 3-metüül-3-merkaptobutüülalkohol; 3-merkapto-3-metüülbutüülalkohol | | |

12.138 | 20 | 50746–10–6 | 3-merkapto-metüülbutüülformiaat | 3855 | | | 12.138 | 3-metüül-3-tiobutüülformiaat; 1-butanool, 3-merkapto-3-metüül, formiaatester; 3-metüül-3-merkaptobutüülformiaat | | |

12.139 | 20 | 7217–59–6 | 2-merkaptoanisool | | 11880 | 230–605–7 | 12.139 | Tioguajakool; 2-metoksütiofenool; 2-metoksübenseentiool | 2-metoksübenseen-1-tiool | |

12.140 | 20 | 1 7042–24–9 | 2-merkaptopentaan-3-oon | | | | 12.140 | | | |

12.141 | 20 | 23832–18–0 | 2-merkaptopinaan | 3503 | 2332 | 245–900–6 | 12.141 | pinaan-2-tiool; | 2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]heptaan-2-tiool | 5 |

12.142 | 20 | 72361–41–2 | 3-merkaptopinaan | 3503 | 2332 | 276–598–4 | 12.142 | | 2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]heptaan-3-tiool | 5 |

12.143 | 20 | 24653–75–6 | 1-merkaptopropaan-2-oon | 3856 | | | 12.143 | Merkaptoatsetoon | | |

12.144 | 20 | 107–96–0 | 3-merkaptopropioonhape | | 11709 | 203–537–0 | 12.144 | | | |

12.145 | 20 | 94087–83–9 | 4-metoksü-2-metüülbutaan-2-tiool | 3785 | | 301–977–9 | 12.145 | | | |

12.146 | 20 | 16630–66–3 | metüül(metüültio)atsetaat | | 11525 | 240–683–4 | 12.146 | | | |

12.148 | 20 | 61122–71–2 | S-metüül-4-metüülpentaantioaat | 3867 | | | 12.148 | | | |

12.149 | 20 | 1534–08–3 | S-metüülatsetotioaat | 3876 | | 216–252–1 | 12.149 | | | |

12.150 | 20 | 5925–68–8 | S-metüülbensotioaat | 3857 | 11505 | 227–656–2 | 12.150 | Metaantiobensoaat; S-metüültiobensoaat; metaanetiool, bensoaat | | |

12.151 | 20 | 60779–24–0 | metüülbutüüldisulfiid | | | | 12.151 | | | |

12.152 | 20 | 628–29–5 | metüülbutüülsulfiid | | | 211–034–2 | 12.152 | | | |

12.153 | 20 | 20333–39–5 | metüületüüldisulfiid | | 11470 | | 12.153 | | | |

12.154 | 20 | 624–89–5 | metüületüülsulfiid | 3860 | 11474 | 210–868–4 | 12.154 | (Metüültio)etaan; sulfiid, etüülmetüül; 1-(metüültio)etaan; 2-tiobutaan; etüülmetüültioeeter | | |

12.155 | 20 | 31499–71–5 | metüületüültrisulfiid | 3861 | | | 12.155 | 2,3,4-tritioheksaan; etüülmetüültrisulfiid | | |

12.156 | 20 | 20756–86–9 | S-metüülheksaantioaat | 3862 | 11515 | | 12.156 | | | |

12.157 | 20 | 23747–45–7 | S-metüülisopentaantioaat | 3864 | 11506 | 245–863–6 | 12.157 | Metaantioisopentanoaat; | S-metüül-3-metüülbutaantioaat | |

12.158 | 20 | 5897–45–0 | metüülisofrenüülsulfiid | | | | 12.158 | | 2-metüül-1metüültio-1,3-butadieen | |

12.159 | 20 | 2949–92–0 | metüülmetaantiosulfonaat | | 11520 | 220–970–0 | 12.159 | | | |

12.160 | 20 | 42075–43–4 | S-metüülpentaantioaat | | | | 12.160 | | | |

12.161 | 20 | 14173–25–2 | metüülfenüüldisulfiid | 3872 | 11532 | 238–020–9 | 12.161 | Fenüülmetüüldisulfiid | | |

12.162 | 20 | 100–68–5 | metüülfenüülsulfiid | 3873 | 11533 | 202–878–2 | 12.162 | Tioanisool; benseen, (metüültio)-; sulfiid, metüülfenüül-; 1-fenüül-1-tioetaan; metüülfenüültioeeter | | |

12.163 | 20 | 10152–77–9 | metüülprop-1-enüülsulfiid | | 11538 | | 12.163 | | | |

12.164 | 20 | 33368–80–8 | metüülprop-1-enüültrisulfiid | | 11539 | | 12.164 | | | |

12.165 | 20 | 5925–75–7 | S-metüülpropaantioaat | | | | 12.165 | | | |

12.166 | 20 | 3877–15–4 | metüülpropüüldisulfiid | | 11541 | 223–403–5 | 12.166 | | | |

12.167 | 20 | 87148–08–1 | metüülpropüültetrasulfiid | | | 289–302–3 | 12.167 | | | |

12.168 | 20 | 67952–60–7 | 2-metüül-2-(metüülditio)propanaal | 3866 | | 267–914–1 | 12.168 | 2-metüül-2-(metüülditio)propioonaldehüüd; 2-(metüülditio)isobutüüraldehüüd | | |

12.169 | 20 | 19872–52–7 | 2-metüül-4-oksopentaan-2-tiool | | 11500 | 243–386–8 | 12.169 | 4-merkapto-4-metüülpentaan-2-oon | | |

12.170 | 20 | 5287–45–6 | 3-metüülbut-2-een-1-tiool | 3896 | 11511 | | 12.170 | | | |

12.171 | 20 | 541–31–1 | 3-metüülbutaan-1-tiool | 3858 | | 208–774–3 | 12.171 | Isoamüülmerkaptaan; | | |

12.172 | 20 | 1679–09–0 | 2-metüülbutaan-2-tiool | | | 216–843–4 | 12.172 | | | |

12.173 | 20 | 513–44–0 | 2-metüülpropaan-1-tiool | | 11536 | 208–162–6 | 12.173 | Isobutüülmerkaptaan | | |

12.174 | 20 | 75–66–1 | 2-metüülpropaan-2-tiool | | 11537 | 200–890–2 | 12.174 | tert-butüülmerkaptaan | | |

12.175 | 20 | 67–68–5 | metüülsulfinüülmetaan | 3875 | | 200–664–3 | 12.175 | Dimetüülsulfoksiid-(INN); metüülsulfoksiid; dimetüülsulfoksiid; DMSO | | |

12.176 | 20 | 583–92–6 | 4-(metüültio)- 2-oksovõihape | 3881 | | | 12.176 | | | |

12.177 | 20 | 32637–94–8 | 8-(metüültio)-p-mentaan-3-oon | | | | 12.177 | | | |

12.178 | 20 | 16630–65–2 | 3-(metüültio)võihape | | | 240–682–9 | 12.178 | | | |

12.179 | 20 | 5271–38–5 | 2-(metüültio)etaan-1-ool | | 11545 | 226–090–3 | 12.179 | 2-(metüültio)etanool; 2-hüdroksüetüülmetüülsulfiid | | |

12.180 | 20 | 31331–53–0 | 1-(metüültio)etaan-1-tiool | | | | 12.180 | | | |

12.181 | 20 | 66735–69–1 | 1-(metüültio)pentaan-3-oon | | | | 12.181 | | | |

12.182 | 20 | 58809–73–7 | 2-(metüültio)propioonhape | | | 261–450–3 | 12.182 | | | |

12.183 | 20 | 646–01–5 | 3-(metüültio)propioonhape | | | 211–460–9 | 12.183 | | | |

12.184 | 20 | 84559–98–8 | 3-(metüültio)propüül-3-metüülbutüraat | | | 283–185–2 | 12.184 | 3-(metüültio)propüülisovaleraat | | |

12.185 | 20 | 16630–60–7 | 3-(metüültio)propüülbutüraat | | | 240–680–8 | 12.185 | | | |

12.186 | 30 | 4104–45–4 | 3-(metüültio)propüülamiin | | | 223–875–2 | 12.186 | | | |

12.187 | 20 | 74758–93–3 | metüültiometüülbutüraat | 3879 | | 277–989–2 | 12.187 | | | |

12.188 | 20 | 74758–91–1 | metüültiometüülheksanoaat | 3880 | | 277–988–7 | 12.188 | | | |

12.189 | 20 | 77974–85–7 | S-(metüültiometüül)- 2-metüülpropaantioaat | | | | 12.189 | | | |

12.190 | 20 | 25103–58–6 | 2,4,4,6,6-pentametüülheptaan-2-tiool | | | 246–619–1 | 12.190 | Tert-dodetsüülmerkaptaan; tert-dodetsüültiool | | 5 |

12.191 | 20 | 110–66–7 | pentaan-1-tiool | | | 203–789–1 | 12.191 | 1-pentaantiool | | |

12.192 | 20 | 2084–19–7 | pentaan-2-tiool | 3792 | | 218–224–4 | 12.192 | sec — amüülmerkaptaan; 1-metüülbutaantiool; 2-merkaptopentaan | | |

12.193 | 30 | 2257–09–2 | fenetüülisotiotsüanaat | | 11495 | 218–855–5 | 12.193 | | | |

12.194 | 20 | 4410–99–5 | 2-fenüületaan-1-tiool | 3894 | 11561 | 224–563–9 | 12.194 | | | |

12.195 | 20 | 33049–93–3 | S-prenüültioatsetaat | 3895 | | | 12.195 | Etaantiohappe S-(3-metüül-2-buteen-1-üül)ester; tioäädikhappe S-(3-metüülbut-2-een-1-üül)ester | 3-metüülbut-2-enüülatsetotioaat | |

12.196 | 20 | 53626–94–1 | S-prenüültioisobutüraat | | | | 12.196 | | S-(3-metüülbut-2-enüül)- 2-metüülpropaantioaat | |

12.197 | 20 | 75–33–2 | propaan-2-tiool | 3897 | 11565 | 200–861–4 | 12.197 | Isopropüülmerkaptaan | | |

12.198 | 20 | | 2,3,5-tritiaheksaan | | | | 12.198 | | | |

12.199 | 20 | 507–09–5 | etaantiohape | | | 208–063–8 | 12.199 | Toiatseethape | | |

12.200 | 20 | 14252–42–7 | 1,1-bis(etüültio)-etaan | | | | 12.200 | Atseetaldehüüd dietüülmerkaptaal | | |

12.201 | 20 | 57074–34–7 | 8-atsetüültio-p-mentanoon-3 | 3809 | | 304–949–4 | 12.201 | | | |

12.203 | 20 | 74586–09–7 | metüültio-2-(atsetüüloksü)propionaat | 3788 | | 277–931–6 | 12.203 | | | |

12.204 | 20 | 623–51–8 | etüül-2-merkaptoatsetaat | | | 210–800–3 | 12.204 | | | |

12.205 | 20 | 4124–63–4 | merkaptoatseetaldehüüd | | | 223–929–5 | 12.205 | 2-merkaptoetanaal | | |

12.211 | 20 | | but-1-enüülmetüülsulfiid | 3820 | | | 12.211 | | | |

12.212 | 20 | | etüül-5-(metüültio)valeraat | | | | 12.212 | | | |

12.213 | 20 | | S-etüülbensotioaat | | | | 12.213 | | | |

12.214 | 20 | 127931–21–9 | isobutüül-3-(metüültio)butüraat | | | | 12.214 | | 2-metüülpropüül-3-(metüültio)butanoaat | |

12.215 | 20 | | S-isopropüül-3-metüülbutaantioaat | | | | 12.215 | S-isopropüültioisopentanaat | | |

12.217 | 20 | | 3-merkaptoheksaan-1-ool | 3850 | | | 12.217 | 3-tioheksanool; 3-tioheksaan-1-ool | | |

12.218 | 20 | | metüül-3-metüül-1-butenüüldisulfiid | 3865 | | | 12.218 | | | |

12.219 | 20 | | 5-metüültio-2-(metüültio)metüülpent-2-enaal | | | | 12.219 | | | |

12.220 | 20 | | 2,2,4,6,6-pentametüülheptaan-4-tiool | | | | 12.220 | | | |

12.221 | 20 | | S-prenüültioisopentanoaat | | | | 12.221 | | 3-metüülbut-2-enüül-2-metüülbutaantioaat | |

12.225 | 20 | | etüül3-(metüültio)- 2-metüülpropanoaat | | | | 12.225 | | | |

12.227 | 20 | | metüültio-2-(propionüüloksü)propionaat | 3790 | | | 12.227 | | | |

12.229 | 20 | | 3-merkapto-2-metüülbutüülformiaat | | | | 12.229 | | | |

12.234 | 20 | 136954–20–6 | 3-mekaptoheksüülatsetaat | 3851 | | | 12.234 | | | |

12.235 | 20 | 136954–21–7 | 3-merkaptoheksüülbutüraat | 3852 | | | 12.235 | | | |

12.236 | 20 | 51755–85–2 | 3-(metüültio)heksüülatsetaat | 3789 | | | 12.236 | | | |

12.237 | 20 | 16630–55–0 | 3-(metüültio)propüülatsetaat | 3883 | | 240–679–2 | 12.237 | 3-atsetoksüpropüülmetüülsulfiid; 1-propanool, 3-(metüültio)-, atsetaat; metionüülatsetaat | | |

13.001 | 14 | 620–02–0 | 5-metüülfurfuraal | 2702 | 119 | 210–622–6 | 13.001 | S-metüül-2-furaldehüüd | 5-metüül-2-furaldehüüd | |

13.002 | 14 | 611–13–2 | metüül-2-furoaat | 2703 | 358 | 210–254–6 | 13.002 | Metüülfuroaat; metüülpüromukaat; furaan-alfa-karboksüülhappe metüülester; metüülpüromukaat | | |

13.003 | 14 | 615–10–1 | propüül-2-furoaat | 2946 | 359 | 210–407–7 | 13.003 | Propüülfuraan-2-karboksülaat, n-propüülpüromukaat | | |

13.004 | 03 | 4208–49–5 | allüül-2-furoaat | 2030 | 360 | 224–128–3 | 13.004 | Allüülfuraan-2-karboksülaat; allüülpüromukaat; 2-propenüülfuraan-2-karboksülaat; propenüül-2-furoaat | | |

