EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1150

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 94/728/EÜ, Euratom

OJ L 130, 31.5.2000, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 12 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; kehtetuks tunnistatud 32014R0609 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1150/oj

32000R1150Euroopa Liidu Teataja L 130 , 31/05/2000 Lk 0001 - 0012


Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000,

22. mai 2000,

millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 94/728/EÜ, Euratom

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 279,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 183,

võttes arvesse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlevat nõukogu 31. oktoobri 1994. aasta otsust 94/728/EÜ, Euratom, [1] eriti selle artikli 8 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse kontrollikoja arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrust (EMÜ, Euratom) nr 1552/89, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 88/376/EMÜ, [4] on sageli ja oluliselt muudetud [5]. Seepärast tuleks kõnealune määrus selguse ja otstarbekuse huvides kodifitseerida.

(2) Otsuse 94/728/EÜ, Euratom artiklis 2 märgitud omavahendid peavad olema ühenduse kasutatavad võimalikult headel tingimustel ning seda silmas pidades on vaja kehtestada eeskirjad, mille alusel liikmesriigid annavad ühendustele ettenähtud omavahendid komisjoni käsutusse.

(3) Liikmesriigid nõuavad traditsioonilised omavahendid sisse vastavalt oma õigus- ja haldusnormidele, mis on vajaduse korral kohandatud ühenduse eeskirjades ettenähtud nõuetega. Komisjon peab sellist kohandamist jälgima ning vajaduse korral ettepanekuid tegema.

(4) Nõukogu koos liikmesriikide valitsuste esindajatega võttis 13. novembril 1991. aastal vastu resolutsiooni ühenduse finantshuvide kaitse kohta. [6]

(5) Seoses omavahenditega tuleb määratleda omavahendite kindlaksmääramise mõiste ning otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud omavahendite kindlaksmääramise kohustuse täitmiseks tuleb ette näha üksikasjalikud eeskirjad.

(6) Suhkrumaksudest tulenevate omavahendite puhul, mis on vaja sisse nõuda sellel turustamisaastale vastaval eelarveaastal, millesse kulu arvatakse, tuleb ette näha, et liikmesriigid teeksid sellised maksud komisjoni kasutatavaks sellel eelarveaastal, millal need kindlaks määrati.

(7) Tuleb suurendada omavahendite süsteemi selgust ja arusaadavust ning eelarvepädevate institutsioonide varustamist teabega.

(8) Liikmesriigid peavad hoidma komisjoni kasutatavana ning vajaduse korral edastama komisjonile dokumendid ja teabe, mis on komisjonile vajalik seoses ühenduse omavahenditega antud otsustusõiguse kasutamisega.

(9) Omavahendite sissenõudmise eest vastutavad liikmesriikide asutused peavad pidevalt hoidma komisjoni kasutatavana omavahendite sissenõudmist käsitlevad dokumendid.

(10) Kord, mille kohaselt liikmesriigid esitavad komisjonile aruandeid, peaks võimaldama komisjonil kontrollida liikmesriikide tegevust omavahendite sissenõudmisel, eriti juhtudel, mida ohustavad pettus ja eeskirjade eiramine.

(11) Sissenõudmata maksude jaoks tuleb pidada eraldi raamatupidamisarvestust. See raamatupidamisarvestus ja selle kvartaliaruanne võimaldaksid komisjonil paremini jälgida liikmesriikide tegevust omavahendite sissenõudmisel, eriti juhtudel, mida ohustavad pettus ja eeskirjade eiramine.

(12) Liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega seoses oleks tarvis sisse seada aegumistähtaeg, sest liikmesriikide poolt kindlaksmääratud varasemate aastatega seotud uusi makse käsitatakse käesoleval aastal kindlaksmääratud maksudena.

(13) Otsuse 94/728/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis c märgitud käibemaksust laekuvate omavahendite puhul, edaspidi "käibemaksu-omavahendid", tuleks sätestada, et liikmesriigid teeksid ühendusele kasutatavaks eelarvesse kavandatud omavahendid regulaarsete igakuiste kaheteistkümnendikosadena ning korrigeeriksid ühenduse kasutusse antud summasid hiljem vastavalt käibemaksu-omavahendite tegelikule baasile niipea, kui see täielikult teatavaks saab.

(14) Seda menetlust tuleb kohaldada ka kõnealuse otsuse artikli 2 lõike 1 punktis d märgitud ja nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) [7] alusel loodud täiendavate omavahendite suhtes, edaspidi "lisaomavahendid".

(15) Omavahendid tuleb kasutatavaks teha saadaolevate summade kandmise teel kontole, mis on selleks otstarbeks komisjoni nimel avatud iga liikmesriigi riigikassas või liikmesriigi poolt selleks määratud asutuses. Et hoida rahaliste vahendite liikumine eelarve täitmisele vastavates piirides, võib ühendus eespool nimetatud kontosid kasutada üksnes komisjoni sularahanõudluse katmiseks.

(16) Nõukogu 30. juuni 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 1765/92 (millega kehtestatakse teatavate põllukultuuride tootjatele toetussüsteem) [8] kohaldamisest tuleneva abi maksmine toimub peamiselt aasta alguskuudel; komisjonil peab nimetatud maksete sooritamiseks olema piisav sularahavaru.

(17) Nõukogu 31. oktoobri 1994. aasta eelarvedistsipliini käsitleva otsusega 94/729/EÜ [9] nähakse ette ühenduse poolt kolmandatele riikidele ja kolmandates riikides antavate laenude ja laenutagatiste reservi ning hädaabi reservi kandmine Euroopa Liidu üldeelarvesse. Selleks et katta kõnealustele reservidele vastavate omavahendite kandmine eelarvesse, tuleb teha muudatusi.

(18) Tagamaks ühenduse eelarve rahastamist igas olukorras, tuleks sätestada kord, mille alusel tehakse kasutatavaks otsuse 88/376/EMÜ, Euratom artikli 2 lõikes 7 märgitud rahvamajanduse kogutoodangul põhinevad osamaksud, edaspidi "RKT osamaksud".

(19) Määratleda tuleks saldo, mis on ette nähtud ülekandmiseks järgmisse eelarveaastasse.

