EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0002

Nõukogu direktiiv 97/2/EÜ, 20. jaanuar 1997, millega muudetakse direktiivi 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded

OJ L 25, 28.1.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 204 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 204 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008L0119 : This act has been changed. Current consolidated version: 04/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/2/oj

31997L0002Euroopa Liidu Teataja L 025 , 28/01/1997 Lk 0024 - 0025


Nõukogu direktiiv 97/2/EÜ,

20. jaanuar 1997,

millega muudetakse direktiivi 91/629/EMÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

vastavalt direktiivi 91/629/EMÜ [3] artiklile 6 esitas veterinaaria teaduskomitee 9. novembril 1995 arvamuse, mille alusel komisjon koostas aruande, mis esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

kõnealuse aruande järelduste alusel on asjakohane muuta direktiivi 91/629/EMÜ teatavaid sätteid tagamaks, et eeskirjad põhinevad teaduslikul tõendusmaterjalil ega ületa ühise turukorralduse tõhusaks toimimiseks vajalikku;

Euroopa Liidu lepingu lõppakti deklaratsiooniga nr 24 kutsutakse Euroopa Ühenduse institutsioone ja liikmesriike üles arvestama ühenduse õigusaktide koostamisel ja rakendamisel täiel määral loomade heaolu nõudeid;

tootmise ratsionaalse arengu tagamiseks rahuldavates konkurentsitingimustes on vaja ühtlustada ühise turukorralduse raamistikus vasikapidamise tingimusi puudutavaid eeskirju; selles osas on teaduslikult tunnustatud, et vasikaid tuleb kasvatada karjas elava liigi vajadustele vastavas keskkonnas; seetõttu tuleks vasikaid kasvatada rühmadena; nii rühmas kui ka üksinda aedikus kasvatatavatel vasikatel peab olema piisavalt liikumisruumi, kontakti muu karjaga, neil peab olema võimalik normaalselt üles tõusta ja pikali heita;

majanditele on vaja anda aega uute eeskirjade täitmiseks nõutavate muudatuste tegemiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/629/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Alates 1. jaanuarist 1998 kehtivad uutes või ümberehitatud ning pärast nimetatud kuupäeva kasutusele võetud majandite hoonete suhtes järgmised sätted:

a) ükski vasikas ei tohi pärast kaheksanädalaseks saamist olla üksinda aedikus, kui veterinaararst ei ole kinnitanud, et tema tervis või käitumine nõuab ravi saamiseks isoleerimist. Üksikaediku laius peab olema vähemalt võrdne vasika seisuasendis mõõdetud turja kõrgusega ning pikkus vähemalt võrdne vasika pikkusega ninaotsast ristluu sabapoolse otsani korrutatuna 1,1-ga.

Vasikate üksikaedikutel (välja arvatud haigete loomade isoleerimiseks mõeldud aedikud) ei tohi olla monoliitseid vaheseinu, vaid perforeeritud vaheseinad, mis võimaldavad vasikatel otsest pilk- ja puutekontakti;

b) rühmades kasvatatavatel vasikatel peab iga vasika jaoks olema vaba ruumi, mis on vähemalt 1,5 m2 iga alla 150-kilogrammise eluskaaluga vasika kohta, vähemalt 1,7 m2 iga üle 150-kilogrammise, kuid alla 220-kilogrammise eluskaaluga vasika kohta, ning vähemalt 1,8 m2 iga üle 220-kilogrammise eluskaaluga vasika kohta.

Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata:

- vähem kui kuue vasikaga majandite suhtes;

- emaloomaga koos peetavate imevate vasikate suhtes.

31. detsembrist 2006 kohaldatakse eespool esitatud sätteid kõikide majandite suhtes."

2. Artikli 3 lõike 4 teine taane jäetakse välja.

3. Artikli 4 lõige 2 jäetakse välja.

4. Artiklis 6 asendatakse kuupäev "1. oktoobril 1997" kuupäevaga "1. jaanuaril 2006".

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1997. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Alates lõikes 1 sätestatud kuupäevast võivad liikmesriigid vastavalt asutamislepingu üldsätetele siiski säilitada või kohaldada vasikate kaitseks rangemaid sätteid, kui on ette nähtud käesoleva direktiiviga. Liikmesriigid teavitavad kõigist sellistest meetmetest komisjoni.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. jaanuar 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Van Aartsen

[1] EÜT C 85, 22.3.1996, lk 19.

[2] EÜT C 320, 28.10.1996, lk 259.

[3] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 28.

--------------------------------------------------

Top