13.005 | 14 | 39251–86–0 | heksüül-2-furoaat | 2571 | 361 | 254–377–3 | 13.005 | | | |

13.006 | 14 | 7149–32–8 | fenetüül-2-furoaat | 2865 | 362 | | 13.006 | 2-fenüületüül-2-furoaat | | |

13.007 | 13 | 3208–40–0 | 2-(3-fenüülpropüül)tetrahüdrofuraan | 2898 | 489 | 221–715–6 | 13.007 | 2-hüdrotsinnamüültetrahüdrofuraan; alfa-(3-fenüülpropüül)-tetrahüdrofuraan; | | |

13.009 | 11 | 119–84–6 | 3,4-dihüdrokumariin | 2381 | 535 | 204–354–9 | 1 3.009 | Dihüdrokumariin; 1,2-bensodihüdropüroon; hüdrokumariin; 2-kromanoon; 2-oksokromaan; o-hüdroksüdihüdrokaneelhappe laktoon | | |

13.010 | 13 | 3658–77–3 | 4-hüdroksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-oon | 3174 | 536 | 222–908–8 | 13.010 | Furanool; 2,5-dimetüül-4-hüdroksü-2,3-dihüdrofuraan-3-oon; | | |

13.011 | 14 | 623–20–1 | etüülfurfurakrülaat | | 545 | 210–778–5 | 13.011 | | Etüül-3-(2-furüül)prop-2-enoaat | |

13.012 | 11 | 92–48–8 | 6-metüülkumariin | 2699 | 579 | 202–158–8 | 13.012 | 5-metüül-2-hüdroksüfenüülpropeenhappe laktoon; 6-metüül-2H-1-bensopüraan-2-oon; 6-metüülbensopüroon; | 6-metüül-1,2-bensopüroon | |

13.015 | 14 | 28588–73–0 | bis-(2,5-dimetüül-3-furüül)disulfiid | 3476 | 722 | 249–093–1 | 13.015 | 3,3(1)-ditiobis(2,5-dimetüülfuraan) | | |

13.016 | 14 | 28588–75–2 | bis-(2-metüül-3-furüül)disulfiid | 3259 | 723 | 249–095–2 | 13.016 | 2-metüül-3-furüüldisulfiid 3,3'-ditio-2,2'-dimetüüldifuraan | | |

13.017 | 14 | 28588–76–3 | bis-(2-metüül-3-furüül)tetrasulfiid | 3260 | 724 | | 13.017 | 2-metüül-3-furüültetrasulfiid; 3,3'-tetratiobis-(2-metüülfuraan); | | |

13.018 | 14 | 98–01–1 | furfuraal | 2489 | 2014 | 202–627–7 | 13.018 | Furfuraldehüüd; 2-furaankarboksaldehüüd; furaal; 2-formüülfuraan; 2-furaldehüüd; püromütsiitaldehüüd; 2-furüülkarboksaldehüüd | | 2, 3 |

13.019 | 14 | 98–00–0 | furfurüülalkohol | 2491 | 2023 | 202–626–1 | 13.019 | 2-furaankarbinool; furfuralkohol; alfa-furüülkarbinool; 2-furüülkarbinool; 2-hüdroksümetüülfuraan | | |

13.020 | 13 | 97–99–4 | tetrahüdrofurfurüülalkohol | 3056 | 2029 | 202–625–6 | 13.020 | Tetrahüdro-2-furaankarbinool; tetrahüdro-2-furaanmetanool; tetrahüdro-2-furüülmetanool; | | |

13.021 | 14 | 7779–66–0 | isopentüül-4-(2-furaan)butüraat | 2070 | 2080 | | 13.021 | Isopentüülfurüül-2-butüraat; isoamüülfurfurüülpropionaat; 3-metüülbutüül-2-furaanbutüraat; alfa-isoamüülfurfurüülpropionaat; | 3-metüülbutüül-4-(2-furaan)butanoaat | |

13.022 | 14 | 10031–90–0 | etüül-3-(2-furüül)propionaat | 2435 | 2091 | 233–097–5 | 13.022 | Etüül-2-furaanpropionaat; etüülfurfurüülatsetaat; etüülfurüülpropionaat; | | |

13.023 | 14 | 7779–67–1 | isopentüül-3-(2-furaan)propionaat | 2071 | 2092 | 231–932–8 | 13.023 | Isoamüülfurüülpropionaat; isoamüülfurfurüülatsetaat; isoamüülfurfurhüdrakrülaat; alfa-isoamüülfurfurüülatsetaat; | 3-metüülbutüül-3-(2-furaan)propanoaat | |

13.024 | 14 | 105–01–1 | isobutüül-3-(2-furüül)propionaat | 2198 | 2093 | 203–261–0 | 13.024 | Isobutüül-2-furaanpropionaat; isobutüülfurfurüülatsetaat; isobutüül-2-furaanpropionaat | 2-metüülpropüül-3-(2-furüül)propanoaat | |

13.025 | 14 | 1334–82–3 | pentüül-2-furoaat | 2072 | 2109 | 215–616–7 | 13.025 | Amüül-2-furoaat; amüülfuraan-2-karboksülaat; pentüülfuraan-2-karboksülaat; | | |

13.026 | 14 | 98–02–2 | 2-furaanmetaantiool | 2493 | 2202 | 202–628–2 | 13.026 | Furfurüülmerkaptaan; 2-furüülmetaantiool; alfa-furfurüülmerkaptaan | | |

13.027 | 12 | 65504–96–3 | 2-pentüül-5 või 6-keto-1,4-dioksaan | 2076 | 2205 | | 13.027 | 5-pentüül-1,4-dioksaan-2-oon | | |

13.028 | 12 | 65504–45–2 | 2-butüül-5 või 6-keto-1,4-dioksaan | 2204 | 2206 | | 13.028 | 5-butüül-1,4-dioksaan-2-oon | | |

13.029 | 14 | 625–86–5 | 2,5-dimetüülfuraan | | 2208 | 210–914–3 | 13.029 | | | |

13.030 | 14 | 534–22–5 | 2-metüülfuraan | | 2209 | 208–594–5 | 1 3.030 | | | |

13.031 | 14 | 4265–16–1 | 2-bensofuraankarboksaldehüüd | 3128 | 2247 | 224–248–6 | 13.031 | 2-formüülbensofuraan | | |

13.032 | 14 | 1883–78–9 | furfurüülisopropüülsulfiid | 3161 | 2248 | | 13.032 | Isopropüülfurfurüülsulfiid | | |

13.033 | 14 | 13678–68–7 | S-furfurüülatsetotioaat | 3162 | 2250 | 237–173–9 | 13.033 | Furfurüültioatsetaat; | | |

13.034 | 14 | 623–30–3 | 3-(2-furüül)akrüülaldehüüd | 2494 | 2252 | 210–785–3 | 13.034 | Furüülakroleiin; 2-furaanakroleiin; furüülakroleiin; | 3-(2-furüül)prop-2-enaal | |

13.035 | 14 | 494–90–6 | mentofuraan | 3235 | 2265 | 207–795–5 | 13.035 | 3,9-epoksü-p-menta-3,8-dieen | 4,5,6,7-tetrahüdro-3,6-dimetüülbensofuraan | 2, 3 |

13.036 | 14 | 623–18–7 | metüülfurfurakrülaat | | 2267 | | 13.036 | | Metüül-3-(2-furüül)prop-2-enoaat | |

13.037 | 16 | 16409–43–1 | 2-(2-metüülprop-1-enüül)- 4-metüültetrahüdropüraan | 3236 | 2269 | 240–457–5 | 13.037 | Roosioksiid; tetrahüdro-4-metüül-2-(2-metüülpropeen-1-üül)püraan; roosioksiidi levovorm; | | |

13.038 | 14 | 50626–02–3 | 2-fenüül-3-karbetoksüfuraan | 3468 | 2309 | 256–663–3 | 13.038 | Fenüüloksaromaat; etüül-2-fenüül-3-furoaat | Etüül-2-fenüül-3-furoaat | |

13.039 | 30 | 22694–96–8 | 2,4,5-trimetüül-delta-3-oksasoliin | 3525 | 2319 | | 13.039 | 2,4,5-trimetüül-2,5-dihüdrooksasool; 3-oksasoliin, 2,4,5-trimetüül; | | |

13.040 | 14 | 65505–16–0 | 2,5-dimetüül-3-tiofuroüülfuraan | 3481 | 2323 | 265–796–6 | 1 3.040 | S-(2,5-dimetüül-3-furüül)tio-2-furoaat | | |

13.041 | 14 | 55764–28–8 | 2,5-dimetüül-3-(isopentüültio)furaan | 3482 | 2324 | 259–802–6 | 13.041 | S-(2,5-dimetüül-3-furüül)tioisovaleraat | 2,5-dimetüül-3-(3-metüülbutüültio)furaan | 5 |

13.042 | 13 | 3188–00–9 | 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-oon | 3373 | 2338 | 221–685–4 | 1 3.042 | Tetrahüdro-2-metüül-3-oksofuraan; 2-metüültetrahüdrofuraan-3-oon; dihüdro-2-metüül-3-furanoon; dihüdrofuranoon-3(2H)-, 2-metüül; | | |

13.043 | 14 | 770–27–4 | furfurülideen-2-butanaal | 2492 | 11885 | 212–221–1 | 13.043 | Furfurülideen-2-butüüraldehüüd; 3-etüül-3(2-furüül)- 2-propenaal; 2-etüül-3(2-furüül)akroleiin; 3(2-furüül)- 2-etüülakrüleiin; | | |

13.044 | 14 | 623–15–4 | 4-(2-furüül)but-3-een-2-oon | 2495 | 11838 | 210–774–3 | 13.044 | Furfurülidiinatsetoon; furfuraalatsetoon; | | |

13.045 | 14 | 6975–60–6 | 1-(2-furüül)-propaan-2-oon | 2496 | 11837 | 230–234–0 | 13.045 | Furfurüülmetüülketoon; 2-atsetonüülfuraan; furüülatsetoon; metüülfurfurüülketoon | | |

13.046 | 14 | 874–66–8 | 3-(2-furüül)- 2-metüülprop-2-enaal | 2704 | 11878 | 212–866–9 | 13.046 | 2-furfülideenpropioonaldehüüd; 2-metüül-3-furüülakroleiin; alfa-metüül-beeta-furüülakroleiin; furfurülideen-2-propanaal; | | |

13.047 | 14 | 623–22–3 | propüül-3-(2-furüül)akrülaat | 2945 | 11842 | 210–780–6 | 13.047 | Propüülfuraanakrülaat; propüülfurüülakrülaat; | Propüül-3-(2-furüül)prop-2-enoaat | |

13.048 | 13 | 2217–33–6 | tetrahüdrofurfurüülbutüraat | 3057 | 11841 | 211–297–3 | 13.048 | tetrahüdro-2-furüülmetüül-n-butanoaat; tetrahüdrofurfurüül-n-butüraat; | | |

13.049 | 13 | 637–65–0 | tetrahüdrofurfurüülpropionaat | 3058 | 11843 | 218–710–6 | 13.049 | 2-tetrahüdrofurüülmetüülpropionaat; | | |

13.050 | 14 | 4437–20–1 | difurfurüüldisulfiid | 3146 | 11480 | 224–649–6 | 13.050 | bis-(2-furfurüül)disulfiid; 2-furfurüüldisulfiid; | | |

13.051 | 14 | 59020–90–5 | 2-furfurüültioformiaat | 3158 | 11770 | 261–563–8 | 13.051 | 2-furüülmetaantioolformiaat; furfurüültioformiaat | | |

13.052 | 14 | 13679–46–4 | furfurüülmetüüleeter | 3159 | 10944 | 237–176–5 | 13.052 | Metüülfurfurüüleeter | | |

13.053 | 14 | 1438–91–1 | metüülfurfurüülsulfiid | 3160 | 11482 | 215–874–0 | 13.053 | | | |

13.054 | 14 | 1192–62–7 | 2-atsetüülfuraan | 3163 | 11653 | 214–757–1 | 13.054 | 2-furüülmetüülketoon; metüül-2-furüülketoon | | |

13.055 | 14 | 28588–74–1 | 2-metüülfuraan-3-tiool | 3188 | 11678 | 249–094–7 | 13.055 | 2-metüül-3-furüülmerkaptaan | | |

13.056 | 14 | 13678–67–6 | difurfurüülsulfiid | 3238 | 11438 | 237–172–3 | 13.056 | 2,2'-(tiodimetüleen)-difuraan; 2-furfurüülmonosulfiid; difurfurüülmonosulfiid; | | |

13.057 | 14 | 13678–60–9 | furfurüülisovaleraat | 3283 | 10642 | 237–171–8 | 13.057 | | Furfurüül-3-metüülbutanoaat | |

13.058 | 14 | 31 704–80–0 | 3-(5-metüül-2-furüül)butanaal | 3307 | 10355 | 250–771–4 | 13.058 | 2-furaanpropanaal, beeta, 5-dimetüül-; 3-(5-metüül-2-furüül)butüüraldehüüd; | | |

13.059 | 14 | 3777–69–3 | 2-pentüülfuraan | 3317 | 10966 | 223–234–7 | 13.059 | 2-amüülfuraan | | |

13.060 | 13 | 65505–25–1 | tetrahüdrofurfurüültsinnamaat | 3320 | 11821 | 265–799–2 | 13.060 | Kaneelhappe tetrahüdrofurfurüülester; tetrahüdro-2-furüülmetüül-3-fenüülpropenoaat; tetrahüdro-2-furüülmetüültsinnamaat | tetrahüdrofurfurüül-3-fenüülprop-2-enoaat | |

13.061 | 14 | 4437–22–3 | difurfurüüleeter | 3337 | 10930 | | 13.061 | Furfurüüleeter | | |

13.062 | 14 | 623–19–8 | furfurüülpropionaat | 3346 | 10646 | 210–776–4 | 13.062 | Furfurüülpropanoaat | | |

13.063 | 14 | 59020–85–8 | S — furfurüülpropaantioaat | 3347 | 11484 | 261–562–2 | 13.063 | Furfurüültiopropionaat | | |