(20) Liikmesriigid peaksid korraldama kontrollimisi ja järelepärimisi seoses omavahendite kindlaksmääramise ja kasutatavaks tegemisega. Komisjon peab kasutama oma volitusi vastavalt käesolevale määrusele. Komisjoni volitused seoses lisaomavahendite kontrollimeetmetega tuleb täpsustada.

(21) Tihe koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel hõlbustab omavahendeid käsitlevate finantseeskirjade nõuetekohast rakendamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

Üldsätted

Artikkel 1

Otsusega 94/728/EÜ, Euratom ettenähtud ühenduse omavahendid, edaspidi "omavahendid", tehakse komisjonile kasutatavaks ja neid kontrollitakse käesolevas määruses ettenähtud korras, ilma et see piiraks määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 [10] ja direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom kohaldamist.

Artikkel 2

1. Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktides a ja b märgitud ühenduse omavahendite maks kindlaks niipea, kui tollieeskirjades ettenähtud maksu arvestuskande ja võlgniku teavitamisega seotud tingimused on täidetud.

2. Lõikes 1 märgitud kindlaksmääramise kuupäev on tollieeskirjades ettenähtud arvestusregistrisse kandmise kuupäev.

Suhkruturu ühise korraldusega seotud impordi- ja muude maksude puhul loetakse lõikes 1 märgitud kindlaksmääramise kuupäevaks suhkruala eeskirjades ettenähtud teatamise kuupäev.

Juhul kui kõnealust teatamist ei ole selgesti ette nähtud, loetakse kindlaksmääramise kuupäevaks liikmesriikide poolt võlgnike ettemaksete või lõppmaksete teel maksta olevate summade kindlaksmääramise kuupäev.

3. Vaidlusalustel juhtudel eeldatakse, et pädevatel haldusasutustel on võimalik lõikes 1 märgitud kindlaksmääramiseks maksusumma välja arvutada ja võlgnikule võlast teatada hiljemalt esimese haldusotsuse tegemise ajaks või enne kohtusse pöördumist, kui see toimub esimesena.

Lõikes 1 märgitud kindlaksmääramise kuupäevaks loetakse haldusotsuse kuupäev või eespool mainitud kohtusse pöördumisest tulenevalt tehtud väljaarvutamise kuupäev.

4. Lõiget 1 kohaldatakse juhul, kui teatist on tarvis parandada.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et tagada omavahendite kindlaksmääramise ja kasutatavaks tegemisega seotud tõendavate dokumentide säilitamine vähemalt kolme kalendriaasta jooksul selle aasta lõpust arvates, mille kohta kõnealused tõendavad dokumendid on koostatud.

Liikmesriigid säilitavad direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom artiklites 4 ja 5 märgitud statistiliste menetluste ja alustega seotud tõendavaid dokumente kõnealusele eelarveaastale järgneva neljanda aasta 30. septembrini. Käibemaksu-omavahendite baasiga seotud tõendavaid dokumente säilitatakse sama kaua.

Kui esimeses ja teises lõigus märgitud tõendavate dokumentide kontrollimisel vastavalt käesoleva määruse artiklitele 18 ja 19 või määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artiklile 11 ilmneb vajadus neid parandada, siis säilitatakse neid dokumente esimeses lõigus ettenähtud ajast kauem, et saaks neid parandada ja tulemust kontrollida.

Artikkel 4

1. Iga liikmesriik teatab komisjonile:

a) omavahendite kindlaksmääramise, sissenõudmise, kasutatavaks tegemise ja kontrollimise eest vastutavate talituste ja asutuste nimed ning nende talituste ja asutuste osatähtsust ning tegevust reguleerivad põhisätted;

b) õigus- ja haldusnormidega sätestatud üldsätted ning raamatupidamiseeskirjad, mis käsitlevad omavahendite kindlaksmääramist, sissenõudmist, kasutatavaks tegemist ja kontrollimist komisjoni poolt;

c) kõigi nende haldus- ja raamatupidamisdokumentide täpsed nimetused, kuhu on kantud artiklis 2 nimetatud kindlaksmääratud maksud, eelkõige need, mida on kasutatud artiklis 6 ettenähtud raamatupidamisarvestuse koostamisel.

Komisjonile teatatakse viivitamata kõigist kõnealustes nimedes või sätetes tehtud muudatustest.

2. Komisjon edastab lõikes 1 märgitud teabe teistele liikmesriikidele nende taotluse korral.

Artikkel 5

Otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis d märgitud määr, mis määratakse kindlaks eelarvemenetluse käigus, arvutatakse protsendimäärana liikmesriikide prognoositava rahvamajanduse kogutoodangu (edaspidi "RKT") summast nii, et see katab täielikult selle osa eelarvest, mida ei rahastata tollimaksudest, põllumajandusmaksudest, suhkruturu ühise korraldusega seotud impordi- ja muudest maksudest, käibemaksu-omavahenditest, täiendavate teadusuuringute ja tehnoloogia arenduskavade rahalistest toetustest, muudest tuludest ja vajaduse korral RKT osamaksudest.

Kõnealust määra väljendatakse eelarves arvuna, mis on ümardatud nii suure arvu kümnendkohtadeni, kui on vajalik RKT-põhiste vahendite täielikuks jaotamiseks liikmesriikide vahel.

II JAOTIS

Omavahendite raamatupidamisarvestus

Artikkel 6

1. Omavahendite raamatupidamisarvestust peab iga liikmesriigi riigikassa või iga liikmesriigi määratud asutus ning see jaguneb vastavalt vahendite liigile.

