Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0314

Nõukogu direktiiv, 13. juuni 1990, reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta

OJ L 158, 23.6.1990, p. 59–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 53 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 53 - 57
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 132 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 248 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 248 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018; kehtetuks tunnistatud ja asendatud 32015L2302

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/314/oj

31990L0314Euroopa Liidu Teataja L 158 , 23/06/1990 Lk 0059 - 0064
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 6 Köide 3 Lk 0053
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 6 Köide 3 Lk 0053


Nõukogu direktiiv,

13. juuni 1990,

reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta

(90/314/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

koostöös Euroopa Parlamendiga, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

üks ühenduse peamisi eesmärke on siseturu väljakujundamine, mille oluline osa on turismisektor;

liikmesriikide õigusaktid, mis käsitlevad reisipakette, puhkusepakette ja ekskursioonipakette, edaspidi "pakettreisid", lahknevad paljuski ning siseriiklikud tavad erinevad selles valdkonnas märkimisväärselt, mis tekitab pakettreisidega seoses teenuste osutamise vabadusele takistusi ja moonutab konkurentsi eri liikmesriikides asuvate ettevõtjate vahel;

pakettreiside suhtes ühiseeskirjade kehtestamine aitab kaasa nende takistuste kõrvaldamisele ning seega teenuste ühisturu saavutamisele, võimaldades nii ühes liikmesriigis asuvatel ettevõtjatel pakkuda oma teenuseid teistes liikmesriikides ja ühenduse tarbijatel kasutada pakettreisi ostes võrdväärseid tingimusi kõigis liikmesriikides;

nõukogu 19. mai 1981. aasta resolutsiooni (Euroopa Majandusühenduse tarbijakaitse- ja tarbijate teavitamise poliitika teise programmi kohta) [4] lisa punkti 36 alapunktis b kutsutakse komisjoni muuhulgas uurima turismi ja esitama vajaduse korral sobivaid ettepanekuid, pidades nõuetekohaselt silmas nende tähtsust tarbijakaitsele ning liikmesriikide õigusaktide erinevuste mõju ühisturu nõuetekohasele toimimisele;

10. aprilli 1984. aasta resolutsioonis ühenduse turismipoliitika kohta [5] tervitas nõukogu komisjoni algatust juhtida tähelepanu turismi tähtsusele ja võttis teatavaks komisjoni esialgsed suunised seoses ühenduse turismipoliitikaga;

komisjoni teatises nõukogule pealkirjaga "Tarbijakaitsepoliitika uus tõuge", mis kiideti heaks nõukogu 6. mai 1986. aasta resolutsiooniga, [6] nimetatakse punktis 37 komisjoni ettepandud meetmete hulgas pakettreise käsitlevate õigusaktide ühtlustamist;

turismil on liikmesriikide majanduses järjest olulisem osa; pakettreiside süsteem on turismi tähtis osa; liikmesriikide pakettreiside sektori suuremat kasvu ja tootlikkust soodustaks see, kui sellele ühenduse mõõtme andmiseks võetaks vastu vähemalt minimaalsed ühiseeskirjad; see tooks kasu mitte ainult nende eeskirjade alusel korraldatud pakettreise ostvatele ühenduse kodanikele, vaid meelitaks turiste väljastpoolt ühendust, kes on huvitatud pakettreiside tagatud standardite eelistest;

eri liikmesriikide tarbijakaitse-eeskirjade lahknevused kahandavad liikmesriigi tarbijate soovi osta pakettreise teises liikmesriigis;

see takistus mõjub eelkõige nii, et tarbijad loobuvad ostmast pakettreise väljaspool oma liikmesriiki, ning on tugevam kui muude teenuste kasutamise puhul, arvestades pakettreisidega pakutavate teenuste erilist iseloomu, mis tavaliselt hõlmavad märkimisväärsete rahasummade ettemaksmist ning teenuste osutamist liikmesriigis, mis ei ole tarbija elukohaliikmesriik;

tarbija peaks saama kasutada käesoleva direktiiviga kehtestatud kaitset sõltumata sellest, kas ta on otsene lepingupool, lepingu ülevõtja või rühma liige, kelle nimel teine isik on sõlminud pakettreisilepingu;