13.064 | 14 | 57500–00–2 | metüülfurfurüüldisulfiid | 3362 | 11513 | 260–773–7 | 13.064 | Furfurüülmetüüldisulfiid; metüül-2-furüülmetüüldisulfiid | | |

13.065 | 14 | 13678–59–6 | 2-metüül-5-(metüültio)furaan | 3366 | 11550 | 237–170–2 | 13.065 | Metüül-5-metüül-2-furüülsulfiid; (5-metüülfurüül-2)-tiometaan; | | |

13.066 | 14 | 10599–70–9 | 3-atsetüül-2,5-dimetüülfuraan | 3391 | 10921 | 234–216–3 | 13.066 | 2,5-dimetüül-3-atsetüülfuraan | | |

1 3.067 | 14 | 39252–03–4 | furfurüüloktanoaat | 3396 | 10645 | 254–381–5 | 13.067 | alfa-furfurüülkaprülaat | | |

13.068 | 14 | 36701–01–6 | furfurüülvaleraat | 3397 | 10647 | 253–160–0 | 13.068 | Furfurüülpentanoaat; alfa-furfurüülpentanoaat; alfa-furfurüülvaleraat | | |

13.069 | 14 | 3777–71–7 | 2-heptüülfuraan | 3401 | 10952 | 223–236–8 | 13.069 | | | |

13.070 | 14 | 14360–50–0 | 2-heksanoüülfuraan | 3418 | 11180 | 238–333–0 | 13.070 | 2-furüülpentüülketoon; | | |

13.071 | 14 | 55764–23–3 | 2,5-dimetüülfuraan-3-tiool | 3451 | 11457 | 259–800–5 | 13.071 | 2,5-dimetüül-3-merkaptofuraan; 2,5-dimetüül-3-furüülmerkaptaan | | |

13.072 | 16 | 3738–00–9 | 1,5,5,9-tetrametüül-13-oksatritsüklo[8.3.0.0.(4.9)]tridekaan | 3471 | 10514 | 223–118–6 | 13.072 | Tetrametüülperhüdronaftofuraan; | | |

13.073 | 14 | 39251–88–2 | oktüül-2-furoaat | 3518 | 10864 | 254–378–9 | 13.073 | Oktüül-2-furaankarboksülaat | | |

13.074 | 14 | 3782–00–1 | 2,3-dimetüülbensofuraan | 3535 | 11913 | 223–245–7 | 13.074 | | | |

13.075 | 14 | 61295–51–0 | 2,6-dimetüül-3-((2-metüül-3-furüül)tio)heptaan-4-oon | 3538 | 11915 | 262–692–2 | 13.075 | 1,3-diisopropüülatsetonüül-2-metüül-3-furüülsulfiid; 3((2-metüül-3-furüül)tio)- 2,6-dimetüül-4-heptanoon | | |

13.076 | 06 | 65620–50–0 | 6-hüdroksüdihüdroteaspiraan | 3549 | 11917 | | 13.076 | 6-hüdroksü-2,6,10,10-tetrametüül-1-oksaspiro(4,5)dekaan | 2,6,10,10-tetrametüül-1-oksaspiro[4.5]dekaan-6-ool | |

1 3.077 | 14 | 61295–41–8 | 3-((2-metüül-3-furüül)tio)heptaan-4-oon | 3570 | 11922 | 262–690–1 | 13.077 | dietüülatsetonüül-2-metüül-3-furüüldisulfiid | | |

13.078 | 14 | 61295–50–9 | 4-((2-metüül-3-furüül)tio)nonaan-5-oon | 3571 | 11923 | 262–691–7 | 13.078 | 1,3-dipropüülatsetonüül-2-metüül-3-furüüldisulfiid | | |

1 3.079 | 14 | 65505–17–1 | metüül-2-metüül-3-furüüldisulfiid | 3573 | 11924 | 265–797–1 | 13.079 | | | |

13.082 | 14 | 61197–09–9 | propüül-2-metüül-3-furüüldisulfiid | 3607 | | 262–650–3 | 13.082 | 2-metüül-3-furüülpropüüldisulfiid | | |

13.083 | 14 | 1193–79–9 | 2-atsetüül-5-metüülfuraan | 3609 | 11038 | 214–779–1 | 13.083 | Metüül-5-metüül-2-furüülketoon; etanoon, 1-(5-metüül-2-furanüül)-; 1-(5-metüül-2-furüül)etanoon; | | |

13.084 | 13 | 27538–09–6 | 2-etüül-4-hüdroksü-5-metüül-3(2H)- furanoon | 3623 | | 248–513–0 | 13.084 | 5-etüül-4-hüdroksü-2-metüül-3(2H)- furanoon; | | 5 |

13.085 | 13 | 19322–27–1 | 4-hüdroksü-5-metüülfuraan-3(2H)-oon | 3635 | 11785 | 242–961–0 | 13.085 | 2,3-dihüdro-4-hüdroksü-5-metüülfuraan-3-oon; 5-metüül-4-hüdroksü-3(2H)-furanoon; | | |

13.086 | 14 | 26486–14–6 | 4,5-dihüdro-2-metüül-3-tioatseetoksüfuraan | 3636 | | 247–731–3 | 13.086 | 2-metüül-4,5-dihüdro-3-furaantioolatsetaat; 4,5-dihüdro-2-metüül-3-furaantioolatsetaat | | |

13.087 | 30 | 57893–27–3 | 6-atseetoksüdihüdroteaspiraan | 3651 | | 261–005–3 | 13.087 | 2,6,10,10-tetrametüül-1-oksaspiro(4.5)dets-6-üülatsetaat; | 2,6,10,10-tetrametüül-1-oksaspiro[4.5]dekaan-6-üülatsetaat | |

13.088 | 16 | 1786–08–9 | 3,6-dihüdro-4-metüül-2-(2-metüülprop-1-een-1-üül)2H-püraan | 3661 | | 217–241–4 | 13.088 | 3,6-dihüdro-4-metüül-2-(2-metüül-1-propenüül)- 2H-püraan; | | |

13.089 | 13 | 4077–47–8 | 2,5-dimetüül-4-metoksüfuraan-3(2H)-oon | 3664 | | 223–797–9 | 13.089 | Mesifuraan; 4-metoksü-2,5-dimetüül-3-furanoon | | |

13.090 | 13 | 7416–35–5 | 2,2-dimetüül-5-(1-metüülprop-1-enüül)tetrahüdrofuraan | 3665 | 10937 | 231–028–3 | 13.090 | Tetrahüdrofuraan, 2,2-dimetüül-5-(1-metüül-1-propenüül)-; | | |

13.091 | 30 | 53833–30–0 | 4,5-dimetüül-2-etüüloksasool | 3672 | | 258–815–4 | 13.091 | | | |

13.092 | 14 | 3208–16–0 | 2-etüülfuraan | 3673 | 11706 | 221–714–0 | 13.092 | 2-etüüloksool | | |

13.093 | 14 | 94278–27–0 | etüül-3-(2-furfurüültio)propionaat | 3674 | | 304–716–7 | 13.093 | Etüül-beeta-furfurüül-alfa-tiopropionaat; etüül-beeta-furfurüül-alfa-tiopropionaat | | |

13.094 | 16 | 7392–19–0 | 2,6,6-trimetüül-2-vinüültetrahüdropüraan | 3735 | 10976 | 230–983–3 | 13.094 | Bois de rose-oksiid | | |

13.095 | 13 | 41239–48–9 | 2,5-dietüültetrahüdrofuraan | 3743 | 11882 | 255–274–6 | 13.095 | Tetrahüdrofuraan, 2,5-dietüül-; furaan, 2,5-dietüültetrahüdro-; | | |

13.096 | 13 | 5989–33–3 | 5-(2-hüdroksüisopropüül)- 2-metüül-2-vinüültetrahüdrofuraan | 3746 | 2214 | 227–814–0 | 13.096 | Linalooloksiid B (cis, 5-tsükliline); | | 5 |

13.097 | 13 | 13679–86–2 | anhüdrolinalooloksiid (5) | 3759 | 11944 | 237–184–9 | 13.097 | Anhüdrolinalooloksiid; dehüdroksülinalooloksiid; | 2-(1-metüleenetüül)-5-metüül-5-vinüültetrahüdrofuraan | |

13.098 | 16 | 36431–72–8 | teaspiraan | 3774 | 10515 | 253–031–9 | 13.098 | 1-oksaspiro-2,6,10,10-tetra-metüül[4.5]dets-6-een-; | 2,6,10,10-tetrametüül-1-oksaspiro[4.5]dets-6-een | |

13.099 | 13 | 4166–20–5 | 4-atsetoksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-oon | 3797 | | | 13.099 | | | |

13.100 | 30 | 13678–73–4 | 2-atsetüül-1-furfurüülpürrool | | 11941 | | 13.100 | | | |

13.101 | 14 | 22940–86–9 | 2-atsetüül-3,5-dimetüülfuraan | | | | 13.101 | | | |

13.102 | 14 | 583–33–5 | butüül-2-furoaat | | | | 13.102 | | | |

13.103 | 14 | 4466–24–4 | 2-butüülfuraan | | 10927 | 224–732–7 | 13.103 | | | |

13.104 | 13 | 1004–29–1 | 2-butüültetrahüdrofuraan | | | 213–718–6 | 13.104 | | | |

13.105 | 14 | 100113–53–9 | 2-butürüülfuraan | | 11045 | | 13.105 | 2-furüülpropüülketoon | | |

13.106 | 14 | 83469–85–6 | 2-detsüülfuraan | | | | 13.106 | | | |

13.107 | 14 | 64280–32–6 | 2,4-difurfurüülfuraan | | | | 13.107 | | | |

13.108 | 14 | 26486–13–5 | 4,5-dihüdro-3-merkapto-2-metüülfuraan | | | | 13.108 | 2-metüül-4,5-dihüdrofuraan-3-tiool | | |

13.109 | 11 | 17092–92–1 | dihüdroaktinidioliid | | 10931 | | 13.109 | | 2,2,6-trimetüül-7-oksabitsüklo[4.3.0]noon-9-een | |

13.110 | 30 | 62147–49–3 | 2,5-dihüdroksü-2,5-di(hüdroksümetüül)- 1,4-dioksaan | | | | 13.110 | | | |

13.112 | 30 | 53833–32–2 | 4,5-dimetüül-2-propüüloksasool | | 11379 | 258–817–5 | 13.112 | | | |

13.113 | 14 | 61197–06–6 | 2,5-dimetüül-3-(metüülditio)furaan | | | | 13.113 | | | |

13.114 | 14 | 63359–63–7 | 2,5-dimetüül-3-(metüültio)furaan | | | | 13.114 | | | |

13.115 | 30 | 77311–02–5 | 2,4-dimetüül-3-oksasoliin | | | | 13.115 | | | |

13.116 | 14 | 55764–22–2 | 2,5-dimetüül-3-tioatseetoksüfuraan | | | 259–799–1 | 13.116 | S-(2,5-dimetüül-3-furüül)etaantioaat | | |

13.117 | 13 | 65330–49–6 | 2,5-dimetüül-4-etoksüfuraan-3(2H)-oon | | | 265–701–8 | 13.117 | 4-etoksü-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-oon | | |

13.118 | 30 | 30408–61–8 | 2,5-dimetüül-4-etüüloksasool | | | 250–181–7 | 13.118 | 4-etüül-2,5-dimetüüloksasool | | |

13.119 | 13 | 14400–67–0 | 2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-oon | | 11066 | 238–365–5 | 13.119 | | | |

13.120 | 16 | 1003–38–9 | 2,5-dimetüültetrahüdrofuraan | | | 213–707–6 | 13.120 | tetrahüdro-2,5-dimetüülfuraan | | |

13.121 | 11 | 87–05–8 | 7-etoksü-4-metüülkumariin | | 11870 | 201–721–5 | 13.121 | | | |

13.122 | 14 | 614–99–3 | etüül-2-furoaat | | 10588 | 210–404–0 | 13.122 | | | |

13.123 | 14 | 6270–56–0 | etüülfurfurüüleeter | | 10940 | 228–454–7 | 13.123 | 2-(etoksümetüül)furaan | | |

13.124 | 14 | 2024–70–6 | etüülfurfurüülsulfiid | | | | 13.124 | | | |

13.125 | 14 | 1703–52–2 | 2-etüül-5-metüülfuraan | | 10942 | 216–937–5 | 13.125 | | | |

13.126 | 14 | 13529–27–6 | furfuraaldietüülatsetaal | | | 236–872–6 | 13.126 | 2-furaldehüüddietüülatsetaal | | 2, 3 |

13.127 | 14 | 13678–61–0 | furfurüül-2-metüülbutüraat | | 10643 | | 13.127 | | | |

13.128 | 14 | 623–17–6 | furfurüülatsetaat | 2490 | 2065 | 210–775–9 | 13.128 | | | |

13.129 | 14 | 59020–84–7 | Furfurüülbut-2-enoaat | | | | 13.129 | | | |

13.130 | 14 | 623–21–2 | furfurüülbutüraat | | 638 | 210–779–0 | 13.130 | | | |

13.131 | 14 | 39481–28–2 | furfurüülheptanoaat | | | | 13.131 | | | |

13.132 | 14 | 39252–02–3 | furfurüülheksanoaat | | | | 13.132 | | | |

13.133 | 14 | 6270–55–9 | furfurüülisobutüraat | | 10641 | 228–453–1 | 13.133 | | Furfurüül-2-metüülpropanoaat | |

13.134 | 30 | 1438–94–4 | 1-furfurüülpürrool | 3284 | 2317 | 215–876–1 | 13.134 | 1-furfurüül-1H-pürrool | | |

13.135 | 14 | 58066–86–7 | 1-(2-furfurüültio)propanoon | | | | 13.135 | | | |

13.136 | 14 | 88–14–2 | 2-furoonhape | | 10098 | 201–803–0 | 13.136 | | 2-furaankarboksüülhape | |

13.137 | 14 | 65545–81–5 | 3-(2-furüül)- 2-fenüülprop-2-enaal | 3586 | 11928 | | 13.137 | | | |

13.138 | 14 | 699–17–2 | 1-(2-furüül)butaan-3-oon | | 11084 | 211–831–5 | 13.138 | 4-(2-furüül)butaan-2-oon; | | |