2. Omavahendite arvestamine lõpeb kõige varem kell 13.00 selle kuu viimasel tööpäeval, millal kindlaksmääramine toimus.

3. a) Vastavalt artiklile 2 kindlaksmääratud maksud tuleb käesoleva lõike punkti b alusel kanda raamatupidamisarvestusse hiljemalt esimesel tööpäeval pärast maksu kindlaksmääramise kuule järgneva teise kuu 19. kuupäeva.

b) Kindlaksmääratud maksud, mis ei ole punktis a märgitud raamatupidamisarvestusse kantud, sest on veel sisse nõudmata ning mille kohta ei ole antud tagatist, kantakse punktis a ettenähtud aja jooksul eraldi raamatupidamisarvestusse. Liikmesriigid võivad kasutada seda korda juhul, kui kindlaksmääratud maksud, mille kohta on antud tagatis, vaidlustatakse ning need võivad vaidluste lahendamise tulemusena muutuda.

c) Käibemaksu-omavahendid ja lisaomavahendid kantakse punktis a nimetatud raamatupidamisarvestusse järgmisel viisil:

- artikli 10 lõikes 3 märgitud kaheteistkümnendikosa kantakse arvestusse iga kuu esimesel tööpäeval,

- artikli 10 lõigetes 4 ja 7 märgitud saldod ning artikli 10 lõigetes 6 ja 8 märgitud korrigeerimised kantakse arvestusse kord aastas, välja arvatud artikli 10 lõike 6 esimeses taandes märgitud erikorrigeerimised, mis kantakse raamatupidamisarvestusse asjaomase liikmesriigi ja komisjoni vahelise kokkuleppe sõlmimisele järgneva kuu esimesel tööpäeval.

d) Suhkruturu ühise korraldusega seotud impordi- ja muude maksudega seotud kindlaksmääratud maksud kantakse punktis a märgitud arvestusse. Kui neid makse ei ole ettenähtud aja jooksul sisse nõutud, võivad liikmesriigid kannet parandada ja kanda maksud erandkorras eraldi arvestusse.

4. Iga liikmesriik saadab komisjonile lõikes 3 nimetatud tähtajaks järgmised materjalid:

a) raamatupidamisarvestuse kuuaruande lõike 3 punktis a märgitud maksude kohta.

Koos kõnealuste kuuaruannetega esitavad asjaomased liikmesriigid üksikasjalikud andmed või aruanded omavahenditest mahaarvamiste kohta, mis põhinevad eristaatusega territooriume käsitlevatel sätetel;

b) kvartaliaruande lõike 3 punktis b märgitud eraldi raamatupidamisarvestuse kohta.

Üksikasjalikud eeskirjad esimeses lõigus märgitud kuu- ja kvartaliaruannete ja nende nõuetekohaselt põhjendatud muudatuste kohta töötab komisjon välja pärast konsulteerimist artiklis 20 märgitud komiteega. Eeskirjades nähakse ette kõik asjakohased rakendustähtajad.

5. Iga liikmesriik saadab kahe kuu jooksul iga kvartali järel komisjonile kirjelduse avastatud pettusjuhtumite ja eeskirjade eiramise kohta, millega seostuvate maksude suurus on üle 10000 euro.

Selleks esitavad liikmesriigid võimaluse korral järgmised andmed:

- pettusjuhtumi ja/või eeskirjade eiramise liik (nimetus, asjaomane tolliprotseduur),

- omavahendite kõrvaldatud summa või selle oletatav suurusjärk,

- pettusjuhtumi või eeskirjade eiramisega seotud kaup (tariifirubriik, päritolu, lähtekoht),

- pettusjuhtumi kulu kokkuvõtlik kirjeldus,

- pettusjuhtumi või eeskirjade eiramise avastamiseni viinud kontrollimisviis,

- pettusjuhtumi või eeskirjade eiramise avastanud riigiasutused või talitused,

- menetlusstaadium, kaasa arvatud sissenõudmisstaadium ja teade kindlaksmääramise kohta, kui see on juba tehtud,

- juhtumist teatamine vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 515/97, [11]

- vajaduse korral asjaomane liikmesriik,

- meetmed, mis on võetud või kavatsetakse võtta, et takistada juba avastatud pettusjuhtumi või eeskirjade eiramise kordumist.

Koos esimeses lõigus märgitud kvartaliaruandega esitab iga liikmesriik üksikasjalikud andmed nende pettusjuhtumite ja eeskirjade eiramiste kohta, millest on komisjonile juba ette kantud, kuid millega seoses ei ole varem sissenõudmisest, tühistamisest või sissenõudmisest loobumisest teatatud.

Selleks esitavad liikmesriigid iga esimeses lõigus märgitud juhtumi kohta järgmised andmed:

- viide esmateatele,

- eelmise kvartali jooksul sissenõutav saldo,

- kindlaksmääramise kuupäev,

- lõike 3 punktis b ettenähtud eraldi raamatupidamisarvestusse kandmise kuupäev,

- kõnealuse kvartali jooksul sissenõutud summad,

- baasi veaparandused (parandused/tühistamised) kõnealuse kvartali jooksul,

- kuludesse kantud summad,

- haldus- ja kohtumenetlusstaadium,

- kõnealuse kvartali lõpus sissenõutav saldo.

Üksikasjalikud eeskirjad eespool esitatud kirjelduste ja nende nõuetekohaselt põhjendatud muudatuste kohta töötab komisjon välja pärast konsulteerimist artiklis 20 märgitud komiteega. Eeskirjades nähakse ette kõik asjakohased rakendustähtajad.

Artikkel 7

1. Iga liikmesriik esitab kord aastas artikli 6 lõike 3 punktis a märgitud raamatupidamisarvestuses esitatud kindlaksmääratud maksude koondsumma ja saadab selle komisjonile enne kõnealusele eelarveaastale järgneva aasta 1. aprilli. Lisatakse selgitus vahe kohta koondsumma ja liikmesriikide kõnealuse aasta jaanuarist kuni detsembrini esitatud kuuaruannetes oleva summa vahel. Komisjon kontrollib, et koondsumma langeks kokku aasta jooksul kasutatavaks tehtud summadega; komisjon võib kahe kuu jooksul pärast koondsummade saamist teatada oma märkused liikmesriikidele.

2. Pärast asjaomasele eelarveaastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrit ei või lõikes 1 märgitud iga-aastast koondsummat parandada, välja arvatud punktid, millest komisjon või asjaomased liikmesriigid on enne nimetatud kuupäeva teatanud.

Artikkel 8

Artikli 2 lõike 4 alusel tehtud parandused liidetakse kindlaksmääratud maksude kogusummale või lahutatakse sellest. Need kantakse artikli 6 lõike 3 punktides a ja b nimetatud raamatupidamisarvestusse ning artikli 6 lõikes 4 nimetatud aruannetesse vastavalt kõnealuste paranduste kuupäevale.