pakettreisi korraldajal ja/või selle vahendajal peaks olema kohustus tagada, et neid pakettreise, mida nad vastavalt kas korraldavad või müüvad, käsitlevas kirjeldavas materjalis esitatud teave ei ole eksitav ning et tarbijatele kättesaadavaks tehtavad brošüürid sisaldavad teavet, mis on arusaadav ja täpne;

tarbijal peab olema dokument pakettreisi suhtes kohaldatavate lepingutingimuste kohta; selle võib hõlpsasti saavutada, nõudes et kõik lepingutingimused oleksid esitatud kirjalikult sellises muus dokumentaalses vormis, mis on talle arusaadav ja kättesaadav, ning et talle antaks selle dokumendi koopia;

tarbijal peaks olema vabadus anda talle broneeritud pakettreis teatavatel tingimustel üle seda soovivale kolmandale isikule;

lepinguga kehtestatud hinda ei tohiks põhimõtteliselt muuta, välja arvatud juhul, kui lepingus on selgesõnaliselt ette nähtud hinna tõstmise või alandamise võimalus; see võimalus peaks siiski sõltuma teatavatest tingimustest;

tarbijal peaks olema vabadus teatavatel tingimustel enne ärasõitu pakettreisilepingust taganeda;

selgesti tuleks määratleda tarbija õigused olukorras, kui pakettreisi korraldaja tühistab selle enne kokkulepitud ärasõidukuupäeva;

kui pärast tarbija ärasõitu jääb oluline osa lepingujärgseid teenuseid osutamata või kui korraldaja mõistab, et ei suuda osutada olulist osa pakutavatest teenustest, peaksid korraldajal olema tarbija ees teatavad kohustused;

lepingu korraldav ja/või vahendav pool peaks tarbija ees vastutama lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest; lisaks peaks korraldaja ja/või vahendaja vastutama kahju eest, mida tarbija kannab lepingu täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral, välja arvatud juhul, kui lepingu täitmise puudujäägid ei ole tingitud tema ega mõne teise teenuste osutaja veast;

juhul kui korraldaja ja/või vahendaja vastutab pakettreisis sisalduvate teenuste osutamata jätmise või nõuetele mittevastava osutamise eest, peaks selline vastutus olema piiratud vastavalt selliseid teenuseid reguleerivatele rahvusvahelistele konventsioonidele, eeskätt 1929. aasta Varssavi rahvusvaheliste õhuvedude konventsioonile, 1961. aasta Berni raudteevedude konventsioonile, 1974. aasta Ateena merevedude konventsioonile ja 1962. aasta Pariisi hotellipidajate vastutuse konventsioonile; lisaks peaks muu kahju puhul peale isikukahju olema võimalik piirata vastutust pakettreisilepinguga, tingimusel et sellised piirangud on põhjendatud;

korraldada tuleb tarbijatele teatamine ja kaebuste käsitlemine;

nii tarbijale kui ka pakettreiside sektorile oleks kasulik, kui korraldajatel ja/või vahendajatel oleks kohustus piisavalt tõendada tagatise olemasolu maksejõuetuse korral;

liikmesriikidel peaks olema vabadus tarbijakaitse eesmärgil võtta vastu või säilitada rangemad eeskirjad reisipakettide kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on ühenduse territooriumil müüdavaid või müügiks pakutavaid pakettreise käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. pakettreis – vähemalt kahe järgmise teenuse valmiskombinatsioon, mida müüakse või pakutakse müügiks summaarhinnaga, kui teenus hõlmab pikemat ajavahemikku kui 24 tundi või sisaldab öist majutust:

a) vedu;

b) majutus;

c) muud turismiteenused, mis pole seotud veo ega majutusega ja mis moodustavad pakettreisi olulise osa.

Eraldi arved sama pakettreisi eri osade eest ei vabasta korraldajat või vahendajat käesolevast direktiivist tulenevatest kohustustest;

2. korraldaja – isik, kes mitte juhuti korraldab pakettreise ja müüb neid või pakub neid müügiks kas otse või vahendaja kaudu;

3. vahendaja – isik, kes müüb või pakub müügiks korraldaja koostatud pakettreise;

4. tarbija – isik, kes ostab pakettreisi või lepib kokku selle ostmise ("peamine lepingupool"), või isik, kelle nimel peamine lepingupool lepib kokku pakettreisi ostmise ("muud soodustatud isikud"), või isik, kellele peamine lepingupool või mõni muu soodustatud isik pakettreisi üle annab ("ülevõtja");

5. leping – kokkulepe, mis ühendab tarbijat korraldaja ja/või vahendajaga.

