EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0059-20090807

Consolidated text: Nõukogu direktiiv 96/59/EÜ, 16. september 1996, polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/59/2009-08-07

1996L0059 — ET — 07.08.2009 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 96/59/EÜ,

16. september 1996,

polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta

(EÜT L 243, 24.9.1996, p.31)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 2009,

  L 188

14

18.7.2009
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 96/59/EÜ,

16. september 1996,

polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohtaEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 130s lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ( 2 )

toimides asutamislepingu artiklis 189c sätestatud menetluse kohaselt ( 3 )

ning arvestades, et:

(1)

nõukogu polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide kõrvaldamist käsitlev 6. aprilli 1976. aasta direktiiv 76/403/EMÜ ( 4 ) tõi kaasa liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise selles valdkonnas; need sätted ei ole osutunud piisavaks; tehnika on arenenud niisugusele tasemele, mis võimaldab PCBde kõrvaldamistingimusi parandada; seetõttu tuleks nimetatud direktiiv asendada uue direktiiviga;

(2)

nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivis 76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja preparaatide turustamise ja kasutamise piiramist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides ( 5 ) rõhutatakse vajadust probleem tervikuna korrapäraselt läbi vaadata, et järk-järgult liikuda PCBde ja PCTde täieliku keelamise poole;

(3)

ringlussevõtmiseks ja korduskasutamiseks sobimatute jäätmete ohutu kõrvaldamine on üks jäätmepoliitikat käsitleva nõukogu 7. mai 1990. aasta resolutsiooni ( 6 ) eesmärkidest, mida kinnitatakse viiendas keskkonnapoliitika ja säästva arengu alases tegevusprogrammis, mille üldine lähenemisviis ja strateegia on heaks kiidetud 1. veebruaril 1993. aastal nõukogu ja nõukogus kokkutulnud liikmesriikide valitsuste esindajate poolt vastuvõetud resolutsiooniga; ( 7 )

(4)

kooskõlas nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiiviga 75/442/EMÜ jäätmete kohta ( 8 ) tuleb võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida jäätmete hülgamist, kaadamist või kontrollimata kõrvaldamist ja protsesside või menetluste kasutamist, mis võiksid keskkonda kahjustada;

(5)

PCBde kõrvaldamiseks vajatakse nendest tuleneva keskkonna- ja terviseohu tõttu üldisi kohustusi, mis on seotud järelevalve all toimuva PCBde kõrvaldamise ning seadmete saastest vabastamisega ja kõrvaldamisega;

(6)

niisugused meetmed tuleks võtta niipea kui võimalik, ilma et see piiraks liikmesriikide rahvusvaheliste kohustuste, eelkõige PARCOMi otsuses 92/3 ( 9 ) sisalduvate otsuste täitmist; PCBd, mis tuleb võtta inventarinimekirja, tuleb kõrvaldada hiljemalt 2010. aasta lõpuks;

(7)

PCBde kõrvaldamine on üleminekuaja ajutine probleem ning mõned liikmesriigid, kellel ei ole PCBde kõrvaldamiseks vajalikku võimsust, seisavad ületamatu takistuse ees; läheduspõhimõtet tuleks tõlgendada paindlikult, et selles valdkonnas võimaldada Euroopa solidaarsust; lisaks sellele tuleks ühenduses rajada käitised PCBde kõrvaldamiseks, saastest vabastamiseks ja ladustamiseks;

(8)

vanaõli kõrvaldamist käsitlevas nõukogu 16. juuni 1975. aasta direktiivis ( 10 ) on sätestatud regenereeritud õlide või kütusena kasutatavate õlide PCBde või PCTde sisalduse piirmäär 50 ppm;

(9)

nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiivis 91/339/EMÜ, millega muudetakse üheteistkümnendat korda direktiivi 76/769/EMÜ, ( 11 ) keelatakse või piiratakse teatavate PCB asendajate turustamist ning seetõttu tuleb ka need täielikult kõrvaldada;