13.139 | 14 | 67–47–0 | 5-hüdrometüülfurfuraldehüüd | | 11112 | 200–654–9 | 13.139 | 5-(hüdroksümetüül)- 2-furaldehüüd | | |

13.140 | 30 | 1365–19–1 | linalooloksiid (5-tsükliline) | 3746 | 11876 | 215–723–9 | 13.140 | | 5-(1-hüdroksü-1-isopropüül)- 2-metüül-2-vinüültetrahüdrofuraan | 5 |

13.141 | 14 | 108499–33–8 | metüül-(2-furfurüültio)atsetaat | | | | 13.141 | | | |

13.142 | 14 | 13679–61–3 | S — metüül-2-furaantiokarboksülaat | 3311 | 11547 | 237–177–0 | 13.142 | Furoüültiometaan; metüültio-2-furoaat | | |

13.143 | 14 | 94278–26–9 | metüül-3-(furfurüültio)propionaat | | | 304–715–1 | 13.143 | | | |

13.144 | 14 | 78818–78–7 | metüül-5-metüülfurfurüüldisulfiid | | | | 13.144 | | | |

13.145 | 14 | 1 3679–60–2 | metüül-5-metüülfurfurüülsulfiid | | 11522 | | 13.145 | | | |

13.146 | 14 | 66169–00–4 | metüülfurfurüültrisulfiid | | | | 13.146 | | | |

13.147 | 13 | 92343–93–6 | 2-(3-metüül-1,3-butadienüül)- 4-metüültetrahüdrofuraan | | | | 13.147 | | | |

13.148 | 14 | 15186–51–3 | 3-metüül-2(3-metüülbut-2-enüül)furaan | | | | 13.148 | | | |

13.149 | 14 | 59303–05–8 | 5-metüül-2-furaanmetaantiool | | | | 13.149 | | | |

13.150 | 14 | 5555–90–8 | 3-(- 5-metüül-2-furüül)prop-2-enaal | | | | 13.150 | | | |

13.151 | 14 | 65530–53–2 | 2-metüül-3,5 ja 6-(furfurüültio)pürasiin | 3189 | 2287 | | 13.151 | Metüül(furfurüültio)pürasiin (isomeeride segu) | | |

13.152 | 14 | 63012–97–5 | 2-metüül-3-(metüültio)furaan | 3949 | | | 13.152 | Dimetüültiofuraan | | |

13.153 | 14 | 55764–25–5 | 2-metüül-3-furüültioatsetaat | | | 259–801–0 | 13.153 | S-(2-metüül-3-furüül)-etaantioaat | | |

13.154 | 30 | 95–21–6 | 2-metüül-4,5-bensooksasool | | | 202–399–9 | 13.154 | 2-metüülbensoksasool | | |

13.155 | 14 | 10599–69–6 | 2-metüül-5-propionüülfuraan | | 11158 | 234–215–8 | 13.155 | 1-(- 5-metüül-2-furüül)propaan-1-oon | | |

13.156 | 13 | 41763–99–9 | 2-metüülfuraan-3(2H)-oon | | | | 13.156 | | | |

13.157 | 13 | 3511–32–8 | 5-metüülfuraan-3(2H)-oon | | | | 13.157 | | | |

13.158 | 13 | 96–47–9 | 2-metüültetrahüdrofuraan | | 10964 | 202–507–4 | 13.158 | tetrahüdro-2-metüülfuraan | | |

13.159 | 13 | 34003–72–0 | 5-metüültetrahüdrofuraan-3-oon | | | | 13.159 | | | |

13.160 | 13 | 57124–87–5 | 2-metüültetrahüdrofuraan-3-tiool | 3787 | | 260–572–4 | 13.160 | | | |

13.161 | 11 | 4430–31–3 | oktahüdrokumariin | 3791 | | 224–623–4 | 13.161 | Biotsüklononalaktoon; tsükloheksüüllaktoon; oktahüdro-2H-1-bensopüraan-2-oon | oktahüdro-1-(2H)-bensopüraan-2-oon | |

13.162 | 14 | 4179–38–8 | 2-oktüülfuraan | | 10965 | 224–049–4 | 13.162 | | | |

13.163 | 14 | 3194–17–0 | 2-pentanoüülfuraan | | | | 13.163 | | | |

13.164 | 14 | 4229–91–8 | 2-propüülfuraan | | 10971 | 224–182–8 | 13.164 | | | |

13.165 | 16 | 5552–30–7 | 6,7,8,8a-tetrahüdro-2,50,5,8a-tetrametüül-5 H- 1-bensopüraan | 3822 | | 226–916–2 | 13.165 | | | |

13.166 | 13 | 637–64–9 | tetrahüdrofurfurüülatsetaat | 3055 | 2069 | 211–296–8 | 13.166 | | | |

13.167 | 13 | 5421–00–1 | tetrahüdrofurüülfenüülatsetaat | | | 226–534–6 | 13.167 | | | 5 |

13.169 | 30 | 20662–84–4 | trimetüüloksasool | | 11424 | 243–952–4 | 13.169 | 2,4,5-trimetüüloksasool | | |

13.170 | 16 | 3033–23–6 | 2 S—cis — tetrahüdro-4-metüül-2-(2-metüül-1-propenüül)- 2H-püraan | | | 221–217–9 | 13.170 | | | |

13.175 | 13 | | 4-atsetüül-2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-oon | | | | 13.175 | | | |

13.176 | 14 | | furaneüülbutüraat | | | | 13.176 | | 2,5-dimetüülfuraan-3(2H)-oon-4-üül-butanoaat | |

13.178 | 14 | | 3-(furfurüülditio)- 2-metüülfuraan | | | | 13.178 | | | |

13.181 | 14 | | 2-metüül-3-furüülbutaan-3-oon-1-üül-disulfiid | | | | 13.181 | 2-metüül-3-furüül-3-oksobutüüldisulfiid | | |

13.182 | 14 | | 2-metüül-3-tioatseetoksütetrahüdrofuraan | | | | 13.182 | | | |

13.185 | 14 | | 2-furfurüül-3-okso-2-butüüldisulfiid | | | | 13.185 | | | |

13.187 | 14 | 23747–34–4 | 2-propionüül-3-metüülfuraan | | 10970 | | 13.187 | | | |

13.188 | 14 | 59303–07–0 | 2-metüül-3-furfurüültiopürasiin | 3189 | | | 13.188 | | | |

13.189 | 16 | 56469–39–7 | linalooloksiid(5)atsetaat | | | | 13.189 | | 2-(5-metüül-5-vinüültetrahüdro-2-furüül)propaan-2-üülatsetaat | |

13.190 | 14 | 61296–44–1 | 3-((2-metüül-3-furüül)tio)-2-butanoon | | | | 13.190 | | | |

14.001 | 28 | 119–65–3 | isokvinoliin | 2978 | 487 | 204–341–8 | 14.001 | 2-asanaftaleen; 2-bensasiin; 3,4-bensopüriin; BensoPüriin | | |

14.002 | 30 | 491–35–0 | 4-metüülkinoliin | | 488 | 207–734–2 | 14.002 | Lepidiin | | |

14.003 | 30 | 94–62–2 | piperiin | 2909 | 492 | 202–348–0 | 14.003 | 1-piperoüülpiperidiin; piperoüülpiperidiin | 1-(5-(3,4-metüleendioksüfenüül)- 1-okso-2,4-pentadienüül)piperidiin | |

14.004 | 28 | 83–34–1 | 3-metüülindool | 3019 | 493 | 201–471–7 | 14.004 | Skatool; 3-metüül-4,5-bensopürrool; beeta-metülindool | | |

14.005 | 24 | 15707–24–1 | 2,3-dietüülpürasiin | 3136 | 534 | 239–800–1 | 14.005 | | | |

14.006 | 24 | 15707–23–0 | 2-etüül-3-metüülpürasiin | 3155 | 548 | 239–799–8 | 14.006 | | | |

14.007 | 28 | 120–72–9 | indool | 2593 | 560 | 204–420–7 | 14.007 | Bensopürrool; 1-bensasool; 1-Bensasool 1-BensoPürrool; 2,3-Bensopürrool | | |

14.008 | 28 | 110–86–1 | püridiin | 2966 | 604 | 203–809–9 | 14.008 | Asiin; asabenseen; | | |

14.010 | 30 | 110–89–4 | piperidiin | 2908 | 675 | 203–813–0 | 14.010 | Heksahüdropüridiin; heksasaan; pentametülenimiin | | |

14.011 | 30 | 130–89–2 | kiniinhüdrokloriid | 2976 | 715 | 205–001–1 | 14.011 | Kiniinkloriid; kiniinmonohüdrokloriid; | | 2, 3 |

14.014 | 30 | 36267–71–7 | 5,7-dihüdro-2-metüültieno(3,4-d)pürimidiin | 3338 | 720 | 252–940–8 | 14.014 | | | |

14.015 | 24 | 34413–35–9 | 5,6,7,8-tetrahüdrokinoksaliin | 3321 | 721 | 252–002–8 | 14.015 | Tsükloheksapürasiin; tetrahüdrokvinoksaliin; | | |

14.016 | 24 | 27043–05–6 | 2,5-dimetüül-3-etüülpürasiin | 3149 | 727 | 248–182–2 | 14.016 | | | 5 |

14.017 | 24 | 13360–64–0 | 2-etüül-5-metüülpürasiin | 3154 | 728 | 236–416–6 | 14.017 | 2-metüül-5-etüülpürasiin; 2-metüül-5-etüülpürasiin | | |

14.018 | 24 | 1124–11–4 | 2,3,5,6-tetrametüülpürasiin | 3237 | 734 | 214–391–2 | 14.018 | | | |

14.019 | 24 | 14667–55–1 | 2,3,5-trimetüülpürasiin | 3244 | 735 | 2387120 | 14.019 | | | |

14.020 | 24 | 123–32–0 | 2,5-dimetüülpürasiin | 3272 | 2210 | 204–618–3 | 14.020 | 2,5-dimetüül-1,4-diasiin; glükoliin; ketiin; 2,5-dimetüül-1,4-diasiin; 2,5-dimetüülparadiasiin; 2,5-dimetüülpiasiin | | |

14.021 | 24 | 108–50–9 | 2,6-dimetüülpürasiin | 3273 | 2211 | 203–589–4 | 14.021 | 2,6-dimetüül-1,4-diasiin; 2,6-dimetüül-1,4-diasiin; 2,6-dimetüülparadiasiin; 2,6-dimetüülpiasiin | | |

14.022 | 24 | 13925–00–3 | etüülpürasiin | 3281 | 2213 | 237–691–5 | 14.022 | 2-etüülpürasiin; 2-etüül-1,4-diasiin; 2-etüül-1,4-diasiin | | |

14.023 | 28 | 96–54–8 | 1-metüülpürrool | | 2217 | 202–513–7 | 14.023 | N-metüülpürrool | | |

14.024 | 24 | 13925–07–0 | 2-etüül-3,5-dimetüülpürasiin | 3150 | 2245 | 237–694–1 | 14.024 | 2,6-dimetüül-3-etüülpürasiin | | |

14.025 | 24 | 63450–30–6 | 2,5 või 6-metoksü-3-metüülpürasiin | 3183 | 2266 | 264–168–9 | 14.025 | Metüülmetoksüpürasiin | | |

14.026 | 24 | 13925–05–8 | 2-isopropüül-5-metüülpürasiin | 3554 | 2268 | | 14.026 | 5-isopropüül-2-metüülpürasiin; 2-metüül-5-isopropüülpürasiin | | |

14.027 | 24 | 109–08–0 | 2-metüülpürasiin | 3309 | 2270 | 203–645–8 | 14.027 | 2-metüül-1,4-diasiin | | |

14.028 | 24 | 13708–12–8 | 5-metüülkinoksaliin | 3203 | 2271 | 237–246–5 | 14.028 | | | |

14.029 | 30 | 65504–93–0 | 1-fenüül-(3 või 5)-propüülpürasool | 3727 | 2277 | | 14.029 | 1-fenüül-3 või 5-propüül-1,2-diasool; | | |

14.030 | 28 | 2044–73–7 | 2-püridiinmetaantiool | 3232 | 2279 | 218–061–9 | 14.030 | 2-merkaptometüülpüridiin; 2-püridüülmetaanetiool; 2-püridüülfenüülmerkaptaan | | |

14.031 | 24 | 35250–53–4 | pürasiinetaanetiool | 3230 | 2285 | | 14.031 | 2-pürasinüületaantiool; pürasinüül etaantiool | | |

14.032 | 24 | 22047–25–2 | atsetüülpürasiin | 3126 | 2286 | 244–753–5 | 14.032 | 2-atsetüülpürasiin; metüülpürasinüülketoon | | |

14.034 | 24 | 21948–70–9 | pürasinüülmetüülsulfiid | 3231 | 2288 | 244–675–1 | 14.034 | 2-metüültiopürasiin; pürasinüülmetüülmetüülsulfiid | (metüültio)pürasiin | |

14.035 | 24 | 67952–65–2 | 2-metüül-3,5 või 6-metüültiopürasiin | 3208 | 2290 | 267–918–3 | 14.035 | Metüül(metüültio)pürasiin (isomeeride segu) | | |

14.037 | 24 | 23747–48–0 | 6,7-dihüdro-5-metüül-5H-tsüklopentapürasiin | 3306 | 2314 | 245–864–1 | 14.037 | | | |

14.038 | 28 | 1122–62–9 | 2-atsetüülpüridiin | 3251 | 2315 | 214–355–6 | 14.038 | Metüül-2-püridüülketoon; 2-atsetopüridiin | | |

14.039 | 28 | 350–03–8 | 3-atsetüülpüridiin | 3424 | 2316 | 206–496–7 | 14.039 | beeta-atsetüülpüridiin; metüül-3-püridüülketoon; metüül-beeta-püridüülketoon; metüülpüridüülketoon | | |

14.041 | 28 | 109–97–7 | pürrool | 3386 | 2318 | 203–724–7 | 14.041 | Asool; divinüleenimiin; imidool | | |

14.042 | 28 | 91–62–3 | 6-metüülkinoliin | 2744 | 2339 | 202–084–6 | 14.042 | p-metüülkinoliin; p-tolukinoliin | | |

