EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0428

Nõukogu määrus (EL) 2022/428, 15. märts 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

ST/7130/2022/INIT

OJ L 87I , 15.3.2022, p. 13–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj

15.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 87/13


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/428,

15. märts 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/430, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 on jõustatud teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 15. märtsil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/430, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestatakse täiendavad kaubanduspiirangud rauale ja terasele ning luksuskaupadele.

(4)

Otsusega (ÜVJP) 2022/430 on laiendatud nende isikute loetelu, kes on seotud Venemaa kaitsesektori tööstusliku baasiga, mille puhul kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnilisele arengule.

(5)

Otsusega (ÜVJP) 2022/430 on ka keelatud teha uusi investeeringuid Venemaa energiasektorisse ning piiratud üldiselt seadmete, tehnoloogia ja teenuste eksporti Venemaa energiatööstusele, välja arvatud tuumatööstusele ja energiatranspordile järgneva etapi sektorile.

(6)

Otsusega (ÜVJP) 2022/430 on keelatud kõik tehingud teatavate riigi omandis olevate äriühingutega, kelle suhtes kohaldatakse juba refinantseerimiskeeldu.

(7)

Otsusega (ÜVJP) 2022/430 on ka keelatud osutada Venemaa klientidele krediidireitinguteenuseid ja keelatakse krediidireitingualase tegevusega seotud tellimisteenused.

(8)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(9)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid:

„s)

„krediidireiting“ – arvamus ettevõtte krediidivõime, võla- või finantskohustuse, võlakirjade, eelisaktsiate või muude finantsinstrumentide kohta või sellise võla- või finantskohustuse, võlakirjade, eelisaktsiate või muude finantsinstrumentide emitendi kohta, mis on esitatud kindlaksmääratud reitingukategooriate järjestamise süsteemi abil;

t)

„krediidireitingualane tegevus“ – andmete ja teabe analüüs ning krediidireitingute hindamine, heakskiitmine, andmine ja läbivaatamine;

u)

„energiasektor“ – sektor, mis hõlmab järgmist tegevust, välja arvatud tsiviilotstarbelise tuumaenergiaga seotud tegevust:

i)

toornafta, maagaasi või tahkete fossiilkütuste uurimine, tootmine, jaotamine või kaevandamine või kütuste rafineerimine või maagaasi veeldamine või taasgaasistamine Venemaal;

ii)

tahkete fossiilkütusetoodete, rafineeritud naftatoodete või gaasi tootmine ja jaotamine Venemaal või

iii)

energia- või elektritootmisega seotud rajatiste ehitamine või seadmete paigaldamine või sellega seotud teenuste, seadmete või tehnoloogia pakkumine.“

2)

Artikli 2 lõikesse 7 lisatakse järgmine punkt:

„iii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud energiasektorile, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduv tehniline või rahaline abi on lubatud artikli 3 lõigetes 3–6 osutatud erandite alusel.“

3)

Artikli 2 a lõikesse 7 lisatakse järgmine punkt:

„iii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud energiasektorile, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduv tehniline või rahaline abi on lubatud artikli 3 lõigetes 3–6 osutatud erandite alusel.“

4)

Artikli 2b lõike 1 sissejuhatav sõnastus asendatakse järgmisega:

„1.   IV lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, asutuste või üksuste puhul võivad pädevad asutused erandina artiklite 2 ja 2a lõigetest 1 ja 2 ning ilma et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, lubada kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning VII lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmist üksnes juhul, kui nad on teinud kindlaks, et:“.

5)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida II lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärit kaupu või tehnoloogiat otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, sealhulgas Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogia tarnimise, valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või anda neile rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi, vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiranguid ei kohaldata selliste kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mida on vaja:

a)

fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, nafta ja maagaasi transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või

b)

sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale.

4.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingutest ja nende lepingute täitmiseks vajalikest lisalepingutest tulenevate kohustuste täitmise suhtes kuni 17. septembrini 2022, tingimusel et pädevat asutust on teavitatud vähemalt viis tööpäeva ette.

5.   Lõikes 2 sätestatud keelde ei kohaldata kindlustuse või edasikindlustuse pakkumise suhtes juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud seoses nende tegevusega väljaspool Venemaa energiasektorit.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks ning tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui ta on teinud kindlaks, et

a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks või

b)

see on mõeldud kasutamiseks eranditult üksustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

7.   Asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

6)

Artikkel 3a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3a

1.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

b)

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c)

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

d)

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud tegevuseks, kui ta on teinud kindlaks, et

a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, nafta ja maagaasi transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või

b)

see puudutab eranditult Venemaa energiasektoris tegutsevat juriidilist isikut, üksust või asutust, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis.

3.   Asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

7)

Artikli 3e lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ühtse Euroopa taeva lennuliikluse korraldamise võrgu funktsioonide rakendamise eest vastutav võrgustiku haldaja toetab komisjoni ja liikmesriike artikli 3d rakendamise ja järgimise tagamisel. Võrgustiku haldaja lükkab eelkõige tagasi kõik õhusõiduki käitajate esitatud lennuplaanid, mis viitavad kavatsusele viia liidu territooriumi kohal läbi tegevust, mis kujutab endast käesoleva otsuse rikkumist, nii et piloodil ei ole lubatud lennata.“

8)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3g

1.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt importida liitu XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, kui need on

i)

pärit Venemaalt või

ii)

eksporditud Venemaalt;

b)

otse või kaudselt osta XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, mis asuvad Venemaal või on pärit Venemaalt;

c)

transportida XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt mõnda teise riiki;

d)

pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, mis on seotud punktides a, b ja c sätestatud keeldudega.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 17. juunini 2022.