(10)

on oluline teada, kui suures koguses PCBsid on olemas, et sobitada kõrvaldamisvõimsust vajadusega; seetõttu on vaja PCBsid sisaldavad seadmed märgistada ja koostada niisuguste seadmete inventarinimekirjad; neid inventarinimekirju tuleb korrapäraselt ajakohastada;

(11)

võttes arvesse PCBdega kergelt saastunud seadmete inventeerimisega seotud kulusid ja tehnilisi raskusi, tuleks kasutada lihtsustatud inventeerimist; lisaks sellele tuleks kergelt PCBdega saastunud seadmete puhul ette näha nende kõrvaldamine kasutusaja möödumisel, pidades silmas nende väikest ohtu keskkonnale;

(12)

PCBde turustamine on keelatud ning seetõttu tuleks keelata ka PCBde eraldamine muudest ainetest nende taaskasutamiseks ja trafode täitmine PCBdega; ohutusega seotud põhjustel võib trafode käigushoidmist siiski jätkata, et säilitada neis sisalduvate PCBde isolatsiooniomadusi;

(13)

ettevõtted, mis teostavad PCBde kõrvaldamist ja/või saastest vabastamist, peavad saama loa;

(14)

tuleb määratleda PCBsid sisaldavate seadmete saastest vabastamise tingimused ning need seadmed tuleks märgistada erimärgistusega;

(15)

käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud teatavad tehnilised ülesanded tuleks direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 18 sätestatud komiteemenetluse korras anda täitmiseks komisjonile;

(16)

PCBde kõrvaldamise ja saastest vabastamisega tegelevate tööstusettevõtete hulk on väike ning nende võimsus piiratud ning seetõttu tuleb inventarinimekirjadesse kantud PCBde kõrvaldamine ja/või saastest vabastamine nõuetekohaselt kavandada; lisaks sellele tuleks välja töötada inventarinimekirjadesse kandmata seadmete kogumise ja hilisema kõrvaldamise kavandid; niisugustes kavandites võib vajaduse korral kasutada olemasolevaid mehhanisme, mis on seotud jäätmetega üldiselt, ning nendes ei pea arvesse võtma väga väikeseid PCBde koguseid, mida ei ole võimalik praktiliselt kindlaks teha,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigusakte, millega reguleeritakse järelevalve all toimuvat PCBde kõrvaldamist, PCBsid sisaldavate seadmete saastest vabastamist või kõrvaldamist ja/või kasutatud PCBde kõrvaldamist, et need lõplikult kasutusest eemaldada käesoleva direktiivi sätete kohaselt.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  PCBd:

 polüklooritud bifenüülid,

 polüklooritud terfenüülid,

 monometüültetraklorodifenüülmetaan, monometüüldiklorodifenüülmetaan, monometüüldibromodifenüülmetaan,

 igasugune segu, mis sisaldab eespool nimetatud aineid kokku üle 0,005 massiprotsendi;

b)  PCBsid sisaldavad seadmed — kõik seadmed, mis sisaldavad PCBsid või mis on PCBdega saastunud (nt trafod, kondensaatorid, PCBde jääke sisaldavad mahutid), mida ei ole saastest vabastatud. Seadmeid, mis võivad sisaldada PCBsid, käsitatakse PCBsid sisaldavate seadmetena, kui ei ole alust eeldada vastupidist;

c)  kasutatud PCBd — kõik PCBd, mis direktiivi 75/442/EMÜ tähenduses on jäätmed;

d)  valdaja — füüsiline või juriidiline isik, kelle valduses on PCBsid, kasutatud PCBsid ja/või PCBsid sisaldavaid seadmeid;

e)  saastest vabastamine — kõik toimingud, mis võimaldavad PCBdega saastunud seadmeid, objekte, materjale või vedelikke korduskasutada, ringlusse võtta või kõrvaldada ohututel tingimustel ning mille hulka võib kuuluda asendamine, mis tähendab kõiki toiminguid, kus PCBd asendatakse sobivate vedelikega, mis ei sisalda PCBsid;

