Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R1683-20170817

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1683/95, 29. mai 1995 , ühtse viisavormi kohta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/2017-08-17

01995R1683 — ET — 17.08.2017 — 006.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1683/95,

29. mai 1995,

ühtse viisavormi kohta

(ELT L 164 14.7.1995, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 334/2002, 18. veebruar 2002,

  L 53

7

23.2.2002

 M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 856/2008, 24. juuli 2008,

  L 235

1

2.9.2008

 M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M5

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 610/2013, 26. juuni 2013,

  L 182

1

29.6.2013

►M6

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1370, 4. juuli 2017,

  L 198

24

28.7.2017


Muudetud:

 A1

AKT Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1683/95,

29. mai 1995,

ühtse viisavormi kohtaArtikkel 1

Vastavalt artiklile 5 liikmesriikide poolt väljaantud viisad valmistatakse ühtses vormis (kleebisena). Nende turvaelemendid peavad vastama lisas sätestatud kirjeldusele.

▼M1

Artikkel 2

1.  Artikli 6 lõikes 2 nimetatud korras kehtestatakse ühtse viisavormi täiendav tehnospetsifikaat järgmises:

a) täiendavad osad ja turvanõuded, sealhulgas tugevdatud võltsimis- ja järeletegemisvastased standardid;

b) ühtse viisavormi täitmise tehnilised standardid ja viisid.

2.  Viisakleebise värvilahendust võib muuta artikli 6 lõikes 2 osutatud korras.

▼M3

3.  Artikli 6 lõikes 2 nimetatud korras võidakse otsustada, et artiklis 2 osutatud spetsifikaat on salajane ja seda ei avaldata. Sel juhul tehakse see kättesaadavaks üksnes liikmesriikide määratud asutustele, kes vastutavad trükkimise eest, ning liikmesriigi või komisjoni poolt nõuetekohaselt volitatud isikutele.

▼B

Artikkel 3

▼M3 —————

▼B

2.  Iga liikmesriik määrab ühe asutuse, kes vastutab viisade trükkimise eest. Liikmesriik teatab selle asutuse nime komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Kaks või enam liikmesriiki võivad sel eesmärgil nimetada ühe ja sama asutuse. Igal liikmesriigil on õigus enda määratud asutust vahetada. Liikmesriik teatab vastavatest muudatustest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Artikkel 4

1.  Isikul, kellele viisa on välja antud, on õigus kontrollida viisale kantud isikuandmeid ja vajaduse korral nõuda paranduste tegemist või kustutamist, ilma et see piiraks vastavate laialdasemate andmekaitsesätete kohaldamist.

2.  Ühtsel viisavormil ei näidata andmeid masinloetaval kujul, välja arvatud juhud, kui need esinevad ka lisa punktides 6 ja 12 kirjeldatud lahtrites või vastaval reisdokumendil.

▼M5

Artikkel 5

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse mõistet „viisa”, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 810/2009 (millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)) ( 1 ) artikli 2 punkti 2 alapunktis a.

▼M1

Artikkel 6

1.  Komisjoni abistab komitee.

2.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ ( 2 ) artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3.  Komitee võtab vastu oma töökorra.

▼B

Artikkel 7

Kui liikmesriigid kasutavad ühtset viisavormi muudel eesmärkidel, kui on sätestatud artiklis 5, tuleb võtta asjakohaseid meetmeid selleks, et segiajamine artiklis 5 nimetatud viisaga ei oleks võimalik.

▼M6

Iirimaa või Ühendkuningriigi taotlusel kehtestab komisjon taotleva liikmesriigiga asjakohase korra, mille kohaselt vahetatakse selle liikmesriigiga tema välja antavate viisadega seotud tehnilist teavet, millele on osutatud artiklis 2.

Kulud, mille katmises Iirimaa ja Ühendkuningriik vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (nr 21) (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklile 5 ei osale, kannab vastavalt kas Iirimaa või Ühendkuningriik, kui nad sellise taotluse esitavad.

▼B

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 1 muutub kohaldatavaks kuue kuu möödumisel artiklis 2 nimetatud meetmete võtmisest.