Artikkel 3h

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVIII lisas loetletud luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.

2.   Lõikes 1 osutatud keeldu kohaldatakse XVIII lisas loetletud luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta, kui lisas ei ole sätestatud teisiti.

3.   Lõikes 1 osutatud keeldu ei kohaldata kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks liikmesriikide või partnerriikide Venemaal asuvate diplomaatiliste või konsulaaresinduste või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide ametlikel eesmärkidel või nende töötajate isiklikuks vajaduseks.“

9)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5aa

1.   Keelatud on otse või kaudselt osaleda tehingutes:

a)

Venemaal asutatud juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või kelle puhul on Venemaal, selle valitsusel või Venemaa keskpangal õigus osaleda kasumis või kellel on Venemaa, selle valitsuse või Venemaa keskpangaga muud olulised majandussuhted, ning kes on loetletud XIX lisas;

b)

väljaspool liitu asuva juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIX lisas loetletud üksusele, või

c)

juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 15. maini 2022.

3.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

a)

tehingutele, mida on rangelt vaja fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, nafta ja maagaasi ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu;

b)

tehingutele, mis on seotud väljaspool Venemaad energiaprojektidega, milles XIX lisas loetletud juriidilisel isikul, üksusel või asutusel on vähemusosalus.“

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5j

1.   Alates 15. aprillist 2022 on keelatud osutada krediidireitinguteenuseid Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele.

2.   Alates 15. aprillist 2022 on keelatud pakkuda juurdepääsu krediidireitingualase tegevusega seotud tellimusteenustele Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.“

11)

Artikli 11 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV või XIX lisas loetletud või artikli 5 lõike 1 punktis b või c, artikli 5 lõike 2 punktis b või c, artikli 5 lõike 3 punktis c või d, artikli 5 lõike 4 punktis b või c, artikli 5a punktis a, b või c, artikli 5aa punktis b või c, artiklis 5h või artiklis 5j osutatud juriidilised isikud, üksused või asutused.“

12)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesoleva määrusega kehtestatud keeldudest kõrvalehoidumine.“

13)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

14)

Lisatakse XVII, XVIII ja XIX lisa vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 87I , 15.3.2022.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 IV lisasse tehakse kanded järgmiste füüsiliste isikute ja üksuste kohta:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatoljevitš Jeršov (Eršov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergei IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

 

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

 

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

 

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovitš Fjodorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring“.


II LISA

Lisatakse järgmised lisad.

„XVII LISA

ARTIKLIS 3g OSUTATUD RAUA- JA TERASETOODETE LOETELU

CN-/TARICi koodid

Kauba nimetus

7208 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 25 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 26 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 27 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 36 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 37 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 38 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 39 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 40 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 52 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 53 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7208 54 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7211 14 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7211 19 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7212 60 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 19 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 30 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 30 30

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 30 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 40 15

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7225 40 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 19 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 91 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 91 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7226 91 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7209 15 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 16 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 17 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 18 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 25 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 26 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 27 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 28 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 90 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 90 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 23 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 23 30

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 23 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 29 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 90 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7211 90 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7225 50 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7225 50 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7226 20 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7226 92 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmvaltsitud lehed

7209 16 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 17 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 18 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 26 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 27 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7209 28 10

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7225 19 90

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7226 19 80

Elektrotehniline lehtteras (v.a suundorienteeritud struktuuriga lehtteras)