14.043 | 24 | 24683–00–9 | 2-isobutüül-3-metoksüpürasiin | 3132 | 11338 | 246–402–1 | 14.043 | 2-butüül-3-metoksüpürasiin; 2-metoksü-3-isobutüülpürasiin; | | |

14.044 | 24 | 13925–06–9 | 2-isobutüül-3-metüülpürasiin | 3133 | | 237–693–6 | 14.044 | 2-butüül-3-metüülpürasiin; 2-metüül-3-isobutüülpürasiin | 2-(2-metüülpropüül)- 3-metüülpürasiin | |

14.045 | 28 | 39741–41–8 | 2-atsetüül-1-etüülpürrool | 3147 | 11371 | | 14.045 | 1-etüül-2-atsetüülasool | | |

14.046 | 28 | 932–16–1 | 2-atsetüül-1-metüülpürrool | 3184 | 11373 | 213–247–6 | 14.046 | 1-metüülpürrool-2-üülmetüülketoon; 2-atsetüül-n-metüülpürrool; metüül-1-metüülpürrool-2-üülketoon | | |

14.047 | 28 | 1072–83–9 | 2-atsetüülpürrool | 3202 | 11721 | 214–016–2 | 14.047 | Metüül-2-pürrolüülketoon; 2-atsetopürrool; 2-pürrolüülmetüülketoon | | |

14.049 | 24 | 32974–92–8 | 2-atsetüül-3-etüülpürasiin | 3250 | 11293 | 251–316–2 | 14.049 | 2-etüül-3-pürasinüülmetüülketoon; 2-atsetüül-3-etüül-1,4-diasiin | | |

14.050 | 24 | 5910–89–4 | 2,3-dimetüülpürasiin | 3271 | 11323 | 227–630–0 | 14.050 | 2,3-dimetüül-1,4-diasiin | | |

14.051 | 24 | 68739–00–4 | 2,5 või 6-metoksü-3-etüülpürasiin | 3280 | 11329 | 272–125–0 | 14.051 | 3-etüül-(5 või 6)-metoksüpürasiin, 5 või 6-metoksü-3-etüülpürasiin; 2,5 või 6-metoksü-3-etüülpürasiin; | | 5 |

14.052 | 24 | 38713–41–6 | isopropenüülpürasiin | 3296 | 11341 | | 14.052 | 2-isopropenüül-1,4-diasiin | (1-metüleenetüül)pürasiin | |

14.053 | 24 | 59021–02–2 | merkaptometüülpürasiin | 3299 | 11502 | | 14.053 | pürasiinmetaantiool | | |

14.054 | 24 | 3149–28–8 | metoksüpürasiin | 3302 | 11347 | 221–579–8 | 14.054 | 2-metoksü-1,4-diasiin | | |

14.055 | 24 | 54300–08–2 | 2-atsetüül-3,5-dimetüülpürasiin | 3327 | 11294 | 259–076–0 | 14.055 | | | |

14.056 | 24 | 18138–04–0 | 2,3-dietüül-5-metüülpürasiin | 3336 | 11303 | 242–024–6 | 14.056 | | | |

14.057 | 24 | 25773–40–4 | 2-isopropüül-3-metoksüpürasiin | 3358 | 11344 | 247–256–1 | 14.057 | | | 5 |

14.058 | 28 | 6304–24–1 | 2-isobutüülpüridiin | 3370 | 11395 | 228–606–2 | 14.058 | 2-butüülpüridiin | 2-(2-metüülpropüül)püridiin | |

14.059 | 28 | 14159–61–6 | 3-isobutüülpüridiin | 3371 | 11396 | 2380036 | 14.059 | 3-butüülpüridiin | 3-(2-metüülpropüül)püridiin | |

14.060 | 28 | 2294–76–0 | 2-pentüülpüridiin | 3383 | 11412 | 218–937–0 | 14.060 | 2-amüülpüridiin | | |

14.061 | 28 | 536–78–7 | 3-etüülpüridiin | 3394 | 11386 | 208–647–2 | 14.061 | beeta-etüülpüridiin; beeta-lutidiin | | |

14.062 | 24 | 24168–70–5 | 2-(sec-butüül)- 3-metoksüpürasiin | 3433 | 11300 | 246–050–9 | 14.062 | 2-but-2-üül-3-metoksüpürasiin, 2-metoksü-3-(1-metüülpropüül)-tsükloheksanoon; 2-metoksü-3-sec-butüülpürasiin | 2-(1-metüülpropüül)- 3-metoksüpürasiin | |

14.063 | 28 | 91–22–5 | kinoliin | 3470 | 11364 | 202–051–6 | 14.063 | 1-bensasiin; 2,3-bensopüriin; bensopüriin; kinoleiin; leukoliin; 1-aseenftaleen; leukool | 2,3-bensopüridiin | |

14.064 | 28 | 123–75–1 | pürrolidiin | 3523 | 10491 | 204–648–7 | 14.064 | Tetrametülenimiin | tetrahüdropürrool | |

14.065 | 28 | 108–48–5 | 2,6-dimetüülpüridiin | 3540 | 11381 | 203–587–3 | 14.065 | 2,6-lutidiin | | |

14.066 | 28 | 104–90–5 | 5-etüül-2-metüülpüridiin | 3546 | 11385 | 203–250–0 | 14.066 | 5-etüül-2-pikoliin; 2-metüül-5-etüülpüridiin | | |

14.067 | 24 | 32737–14–7 | 2-metüül-3,5 või 6-etoksüpürasiin | 3569 | 11921 | 2511846 | 14.067 | | | 5 |

14.068 | 28 | 1073–26–3 | 2-propionüülpürrool | 3614 | 11942 | 214–026–7 | 14.068 | Etüül2-pürrolüülketoon | | |

14.069 | 24 | 28217–92–7 | Tsükloheksüülmetüülpürasiin | 3631 | | 248–905–1 | 14.069 | 2-pürasiintsükloheksüülmetüül; 2-pürasiintsükloheksüülmetüül | | |

14.070 | 30 | 67860–38–2 | 4-atsetüül-2-metüülpürimidiin | 3654 | | | 14.070 | Etanoon, 1-(2-metüül-4-furanüül)-; | | |

14.071 | 28 | 93–60–7 | metüülnikotinaat | 3709 | | 202–261–8 | 14.071 | 3-karbometoksüpüridiin | Metüül-3-püridiinkarboksülaat | |

14.072 | 28 | 2110–18–1 | 2-(3-fenüülpropüül)püridiin | 3751 | | 218–300–7 | 14.072 | | | |

14.076 | 24 | | 2-metoksü-(3,5 või 6)-metüülpürasiin | 3183 | 2266 | | 14.076 | | | |

14.077 | 24 | | 2-etüül-(3,5 või 6)-metoksüpürasiin (85 %) ja 2-metüül-(3,5 või 6)-metoksüpürasiin (13 %) | 3280 | 11329 | | 14.077 | | | |

14.078 | 24 | | 2-isopropüül-(5 või 6)-metoksüpürasiin | 3358 | 11344 | | 14.078 | | | 5 |

14.079 | 28 | 27300–27–2 | 2-atsetüül-1,4,5,6-tetrahüdropüridiin | | | | 14.079 | | | |

14.080 | 33 | 99583–29–6 | 2-atsetüül-1-pürroliin | | | | 14.080 | | | |

14.081 | 24 | 54300–10–6 | 5-atsetüül-2,3-dimetüülpürasiin | | | | 14.081 | | | |

14.082 | 24 | 23787–80–6 | 2-atsetüül-3-metüülpürasiin | | 11296 | 245–889–8 | 14.082 | | | |

14.083 | 24 | 43108–58–3 | 2-atsetüül-5-etüülpürasiin | | | | 14.083 | | | |

14.084 | 24 | 22047–27–4 | 2-atsetüül-5-metüülpürasiin | | 11297 | | 14.084 | | | |

14.085 | 28 | 6982–72–5 | 2-atsetüül-5-metüülpürasool | | | | 14.085 | | | |

14.086 | 24 | 34413–34–8 | 2-atsetüül-6-etüülpürasiin | | 11295 | | 14.086 | | | |

14.087 | 24 | 22047–26–3 | 2-atsetüül-6-metüülpürasiin | | 11298 | | 14.087 | | | |

14.088 | 28 | 576–15–8 | 1-atsetüülindool | | | 209–396–1 | 14.088 | N-atsetüülindool; 1-atsetüül-1H-indool | | |

14.089 | 28 | 1122–54–9 | 4-atsetüülpüridiin | | | 214–350–9 | 14.089 | metüül-4-püridüülketoon | | |

14.090 | 28 | 25224–14–0 | 3-(sec-butüül)püridiin | | | | 14.090 | 3-but-üülpüridiin | 3-(1-metüülpropüül)püridiin | |

14.091 | 24 | 15987–00–5 | 2-butüül-3-metüülpürasiin | | | 240–126–5 | 14.091 | | | |

14.092 | 28 | 5058–19–5 | 2-butüülpüridiin | | | 225–758–1 | 14.092 | | | |

14.093 | 28 | 539–32–2 | 3-butüülpüridiin | | | 208–715–1 | 14.093 | | | |

14.094 | 28 | 74808–78–9 | 4-butüülkinoliin | | | | 14.094 | | | |

14.095 | 24 | 18138–05–1 | 3,5-dietüül-2-metüülpürasiin | 3916 | 11305 | | 14.095 | 2,6-dietüül-3-metüülpürasiin | | |

14.096 | 24 | 32736–91–7 | 2,5-dietüül-3-metüülpürasiin | 3915 | 11304 | | 14.096 | | | |

14.097 | 24 | 13238–84–1 | 2,5-dietüülpürasiin | | 11306 | | 14.097 | | | |

14.098 | 24 | 38917–62–3 | 6,7-dihüdro-2,3-dimetüül-5H-tsüklopentapürasiin | 3917 | 11309 | | 14.098 | | | |

14.099 | 24 | 41330–21–6 | 6,7-dihüdro-5,7-dimetüül-5H-tsüklopentapürasiin | | | | 14.099 | | | |

14.100 | 24 | 55031–15–7 | 3, (5-või 6-)dimetüül-2-etüülpürasiin | 3149 | 727 | | 14.100 | 2, (5-või 6-)dimetüül-3-etüülpürasiin; 3-etüül-2,5(6)-dimetüülpürasiin; 2-etüül-3,5(6)-dimetüülpürasiin; | | |

14.101 | 24 | 40790–20–3 | 2,5-dimetüül-3-isopropüülpürasiin | | 11318 | | 14.101 | | | |

14.102 | 24 | 38917–61–2 | 5,6-dimetüüldihüdrotsüklopentapürasiin | | | | 14.102 | | | |

14.103 | 28 | 583–61–9 | 2,3-dimetüülpüridiin | | | 209–514–1 | 14.103 | | | |

14.104 | 28 | 108–47–4 | 2,4-dimetüülpüridiin | | | 203–586–8 | 14.104 | | | |

14.105 | 28 | 583–58–4 | 3,4-dimetüülpüridiin | | | 209–511–5 | 14.105 | | | |

14.106 | 28 | 591–22–0 | 3,5-dimetüülpüridiin | | 11382 | 209–708–6 | 14.106 | | | |

14.107 | 28 | 625–84–3 | 2,5-dimetüülpürrool | | 11383 | 210–913–8 | 14.107 | 2,5-dimetüül-1H-pürrool | | |

14.108 | 24 | 2379–55–7 | 2,3-dimetüülkvinoksaliin | | | 219–162–0 | 14.108 | | | |

14.109 | 24 | 32737–14–7 | 2-etoksü-3-metüülpürasiin | 3569 | 11325 | 251–184–6 | 14.109 | | | 5 |

14.110 | 28 | 614–18–6 | etüülnikotinaat | | | 210–370–7 | 14.110 | 3-püridiinkarboksüülhappe etüülester | etüül-3-püridiinkarboksülaat | |

14.111 | 24 | 13360–65–1 | 3-etüül-2,5-dimetüülpürasiin | 3149 | 2246 | 236–417–1 | 14.111 | | | 5 |

14.112 | 24 | 25680–58–4 | 2-etüül-3-metoksüpürasiin | 3280 | 11329 | 247–184–0 | 14.112 | | | 5 |

14.113 | 24 | 52517–53–0 | 5-etüül-6,7-dihüdro-5H-tsüklopentapürasiin | | | | 14.113 | | | |

14.114 | 24 | 13925–03–6 | 2-etüül-6-metüülpürasiin | 3919 | 11331 | 237–692–0 | 14.114 | 2-metüül-6-etüülpürasiin; 6-metüül-2-etüülpürasiin | | |

14.115 | 28 | 100–71–0 | 2-etüülpüridiin | | 11767 | 202–881–9 | 14.115 | | | |

14.116 | 28 | 536–75–4 | 4-etüülpüridiin | | 11387 | 208–646–7 | 14.116 | | | |

14.117 | 28 | 1129–69–7 | 2-heksüülpüridiin | | | 214–454–4 | 14.117 | | | |

14.118 | 28 | 142–08–5 | 2-hüdroksüpüridiin | | | 205–520–3 | 14.118 | 2-püridoon; | | |

14.120 | 28 | 553–60–6 | isopropüülnikotinaat | | | 209–043–1 | 14.120 | | Isopropüül-3-püridiinkarboksülaat | |

14.121 | 24 | 93905–03–4 | 2-isopropüül-(3,5 või 6)-metoksüpürasiin | 3358 | 11344 | 299–837–4 | 14.121 | | | |

14.122 | 24 | 67952–59–4 | 2-isopropüül-3-metüültiopürasiin | | 11342 | 267–913–6 | 14.122 | | 2-(1-metüületüül)-3-(metüültio)pürasiin | |

14.123 | 24 | 29460–90–0 | Isopropüülpürasiin | 3940 | 11343 | 249–646–7 | 14.123 | | (2-metüülpropüül)pürasiin | |

14.124 | 28 | 644–98–4 | 2-isopropüülpüridiin | | 11400 | 211–426–3 | 14.124 | | | |

14.125 | 28 | 696–30–0 | 4-isopropüülpüridiin | | | 211–794–5 | 14.125 | | | |

14.126 | 24 | 2847–30–5 | 2-metoksü-3-metüülpürasiin | 3183 | 2266 | 220–651–6 | 14.126 | 2-metüül-3-metoksüpürasiin | | 5 |