Eraldi teade tehakse pettusjuhtumite ja eeskirja eiramisega seotud paranduste kohta, millest komisjonile on juba teatatud.

III JAOTIS

Omavahendite kasutatavaks tegemine

Artikkel 9

1. Iga liikmesriik kannab omavahendid artiklis 10 ettenähtud korras kontole, mis avatakse komisjoni nimel liikmesriigi riigikassas või liikmesriigi määratud asutuses.

See konto on tasuta.

2. Komisjon konverteerib krediteeritud summad eurodesse ja kannab oma raamatupidamisarvestusse vastavalt määrusele (Euratom, ESTÜ, EÜ) nr 3418/93. [12]

Artikkel 10

1. Pärast 10 % mahaarvamist sissenõudmiskuludeks otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõikes 3 ettenähtud korras tehakse kanne kõnealuse otsuse artikli 2 lõike 1 punktides a ja b märgitud omavahendite kohta hiljemalt maksu käesoleva määruse artiklis 2 ettenähtud korras kindlaksmääramise kuule järgneva teise kuu 19. kuupäevale järgneval esimesel tööpäeval.

Artikli 6 lõike 3 punkti b alusel eraldi raamatupidamisarvestusse kantud maksude puhul tuleb sissekanne teha siiski hiljemalt maksude sissenõudmise kuule järgneva teise kuu 19. kuupäevale järgneval esimesel tööpäeval.

2. Vajaduse korral võib komisjon paluda liikmesriikidel teha omavahendite, välja arvatud käibemaksu-omavahendid ja lisaomavahendid, kanne ühe kuu võrra varem selle teabe alusel, mis on nende käsutuses sama kuu 15. kuupäeval.

Iga ettenähtust varasemat kannet korrigeeritakse järgmisel kuul lõikes 1 märgitud kande tegemise ajal. Selles kandes sisaldub negatiivne kanne summas, mis võrdub ettenähtust varasema kande summaga.

3. Käibemaksu-omavahendid, lisaomavahendid — välja arvatud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) valuutareservile, laenude ja laenutagatiste reservile ja otsetoetuste reservile vastav summa — ja vajaduse korral RKT osamaksud kantakse kontole iga kuu esimesel tööpäeval kaheteistkümnendikosadena asjakohastest eelarve kogusummadest konverteerituna omavääringusse eelarveaastale eelneva kalendriaasta viimasel ametliku noteeringu päeval kehtiva, Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias avaldatud vahetuskursi alusel.

Erivajadusteks, mis on seotud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu kulude maksmisega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1765/92 ning olenevalt ühenduse sularahajäägist võib komisjon paluda liikmesriikidel kanda eelarveaasta esimeses kvartalis ühe või kahe kuu võrra varem kontole käibemaksu-omavahendite ja/või lisaomavahendite eelarvelistest summadest üks kaheteistkümnendik või osa sellest kaheteistkümnendikust, välja arvatud nende omavahendite eelarvelised summad, mis on vajalikud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) valuutareservi, laenutagatiste reservi ja otsetoetuste reservi katmiseks.

Pärast esimest kvartalit ei tohi ühe kuu kanne olla suurem kui üks kaheteistkümnendik käibemaksu- ja RKT-põhistest vahenditest ning peab jääma eelarvesse selleks otstarbeks kavandatud summade piiresse.

Komisjon teatab sellest liikmesriikidele hiljemalt kaks nädalat enne taotletava kande tegemist.

Üheteistkümnendat lõiku, mis käsitleb iga aasta jaanuaris kontole kandmiseks ettenähtud summat, ning kaheteistkümnendat lõiku, mida kohaldatakse juhul, kui eelarvet ei ole enne eelarveaasta algust lõplikult vastu võetud, kohaldatakse kõnealuste varasemale ajale üleviidavate kannete suhtes.

Otsuse 94/728/EÜ artiklis 6 märgitud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) valuutareserviga, otsuse 94/729/EÜ alusel loodud laenude ja laenutagatiste reserviga ning otsetoetuste reserviga seotud kanne tehakse selle kuu esimesel tööpäeval, mis järgneb asjaomase kulu eelarvesse kandmisele, ning piirdub kõnealuse kuluga, kui kanne tehakse enne selle kuu kuueteistkümnendat päeva. Muul juhul tehakse kanne eelarvesse kandmisele järgneva teise kuu esimesel tööpäeval.

Erandina Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava 21. detsembri 1977. aasta finantsmääruse, [13] edaspidi "finantsmäärus", artiklist 6 arvatakse kõnealune kanne sellele vastavasse eelarveaastasse.

Kui eelarveaasta eelarve rakendamise olukorrast tuleneb, et kandeid Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) valuutareservi ja otsetoetuste reservi ei ole vaja kõnealuse aasta tulude ja kulude tasakaalustamiseks, teeb komisjon otsuse nendest kannetest kas täielikult või osaliselt loobuda.

Muudatuste tegemine käibemaksu-omavahendite ühtses määras, otsuse 94/728/EÜ, Euratom artiklis 5 märgitud paranduses Ühendkuningriigi kasuks ja selle rahastamises, lisaomavahendite määras ja vajaduse korral RKT osamaksudes eeldab lisa- või paranduseelarve lõplikku vastuvõtmist ning nende alusel taaskorrigeeritakse pärast eelarveaasta algust kontole kantud kaheteistkümnendikosad.

Kõnealused taaskorrigeerimised tehakse esimese kande ajal pärast parandus- või lisaeelarve lõplikku vastuvõtmist, kui see võetakse vastu enne kuu 16. päeva. Vastasel juhul tehakse taaskorrigeerimised teise kande ajal pärast parandus- või lisaeelarve lõplikku vastuvõtmist. Erandina finantsmääruse artiklist 6 kantakse need taaskorrigeerimised kõnealuse parandus- või lisaeelarvega eelarveaasta raamatupidamisarvestusse.

Iga eelarveaasta jaanuarikuu kaheteistkümnendikosad arvutatakse ESTÜ asutamislepingu artikli 78 lõikes 3, EÜ asutamislepingu artikli 272 lõikes 3 ja Euratomi asutamislepingu artikli 177 lõikes 3 märgitud eelarveprojektis ettenähtud summade põhjal konverteerituna omavääringusse vahetuskursi alusel, mis kehtib eelarveaastale eelneva kalendriaasta 15. detsembrile järgneval esimesel ametliku noteeringu päeval, välja arvatud summad Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) valuutareservi rahastamiseks; korrigeerimise kohta tehakse kanne järgmisesse kuusse.