7210410020

Metalliga kaetud lehtteras

7210410030

Metalliga kaetud lehtteras

7210490020

Metalliga kaetud lehtteras

7210490030

Metalliga kaetud lehtteras

7210610020

Metalliga kaetud lehtteras

7210610030

Metalliga kaetud lehtteras

7210690020

Metalliga kaetud lehtteras

7210690030

Metalliga kaetud lehtteras

7212300020

Metalliga kaetud lehtteras

7212300030

Metalliga kaetud lehtteras

7212506120

Metalliga kaetud lehtteras

7212506130

Metalliga kaetud lehtteras

7212506920

Metalliga kaetud lehtteras

7212506930

Metalliga kaetud lehtteras

7225920020

Metalliga kaetud lehtteras

7225920030

Metalliga kaetud lehtteras

7225990011

Metalliga kaetud lehtteras

7225990022

Metalliga kaetud lehtteras

7225990023

Metalliga kaetud lehtteras

7225990041

Metalliga kaetud lehtteras

7225990045

Metalliga kaetud lehtteras

7225990091

Metalliga kaetud lehtteras

7225990092

Metalliga kaetud lehtteras

7225990093

Metalliga kaetud lehtteras

7226993010

Metalliga kaetud lehtteras

7226993030

Metalliga kaetud lehtteras

7226997011

Metalliga kaetud lehtteras

7226997013

Metalliga kaetud lehtteras

7226997091

Metalliga kaetud lehtteras

7226997093

Metalliga kaetud lehtteras

7226997094

Metalliga kaetud lehtteras

7210 20 00

Metalliga kaetud lehtteras

7210 30 00

Metalliga kaetud lehtteras

7210 90 80

Metalliga kaetud lehtteras

7212 20 00

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 20

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 30

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 40

Metalliga kaetud lehtteras

7212 50 90

Metalliga kaetud lehtteras

7225 91 00

Metalliga kaetud lehtteras

7226 99 10

Metalliga kaetud lehtteras

7210410080

Metalliga kaetud lehtteras

7210490080

Metalliga kaetud lehtteras

7210610080

Metalliga kaetud lehtteras

7210690080

Metalliga kaetud lehtteras

7212300080

Metalliga kaetud lehtteras

7212506180

Metalliga kaetud lehtteras

7212506980

Metalliga kaetud lehtteras

7225920080

Metalliga kaetud lehtteras

7225990025

Metalliga kaetud lehtteras

7225990095

Metalliga kaetud lehtteras

7226993090

Metalliga kaetud lehtteras

7226997019

Metalliga kaetud lehtteras

7226997096

Metalliga kaetud lehtteras

7210 70 80

Orgaanilise kattega pinnatud lehtteras

7212 40 80

Orgaanilise kattega pinnatud lehtteras

7209 18 99

Tinatatud tooted

7210 11 00

Tinatatud tooted

7210 12 20

Tinatatud tooted

7210 12 80

Tinatatud tooted

7210 50 00

Tinatatud tooted

7210 70 10

Tinatatud tooted

7210 90 40

Tinatatud tooted

7212 10 10

Tinatatud tooted

7212 10 90

Tinatatud tooted

7212 40 20

Tinatatud tooted

7208 51 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 51 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 51 98

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 52 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 90 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7208 90 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7210 90 30

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7225 40 12

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7225 40 40

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7225 40 60

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest kvartovaltsplaadid

7219 11 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 12 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 12 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 13 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 13 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 14 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 14 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 22 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 22 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 23 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 24 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7220 11 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7220 12 00

Roostevabast terasest kuumvaltsitud lehed ja ribad

7219 31 00

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 32 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 32 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 33 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 33 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 34 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 34 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 35 10

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 35 90

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 90 20

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 90 80

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 21

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 29

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 41

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 49

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 81

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 20 89

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 90 20

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7220 90 80

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehed ja ribad

7219 21 10

Roostevabast terasest kuumvaltsitud kvartovaltsplaadid

7219 21 90

Roostevabast terasest kuumvaltsitud kvartovaltsplaadid

7214 30 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 91 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 91 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 31

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 39

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 50

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 71

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 79

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 99 95

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7215 90 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 21 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 22 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 40 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 40 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 50 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 50 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 50 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7216 99 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 10 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 20 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 20 91

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 41

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 49

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 61

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 69

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 70

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 30 89

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 60 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 60 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 70 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 70 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7228 80 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest peenliht- ja kergprofiilid

7214 20 00

Varbmaterjal

7214 99 10

Varbmaterjal

7222 11 11

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 11 19

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 11 81

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 11 89

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 19 10

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 19 90

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 11

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 19

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 21

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 29

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 31

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 39

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 81

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 20 89

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 30 51

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 30 91

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 30 97

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 40 10

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 40 50

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7222 40 90

Roostevabast terasest liht- ja kergprofiilid

7221 00 10

Roostevabast terasest valtstraat

7221 00 90

Roostevabast terasest valtstraat

7213 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 20 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 41

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 49

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 70

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 91 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 99 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7213 99 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 20 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 90 10

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 90 50

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7227 90 95

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest valtstraat

7216 31 10

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 31 90

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 11

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 19

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 91

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 32 99

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 33 10

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7216 33 90

Rauast või legeerimata terasest nurgad, stantsid ja profiilid

7301 10 00

Sulundkonstruktsioonid

7302 10 22

Raudteematerjal

7302 10 28

Raudteematerjal

7302 10 40

Raudteematerjal

7302 10 50

Raudteematerjal

7302 40 00

Raudteematerjal

7306 30 41

Muud torud

7306 30 49

Muud torud

7306 30 72

Muud torud

7306 30 77

Muud torud

7306 61 10

Õõnesprofiilid

7306 61 92

Õõnesprofiilid

7306 61 99

Õõnesprofiilid

7304 11 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 22 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 24 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 41 00