14.127 | 24 | 25680–57–3 | 2-metoksü-3-propüülpürasiin | | | | 14.127 | | | |

14.128 | 24 | 2882–20–4 | 2-metüül-3-metüültiopürasiin | | | 220–736–8 | 14.128 | 2-metüül-3-(metüültio)pürasiin | | |

14.129 | 24 | 15986–80–8 | 2-metüül-3-propüülpürasiin | | | 240–121–8 | 14.129 | | | |

14.131 | 28 | 95–20–5 | 2-metüülindool | | | 202–398–3 | 14.131 | | | |

14.133 | 33 | 109–05–7 | 2-metüülpiperidiin | | | 203–642–1 | 14.133 | alfa-pipekoliin | | |

14.134 | 28 | 109–06–8 | 2-metüülpüridiin | | 11415 | 203–643–7 | 14.134 | alfa-pikoliin; 2-pikoliin | | |

14.135 | 28 | 108–99–6 | 3-metüülpüridiin | | 11801 | 203–636–9 | 14.135 | Beeta-pikoliin; 3-pikoliin | | |

14.136 | 28 | 108–89–4 | 4-metüülpüridiin | | 11416 | 203–626–4 | 14.136 | gamma-pikoliin; 4-pikoliin | | |

14.137 | 28 | 120–94–5 | 1-metüülpürrolidiin | | | 204–438–5 | 14.137 | | | |

14.138 | 30 | 91–63–4 | 2-metüülkinoliin | | 11358 | 202–085–1 | 14.138 | Kvinaldiin | | |

14.139 | 24 | 7251–61–8 | 2-metüülkinoksaliin | | | 230–664–9 | 14.139 | | | |

14.140 | 28 | 1802–20–6 | 3-pentüülpüridiin | | | | 14.140 | | | |

14.141 | 33 | 110–85–0 | piperasiin | | | 203–808–3 | 14.141 | | | |

14.142 | 24 | 18138–03–9 | propüülpürasiin | 3961 | 11362 | 242–023–0 | 14.142 | | | |

14.143 | 28 | 4673–31–8 | 3-propüülpüridiin | | 11419 | 225–122–3 | 14.143 | | | |

14.144 | 24 | 290–37–9 | pürasiin | | 11363 | 206–027–6 | 14.144 | | | |

14.145 | 28 | 1003–29–8 | pürrool-2-karbaldehüüd | | 11393 | 213–705–5 | 14.145 | 2-formüülpürrool; | | |

14.146 | 30 | 130–95–0 | kiniin | | | 205–003–2 | 14.146 | | | 2, 3 |

14.147 | 24 | 91–19–0 | kinoksaliin | | 11365 | 202–047–4 | 14.147 | 1,4-bensodiasiin | | |

14.148 | 24 | 52517–54–1 | 5,6,7,8-tetrahüdro-5-metüülkvinoksaliin | | | | 14.148 | | | |

14.149 | 28 | 91–61–2 | 1,2,3,4-tetrahüdro-6-metüülkinoliin | | | 202–083–0 | 14.149 | | | |

14.150 | 28 | 108–75–8 | 2,4,6-trimetüülpüridiin | | | 203–613–3 | 14.150 | 2,4,6-kollidiin | | |

14.151 | 24 | 4177–16–6 | vinüülpürasiin | | 11370 | 224–045–2 | 14.151 | | | |

14.152 | 30 | 6119–70–6 | kiniinsulfaat | 2977 | | | 14.152 | | | 2, 3, 5 |

14.153 | 28 | 1333–53–5 | (1-metüületüül)kinoliin | | | 215–595–4 | 14.153 | | | |

14.154 | 30 | 7549–43–1 | kiniinkloorhüdraat | | | 231–437–7 | 14.154 | kiniinhüdrokloriid | | 2. 3 |

14.155 | 30 | 6119–47–7 | kiniinmonohüdrokloriiddihüdraat | | | | 14.155 | | | 2. 3 |

14.156 | 33 | 147030–02–2 | (E)- 1-(- 1-okso-2-detsenüül)-piperidiin | | | | 14.156 | | | |

14.157 | 33 | 78910–33–5 | (E, E)- 1-(okso-2,4-dekadienüül)-pürrolidiin | | | | 14.157 | | | |

14.158 | 24 | 94089–22–2 | 2-iso-propoksü-3-metüülpürasiin | | | 302–122–2 | 14.158 | 2-metüül-3-(metüületoksü)pürasiin | | |

14.161 | 24 | | 6,7-dihüdro-2,5-dimetüül-5H-tsüklopentapürasiin | | 11310 | | 14.161 | | | |

15.001 | 29 | 7774-74.5 | 2-merkaptotiofeen | 3062 | 478 | 231–881–1 | 1 5.001 | 2-tionüülmerkaptaan; 2-tiofeentiool; | | |

1 5.002 | 29 | 38205–64–0 | 2-metüül-5-metoksütiasool | 3192 | 736 | | 1 5.002 | 5-metoksü-2-metüültiasool; | | |

15.004 | 29 | 13679–70–4 | 5-metüül-2-tiofeenkarbaldehüüd | 3209 | 2203 | 237–178–6 | 15.004 | 2-formüül-5-metüültiofeen; 2-tiofeenkarboksaldehüüd, 5-metüül; 2-tiofeenkarbaldehüüd, 5-metüül– | | |

15.005 | 29 | 65505–18–2 | 2,4-dimetüül-5-vinüültiasool | 3145 | 2237 | | 15.005 | | | |

1 5.006 | 20 | 55704–78–4 | 2,5-dihüdroksü-2,5-dimetüül-1,4-ditiaan | 3450 | 2322 | 259–770–3 | 15.006 | 2,5-dimetüül-2,5-dihüdroksü-p-ditiaan | | |

15.007 | 20 | 38325–25–6 | spiro(2,4-ditia-1-metüül-8-oksa-bitsüklo[3.3.0]oktaan-3,3'-(1-oksa-2-metüül)-tsüklopentaan) ja spiro(ditia-6-metüül-7-oksa-bitsüklo[3.3.0]oktaan-3,3-(1-oksa-2-metüül)tsüklopentaan) | 3270 | 2325 | 253–884–7 | 15.007 | Spiro[ditia-6-metüül-7-oksabitsüklo[3.3.0]oktaan-3,3-alfa(1-alfa-oksa-2-metüül)tsüklopentaan] (isomeeri komponent) | | |

15.008 | 29 | 6911–51–9 | 2-tienüüldisulfiid | 3323 | 2333 | | 15.008 | 2,2-ditioditiofeen; 2,2-alfa- ditioditiofeen | | |

15.009 | 20 | 828–26–2 | tritioatsetoon | 3475 | 2334 | 212–582–5 | 15.009 | 2,2,4,4,6,6-heksametüül-s-tritiaan | 2,2,4,4,6,6-heksametüül-1,3,5-tritiaan | |

15.010 | 29 | 29926–41–8 | 2-atsetüül-2-tiasoliin | 3817 | 2335 | | 15.010 | Atsetüültiasoliin-2;2-atsetüül-4,5-dihüdrotiasool | | |

1 5.01 1 | 29 | 38205–60–6 | 5-atsetüül-2,4-dimetüültiasool | 3267 | 2336 | 253–826–0 | 15.011 | 2,4-dimetüül-5-atsetüültiasool 2,4-dimetüül-5-tienüülmetüülketoon | | |

15.012 | 29 | 1003–04–9 | 4,5-dihüdrotiofeen-3(2H)-oon | 3266 | 2337 | 213–698–9 | 15.012 | 3-tetrahüdrotiofenoon; 3-tiofenoon; tetrahüdrotiofeen-3-oon; dihüdrotiofenoon; | | |

15.013 | 29 | 18640–74–9 | 2-isobutüültiasool | 3134 | 11618 | 242–470–1 | 15.013 | Tiasool, 2-isobutüül; 2-butüültiasool | 2-(2-metüülpropüül)tiasool | |

15.014 | 29 | 137–00–8 | 5-(2-hüdroksüetüül)- 4-metüültiasool | 3204 | 11621 | 205–272–6 | 15.014 | 4-metüül-5-tiasooletanool; sulfurool; 5-tiasooletanool, 4-metüül-; | | |

15.015 | 29 | 656–53–1 | 4-metüül-5-(2-atsetoksüetüül)tiasool | 3205 | 11620 | 211–515–7 | 15.015 | 4-metüül-5-tiasooletanoolatsetaat; 5-tiasooletanool, 4-metüülatsetaat; | | |

15.016 | 29 | 95–16–9 | bensotiasool | 3256 | 11594 | 202–396–2 | 15.016 | | | |

15.017 | 29 | 3581–91–7 | 4,5-dimetüültiasool | 3274 | 11606 | 222–703–3 | 15.017 | | | |

15.018 | 29 | 1759–28–0 | 4-metüül-5-vinüültiasool | 3313 | 11633 | 217–160–4 | 15.018 | Tiasool, 4-metüül-5-vinüül; | | |

15.019 | 29 | 13623–11–5 | 2,4,5-trimetüültiasool | 3325 | 11650 | 237–107–9 | 15.019 | | | |

15.020 | 29 | 24295–03–2 | 2-atsetüültiasool | 3328 | 11726 | 246–134–5 | 15.020 | Metüül-2-tiasolüülketoon; etanoon, 1-(2-tiasolüül)-; 2-tiasolüülmetüülketoon | | |

15.021 | 29 | 15679–19–3 | 2-etoksütiasool | 3340 | 11611 | 239–760–5 | 15.021 | 2-tiasolüületüüleeter; etüül-2-tiasolüüleeter | | |

15.022 | 29 | 18277–27–5 | 2-(sec-butüül)tiasool | 3372 | 11598 | 242–154–3 | 1 5.022 | 2-but-2-üültiasool; tiasool, 2-sec-butüül-; | 2-(1-metüülpropüül)tiasool | |

15.023 | 29 | 13679–85–1 | 4,5-dihüdro-2-metüültiofeen-3(2H)-oon | 3512 | 11601 | 237–183–3 | 15.023 | 2-metüültetratiofeen-3-oon; 2-metüül-4,5,3-tiofenoon; 2-metüültiolaan-3-oon; dihüdrotiofenoon-3(2H), 2-metüül-; | | |

15.024 | 29 | 2530–10–1 | 3-atsetüül-2,5-dimetüültiofeen | 3527 | 11603 | 219–779–5 | 15.024 | 2,5-dimetüül-3-tienüülmetüülketoon; etanoon, 1-(2,5-dimetüül-3-tienüül)-; | | |

15.025 | 20 | 23654–92–4 | 3,5-dietüül-1,2,4-tritiolaan | 3541 | 11883 | 245–808–6 | 15.025 | | | |

15.026 | 29 | 15679–13–7 | 2-isopropüül-4-metüültiasool | 3555 | | 239–758–4 | 1 5.026 | Tiasool, 2-isopropüül-4- metüül-; | | |

15.027 | 29 | 43039–98–1 | 2-propionüültiasool | 3611 | | | 15.027 | Tiasool, 2-propionüül-; | | |

15.028 | 29 | 288–47–1 | tiasool | 3615 | 11642 | 206–021–3 | 15.028 | | | |

15.029 | 29 | 65894–82–8 | 2-(sec-butüül)- 4,5-dimetüül-3-tiasoliin | 3619 | | 265–968–0 | 15.029 | 2,5-dihüdro-4,5-dimetüül-2-but-2-üültiasool | 2-(1-metüülpropüül)- 4,5-dimetüül-3-tiasoliin | |

15.030 | 29 | 76788–46–0 | 4,5-dimetüül-2-etüül-3-tiasoliin | 3620 | | 278–551–3 | 15.030 | 2-etüül-4,5-dimetüül-3-tiasoliin; | | |

15.032 | 29 | 65894–83–9 | 4,5-dimetüül-2-isobutüül-3-tiasoliin | 3621 | | 265–969–6 | 15.032 | 4,5-dimetüül-2-(2-metüülpropüül)- 3-tiasoliin; 3-tiasoliin, 4,5-dimetüül-2-(2-metüülpropüül)-; | | |

15.033 | 29 | 15679–12–6 | 2-etüül-4-metüültiasool | 3680 | 11612 | 239–757–9 | 15.033 | | | |

15.034 | 20 | 5616–51–3 | 2-metüül-1,3-ditiolaan | 3705 | | 227–038–2 | 15.034 | | | |

15.035 | 29 | 693–95–8 | 4-metüültiasool | 3716 | 11627 | 211–764–1 | 15.035 | | | |

15.036 | 20 | 43040–01–3 | 3-metüül-1,2,4-tritiaan | 3718 | | 256–056–3 | 15.036 | | | |

15.037 | 29 | 13679–72–6 | 2-atsetüül-3-metüültiofeen | | 11590 | 237–179–1 | 15.037 | 1-(3-metüül-2-tienüül)etaan-1-oon | | |

1 5.038 | 29 | 7533–07–5 | 2-atsetüül-4-metüültiasool | | 11589 | | 15.038 | | | |

15.039 | 29 | 59303–17–2 | 2-atsetüül-5-metüültiasool | | | | 15.039 | | | |

15.040 | 29 | 88–15–3 | 2-atsetüültiofeen | | 11728 | 201–804–6 | 15.040 | Metüül-2-tienüülketoon | | |

15.041 | 29 | 76572–48–0 | 2-butüül-4,5-dimetüültiasool | | | | 15.041 | | | |

15.042 | 30 | 132344–97–9 | 2-butüül-4-metüül(4H)pürrolidiino[1,2e]- 1,3,5-ditiasiin | | | | 15.042 | | 4-butüül-2-metüül-1-asa-3,5-ditiabitsüklo[4.3.0]nonaan | |

15.043 | 29 | 54411–06–2 | 2-butüül-5-etüültiofeen | | 11596 | | 15.043 | | | |

15.044 | 29 | 37645–61–7 | 2-butüültiasool | | 11597 | 253–577–8 | 1 5.044 | | | |

15.045 | 29 | 1455–20–5 | 2-butüültiofeen | | | 215–935–1 | 15.045 | | | |

15.046 | 29 | 34722–01–5 | 3-butüültiofeen | | | | 1 5.046 | | | |

15.047 | 20 | 92900–67–9 | 3,5-di-isobutüül-1,2,4-tritiolaan | | | | 15.047 | | 3,5-di(2-metüülpropüül)- 1,2,4-tritiolaan | |