f)  kõrvaldamine — direktiivi 75/442/EMÜ II A lisas sätestatud toimingud D8, D9, D10, D12 (ainult ohututesse, sügavatesse maa-alustesse ladudesse kuivas kivimis ja ainult seadmete puhul, mis sisaldavad PCBsid ja kasutatud PCBsid ja mida ei ole võimalik saastest vabastada) ja D15.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et tagada kasutatud PCBde kõrvaldamine ning PCBde ja PCBsid sisaldavate seadmete saastest vabastamine või kõrvaldamine nii kiiresti kui võimalik, ilma et see piiraks nende rahvusvaheliste kohustuste täitmist. Seadmed ja nendes sisalduvad PCBd, mis tuleb inventarinimekirjadesse kanda artikli 4 lõike 1 kohaselt, vabastatakse saastest ja/või kõrvaldatakse hiljemalt 2010. aasta lõpuks.

Artikkel 4

1.  Artikli 3 järgimiseks tagavad liikmesriigid, et inventarinimekirjadesse kantakse üle 5 dm3 PCBd sisaldavad seadmed ning nad saadavad komisjonile nende nimekirjade kokkuvõtted hiljemalt kolme aasta möödumisel käesoleva direktiivi vastuvõtmisest. Tugevvoolukondensaatorite puhul tähendab 5 dm3 künnis kogu seadme üksikute elementide liitmisel saadud mahtu.

2.  Seadmeid, mille puhul on põhjust eeldada, et nendes sisalduvad vedelikud sisaldavad PCBsid 0,05-0,005 massiprotsenti, võib inventeerida ilma lõike 3 kolmandas ja neljandas taandes nõutud kuupäeva märkimiseta ning neile võib kanda märgi “PCB saaste < 0,05 %”. Need vabastatakse saastest või kõrvaldatakse artikli 9 lõike 2 kohaselt.

3.  Inventarinimekirjad sisaldavad järgmist:

 valdajate nimed ja aadressid,

 seadme asukoht ja kirjeldus,

 seadmes sisalduvate PCBde kogus,

 teostatud või kavandatud töötlemise või asendamise kuupäevad ja meetodid,

 teavitamise kuupäev.

Kui liikmesriik on samasuguse inventarinimekirja juba koostanud, ei ole uut vaja teha. Inventarinimekirju ajakohastatakse korrapäraselt.

4.  Lõike 1 järgimiseks võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, millega tagatakse, et niisuguste seadmete valdajad teavitavad pädevaid asutusi nende valduses olevatest kogustest ja kõikidest sellega seotud muutustest.

5.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, millega tagatakse kõigi seadmete märgistamine, mis tuleb lõike 1 kohaselt inventarinimekirjadesse kanda. Samasugune märk tuleb kinnitada ka ruumide ustele, kus niisugused seadmed asuvad.

6.  PCBsid kõrvaldavad ettevõtted peavad neile tarnitud PCBde koguste, päritolu, laadi ja kasutatud PCBde sisalduse kohta registrit. Nad edastavad selle teabe pädevatele asutustele. Kohalikud asutused ja avalikkus võivad nendest registritest andmeid saada. Ettevõtted annavad neile kasutatud PCBsid tarnivatele valdajatele kättesaamistõendi, milles märgitakse nende laad ja kogus.

7.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused kontrollivad neile teatatud koguseid.

Artikkel 5

1.  Erandina direktiivi 75/442/EMÜ artiklist 3 keelavad liikmesriigid PCBde eraldamise muudest ainetest PCBde korduskasutamiseks.

2.  Liikmesriigid keelavad trafode täitmise PCBdega.

3.  Kuni PCBsid sisaldavate trafode saastest vabastamise, kasutuselt kõrvaldamise ja/või käesoleva direktiivi kohase kõrvaldamiseni võib nende käigushoidmine jätkuda ainult siis, kui eesmärk on tagada, et neis sisalduvad PCBd vastavad tehnilistele standarditele või spetsifikatsioonidele isolatsiooniomaduste osas, ja tingimusel, et trafod on heas töökorras ega leki.