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 10

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 93

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 95

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 49 99

Roostevabast terasest õmblusteta torud

7304 19 10

Muud õmblusteta torud

7304 19 30

Muud õmblusteta torud

7304 19 90

Muud õmblusteta torud

7304 23 00

Muud õmblusteta torud

7304 29 10

Muud õmblusteta torud

7304 29 30

Muud õmblusteta torud

7304 29 90

Muud õmblusteta torud

7304 31 20

Muud õmblusteta torud

7304 31 80

Muud õmblusteta torud

7304 39 10

Muud õmblusteta torud

7304 39 52

Muud õmblusteta torud

7304 39 58

Muud õmblusteta torud

7304 39 92

Muud õmblusteta torud

7304 39 93

Muud õmblusteta torud

7304 39 98

Muud õmblusteta torud

7304 51 81

Muud õmblusteta torud

7304 51 89

Muud õmblusteta torud

7304 59 10

Muud õmblusteta torud

7304 59 92

Muud õmblusteta torud

7304 59 93

Muud õmblusteta torud

7304 59 99

Muud õmblusteta torud

7304 90 00

Muud õmblusteta torud

7305 11 00

Suured keevistorud

7305 12 00

Suured keevistorud

7305 19 00

Suured keevistorud

7305 20 00

Suured keevistorud

7305 31 00

Suured keevistorud

7305 39 00

Suured keevistorud

7305 90 00

Suured keevistorud

7306 11 10

Muud keevistorud

7306 11 90

Muud keevistorud

7306 19 10

Muud keevistorud

7306 19 90

Muud keevistorud

7306 21 00

Muud keevistorud

7306 29 00

Muud keevistorud

7306 30 11

Muud keevistorud

7306 30 19

Muud keevistorud

7306 30 80

Muud keevistorud

7306 40 20

Muud keevistorud

7306 40 80

Muud keevistorud

7306 50 20

Muud keevistorud

7306 50 80

Muud keevistorud

7306 69 10

Muud keevistorud

7306 69 90

Muud keevistorud

7306 90 00

Muud keevistorud

7215 10 00

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7215 50 11

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7215 50 19

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7215 50 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 10 90

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 20 99

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 20

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 40

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 61

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 69

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7228 50 80

Legeerimata terasest ja muust legeerterasest külmviimistletud latid

7217 10 10

Legeerimata terasest traat

7217 10 31

Legeerimata terasest traat

7217 10 39

Legeerimata terasest traat

7217 10 50

Legeerimata terasest traat

7217 10 90

Legeerimata terasest traat

7217 20 10

Legeerimata terasest traat

7217 20 30

Legeerimata terasest traat

7217 20 50

Legeerimata terasest traat

7217 20 90

Legeerimata terasest traat

7217 30 41

Legeerimata terasest traat

7217 30 49

Legeerimata terasest traat

7217 30 50

Legeerimata terasest traat

7217 30 90

Legeerimata terasest traat

7217 90 20

Legeerimata terasest traat

7217 90 50

Legeerimata terasest traat

7217 90 90

Legeerimata terasest traat

XVIII LISA

ARTIKLIS 3h OSUTATUD LUKSUSKAUPADE LOETELU

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuurikoodid on võetud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuurist sellisel kujul, nagu need kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

1)   Hobused

ex

0101 21 00

Tõupuhtad aretusloomad

ex

0101 29 90

Muud

2)   Kaaviar ja kaaviariasendajad

ex

1604 31 00

Kaaviar

ex

1604 32 00

Kaaviariasendajad

3)   Trühvlid ja nendest valmistatud tooted

ex

0709 56 00

Trühvlid

ex

0710 80 69

Muud

ex

0711 59 00

Muud

ex

0712 39 00

Muud

ex

2001 90 97

Muud

ex

2003 90 10

Trühvlid

ex

2103 90 90

Muud

ex

2104 10 00

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks

ex

2104 20 00

Homogeenitud toidusegud

ex

2106 00 00

Mujal nimetamata toiduvalmistised

4)   Veinid (sealhulgas vahuveinid), õlled, kanged alkohoolsed joogid ja muud alkohoolsed joogid

ex

2203 00 00

Linnaseõlu

ex

2204 10 11

Šampanja (Champagne)

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Muud

ex

2204 10 94

Kaitstud geograafilise tähisega (KGT) vein

ex

2204 10 96

Muud sordiveinid

ex

2204 10 98

Muud

ex

2204 21 00

Nõudes mahuga kuni 2 liitrit

ex

2204 29 00

Muud

ex

2205 00 00

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

ex

2206 00 00

Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu, sake); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata

ex

2207 10 00

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust

ex

2208 00 00

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

5)   Sigarid ja sigarillod

ex

2402 10 00

Tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod

ex

2402 90 00

Muud

6)   Lõhnaõlid, lõhnaveed ja kosmeetika, sealhulgas ilu- ja jumestustooted

ex

3303

Lõhnaõlid ja lõhnaveed

ex

3304 00 00

Kosmeetika- ja jumestusvahendid, nahahooldusvahendid (v.a ravimid), sh päevitus- ja päikesekaitsevahendid: maniküüri- ja pediküürivahendid

ex

3305 00 00

Juuksehooldusvahendid

ex

3307 00 00

Habemeajamisel ning enne ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid, ihudesodorandid, vannipreparaadid, depilaatorid jm mujal nimetamata parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid; valmis desodoraatorid kasutamiseks ruumides, lõhnastamata või lõhnastatud, desinfitseeriva toimega või ilma desinfitseeriva toimeta

ex

6704 00 00

Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest

7)   Nahk- ja sadulsepatooted, reisitarbed, käekotid ning sarnased tooted

ex

4201 00 00

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (sh trengid, ohjad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koeramantlid jms)