1 5.048 | 20 | 54934.99-5 | 3,5-diisopropüül-1,2,4-tritiolaan | | | | 15.048 | | | |

15.049 | 20 | 54644–28–9 | 3,5-dietüül-1,2,4-tritiolaan | | | | 15.049 | | | |

15.050 | 29 | 41981–71–9 | 2,5-dietüül-4-metüültiasool | | | | 15.050 | | | |

15.051 | 29 | 4276–68–0 | 2,5-dietüül-4-propüültiasool | | | | 15.051 | | | |

15.052 | 29 | 15729–76–7 | 2,5-dietüültiasool | | | 239–823–7 | 15.052 | Tiasool, 2,5-dietüül– | | |

15.053 | 29 | 35686–14–7 | 3,4-dietüültiofeen | | | | 15.053 | | | |

15.054 | 30 | 54717–17–8 | dihüdro-2,4,6-trietüül-1,3,5(4H)-ditiasiin | | | | 15.054 | | | |

15.055 | 30 | 116505–60–3 | 2,4-dimetüül(4H)pürrolidiin[1,2e]- 1,3,5-ditiasiin | | | | 15.055 | | 2,4-dimetüül-1-asa-3,5-ditiabitsüklo[4.3.0]nonaan | |

15.056 | 20 | 67411–27–2 | 3,6-dimetüül-1,2,4,5-tetratiaan | | | | 15.056 | | | |

15.057 | 30 | 104691–40–9 | 4,6-dimetüül-2-(1-metüületüül)dihüdro-1,3,5-ditiasiin | 3782 | | | 15.057 | 2(4)-isopropüül-4(2), 6-dimetüüldihüdro-4H-1,3,5-ditiasiin | | |

15.058 | 29 | 873–64–3 | 4,5-dimetüül-2-etüültiasool | | | | 15.058 | | | |

15.059 | 29 | 41981–72–0 | 4,5-dimetüül-2-propüültiasool | | | 255–604–9 | 15.059 | | | |

15.060 | 29 | 60755–05–7 | 2,4-dimetüül-3-tiasoliin | | | 262–405–0 | 15.060 | 2,5-dihüdro-2,4-dimetüültiasool | | |

15.061 | 29 | 32272–57–4 | 2,5-dimetüül-4-etüültiasool | | | | 15.061 | | | |

15.062 | 29 | 541–58–2 | 2,4-dimetüültiasool | | 11605 | 208–786–9 | 15.062 | | | |

15.063 | 29 | 4175–66–0 | 2,5-dimetüültiasool | | | | 15.063 | | | |

1 5.064 | 29 | 638–02–8 | 2,5-dimetüültiofeen | | 11609 | 211–313–9 | 1 5.064 | | | |

15.065 | 29 | 632–15–5 | 3,4-dimetüültiofeen | | 11610 | | 15.065 | | | |

15.066 | 20 | 505–29–3 | 1,4-ditiaan | 3831 | | 208–007–2 | 15.066 | p-ditiaan; 1,4-ditiotsükloheksaan; 1,4-ditiin, tetrahüdro-; dietüleendisulfiid | | |

15.067 | 29 | 32272–48–3 | 4-etüül-2-metüültiasool | | | | 15.067 | | | |

15.068 | 29 | 19961–52–5 | 5-etüül-2-metüültiasool | | | | 15.068 | | | |

15.069 | 29 | 52414–91–2 | 4-etüül-5-metüültiasool | | | 257–904–5 | 15.069 | | | |

15.070 | 29 | 40323–88–4 | 2-etüül-5-metüültiofeen | | | | 1 5.070 | | | |

15.071 | 29 | 15679–09–1 | 2-etüültiasool | | | 239–755–8 | 15.071 | | | |

15.072 | 29 | 872–55–9 | 2-etüültiofeen | | 11614 | 212–830–2 | 15.072 | | | |

15.073 | 29 | 1795–01–3 | 3-etüültiofeen | | | 217–267–6 | 15.073 | | | |

15.074 | 29 | 36880–33–8 | 5-etüültiofeen-2-karbaldehüüd | | | 253–252–0 | 15.074 | | | |

15.075 | 29 | 65016–61–7 | 3-heptüültiofeen | | | | 15.075 | | | |

15.076 | 29 | 18794–77–9 | 2-heksüültiofeen | | 11616 | 242–579–4 | 15.076 | | | |

15.077 | 29 | 26494–10–0 | 4-hüdroksü-2,5-dimetüültiofeen-3(2H)-oon | | | 247–742–3 | 15.077 | | | |

15.078 | 29 | 53498–32–1 | 2-isobutüül-4,5-dimetüültiasool | | 11617 | 258–586–0 | 15.078 | | 4,5-dimetüül-2-(2-metüülpropüül)tiasool | |

15.079 | 30 | 101517–87–7 | 2-isobutüüldihüdro-4,6-dimetüül-1,3,5-ditiasiin | 3781 | | | 15.079 | 2(4)-isobutüül-4(2), 6-dimetüüldihüdro-4H-1,3,5-ditiasiin | 2-(2-metüülpropüül)dihüdro-4,6-dimetüül-1,3,5-ditiasiin | |

15.080 | 29 | 53498–30–9 | 2-isopropüül-4,5-dimetüültiasool | | | | 15.080 | | | |

15.081 | 20 | 292–46–6 | lentioniin | | 11619 | | 15.081 | | 1,2,3,5,6-pentatiatsükloheptaan | |

15.082 | 29 | 7774.73-4 | 3-merkaptotiofeen | | | 231–880–6 | 15.082 | Tiofeen-3-tiool | | |

15.083 | 20 | 51647–38–2 | 3-metüül-1,2,4-tritiolaan | | | | 15.083 | | | |

15.084 | 29 | 86290–21–3 | 5-metüül-2-pentüültiasool | | | | 15.084 | | | |

15.085 | 29 | 13679–83–9 | 4-metüül-2-propionüültiasool | | 11622 | | 15.085 | | | |

15.086 | 29 | 2346–00–1 | 2-metüül-2-tiasoliin | | | 219–071–6 | 15.086 | | | |

15.087 | 29 | 2527–76–6 | 2-metüül-3-merkaptotiofeen | | | 219–770–6 | 15.087 | 2-metüültiofeen-3-tiool | | |

15.088 | 29 | 120–75–2 | 2-metüül-4,5-bensotiasool | | | 204–423–3 | 15.088 | 2-metüülbensotiasool | | |

15.089 | 29 | 3581–87–1 | 2-metüültiasool | | 11626 | 222–702–8 | 15.089 | | | |

15.090 | 29 | 24050–16–6 | 2-metüültiasolidiin | | | | 15.090 | | | |

15.091 | 29 | 554–14–3 | 2-metüültiofeen | | 11631 | 209–063–0 | 15.091 | | | |

15.092 | 29 | 61 6–44–4 | 3-metüültiofeen | | 11632 | 210–482–6 | 15.092 | | | |

15.093 | 29 | 880–36–4 | 2-oktüültiofeen | | | 212–913–3 | 15.093 | | | |

1 5.094 | 29 | 53119–25–8 | 2-pentanoüültiofeen | | | | 15.094 | | | |

15.095 | 29 | 102871–31–8 | 3-pentüültiofeen | | | | 15.095 | | | |

1 5.096 | 29 | 4861–58–9 | sec-pentüültiofeen | | 11634 | 225–465–9 | 15.096 | | 1-metüülbutüültiofeen | |

1 5.097 | 29 | 13679–75–9 | 2-propionüültiofeen | | 11635 | 237–182–8 | 15.097 | 2-propanüültiofeen | | |

15.098 | 29 | 17626–75–4 | 2-propüültiasool | | | 241–606–7 | 15.098 | | | |

15.099 | 29 | 24050–10–0 | 2-propüültiasolidiin | | | | 15.099 | | | |

15.100 | 29 | 1551–27–5 | 2-propüültiofeen | | | 216–288–8 | 15.100 | | | |

15.101 | 29 | 1518–75–8 | 3-propüültiofeen | | | | 15.101 | | | |

15.102 | 20 | 110–01–0 | tetrahüdrotiofeen | | | 203–728–9 | 15.102 | tiatsüklopentaan-; tiofaan-; tetrametüleensulfiid– | | |

15.103 | 20 | 291–22–5 | 1,2,4,5-tetratiaan | | | | 15.103 | | | |

15.104 | 29 | 5333–83–5 | 1-(2-tienüül)butaan-1-oon | | | 226–246–0 | 15.104 | 2-butürüültiofeen | | |

15.105 | 29 | 94089–02–8 | 1-(2-tienüül)etaan-1-tiool | | 11580 | 302–104–4 | 15.105 | 1-(2-tienüül)etüülmerkaptaan | | |

15.106 | 29 | 110–02–1 | tiofeen | | 11647 | 203–729–4 | 15.106 | | | |

15.107 | 29 | 98–03–3 | Tiofeen-2-karbaldehüüd | | 11874 | 202–629–8 | 15.107 | 2-formüültiofeen | | |

15.108 | 29 | 6258–63–5 | 2-tiofenemetaantiool | | | 228–394–1 | 15.108 | Tenüülmerkaptaan | | |

15.109 | 30 | 638–17–5 | 2,4,6-trimetüüldihüdro-1,3,5(4H)-ditiasiin | | 11649 | | 15.109 | Tialdiin | | |

15.110 | 20 | 2765–04–0 | 2,4,6-trimetüül-1,3,5-tritiaan | | | | 15.110 | | | |

15.111 | 20 | 289–16–7 | 1,20,4-tritiolaan | | | | 15.111 | | | |

15.113 | 30 | 74595–94–1 | 5,6-dihüdro-2,4,6, tris(2-metüülpropüül)4H-1,3,5-ditiasiin | | | | 15.113 | | | |

15.114 | 30 | 101417–25–8 | 5-atsetüül-2,3-dihüdro-1,4-tiasiin | | | | 15.114 | | | |

15.115 | 29 | 61323–24–8 | 2-isobutüül-4-metüültiasool | | | 262–709–3 | 15.115 | | 2-(2-metüülpropüül)- 4-metüültiasool | |

15.116 | 29 | | 2-atsetüül-4-etüültiasool | | | | 15.116 | | | |

15.117 | 29 | | 2-isobutüül-4,5-dimetüültiasool | | | | 15.117 | | 2-(2-metüülpropüül)- 4,5-dimetüültiasool | |

15.118 | 29 | | 4-butüültiasool | | | | 15.118 | | | |

15.119 | 29 | | 2-isobutüül-3-tiasoliin | | | | 15.119 | | 2-(2-metüülpropüül)- 2,5-dihüdrotiasool | |

15.121 | 29 | | 4-merkapto-2-metüül-4,5-dihüdrotiofeen | | | | 15.121 | | | |

15.122 | 30 | | 2,4,6-trietüül-1,3,5-tritiasiin | | | | 15.122 | | | |

16.001 | 02 | 7563–33–9 | ammooniumisovaleraat | 2054 | 464 | 231–458–1 | 16.001 | Isopalderjanhappe ammooniumsool; ammoonium-3-metüülbutanoaat; võihappe 3-metüül-ammooniumsool | Ammoonium-3-metüülbutanoaat | |

16.002 | 30 | 12135–76–1 | diammooniumsulfiid | 2053 | 482 | 2351843 | 16.002 | Ammooniumi monosulfiid | | 1, 5 |

16.006 | 19 | 2444–46–4 | N-nonanüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüülamiid | 2787 | 590 | 219–484–1 | 16.006 | Pelargonüülvanillüülamiid; N-(4-hüdroksü-3-metoksübensüül)nonaanamiid; n-nonanoüülvanillüülamiid | | |

16.007 | 30 | 7783–06–4 | vesiniksulfiid | 3779 | 647 | 231–977–3 | 16.007 | | | |

16.009 | 30 | 7664–41–7 | ammoniaak | | 739 | 231–635–3 | 16.009 | | | 4 |

16.012 | 30 | | glütsürritsiinhape | 2528 | 2221 | 215–785–7 | 16.012 | Glütsürritsiin | | 3. 5 |

16.013 | 19 | 39711–79–0 | N-etüül-2-isopropüül-5-metüültsükloheksaankarboksamiid | 3455 | 2298 | 254–599–0 | 16.013 | N-etüül-p-mentaan-3-karboksamiid | | |

16.014 | 19 | 404–86–4 | N-(4-hüdroksü-3-metoksübensüül)- 8-metüülnon-6-enamiid | 3404 | 2299 | 206–969–8 | 16.014 | Kapsaitsiin; 8-metüülnon-6-enoüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüülamiid; tr-8-metüül-N-vanillüül-6-nonenaniid; isodetseenhappe vanillüülamiid; | | |

16.015 | 32 | 77–83–8 | etüülmetüülfenüülglütsidaat | 2444 | 6002 | 201–061–8 | 16.015 | etüül-alfa, beeta-epoksü-beeta-metüülfenüülpropionaat; maasikaaldehüüd; aldehüüd C-16; | etüül 2,3-epoksü-3-metüül-3-fenüülbutanoaat | |

16.016 | 30 | 58–08–2 | kofeiin | 2224 | 11741 | 200–362–1 | 16.016 | | 1,3,7-trimetüül-2,6-dioksopuriin | 2, 3 |

16.017 | 30 | 109–95–5 | etüülnitrit | 2446 | 11869 | 203–722–6 | 16.017 | Lämmastikushappe eeter | | 4 |

16.018 | 32 | 121–39–1 | etüül-3-fenüül-2,3-epoksüpropionaat | 2454 | 11844 | 204–467–3 | 16.018 | Etüül alfa, beeta-epoksü-alfa-fenüülpropionaat; etüül-3-fenüülglütsidaat; | | |

16.027 | 29 | 67–03–8 | tiamiinhüdrokloriid | 3322 | 10493 | 200–641–8 | 16.027 | B1 — vitamiin; | 3-((4-amino-2-metüül-5-pürimidinüül)metüül)- 5-(2-hüdroksüetüül)- 4-metüültiasoolkloriid | 1, 3 |