Artikkel 3

1. Pakettreisi käsitlev kirjeldav materjal, mille korraldaja või vahendaja tarbijale annab, pakettreisi hind ja muud lepingutingimused ei tohi sisaldada mingit eksitavat teavet.

2. Kui tarbijale tehakse kättesaadavaks brošüür, peab selles loetaval, arusaadaval ja täpsel viisil olema esitatud nii hind kui ka piisav teave järgmise kohta:

a) sihtkoht, kasutatav veovahend ning veo iseloomustus ja liik;

b) majutuse liik ning majutuskohtade asukoht, järk või mugavusaste, peamised omadused ning asjaomase vastuvõtva liikmesriigi eeskirjade kohane tunnustatus ja turismiklassifikatsioon;

c) toitlustamiskava;

d) reisiteekond;

e) üldine teave passi- ja viisanõuete kohta asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide kodanikele ning reisiks ja sihtkohas viibimiseks nõutavate tervishoiuformaalsuste kohta;

f) ettemakse suurus rahasummana või protsendina hinnast ja ülejäänud summa maksmise tähtaeg;

g) kas pakettreisi toimumiseks on nõutav miinimumarv osalejaid ja kui on, siis tühistamise korral tarbijale teatamise tähtaeg.

Brošüüris sisalduvad andmed on korraldajale või vahendajale siduvad, välja arvatud juhul, kui:

- selliste andmete muutmisest on tarbijale selgesti teatatud enne lepingu sõlmimist, millisel juhul peab see olema brošüüris selgesõnaliselt märgitud,

- muudatused tehakse hiljem, kui lepingupooled on selles kokku leppinud.

Artikkel 4

1. a) Korraldaja ja/või vahendaja annab tarbijale kirjalikult või muus sobivas vormis enne lepingu sõlmimist üldise teabe kõnealuse liikmesriigi või kõnealuste liikmesriikide kodanike suhtes kohaldatavate passi- ja viisanõuete kohta, eelkõige nende saamise tähtaegade kohta, samuti teabe reisiks ja sihtkohas viibimiseks nõutavate tervishoiuformaalsuste kohta;

b) Korraldaja ja/või vahendaja annab tarbijale kirjalikult või muus sobivas vormis aegsasti enne reisi algust ka järgmise teabe:

i) vahepeatuste kellaajad ja kohad, veoühendused, samuti reisijale ettenähtud koht, näiteks kajut või koi laeval, kupee rongis;

ii) korraldaja ja/või vahendaja kohaliku esindaja nimi, aadress ja telefoninumber või selle puudumise korral kohaliku asutuse nimi, aadress ja telefoninumber, kelle poole tarbija raskuste korral võib pöörduda.

Kui sellist esindajat või asutust ei ole, tuleb tarbijale igal juhul anda hädaabitelefoni number või muu teave, mis võimaldab tal korraldaja ja/või vahendajaga ühendust võtta;

iii) alaealiste reisimise või välismaal viibimise korral teave, mis võimaldab saada otseühendust lapsega või lapse eest tema viibimiskohas vastutava isikuga;

iv) teave vabatahtliku kindlustuspoliisi sõlmimise kohta, mis katab tarbijapoolse loobumise kulud või abistamiskulud, muuhulgas tagasitoimetamiskulud õnnetuse või haiguse korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et lepingu suhtes kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a) sõltuvalt konkreetsest pakettreisist sisaldab leping vähemalt lisas loetletud osi;

b) kõik lepingutingimused on esitatud kirjalikult või muus tarbijale arusaadavas ja kättesaadavas vormis ning need tuleb talle edastada enne lepingu sõlmimist; tarbijale antakse nende tingimuste koopia;

c) punkti b sätted ei välista viimase hetke broneeringuid ega lepinguid.

3. Kui tarbija ei saa pakettreisi kasutada, võib ta oma broneeringu üle anda pakettreisi tingimustele vastavale isikule, olles oma kavatsusest esmalt teatanud korraldajale või vahendajale aegsasti enne väljumist. Pakettreisi üleandja ja ülevõtja vastutavad solidaarselt lepingu korraldava või vahendava poole ees ülejäänud võlgnetava summa ja sellisest üleandmisest tulenevate võimalike lisakulude tasumise eest.