ex

4202 00 00

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad, prillitoosid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püstolikabuurid jms tooted; reisikotid, termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, tualett-tarvete kotid, seljakotid, käekotid, kandekotid, rahakotid, rahataskud, kaarditaskud, portsigarid, tubakakotid, tööriistakotid, spordikotid, pudelite kandekastid, ehtekarbid, puudritoosid, lauahõbedakarbid jms tooted nahast või komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist, täielikult või osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga

ex

4205 00 90

Muud

ex

9605 00 00

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid

8)   Mantlid või muud rõivad, rõivamanused ja jalanõud (olenemata materjalist)

ex

4203 00 00

Nahast või komposiitnahast rõivad ja rõivamanused

ex

4303 00 00

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted

ex

6101 00 00

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6103 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud

ex

6102 00 00

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6104 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud

ex

6103 00 00

Meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, (v.a supelpüksid), silmkoelised või heegeldatud

ex

6104 00 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad), silmkoelised või heegeldatud

ex

6105 00 00

Meeste ja poiste päevasärgid, silmkoelised või heegeldatud

ex

6106 00 00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid, silmkoelised või heegeldatud

ex

6107 00 00

Meeste ja poiste aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

ex

6108 00 00

Naiste ja tüdrukute kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

ex

6109 00 00

T-särgid, särgikud ja muud alussärgid, silmkoelised või heegeldatud

ex

6110 00 00

Kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

ex

6111 00 00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, silmkoelised või heegeldatud

ex

6112 11 00

Puuvillased

ex

6112 12 00

Sünteeskiududest

ex

6112 19 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6112 20 00

Suusakostüümid

ex

6112 31 00

Sünteeskiududest

ex

6112 39 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6112 41 00

Sünteeskiududest

ex

6112 49 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6113 00 10

Rubriiki 5906 kuuluvast silmkoelisest või heegeldatud kangast

ex

6113 00 90

Muud

ex

6114 00 00

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivad

ex

6115 00 00

Sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted, sh tugisukad (näiteks veenilaiendite ravisukad) ja kamassid (jalatsipealsed), silmkoelised või heegeldatud

ex

6116 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, silmkoelised või heegeldatud

ex

6117 00 00

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena; rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

ex

6201 00 00

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms, v.a rubriiki 6203 kuuluvad rõivad

ex

6202 00 00

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped ja tuulepluusid jms, v.a rubriiki 6204 kuuluvad rõivad

ex

6203 00 00

Meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad)

ex

6204 00 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad)

ex

6205 00 00

Meeste ja poiste päevasärgid

ex

6206 00 00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid

ex

6207 00 00

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted

ex

6208 00 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted

ex

6209 00 00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused

ex

6210 10 00

Rubriigis 5602 või 5603 nimetatud riidest

ex

6210 20 00

Muud alamrubriikides 6201 11 – 6201 19 kirjeldatud laadi rõivad

ex

6210 30 00

Muud alamrubriikides 6202 11 – 6202 19 kirjeldatud laadi rõivad

ex

6210 40 00

Muud meeste- ja poisterõivad

ex

6210 50 00

Muud naiste- ja tüdrukuterõivad

ex

6211 11 00

Meestele ja poistele

ex

6211 12 00

Naistele ja tüdrukutele

ex

6211 20 00

Suusakostüümid

ex

6211 32 00

Puuvillased

ex

6211 33 00

Keemilistest kiududest

ex

6211 39 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6211 42 00

Puuvillased

ex

6211 43 00

Keemilistest kiududest

ex

6211 49 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6212 00 00

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms tooted ning nende osad, kaasa arvatud silmkoelised ja heegeldatud

ex

6213 00 00

Taskurätikud

ex

6214 00 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms

ex

6215 00 00

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed

ex

6216 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad

ex

6217 00 00

Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriigis 6212 nimetatud toodete osad

ex

6401 00 00

Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a pealeõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitusega jalatsid

ex

6402 20 00

Jalatsid rihmadest või ribadest pealsetega, mis on kinnitatud talla külge tihvtkinnitusega

ex

6402 91 00

Pahkluud katvad

ex

6402 99 00

Muud

ex

6403 19 00

Muud

ex

6403 20 00

Jalatsid nahast välistaldadega ja nahkrihmadest pealsetega üle jalaselja ning ümber suure varba

ex

6403 40 00

Muud tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid

ex

6403 51 00

Pahkluud katvad

ex

6403 59 00

Muud

ex

6403 91 00

Pahkluud katvad

ex

6403 99 00

Muud

ex

6404 19 10

Tuhvlid jm toajalatsid

ex

6404 20 00

Nahast või komposiitnahast välistaldadega jalatsid

ex

6405 00 00

Muud jalatsid

ex

6504 00 00

Kübarad jm peakatted, punutud või valmistatud mis tahes materjalist ribade ühendamise teel, voodri või kaunistustega või ilma

ex

6505 00 10

Karusnahavildist või villa- ja karusnahavildist, valmistatud rubriigi 6501 00 00 kübaratoorikutest, kübaraviltidest või lamedatest viltketastest