Kui eelarvet ei ole enne eelarveaasta algust lõplikult vastu võetud, teevad liikmesriigid siiski iga kuu, ka jaanuari esimesel tööpäeval kande ühe kaheteistkümnendikosa kohta viimati lõplikult vastu võetud eelarvesse kantud käibemaksu-omavahenditest, lisaomavahenditest, välja arvatud EAGGF valuutareservi finantseerimiseks mõeldud summadest, ja vajaduse korral RKT osamaksudest; korrigeerimine toimub eelarve lõplikule vastuvõtmisele järgneval esimesel maksetähtpäeval, kui eelarve võetakse vastu enne asjaomase kuu 16. päeva. Vastasel juhul toimub korrigeerimine teisel maksetähtpäeval, mis järgneb eelarve lõplikule vastuvõtmisele.

4. Iga liikmesriigi puhul kantakse käibemaksu-omavahendite baasi aastaaruande põhjal, mis on tehtud määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 7 lõike 1 kohaselt, deebetisse kõnealuses aruandes sisalduva info alusel summa, mille arvutamisel kohaldatakse eelmisel eelarveaastal vastuvõetud ühtset määra, ning kantakse kreeditisse kõnealuse eelarveaasta jooksul tehtud 12 makset. Liikmesriigi käibemaksu-omavahendite baas, mille suhtes rakendatakse eespool nimetatud määra, ei või siiski ületada otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis c kindlaksmääratud protsendimäära, millele on viidatud käesoleva artikli lõike 7 esimeses lauses. Komisjon määrab kindlaks saldo ja teavitab sellest õigeaegselt liikmesriike, kes kannavad selle käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval.

5. Komisjon arvutab seejärel välja rahaliste osamaksete korrigeerimised, et käibemaksu-omavahendite tegelikku laekumist arvestades taastada eelarve esialgne jaotus käibemaksu-omavahendite ja RKT osamaksete vahel. Kõnealuste korrigeerimiste arvutamiseks konverteeritakse lõikes 4 märgitud saldod eurodesse vahetuskursi alusel, mis kehtib lõikes 4 sätestatud kannetele eelnevale 15. novembrile järgneval esimesel tööpäeval. Iga asjaomase liikmesriigi puhul korrigeeritakse käibemaksu-omavahendite saldode summa eelarves ettenähtud rahaliste osamaksude ja käibemaksu-omavahendite vahelise määra abil. Komisjon edastab selle arvutuse tulemused liikmesriikidele, kes eelmise eelarveaasta jooksul maksid RKT osamakseid, et nad vastavalt vajadusele saavad teha kreedit- või deebetkande artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval.

6. Pärast iga käibemaksu-omavahendite baasi parandust vastavalt määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 9 lõikele 1 tehakse iga asjaomase liikmesriigi puhul, kelle kõnealuseid korrigeerimisi võimaldav baas ei ületa otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis c sätestatud protsendimäärasid, käesoleva artikli lõikes 4 märgitud saldos järgmised parandused:

- parandused määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 9 lõike 1 alusel, mis on tehtud 31. juuliks, põhjustavad üldise korrigeerimise, mis tuleb kanda käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval. Erikorrigeerimise võib kontole kanda enne kõnealust kuupäeva asjaomase liikmesriigi ja komisjoni vahelisel kokkuleppel,

- kui komisjoni meetmed baasi parandamiseks määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 9 lõike 1 teise lõigu alusel põhjustavad käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole tehtavate ülekannete korrigeerimise, siis tehakse kõnealune korrigeerimine kuupäeval, mille komisjon vastavalt kõnealustele meetmetele kindlaks määrab.

Käesoleva artikli lõikes 8 märgitud muudatused RKTs põhjustavad nende liikmesriikide saldo korrigeerimise, kelle parandusi võimaldava baasi muutuva määra ülempiir on selline, nagu on sätestatud otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis c. Korrigeerimised, mis tuleb teha käibemaksu saldodes iga aasta detsembrikuu esimeseks tööpäevaks vastavalt käesoleva lõike esimesele lõigule, on aluseks arvutusele, mille komisjon teeb RKT osamaksete lisakorrigeerimisteks. Lisakorrigeerimised arvutatakse lõikes 5 märgitud esialgsel arvutamisel kasutatud valuutakursside alusel.

Komisjon teatab kõnealustest korrigeerimistest õigeaegselt liikmesriikidele, kes kannavad korrigeerimised käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval.

Erikorrigeerimise võib siiski kontole kanda mis tahes ajal asjaomase liikmesriigi ja komisjoni vahelisel kokkuleppel.

7. Liikmesriikide poolt direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom artikli 3 lõike 2 kohaselt esitatud eelmise eelarveaasta RKT kogusummat turuhindades ja selle komponente väljendavate arvandmete põhjal kantakse iga liikmesriigi deebetisse summa, mille arvutamisel rakendatakse eelmisel eelarveaastal kinnitatud määra, mida muudetakse vajaduse korral Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) valuutareservi, laenude ja laenugarantiidega seotud reservi ja otsetoetuste reservi kasutamist arvestades, ning kantakse kreeditisse kõnealuse eelneva eelarveaasta jooksul tehtud maksed. Komisjon määrab kindlaks saldo ja teatab selle õigeaegselt liikmesriikidele, kes kannavad selle käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval.

8. Kõik eelmise eelarveaasta RKTs tehtud muudatused vastavalt direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom artikli 3 lõikele 2, kui selle artiklist 6 ei tulene teisiti, põhjustavad iga asjaomase liikmesriigi kindlaksmääratud saldo korrigeerimise vastavalt lõikele 7. See korrigeerimine määratakse kindlaks lõike 6 esimeses lõigus sätestatud korras. Komisjon teatab liikmesriikidele kõnealustest korrigeerimistest õigel ajal, et liikmesriigid saaksid korrigeerimised kanda käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole sama aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval. Pärast asjaomasele eelarveaastale järgneva neljanda aasta 30. septembrit ei võeta arvesse ühtegi RKTs tehtud muudatust, välja arvatud muudatused punktides, millest komisjon või liikmesriik on teatanud enne kõnealust kuupäeva.