16.030 | 20 | 67715–80–4 | 2-metüül-4-propüül-1,3-oksatiaan | 3578 | 11540 | | 16.030 | 1,3-oksatiaan, 2-metüül-4-propüül;– | | |

16.032 | 30 | 83–67–0 | teobromiin | 3591 | | 201–494–2 | 16.032 | 3,7-dihüdro-3,7-dimetüül-1H-puriin-2,6-dioon; 3,7-dimetüülksantiin; 1H-puriin-2,6- dioon-3,7-dihüdro-3,7-dimetüül; | 3,7-dihüdro-3,7-dimetüül-1H-puriin-2,6-dioon | 2, 3 |

16.039 | 30 | | kaalium-2-(1'-etoksü)etoksüpropanoaat | 3752 | | | 16.039 | | | |

16.040 | 32 | 74367–97–8 | etüül 2,3-epoksü-3-metüül-3-p-tolüülpropionaat | 3757 | 11707 | 277–844–3 | 1 6.040 | Etüülmetüül-p-tolüülglütsidaat; etüülmetüül-p-metüülfenüülglütsidaat; | etüül-2,3-epoksü-3-(4-metüülfenüül)butanoaat | |

16.041 | 22 | 13794–15–5 | naatrium-2-(4-metoksüfenoksü)propionaat | 3773 | | | 16.041 | | | |

16.042 | 32 | 18383–49–8 | karvoon-5,6-oksiid | | 10501 | | 16.042 | | 5,6-epoksü-p-ment-8-een-2-oon | |

16.043 | 32 | 1139–30–6 | beeta-karüofülleenepoksiid | | 10500 | 214–519–7 | 16.043 | beeta-karüofülleenoksiid | 4,5-epoksü-4,12,12-trimetüül-8-metüleen-bitsüklo[8.2.0]dodekaan | |

16.044 | 32 | 35178–55–3 | piperitenoonoksiid | | 10508 | | 16.044 | | 1,2-epoksü-p-ment-4(8)-een-3-oon | |

16.047 | 19 | 60–35–5 | atseetamiid | | | 200–473–5 | 16.047 | | | |

16.048 | 30 | 12125–02–9 | ammooniumkloriid | | | 235–186–4 | 16.048 | | | |

16.049 | 19 | 541–35–5 | butüramiid | | | 208–776–4 | 16.049 | Butanamiid | | |

16.050 | 30 | 5146–66–7 | 3,7-dimetüülokta-2,6-dieennitriil | | | 225–918–0 | 16.050 | | | |

16.051 | 32 | 38284–11–6 | epoksüoksoforoon | | | | 16.051 | 1,3,3-trimetüül-7-oksabitsüklo[4.1.0]heptaan-2,5-dioon | 2,3-epoksü-2,6,6-trimetüül-1,4-tsükloheksaandioon | |

16.052 | 19 | 105–60–2 | 1,6-heksalaktaam | | | 203–313–2 | 16.052 | | | |

16.053 | 30 | 51115–67–4 | 2-isopropüül-N, 2,3-trimetüülbutaanamiid | 3804 | 10459 | 256–974–4 | 16.053 | 2-isopropüül-N, 2,3-trimetüülbutüüramiid; N, 2,3-trimetüül-2-isopropüülbutaanamiid | | |

16.054 | 16 | 65416–59–3 | 6-metüleen-2,10,10-trimetüül-1-oksaspiro[4.5]dets-7-een | | | | 16.054 | Vitispiraan | | |

16.055 | 11 | 564–20–5 | sklareoliid | 3794 | | 209–269–0 | 16.055 | Norambrienoliid; dekahüdrotetrametüülnaftofuranoon | 3a, 6,6,9a-tetrametüüldekahüdronafto(2,1b)furaan-1-oon | |

16.056 | 34 | 107–35–7 | tauriin | 3813 | | 203–483–8 | 16.056 | | 2-aminoetaansulfoonhape | 1, 3 |

16.057 | 20 | 72472–02–7 | 2,4,4-trimetüül-1,3-oksatiaan | | | | 16.057 | | | |

16.058 | 25 | 10236–47–2 | naringiin | 2769 | 10286 | 233–566–4 | 16.058 | | | |

16.059 | 30 | 12124–99–1 | ammooniumvesiniksulfiid | 2053 | 482 | 235–184–3 | 16.059 | | | 1, 5 |

16.060 | 30 | 53956–04–0 | glütsürritsiinhape, ammoniaagiga küllastatud | 2528 | 2221 | 258–887–7 | 16.060 | | | 1, 3, 5 |

16.061 | 30 | 20702–77–6 | neohesperidiin DC | 3811 | | 243–978–6 | 16.061 | | | 4 |

16.062 | 20 | 59324–17–3 | trans-2-metüül-4-propüül-1,3-oksatiaan | | | 261–700–1 | 16.062 | | | |

16.064 | 07 | 52104–11–7 | karüolanool-1 | | | | 16.064 | | | |

16.065 | 23 | | 4-(beeta-D-glükopüranosüüloksü)- 3-metoksübensaldehüüd | | | | 16.065 | | | |

16.066 | 30 | 34625–23–5 | etüül-D-glükopüranosiid | | | 252–122–0 | 16.066 | | | |

16.067 | 30 | 18604–50–7 | 2-metoksü-4-(2-propenüül)fenüül-beeta-D-glükopüranosiid | | | | 16.067 | | | |

16.068 | 30 | 100–47–0 | bensonitriil | | | 202–855–7 | 16.068 | | | 4 |

16.069 | 30 | 85–32–5 | guanüülhape | | | | 16.069 | | | |

16.070 | 32 | | 7,15-epoksü-3-karüofülleen | | | | 16.070 | | | |

16.071 | 32 | | 4,5-epoksüdets-2(trans)-enaal | | | | 16.071 | | | |

16.073 | 01 | | naatriumdiatsetaat | 3900 | | | 16.073 | Naatriumetanoaat; | | |

16.075 | 23 | | etüülvanilliin-beeta-D-glükopüranosiid | 3801 | | | 16.075 | | | |

16.077 | 20 | | 2-(2-metüül-1-propenüül)- 4,4-dimetüül-1,3-oksatiaan | | | | 16.077 | | | |

16.078 | 34 | | lüsiinhüdrokloriid | | | | 16.078 | | | |

16.079 | 25 | | 4-(p-hüdroksüfenüül)- 2-butanoon-beeta-D-glükopüranosiid | | | | 16.079 | | | |

16.080 | 30 | 72401–53–7 | parkhape | 3042 | | 276–638–0 | 16.080 | | D-glükoosi pentakis[3,4-dihüdroksü-5-[(trihüdroksü-3,4,5-bensoüül)-oksü]-bensoaat | |

16.081 | 30 | 126–14–7 | sahharoosoktaatsetaat | 3038 | 11819 | 204–772–1 | 16.081 | Oktaatsetüülsahharoos; oktaatsetüül sahharoos | | |

17.001 | 34 | 107–95–9 | beeta-alaniin | 3252 | | 203–536–5 | 17.001 | | 3-aminopropaanhape | 1. 3 |

17.002 | 34 | 56–41–7 | 1-alaniin | 3818 | 11729 | 200–273–8 | 1 7.002 | | 2-aminopropaanhape | 1, 3 |

17.003 | 34 | 74–79–3 | 1-arginiin | 3819 | 11890 | 200–811–1 | 17.003 | (S)- 2-amino-5-guanidiinpalderjanhape; arginiin; 2-amino-5-guanidiinpalderjanhape | | 1, 3 |

17.004 | 34 | 3130–87–8 | asparagiin | | 516 | 221–521–1 | 1 7.004 | | | 1. 3 |

17.005 | 34 | 56–84–8 | asparagiinhape | 3656 | 10078 | 200–291–6 | 17.005 | | 2-aminobutaandihape | 1. 3 |

17.006 | 34 | 56–89–3 | tsüstiin | | 11747 | 200–296–3 | 17.006 | | | 1. 3, 5 |

17.007 | 34 | 56–85–9 | glutamiin | 3684 | | 200–292–1 | 17.007 | | | 1. 3 |

1 7.008 | 34 | 71–00–1 | 1-histidiin | 3694 | | 200–745–3 | 1 7.008 | | | 1, 3 |

17.009 | 34 | 36901–87–8 | 4-hüdroksüproliin | | | | 17.009 | | 4-hüdroksüpürrolidiin-2-karboksüülhape | |

17.010 | 34 | 443–79–8 | d, 1-isoleutsiin | 3295 | 10127 | 207–139–8 | 17.010 | | 2-amino-3-metüülpentaanhape | 1, 3 |

17.011 | 34 | 595–39–1 | isovaliin | | | | 17.011 | 2-amino-2-metüülvõihape | 2-amino-2-metüülbutaanhape | 1, 3 |

17.012 | 34 | 61–90–5 | 1-leutsiin | 3297 | 10482 | 200–522–0 | 17.012 | | | 1, 3 |

17.013 | 34 | 70–54–2 | DL-lüsiin | 3847 | 11947 | 200–740–6 | 17.013 | | | 1, 3, 5 |

17.014 | 34 | 59–51–8 | d, l-metioniin | 330! | 569 | 200–432–1 | 17.014 | D, L-metioniin; alfa-amino-gamma-metüültio-n-võihape; 2-amino-4-(metütio)võihape | 2-amino-4-(metüültio)võihape | 1, 3 |

17.015 | 34 | 1115–84–0 | S-metüülmetioniinsulfooniumkloriid | 3445 | 761 | 214–231–1 | 17.015 | vitamiin U; DL-(3-amino-3-karboksüülpropüül)dimetüülsulfooniumkloriid | | |

17.016 | 34 | 3184–13–2 | 1-ornitiinmonoklorohüdraat | | | 221–678–6 | 17.016 | | | 1, 3 |

17.017 | 34 | 1 50–30–1 | DL-fenüülalaniin | 3726 | 10488 | 205–756–7 | 17.017 | | | 1, 3 |

17.018 | 34 | 63–91–2 | l-fenüülalaniin | 3585 | 10488 | 200–568–1 | 17.018 | | | 1, 3 |

17.019 | 34 | 147–85–3 | 1-proliin | 3319 | 10490 | 205–702–2 | 17.019 | | pürrolidiin-2-karboksüülhape | 1. 3 |

17.020 | 34 | 302–84–1 | seriin | | | 206–130–6 | 17.020 | | 2-amino-3-hüdroksüpropaanhape | 1. 3 |

17.021 | 34 | 80–68–2 | treoniin | | | 201–300–6 | 17.021 | | 2-amino-3-hüdroksübutaanhape | 1. 3 |

17.022 | 34 | 60–18–4 | l-türosiin | 3736 | | 200–460–4 | 17.022 | | | 1. 3 |

17.023 | 34 | 516–06–3 | DL-valiin | 3444 | | 208–220–0 | 17.023 | | 2-amino-3-metüülbutaanhape | 1, 3 |

17.024 | 34 | 302–72–7 | DL-alaniin | 3818 | 11729 | 206–126–4 | 17.024 | l-alfa-alaniin; (S)- 2-aminopropaanhape; l-alfa-aminopropaanhape; DL-alaniin DL-2-aminopropaanhape | | 1, 3. 5 |

17.026 | 34 | 56–87–1 | l-lüsiin | 3847 | 11947 | 200–294–2 | 17.026 | Lüsiin; (S)-2,6-diaminoheksaanhape; alfa, epsilon-diaminokapronhape | | 1, 3 |

17.027 | 34 | 63–68–3 | l-metioniin | 3301 | | 200–562–9 | 17.027 | | | 1. 3. 5 |

17.028 | 34 | 72–18–4 | l-valiin | 3444 | | 200–773–6 | 17.028 | | | 1, 3, 5 |

17.030 | 34 | 73–32–5 | l-isoleutsiin | | | 200–798–2 | 17.030 | | | 1, 3 |

17.031 | 34 | 657–27–2 | 1-lüsiinmonokloorhüdraat | | | | 17.031 | | | 1, 3, 5 |

17.032 | 34 | 52–89–1 | l-tsüsteiini vesinikkloriid | | 11746 | 200–157–7 | 17.032 | | | 1 |

17.033 | 34 | 52–90–4 | l-tsüsteiin | 3263 | 10464 | 200-1 58–2 | 17.033 | | | 1 |

17.034 | 34 | 56–40–6 | Glütsiin | 3287 | 11771 | 200–272–2 | 17.034 | | | 1 |

B OSA

MÄÄRUSE (EÜ) NR 2232/96 ARTIKLI 3 LÕIKE 2 KOHALDAMISEL TEATATUD LÕHNA- JA MAITSEAINED, MILLELE ON TAOTLETUD TOOTJATE KAITSTUD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Tähis | Kuupäev, mil komisjon teate kätte sai |

CN003 | 17.10.1998 |

CN004 | 17.10.1998 |

CN009 | 17.10.1998 |

CN010 | 17.10.1998 |

CN012 | 17.10.1998 |

CN013 | 17.10.1998 |

CN014 | 17.10.1998 |

CN016 | 17.10.1998 |

CN019 | 17.10.1998 |

CN022 | 17.10.1998 |

CN023 | 17.10.1998 |

CN030 | 17.10.1998 |

CN031 | 17.10.1998 |

CN033 | 17.10.1998 |

CN035 | 17.10.1998 |

CN036 | 17.10.1998 |

CN037 | 17.10.1998 |

CN042 | 17.10.1998 |

CN045 | 17.10.1998 |

CN048 | 17.10.1998 |

CN049 | 17.10.1998 |

CN050 | 17.10.1998 |

CN052 | 17.10.1998 |

CN053 | 17.10.1998 |

CN054 | 17.10.1998 |

CN057 | 17.10.1998 |

CN058 | 30.10.1998 |

CN059 | 18.9.1998 |

CN060 | 26.10.1998 |

CN061 | 26.10.1998 |

CN064 | 3.2.1999 |

CN065 | 26.1.2001 |

"

[1] CAS = Chemical Abstracts Service.

[2] European Inventory of Existing Chemical Substances (Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu).

[3] Council of Europe (Euroopa Nõukogu).

[4] Flavour and Extract Manufacturers' Association of the US (USA lõhna- ja maitseaine- ning ekstraktitootjate ühendus).

--------------------------------------------------

Top