ex

6505 00 30

Nokkmütsid

ex

6505 00 90

Muud

ex

6506 99 00

Muust materjalist

ex

6601 91 00

Teleskoopvarrega

ex

6601 99 00

Muud

ex

6602 00 00

Jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad jms

ex

9619 00 81

Imikumähkmed ja mähkme siselapid

9)   Vaibad ja vaipkatted, käsitsi valmistatud või mitte

ex

5701 00 00

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte

ex

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad

ex

5702 20 00

Kookoskiust põrandakatted

ex

5702 31 80

Muud

ex

5702 32 00

Keemilistest tekstiilmaterjalidest

ex

5702 39 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

5702 41 90

Muud

ex

5702 42 00

Keemilistest tekstiilmaterjalidest

ex

5702 50 00

Muud, v.a karusvaibad, pooltoodetena

ex

5702 91 00

Lamba- või muude loomade villast

ex

5702 92 00

Keemilistest tekstiilmaterjalidest

ex

5702 99 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

5703 00 00

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted, valmistoodetena või mitte

ex

5704 00 00

Vildist vaibad ja muud viltpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeetooted, valmistoodetena või mitte

ex

5705 00 00

Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või mitte

ex

5805 00 00

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi käsitelgedel valmistatud seinavaibad ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

10)   Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid ning pärli-, juveel-, kullasepa- ja hõbesepatooted

ex

7101 00 00

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lükkimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud ja kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lükitud nende transpordi hõlbustamiseks

ex

7102 00 00

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata, v.a tööstuslikuks kasutuseks

ex

7103 00 00

Vääriskivid (v.a teemandid) ja poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ning kinnitamata; sorteerimata vääris- ja poolvääriskivid (v.a teemandid), transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud

ex

7104 91 00

Teemandid, v.a tööstuslikuks kasutuseks

ex

7105 00 00

Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest

ex

7106 00 00

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

ex

7107 00 00

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

ex

7108 00 00

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

ex

7109 00 00

Kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödeldud mitteväärismetallid või hõbe

ex

7110 11 00

Survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 19 00

Muud

ex

7110 21 00

Survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 29 00

Muud

ex

7110 31 00

Survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 39 00

Muud

ex

7110 41 00

Survetöötlemata või pulbrina

ex

7110 49 00

Muud

ex

7111 00 00

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

ex

7113 00 00

Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7114 00 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7115 00 00

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7116 00 00

Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)

11)   Mündid ja pangatähed, mis ei ole ametlikud maksevahendid

ex

4907 00 30

Pangatähed

ex

7118 10 00

Ametlikku kurssi mitteomavad mündid (v.a kuldmündid)

ex

7118 90 00

Muud

12)   Väärismetallist või väärismetalliga pinnatud või plakeeritud noad, kahvlid ja lusikad

ex

7114 00 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

7115 00 00

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

8214 00 00

Muud lõikeriistad (näiteks juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid)

ex

8215 00 00

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed

ex

9307 00 00

Mõõgad, pistodad, täägid, odad jms külmrelvad, nende osad ja tuped

13)   Portselanist, kivist, fajansist või peenest tellisesavist lauanõud

ex

6911 00 00

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed

ex

6912 00 23

Kivitooted

ex

6912 00 25

Fajansist või peenest tellisesavist

ex

6912 00 83

Kivitooted

ex

6912 00 85

Fajansist või peenest tellisesavist

ex

6914 10 00

Portselanist

ex

6914 90 00

Muud

14)   Pliikristallist esemed

ex

7009 91 00

Raamimata

ex

7009 92 00

Raamitud

ex

7010 00 00

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgurid

ex

7013 22 00

Pliikristallist

ex

7013 33 00

Pliikristallist

ex

7013 41 00

Pliikristallist

ex

7013 91 00

Pliikristallist

ex

7018 10 00

Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed

ex

7018 90 00

Muud

ex

7020 00 80

Muud

ex

9405 50 00

Mitteelektrilised lambid ja valgustid

ex

9405 91 00

Klaasist

15)   Olmeelektroonika väärtusega üle 750 euro

ex

8414 51

Laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille iseseisva elektrimootori võimsus ei ületa 125 W

ex

8414 59 00

Muud

ex

8414 60 00

Varikatted, mille maksimaalne horisontaalmõõde ei ületa 120 cm

ex

8415 10 00

Seintele ja akendele kinnitatavad, kompaktsed või mitmeosalised (split)

ex

8418 10 00

Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega

ex

8418 21 00

Kompressoriga

ex

8418 29 00

Muud

ex

8418 30 00

Kastikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 800 l

ex

8418 40 00

Kapikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 900 l

ex

8419 81 00

Kuumade jookide valmistamiseks, toidu keetmiseks ja kuumutamiseks

ex

8422 11 00

Olmemasinad

ex

8423 10 00

Kaalud inimeste kaalumiseks, sh imikukaalud; majapidamiskaalud

ex

8443 12 00

Büroo ofsettrükimasinad, lehtedele, mille ühe külje pikkus kokkuvoltimata on kuni 22 cm ja teise külje pikkus kuni 36 cm

ex

8443 31 00

Kahte või enamat printimise, kopeerimise või faksimise funktsiooni täitvad seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