9. Lõigetes 4–8 märgitud toimingud kujutavad endast muudatusi selle eelarveaasta tuludes, mille kestel toimingud sooritatakse.

Artikkel 11

Asjaomased liikmesriigid peavad kõikide viivituste eest ülekannete tegemisel artikli 9 lõikes 1 märgitud kontole maksma intressi liikmesriigi rahaturul lühiajaliste finantstehingute maksetähtpäeval kehtiva intressimäära alusel, mida on tõstetud kahe protsendi võrra. Intressimäärale lisandub 0,25 protsenti iga viivitatud kuu kohta. Suurendatud määra kohaldatakse kogu viivitusaja suhtes.

IV JAOTIS

Sularahavarude haldamine

Artikkel 12

1. Komisjon kasutab artikli 9 lõikes 1 märgitud kontodele kantud summasid ulatuses, mis on vajalik eelarve rakendamisest tuleneva komisjoni sularahanõudluse katmiseks.

2. Kui sularahanõudlus ületab kontodel olevad varad, võib komisjon välja võtta kõnealustel kontodel olevate varade kogusummast suurema summa vastavalt eelarveliste assigneeringute kasutatavusele ning eelarvesse kavandatud omavahendite piires. Sellisel juhul informeerib komisjon liikmesriike eelnevalt kõikidest prognoositavatest ülemäärastest nõudlustest.

3. Ainult juhul, kui nõukogu määruste ja otsuste kohase lepingujärgse või tagatisega laenu maksmine katkeb ning tekib olukord, mille tõttu komisjon ei saa õigel ajal võtta selliste laenude suhtes finantseeskirjades ettenähtud muid meetmeid, et tagada ühenduse seadusjärgsete kohustuste täitmine laenuandjate ees, võib ühenduse võlgade maksmiseks ajutiselt kohaldada lõikeid 2 ja 4, olenemata lõikes 2 ettenähtud tingimustest.

4. Vahe koguvarade ja sularahanõudluse vahel jagatakse liikmesriikide vahel võimaluse korral osadeks, mille suurus vastab iga asjaomase liikmesriigi prognoositud eelarvelisele tulule.

5. Liikmesriigid või nende artikli 9 lõike 1 kohaselt määratud asutus täidavad komisjoni korraldused maksta nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul korralduse saamisest arvates ning saadavad komisjonile konto väljavõtte hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul iga ülekande tegemisest arvates.

Sularahatehingute puhul täidavad liikmesriigid korraldusi siiski komisjoni määratud aja jooksul.

V JAOTIS

Otsuse 88/376/EMÜ, Euratom artikli 2 lõike 7 kohaldamise kord

Artikkel 13

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse juhul, kui osutub vajalikuks rakendada otsuse 88/376/EMÜ, Euratom artikli 2 lõikes 7 ettenähtud ajutist erandit.

2. Euroopa Ühenduste Statistikaamet arvutab RKT turuhindades välja statistika alusel, mis on koostatud Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) põhjal ning mis vastab iga liikmesriigi puhul esimese kolme aasta aritmeetilisele keskmisele viieaastasest ajavahemikust, mis eelneb sellele eelarveaastale, mille suhtes kohaldatakse otsuse 88/376/EMÜ, Euratom artikli 2 lõiget 7. Arvesse ei võeta statistiliste andmete kontrollimist, mis on tehtud pärast eelarve lõplikku vastuvõtmist.

3. Iga vaatlusaasta RKT arvutatakse eurodes kõnealuse aasta keskmise eurokursi alusel.

4. Selleks ajaks, kui otsuse 88/376/EMÜ, Euratom artikli 2 lõike 7 alusel ettenähtud erandit kohaldataks ühes või mitmes liikmesriigis, määrab komisjon oma esialgses eelarveprojektis kindlaks protsendimäära, mis vastab kõnealuste liikmesriikide osamaksetele nende RKT osa põhjal, mis laekub liikmesriikide RKTde kogusummasse, ning määrab kindlaks selle eelarveosa, mis tuleb rahastada käibemaksu-omavahenditest ühtse määra alusel ja RKT osamaksudest.

Kõnealused arvandmed kinnitatakse eelarvemenetluse käigus.

Artikkel 14

1. Turuhindades RKT määratlus vastab direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom artiklites 1 ja 2 esitatud määratlusele.

2. Arvandmed, mille alusel arvutatakse RKT osamaksude protsendimäär, on need arvandmed, mis esitatakse vastavalt direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom artikli 3 lõikele 2, kui artiklist 6 ei tulene teisiti. Nende arvandmete puudumise korral kasutab Euroopa Ühenduste Statistikaamet kättesaadavaid andmeid.

VI JAOTIS

Otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 7 kohaldamise kord

Artikkel 15

Otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 7 kohaldamisel moodustub asjaomase eelarveaasta saldo vahest:

- kõnealuse eelarveaasta kogu sissenõutud tulu

ja

- kõnealuse eelarveaasta assigneeringutest tehtud maksete summa, millele on lisatud samasse eelarveaastasse finantsmääruse artikli 7 lõike 1 ja lõike 2 punkti b alusel ülekantud assigneeringute summa.

See vahe ühelt poolt lisatakse eelmistest eelarveaastatest ülekantud tühistatud assigneeringute netosummale või lahutatakse sellest ning teiselt poolt, tehes erandi finantsmääruse artikli 5 lõikes 1 sätestatust, lisatakse:

- eelmisest eelarveaastast finantsmääruse artikli 7 lõike 1 alusel ülekantud jaotamata assigneeringute ülemäärastele maksetele, mis tulenevad eurokursi muutustest, või lahutatakse neist,

ja

- saldole, mis tuleneb eelarveaasta jooksul toimunud valuutakursi muutuste kasumist ja kahjumist, või lahutatakse sellest.

Artikkel 16

Enne iga eelarveaasta oktoobrikuu lõppu annab komisjon tema käsutuses olevate andmete põhjal hinnangu aasta jooksul sissenõutud omavahendite kohta.