Artikkel 6

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, millega tagatakse, et kasutatud PCBd ja PCBsid sisaldavad seadmed, mis tuleb artikli 4 lõike 1 kohaselt inventarinimekirjadesse kanda, antakse võimalikult kiiresti artikli 8 kohaselt litsentseeritud ettevõtetele.

2.  Enne kui litsentseeritud ettevõte võtab PCBd, kasutatud PCBd ja/või PCBsid sisaldavad seadmed enda valdusse, tuleb rakendada kõiki ettevaatusabinõusid tulekahju vältimiseks. Selleks hoitakse neid tuleohtlikest toodetest eraldi.

3.  Seadmed, mis sisaldavad inventarinimekirjadesse mittekuuluvaid PCBsid ja mis on muu seadme osad, eraldatakse ja kogutakse eraldi, kui viimati nimetatud seade kõrvaldatakse kasutuselt, võetakse ringlusse või kõrvaldatakse, kui see on praktiliselt võimalik.

Artikkel 7

Liikmesriigid võtavad laevadel PCBde ja/või kasutatud PCBde põletamise keelamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, millega tagatakse, et kõik ettevõtted, mis tegelevad PCBde, kasutatud PCBde ja/või PSBsid sisaldavate seadmete saastest vabastamise ja/või kõrvaldamisega, hangivad loa direktiivi 75/442/EMÜ artikli 9 kohaselt.

2.  Kui kõrvaldamiseks kasutatakse põletamist, kohaldatakse nõukogu 16. detsembri 1994. aasta ohtlike jäätmete põletamist käsitlevat direktiivi 94/67/EÜ. ( 12 ) Võib lubada muid PCBde, kasutatud PCBde ja/või PCBsid sisaldavate seadmete kõrvaldamismeetodeid, kui need vastavad põletamisega samaväärsetele keskkonnastandarditele ja parima võimaliku tehnika tehnilistele nõuetele.

3.  Liikmesriigid võtavad üksi või ühiselt vajalikke meetmeid, et vajaduse korral ja arvesse võttes määruse (EMÜ) nr 259/93/EMÜ ( 13 ) artikli 4 lõike 3 punkti a alapunkti ii ja direktiivi 75/442/EMÜ artikli 5 lõiget 1, rajada käitiseid PCBde, kasutatud PCBde ja/või PCBsid sisaldavate seadmete kõrvaldamiseks, saastest vabastamiseks ja ohtuks hoidmiseks.

Artikkel 9

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, millega tagatakse, et üle 0,05 massiprotsendi PCBsid sisaldavad trafod vabastatakse saastest järgmistel tingimustel:

a) saastest vabastamise eesmärk peab olema PCBde sisalduse viimine alla 0,05 massiprotsendi ja võimaluse korral mitte üle 0,005 massiprotsendi;

b) asendusvedelik, mis ei sisalda PCBsid, peab olema märkimisväärselt vähem ohtlik;

c) vedeliku asendamine ei tohi mõjutada PCBde hilisemat kõrvaldamist;

d) trafo märgistus tuleb pärast trafo saastest vabastamist asendada käesolevas lisas ettenähtud märgistusega.

2.  Erandina artiklist 3 tagavad liikmesriigid, et trafod, mille vedelikud sisaldavad PCBsid 0,05-0,005 massiprotsenti, vabastatakse saastest lõike 1 punktides b–d ettenähtud tingimustel või kõrvaldatakse nende kasutusaja lõppedes.

▼M1

Artikkel 10

1.  Komisjon teeb artikli 10a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt kättesaadavaks PCBsid sisaldavate kondensaatorite, takistite ja induktiivpoolide nimekirja.

2.  Komisjon

a) kinnitab mõõtmise võrdlusmeetodid PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks saastunud materjalides. Enne mõõtmise võrdlusmeetodite kinnitamist tehtud mõõtmised jäävad kehtima;

b) määratleb vajaduse korral üksnes artikli 9 lõike 1 punktide b ja c kohaldamiseks muud vähem ohtlikud PCBde asendajad.

Komisjon võib kinnitada tehnilised standardid artikli 8 lõike 2 teises lauses nimetatud PCBde kõrvaldamismeetodite kohta.