ex

8443 32 00

Muud, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

ex

8443 39 00

Muud

ex

8450 11 00

Täisautomaatsed

ex

8450 12 00

Muud, sisseehitatud tsentrifugaalkuivatiga

ex

8450 19 00

Muud

ex

8451 21 00

Mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu

ex

8452 10 00

Olme-õmblusmasinad

ex

8470 10 00

Elektronkalkulaatorid, mida saab kasutada välise toiteallikata, ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad

ex

8470 21 00

Trükiseadmega

ex

8470 29 00

Muud

ex

8470 30 00

Muud kalkulaatorid

ex

8471 00 00

Arvutid, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks

ex

8472 90 80

Muud

ex

8479 60 00

Aurustusega õhujahutid

ex

8508 11 00

Võimsusega kuni 1 500 W ning kuni 20 l tolmukoti või muu mahutiga

ex

8508 19 00

Muud

ex

8508 60 00

Muud tolmuimejad

ex

8509 80 00

Muud seadmed

ex

8516 31 00

Juuksekuivatid (föönid)

ex

8516 50 00

Mikrolaineahjud

ex

8516 60 10

Elektripliidid (millel on vähemalt üks keeduplaat ja praeahi)

ex

8516 71 00

Kohvi- ja teekannud ja -keetjad

ex

8516 72 00

Leivaröstrid

ex

8516 79 00

Muud

ex

8517 11 00

Traadita tavatelefonid

ex

8517 13 00

Nutitelefonid

ex

8517 18 00

Muud

ex

8517 61 00

Tugijaamad

ex

8517 62 00

Seadmed kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edastamiseks või regenereerimiseks, sh kommutatsiooni- ja marsruutimisseadmed

ex

8517 69 00

Muud

ex

8526 91 00

Raadionavigatsiooni abiaparatuur

ex

8529 10 65

Raadio- ja televisioonivastuvõtjate toaantennid ja sisseehitatud antennid

ex

8529 10 69

Muud

ex

8531 10 00

Valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms

ex

8543 70 10

Elektrilised tõlkimismasinad ja sõnastikustruktuuriga masinad

ex

8543 70 30

Antennivõimendid

ex

8543 70 50

Solaariumid, päevituslambid jms päevitusseadmed

ex

8543 70 90

Muud

ex

9504 50 00

Videomängukonsoolid ja -masinad, v.a rubriiki 9504 30 kuuluvad tooted

ex

9504 90 80

Muud

16)   Heli ja pildi salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud elektrilised/elektroonilised või optilised seadmed väärtusega üle 1 000 euro

ex

8519 00 00

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed

ex

8521 00 00

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, videotuuneriga või ilma

ex

8527 00 00

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus- või -taasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta

ex

8528 71 00

Ei sisalda kuvarit ega ekraani

ex

8528 72 00

Muud, värvipildiga

ex

9006 00 00

Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid (v.a rubriigi 8539 gaaslahenduslambid)

ex

9007 00 00

Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma nendeta

17)   Sõidukid, välja arvatud kiirabiautod, reisijateveoks maismaal, õhus või meritsi, mille iga ühiku väärtus ületab 50 000 eurot, sealhulgas köisteed, isteliftid, suusatõstukid, köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid, mootorrattad, mille iga ühiku väärtus ületab 5 000 eurot, ning nende manused ja varuosad

ex

4011 10 00

Sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

ex

4011 20 00

Bussidele või veoautodele

ex

4011 30 00

Lennunduses kasutamiseks

ex

4011 40 00

Mootorratastele

ex

4011 90 00

Muud

ex

7009 10 00

Sõidukite tahavaatepeeglid

ex

8407 00 00

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

ex

8408 00 00

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)

ex

8409 00 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites

ex

8411 00 00

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid

 

8428 60 00

Köisteed, isteliftid, suusatõstukid; köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid

ex

8431 39 00

Köisteede, isteliftide, suusatõstukite, köisraudteede (funikulööride) veomehhanismide osad ja tarvikud

ex

8483 00 00

Ülekandevõllid (k.a nukk- ja väntvõllid), vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.a hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.a liitplokid; lülitatavad ja kinnissidurid (kaasa arvatud universaalliigendid)

ex

8511 00 00

Elektrilised süüte- ja käivitusseadised säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks (näiteks süütemagneetod, magnetodünamod, süütepoolid, süüteküünlad, starterid); neis mootoreis kasutatavad alalis- ja vahelduvvoolugeneraatorid ja tagasivoolureleed

ex

8512 20 00

Muud valgustusseadmed ja visuaalsignalisatsiooniseadmed

ex

8512 30 10

Helisignalisatsiooniseadmed kasutamiseks mootorsõidukites

ex

8512 30 90

Muud

ex

8512 40 00

Klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist vältivad seadmed

ex

8544 30 00

Juhtmekomplektid süüteküünaldele jm liiklusvahendites kasutatavad juhtmekomplektid

ex

8603 00 00

Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.a rubriigi 8604 vagunid

ex

8605 00 00

Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.a rubriigis 8604 nimetatud)

ex

8607 00 00

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad

ex

8702 00 00

Mootorsõidukid vähemalt kümne inimese veoks, k.a juht

ex

8703 00 00

Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.a rubriigis 8702 nimetatud), k.a universaalid ja võidusõiduautod, k.a mootorsaanid