Iga märkimisväärse erinevuse põhjal esialgsest hinnangust võib koostada õiendi järgmise eelarveaasta esialgse eelarveprojekti või käesoleva eelarveaasta lisa- ja paranduseelarve koostamiseks.

Artikli 10 lõigetes 4–8 märgitud toimingutes võib käesoleva eelarveaasta eelarvesse kavandatud tulude summat suurendada või vähendada paranduseelarve abil kõnealustest toimingust tuleneva summa võrra.

VII JAOTIS

Kontrollimist käsitlevad sätted

Artikkel 17

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada artiklis 2 kindlaksmääratud maksudele vastavate summade komisjonile kasutatavaks tegemine käesolevas määruses ettenähtud korras.

2. Liikmesriigid on kindlaksmääratud maksudele vastavate summade komisjoni käsutusse andmise kohustusest vabastatud ainult sellisel juhul, kui kõnealused summad on vääramatu jõu tõttu sisse nõudmata jäänud. Lisaks sellele võivad liikmesriigid nende summade komisjonile kasutatavaks tegemise kohustuse täitmata jätta üksikjuhtudel, kui pärast kõnealuse juhtumiga seotud asjaolude põhjalikku hindamist ilmneb, et liikmesriikidest olenemata põhjustel ei ole makse kaua aega võimalik sisse nõuda. Sellised juhtumid tuleb nimetada lõikes 3 nimetatud aruandes, kui nendega seotud summad, konverteerituna omavääringusse eelmise kalendriaasta oktoobrikuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel, on üle 10000 euro; selles aruandes tuleb esitada põhjused, miks liikmesriigil ei olnud võimalik kõnealuseid summasid kasutatavaks teha. Komisjon võib vajaduse korral edastada oma märkused asjaomastele liikmesriikidele kuue kuu jooksul.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile aastaaruannetes oma kontrollimiste üksikasjalikud andmed ja tulemused, kogu üldinfo ning käesoleva määruse kohaldamisest tulenevate kõige olulisemate probleemidega seotud põhimõttelist laadi küsimused, eelkõige vaidlusalused küsimused. Aruanded esitatakse komisjonile kõnealusele eelarveaastale järgneva aasta 30. aprilliks.

Aruande näidise ja selle nõuetekohaselt põhjendatud muudatused töötab komisjon välja pärast konsulteerimist artiklis 20 märgitud komiteega. Nähakse ette kõik asjakohased rakendustähtajad.

Komisjon esitab lõike 1 teises lauses osutatud eelarveaastale järgneva aasta 30. juuniks Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruande liikmesriikide poolt käesoleva artikli ja artikli 6 lõike 5 alusel esitatud teatiste kohta.

Artikkel 18

1. Liikmesriigid kontrollivad ja teevad järelepärimisi seoses otsuse 94/728/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktides a ja b märgitud omavahendite kindlaksmääramise ja kasutatavaks tegemisega. Komisjon kasutab oma otsustusõigust vastavalt käesolevale artiklile.

2. Vastavalt lõikele 1 liikmesriigid:

a) rakendavad komisjoni taotluse korral lisakontrolli. Taotluses põhjendab komisjon lisakontrolli vajadust,

b) kaasavad komisjoni viimase taotlusel oma kontrollimistesse.

Liikmesriigid teevad kõik vajaliku kõnealuse kontrolli hõlbustamiseks. Komisjoni kontrollimisse kaasamise korral annavad liikmesriigid komisjoni käsutusse artiklis 3 märgitud tõendavad dokumendid.

Lisakontrollimiste võimalikult suureks piiramiseks:

a) võib komisjon üksikjuhtudel taotleda, et talle edastataks teatavad dokumendid;

b) artikli 6 lõikes 4 märgitud raamatupidamisarvestuse kuuaruannetes tuleb asjakohaste märkustena nimetada raamatupidamisarvestusse kantud summad, mis on seotud eespool nimetatud kontrollimiste käigus avastatud eeskirja eiramise või viivitustega omavahendite kindlaksmääramisel, raamatupidamisarvestusse kandmisel ja kasutatavaks tegemisel.

3. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, võib komisjon ise kohapeal kontrollida. Komisjoni poolt selliseks kontrollimiseks volituse saanud esindajatele on käesoleva määruse nõuetekohase kohaldamise piires kättesaadavad artiklis 3 märgitud tõendavad dokumendid ning kõik muud nende dokumentidega seotud asjakohased dokumendid. Komisjon teatab kontrollimisest õigeaegselt liikmesriigile, kus on kavas kontrollida, ning põhjendab kontrollimist. Asjaomase liikmesriigi esindajad võtavad kontrollimisest osa.

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 märgitud kontrollimine ei piira:

a) kontrollimist liikmesriikide poolt oma õigus- ja haldusnormidega sätestatud korras;

b) EÜ asutamislepingu artiklites 246, 247, 248 ja 276 ning Euratomi asutamislepingu artiklites 160a, 160b, 160c ja 180b ettenähtud meetmete võtmist;

c) vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 279 punktile c ning Euratomi asutamislepingu artikli 183 punktile c tehtavat kontrolli.

5. Komisjon esitab iga kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettekande kontrollikorra toimimise kohta.

Artikkel 19

Komisjon koos asjaomase liikmesriigiga kontrollib igal aastal kogusummasid, et avastada koostamisvead, eriti RKT korralduskomitee poolt täheldatud juhtudel. Selle tegevuse käigus võib komisjon üksikjuhtudel kontrollida ka arvutusi ja põhistatistikat lisaks infole üksikute ettevõtete või isikute kohta, kui tõepärase hinnangu andmine teistsuguste vahendite abil ei ole võimalik. Komisjon järgib statistiliste andmete konfidentsiaalsuse säilitamist käsitlevaid siseriiklikke õigusnorme.