▼M1

Lisa punktis 2a sätestatud foto lisamine viiakse ellu hiljemalt viis aastat pärast nimetatud meetme vastuvõtmiseks artikliga 2 ettenähtud tehniliste meetmete vastuvõtmist.

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M6
LISA

image

Turvaelemendid

1. Rangete turvanormide kohaselt trükitud viisaomaniku värviline portreefoto.

2. Sellel väljal on optiliselt muutuv tähis („kinegramm” või samaväärne tähis). Sõltuvalt vaatenurgast muutuvad nähtavaks erinevates suurustes ja värvides tähed „EU”, „EUE” ja kinemaatiline giljošš.

3. Selles lahtris on viisa välja andnud liikmesriigi kolmetäheline muutuvates värvides kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303 masinloetavate reisidokumentide kohta või lühend „BNL”, kui viisa on välja andnud Belgia, Luksemburg või Madalmaad. Sõltuvalt vaatenurgast on see eri värvi.

4. Sellel väljal on suurte tähtedega kirjutatud

a) sõna „VISA”. Viisa välja andnud liikmesriik võib lisada samaväärse mõiste mõnes muus liidu institutsioonide ametlikus keeles;

b) viisa välja andnud liikmesriigi nimi inglise, prantsuse ja mõnes muus liidu institutsioonide ametlikus keeles;

c) viisa välja andnud liikmesriigi kolmetäheline kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303.

5. Selles lahtris asetseb horisontaalselt eelnevalt musta värviga valmistrükitud viisakleebise riiklik üheksakohaline number. Kasutatakse spetsiaalset fonti.

6. Selles lahtris asetseb vertikaalselt eelnevalt punase värviga valmistrükitud viisakleebise riiklik üheksakohaline number. Kasutatakse spetsiaalset, lahtris 5 kasutatavast erinevat fonti. Viisakleebise numbri moodustab kolmetäheline riigi kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303 ning lahtrites 5 ja 6 esitatud riiklik number.

7. Selles lahtris on peidetud kujutisena tähed „EU”. Vaatajast eemal hoidmisel on need tähed tumedad ja 90-kraadise nurga all heledad.

8. Selles lahtris on peidetud kujutisena lahtris 3 osutatud kood. Vaatajast eemal hoidmisel on see kood tume ja 90-kraadise nurga all hele.

Täidetavad lahtrid

Lahtrite pealkirjad on kirjutatud inglise ja prantsuse keeles. Viisa välja andnud liikmesriik võib lisada tõlke mõnesse muude liidu institutsioonide ametlikku keelde.

9. See lahter algab sõnaga „kehtiv”. Siia märgib väljaandev ametiasutus territooriumi, kus viisa omanikul on õigus reisida.

10. See lahter algab sõnaga „alates” ning kaugemal samal real on sõna „kuni”. Väljaandev ametiasutus märgib ajavahemiku, mille jooksul viisaomanik võib viisaga lubatud territooriumil viibida. Kaugemal samal real on sõnad „viibimise kestus” (s.t taotleja kavatsetava viibimise kestus) ja seejärel sõna „päeva”.

11. See lahter algab sõnadega „viisa liik”. Väljaandev ametiasutus märgib siia viisa liigi. Kaugemal samal real on sõnad „Passi nr” ja seejärel sõnad „sissesõitude arv”.

12. See lahter algab sõnadega „välja antud” ja seda kasutatakse väljaandva ametiasutuse asukoha märkimiseks. Kaugemal samal real on sõna „kuupäev” (mille järele väljaandev ametiasutus kirjutab kuupäeva).

13. See lahter algab sõnadega „Perekonnanimi, eesnimi”.

14. See lahter algab sõnaga „märkused”. Välja sõna „märkused” all kasutab väljaandev ametiasutus lisateabe esitamiseks.

15. Selles lahtris on masinloetav teave välispiiridel toimuva kontrolli hõlbustamiseks. Masinloetav ala sisaldab nähtava tausttrükina trükiteksti sõnadega „Euroopa Liit” kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes. Tekst ei tohi kahjustada masinloetava ala tehnilisi omadusi ega selle loetavust.

16. See lahter on reserveeritud ühtse kahemõõtmelise triipkoodi võimalikuks lisamiseks.( 1 ) ELT L 243, 15.9.2009, lk 1.

( 2 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Top