Esimeses ja teises lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10a lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

▼M1

Artikkel 10a

1.  Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ ( 14 ) artikli 18 alusel moodustatud komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

▼B

Artikkel 11

1.  Liikmesriigid koostavad kolme aasta jooksul alates käesoleva direktiivi vastuvõtmisest:

 inventarinimekirjadesse kantud seadmete ja nendes sisalduvate PCBde saastest vabastamise ja/või kõrvaldamise kavad,

 artikli 4 lõike 1 kohaselt inventarimekirjadesse mittekuuluvate artikli 6 lõikes 3 nimetatud seadmete kogumise ja hilisema kõrvaldamise kavandid.

2.  Liikmesriigid edastavad need kavad ja kavandid viivitamatult komisjonile.

Artikkel 12

1.  Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 18 kuu jooksul pärast direktiivi vastuvõtmist. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2.  Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

3.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teatab nendest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 13

1.  Käesolev direktiiv jõustub selle vastuvõtmise päeval ja direktiiv 76/403/EMÜ tunnistatakse alates sellest kuupäevast kehtetuks.

2.  Alates lõikes 1 nimetatud kuupäevast:

a) viidet “PCBd ja PCTd direktiivi 76/403/EMÜ tähenduses” direktiivi 87/101/EMÜ ( 15 ) artikli 10 lõikes 1 kõnealuse määruse artiklitele käsitatakse viitena PCBdele käesoleva direktiivi tähenduses;

b) viidet direktiivile 76/403/EMÜ direktiivi 87/101/EMÜ artikli 10 lõikes 2 käsitatakse viitena käesolevale direktiivile;

c) viidet direktiivi 76/403/EMÜ artiklile 6 direktiivi (EMÜ) nr 259/93 artikli 2 punktis j käsitatakse viitena käesoleva direktiivi artiklile 8.

Artikkel 14

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

Saastest vabastatud PCB-seadmete märgistamine

Iga saastest vabastatud seade tuleb selgelt märgistada kustumatu ja reljeefse või graveeritud märgiga, mis peab sisaldama järgmist teavet selle riigi keeles, kus seadet kasutatakse:

SAASTEST VABASTATUD PCB-SEADMED

PCBsid sisaldav vedelik on asendatud

 …(aine nimi)

 …(kuupäev)

 …(asendanud ettevõte).

PCBde sisaldus

 vanas vedelikus … massiprotsenti

 uues vedelikus … massiprotsenti.( 1 ) EÜT C 319, 12.12.1988, lk 57.

EÜT C 299, 20.11.1991, lk. 9.

( 2 ) EÜT C 139, 5.6.1989, lk 1.

( 3 ) Euroopa Parlamendi 17. mai 1990. aasta arvamus (EÜT C 149, 18.6.1990, lk 150) ja 12. det-semb-ri 1990. aasta arvamus (EÜT C 19, 28.1.1991, lk 83). Nõukogu 27. novembri 1995. aasta ühine seisukoht (EÜT C 87, 25.3.1996, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 22. mai 1996. aasta otsus (EÜT C 166, 10.6.1996, lk 76).

( 4 ) EÜT L 108, 26.4.1976, lk 41.

( 5 ) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/60/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 1).

( 6 ) EÜT C 122, 18.5.1990, lk 2.

( 7 ) EÜT C 138, 17.5.1993, lk 1.

( 8 ) EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 94/3/EÜ (EÜT L 5, 7.1.1994, lk 15).

( 9 ) Oslo ja Pariisi komisjoni ministrite nõupidamine 21.–22. septembril 1992.

( 10 ) EÜT L 194, 25.7.1975, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 91/692/EMÜ (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48).

( 11 ) EÜT L 186, 12.7.1991, lk 64.

( 12 ) EÜT L 365, 31.12.1994, lk 34.

( 13 ) EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni otsusega 94/721/EÜ (EÜT L 288, 9.11.1994, lk 36).

( 14 ) ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.

( 15 ) EÜT L 42, 12.2.1987, lk 43.

Top