4. a) Lepingus sätestatud hindu ei muudeta, kui lepingus ei ole otseselt ette nähtud hindade tõstmise või alandamise võimalust ja täpselt märgitud, kuidas hinnamuudatus arvutatakse; lubatud on muudatused üksnes seoses järgmisega:

- veokulud, kaasa arvatud kütuse hind,

- teatavate teenuste eest nõutavad maksud või tasud, näiteks maaletulekutasud, sisse- või väljasõidutasud sadamates ning lennujaamamaksud,

- konkreetse pakettreisi puhul kohaldatav vahetuskurss.

b) Kahekümne päeva jooksul enne ettenähtud ärasõidukuupäeva ei tohi lepingus nimetatud hinda tõsta.

5. Kui korraldaja leiab, et peab enne ärasõitu märkimisväärselt muutma mõnda olulist tingimust, näiteks hinda, teatab ta sellest tarbijale võimalikult kiiresti, et tarbija saaks teha asjakohased otsused, eeskätt:

- taganeda lepingust ilma sanktsioonideta,

- nõustuda lepingu täiendusega, milles on täpsustatud tehtud muudatused ja nende mõju hinnale.

Tarbija teatab oma otsusest võimalikult kiiresti korraldajale või vahendajale.

6. Kui tarbija taganeb lepingust vastavalt lõikele 5 või kui korraldaja mõnel mitte tarbija süül tekkinud põhjusel tühistab pakettreisi enne kokkulepitud ärasõidukuupäeva, on tarbijal õigus:

a) võtta vastu samaväärse või kõrgema kvaliteediga asenduspakettreis, kui korraldaja ja/või vahendaja saab talle sellist asendust pakkuda. Kui pakutav asenduspakettreis on madalama kvaliteediga, hüvitab korraldaja tarbijale hinnavahe;

b) saada võimalikult kiiresti tagasi kõik tema poolt vastavalt lepingule makstud summad.

Sellisel juhul on tal õigus saada kas korraldajalt või vahendajalt, vastavalt sellele, mis on ette nähtud asjaomase liikmesriigi õigusaktidega, hüvitist lepingu täitmata jätmise eest, välja arvatud juhul, kui:

i) tühistamise põhjus on, et pakettreisi soovivate isikute arv on väiksem kui nõutav miinimumarv ja tarbijale teatatakse tühistamisest kirjalikult pakettreisi kirjelduses näidatud ajavahemiku jooksul;

ii) tühistamise põhjuseks, välja arvatud ülemüümise korral, on vääramatu jõud, st ebatavalised ja ettenägematud asjaolud, mis ei sõltu vääramatule jõule tuginevast poolest ja mille tagajärgi ei oleks olnud võimalik ära hoida hoolimata kõikidest asjakohastest abinõudest.

7. Kui pärast ärasõitu jääb oluline osa lepingujärgseid teenuseid osutamata või kui korraldaja mõistab, et ta ei suuda tagada olulist osa pakutavatest teenustest, korraldab ta muul sobival viisil pakettreisi jätkumise tarbijalt lisatasu nõudmata ning hüvitab tarbijale vajaduse korral pakutud ja osutatud teenuste vahe.

Kui selline korraldamine on võimatu või kui tarbija põhjendatult sellega ei nõustu, võimaldab korraldaja tarbijale vajaduse korral lisatasuta samaväärse veo tagasi lähtekohta või muusse tarbijaga kokkulepitud naasmiskohta ja maksab vajaduse korral tarbijale hüvitist.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et lepingu korraldav ja/või vahendav pool vastutab tarbija ees lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest vaatamata sellele, kas neid kohustusi peab täitma korraldaja ja/või vahendaja või muud teenuste osutajad, ilma et see piiraks korraldaja ja/või vahendaja õigust esitada nõudmisi neile muudele teenuste osutajatele.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et lepingu täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tarbijale tuleneva kahju eest vastutab korraldaja ja/või vahendaja, välja arvatud juhul, kui selline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine ei ole tingitud tema ega mõne teise teenuste osutaja veast, sest:

- lepingu täitmata jätmine on tingitud tarbijast,

- täitmata jätmine on tingitud kolmandast isikust, kes ei ole seotud lepingujärgsete teenuste osutamisega, ning on ettenägematu või vältimatu,

- täitmata jätmine on tingitud artikli 4 lõike 6 teise lõigu alapunktis ii määratletud vääramatust jõust või sündmusest, mida korraldajal ja/või vahendajal või teenuste osutajal hoolimata kõikidest asjakohastest abinõudest ei olnud võimalik ette näha ega ära hoida.