ex

8706 00 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

ex

8707 00 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite kered (k.a kabiinid)

ex

8708 00 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud

ex

8711 00 00

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid

ex

8712 00 00

Jalgrattad jm rattad (k.a velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita

ex

8714 00 00

Osad ja tarvikud rubriikide 8711 –8713 sõidukitele

ex

8716 10 00

Furgoonhaagised ja poolhaagised pidevaks elamiseks või turismiks

ex

8716 40 00

Muud haagised ja poolhaagised

ex

8716 90 00

Osad

ex

8901 10 00

Reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks; igat liiki parvlaevad

ex

8901 90 00

Muud kaubalaevad ja muud reisi-kaubalaevad

ex

8903 00 00

Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud

18)   Kellad ja nende osad

ex

9101 00 00

Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad, taskukellad jms kellad, sh stopperid

ex

9102 00 00

Käekellad, taskukellad jms kellad, k.a stopperid, v.a rubriiki 9101 kuuluvad

ex

9103 00 00

Käekellamehhanismiga kellad, v.a rubriigi 9104 kellad

ex

9104 00 00

Armatuurlaua kellad jms kellad mootorsõidukite, õhusõidukite, kosmosesõidukite ja laevade jaoks

ex

9105 00 00

Muud kellad

ex

9108 00 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid

ex

9109 00 00

Muud komplektsed ja kokkupandud kellamehhanismid

ex

9110 00 00

Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellamehhanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid; esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid

ex

9111 00 00

Käe-, tasku- vms kellade korpused ja nende osad

ex

9112 00 00

Kellakorpused jms käesolevasse gruppi kuuluvate toodete korpused ja nende osad

ex

9113 00 00

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad

ex

9114 00 00

Muud kellade osad

19)   Muusikariistad väärtusega üle 1 500 euro

ex

9201 00 00

Klaverid, sh automaatklaverid; klavessiinid jt klahvkeelpillid

ex

9202 00 00

Muud keelpillid (näiteks kitarrid, viiulid, harfid)

ex

9205 00 00

Puhk- ja muud õhkpillid (näiteks orelid, akordionid, klarnetid, trompetid, torupillid), v.a laadaorelid ja leierkastid

ex

9206 00 00

Löökpillid (näiteks trummid, ksülofonid, taldrikud, kastanjetid, marakaad)

ex

9207 00 00

Muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt (näiteks orelid, kitarrid, akordionid)

20)   Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

ex

9700

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

21)   Suusa-, golfi-, sukeldumis- ja veespordivarustus ning -tarbed

ex

4015 19 00

Muud

ex

4015 90 00

Muud

ex

6210 40 00

Muud meeste- ja poisterõivad

ex

6210 50 00

Muud naiste- ja tüdrukuterõivad

ex

6211 11 00

Meestele ja poistele

ex

6211 12 00

Naistele ja tüdrukutele

ex

6211 20 00

Suusakostüümid

ex

6216 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad

ex

6402 12 00

Mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

ex

6402 19 00

Muud

ex

6403 12 00

Mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

ex

6403 19 00

Muud

ex

6404 11 00

Spordijalatsid; tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treeningkingad jms jalatsid

ex

6404 19 90

Muud

ex

9004 90 00

Muud

ex

9020 00 00

Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid)

ex

9506 11 00

Suusad

ex

9506 12 00

Suusasidemed

ex

9506 19 00

Muud

ex

9506 21 00

Purjelauad

ex

9506 29 00

Muud

ex

9506 31 00

Golfikepid, komplektis

ex

9506 32 00

Golfipallid

ex

9506 39 00

Muud

ex

9506 40 00

Lauatennisetarbed ja -varustus

ex

9506 51 00

Tennisereketid, keelestatud või keelestamata

ex

9506 59 00

Muud

ex

9506 61 00

Tennisepallid

ex

9506 69 10

Kriketi- ja polopallid

ex

9506 69 90

Muud

ex

9506 70

Uisud ja rulluisud, k.a külgekinnitatud uiskudega uisusaapad

ex

9506 91

Üldkehaliste harjutuste, võimlemis- ning kergejõustikutarbed ja -inventar

ex

9506 99 10

Kriketi- ja poloinventar, v.a pallid

ex

9506 99 90

Muud

ex

9507 00 00

Õngeridvad, -konksud jm varustus õngepüügiks; kahvad, liblikavõrgud jms võrgud; peibutuslinnud (mulaažid) (v.a rubriikides 9208 ja 9705 nimetatud) jms jahitarbed

22)   Piljardi-, automaatseadmetega keegli-, kasiinomängude ja müntide või pangatähtedega käivituvate mängude tarbed ja varustus

ex

9504 20 00

Igasugune piljardivarustus

ex

9504 30 00

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitatavad muud mängud, v.a keegliradade automaatseadmed

ex

9504 40 00

Mängukaardid

ex

9504 50 00

Videomängukonsoolid ja -masinad, v.a rubriiki 9504 30 kuuluvad tooted

ex

9504 90 80

Muud

XIX LISA

ARTIKLIS 5aa OSUTATUD RIIGI OMANDIS OLEVATE ÄRIÜHINGUTE LOETELU

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

“.

(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


Top