VIII JAOTIS

Ühenduste omavahendite nõuandekomiteega seotud sätted

Artikkel 20

1. Käesolevaga moodustatakse ühenduse omavahendite nõuandekomitee, edaspidi "komitee".

2. Komitee koosneb liikmesriikide ja komisjoni esindajatest. Iga liikmesriiki esindab komitees kuni viis ametnikku.

Komitee esimees on komisjoni esindaja. Komisjon tagab komiteele sekretariaaditeenused.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 21

1. Komitee vaatab läbi käesoleva määruse rakendamist käsitlevad küsimused, mille esimees tõstatab kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel, eelkõige seoses järgmisega:

a) artikli 4 lõike 1 punktis b, artiklites 6 ja 7 ning artikli 17 lõikes 3 märgitud teave ja aruanded;

b) artikli 17 lõikes 2 märgitud vääramatu jõuga seotud juhud;

c) artikli 18 lõikes 2 märgitud kontroll.

Komitee vaatab läbi ka omavahendite prognoosi.

2. Komisjoni esimehe taotlusel ning tähtaja jooksul, mille esimees määrab lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee oma arvamuse, vajaduse korral hääletades. Kõnealune arvamus protokollitakse; lisaks sellele on igal liikmesriigil õigus taotleda oma seisukoha kandmist kõnealusesse protokolli. Komisjon võtab komitee esitatud arvamust arvesse täiel määral. Komisjon teatab komiteele, millisel viisil ta on komitee arvamuse arvesse võtnud.

IX JAOTIS

Lõppsätted

Artikkel 22

Määrus (EMÜ, Euratom) nr 1552/89 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kõnealusele määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt käesoleva määruse lisa A osas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 23

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. mai 2000

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Gama

[1] EÜT L 293, 12.11.1994, lk 9. Otsus, millega asendati otsus 88/376/EÜ, Euratom (EÜT L 185, 15.7.1988, lk 24).

[2] Arvamus on esitatud 18. jaanuaril 2000 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 145, 9.5.1998, lk 1.

[4] EÜT L 155, 7.6.1989, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (Euratom, EÜ) nr 1355/96 (EÜT L 175, 13.7.1996, lk 3).

[5] Vt lisa B osa.

[6] EÜT C 328, 17.12.1991, lk 1.

[7] EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26.

[8] EÜT L 181, 1.7.1992, lk 12. Määrus on asendatud määrusega (EÜ) nr 1251/1999 (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 1).

[9] EÜT L 293, 12.11.1994, lk 14.

[10] Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9). Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1026/1999 (EÜT L 126, 20.5.1999, lk 1).

[11] Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1).

[12] Komisjoni 9. detsembri 1993. aasta määrus (Euratom, ESTÜ, EÜ) nr 3418/93, millega kehtestatakse 21. detsembri 1977. aasta finantsmääruse teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 315, 16.12.1993, lk 1). Määrust on viimati muudetud otsusega 1999/537/EÜ, ESTÜ, Euratom (EÜT L 206, 5.8.1999, lk 24).

[13] EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 2673/1999 (EÜT L 326, 18.12.1999, lk 1).

--------------------------------------------------

LISA

A OSA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ, Euratom) nr 1552/89 | Käesolev määrus |

Artikkel 1 | Artikkel 1 |

Artikli 2 lõige 1 | Artikli 2 lõige 1 |

Artikli 2 lõike 1 punkt a | Artikli 2 lõige 2 |

Artikli 2 lõike 1 punkt b | Artikli 2 lõige 3 |

Artikli 2 lõige 2 | Artikli 2 lõige 4 |

Artikkel 3 | Artikkel 3 |

Artikkel 4 | Artikkel 4 |

Artikkel 5 | Artikkel 5 |

Artikli 6 lõige 1 | Artikli 6 lõige 1 |

Artikli 6 lõike 1 punkt a | Artikli 6 lõige 2 |

artikli 6 lõike 2 punkt a | Artikli 6 lõike 3 punkt a |

artikli 6 lõike 2 punkt b | Artikli 6 lõike 3 punkt b |

artikli 6 lõike 2 punkt c | Artikli 6 lõike 3 punkt c |

artikli 6 lõike 2 punkt d | Artikli 6 lõike 3 punkt d |

Artikli 6 lõike 3 punkt a | Artikli 6 lõike 4 esimese lõigu punkt a |

Artikli 6 lõike 3 punkti b esimene lõik | Artikli 6 lõike 4 esimese lõigu punkt b |

Artikli 6 lõike 3 punkti b teine lõik | Artikli 6 lõike 4 teine lõik |

Artikli 6 lõige 4 | Artikli 6 lõige 5 |

Artikkel 7 | Artikkel 7 |

Artikkel 8 | Artikkel 8 |

Artikkel 9 | Artikkel 9 |

Artikkel 10 | Artikkel 10 |

Artikkel 11 | Artikkel 11 |

Artikkel 12 | Artikkel 12 |

Artikkel 13 | Artikkel 13 |

Artikkel 14 | Artikkel 14 |

Artikkel 15 | Artikkel 15 |

Artikkel 16 | Artikkel 16 |

Artikkel 17 | Artikkel 17 |

Artikli 18 lõige 1 | Artikli 18 lõige 1 |

Artikli 18 lõike 2 esimese lõigu esimene taane | Artikli 18 lõike 2 esimese lõigu punkt a |

Artikli 18 lõike 2 esimese lõigu teine taane | Artikli 18 lõike 2 esimese lõigu punkt b |

Artikli 18 lõike 2 teine lõik | Artikli 18 lõike 2 teine lõik |

Artikli 18 lõike 2 kolmas lõik | Artikli 18 lõike 2 kolmas lõik |

Artikli 18 lõige 3 | Artikli 18 lõige 3 |

Artikli 18 lõige 4 | Artikli 18 lõige 4 |

Artikli 18 lõige 5 | Artikli 18 lõige 5 |

Artikkel 19 | Artikkel 19 |

Artikkel 20 | Artikkel 20 |

Artikkel 21 | Artikkel 21 |

Artikkel 22 | – |

Artikkel 23 | – |

– | Artikkel 22 |

– | Artikkel 23 |

– | Lisa |

B OSA

Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1552/89 muutmise määrused

Nõukogu 10. detsembri 1993. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 3464/93 (EÜT L 317, 18.12.1993, lk 1).

Nõukogu 31. oktoobri 1994. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2729/94 (EÜT L 293, 12.11.1994, lk 5).

Nõukogu 8. juuli 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 1355/96 (EÜT L 175, 13.7.1996, lk 3).

--------------------------------------------------

Top