Teises ja kolmandas taandes nimetatud juhtudel peab lepingu korraldav ja/või vahendav pool andma tarbijale raskuste korral kiiresti abi.

Liikmesriigid võivad lubada, et pakettreisis sisalduvate teenuste osutamata jätmisest või mittenõuetekohasest osutamisest tingitud kahju hüvitamist piiratakse vastavalt selliseid teenuseid reguleerivatele rahvusvahelistele konventsioonidele.

Kui tegemist ei ole isikukahjuga, võivad liikmesriigid lubada, et pakettreisis sisalduvate teenuste osutamata jätmisest või nõuetele mittevastavast osutamisest tingitud kahju hüvitamist piiratakse vastavalt lepingule. Selline piiramine peab olema põhjendatud.

3. Ilma et see piiraks lõike 2 neljandat lõiku, ei tohi lepingutingimustega teha erandit lõigete 1 ja 2 sätetest.

4. Tarbija peab igast kohapeal märgatud lepingu täitmata jätmisest teatama esimesel võimalusel kõnealuste teenuste osutajale ning korraldajale ja/või vahendajale kirjalikult või muus sobivas vormis.

See kohustus tuleb selgelt ja üheselt lepingusse märkida.

Artikkel 6

Kaebuse korral peab korraldaja ja/või vahendaja või tema kohaliku esindaja olemasolu korral viimane võtma kiireid meetmeid sobivate lahenduste leidmiseks.

Artikkel 7

Lepingu korraldav ja/või vahendav pool peab suutma piisavalt tõendada tagatise olemasolu, et maksejõuetuse korral hüvitatakse makstud raha ja tarbija toimetatakse kodumaale tagasi.

Artikkel 8

Liikmesriigid võivad tarbijakaitse eesmärgil võtta vastu või säilitada käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas rangemad eeskirjad.

Artikkel 9

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed enne 31. detsembrit 1992. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teatab nendest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 13. juuni 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

D. J. O'Malley

[1] EÜT C 96, 12.4.1988, lk 5.

[2] EÜT C 69, 20.3.1989, lk 102 jaEÜT C 149, 18.6.1990.

[3] EÜT C 102, 24.4.1989, lk 27.

[4] EÜT C 165, 23.6.1981, lk 24.

[5] EÜT C 115, 30.4.1984, lk 1.

[6] EÜT C 118, 7.3.1986, lk 28.

--------------------------------------------------

LISA

Lepingus sisalduvad osad, kui need on konkreetse pakettreisi puhul asjakohased:

a) reisi sihtkoht/sihtkohad ja kui tegemist on mitme sihtkohaga, nendes viibimise ajad koos kuupäevadega;

b) kasutatav veovahend ning veo iseloomustus ja liik, ärasõidu ning tagasipöördumise kuupäev, kellaaeg ja koht;

c) kui pakettreis sisaldab majutust, majutuskoha asukoht, järk või mugavusaste, peamised omadused, vastavus asjaomase vastuvõtva liikmesriigi eeskirjadele ja toitlustamiskava;

d) kas pakettreisi toimumiseks on nõutav miinimumarv osalejaid ja kui on, siis tühistamise korral tarbijale teatamise tähtaeg;

e) reisiteekond;

f) külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mis sisalduvad pakettreisi kokkulepitud koguhinnas;

g) korraldaja, vahendaja ning vajaduse korral kindlustaja nimi ja aadress;

h) pakettreisi hind, märge hinna muutmise võimalikkuse kohta vastavalt artikli 4 lõikele 4 ja märge kõigi teatavate teenuste eest nõutavate maksude või tasude kohta (maaletulekutasud, sisse- või väljasõidutasud sadamates ning lennujaamamaksud, turismimaksud), kui sellised kulud ei sisaldu pakettreisis;

i) maksegraafik ja makseviis;

j) erinõuded, mille tarbija on korraldajale või vahendajale edastanud broneerimise ajal ja millega mõlemad on nõustunud;

k) tähtajad, mille jooksul tarbija peab esitama mis tahes kaebused lepingu täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise kohta.

--------------------------------------------------

Top